شماره‌ 2063‏‎ ‎‏‏،‏‎27 Feb 2000 اسفند 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 8‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
به‌‏‎ امروز‏‎ نگاهها‏‎ استقلال‌‏‎ - پرسپوليس‌‏‎
است‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎

و‏‎ استراليا‏‎ حريف‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
نشد‏‎ سنگاپور‏‎

دو‏‎ و‏‎ روش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
برداشت‌‏‎

از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ دراستقلال‌‏‎ اسفند‏‎ تا 22‏‎ پورحيدري‌‏‎
مي‌آيد‏‎ دوبي‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎ آن‌‏‎

و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎ "مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎"دكتر‏‎
بشناسيم‌‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎

به‌‏‎ امروز‏‎ نگاهها‏‎ استقلال‌‏‎ - پرسپوليس‌‏‎
است‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎


از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ ميليونها‏‎ امروز‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌نشينند‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
مردم‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ هميشه‌‏‎ پايتخت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ سنتي‌‏‎ ديدار‏‎
ضوابط‏‎ تمام‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎ دوستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ روبرو‏‎
تماشاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ تا‏‎ مي‌آيند‏‎ ورزشگاه‌‏‎ به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎
نشان‌‏‎ جهانيان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بازي‌‏‎
.دهند‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هميشه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخي‌‏‎ گذر‏‎ در‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ بازيها‏‎ جنجالي‌ترين‌‏‎ و‏‎ هيجان‌انگيزترين‌‏‎
نفرات‌‏‎ بهترين‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ امروز‏‎داده‌اند‏‎
رودرروي‌‏‎ پنجاه‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ دهه‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎ مربي‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ خود‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
چهل‌و‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ يكديگر‏‎
دوره‌‏‎ "مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎ دكتر‏‎" قضاوت‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ هشتمين‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ شكل‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ تازه‌اي‌‏‎

و‏‎ استراليا‏‎ حريف‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
نشد‏‎ سنگاپور‏‎


(نو‏‎ دهلي‌‏‎)‎ جهان‌‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎

در‏‎ دهلي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ مداحي‌‏‎ كنار‏‎

بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ تركيب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ *
.شد‏‎ حاضر‏‎ كاپ‌‏‎ توماس‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
تا‏‎ ‎‏‏24‏‎) هفته‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎ هندوستان‌‏‎ در‏‎ نو‏‎ شهردهلي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قهرماني‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ ميزبان‌‏‎ (‎ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ ‎‏‏29‏‎
اقيانوسيه‌‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎ (اوبركاپ‌‏‎) و‏‎ (كاپ‌‏‎ توماس‌‏‎) جهان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ ده‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ بود140‏‎
راهيابي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شانس‌‏‎ "توپ‌پردار‏‎" پيكارهاي‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎
سال‌‏‎ خردادماه‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎آزمودند‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ مالزي‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎
مردان‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
با‏‎ بازيها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ پيش‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
نماينده‌‏‎ تنها‏‎) زامبيا‏‎ و‏‎ سنگاپور‏‎ استراليا ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
مقدماتي‌‏‎ پيش‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ گروه‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ هم‌گروه‌‏‎ (آفريقا‏‎
.داشتند‏‎ قرار‏‎ موريتوس‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ لانكا ، ‏‎ سري‌‏‎ نپال‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
و‏‎ سابقه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ آسيا‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ شرايطي‌ 6‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
مقدماتي‌‏‎ پيش‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ خود‏‎ مقام‌هاي‌‏‎
هند‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ هنگ‌كنگ‌ ، ‏‎ تايپه‌ ، ‏‎ چين‌‏‎ چين‌ ، ‏‎.نشستند‏‎
با‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برپايي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ تيم‌هايي‌‏‎
برتر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎ تمرين‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ فرصت‌‏‎
.ماندند‏‎ مقدماتي‌‏‎ پيش‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
دهلي‌‏‎ به‌‏‎ خسته‌كننده‌‏‎ پروازي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
جانشين‌‏‎ جوان‌‏‎ نفراتي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ كاپ‌‏‎ توماس‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
نفراتي‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎بودند‏‎ شده‌‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
دهه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ برتر‏‎ عناوين‌‏‎ توانستند‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگان‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ فجر‏‎
آرش‌‏‎ كرباسي‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ بزرگزاده‌ ، ‏‎ افشين‌‏‎.‎دهند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎
پنج‌‏‎ شاه‌حسيني‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ رضا‏‎ عبدالمحمديان‌ ، ‏‎
.پوشيدند‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ لباس‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ بازيكني‌‏‎
آگاه‌‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "مداحي‌‏‎ مرتضي‌‏‎" با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎
ارزشي‌‏‎ با‏‎ خدمات‌‏‎ منشا‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سالهاست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بدمينتون‌‏‎
.است‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سمنان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ "خدائيان‌‏‎"
در‏‎ بودو‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ سفر‏‎ ليست‌‏‎ در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ موفق‌‏‎ مربيان‌‏‎
با‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرستي‌‏‎.نشست‌‏‎ مداحي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ هند‏‎ بازيهاي‌‏‎
.بود‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دبير‏‎ "عالمي‌‏‎ سيروس‌‏‎"
بدمينتون‌‏‎ هيات‌‏‎ مسئول‌‏‎ "قاسمي‌‏‎ سهيلا‏‎" شده‌‏‎ ياد‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎
بدمينتون‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ مقدم‌‏‎ اسماعيلي‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ جهت‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ديگر‏‎ هم‌‏‎ گيلان‌‏‎
.شدند‏‎ هند‏‎ راهي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.داشت‌‏‎ خسته‌كننده‌‏‎ سفري‌‏‎ دهلي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شهرهايي‌‏‎ مسقط‏‎ (‎دوحه‌ ، دوبي‌‏‎) و‏‎ منامه‌ ، ‏‎
و‏‎ خسته‌‏‎ تني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ پيمود‏‎ بازيها‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
هتل‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎ آغاز‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ از 24‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ كوفته‌‏‎
.يافت‌‏‎ استقرار‏‎ دهلي‌‏‎ شهر‏‎ "كانيشكا‏‎"
از‏‎ را‏‎ خستگي‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ تمرين‌‏‎ جلسه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ خواب‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎
در‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ يكشنبه‌ 24‏‎ روز‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ زدود‏‎ چهره‌ها‏‎
با‏‎ آن‌‏‎ نصف‌‏‎ زيبايي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ "گاندي‌‏‎ اينديرا‏‎" بزرگ‌‏‎ سالن‌‏‎
تيم‌‏‎ روياروي‌‏‎ يافت‌ ، ‏‎ اختصاص‌‏‎ مسابقات‌‏‎ به‌‏‎ بلند‏‎ پرده‌اي‌‏‎
.ايستاد‏‎ سنگاپور‏‎
روحي‌‏‎ ضعف‌‏‎
مي‌بايست‌‏‎ كه‌‏‎ كشيد‏‎ صف‌‏‎ سنگاپور‏‎ مقابل‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌‏‎ رنكينگ‌‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎
تيم‌‏‎ اعزامي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ آماده‌ترين‌‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
از‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ مجبور‏‎ ايران‌‏‎ مربيان‌‏‎ مي‌آمد ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
يا‏‎ سينگل‌‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ قوانين‌‏‎ براساس‌‏‎ او‏‎ وجود‏‎
.ببرند‏‎ سود‏‎ انفرادي‌‏‎
اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ بزرگزاده‌‏‎ افشين‌‏‎
رونالد‏‎" سنگاپور‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بازيكن‌‏‎
در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بزرگزاده‌‏‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ "سريلو‏‎
به‌‏‎ آورد ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ باتجربه‌ها‏‎ جزو‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ جمع‌‏‎
از‏‎ نتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ را‏‎ قافيه‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ روحي‌‏‎ ضعف‌‏‎ دليل‌‏‎
برابر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ توانائيهاي‌‏‎
نظاره‌گر‏‎ فقط‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ببرد‏‎ سود‏‎ سنگاپوري‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.شد‏‎ حريف‌‏‎ برتري‌‏‎
براي‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ راه‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ بزرگزاده‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ رضا‏‎شد‏‎ هموارتر‏‎ سنگاپور‏‎
تسليم‌‏‎ رقيبان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بزرگزاده‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نمايشي‌‏‎ وجود‏‎
دهند‏‎ صورت‌‏‎ كاري‌‏‎ نتوانستند‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎شدند‏‎
و‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ زوج‌‏‎ كه‌‏‎ علي‌شاه‌حسيني‌‏‎ و‏‎ عبدالمحمديان‌‏‎ آرش‌‏‎ از‏‎
انتظاري‌‏‎ مي‌دادند‏‎ تشكيل‌‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ يا‏‎ دوبل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بزرگزاده‌‏‎
در‏‎ بزرگي‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ سنگاپوري‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.‎نمي‌رفت‌‏‎ شكست‌‏‎ جز‏‎
به‌دليل‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ آسيا‏‎ بدمينتون‌‏‎
برنامه‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎ دو‏‎ اندونزي‌‏‎ و‏‎ مالزي‌‏‎ با‏‎ همجواري‌‏‎
مربيان‌‏‎ تصور‏‎ از‏‎ راحت‌تر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ وسيعي‌‏‎
مي‌شد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ سنگاپور‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎.‎شد‏‎ بازنده‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ سنگاپور‏‎ بتواند‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ لااقل‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.دهد‏‎
ايران‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ سنگاپور‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
در‏‎ و‏‎ "ماواردي‌‏‎" مقابل‌‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ برتري‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏813‏‎) هم‌‏‎ دوم‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.داد‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ (‎‏‏12‏‎)‎ را‏‎ بازي‌‏‎ ناباوري‌‏‎
دوام‌‏‎ كم‌‏‎ شادي‌‏‎
صحبت‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎.‎بود‏‎ استراليا‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎
رقابتي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ دو‏‎ رويارويي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ همراهان‌‏‎
به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ استراليايي‌ها‏‎ مغلوب‏‎ (‎‎‏‏23‏‎)‎ ميليمتري‌‏‎
باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ سختي‌‏‎ رقابت‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازهم‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎
دو‏‎ و‏‎ انفرادي‌‏‎ اول‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ آغاز‏‎ با‏‎ انتظارات‌‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎
در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ گروه‌‏‎ سكوت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مبدل‌‏‎ ياس‌‏‎ به‌‏‎ نفره‌‏‎
.برگرفت‌‏‎ در‏‎ "گاندي‌‏‎ اينديرا‏‎" سالن‌‏‎
ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ تغيير‏‎
تيم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ سنگاپور‏‎ مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
مقابل‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ كه‌‏‎ رسيدند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
دورنگري‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ مداحي‌‏‎.‎دهند‏‎ تغيير‏‎ استراليا‏‎
را‏‎ كشورمان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ جوانترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حسيني‌‏‎ شاه‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
استراليا‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اولين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
زوج‌‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ "اكثرا‏‎ كه‌‏‎ شاه‌حسيني‌‏‎.‎فرستاد‏‎
آنچه‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌داد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ بزرگزاده‌‏‎ افشين‌‏‎
بري‌‏‎" استراليايي‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ واداد‏‎ مي‌رفت‌‏‎ تصور‏‎
بازيكن‌‏‎ ديگر‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ رضا‏‎ شاه‌حسيني‌ ، ‏‎ بدنبال‌‏‎.‎سپرد‏‎ "هات‌‏‎
.شد‏‎ "مالپاس‌‏‎" راحتي‌مغلوب‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ باتجربه‌‏‎
برتري‌‏‎ به‌‏‎ هم‌تن‌‏‎ بزرگزاده‌‏‎ شاه‌حسيني‌ ، ‏‎ زوج‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
پيروزي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎دادند‏‎ استراليا‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎
يك‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ قطعي‌‏‎ استراليايي‌ها‏‎
شباهت‌‏‎ كه‌‏‎ بادامي‌‏‎ چشم‌‏‎ "جول‌‏‎ تي‌‏‎" شكست‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ جذاب‏‎ بازي‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ دوامي‌‏‎ كم‌‏‎ شادي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهان‌‏‎
و‏‎ اميد‏‎ روشن‌‏‎ نفره‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎ استراليا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
باختند‏‎ (‎‎‏‏12‏‎) قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ عبدالمحمديان‌‏‎
.شود‏‎ بازنده‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎
زامبيا‏‎ سر‏‎ بر‏‎ قبلي‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ تلافي‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ تشريفاتي‌‏‎ جنبه‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ را‏‎ قبلي‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ تلافي‌‏‎ آفريقا‏‎ نماينده‌‏‎ زامبيا‏‎ برابر‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ پنج‌‏‎ پيروزي‌‏‎
تحول‌‏‎ دستخوش‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎ زامبيا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ اول‌‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بزرگزاده‌‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎ و‏‎ شد‏‎
.شد‏‎ ظاهر‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كرباسي‌‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎
لبان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ شادي‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ سرهم‌‏‎ پشت‌‏‎ پيروزي‌‏‎
ديگر‏‎ شكستي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ برگشته‌‏‎ بخت‌‏‎ زامبيا‏‎ و‏‎ نشاند‏‎ تيم‌‏‎ همراهان‌‏‎
نفره‌‏‎ يك‌‏‎ آخر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ عبدالمحمديان‌‏‎ آرش‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎.‎داد‏‎
گروه‌‏‎ از‏‎.ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ پيروزي‌‏‎ نخستين‌‏‎
براي‌‏‎ ديدني‌‏‎ پيكاري‌‏‎ سنگاپور‏‎ و‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ سنگاپوري‌ها‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ راهيابي‌‏‎
نماينده‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ وخيز‏‎ پرافت‌‏‎ و‏‎ نزديك‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎
.رسيدند‏‎ بعد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ اقيانوسيه‌‏‎
!ندادند‏‎ جواب‏‎ جوانان‌‏‎
جوانان‌‏‎ اينكه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
به‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توجه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ بدمينتون‌‏‎
نتوانستند‏‎ هرگز‏‎ دهلي‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ در‏‎ جوانگرايي‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎.‎باشند‏‎ آنان‌‏‎ انتظارت‌‏‎ جوابگوي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اعتقاد‏‎ بدمينتون‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
مرتضي‌‏‎ شفيعي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ همچون‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ با‏‎ بر‏‎ را‏‎ راه‌‏‎
فجر‏‎ دهه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎و‏‎ بهادرزكي‌زاده‌‏‎ دروي‌ ، ‏‎ ولي‌‏‎
اعزامي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ نمي‌بست‌‏‎
!نمي‌شدند‏‎ هند‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيراهن‌‏‎ پوشيدن‌‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎
...واقعيت‌‏‎
مقابل‌‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ روحي‌‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ آنكه‌‏‎ واقعيت‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ ‎‏‏، آنها‏‎ حريفان‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ پيشرفت‌‏‎ خواهان‌‏‎ اگر‏‎ ما‏‎ و‏‎ دادند‏‎ انجام‌‏‎ ورزش‌‏‎
بيفزاييم‌‏‎ امكانات‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ بر‏‎ بايد‏‎ هستيم‌‏‎ ورزش‌‏‎
داشته‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفهايي‌‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بتوانيم‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎
در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ سنگاپور‏‎ نمونه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎باشيم‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ بود ، ‏‎ سوم‌‏‎ درجه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ زمره‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ تورنمنت‌ها‏‎ اكثر‏‎ در‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎
دورخيز‏‎ است‌‏‎ چنين‌‏‎.شود‏‎ بدل‌‏‎ آسيا‏‎ بدمينتون‌‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ قدرت‌‏‎
در‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ استراليايي‌ها‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ جدي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ رشته‌ها‏‎ تمامي‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مستثني‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎
متوالي‌‏‎ حضورهاي‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ بودجه‌‏‎ اختصاص‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ داشتن‌‏‎
خوب‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بدل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مختلف‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎
مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ ايران‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ البته‌‏‎.شود‏‎
مختلف‌‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ در‏‎ كرسي‌‏‎ كسب‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ باشگاهي‌‏‎ منظم‌‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ پيشرفت‌‏‎ جاده‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
شده‌‏‎ ياد‏‎ تفصيل‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بالا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ماجرا‏‎ بقيه‌‏‎ مي‌ماند‏‎
.است‌‏‎
مالزي‌‏‎ در‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جام‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ هشت‌‏‎
يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ يادي‌‏‎ بايد‏‎ بگذريم‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ روز‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ مالزي‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
قاره‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ انتخابي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برتر ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شناسايي‌‏‎ براي‌‏‎
پايان‌‏‎ كه‌در‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ (‎صوفيه‌‏‎)‎ اروپا‏‎ و‏‎ (‎دهلي‌نو‏‎) آسيا‏‎
سه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ دهلي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
مالزي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ شدند‏‎ موفق‌‏‎ هند‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ چين‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎
به‌‏‎ (‎قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ قهرمان‌‏‎)‎ اندونزي‌‏‎ و‏‎ (يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جام‌‏‎ ميزبان‌‏‎)‎
.كنند‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
است‌ ، ‏‎ نهايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ سهميه‌‏‎ سه‌‏‎ صاحب‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ اروپا‏‎ قاره‌‏‎ در‏‎
كنكور‏‎ از‏‎ عبور‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ انگليس‌‏‎ و‏‎ سوئد‏‎ دانمارك‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎
.شدند‏‎ انتخابي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
جهان‌‏‎ مردان‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ ركورددار‏‎ اندونزي‌‏‎
ساله‌‏‎ سابقه‌اي‌ 52‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بدمينتون‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
سال‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ ابتدا‏‎ شد ، ‏‎ آغاز‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 1948‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎
پيدا‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ فرصت‌‏‎ جهان‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ يكبار‏‎
اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎ سال‌ 1984‏‎ از‏‎ اما‏‎ مي‌كردند ، ‏‎
انجام‌‏‎ داوطلب‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ يكبار‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ مسابقات‌‏‎
مطلق‌‏‎ فاتح‌‏‎ همواره‌‏‎ آسيايي‌ها‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ بيست‌‏‎ طي‌‏‎.‎شود‏‎
قدرت‌هاي‌‏‎ نصيب‏‎ سهمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎ بازيها‏‎
بار‏‎ با 11‏‎ اندونزي‌‏‎ ركوردداران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ اروپايي‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ نيافتني‌‏‎ دست‌‏‎ ركوردي‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎
در‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ بار‏‎ با 4‏‎ چين‌‏‎ و‏‎ با 5‏‎ مالزي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تيم‌‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مكانهاي‌‏‎
شاكري‌‏‎ علي‌‏‎

دو‏‎ و‏‎ روش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
برداشت‌‏‎

استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏253‏‎)‎ شيوه‌‏‎
مي‌شود‏‎ گلباران‌‏‎ آزادي‌‏‎ امروز‏‎

خط‏‎ كرد ، بازيكنان‌‏‎ خواهند‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ اي‌‏‎ شيوه‌‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ شان‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ در‏‎ اي‌‏‎ عمده‌‏‎ نقش‌‏‎ مياني‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ هميشگي‌‏‎ روش‌‏‎ بيشتر‏‎ احتياط‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجم‌‏‎ تنها‏‎ زاده‌‏‎ موءمن‌‏‎.‎اند‏‎ كرده‌‏‎ تعديل‌‏‎ كمي‌‏‎
سو‏‎ درآن‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ درگير‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مدافعان‌‏‎ بارديگربا‏‎
دقيقه‌‏‎ را 90‏‎ استقلال‌‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ رافت‌وظيفه‌‏‎ پايان‌‏‎
.كند‏‎ درگير‏‎

فوتبال‌‏‎.‎دارد‏‎ رقابت‌‏‎ خود‏‎ ذات‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
دنياي‌‏‎.‎دارد‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ جدالي‌‏‎ و‏‎ نوردگونه‌‏‎ ماهيتي‌‏‎
دو‏‎ تضاد‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ نضج‌‏‎ اجتماع‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ گسترده‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ جذابيت‌‏‎ به‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎
به‌‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ امروز‏‎ (‎پا‏‎+توپ‌‏‎)‎ واژه‌‏‎ فوتبال‌‏‎
پوست‌ ، ‏‎ رنگ‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ عالمگير‏‎ پديده‌اي‌‏‎ مرز‏‎
يك‌رگه‌‏‎ و‏‎ سرخ‌‏‎ و‏‎ زرد‏‎ سفيد ، ‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎.نمي‌شناسد‏‎ مسلك‌‏‎ و‏‎ نژاد‏‎
.وابسته‌اند‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ريخته‌‏‎ قالب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ دورگه‌‏‎ و‏‎
داشته‌‏‎ وجود‏‎ نژادي‌‏‎ تبعيض‌‏‎ شكل‌‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابد‏‎ جريان‌‏‎ شكل‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ دارد‏‎ و‏‎
فوتبال‌‏‎.‎شيوه‌ها‏‎ دموكراسي‌ترين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ پيشرفته‌ترين‌‏‎
.است‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ همسان‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ هماهنگ‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ نمي‌توانند‏‎ ثروت‌‏‎ امتياز‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ ثروتمندترين‌‏‎
بودن‌‏‎ مقروض‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ بدهكارترين‌‏‎ اما‏‎ ببرند ، ‏‎ بهره‌‏‎ رشته‌‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ اكثر‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎
چهار‏‎ يا‏‎ سه‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هميشه‌‏‎ نيز‏‎ فدراتيوي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
قرار‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ اصلي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
.دارند‏‎
نزديك‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ بارسلون‌‏‎ و‏‎ مادريد‏‎ رئال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اسپانيا ، ‏‎ در‏‎
افتخار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ قرن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
منطقه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ كراس‌ها‏‎ آريستو‏‎ نماينده‌‏‎ يكي‌‏‎.‎رسانده‌اند‏‎
يك‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ با‏‎ روزگاري‌‏‎ كه‌‏‎ بارسلوني‌‏‎كاتالوني‌ها‏‎ فقيرنشين‌‏‎
و‏‎ ثروتمندترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امروز‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ پزتايي‌‏‎
هميشه‌‏‎ رقابت‌‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ جهان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ پرافتخارترين‌‏‎
و‏‎ آژاكس‌‏‎ هلند‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ توريني‌ها‏‎ و‏‎ ميلاني‌ها‏‎ بين‌‏‎
...و‏‎ ليورپول‌‏‎ و‏‎ منچستريونايتد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ انگليس‌‏‎ در‏‎ آيندهوون‌ ، ‏‎
مسير‏‎ در‏‎ سابقه‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ خودمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
مي‌كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ ترقي‌‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎ دوران‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ رقابت‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بلند‏‎ جهش‌‏‎
از‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
انجام‌‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ گريزهاي‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌اند‏‎ بسيار‏‎ موانع‌‏‎
.رسيده‌اند‏‎ كنوني‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ داده‌اند‏‎
داراي‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ چون‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ هشتمين‌‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎
.است‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ فني‌‏‎ تقابل‌‏‎ و‏‎ يك‌طرف‌‏‎ از‏‎ جانبي‌‏‎ مسائل‌‏‎
شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بيروني‌‏‎ شرايط‏‎ "اتفاقا‏‎
و‏‎ موفقيت‌‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ نقش‌‏‎ جانبي‌‏‎ و‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
چند‏‎ تابع‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ برتري‌‏‎.‎دارد‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
بازي‌‏‎ سيستم‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اصلي‌‏‎ فاكتور‏‎
شيوه‌قوي‌تر‏‎ دراين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ پرداختيم‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ (‎‏‏253‏‎)‎
برتريهاي‌‏‎ تا‏‎ بكند‏‎ چه‌‏‎ بايد‏‎ پورحيدري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎
.كند‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ فردي‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎
آن‌را‏‎ "كاملا‏‎ پرسپوليس‌‏‎ كه‌‏‎ (‎‎‏‏253‏‎) سيستم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفتيم‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ دارند‏‎ اساسي‌‏‎ و‏‎ عمده‌‏‎ نقش‌‏‎ هافبك‌ها‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎.دارند‏‎ مهم‌تري‌‏‎ وظايف‌‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ پيستون‌‏‎
باشد‏‎ قادر‏‎ توپ‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيروز‏‎ سيستم‌‏‎
از‏‎ ثابت‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ اگر‏‎ برود ، ‏‎ (‎‏‏334‏‎) وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ سريع‌‏‎ خيلي‌‏‎
به‌‏‎ هافبك‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "معمولا‏‎)‎ نشوند‏‎ حمايت‌‏‎ سوم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ جانب‏‎
گلزني‌‏‎ و‏‎ كارايي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ (مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ سوم‌‏‎ مهاجم‌‏‎
قدرت‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ بايد‏‎ "حتما‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.مي‌شود‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎
و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ فاقد‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ فاكتوري‌‏‎ باشند ، ‏‎ داشته‌‏‎ سرزني‌‏‎
سراج‌‏‎ و‏‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎.‎داراست‌‏‎ آن‌را‏‎ %‎‏‏70‏‎"تقريبا‏‎ پرسپوليس‌‏‎
مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ سرمي‌زنند ، ‏‎ استقلال‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ دادند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ زماني‌كه‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ مهاجمان‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ كناري‌‏‎ پيستون‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ شوند‏‎ تبديل‌‏‎ راست‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ گوش‌‏‎
از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ مهاجمان‌‏‎ دفاعي‌‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎كنند‏‎ خنثي‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ "حتما‏‎ (‎‏‏253‏‎)‎ شيوه‌‏‎ در‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.دارد‏‎ پرسپوليس‌‏‎
دو‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎ليبرو‏‎ مدافع‌‏‎ يك‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ نياز‏‎ سوئيپر‏‎
سوئيپر‏‎ يك‌‏‎ نمي‌دهند‏‎ اجازه‌‏‎ فشرده‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ ياركوب‏‎ مدافع‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ قصد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ شود‏‎ ظاهر‏‎ ليبرو‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎
از‏‎ هيچيك‌‏‎ در‏‎ مي‌ريزد ، ‏‎ بهم‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ نظم‌‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎
آخر‏‎ مدافع‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏253‏‎) روش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيمهاي‌‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎.‎نمي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ ليبرو‏‎ سبك‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ حمله‌‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ بايد‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ "حتما‏‎ وسط‏‎ هافبكهاي‌‏‎
و‏‎ دفاعي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ مياني‌‏‎ هافبك‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ گلزني‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎.باشند‏‎ لازم‌‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ داراي‌‏‎ تن‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ جنگهاي‌‏‎
و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ (‎‏‏253‏‎) روش‌‏‎ به‌‏‎ نگاه‌‏‎
پروين‌ ، ‏‎.‎كنند‏‎ تحميل‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ شيوه‌‏‎ قادرند‏‎ استقلال‌‏‎
.است‌‏‎ شدن‌‏‎ منسوخ‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روشي‌‏‎ و‏‎ پورحيدري‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎.‎است‌‏‎ بريده‌‏‎ (‎‏‏253‏‎) از‏‎ جهان‌‏‎ امروز‏‎ فوتبال‌‏‎
كداميك‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ چه‌‏‎ روش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ سنتي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ يا‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ خارج‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ پيروز‏‎ جنگ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎

از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ دراستقلال‌‏‎ اسفند‏‎ تا22‏‎ پورحيدري‌‏‎
مي‌آيد‏‎ دوبي‌‏‎ از‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎ آن‌‏‎


است‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كماكان‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كماكان‌‏‎ منصورپورحيدري‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ مذاكراتي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مسئولان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎
پورحيدري‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ داشته‌اند‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ هدايت‌‏‎ داشته‌اند‏‎ كه‌‏‎ محدودي‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌دليل‌‏‎
كه‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ اسفند‏‎ روز 22‏‎ تا‏‎ او‏‎ درواقع‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ دست‌‏‎
مي‌شود‏‎ تعطيل‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ليگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎
مظلومي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ گشت‌ ، ‏‎ بازخواهد‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ دنبال‌‏‎ رشيدي‌‏‎ منصور‏‎ و‏‎ صالح‌نيا‏‎ ولي‌‏‎
والدير‏‎" كه‌‏‎ شنيديم‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ استقلال‌‏‎ جديد‏‎ سرمربي‌‏‎
.است‌‏‎ بعد‏‎ فصل‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ سرمربيگري‌‏‎ اصلي‌‏‎ نامزد‏‎ "ويه‌را‏‎

و‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ديدار‏‎ داور‏‎ "مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎"دكتر‏‎
بشناسيم‌‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎


و‏‎ بهترين‌‏‎ جزو‏‎ هميشه‌‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ داوران‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.بوده‌اند‏‎ فيفا‏‎ داوران‌‏‎ قاطع‌ترين‌‏‎
و‏‎ فوتبال‌‏‎ تحصيلكرده‌هاي‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ حرفه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
تا‏‎ شده‌‏‎ داردباعث‌‏‎ وجود‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎
.شوند‏‎ معرفي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ داوران‌‏‎ بهترين‌‏‎
سال‌ 1988‏‎ از‏‎ حاذق‌‏‎ دندانپزشك‌‏‎ ساله‌ ، ‏‎ ‎‏‏38‏‎"مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎ دكتر‏‎"
نزديك‌‏‎ او‏‎ شد‏‎ فيفا‏‎ عضو‏‎ سال‌ 1992‏‎ از‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ داوري‌‏‎ امر‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ قضاوت‌‏‎ آلمان‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ مسابقه‌‏‎ به‌ 150‏‎
نمره‌‏‎ آنها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ وسط‏‎ داور‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ بازي‌‏‎ در 160‏‎
قاطع‌ترين‌‏‎ و‏‎ مستبدترين‌‏‎ از‏‎ "مرك‌‏‎ ماركوس‌‏‎".است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قبولي‌‏‎
.است‌‏‎ فيفا‏‎ داوران‌‏‎
و‏‎ آرژانتين‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ زد‏‎ سوت‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎
.داد‏‎ اخطار‏‎ بكهام‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ انگليس‌‏‎
. داد‏‎ نشان‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قاطعيت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.