پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۸۳
كتاب
Front Page

مروري بر سومين جلد كتاب پرسش از جنگ تحميلي
علل تداوم جنگ
003192.jpg
سومين جلد كتاب پرسش از جنگ در هشتمين جشنواره كتاب دفاع مقدس به عنوان نخست دست يافت. اين كتاب كه به وسيله محمد دروديان نوشته شده است با نگاهي انتقادي و چالش برانگيز مسائل جنگ را با تكيه بر پژوهشهاي ميداني و كتابخانه اي طرح كرده و سبب شده است تا ابهامات فراواني كه اذهان افكار عمومي را به خود مشغول كرده بود، پاسخ هاي قابل قبولي بيابد. نوشته زير ضمن مرور بر دو كتاب قبلي، نگاه و مروري اجمالي دارد بر كتاب حاضر كه از نظر شما گراميان مي گذرد.
دشواري ها و پيچيدگي هاي برخورد با پيامدهاي جنگ پس از اتمام آن و چگونگي تعيين نسبت و رابطه نسل پس از جنگ با دستاوردها و تجربيات حاصل از جنگ، بررسي و مطالعات گسترده و عميقي را طلب مي كند، ولي تا اندازه اي روشن است كه بدون نقد و بررسي نمي توان از تجربيات و دستاوردهاي جنگ تحميلي بهره گرفت. در عين حال نقد شالوده شكنانه اقدامي سبكسرانه است كه تجربيات يك جنگ ظالمانه را با تمامي هزينه هاي آن براي يك ملت، مخدوش خواهد كرد. حال با اين پديده چگونه بايد مواجه شد؟
مجموعه «نقد و بررسي جنگ ايران و عراق» با توجه به واقعيت هاي جديد و فرآيند هاي احتمالي آن و با اهتمام به حفظ و نشر تاريخ دفاع مقدس با رويكرد جديد، بررسي مسائل جنگ را در يك تعامل فعال در برابر تحولات و نيازهاي جامعه مورد توجه قرار داده است. هدف از اين تلاش جديد، تبيين عقلانيت نهفته در درون جنگ، در حوزه نقد، تصميم گيري و رفتارهاي سياسي- نظامي مي باشد. اين مجموعه كه عهده دار پاسخ به پرسش هاي اساسي درباره جنگ هشت  ساله عراق عليه ايران است، در چهار جلد طراحي و تنظيم شده است:
جلد اول (پرسش هاي اساسي جنگ): اين كتاب به بررسي ماهيت و آثار جنگ تحميلي، ابعاد و ماهيت گفتمان انتقادي درباره اين جنگ، پرسش ها درباره جنگ در دو دوره جنگ و پس از جنگ و استخراج سه پرسش اساسي درباره جنگ پرداخته است. كتاب پرسش هاي اساسي جنگ در پايان سال ۱۳۸۰ چاپ و منتشر گرديد و در سال ۱۳۸۲ تجديد چاپ شد.
جلد دوم (اجتناب ناپذيري جنگ): در اين كتاب به بررسي نظريه هاي مختلف درباره علل وقوع جنگ ها و جنگ ايران و عراق، ريشه ها و علل تجاوز عراق به ايران، روابط دو كشور قبل و پس از پيروزي انقلاب و تأثير پيروزي انقلاب اسلامي بر روابط ايران و عراق، و ايران و آمريكا پرداخته شده است. اين كتاب در مجموع در پي پاسخ به اين پرسش اساسي است كه آيا وقوع جنگ اجتناب ناپذير بود يا اجتناب پذير؟
جلد سوم (علل تداوم جنگ): كتاب حاضر است كه در آن تغيير در ماهيت و وضعيت استراتژيك جنگ پس از فتح خرمشهر، تصميم گيري براي ادامه جنگ و پيامدهاي آن و رخدادهاي استراتژيك بررسي شده است.
جلد چهارم كتاب كه تدوين اوليه آن به پايان رسيده در پي بررسي چگونگي پايان جنگ و علت پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شوراي امنيت سازمان ملل به وسيله ايران، در آن موقعيت زماني است.
نظر به اين كه در اين مجموعه مسائل جنگ براساس يك رويكرد جديد مورد بازبيني قرار گرفته است، لذا اهميت اين موضوع سبب شد تا پژوهشگر و مؤلف سخت كوش كتاب با شخصيت ها و صاحب نظران و مسئولان جريان ها و گروه هاي سياسي مصاحبه اختصاصي انجام دهد. علاوه بر اين، كليه مطالب و منابع موجود در مورد نقد و بررسي مسائل جنگ و طرح پرسش در اين زمينه با نگارش مقاله يا سخنراني، از كتاب ها و نشريات به ويژه آنچه در سال هاي ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ منتشر شده است و همچنين از آرشيو گروه ها و جريان هاي سياسي جمع آوري شد تا ديدگاههاي ديگران نيز در دست باشد. به همين دليل علاوه بر وجه تمايز اين كتاب با ساير آثار منتشر شده درباره جنگ و در رويكرد جديد به مسائل جنگ، بايد ويژگي اين مجموعه را در منابع جمع آوري شده و مصاحبه هاي اختصاصي جست وجو كرد.
علل تداوم جنگ
پرسش از علت تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر، در مقايسه با پرسش از علت آغاز اين جنگ و يا روش خاتمه آن، به عنوان پرسشي جدي تر و اساسي تر مطرح مي شود، حال آن كه در مباحث روابط بين الملل بررسي علل آغاز جنگ ها حائز اهميت است؛ زيرا تا جنگي آغاز نشود، ادامه و پايان آن موضوعيت ندارد. با اين توضيح اهتمام و توجه بيشتر به علل ادامه يافتن جنگ پس از فتح خرمشهر تأمل برانگيز است كه نويسنده در كتاب به آن پرداخته است.
در هر صورت، هم اكنون ابهام در مورد تداوم جنگ و پرسش از آن، ريشه دار و عميق شده است و گفتمان جديدي را با ماهيت سياسي شكل داده است. آنچه با طرح پرسش مطرح است، مجادله كلامي درباره يك مفهوم نيست، بلكه رويكردي انتقادي به تصميم گيري درباره يك حادثه تاريخي و سرنوشت ساز است. به عبارت ديگر، ما با يك حادثه و تصميم گيري تاريخي و استراتژيك روبه رو هستيم كه مورد پرسش قرار گرفته است.
نكته مهم اين است كه با گذشت بيش از ۲۰ سال از زمان فتح خرمشهر و تصميم گيري درباره جنگ وتداوم آن در خاك عراق، هم اكنون بررسي اين تصميم گيري بخشي از موضوع جنگ شده است كه بدون توجه به آن نمي توان به اين حادثه تاريخي پرداخت.
در رويكرد انتقادي بيش از همه تصميم گيري براي ادامه جنگ و مديريت سياسي- نظامي در آن زمان نقد مي شود كه در مقابل، آقايان هاشمي (رفسنجاني) و رضايي (محسن)  براي پاسخ، دو نظريه سياسي و نظامي را ارائه مي كنند. در نظريه سياسي تأكيد مي شود كه استراتژي كشور كسب يك پيروزي مهم و پايان دادن به جنگ بود، ولي چون پيروزي ها نسبي بود، اهداف سياسي تأمين نشد. در نظريه نظامي گفته مي شود كه استراتژي كشور براي جنگ پس از فتح خرمشهر بيشتر سياسي بود نه نظامي، ليكن براي سقوط صدام بايد با بسيج امكانات كشور استراتژي نظامي اتخاذ مي شد كه در اين صورت علاوه بر تأمين اهداف، جنگ زودتر به پايان مي رسيد.
براي روشن شدن موضوع «تصميم گيري» ، فارغ از مجادلات كلامي و برخوردهاي سياسي، مناسب است وضعيت تاريخي كه تصميم گيري در آن اتخاذ شد، بازبيني و بررسي مجدد شود. آگاهي بخشي اي كه با انتخاب اين روش حاصل خواهد شد امكان روشن شدن ابعاد و لايه هاي زيرين اين تصميم گيري را فراهم خواهد كرد. علاوه بر اين، تصميم گيري پس از فتح خرمشهر در واكنش به يك «وضعيت استراتژيك» صورت گرفت كه دو موضوع «وضعيت» و «تصميم گيري» هر دو به يك واقعه تاريخي تبديل شده است. امكان انتخاب گزينه هاي ديگر، غير از تداوم جنگ، با بررسي وضعيتي كه تصميم گيري در آن اتخاذ شد و ارزيابي بضاعت فكري و امكانات عملي براي شكل دادن به روند رخدادها و وقايع، تا اندازه اي روشن خواهد شد كه اين كتاب درصدد يافتن پاسخي به همين امر است.
در كتاب حاضر طي چهار فصل به موضوعات مذكور پرداخته مي شود. در فصل اول روش و چارچوب تحقيق بيان شده است. در فصل دوم «تغيير در ماهيت و تحولات استراتژيك جنگ» بررسي شده و فرض بر اين است كه با اين تحولات، ابتكار عمل نظامي در اختيار ايران قرار گرفت. در نتيجه، علت و فلسفه وجودي جنگ تحميلي به ايران تغيير كرد. پيامدهاي چنين تحولي و سياست و تصميم بازيگران و تصميم گيري ايران در فصل سوم تحت عنوان «تصميم گيري» ، بررسي شده است. بررسي سياست ها درواقع به ادراك و مواضع و رفتار بازيگران اختصاص دارد. كنش و واكنش هاي حاصل از اتخاذ سياست ها در شكل گيري روند جنگ پس از فتح خرمشهر نقش بسيار مهمي داشت. در فصل چهارم به «رخدادهاي استراتژيك» توجه شده است و به نظر مي رسد وقوع برخي از رخدادها به عنوان واكنش بازيگران نقش و تأثير بي همتايي در روند تحولات جنگ داشت كه در اين كتاب مورد بررسي دقيق قرار گرفته است.
علل تداوم جنگ/ مؤلف: محمد دروديان/ ناشر: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي/ چاپ اول ۱۳۸۲/ قطع رقعي/ ۲۱۸ صفحه/ قيمت: ۱۰۰۰ تومان .

تكاپوي جهاني براي توقف جنگ (۱۸ آبان تا ۲۴ دي ۱۳۶۶)
روز شمار جنگ - ۵۲
003195.jpg

نويسنده: حسين اردستاني/ نظارت و ويرايش محتوايي: محسن رشيد/ ناشر: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، چاپ اول ۱۳۸۲/ قيمت: ۳۶۰۰ تومان/ قطع وزيري، گالينگور/ ۷۲۷ صفحه
پس از چند سال تلاش، مراحل مختلف طراحي، تحقيق، تدوين، ارزيابي، ويرايش، آماده سازي و تهيه نقشه ها و عكس هاي پنجاه ودومين جلد از مجموعه بزرگ روز شمار جنگ ايران و عراق به پايان رسيد و با عنوان «تكاپوي جهاني براي توقف جنگ» آماده انتشار شد. كتاب حاضر ۵۷ روز از دوران جنگ ايران و عراق را دربرمي گيرد و در مجموع شامل ۶۹۸ گزارش درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زماني ۲۸ آبان سال ۶۶ تا ۲۴ دي همان سال است.
مجموعه بزرگ روز شمار جنگ ايران و عراق، در ۵۷ عنوان كتاب طراحي گرديده است كه تا كنون كتاب هاي اول، دوم، دهم، يازدهم، بيستم، سي وسوم، چهل وسوم، چهل و چهارم، چهل و هفتم و پنجاهم از اين مجموعه منتشر شده و در اختيار عموم قرار گرفته است.
اين مجموعه، به خصوص جلدهاي نخست آن كه اميدواريم در بوته فراموشي و نسيان و تأخير نيفتد، به دليل دسترسي تهيه كنندگان آن به اسناد دست اول فراوان، تصويري دقيق و همه جانبه از وقايع روزهاي ابتداي انقلاب و سال هاي پرتلاطم ۵۷ تا ۶۰ و ۶۱ به دست مي دهد. سير و شيوه تحقيق و تدوين مجموعه روزشمار، در مقدمه كتاب نخست (پيدايش نظام جديد) و ضميمه كتاب دهم (هجوم سراسري) به تفصيل آمده است.
كتاب حاضر، جلد ۵۲ از مجموعه بزرگ «روز شمار جنگ ايران و عراق» است كه در آن- مانند ديگر مجلدهاي اين مجموعه- به روش روزشمار (oronology) شرح رويدادهاي نظامي و ساير موضوعات مرتبط با اين جنگ آمده است. در اين پنجاه و هفت روز، علاوه بر اوضاع جبهه هاي جنگ، فعاليت هاي نظامي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است. به رغم سعي محقق در انتخاب مطالب مهم تر به منظور كاهش حجم كتاب، اما به دليل ساختار تعريف شده براي مجموعه «روزشمار جنگ ايران و عراق» و نيز اهتمام به تبيين جوانب يك موضوع و روند آن، شماره صفحات كتاب به ۷۲۷ رسيد.
تعداد و پراكندگي اخبار، ابتدا در قالب گزارش و سپس با جملات توضيحي و تحليلي تا حدودي انسجام يافته اند، با اين حال، براي ورود به كتاب مطالعه اين مقدمه ضروري است.
در مقدمه اخبار و گزارش ها به صورت موضوعي مرور شده اند. در زمينه نظامي «استراتژي» ، «طرح هاي عملياتي» و «صحنه نبرد» ، تبيين شده و در زمينه سياسي، مواضع رسمي ايران و عراق، موضع آمريكا، شوروي، فرانسه، اروپا، ژاپن و ساير كشورها و نيز سازمان هاي بين المللي مطمح نظر بوده است.
در تهيه كتاب حاضر از نتايج تحقيقات ميداني محققان و راويان مركز مطالعات و تحقيقات جنگ كه در دوره زماني مربوط به اين كتاب در قرارگاه ها و يگان هاي عملياتي و در جلسات و صحنه هاي مختلف طراحي، هدايت و اجراي عمليات و... حضور داشتند، بهره برداري شده است.
همچنين در بهره برداري از اسناد و منابع مورد نياز كتاب، نويسنده از نتايج تلاش هاي مسئولان مديريت اطلاع رساني مركز مطالعات بهره جسته است.
مقدمه كتاب شامل جمع بندي مهم ترين موضوعاتي است كه طي گزارش هاي مختلف در سراسر كتاب درج شده است.
هر روز از روز شمار به منزله يك فصل و شامل چندين گزارش و تفسير و تحليل از وقايع آن روز است كه در پايان آن فهرست منابع و مآخذ مطالب آن روز درج شده است. همچنين برخي از توضيحات ضروري در باره بعضي گزارش ها كه در قالب روز شمار نمي گنجيد، با عنوان ضميمه در پايان همان روز شمار آمده است.
پس از متن اصلي كتاب، چكيده اي از مطالب كتاب با عنوان «گزارش روزشمار» درج شده است كه داراي شماره هايي نظير شماره گزارش هاي متن كتاب مي باشد و دست يابي به مطالب مورد نظر را آسان مي كند. در پايان كتاب نيز فهرست راهنماي موضوعي (اعلام) آمده است. همچنين نقشه هايي از مناطق و محورهاي عملياتي مورد بحث در كتاب و عكس هايي از برخي صحنه ها و اشخاص ذكر شده در گزارش ها، در كتاب چاپ شده است. متأسفانه به رغم سرعت مناسب انتشار جلدهاي اوليه اين مجموعه ارزشمند، انتشار بقيه مجلدات به كندي و بافاصله فراوان منتشر مي شود كه اميد مي رود اين انرژي و هزينه مناسب در اختيار گروه هاي خبره تحقيق و پژوهش نهاده شود تا اين مجموعه را به سرانجامي خوش برسانند.

شب هاي بي مهتاب (خاطرات اسير آزاد شده)
003207.jpg

خاطرات اسير آزاد شده ايراني، سرهنگ شهاب الدين شهبازي/ مصاحبه و تدوين: محسن كاظمي/ ناشر: انتشارات سوره مهر، چاپ اول ۱۳۸۳/ قطع: رقعي/ ۲۶۲ صفحه (مصور)/ قيمت: ۱۶۰۰ تومان.
سرهنگ شهاب الدين شهبازي افسر ژاندارم سال هاي آخر حكومت پهلوي است. افسري كه به خاطر رفتار و ديدگاه مخالف با رژيم شاه، براي ادامه خدمت به نقاط دوردست ايران اعزام و در اين مناطق با چهره هاي مبارز و انقلابي در تبعيد آشنا شد و ارتباط يافت و در حوزه استحفاظي خود به تأمين حقوق مردم و رعايا همت گمارد.
شهبازي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در تابستان ۱۳۵۸ عهده دار فرماندهي ده پاسگاه مرزي در هويزه مي شود. با شروع جنگ تحميلي او و گروهان تحت امرش در وضعيتي كاملاً نابرابر به دفاع در تهاجم دشمن بعثي برمي خيزد. او پس از حدود دو ماه نبرد و مقاومت حماسه خيز، در حالي كه زخمي و زمين گير است، به اسارت دشمن درمي آيد كه اين اسارت ده سال به طول مي انجامد و براي او خاطراتي تلخ و شيرين را رقم مي زند كه بخش هاي مهمي از آن در اين كتاب آمده است.وجه بارز خاطرات شهبازي در جريان شناسي سياسي _ ايدئولوژيك دوران اسارت نهفته است، كه در آن به شكلي موجز و دقيق مرزبندي ها و دسته بندي هاي بخشي از اسراء (افسران) به خواننده ارائه مي شود. اين نگارش و تدوين و دسته بندي كتاب بسيار دقيق و حرفه اي صورت گرفته و مصاحبه گر براي اين كار انرژي و توان ذهني فراواني صرف كرده است.نويسنده در مقدمه كتاب درباره چگونه ثبت و ضبط و دسته بندي اين مصاحبه كه نوزده ساعت به طول انجاميد، نوشته است: «براي ثبت و ضبط خاطرات مردادماه ۷۹ به سراغ سرهنگ شهبازي در دانشكده افسري كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي(دانشگاه پليس) رفتم.
توضيحات من مبني بر ضرورت بيان خاطرات، بازكاوي و كشف يادمان ها براي كسي كه فلسفه خوانده و بر همه قضايا و مسائل نگاه عميق و علت و معلولي دارد به سختي كارگر افتاد.» در نهايت و پس از يكسال نخستين جلسه مصاحبه در ۲۰ شهريور آغاز و تا بهمن ۱۳۸۰ ادامه يافت. در خلال گفت و گو، گاه خاطرات و تأملات حاصل از دوران اسارت تأثيراتي جدي بر سرهنگ مي نهاد كه مرا از ادامه كار باز مي داشت. اگر چه شايد ۱۹ ساعت مصاحبه همه آن چيزي نباشد كه در اين گفت وگوها آمده است، اما نويسنده سعي كرده نكته اي جا افتاده و ناگفته را در اين گفت وگو باقي نگذارد.كتاب در ده فصل تدوين شده و مصاحبه گر سعي كرده است ضمن ارائه تصويري از دوران كودكي، ديدگاه هاي اين آزاده را درباره مسائل و موضوعات مختلف جويا شده و از زاويه فكري وي به موضوعات و حوادث اتفاق افتاد. در دوران اسارت نزديك شود.

گزارش
بر گزيدگان هشتمين دوره كتاب سال دفاع مقدس

عصر دوشنبه گذشته در مراسمي كه در تالار انديشه و از سوي معاونت ادبيات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، برگزار شد ، برگزيدگان هشتمين دوره انتخاب بهترين كتاب دفاع مقدس معرفي شدند.
در اين مراسم كه با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي، معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس حوزه هنري و رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس برگزار شد، بهروز اثباتي ـ دبير هشتمين دوره ـ با ارايه گزارشي اعلام كرد: از تعداد ۶۳۹ عنوان كتاب رسيده به دبيرخانه، ۳۸۳ اثر به مرحله داوري رسيدند. داوري در ۸ گروه و در ۲۶ رشته انجام شد و داوران هم عمدتا از صاحبان قلم و آشنا به ادبيات دفاع مقدس بودند كه در طول سال هاي ۸۱ و ۸۲ خود اثري چاپ نكرده بودند.
وي ادامه داد: درنهايت، ۳۵ اثر برگزيده شدند و در مجموع از يكصد و يك ناشر كتاب دريافت كرديم.
در ادامه برنامه پرويز بيگي حبيب آبادي قطعه شعري را براي حاضران خواند.
سردار باقرزاده رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس هم با ذكر خاطراتي گفت: هنوز راه شهيدان باز است و اگر بخواهيم قلم بزنيم، امروز وظيفه مان سنگين تر است.
غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي ديگر سخنران برنامه بود. وي اظهار داشت: آثار هنري پديد آمده درباره جنگ ما در مقايسه با آثاري كه در اروپا و دنياي غرب بعد از جنگ جهاني دوم پديد آمد، بسيار كم است و اگر صدها هزار جان گرامي فدا نشده بود، مثل مايي امروز اجازه عبور از كوچه مجلس را هم نداشت. اين واقعه بايد ثبت و ضبط و ابعاد هزار توي آن شكافته و در تاريخ ماندگار شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: همانطور كه شهدا كاري هنرمندانه كردند، نويسندگان و هنرمندان هم بايد كاري هنرمندانه كنند.
در پايان مراسم ضمن معرفي برگزيدگان هيات داوران دبيرخانه هشتمين دوره انتخاب بهترين كتاب دفاع مقدس، بر لزوم توجه بيشتر به ادبيات كودك و نوجوان در عرصه دفاع مقدس تاكيد شد. هم چنين در اين مراسم كتاب گنجينه هاي آسماني سيدمرتضي آويني به عنوان كتاب برگزيده معرفي شد.
در حوزه  پژوهش به ترتيب كتاب هاي آخرين تلاش ها در جنوب اثر محمدحسين جمشيدي و محمود يزدان فام از مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، علل تداوم جنگ از محمد دروديان، عمليات فتح المبين اثر محسن شاهان بهبهاني از انتشارات ايران سبز حايز رتبه هاي اول شدند.
از تيرگي درخشان - راهبردي به بنيادهاي مكتوم در نظريه گفت وگوي تمدن ها ـ اثر سيدجواد طاهايي از انتشارات سوره مهر و جامعه شناسي شهادت طلبي و انگيزه هاي شهيدان اثر محمدحسين شاعري از انتشارات شاهد نيز تقدير ويژه شد.
در بخش جنگ و زندگينامه شهيد، كتاب در كمين گل سرخ اثر محسن مؤمني از انتشارات ميلاد نور و اينك شوكران - ۱ - (منوچهر مدق به روايت همسر شهيد) اثر مريم برادران از انتشارات روايت فتح حايز رتبه هاي اول و دوم شدند و از كتاب علمدار عشق اثر محمد يوسف نژاد، خرمشهر پايتخت جنگ اثر سيد قاسم ياحسيني انتشارات شاهد و مناجات نامه شهداي استان كرمانشاه اثر عين الله عبدي تقدير شد.
به گزارش ايسنا در بخش خاطره نيز نگاه شيشه اي - خاطرات شفاهي حسن آذري موفق اثر محسن مطلق از انتشارات سوره مهر، سفر جنوب - يادداشت هاي شهيد حبيب غني پور اثر شهيد حبيب غني پور از انتشارات سوره مهر - شاهد و كفش هاي سرگردان اثر سهيلا فرجام فر از انتشارات سوره مهر حايز رتبه هاي اول تا سوم شدند.
همچنين از كتاب هاي خبرنگار جنگي - خاطرات مريم كاظم زاده - اثر رضا رييسي از انتشارات ياد بانو و شجاعان نبرد: قرارگاه نصر ۲ در عمليات فتح المبين اثر شاهين راد فرض الله از انتشارات عرشان تقدير شد.
در بخش داستان نيز كتاب هاي پل معلق اثر محمدرضا بايرامي از انتشارات افق و كوه روي شانه هاي درخت اثر نرگس آبياري از انتشارات شاهد حايز رتبه اول شدند. همچنين از كتاب پيدا شدن در بعدازظهر ليمويي اثر كامران سحرخيز از انتشارت افراز تقدير به عمل آمد.
در بخش دست نوشته و قطعات ادبي، كتاب گنجينه آسماني اثر شهيد سيدمرتضي آويني از انتشارات ساقي برگزيده هشتمين جشنواره انتخاب شد و از كتاب ميهماني احساس اثر معاونت پژوهشي بنياد شهيد استان كردستان از انتشارات شاهد تقدير شد.
در بخش شعر كتابهاي حماسه هاي هميشه - دفاع مقدس در شعر شاعران - مجموعه سه جلدي اثر پرويز بيگي حبيب آبادي از انتشارات صرير و دستي بر آتش اثر غلامرضا كافي از انتشارات نويد شيراز مشتركا مقام اول را كسب كردند.همچنين كتابهاي آوازهاي گل محمدي اثر شيرين علي گلمرادي از انتشارات فرهنگ گستر و مياندار - اشعاري در رثاي سردار شهيد محمود كاوه اثر حسين ابراهيمي از انتشارات كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و ۲۳ هزار شهيد خراسان به ترتيب دوم و سوم شدند.
از كتابهاي سيرنگ اثر عباس مشفق كاشاني از انتشارت فرهنگ .گستر و نشيد غابه النخيل اثر موسي بيدج از انتشارات نذير تقدير ويژه به عمل آمد.
در بخش كودك و نوجوان، كتابهاي رفاقت به سبك تانك اثر داوود اميريان از انتشارات مهر و كوچه صمصام اثر حميدرضا نجفي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان حايز رتبه اول شدند. از كتابهاي دوستان خداحافظي نمي كنند اثر داوود اميريان از انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و كوچه باران اثر عبدالرضا رضايي نيا از انتشارات قو تقدير شد.
در بخش هنر نيز كتاب تماشاي ناورد - مجموعه  مقالات اولين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت ـ اثر تقي اكبرزاده از انتشارات انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اول شد و پايداري در قاب (جلد اول) اثر محمد سليماني از انتشارات فرهنگ كاوش حائز رتبه دوم شد. از كتاب خداحافظي كنار درخت هاي بلوط اثر پيام زين العابديني از انتشارات شاهد - فرهنگ گستر تقدير ويژه به عمل آمد.
همچنين از كتابهاي رهاورد غربت - صنايع دستي در اسارت اثر عبدالمجيد رحمانيان از انتشارات اميد آزادگان و طرح روي جلد پا به پاي باران - دو گزارش از خرمشهر اثر سيدحسن موسي زاده (طراح جلد) از انتشارات سوره مهر تقدير شد.

پيشخوان

003204.jpg
آيين جان
دن ميلمسن/ مترجم: نيكي كهنمويي/ ناشر: انتشارات كاروان/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ قطع: رقعي، گالينگور با روكش.
داستان تمثيلي آيين جان، به رغم ترجمه نه چندان روانش، به اكتشاف راز هستي و قوانين روحاني شكل دهنده و حاكم بر آن مي پردازد و روش هايي كاربردي براي ايجاد معنا و تعيين راه در زندگي ارائه مي دهد. راوي در كوه با پيرزن خردمندي ملاقات مي كند كه او را به سفري اديسه وار در جهان روح مي برد. اين زن با داستان ها، آزمون ها و تجربه هاي اين سفر وحشي، قوانين بنيادين تعادل، انتخاب، پيشرفت، حضور، شفقت، ايمان، توقع، شرافت عمل، چرخه ها و ... تسليم و وحدت را بيان مي كند.
كتاب همچنانكه به اشاره آمد،  اگر ترجمه اي روان داشت، خواندني تر بود.

روي پاشنه هاي بلند داستان هايي از زنان جهان
مجموعه داستان از نويسندگان زن جهان/ مترجمان: چيستا يثربي و شقايق قندهاري/ ناشر: انتشارات ناميرا/ چاپ اول ۱۳۸۳/ قطع: رقعي/۲۲۰ صفحه/ قيمت: ۱۹۰۰ تومان.
مترجمان ۲۳ داستان از نويسندگان صاحب نام زن دنيا را انتخاب و ترجمه كرده اند. در ميان اين نويسندگان چهره هايي چون كاترين منسفيلد، مارگارت آت وود، لوسي ماد مونت گومري، ويرجينيا ولف، پنه لوپه مورتيمر و جوليا آلوارز براي علاقمندان ادبيات داستاني آشنايند، چرا كه پيش از اين، رمان ها و نوشته هايي از آنها به فارسي ترجمه شده است.
مترجمان سعي كرده اند در ابتداي داستان هر نويسنده، بيوگرافي كوتاه و گويايي از زندگي و آثار مهم آن نويسنده و جايگاهش در ميان نويسندگان رمان و داستان كوتاه به دست دهند.
003198.jpg
اسنادي از اتحاديه شهرداري هاي ايران(۱۳۶۰-۱۳۴۰)
به كوشش: دكتر حسن شفيعي/ ناشر: انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور/ چاپ اول، ۱۳۸۳/ قطع وزيري/ ۴۷۰ صفحه/ قيمت:۵هزار تومان.
پيشينه تاريخي سازمان ها و تشكيلات اداري، مجموعه مناسب و مطلوبي براي ارزيابي عملكرد دستگاه اداري و سنجش كارايي، ناكارآيي و بهره گيري از تجربيات مناسب اين سازمان ها به شمار مي روند. اتحاديه شهرداري ها در فاصله زماني ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰ گام هاي بسيار مهمي براي بهبود منابع مالي، تشكيلاتي و آموزش نيروي انساني شهرداري ها برداشته بود كه از جمله مي توان به لغو عوارض شهرداري ها، عضويت در اتحاديه بين المللي حكومت هاي محلي، انتشار كتب و جزوات آموزشي از جمله ماهنامه شهرداري ها اشاره كرد. بر همين مبناست كه سعي و تلاش انتشارات سازمان شهرداري ها در انتشار اين اسناد دست اول مرتبط با سازمان شهرداري ها، شهرداري ها و شوراهاي شهر و ... ستودني است.
در اين اسناد حيطه عملكردي اتحاديه شهرداري ها و نحوه ارتباط آن با وزارت كشور و ساير دستگاه هاي دولتي را منعكس مي كند. بخش عمده اسناد از بايگاني راكد اتحاديه شهرداري ها استخراج و انتخاب شده اند و بخشي نيز از سوي سازمان اسناد ملي ايران در كتاب گنجانده شده است. اشراف و نظارت نهايي دكتر عبدالحسين نوايي، كه از جمله سندشناسان و مورخان صاحب نام به شمار مي رود، كار را ارزشي دو چندان بخشيده است.

003201.jpg
فنون شعر و كالبدهاي پولادين آن
دكتر مهدي حميدي شيرازي/ ناشر: انتشارات عطايي/ چاپ اول انتشارات عطايي(چاپ قبلي ۱۳۶۳)/ قطع رقعي، گالينگور/ ۳۸۸ صفحه/قيمت ۳۵۰۰ تومان.
دكتر مهدي حميدي شيرازي از جمله شاعراني بود كه در جبهه مخالفان شعر نيما و شاعران نوگرا قرار داشت. قصيده معروف وي با عنوان «مصاحبه با نيما، پيشواي نوپردازان» نمونه بارز اين مخالفت ها است.
كتاب «فنون شعر و كالبدهاي پولادين آن» مجموعه اي از نوشته ها و اشعار دكتر حميدي شيرازي است كه ناشر فعلي حتي زحمت حروفچيني اثر را به خود نداده و به صورت افست شده آن را روانه بازار كرده است تا به قول خود «درخواست كنندگان كتاب هاي آن شادروان» را راضي و خشنود كند.

چه كسي پنير مرا برداشت؟
نويسنده: اسپنسر جانسون/ مترجم: عطيه رفيعي/ انتشارات عطايي/ سال انتشار ۱۳۸۳/قطع:خشتي/ شمارگان: ۵۰۰۰ جلد/قيمت: ۱۰۰۰۰ ريال .
كتاب «چه كسي پنير مرا برداشت؟» با عنوان فرعي روشي جالب براي تغيير و برنده شدن! كتابي جالب و خواندني و هيجان انگيز براي كودكان است. اين كتاب، كودكان را با مفهوم «تغيير» و چگونگي روبرو شدن با آن آشنا مي سازد.
شخصيت هاي اين كتاب (موش ها) هر كدام واكنش خاصي در برابر تغييرات از خود نشان مي دهند، اما همه آنها در يك چيز با هم مشتركند: نياز به يافتن راهي در دالان پر پيچ و خم و شايد هراسناك تغيير.

|  اقتصاد  |   زندگي  |   سياست  |   فرهنگ   |   كتاب  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |