red.gif
HAMSHAHRI-No 3433 - Jul 10, 2004
شنبه ۲۰ تير ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۴۳۳
Iranshahr
با ۱۰۲ كيلوگرم كاهش وزن در ۱۸ ماه
ركورد لا غري ايران شكسته شد
گزارش اول 
ركورددار كاهش وزن ايران هيچ نشاني از روزهاي چاقي ندارد
بيشتر از ۳۰۰-۲۰۰ متر نمي توانست راه برود. چون در صندلي عقب جا نمي شد و حتما بايد تكي در صندلي جلو مي  نشست و كرايه دو نفر را حساب مي  كرد
ناهار حداقل سه تا بشقاب برنج ، صبحانه دو تا نان بربري بزرگ و عصرانه هم چند تا نان و چند تا تخم مرغ مي  خوردم
011151.jpg

ايرانشهر
تهرانشهر
در شهر
درمانگاه
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  در شهر  |  درمانگاه  |  يك شهروند  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |