شماره‌ 2063‏‎ ‎‏‏،‏‎27 Feb 2000 اسفند 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
هشتم‌‏‎ شعبه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ براساس‌‏‎
قطعي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ به‌ 8‏‎ نقدي‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
شد‏‎ محكوم‌‏‎

آفريد‏‎ حادثه‌‏‎ سرباز‏‎ يك‌‏‎ بي‌احتياطي‌‏‎

كشت‌‏‎ را‏‎ دوستش‌‏‎ ليوان‌‏‎ يك‌‏‎ بخاطر‏‎

بود‏‎ بلعيده‌‏‎ را‏‎ موادمخدر‏‎ كه‌‏‎ مسافري‌‏‎ مرگ‌‏‎

به‌‏‎ را‏‎ ساله‌‏‎ نوجوان‌ 15‏‎ بازي‌‏‎ ترقه‌‏‎
فرستاد‏‎ بيمارستان‌‏‎

و‏‎ اروميه‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ لرزه‌‏‎ زمين‌‏‎ سه‌‏‎
كاشمر‏‎

هشتم‌‏‎ شعبه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ براساس‌‏‎
قطعي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ به‌ 8‏‎ نقدي‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
شد‏‎ محكوم‌‏‎


نظامي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ هشتم‌‏‎ شعبه‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ محكوم‌‏‎ قطعي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ به‌ 8‏‎ نقدي‌‏‎ تهران‌محمدرضا‏‎ يك‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مطالبي‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
اقدامات‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
شهرداري‌‏‎ پرونده‌‏‎ متهمين‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎
رياست‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ حفاظت‌اطلاعات‌‏‎ مامورين‌‏‎ توسط‏‎ تهران‌‏‎
مروي‌‏‎ و‏‎ دادگستري‌‏‎ وزير‏‎ شوشتري‌‏‎ آقايان‌‏‎ تعيين‌‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎
و‏‎ بررسي‌‏‎ دستور‏‎ در 28/12/76‏‎ قضات‌‏‎ انتظامي‌‏‎ محكمه‌‏‎ رئيس‌‏‎
از‏‎ بازديد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مزبور‏‎ نمايندگان‌‏‎.‎مي‌نمايند‏‎ صادر‏‎ تحقيق‌‏‎
و‏‎ ضرب‏‎ و‏‎ آزار‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ تقديمي‌‏‎ گزارش‌‏‎ در‏‎ وصال‌‏‎ بازداشتگاه‌‏‎
ضمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ متهمين‌‏‎ شتم‌‏‎
و‏‎ جرائم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ خواستار‏‎ قوه‌قضائيه‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌‏‎ ارسال‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ شدند‏‎ متخلفين‌‏‎ مجازات‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ احضار‏‎ را‏‎ شاكي‌‏‎ افراد‏‎ كليه‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ ارجاع‌‏‎ مسلح‌‏‎
نام‌‏‎ از‏‎ حتي‌‏‎ شكات‌‏‎ گرديد‏‎ مشخص‌‏‎ آنان‌‏‎ اظهارات‌‏‎ استماع‌‏‎
با‏‎ دادسرا‏‎ لذا‏‎ بي‌اطلاعند‏‎ بازداشتگاه‌‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ بازجويان‌‏‎
را‏‎ وقايع‌‏‎ ثبت‌‏‎ دفاتر‏‎ وصال‌‏‎ بازداشتگاه‌‏‎ از‏‎ غيرمترقبه‌‏‎ بازديد‏‎
.بود‏‎ دفاتر‏‎ همين‌‏‎ جرم‌‏‎ مدرك‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ دادند‏‎ انتقال‌‏‎ دادسرا‏‎ به‌‏‎
حفاظت‌اطلاعات‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ دخالت‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ پرونده‌‏‎ محتويات‌‏‎
از‏‎ بازجويي‌‏‎ و‏‎ بازداشت‌‏‎ احضار ، ‏‎ جلب ، ‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
اخذ‏‎ جهت‌‏‎ متهمين‌‏‎ اذيت‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ در‏‎ آمريت‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ افراد‏‎
و‏‎ انفرادي‌‏‎ بازداشتهاي‌‏‎ غيرقانوني‌ ، ‏‎ بازداشت‌‏‎ و‏‎ اقرار‏‎
با‏‎ متهمين‌‏‎ آزادي‌‏‎ امكان‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ممنوع‌الملاقات‌‏‎
...و‏‎ شده‌‏‎ سلب‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ بوده‌‏‎ ضامن‌‏‎ معرفي‌‏‎
دادگاه‌‏‎ نظامي‌ ، ‏‎ دادسراي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كيفرخواست‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
درخواست‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ نظامي‌‏‎
شدن‌‏‎ علني‌‏‎ از‏‎ طباطبايي‌‏‎ عليزاده‌‏‎ سيدمحمود‏‎ آقاي‌‏‎ شكات‌‏‎ وكيل‌‏‎
دادگاه‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جلسه‌‏‎ حدود 15‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ امتناع‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.نمود‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
به‌‏‎ خادمي‌‏‎ و‏‎ ايماني‌‏‎ فقيه‌‏‎ اصلاني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ الهام‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ آقايان‌‏‎
نمودند‏‎ تجديدنظر‏‎ تقاضاي‌‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ از‏‎ متهمين‌‏‎ وكلاي‌‏‎ عنوان‌‏‎
ارجاع‌‏‎ يك‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ هشتم‌‏‎ شعبه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جهت‌‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎
وكلاي‌‏‎ لوايح‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يك‌‏‎ نظامي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ هشتم‌‏‎ شعبه‌‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ قطعي‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ شكات‌‏‎ وكيل‌‏‎ و‏‎ متهمين‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ نقدي‌‏‎ سردار‏‎ محكوميت‌تجديدنظرخواه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
راي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ پرونده‌‏‎ در‏‎ غيرمجاز‏‎ ورود‏‎ دستور‏‎ لغو‏‎
رد‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ اشكال‌‏‎ بلا‏‎ وي‌‏‎ بزهكاري‌‏‎ تشخيص‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎
و‏‎ تاييد‏‎ وي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ چهار‏‎ تجديدنظرخواه‌‏‎ وكلاي‌‏‎ اعتراض‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ استوار‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ نقدي‌‏‎ سردار‏‎ خواه‌‏‎ تجديدنظر‏‎ محكوميت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ -‎‏‏2‏‎
از‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ موارد‏‎ افترا‏‎
مطروحه‌‏‎ اشكالات‌‏‎ و‏‎ ايرادات‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ افترا‏‎ بارز‏‎ مصاديق‌‏‎
از‏‎ بوده‌‏‎ جاري‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ برخلاف‌‏‎ نقدي‌‏‎ وكلاي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
.مي‌گردد‏‎ تاييد‏‎ وي‌‏‎ حبس‌‏‎ ماه‌‏‎ چهار‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎ مردود‏‎ حقوقي‌‏‎ نظر‏‎
آمريت‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ محمدي‌‏‎ امير‏‎ تقي‌زاده‌‏‎ محكوميت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ -‎‏‏3‏‎
دستور‏‎ و‏‎ اقرار‏‎ اخذ‏‎ جهت‌‏‎ متهمين‌‏‎ اذيت‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ در‏‎
پذيرش‌‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ كارگريان‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ بازداشت‌غيرقانوني‌‏‎
بزه‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ بازداشت‌ ، ‏‎ برگ‌‏‎ بدون‌‏‎ زنداني‌‏‎
.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ تاييد‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ انتسابي‌‏‎

آفريد‏‎ حادثه‌‏‎ سرباز‏‎ يك‌‏‎ بي‌احتياطي‌‏‎


مختاري‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ -‎ مقتول‌‏‎
غير‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ وظيفه‌‏‎ سرباز‏‎ يك‌‏‎ احتياطي‌‏‎ بي‌‏‎ :حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ ديگر‏‎ سرباز‏‎ عمد‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ كمري‌‏‎ كلت‌‏‎ اسلحه‌‏‎ گلوله‌‏‎ هدف‌‏‎ كه‌‏‎ مختاري‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
وظيفه‌اش‌‏‎ نظام‌‏‎ خدمت‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ تنها 15‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏20‏‎
.بود‏‎ باقي‌‏‎
اهل‌‏‎ بود‏‎ اسماعيل‌‏‎ هم‌خدمتي‌هاي‌‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ ضارب‏‎
.است‌‏‎ مياندوآب‏‎ شهرستان‌‏‎
به‌‏‎ حادثه‌‏‎ چگونگي‌‏‎ درباره‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ خانواده‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
چند‏‎ گذراندن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎
مهران‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ خدمت‌اش‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ نزد‏‎ در‏‎ مرخصي‌‏‎ روز‏‎
.رفت‌‏‎ سربازي‌اش‌‏‎ خدمت‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ اتمام‌‏‎ جهت‌‏‎
فرماندهي‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ كاري‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ وقتي‌‏‎ قرار‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ اتاق‌‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ براي‌‏‎ فرمانده‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎
سرباز‏‎ آن‌‏‎مي‌گذارد‏‎ اسماعيل‌‏‎ دوست‌‏‎ نزد‏‎ را‏‎ خود‏‎ كمري‌‏‎ اسلحه‌‏‎
از‏‎ گلوله‌اي‌‏‎ ناگهان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اسلحه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ مشغول‌‏‎ نيز‏‎
ديگر‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اصابت‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ پهلوي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ كلت‌‏‎
بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسماعيل‌‏‎ بلافاصله‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ او‏‎ بدن‌‏‎
و‏‎ نمي‌شود‏‎ واقع‌‏‎ مفيد‏‎ پزشكي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎مي‌رسانند‏‎
.مي‌سپارد‏‎ جان‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ بعد‏‎ لحظاتي‌‏‎
خانواده‌‏‎ خواهش‌‏‎ تنها‏‎:گفت‌‏‎ بود‏‎ مضطرب‏‎ و‏‎ نگران‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ داغدار‏‎
توسط‏‎ سلاح‌‏‎ اينگونه‌‏‎ ايمني‌‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ لازم‌‏‎ هشدارهاي‌‏‎
روز‏‎ هر‏‎ تا‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ سربازان‌‏‎ به‌‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ آموزشي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
.نباشيم‌‏‎ نوروز‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ آنهم‌‏‎ تلخ‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎ حوادثي‌‏‎ شاهد‏‎
حادثه‌‏‎ وقوع‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ خانواده‌ها‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ خبر‏‎ هنگام‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎
اسماعيل‌ ، ‏‎ فوت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.كنند‏‎ مراعات‌‏‎ كمي‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
هيچگونه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تلفن‌‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ پادگان‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
نيز‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ اطلاع‌‏‎ پدرش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ خبر‏‎ روحي‌‏‎ ملاحظه‌‏‎
.گرديد‏‎ بيمارستان‌‏‎ راهي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شوك‌‏‎ دچار‏‎ خبر‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎

كشت‌‏‎ را‏‎ دوستش‌‏‎ ليوان‌‏‎ يك‌‏‎ بخاطر‏‎


سرشكستن‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ مرد 22‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ :حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
بود‏‎ رسانده‌‏‎ قتل‌‏‎ به‌‏‎ چاقو‏‎ ضربات‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كارگرش‌‏‎ دوست‌‏‎ ليوان‌ ، ‏‎
كوه‌‏‎ حسيني‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ جنايي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1601‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ كمره‌اي‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كارگرش‌‏‎ دوست‌‏‎ "افغاني‌‏‎ تبعه‌‏‎" حبيبي‌‏‎ نصير‏‎ متهم‌‏‎
كار‏‎ مشغول‌‏‎ ياسر‏‎ راه‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ نيمه‌كاره‌اي‌‏‎ ساختمان‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎
به‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ متهم‌‏‎.‎آورد‏‎ در‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ چاقو‏‎ ضربه‌‏‎ با 7‏‎ بودند‏‎
رساند‏‎ تجريش‌‏‎ شهداي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ دوستش‌‏‎ قتل‌رساندن‌‏‎
.بود‏‎ سپرده‌‏‎ جان‌‏‎ او‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎
با‏‎:‎گفت‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎
ساختمان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ افغانستان‌‏‎ تبعه‌‏‎ من‌‏‎ مانند‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ ميرويس‌‏‎
براي‌‏‎ من‌‏‎ ليوان‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎ او‏‎ بوديم‌‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ نيمه‌كاره‌اي‌‏‎
را‏‎ ليوانم‌‏‎ حادثه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ استفاده‌‏‎ چاي‌خوردن‌‏‎
بخاطر‏‎ حادثه‌‏‎ روز‏‎ من‌‏‎ كرد ، ‏‎ تكرار‏‎ دوباره‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎
با‏‎ ما‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ بالا‏‎ دعوا‏‎ كردم‌‏‎ جروبحث‌‏‎ او‏‎ با‏‎ ليوان‌‏‎ شكستن‌‏‎
چشمم‌‏‎ گوشه‌‏‎ و‏‎ پا‏‎ به‌‏‎ تيشه‌‏‎ با‏‎ او‏‎ شديم‌ ، ‏‎ گلاويز‏‎ همديگر‏‎
با‏‎ شدم‌‏‎ ناچار‏‎ سپس‌‏‎ زدم‌‏‎ صورتش‌‏‎ به‌‏‎ مشتي‌‏‎ نيز‏‎ من‌‏‎ زد ، ‏‎ ضربه‌اي‌‏‎
از‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎.‎آورم‌‏‎ در‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ چاقويم‌‏‎
.شد‏‎ چه‌‏‎ نفهميدم‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كنترلم‌‏‎ عصبانيت‌‏‎ شدت‌‏‎
و‏‎ عفو‏‎ مورد‏‎ را‏‎ او‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎ از‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ بخشش‌‏‎
تا‏‎ را‏‎ او‏‎ متهم‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جنايي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎
.كرد‏‎ زندان‌‏‎ روانه‌‏‎ نهايي‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎

بود‏‎ بلعيده‌‏‎ را‏‎ موادمخدر‏‎ كه‌‏‎ مسافري‌‏‎ مرگ‌‏‎


ترمينال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ مسافر 25‏‎ مرگ‌‏‎ علت‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
گرم‌‏‎ جاسازي‌ 200‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ فوت‌‏‎ خزانه‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ شكم‌‏‎ در‏‎ موادمخدر‏‎
و‏‎ داشت‌‏‎ نام‌‏‎ "عزيزپور‏‎ محمود‏‎" مقتول‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ اتوبوس‌‏‎ سوار‏‎ تهران‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ كرمان‌‏‎ از‏‎
ساعت‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ خزانه‌‏‎ ترمينال‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ راننده‌‏‎
متوجه‌‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ صدا‏‎ اتوبوس‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ پياده‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ‎‏‏5صبح‌‏‎
.است‌‏‎ سپرده‌‏‎ جان‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎
معاينات‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ جسد‏‎ اورژانس‌‏‎ اطلاع‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
معاينات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎.‎داد‏‎ انتقال‌‏‎ قانوني‌‏‎ پزشكي‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ موادمخدر‏‎ گرم‌‏‎ جاسازي‌ 200‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ مرگ‌‏‎ علت‌‏‎ لازم‌‏‎
.كرد‏‎ عنوان‌‏‎ شكم‌‏‎

به‌‏‎ را‏‎ ساله‌‏‎ نوجوان‌ 15‏‎ بازي‌‏‎ ترقه‌‏‎
فرستاد‏‎ بيمارستان‌‏‎


اين‌‏‎ و‏‎ آفريد‏‎ حادثه‌‏‎ بازهم‌‏‎ ترقه‌بازي‌‏‎ :‎حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ رابرسرآن‌‏‎ خود‏‎ سلامت‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ بارنوجوان‌ 15‏‎
مسكوني‌‏‎ درآپارتمان‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ ظهر‏‎ بعداز‏‎ نوجوان‌ 15ساله‌اي‌‏‎
داخل‌‏‎ و‏‎ فردوس‌‏‎ بلوار‏‎ واحدي‌‏‎ مجتمع‌ 12‏‎ يك‌‏‎ طبقه‌دوم‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دستي‌‏‎ نارنجك‌‏‎ كردن‌‏‎ مشغول‌درست‌‏‎ خواب ، ‏‎ اتاق‌‏‎
.شد‏‎ مجروح‌‏‎ "دستانش‌شديدا‏‎ در‏‎ محترقه‌‏‎ مواد‏‎ ناگهاني‌‏‎ انفجار‏‎
انتقال‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ محل‌‏‎ اهالي‌‏‎ توسط‏‎ بلافاصله‌‏‎ نوجوان‌‏‎ اين‌‏‎
.يافت‌‏‎
طعمه‌‏‎ نيز‏‎ خانه‌‏‎ وسايل‌‏‎ و‏‎ شكسته‌‏‎ اتاق‌‏‎ شيشه‌هاي‌‏‎ براثرانفجار‏‎
.شد‏‎ حريق‌‏‎

و‏‎ اروميه‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ لرزه‌‏‎ زمين‌‏‎ سه‌‏‎
كاشمر‏‎


مقياس‌‏‎ در‏‎ درجه‌‏‎ بزرگي‌ 4‏‎ به‌‏‎ لرزه‌اي‌‏‎ زمين‌‏‎ :حوادث‌‏‎ گروه‌‏‎
ديروز‏‎ سحرگاه‌‏‎ ثانيه‌‏‎ و24‏‎ دقيقه‌‏‎ و 13‏‎ چهار‏‎ ساعت‌‏‎ ريشتر‏‎
شبكه‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎لرزاند‏‎ آن‌را‏‎ اطراف‌‏‎ مناطق‌‏‎ و‏‎ اروميه‌‏‎ شهرستان‌‏‎
موءسسه‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استان‌‏‎ لرزه‌نگاري‌‏‎
را‏‎ لرزه‌‏‎ زمين‌‏‎ اين‌‏‎ مركز‏‎ تهران‌ ، ‏‎ ژئوفيزيك‌دانشگاه‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اروميه‌‏‎ غرب‏‎ ‎‏‏20كيلومتري‌‏‎
و‏‎ يازده‌‏‎ ساعت‌‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎ كمتر‏‎ طي‌‏‎ لرزه‌‏‎ زمين‌‏‎ دومين‌‏‎
وحشت‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ داد‏‎ تكان‌‏‎ بشدت‌‏‎ را‏‎ حومه‌‏‎ و‏‎ اروميه‌‏‎ شهر‏‎ ‎‏‏48ثانيه‌‏‎
.شد‏‎ مردم‌‏‎
مقياس‌‏‎ در‏‎ درجه‌‏‎ بزرگي‌ 4/3‏‎ به‌‏‎ لرزه‌اي‌‏‎ زمين‌‏‎ هم‌چنين‌‏‎
اين‌‏‎.‎لرزاند‏‎ را‏‎ شنبه‌كاشمر‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 17/22‏‎ ريشتر ، ‏‎
در‏‎ كنون‌ ، ‏‎ تا‏‎ بهمن‌‏‎ ششم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ لرزه‌اي‌‏‎ زمين‌‏‎ پنجمين‌‏‎
.است‌‏‎ وقوع‌پيوسته‌‏‎ به‌‏‎ كاشمر‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.