جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳ - سال يازدهم - شماره ۳۵۰۵
ايران
Friday.htm

يادداشت اول
آنها بايد بدانند
همزماني بازگشايي مدارس با سالگرد آغاز حمله نظامي عراق در سال ۱۳۵۹ را مي توان به فال نيك گرفت و از رهگذار همزماني اين دو رويداد حرف هايي را زد. آن كودكاني كه اين روزها اولين روزهاي مهم زندگيشان را تجربه مي كنند، آن نوجواناني كه در اين روزها با چيزهايي آشنا مي شوند كه تاكنون نمي دانستند و آن جواناني كه مرحله تازه اي از زندگيشان را در دبيرستان و دانشگاه آغاز مي كنند شايد از آن روزهاي سخت، از آن روزهاي تلخ و از آن روزهاي تكرارنشدني تاريخ اين كشور تصويري ملموس نداشته باشند. آنها نمي توانند تصوير آبادان را در حالي كه ستوني از دود از آن به آسمان مي رفت، تصوير خرمشهر را وقتي كه كوچه به كوچه به دست دشمن مي افتاد، تصوير مردم تهران را كه در خانه ها راديو را از گوش جدا نمي كردند تصوير مردم شهرهايي كه با صداي بمب و شكستن ديوار صوتي از خانه ها بيرون ريختند آنقدر لمس كنند كه گويي آن روزها بوده اند و نفس كشيده اند. تجربه بزرگي كه نسل آن روز از سر مي گذراند تجربه عميقي بود. انقلاب از درون داشت ساز و كارهاي خود را شكل مي داد. مسايل داخلي، چالش هاي بومي، ترورهاي پي در پي در كنار تجربه تازه آزادي، ايران را به كشور ديگري تبديل كرده بود، در چنين وضعيتي صدام (همان مردي كه اين روزها در نهايت استيصال به سر مي برد) دست به احمقانه ترين كار جهان زد. حمله به ايران. ارتش قوي شده مجهز عراق مرزهاي ما را پشت سر گذاشتند و جلو آمدند، آنها نمي دانستند پا به چه سرزميني مي گذارند. در جنگ بود كه ما تعريف تازه اي از ايران ارايه كرديم. در جنگ بود كه ما صاحب اسطوره هاي ديگر گونه اي شديم. در جنگ بود كه ما فهميديم مفهوم وطن چقدر عميق است. در جنگ بود كه فهميديم معناي ازخودگذشتن براي اهداف بزرگ يعني چه. در جنگ بود كه ما مفهوم بزرگ همه براي يك هدف را فهميديم. جنگ اين اتفاق شوم و خونبار در مرزهاي غرب و جنوب ما تفسير ديگري پيدا كرد. به همين خاطر ما به آن مي گوييم دفاع مقدس. جنگ را ابزارها نمي سازد، هدف مي سازد و ما از بدترين پديده انساني عالي ترين تفسير را كرديم: گذشت از خود. آن روزها گذشت و امروز نسل تازه به صحنه آمده بايد بداند كه نام همت نام كيست؟ بابايي چه كسي بود؟ و جهان آرا چگونه جواني خود را پشت سر گذاشت. آنها اگر بدانند كه يك روز در همين سرزمين مردان جواني همه چيزشان را گذاشتند تا هيچ چيزي در اين وطن  مخدوش نشود و هدف بزرگي را كه مردم آن برگزيده اند، تداوم يابد. آنها اين بار به نقشه ايران جور ديگري نگاه مي كنند چرا كه براي فقط اين مساحت، خون رعناترين جوانان ريخته شد و ساحت بهشت زهرا (ع) چگونه به گنجينه اي پربها تبديل شد. آنها بايد بدانند و اگر ندانند ما مقصريم.

|  ايران  |   هفته   |   جهان  |   پنجره  |   داستان  |   چهره ها  |
|  پرونده  |   سينما  |   ديدار  |   حوادث   |   ماشين   |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |