يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره - ۳۶۲۱
دارالفنوني ها
028413.jpg
من زين العابدين سوم در خانواده هستم و پدر بزرگم كه زين العابدين اول خوانده مي شود در دارالفنون علم  آموخته بود، عمويم نيز چندسالي به عنوان مدير دارالفنون خدمت كرد و من نيز در آنجا ادبيات و عربي درس داده ام. عكسCHN :
صنم مودي رفته بوديم پيش استاد زين العابدين موتمن كه 90 سالگي را پشت سرگذاشته تا در خانه اي موروثي با قدمتي 150 ساله برايمان از دارالفنون بگويد، خانه اي در پامنار كه درچوبي آبي رنگش تكه اي از گذشته گمشده بود.
به استاد گفتند مي خواهند از خانه عكس بگيرند،
گفت: عكس هايتان را بگيريد تا بيايم.
پيرمرد ملبس به عبايي قهوه اي  از پله هاي اتاقي پايين  آمد. مردي لاغر اندام با موهاي سفيد و قامتي نه چندان خميده، جلوتر كه آمد بوي دارالفنون در هواي حياط پيچيد و حضورش در كرسي استادي كلاس هاي درس دارالفنون مصور شد.
يكي از اتاق هاي عمارت، اتاق كار استاد بود كه بوي نفت پيچيده در فضايش، ياد خانه هاي مادر بزرگ ها و پدر بزرگ هامان را در ذهن جان مي بخشيد. نشستيم و استاد آغاز سخن كرد. گفت 90 سالگي را پشت سر گذاشته ام.
به قيافه ام نمي آيد؟
سپس خنديد و خودش پاسخ داد : زماني اول خطي بودم ولي حالا ديگر آخر خطي هستم و باز خنديد.
گفت:در يك كالج  آمريكايي درس مي خواندم كه در اواخر سلطنت رضاشاه دستور صادر شد مدارس خارجي برچيده شوند. مسوولان كالج نيز مدرسه را تحويل وزارت فرهنگ آن زمان دادند. سال 1320 هم كشور اشغال شد و رضاشاه ايران را ترك كرد ، اما من تحصيلات ششم ابتداي ام را در آنجا به اتمام رساندم.
تحصيلاتم را مدرسه البرز دنبال كردم و پس از گرفتن ديپلم در دانشسراي عالي موفق به كسب ليسانس زبان انگليسي شدم،  اما از آنجا كه در خانواده ما ادبيات جايگاه خاصي داشت من نيز به تدريس ادبيات و عربي پرداختم. از اين رو همزمان با كار تدريس در دانشسراي عالي رشته ادبيات را نيز خواندم و ليسانس آن را كسب كردم.
كي به دارالفنون رفتيد؟
من در واقع معلم هميشگي دبيرستان البرز بودم. چه آن زمان كه غيررسمي كار مي كردم چه، پس از آنكه استخدام رسمي شدم و حتي بعد از بازنشستگي هم در البرز تدريس مي كردم .در اين ميان حدود 10 سال در دارالفنون و تقريبا 8 سال در مدرسه دخترانه ايران در مولوي و دو سال هم در مدرسه نوربخش تدريس كردم.
سال 1315 نخستين سال معلمي او بوده. استاد 42 سال به تدريس در مدارس مختلف پرداخته. مي گويد:
دارالفنون آغاز يك جنبش است، جنبشي كه ملت ايران هرگز نبايد آن را فراموش كند .آموزش در ايران به واسطه تاسيس دارالفنون متحول شد و از سبك مكتب خانه اي به سوي شيوه هاي  آموزش نوين در آن زمان گام نهاد.
دارالفنون نامش نيز معناي بزرگي را در خود حفظ كرده و همانگونه كه از معناي اين نام برمي آيد مركز فنون بسياري بود و بنيانگذار يك فرهنگ نو.
بعد از دارالفنون در زمان محمدعلي شاه، مدرسه هاي بسياري همچون علميه و ثروت از نوع دارالفنون تاسيس شدند و دنباله روي شيوه هاي آموزش نوين نسل جوان آن روز را تحت  آموزش قرار دادند؛ در واقع دارالفنون طليعه دار مدارس نسل نوين است.
028410.jpg
ناگهان ياد حوض دارالفنون مي افتد: مدرسه دارالفنون حوضي دارد كه آن روزها قناتي آن را پرآب مي كرد اما آن قنات نيز خشك شد همچون قنات پامنار، قنات ارك، قنات سرچشمه و بسياري ديگر. آه روزگار عوض شده و ...
موتمن مي گويد: من زين العابدين سوم در خانواده هستم و پدر بزرگم كه زين العابدين اول خوانده مي شود در دارالفنون علم  آموخته بود، عمويم نيز چندسالي به عنوان مدير دارالفنون خدمت كرد و من نيز در آنجا ادبيات و عربي درس داده ام.
از دارالفنون چه كسي را به خاطر داريد؟
همكاران زيادي بودند كه در خاطرم باقي مانده اند،  اما سال اول ورودم به آنجا مديريت مدرسه برعهده كاتب همايوني بود كه هنوز هم زنده است و شايد حدود يك قرن را پشت سر گذاشته باشد؛ مرد ممتازي بود با توانمندي هاي خارق العاده.
از شاگردانتان چه؟
من همواره با شاگردانم ارتباط دوستانه اي داشتم و به واسطه اين رابطه است كه هنوز برخي از آنها گاهي سراغي از من مي گيرند و به ديدنم مي آيند. آن قديمي ترهاشان بيشتر در خاطرم باقي مانده اند. بسياري از آنها به درجات عاليه علمي رسيده و به مسند قدرت دانش تكيه زده اند. برخي در ايران نيستند اما با اين حال با هم مكاتبه مي كنيم و از احوال هم خبردار مي شويم. محمد علي كاتوزيان كه اكنون يكي از استادان بازنشسته دانشكده كنت است و بسياري ديگر از جمله شاگردان قديمي هستند كه هنوز هم به ياد گذشته از آن ايام ياد مي كنند.

گفت و گو تمام شده. برمي گردم و نگاهش مي كنم. از جلوي در حياط 51 ساله، استاد دارالفنون به عكس قاب شده اي از تهران قديم مي ماند. تهران، دارالفنون؛ طهران!

آخرين عكس ها
028428.jpg
028431.jpg
نازنين نظام شهيدي، شاعر، دوشنبه شب گذشته در سن 50 سالگي درگذشت، در حالي كه ساعتي بود كه جايزه ادبي كارنامه را گرفته و از سن پايين آمده بود. 2 سايت پندار و كسوف با نمايش 2 تصوير متفاوت در شرح عكس نوشته اند كه اين آخرين تصوير شاعري است كه در جوار مادرش در مشهد به خاك سپرده مي شود. خودتان را بگذاريد جاي عكاس در لحظه ثبت عكس... گاهي آنچه عكس ها را تاريخي مي كند، چه چيز عجيبي است!
مراسم 
ختم انجام شده بود
و مي شد رنگ هاي سياه را برچيد.
پس شب را از پشت شيشه ها برداشت 
تازد تا در گنجه رخت هاي كهنه بگذارد.
آن سو، اما مرگ 
سياهي گربه اي را داشت 
كه ميان پنجره روشن نشسته بود
و زردي روز را بر پنجه مي ليسيد.
نازنين نظام شهيدي 

تبليغات پستي انتخابي
028386.jpg
سيلويو برلوسكوني نخست وزير زيرك ايتاليا ونامزد انتخابات آتي اين كشور براي 16 ميليون خانواده ايتاليايي نامه امضا شده جداگانه، اما با يك موضوع واحد، پست كرد.
در اين نامه ها، برلوسكوني از خانواده هاي ايتاليايي خواسته است تا از زياده روي در مصرف دارو اجتناب كنند.
او با اشاره به زيان هاي مصرف بي رويه دارو گوشزد كرده است كه اين اقدام شهروندان ايتاليايي بار سنگيني بر دوش دولت مي گذارد.
همراه نامه برلوسكوني جزوه اي از طرف وزارت بهداشت ايتاليا نيز براي شهروندان ارسال شده كه حاوي توصيه هاي لازم براي اجتناب از زياده روي در مصرف دارو است.
و اما واكنش ها:
آنتونيو ديي پيتو رهبر حزب ارزش ها اين اقدام برلوسكوني را ارزشمند خواند اما گفت كه او نبايد از اين شيوه ها براي تبليغات انتخاباتي بهره گيرد.
كانون پزشكان خانواده و احزاب مخالف دولت هم امروز در بيانيه هايي از نخست وزير خواسته اند به جاي توجه به ميزان مصرف دارو، دست به تصحيح سياست هاي غلط دولت در زمينه بهداشت و درمان بزند.
يكي از احزاب ايتاليايي نيز عنوان كرده است كه اين اقدام تبليغاتي برلوسكوني، كمك بزرگي به پست ايتاليا بود! در ايتاليا براي پست هر نامه حداقل يك يورو هزينه ارسال دريافت مي شود.
از كجا معلوم در انتخابات آتي ايران استفاده مشابهي از پست نشود؟

دفن انقلاب كمونيستي
028392.jpg
۱۵ سال از انقلاب كمونيستي شوروي از صحنه روزگار و 81 سال از زمان مرگ پايه گذار اين انقلاب مي گذرد. امروز لنين كه براي بزرگداشتش پس از مرگ در سال 1932 8 سال بعد از مرگ به صورت موميايي به ميدان سرخ مسكو منتقل شد، براي هميشه به تاريخ مي پيوندد.
جسد ولاديميرايليچ ا وليانوف لنين از زمان مرگ موميايي شد و 8 سال بعد 1932 در مقبره اي شيشه اي در ميدان سرخ مسكو پاي ديوار كرملين قرار گرفت تا هر رهگذر و توريستي به رايگان رهبر بزرگ كشور سرخ را به نظاره بنشيند.
گرچه طرفدارانش او را با نيت جاودانگي به خاك نسپردند، اما لنين براي بار دوم خواهد مرد و جسم سردش به سردي خاك خواهد پيوست. روز جمعه وسوله چاپلين، معاون اداره روابط بين الملل كليساي ارتدوكس روسيه اعلام كرد، كليساي مطبوعش خواستار دفن جسد لنين است. به گفته چاپلين از نظر آئين مسيحيت به نمايش گذاردن جسد غير قابل قبول است.
اين ادعاي كليساي ارتدوكس روسيه با استقبال اداره مركزي مسلمانان روسيه همراه شده است. از نظر روحانيون مسلمان روسيه جسد لنين بايد به شيوه انساني به خاك سپرده شود و طرفداران او خاكسپاري جسدش را نوعي احترام تلقي كنند.گرچه از 14 فوريه 26 بهمن مقبره لنين به دليل انجام امور شيميايي و جلوگيري از فاسد شدن جسد لنين تعطيل مي شود، اما اگر مقبره شيشه اي لنين كه در بنايي از گرانيت قهوه اي واقع شده، براي هميشه تعطيل شود آنتي لنينيست ها به آرزوي خود مي رسند. با دفن لنين آيا مجسمه هاي او را نيز پايين مي كشند؟

سرقلم
صداي گابو
شايد باور نكنيد كه گابريل گارسيا ماركز بيش از اينكه در عرصه ادبيات فعال باشد در زمينه سينما فعاليت دارد.
اشاره به فيلم هاي بسياري كه از روي قصه ها و رمان هاي او سا خته شده نيست و نيز به فيلمنامه هاي بسياري كه تاكنون نوشته و به فيلم درآمده اند، احتمالا  شما هم از آن دسته آدم هايي هستيد كه نمي دانند. ماركز نه تنها يكي از بنيانگذاران و مديرعامل فعال ترين نهاد سينمايي آمريكاي لاتين يعني بنياد سينماي نوين آمريكاي لاتين است، بلكه به عنوان مربي فيلمنامه نويسي در بزرگترين مدارس سينمايي آن خطه به طور منظم كار مي كند. اجازه شركت در كلاس هاي درس او در مدرسه بين المللي سينما و تلويزيون كوبا به جايزه اي بدل شده است كه سالهاست به فارغ التحصيلان ممتاز مدارس سينمايي اسپانيا،مكزيك و برزيل اهدا مي شود، هم شانه و همرديف او در سينماي آمريكاي لاتين كم نيستند، ولي دو نفر از آنها بيش از ديگران نام آورند و همسنگ ماركز در تربيت فيلمسازان آگاه و حرفه اي فعالند: يكي اهل كوباست به نام خوليو گارسيا اسپينوزا و ديگري اهل آرژانتين است به اسم فرناندو بيري. اين سه تفنگدار! تقريبا نيم قرن پيش، در عنفوان جواني، براي تحصيل سينما به رم ايتاليا رفتند و در كلاس هاي مركز سينماي تجربي رم شركت كردند.
اسپينوزا حالا مدير مدرسه بين المللي سينما و تلويزيون كوبا است و فرناندو بيري موسس و مدرس انستيتوي فيلمسازي مستند در سانتافه، زادگاهش است. اين هر دو كه مثل ماركز در دوره كهنسالي بيش از هميشه فعالند، سياهه بلند بالايي از فيلم مستند و داستاني در كارنامه شان دارند.
اما آخرين خبر از گابو...
گابريل گارسيا ماركز در معرفي كار سترگ پابلو ميلانس آهنگساز، ترانه سرا و خواننده بزرگ كوبايي كه در مجموعه اي با عنوان پابلوي محبوب به بازار آمد، در مقدمه اي كه با صداي خود ماركز ضبط شده اينگونه آغاز به سخن مي كند: اينCD خانه اي بي در و پنجره است كه پابلو ميلانس به هر كجا كه مي رود آن را با خود مي كشد. تنها براي اينكه دوستانش در تمام جهان با او در اين خانه هم آواز شوند. خانه اي است كه درش روي تمام رفقايش در دنيا باز است؛ كساني كه زبان هاي مختلفي دارند، اما تنها به يك زبان مشترك با هم حرف مي  زنند: زبان موسيقي.
اگر تمايل شنيدن صداي ماركز را داريد، پيدا كردن CD ميلانس كار دشواري نيست!

چارچوب
گلف و آقاي گل 
028437.jpg
علي دايي اينجاست، اما اينجا كجاست؟ ميهماني فدراسيون گلف. لابد مي پرسيد خب، علي دايي چرا اينجاست؟ خدمتتان عرض شود كه چهارشنبه گذشته كلي از آدم هاي مهم ورزش مملكت، از رئيس سازمان گرفته تا دبير كميته المپيك، ميهمان فدراسيون گلف بودند، در ضيافتي كه با حضور ورزشي ها، سياسي ها سفراي حاضر در تهران و هنري ها از جمله هديه تهراني برگزار شد؛ يك ضيافت باشكوه كه نشان از سمبه پرزور رئيس فدراسيون، عيسي اسحاقي بود.
گلف در ايران ورزش جديدي است...چهارشنبه شب به اين نتيجه رسيديم؛ گلف آمده كه بماند!

دكه
028425.jpg
عيد قربان در تركيه
گزارش اصلي روزنامه زمان عيد قربان و تبريك ترك هاي مسلمان به مناسبت اين عيد بزرگ است.
گرافيك صفحه اين روزنامه آرام ترك چشم نواز است و با عكس هاي خوشرنگ بسته بندي بهتري نسبت به مليت و حريت دارد.
028416.jpg
آتش دموكراسي 
روزنامه يو. اس. اي تودي در تاريخ 21 ژانويه تيتر اول خود را به سخنراني بوش هنگام اجراي مراسم تحليف دومين دوره رياست جمهوري اش اختصاص داد و از قول بوش نوشت: ما آتش دموكراسي را روشن كرديم. اين روزنامه همچنين از نگراني ايتاليا براي جذب توريست پس از ممنوعيت كشيدن سيگار در اماكن عمومي خبر داد.
028419.jpg
نگراني از اقدام جاهلا نه 
روزنامه لس آنجلس تايمز از نگراني ديك چني نوشت كه آمريكا نگران اقدام جاهلانه اسرائيل در قبال ايران است. چني گفت: اسرائيليان ممكن است به تاسيسات هسته اي ايران حمله كنند و بعد توقع دارند بقيه خرابكاري آنها را جمع و جور كنيم.
028422.jpg
برخلا ف بقيه 
روزنامه لموند چاپ فرانسه بر عكي اكثر روزنامه هايي كه با عكس ها و تيتر هاي بزرگ و رنگي مراسم سوگند بوش را پوشش داده اند، با چاپ يك كاريكاتور شروع دومين دوره رياست جمهوري بوش را به سخره گرفته اند.

كوتاه تر از گزارش
سيدحسين غضنفري 
آرنولد قسي القلب 
آرنولد شوارتزنگر، فرماندار ايالت كاليفرنيا درخواست عفو از سوي يك اعدامي را نپذيرفت. دونالد بيردزلي پس از به قتل رساندن دو نفر در سال 1981 و محكوميت در دادگاه ، به اعدام محكوم شده بود. وي با نوشتن درخواستي به آرنولد، فرماندار كاليفرنيا درخواست بخشش كرده بود اما آرنولد گفت كه او سنگيني جنايت اين قاتل را درك كرده است. بيردزلي به وسيله تزريق يك ماده مرگبار در زندان ايالتي سن كوئنتين اعدام شد. وكيل وي گفت: اجراي حكم اعدام همه را خوار كرد.در هنگام اجراي حكم نزديك به 200 نفر بيرون از زندان به اجراي حكم اعدام بيردزلي اعتراض كردند.
اين اولين بار است كه شخصي در زمان فرمانداري آرنولد در كاليفرنيا اعدام مي  شود.
028434.jpg
گارانتي كريس راك 
كريس راك بازيگر و كمدين سينما آن چنان مايل است جيمي فاكس جايزه اسكار را ببرد كه گفته است: اگر جيمي يك ماه ديگر جايزه اسكار را نبرد ، خودم يكي برايش مي  دزدم! كريس راك مي  گويد كه مطمئن است جيمي فاكس به خاطر بازي فوق العاده اش در فيلم ري چارلز جايزه بهترين بازيگر مرد را از آن خود خواهد كرد. كريس راك كه قرار است مجري برنامه اسكار باشد مي  گويد: اگر جيمي جايزه نبرد، حتما در اين باره روي سن صحبت خواهم كرد.
ستاره باران براي سونامي
التون جان، آندري بوچلي، اوزي ازبورن، راداستوارت، فيل كالينزو چند چهره سرشناس ديگر موسيقي به همراه چندين هنرمند ديگر برنامه اي را براي كمك به زلزله زدگان سونامي اجرا مي كنند.
جان با همكاري اريك كلاپتون نوازنده مشهور گيتار در لندن به اجراي تصنيف اشك هاي بهشتي مي پردازد.
اشك هاي بهشتي نخستين بار در سال 1991 پس از آنكه پسر 4 ساله كلاپتون از پنجره آپارتمان وي در نيويورك سقوط كرد و جان باخت، توسط اين نوازنده مشهور ضبط شد. به هر حال جشنواره عجيبي است؛ اشك، شادي و حسرت!
سيگار ممنوع در مهد سيگار!
ممنوع شدن مصرف سيگار در اماكن عمومي خبر عجيبي نيست، اما اين خبر اگر از هاوانا مخابره شود، عجيب است. بعد از ارنستو چه گوارا و فيدل كاسترو، سيگار برگ سومين چيزي است كه پس از شنيدن نام كوبا در ذهن نقش مي بندد. كوبا يكي از بزرگترين صادر كننده هاي سيگار برگ در جهان است و خيلي ها تصوير رهبران اين كشور را با سيگار برگ به خاطر سپرده اند، با اين حال مصرف سيگار در اماكن عمومي كوبا ممنوع مي شود.
اين ممنوعيت از ششم فوريه قابل اجرا است. بر اساس قانون جديد كوبا، محصولات دخانيات تنها به افراد بالاتر از 16 سال فروخته مي شود. اين در شرايطي است كه بيش از نيمي از مردم بزرگسال و درصد زيادي از جوانان كوبايي سيگاري هستند. به نظر مي رسد اين اقدام با هدف حفظ كوبا در صدر جدول كشورهاي موفق در زمينه بهداشت صورت مي گيرد. كوبا در سال 1999 مقام سوم در زمينه بهداشت را بدست آورد. فيدل كاسترو كه زماني سيگاري بود، در سده 1986 رسما سيگار را ترك و مبارزه با دخانيات را آغاز كرد.
ليام نيسون،آبراهام لينكلن 
ليام نيسون پس از بازي موفقيت آميز خود در فيلم كنيري، اكنون به عنوان بازيگر نقش اول فيلم آبراهام لينكلن انتخاب شده است تا همچنان شهرت خود را حفظ كند. ليام نيسون در گذشته به خاطر بازي در فيلم ليست شيندر به كارگرداني استيون اسپيلبرگ نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود.
فيلم آبراهام لينكلن به كارگرداني استيون اسپيلبرگ داستان زندگي لينكلن را در جريان جنگ هاي داخلي آمريكا به تصوير خواهد كشيد و ليام نيسون در اين فيلم نقش آبراهام را بازي خواهد كرد.

خبرسازان
ايرانشهر
تهرانشهر
دخل و خرج
در شهر
زيبـاشـهر
محيط زيست
يك شهروند
|  ايرانشهر  |  تهرانشهر  |  خبرسازان   |  دخل و خرج  |  در شهر  |  زيبـاشـهر  |  محيط زيست  |  يك شهروند  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |