يكشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۸۴ - - ۳۷۷۹
در شهر
Front Page

قوانيني براي تمام گروه ها
همه بيمه مي شوند
000012.jpg
عكس: ساجده شريفي
محمد مطلق
حدود 5/1 ميليون كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت و با پوشش بيمه اي كارگران روستاييان، بيش از 90 درصد افراد جامعه تحت پوشش تامين اجتماعي قرار مي گيرند
در سال 1269 هجري شمسي براي اولين بار با واگذاري امتياز تشكيل موسسه بيمه به يك خارجي و سپس ملغاي آن به علت عدم انجام تعهدات از سوي ايشان، بتدريج پديده بيمه در ايران مطرح شد، اما ايجاد تشكيلات و دايره اي ساختارمند كه بتواند آن را بسط و گسترش دهد تا سالهاي 1314 طول كشيد. در اين سال بيمه ايران به عنوان اولين شركت بيمه دولتي در ميان رقابت هاي ناسالم خارجيان تاسيس شد و در رشته هاي مختلف شروع به كار كرد. پس از آن نيز شركت هاي بيمه گر ديگري با توجه به شناخت شرايط و نيازها شكل گرفتند.
تاريخ بيمه ايران نشان مي دهد براي اولين بار و در سال 1326، كاركنان شركت دخانيات ايران داراي بيمه درماني شدند و دفترچه بيمه دريافت كردند و تا سال 1328 نيز تعدادي از سازمان هاي ديگر دولتي به طور پراكنده تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند كه گسترش آن پي ريزي سازماني مستقل تحت عنوان بيمه كاركنان دولت را ضرورت بخشيد.
در سال 1325سازمان بيمه خدمات درماني تاسيس شد و در سال 1356 اين سازمان و سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداري ادغام شدند تا آنكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1359 مجددا سازمان تامين اجتماعي از وزارت بهداري جدا و به صورت مستقل فعاليت خود را ادامه داد.
سازمان خدمات درماني نيز تحت عنوان بيمه گري و درآمد و اداره اسناد پزشكي در تشكيلات بهداري، فعاليت خود را قدرت بخشيد تا اينكه در مهر ماه 1374 توانست به صورت تشكيلاتي مجزا و مستقل مطرح شود.
اكنون دو سازمان ياد شده، يعني تامين اجتماعي و خدمات درماني به عنوان دو بازوي اصلي بيمه در كشور فعال هستند كه سازمان اول را با نام بيمه كارگري و سازمان دوم را تحت عنوان بيمه كارمندي مي شناسيم، اما از آنجايي كه جمعيت كارمندان و كاركنان دولت، جزئي از كل جمعيت كشور هستند، گويا به همين نسبت نيز حيطه كاري بيمه تامين اجتماعي وسيع تر باشد، چنانكه اكنون بيمه كامل كارگران ساختماني، رانندگان و روستاييان نيز در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و مسئولان آن ابراز اميدواري كرده اند كه با پوشش اقشار ياد شده مي توان ادعا كرد بيش از 90 درصد كل جامعه ايران از نعمت بيمه برخوردار شده اند:
با اين مصوبه، حدود 5/1 ميليون كارگر ساختماني كه با احتساب خانواده هايشان قريب به 4 تا 5 ميليون نفر را تشكيل مي دهند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار خواهند گرفت و با پوشش بيمه اي كارگران، روستاييان، رانندگان و گروه هاي ديگر، بيش از 90 درصد افراد جامعه تحت پوشش تامين اجتماعي قرار مي گيرند.
قانون بيمه همگاني
در قانون بيمه همگاني مفاهيمي مطرح شده كه مرور آنها اعم از مشمولان بيمه تا تعاريف ديگري مثل فرانشيز، حق سرانه و ... خالي از لطف نيست، اما پيش از آن اجازه دهيد توجه شما را يك بار ديگر به نقل قولي كه در مورد مصوبه اخير تامين اجتماعي ذكرش رفت جلب كنيم:
۱ - لطفا به نوسان ميان 4 تا 5 ميليون دقت فرماييد! قطعا يك ميليون نوسان براي آمار 4 يا 5 ميليوني نشان از غيرعلمي بودن برنامه ها دارد.
۲ - اختلافات وزارت رفاه، وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي براي بيمه روستاييان هم جالب توجه است.
۳ - در اظهارنظر فوق آمده است كه با پوشش كارگران، روستاييان، رانندگان و گروه هاي ديگر، بيش از 90 درصد افراد جامعه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند كه معلوم نيست دقيقا منظور همان 5-4 ميليون است يا آنكه سه قشر نامبرده به علاوه گروه هاي ديگر كه البته مورد آخري نيز جالب توجه است. از اين گذشته اشاره نشده است كه اگر رانندگان، روستاييان، كارگران و نيز گروه هاي مجهول ديگر همه با هم بيمه شوند و اين آمار با بيمه شدگان فعلي جمع شود، در نهايت چه عددي به دست خواهد آمد، بنابراين براي رعايت جانب احتياط گفته شده بيش از 90 درصد كه از 90 تا 100 درصد هم مي تواند نوسان داشته باشد.
۴ - در نهايت اينكه گروه هاي ديگر چه كساني هستند كه همچون جمعيت رانندگان و روستاييان قابل ذكر نيستند. بگذريم!
در ماده اول قانون بيمه همگاني، 8 ماده به عنوان شكل دهنده تعاريف بيمه ذكر شده است:
۱ - بيمه شده اصلي: فردي است كه راسا مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم توسط فرد يا جمع، مشمول قانون استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي گيرد.
۲ - بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي، از مزاياي مقرر در اين قانون مي توانند استفاده كنند .
3 - بيمه شده روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچ رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند.
۴ - افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي شود كه به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود و خانواده تحت تكفل خود را ندارند. مصاديق افراد نيازمند حسب مورد به پيشنهاد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي تعيين مي شود.
۵ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به تمامي اشخاصي اطلاق مي شود كه از نظر مقررات و قوانين، خويش فرما باشند.
۶ - حق سرانه: مبلغي كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولان بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي شود.
۷ - فرانشيز: قسمي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان دريافت خدمات درماني پرداخت كند.
۸ - قيمت واقعي خدمات: عبارت است از قيمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمايه دارايي هاي ثابت كه در آن استهلاك منظور نخواهد شد.
گفتني است به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و اعمال وظايف سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد هماهنگي اجرايي هدايت، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات درماني، شورايي نيز تحت عنوان شواري عالي بيمه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شكل گرفته كه 11 عضو دارد: وزير كار و اموراجتماعي، وزير اموراقتصاد ودارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و... در اين شورا دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون برنامه و بودجه و بهداشت نيز به عنوان ناظر حضور دارند.
چالش هاي فرارو
روي كاغذ همه چيز خوب پيش مي رود و حتي بي انصافي كرده ايم اگر بگوييم بيمه در ايران كارگري و كارمندي ندارد، حتي قانون بيمه شدن روستاييان و عشاير هم سالها پيش نوشته شده، شوراي عالي بيمه هم كه داريم و خلاصه اينكه همه چيز بر وفق مراد است، آنهايي هم كه بيمه شده اند بسيار خشنود و راضي هستند. بيمه درماني بيمه شدگان هم در دو شكل سرپايي و بستري همچنان به قدرت خود باقي است و اكثر بيمه شدگان دوست دارند از مراكز درماني تحت پوشش بيمه اي استفاده كنند.
باور كنيد قانون كم و كاستي آنچناني ندارد يعني قوانين چندان اجرا نشده اند كه صيقل بخورند يا كم و كاستي شان به چشم بيايد. قانون حتي سربازان متاهل و دانشجويان را تحت پوشش بيمه قرار داده است، زنان دانشجوي مطلقه حتي مي توانند علاوه بر بيمه از وام هاي بيمه اي نيز استفاده كنند و... چقدر خوب بود همه اگر چيز براساس قانون و براساس پيش بيني ها پيش مي رفت، افسوس كه هميشه اينطور نيست، بيمه روستايي ما پس از سالهاي سال در دست اقدام قرارگرفته، اما مجريان طرح هنوز با هم چالش دارند. آمارها دقيق نيست، تناسبي بين بيمه گري و ارائه خدمات وجودندارد و ده ها مشكل ديگر. يك كارشناس در اين باره مي گويد: به اعتقاد من، ما در بحث قانون و حتي آئين نامه ها و بخشنامه ها چندان مشكلي نداريم، اما مشكل اصلي اين است كه قوانين و مصوبه ها كمتر اجرا مي شوند يا بيمه شونده و گاه عوامل اجرايي سازمان بيمه گر از آن اطلاع اندكي دارند. به عنوان مثال در مورد شما خبرنگاران قانون خيلي خوب عمل كرده و حتي خبرنگاران آزاد را كه فاقدهرگونه پوشش بيمه اي هستند تحت پوشش بيمه قرار داده، اما اين اتفاقي است كه در قانون افتاده و شما بهتر از من مي دانيد كه خبرنگار آزاد در عمل هم مشكل تعريفي دارد و هم مشكل جايگاه كاري؛ يعني يك مدير مسئول به غير از پرسنل قراردادي خود كسي را به عنوان خبرنگار آزاد معرفي نمي كند كه بيمه شود و فرد هم بدون معرفي و طي مراحل قانوني نمي تواند تحت پوشش قرارگيرد. شما يك خبرنگار آزاد را به من نشان بدهيد كه بيمه باشد يا اينكه دبيران سرويس ها در مطبوعات به شكل رايگان بايد بيمه  شوند، شما اين حرف را از بنده نشنيده بگيريد، در مورد دانشجويان قانوني وجود دارد كه افراد تحت تكفل آنها را هم تحت پوشش بيمه قرار مي دهد، اما اگر مواردي از اين دست پيدا كرديد به ما هم اطلاع دهيد؛ مگر اينكه خواسته باشيم كلي گويي كنيم و معمولا فاصله اين حرف ها تا عمل بسيار زياد است. وي در ادامه مي افزايد: مشكل بعدي ناهمخواني بيمه و ارائه خدمات است كه عملا دفترچه بيمه را تبديل به يك دلخوشي ساده مي كند. به عنوان مثال فرض كنيد طرح بيمه روستاييان ما به طور كامل هم اجرا شود، اما وقتي آن روستانشين در كنار دست خود از امكانات اوليه بهداشتي و پزشكي هم محروم است، يك دفترچه به چه درد او مي خورد؟
قاعدتا مشكلات فراروي بيمه بسيار است، از اطلاع رساني گرفته تا نحوه برخورد پرسنل درمانگاه هاي تحت پوشش اما اين اميد وجود دارد كه در راستاي اجراي برنامه چشم انداز 20ساله شاهد رشد، توسعه و شكوفايي عميق و همه جانبه بيمه در ايران باشيم.

امروز
مشاوره براي دانش آموزان
معاون وزير آموزش و پرورش در گفت  و گو با فارس گفت: از امسال طرح مشاوره و مددكاري اجتماعي براي دانش آموزان دوره ابتدايي به صورت آزمايشي اجرا مي شود.
مختار موسوي افزود: طرح مشاوره و مددكاري اجتماعي به نوعي احياي نقش مشاوره دانش آموزان در دوره ابتدايي است و اقدامات پيشگيرانه اي است براي معضلاتي كه دانش آموزان در آينده گرفتار آن مي شوند.
وي در گفت و گو با فارس اضافه كرد: بايد بتوانيم دانش آموزان را در مقابل معضلات و مشكلات توانمند سازيم. موسوي ادامه داد: در اين طرح توانمندسازي دختران هدف خاص ماست كه اميدواريم در اين طرح به آنها برسيم. در حال حاضر در حال طراحي طرح مشاوره و مددكاري اجتماعي براي دانش آموزان دوره ابتدايي هستيم و اين طرح از سال تحصيلي جديد به طور آزمايشي اجرا مي شود.
رعايت ساعت كار اصناف براي كاهش مصرف انرژي
مكانيزم تعيين ساعت كار اصناف و واحدهاي خدماتي اجتماعي اعلام شد.
به گزارش قلم سبز ايران، به موجب آيين نامه مصوب هيات وزيران، تمامي واحدهاي صنفي و خدماتي موظف شده اند ضمن كاهش مصرف برق، ساعات كار را كه از طرف مراجع ذي ربط به آنها ابلاغ مي شود، رعايت كنند.
مقرر است ساعات كار اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي موجود در هر استان، در فصول مختلف سال و توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان شركتها يا ادارات تابعه وزارت بازرگاني، نيرو و كشور تعيين شود.
اين كارگروه، در تهران به رياست وزير بازرگاني تشكيل جلسه خواهد داد. اين طرح در سال جاري در شهرهاي بزرگ شامل تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز و از سال دوم در تمام شهرهاي كشور اجرا خواهد شد.
ساعات پايان كار اصناف از طريق مجامع و اتحاديه هاي صنفي به واحدها ابلاغ مي شود و در مناطقي كه فاقد اتحاديه هاي صنفي هستند، از طريق بخشداري ها و شهرداري ها ابلاغ خواهد شد.
وزارت نيرو مكلف شده است براي تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول اين آيين نامه كه مصارف برق آنها بيش از 600 كيلووات ساعت در ماه است كنتور دوتعرفه نصب كند و بعد از ساعت كار تعيين شده تا پايان حداكثر بار مصرفي نرخ را با 50 درصد افزايش محاسبه و اعمال كند.
پيش بيني شده است نانوايي ها و فروشگاه هاي نان فانتزي، رستوران ها، قهوه خانه ها و اغذيه فروشي ها، هتل ها، جايگاه هاي فرآورده هاي نفتي، داروخانه ها و مراكز مذهبي، قنادي ها و پنچرگيري ها و ... از شمول اين قانون مستثني شوند.
۸۰ درصد مبتلايان به ايدز در اروپا و آسيا جوانان هستند
بانك جهاني اعلام كرد كه بيماري ايدز در كشورهاي آسياي مركزي و اروپاي شرقي بيداد مي كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارشات اين مركز جهاني، اصلي ترين عامل انتقال ويروس HIV در ميان جوانان اين مناطق، تزريق مواد مخدر با استفاده از سرنگ هاي استفاده شده توسط ديگر معتادان بوده است.
گفته مي شود طي چندين سال اخير، استفاده از مواد مخدر در ميان دانش آموزان اين مناطق نيز افزايش پيدا كرده است كه به موجب آن احتمال ابتلاي آنها به بيماري ايدز نيز افزايش يافته است.
از سوي ديگر رفتارهاي پرخطر جوانان در مصرف مواد مخدر و يا روابط جنسي آلوده موجب نگراني مسئولان اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي و تلاش آنها براي يافتن راه حلي براي كنترل اين بيماري همچون كشورهاي ديگر شده است.
همچنين طبق تحقيقات انجام شده از سوي سازمان ملل متحد، سهم مبتلايان به اين بيماري هولناك به كل جمعيت كشورهاي اروپاي شرقي و آسياي مركزي چندان زياد نيست، اما نرخ رشد مبتلايان، همه را نگران كرده است؛ به نحوي كه آمار نشان مي دهد طي 10 سال اخير شمار مبتلايان به بيماري ايدز در اين منطقه 9 برابر شده است.

دريچه
000039.jpg
طرح پزشك سلامت جانبازان
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور گفت: پزشك سلامت جانبازان با هدف ارتباط مستمر با جانبازان و رفع مشكلات درماني آنان در كشور اجرا مي شود.
دكتر دهقان، معاون رئيس جمهوري در حاشيه بازديد از مركز توانبخشي و درماني جانبازان در گفت وگو با ايسنا افزود: بزرگترين دغدغه جانبازان سلامت است و ما نبايد اجازه دهيم دردي بيشتر تحمل كنند و دغدغه ديگري در اين خصوص در زندگي فرديشان داشته باشند.
وي افزود: بر اين اساس با يك نگاه جامع تلاش كرديم كه جانباز و خانواده هاي آنان در يك مجموعه كامل در حوزه درمان باشند و شعارمان را حفظ و ارتقاي سلامت جانبازان قرار دهيم.
دهقان از راه اندازي مراكز تخصصي ويژه براي جانبازان خبر داد و گفت:  اين مراكز وظيفه دارند كه پايش سلامت جانبازان را دنبال كنند و با تشكيل پزشك سلامت بتوانند همواره ارتباط مستمر با جانباز در جهت رفع مشكلات درماني آنها برقرار كنند و در مورد تجهيزات پزشكي هم پيش بيني هاي لازم انجام شده است و اميدواريم با مشكلي در اين زمينه مواجه نشويم.
وي گفت: اين مراكز در تهران فعاليت خود را آغاز كرده و تا شش ماه آينده پيش بيني مي شود پوشش كامل در كل كشور فراهم شود و بايد بانك هاي اطلاعاتي و پرونده هاي پزشكي جانبازان در شهرستان ها نيز ايجاد شود تا در شهرستان ها اين مراكز راه اندازي شود.
۶هزار امامزاده داريم
معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امورخيريه، گفت: در سال 83، فقط از محل موقوفات 5/2 ميليارد توماني، معادل 25 ميليارد ريال به مساجد كشور كمك شده است.
نصرالله چمران، معاون بقاع و اماكن متبركه سازمان اوقاف و امور خيريه، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود: علاوه بر محل موقوفات، از محل بودجه دولتي نيز اعتباري براي كمك به مساجد اختصاص مي دهند كه اين 5/2 ميليارد تومان، فقط از محل موقوفات به مساجد سراسر كشور ارائه شده است.
وي، در ادامه در خصوص امامزاده ها و نقش آنان در زندگي مردم، گفت: ما در حال حاضر 6 هزار امامزاده در سطح كشور داريم كه تاثيرات فراوان و كاركردهاي زيادي در زندگي مردم دارند.
چمران، با اشاره به كاركرد رواني امامزاده ها، خاطرنشان كرد: افراد با مشكلاتي كه دارند وارد امامزاده ها مي شوند و با آرامش خاطر از آن خارج شده و اين باعث مي شود كه در خانواده و اجتماع رفتارشان پسنديده تر شده و ناهنجاري در جامعه كمتر شود.
وي، از ديگر آثار امامزاده ها به رشد برنامه هاي اجتماعي و مسائل علمي در جامعه اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بيش از 200 كتابخانه در امامزاده هاي سطح كشور راه اندازي شده كه اين كتابخانه ها داراي ده ها هزار كتاب است.
۱۲ هزار نگهبان محله در كشور
مديرعامل موسسه انتظام گفت: هم اكنون 12 هزار نگهبان محله در قالب 200 شركت خدماتي حفاظتي در سراسر كشور نسبت به برقراري نظم و امنيت در جامعه فعاليت دارند.
سيد محمود تقي زاده افزود: هم اكنون يكصد شركت ارائه دهنده خدمات حفاظتي و مراقبتي در تهران با تحت پوشش قرار دادن 4 هزار نگهبان محله مشغول به فعاليت هستند كه اين رقم در شهرستان ها بالغ بر 10 شركت و 8 هزار نگهبان محله است.
وي با اشاره به استقبال مردم از طرح نگهبانان محله گفت: استقبال مردم از نگهبان محله در كشور افزايش يافته است، به طوري كه بعضي از موسسات خصوصي و دولتي مانند دانشگاه هاي دولتي خواستار به كارگيري از خدمات نگهبان محله هستند.
وي اضافه كرد: مطابق بررسي هاي صورت گرفته مكان هايي كه در آن نگهبان محله حضور داشته است، ضمن بالا رفتن افزايش احساس امنيت عمومي، ميزان جرم خصوصا در بحث سرقت كاهش قابل ملاحظه اي داشته است.

|  ايرانشهر  |   جهانشهر  |   خبرسازان   |   دخل و خرج  |   در شهر  |   زيبـاشـهر  |
|  فرهنگ  |   شهر آرا  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |