شماره‌ 2063‏‎ ‎‏‏،‏‎27 Feb 2000 اسفند 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
با‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎

كاركنان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
خواست‌‏‎ مهمترين‌‏‎ :‎خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ مردم‌‏‎ اصلاح‌طلبانه‌‏‎
است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎

ممتاز‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
حواستان‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎ گذشت‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ :بسيجي‌‏‎
باشد‏‎ جمع‌‏‎

:ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ اول‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ حضور‏‎ پاسخگوي‌‏‎ بايد‏‎ نمايندگان‌‏‎
باشند‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎

مجلس‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شدند‏‎ مشخص‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎

از‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ استقبال‌‏‎
اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ بيانيه‌‏‎

به‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ :‎هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎
كردند‏‎ هموار‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ راه‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎

با‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎


الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
مناسبت‌روز‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ و‏‎ امورتربيتي‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ استانهاي‌‏‎ پرورشي‌‏‎ ومعاونان‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ نسل‌جوان‌‏‎ ديني‌‏‎ تربيت‌‏‎ بمنظور‏‎ جدي‌‏‎ تلاش‌‏‎ لزوم‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ مهم‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كارآمد‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ روشهاي‌‏‎
ديني‌‏‎ تربيت‌‏‎ زمينه‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دادند‏‎ تاكيدقرار‏‎
امكانات‌‏‎ بودن‌‏‎ فراهم‌‏‎ و‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎
برجسته‌ ، ‏‎ فاضل‌ ، افراد‏‎ علماي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:فرمودند‏‎
و‏‎ صحيح‌‏‎ رساندن‌‏‎ براي‌‏‎ علمي‌ ، ‏‎ روشهاي‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ كتابهاي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ ديني‌‏‎ جذابمفاهيم‌‏‎
صحيح‌‏‎ روش‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
آموزش‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:افزودند‏‎ جوان‌ ، ‏‎ نسل‌‏‎ تربيت‌‏‎ روشن‌در‏‎ بينش‌‏‎ و‏‎
از‏‎ چنين‌‏‎ هم‌‏‎ تحجر ، ‏‎ و‏‎ فهمي‌‏‎ ازكج‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ ديني‌‏‎ مفاهيم‌‏‎
.شود‏‎ ديني‌پرهيز‏‎ مسايل‌‏‎ در‏‎ خيالي‌‏‎ روشنفكريهاي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ كج‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ در‏‎ ديني‌‏‎ ضد‏‎ تربيت‌‏‎ ترويج‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
و‏‎ كشور‏‎ علمي‌‏‎ ماندگي‌‏‎ عقب‏‎ علت‌اصلي‌‏‎ آنرا‏‎ انقلاب ، ‏‎
با‏‎:‎كردند‏‎ وتاكيد‏‎ ارزيابي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ بي‌انگيزگي‌‏‎
ديني‌‏‎ تربيت‌‏‎ زمينه‌‏‎ شدن‌‏‎ فراهم‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎
.است‌‏‎ تمام‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ حجت‌‏‎ نسل‌جوان‌ ، ‏‎
مسئولان‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
ديني‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ مظفر‏‎ آقاي‌‏‎ بويژه‌‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
برنامه‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ و‏‎ لزوم‌تلاش‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ به‌‏‎
آن‌را‏‎ عملي‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ مفاهيم‌‏‎ ترويج‌‏‎ براي‌‏‎ ريزي‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ بشر‏‎ كه‌‏‎ وخسراني‌‏‎ ضرر‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ خاطرنشان‌‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ بسيار‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ متحمل‌‏‎ صحيح‌‏‎ نبودتربيت‌‏‎ از‏‎ تاريخ‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ جهالت‌‏‎ ضرر‏‎
مظفر‏‎ آقاي‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تاسيس‌‏‎ سالگرد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ پرورش‌‏‎ آموزش‌و‏‎ وزير‏‎
را‏‎ باهنر‏‎ و‏‎ رجايي‌‏‎ شهيدان‌‏‎ وخاطره‌‏‎ ياد‏‎ تربيتي‌ ، ‏‎ امور‏‎ نهاد‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ نهادامورتربيتي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ گرامي‌‏‎
ديني‌‏‎ تربيت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ چنين‌‏‎
گسترش‌‏‎ نماز ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ گسترش‌‏‎ قرآن‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ درمدارس‌‏‎
اصلاح‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)امام‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ با‏‎ كتابخواني‌ ، آشنايي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
.كرد‏‎ بيان‌‏‎ درسي‌‏‎ كتابهاي‌‏‎

كاركنان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎
خواست‌‏‎ مهمترين‌‏‎ :‎خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ مردم‌‏‎ اصلاح‌طلبانه‌‏‎
است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎


نيست‌‏‎ اصول‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ كنار‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ پايا‏‎ حركت‌‏‎ تداوم‌‏‎ را‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎
ايستا‏‎ اين‌حركت‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ پوياي‌‏‎
دائم‌‏‎ اصلاح‌‏‎ خود‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پويا‏‎ تحولي‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ساكن‌‏‎ و‏‎
.رادارد‏‎
و‏‎ مسئولان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ كاركنان‌‏‎
تكامل‌پذير‏‎ موجودي‌‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ ذات‌‏‎
.يابد‏‎ تحقق‌‏‎ بايد‏‎ آن‌‏‎ بزرگ‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ و‏‎ آرمان‌ها‏‎ است‌كه‌‏‎
تامين‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركتي‌‏‎ را‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
براي‌‏‎ كار‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ اسلامي‌و‏‎ انقلاب‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎
مهمترين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ حيات‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ سرعت‌‏‎
در‏‎ حركت‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ اصلاح‌طلبانه‌‏‎ و‏‎ انقلابي‌‏‎ خواست‌‏‎
.است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ ملي‌يعني‌‏‎ ميثاق‌‏‎ چارچوب‏‎
اسلام‌‏‎ بر‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
به‌‏‎ حكومت‌‏‎ ابتناء‏‎ مردم‌ ، ‏‎ آزاديهاي‌‏‎ و‏‎ دين‌داري‌ ، حقوق‌‏‎ و‏‎
و‏‎ نوآوري‌‏‎ حكومت‌ ، پيشرفت‌ ، ‏‎ بر‏‎ مردم‌‏‎ نظارت‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ اراده‌‏‎
:گفت‌‏‎ شده‌است‌ ، ‏‎ تصريح‌‏‎ بشري‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ بزرگ‌‏‎ دستاورد‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ ملت‌ايران‌ ، قانون‌‏‎
و‏‎ قرارمي‌دهد‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ پايه‌حركت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌دارد‏‎ گرامي‌‏‎
.نخواهدكرد‏‎ گم‌‏‎ ديگران‌‏‎ توهم‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎
چه‌‏‎ و‏‎ مي‌گويند‏‎ چه‌‏‎ ديگران‌‏‎ اينكه‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
چه‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مهم‌‏‎ بلكه‌‏‎ مهم‌نيست‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
كرده‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كار‏‎ ايران‌به‌‏‎ ملت‌‏‎مي‌خواهد‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎
انقلاببه‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزرگي‌‏‎ حق‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ افتخار‏‎ است‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ پايبند‏‎ سخت‌‏‎ آورده‌ ، ‏‎ دست‌‏‎
گران‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ قدرتها‏‎ اگر‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ خواست‌‏‎ و‏‎ عظمت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ دارند ، بايد‏‎ حسن‌نيت‌‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ عظمت‌ ، ‏‎ بايدبه‌‏‎ دنيا‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ دهند ، ‏‎ تطبيق‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ اعتراف‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ سربلندي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مناسبي‌‏‎ رفتار‏‎ آنها‏‎ با‏‎ ملت‌ايران‌‏‎
نشانگر‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ پرشور‏‎ برگزاري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
رشد‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ تمايل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مردم‌‏‎ بلوغ‌سياسي‌‏‎ و‏‎ رشد‏‎
و‏‎ آميز‏‎ مسالمت‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ ازساز‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎
كسب‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ اهداف‌ ، تامين‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ حركت‌‏‎ براي‌‏‎ سالارانه‌‏‎ مردم‌‏‎
صنعتي‌ ، ‏‎ علمي‌ ، ‏‎ پيشرفتهاي‌‏‎ تامين‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ مشروع‌‏‎ آزاديهاي‌‏‎
.است‌‏‎ دائمي‌‏‎ اصلاح‌طلبانه‌‏‎ حركت‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎
كنار‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ اصلاح‌طلبي‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
اين‌‏‎ عظمت‌‏‎ و‏‎ كمال‌‏‎ نشانگر‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ وموازين‌‏‎ اصول‌‏‎ گذاشتن‌‏‎
به‌‏‎ واهتمام‌‏‎ مردم‌سالاري‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ ملت‌ ، استواري‌‏‎
.است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
از‏‎ برخورداري‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
زدايي‌‏‎ تنش‌‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ضروري‌‏‎ را‏‎ فعال‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎
و‏‎ راهبردي‌‏‎ سياستي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
سر‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎ استراتژيك‌‏‎
و‏‎ خيرخواهي‌‏‎ خردورزي‌ ، ‏‎ تدبير ، ‏‎ سر‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎ نياز‏‎
مطرح‌‏‎ تنش‌زدايي‌را‏‎ سياست‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ و‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ صلاح‌انديشي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
ديپلماسي‌‏‎ تبيين‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
بلكه‌‏‎ نيست‌‏‎ هنر‏‎ تراشيدن‌‏‎ دشمن‌‏‎:‎ايران‌گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
تبديل‌‏‎ انساني‌‏‎ رابطه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دشمني‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هنر‏‎ كاستن‌‏‎ دشمني‌ها‏‎ از‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حركت‌‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ اسلامي‌ايران‌‏‎
.ندارد‏‎ ما‏‎ اصول‌‏‎ با‏‎ منافاتي‌‏‎
را‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مختلف‌مورد‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎
ادامه‌‏‎ بايد‏‎ برداشته‌ايم‌كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ گامهاي‌‏‎ تنش‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎
و‏‎ اعتمادسازي‌‏‎ به‌‏‎ زدايي‌‏‎ تنش‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ و‏‎ يابد‏‎
.شويم‌‏‎ وارد‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ ديرپاي‌‏‎ سپس‌همكاريهاي‌‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ كارآمد‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
اين‌‏‎ نظام‌‏‎ يك‌‏‎ واقعي‌‏‎ اقتدار‏‎ و‏‎ باشد‏‎ مقتدر‏‎ به‌نظام‌‏‎ متكي‌‏‎ كه‌‏‎
مردم‌‏‎ حمايت‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ و‏‎ اراده‌ ، خواست‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ حكومت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ اراده‌آنان‌‏‎ تجلي‌‏‎ حكومت‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ احساس‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
ثبات‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ همسويي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
افتخار‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ ضروري‌‏‎ نظام‌‏‎ اقتداردر‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
در‏‎ موقعيتي‌‏‎ اسلامي‌چنين‌‏‎ انقلاب‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
روز‏‎ بكوشيم‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ پديد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.شويم‌‏‎ كارآمدتر‏‎ و‏‎ قوي‌تر‏‎ به‌روز‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ حرمت‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ آن‌‏‎
بر‏‎ نيز‏‎ (‎ره‌‏‎)حضرت‌امام‌‏‎ پيروان‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ انقلابيون‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎
.پاي‌مي‌فشارند‏‎ مسير‏‎ اين‌‏‎

ممتاز‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
حواستان‌‏‎ بايد‏‎ شما‏‎ گذشت‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ :بسيجي‌‏‎
باشد‏‎ جمع‌‏‎


دانش‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
رهبري‌ ، ‏‎ اميدواري‌‏‎ مايه‌‏‎ بسيج‌‏‎:كشورگفت‌‏‎ ممتاز‏‎ بسيجي‌‏‎ آموزان‌‏‎
.است‌‏‎ حزبالله‌‏‎ امت‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ مومن‌ ، ‏‎ نيروهاي‌‏‎
كه‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مي‌گفت‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎ كشور‏‎ بسيجي‌‏‎ آموزان‌ممتاز‏‎ دانش‌‏‎ مجمع‌‏‎ درسومين‌‏‎
نه‌‏‎ مي‌دانندكه‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ غيرآمريكا‏‎ آمريكا ، ‏‎ اصلا‏‎:‎افزود‏‎
كنند‏‎ نظامي‌‏‎ كودتاي‌‏‎ درايران‌‏‎ كه‌‏‎ نيازدارند‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌توانند‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ شكل‌حكومت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
تا‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ معنادارد‏‎ آنان‌‏‎ نزد‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ نمي‌دهد‏‎
بگويم‌‏‎ تعارف‌‏‎ بدون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ شده‌اند‏‎ موفق‌‏‎ هم‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ "كودتاي‌فرهنگي‌‏‎"
و‏‎ خونريزي‌‏‎ بدون‌‏‎ دشمنان‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
در‏‎ ما‏‎ تشويق‌‏‎ و‏‎ به‌به‌‏‎ و‏‎ خوشحالي‌‏‎ بااظهار‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ درگيري‌‏‎
اما‏‎ مي‌زنند‏‎ را‏‎ وريشه‌‏‎ هستند‏‎ خود‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ صدد‏‎
وي‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ دلخوش‌‏‎ آنها‏‎ گفتن‌‏‎ به‌به‌‏‎ و‏‎ تشويق‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎
ماها‏‎ از‏‎ اما‏‎ شده‌ايم‌‏‎ غفلت‌‏‎ دچار‏‎ بشدت‌‏‎ امروز‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎
تا‏‎ و‏‎ شده‌ايم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ انقلاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ گذشت‌ ، سربازي‌‏‎ كه‌‏‎
روي‌‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ نسل‌‏‎ شما‏‎ مي‌كنيم‌ ، اما‏‎ دفاع‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ زنده‌ايم‌‏‎
.باشد‏‎ جمع‌‏‎ حواستان‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ فكر‏‎ بايد‏‎ مي‌آييد‏‎ كار‏‎

:ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎ اول‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ حضور‏‎ پاسخگوي‌‏‎ بايد‏‎ نمايندگان‌‏‎
باشند‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎


شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ نماينده‌‏‎ تاج‌الدين‌‏‎ عبدالرحمان‌‏‎
اظهار‏‎ اصفهان‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ منتخبين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
پاسخگوي‌‏‎ بتوانند‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.باشند‏‎ مردم‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ حضور‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ تمام‌‏‎ ما‏‎ بر‏‎ را‏‎ حجت‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎
اجرا‏‎ امر‏‎ در‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ تقنين‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ تا‏‎ ماست‌‏‎ نوبت‌‏‎ ديگر‏‎
سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎بدهند‏‎ را‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ حضور‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎
تلاش‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ مي‌نشيند‏‎ ملت‌‏‎ كام‌‏‎ به‌‏‎ حلاوتي‌‏‎ وقتي‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎
نرخ‌‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ !كنند‏‎ تبديل‌‏‎ تلخي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌را‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎
مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ عمومي‌‏‎ مايحتاج‌‏‎
در‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ انتقاد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ ناهنجاري‌هايي‌‏‎ توزيع‌‏‎ بازار‏‎
نيازهاي‌‏‎ تامين‌‏‎ مردم‌‏‎ دغدغه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ جدي‌‏‎ برخورد‏‎
به‌‏‎ فرصت‌طلبي‌‏‎ اجازه‌‏‎ نبايد‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اساسي‌‏‎
بيشتر‏‎ اقتصادي‌‏‎ فشار‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ فرصت‌طلبان‌‏‎
.كنند‏‎ وارد‏‎

مجلس‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
شدند‏‎ مشخص‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎


حوزه‌‏‎ نتايج‌‏‎ شنبه‌‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ستاد‏‎
به‌‏‎ زير‏‎ افراد‏‎ آن‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ رااعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابيه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ درششمين‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ عنوان‌‏‎
حوزه‌‏‎ ماخوذه‌در‏‎ آراء‏‎ كل‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎.‎شدند‏‎ انتخاب‏‎
بوده‌‏‎ اسلامشهر2931113‏‎ و‏‎ ري‌‏‎ شميرانات‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎
.است‌‏‎


از‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ استقبال‌‏‎
اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ بيانيه‌‏‎


اشتياق‌‏‎ از‏‎ امورخارجه‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ "آصفي‌‏‎ رضا‏‎ حميد‏‎"
جمهوري‌‏‎ با‏‎ نزديكتر‏‎ روابط‏‎ براي‌ارتقاء‏‎ اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
اين‌‏‎ نشانه‌واقع‌بيني‌‏‎ وآنرا‏‎ كرد ، ‏‎ استقبال‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.دانست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ازجمهوري‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ آصفي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ اعتمادسازي‌‏‎ تنش‌زدايي‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ پيگيري‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
جديت‌بيشتر‏‎ با‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مشاركت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ دنبال‌‏‎
كشورهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ كليه‌‏‎ با‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎ وي‌‏‎
كشورمان‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ متقابل‌‏‎ اساس‌احترام‌‏‎ بر‏‎ اروپايي‌‏‎
از‏‎ رضايت‌‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ آصفي‌‏‎ حميدرضا‏‎ دكتر‏‎برشمرد‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ميان‌جمهوري‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيشرفتهايي‌‏‎
شده‌است‌ ، ‏‎ حاصل‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماههاي‌‏‎ درخلال‌‏‎ اروپايي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
را‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ميان‌‏‎ همكاري‌‏‎ تقويت‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎
.دانست‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ متقابل‌ ، ثبات‌ ، ‏‎ درجهت‌‏‎

به‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ :‎هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎
كردند‏‎ هموار‏‎ را‏‎ خاتمي‌‏‎ راه‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎


موازي‌ ، ‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ نظارتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ حذف‌‏‎ :سليماني‌‏‎ داود‏‎ *
اوليه‌‏‎ كارهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
انتخابات‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ آراء‏‎ شمارش‌‏‎ نتايج‌‏‎ آخرين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ تهران‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
پيش‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ اكنون‌‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ كار‏‎ پايان‌يافتن‌‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎
عمومي‌‏‎ روند‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ مجلس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ روي‌‏‎
چه‌‏‎ حول‌‏‎ جناح‌ها‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ چه‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
خبرنگار‏‎.‎مي‌شوند‏‎ دور‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ نزديك‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎
كنوني‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ با‏‎ پرسش‌ها‏‎ اين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ همشهري‌‏‎
طه‌‏‎ سيد‏‎:مي‌خوانيد‏‎ زير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ مجلس‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ قم‌‏‎ نماينده‌‏‎ هاشمي‌‏‎
بايد‏‎:‎مي‌گويد‏‎ مردم‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ و‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.كرد‏‎ تحليل‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
جناب‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ مسير‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎
راي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ هموار‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.دادند‏‎
خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ قوانيني‌‏‎ تصويب‏‎ بويژه‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ عملكرد‏‎ هاشمي‌‏‎ طه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ مانند‏‎ نبرد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌‏‎ هم‌‏‎
تركيب‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ تحريك‌‏‎ دلايل‌‏‎
كردند‏‎ اعلام‌‏‎ مجلس‌‏‎ تركيب‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مجلس‌‏‎
با‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اساسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ توجه‌‏‎ خواستار‏‎ كه‌‏‎
.هستند‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎
داخلي‌‏‎ جناح‌بنديهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ انتخاب‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ مانند‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎:گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
را‏‎ اول‌‏‎ حرف‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ قاطع‌‏‎ اكثريت‌‏‎ جناحي‌‏‎ هيچ‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ اكثريت‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ البته‌‏‎ ندارد‏‎ بزند‏‎
كه‌‏‎ جناحي‌‏‎ هر‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ لرزان‌‏‎ اكثريت‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎
را‏‎ مستقل‌ها‏‎ و‏‎ كارگزاران‌‏‎ نظير‏‎ ميانه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ نظر‏‎ بتواند‏‎
.باشد‏‎ موءثر‏‎ مي‌تواند‏‎ كند‏‎ جلب‏‎
مجلس‌‏‎ احتمالي‌‏‎ چالش‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
يكسري‌‏‎ قوانين‌‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎:‎است‌‏‎ معتقد‏‎ ششم‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ گروهها‏‎ بعضي‌‏‎ زيرا‏‎ آمد‏‎ خواهد‏‎ پيش‌‏‎ چالش‌هايي‌‏‎
برخي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ وعده‌هايي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ تبليغات‌‏‎
نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ با‏‎ "احتمالا‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ قوانين‌‏‎
مسائل‌‏‎ در‏‎ تجديدنظر‏‎ نظير‏‎ وعده‌ها‏‎ بعضي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎ جدي‌‏‎
...و‏‎ روحانيت‌‏‎ ويژه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ نظير‏‎ اصلي‌‏‎
خواهد‏‎ چالش‌هايي‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ "يقينا‏‎ شود‏‎ جدي‌‏‎ بخواهد‏‎ اگر‏‎
.كرد‏‎
نيز‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ برگزيده‌‏‎ نماينده‌‏‎ سليماني‌‏‎ داود‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ خواست‌‏‎ را‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
شوراها ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ متكثر‏‎ و‏‎ متنوع‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
گذاشت‌‏‎ مردم‌‏‎ سياسي‌‏‎ انديشه‌‏‎ ارتقاء‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تاثير‏‎
.رسيدند‏‎ خوبي‌‏‎ آگاهيهاي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ حلقه‌هاي‌‏‎ تكميل‌‏‎
در‏‎ قضاوت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ جناح‌بنديهاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ سليماني‌‏‎
اصلي‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ سه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ زود‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
حدود 20‏‎ با‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ آينده‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
و‏‎ آرا‏‎ درصدد‏‎ تا 30‏‎ بين‌ 25‏‎ كارگزاران‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ آرا ، ‏‎ درصد‏‎
داشت‌‏‎ خواهند‏‎ را‏‎ آرا‏‎ بقيه‌‏‎ كه‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ فراكسيون‌‏‎
.دارند‏‎ را‏‎ آرا‏‎ درصد‏‎ تا 3‏‎ بين‌ 2‏‎ نيز‏‎ مستقل‌ها‏‎ البته‌‏‎
در‏‎ عمده‌اي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎:گفت‌‏‎ آينده‌‏‎ سياسي‌‏‎ تحولات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
خواهد‏‎ صورت‌‏‎ موازي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ نظارتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ حذف‌‏‎ جهت‌‏‎
قانون‌‏‎ نظير‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ سد‏‎ قوانين‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ گرفت‌‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ بازنگري‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ تكميل‌‏‎ نيز‏‎ شوراها‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ قوانين‌‏‎
نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ هماهنگي‌‏‎ اين‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:‎گفت‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جدي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
.كند‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ پيام‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ مشورتي‌‏‎ بازوي‌‏‎ نيز‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ قانونگذاري‌‏‎ مسائل‌‏‎ وارد‏‎ و‏‎ است‌‏‎

كوتاه‌‏‎ خبرهاي‌‏‎
را‏‎ تبريكي‌‏‎ پيام‌‏‎ ديروز‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ پادشاه‌‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎ *
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خاتمي‌رئيس‌‏‎ آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎ نوشته‌است‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فهد‏‎ ملك‌‏‎
و‏‎ پيشرفت‌‏‎ تحقق‌‏‎ جهت‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌را‏‎ مردمي‌ ، ‏‎ اطمينان‌‏‎
.باشد‏‎ ياور‏‎ دوست‌ ، ‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ آسايش‌‏‎
وزير‏‎ نخست‌‏‎ معاون‌‏‎ و‏‎ وليعهد‏‎ عبدالعزيز‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ شاهزاده‌‏‎
دوم‌‏‎ عبدالعزيزمعاون‌‏‎ بن‌‏‎ اميرسلطان‌‏‎ شاهزاده‌‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
پيام‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ عربستان‌سعودي‌‏‎ وزيردفاع‌‏‎ و‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎
تحقق‌اطمينان‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ اخير‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎
.گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ را ، ‏‎ مردمي‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎
مجلس‌‏‎ لايحه‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ آمريكا‏‎ سفيد‏‎ كاخ‌‏‎ *
در‏‎ به‌ايران‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ برتحريم‌‏‎ مبني‌‏‎ آمريكا‏‎ نمايندگان‌‏‎
.است‌‏‎ مخالف‌‏‎ كنند ، ‏‎ كمك‌‏‎ اتمي‌‏‎ سلاح‌هاي‌‏‎ دستيابي‌‏‎
سفيد‏‎ كاخ‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ لاكهارت‌‏‎ جو‏‎ نيويورك‌‏‎ از‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ روزانه‌‏‎ توجيهي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎
علت‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ لايحه‌‏‎ با‏‎ آمريكا‏‎ دولت‌‏‎
.است‌‏‎ مخالف‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ اعمال‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ سختگيري‌هايي‌كه‌‏‎
جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎ "ژيسكاردستن‌‏‎ والري‌‏‎" *
رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ اسبق‌‏‎
مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ برگزاري‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
پر‏‎ فراوان‌‏‎ اشتياق‌‏‎ با‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
گسترده‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تبريكات‌‏‎ شورترين‌‏‎
فردي‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ اعطاي‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ گرفته‌ايد‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ خردمندانه‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎
.مي‌دارم‌‏‎ ابراز‏‎ شما‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ يمن‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ صالح‌‏‎ عبدالله‌‏‎ علي‌‏‎ *
ايران‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎
دوره‌مجلس‌‏‎ ششمين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ پرشور‏‎ و‏‎ موفقيت‌آميز‏‎ برگزاري‌‏‎
.گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌هاي‌‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
دمكراسي‌‏‎ نشانگر‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ اين‌پيروزي‌ها‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ وهمه‌‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ امت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ افتخار‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بزودي‌‏‎ كرد ، ‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
.كند‏‎ ديدار‏‎ كشورمان‌‏‎ مقامات‌‏‎
خارجه‌‏‎ وزير‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايتاليا‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ *
.مي‌كند‏‎ ديدن‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ شنبه‌‏‎ از‏‎ ايتاليا‏‎
رئيس‌جمهور ، ‏‎ با‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لامبرتوديني‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
ديدار‏‎ كشور‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ غربي‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ سفر‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎كند‏‎
.است‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
فرانسه‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ اخير‏‎ مواضع‌‏‎ از‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ *
‎‏‏،‏‎"ژوسپن‌‏‎ ليونل‌‏‎".كرد‏‎ انتقاد‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ درباره‌‏‎
مقاومت‌‏‎ اشغالي‌‏‎ فلسطين‌‏‎ به‌‏‎ اخيرش‌‏‎ سفر‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ نخست‌وزير‏‎
.بود‏‎ خوانده‌‏‎ تروريستي‌‏‎ حركتي‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
عنوان‌‏‎ با‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ تايمز‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ *
.كرد‏‎ منتشر‏‎ "ايران‌‏‎ در‏‎ دمكراسي‌‏‎ رشد‏‎ به‌‏‎ همسايگان‌‏‎ طمع‌‏‎"
طي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ دمكراسي‌‏‎ تمرين‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
همسايگان‌‏‎ محض‌‏‎ حسادت‌‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ مجلس‌‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.است‌‏‎ برانگيخته‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ حكومت‌‏‎ عرب‏‎
به‌‏‎ مسقط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سفير‏‎ توسط‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ كتبي‌‏‎ پيام‌‏‎ *
.شد‏‎ تسليم‌‏‎ عمان‌‏‎ سلطان‌نشين‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ خود‏‎ عماني‌‏‎ همتاي‌‏‎ از‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
كنفرانس‌‏‎ سازمان‌‏‎ عضو‏‎ كشورهاي‌‏‎ پارلمانهاي‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ نشست‌‏‎
دعوت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ اسفند‏‎ دهم‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.