شماره‌ 2098‏‎ ‎‏‏،‏‎22 APR 2000 ارديبهشت‌ 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 3‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
شد‏‎ مطرح‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎
درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نگراني‌‏‎ اظهار‏‎
مطبوعات‌‏‎ عملكرد‏‎

رئيس‌جمهور‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ مقاومت‌‏‎ :ايشان‌‏‎ با‏‎ لبنان‌‏‎
نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ برابر‏‎
ساخت‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كم‌نظير‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ارتش‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
كردند‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎

كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ انقلاب‏‎ دادستاني‌‏‎
كرد‏‎ احضار‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎

نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ :‎خوي‌‏‎ فرماندار‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ باطل‌‏‎ را‏‎ صندوقها‏‎ كدام‌‏‎

سه‌شنبه‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ متهمان‌‏‎ علني‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎

نشست‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ :‎خاتمي‌‏‎ :آلباني‌‏‎ در‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎
يكديگرند‏‎ بهتر‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ نيازمند‏‎ اروپا‏‎

چه‌؟‏‎ براي‌‏‎ قضايي‌‏‎ پيگرد‏‎

پخش‌‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎
كنيد‏‎

انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ :‎تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎
مي‌كنند‏‎ اهانت‌‏‎

و‏‎ خشونت‌‏‎ كنارگذاشتن‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ :اصغرزاده‌‏‎
است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎

شد‏‎ مطرح‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎
درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ نگراني‌‏‎ اظهار‏‎
مطبوعات‌‏‎ عملكرد‏‎


خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
اجتماع‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ ظهر‏‎ پيش‌از‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
"يار‏‎ ديدار‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎ دهها‏‎ عظيم‌‏‎
تبديل‌شدن‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ سخنان‌‏‎ طي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎
و‏‎ ملي‌‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ مساله‌جوانان‌‏‎
تاكيد‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ شديد‏‎ انتقاد‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ اساسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ شكني‌‏‎ درقداست‌‏‎
.بردند‏‎ نام‌‏‎ دشمن‌‏‎ عنوان‌پايگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎
پرشور‏‎ احساسات‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
سازمان‌هاي‌‏‎ بسيج‌ ، ‏‎ روحانيت‌ ، ‏‎ دولت‌ ، ‏‎ توجه‌‏‎ توام‌بود ، ‏‎ جوانان‌‏‎
به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ در‏‎ سازمان‌هاي‌دخيل‌‏‎ و‏‎ صداوسيما‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎
زمينه‌رسيدگي‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ خطير‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
آينده‌نسل‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ جلب‏‎ جوانان‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎
.برشمردند‏‎ اجتنابناپذير‏‎ كشوررا‏‎ جوان‌‏‎
و‏‎ بي‌بديل‌‏‎ فصلي‌‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ جواني‌‏‎ دوران‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎
هر‏‎ در‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ درزندگي‌‏‎ بي‌نظير‏‎
درستي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مطلب‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ جوان‌ ، آنچنان‌‏‎ مساله‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كشوري‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ راه‌‏‎ رادر‏‎ بزرگي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ شود ، ‏‎ رسيدگي‌‏‎
نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ خواهد‏‎ بدست‌‏‎
اهميت‌‏‎ حائز‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ جوانان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جمعيت‌‏‎ عظيمي‌از‏‎
.است‌‏‎ بيشتري‌‏‎
آرزوها‏‎ تمايلات‌ ، ‏‎ حالات‌ ، ‏‎ انگيزه‌ها ، ‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎
هر‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ توانمندي‌هاي‌جوانان‌‏‎ و‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ تكوين‌‏‎ را‏‎ جديدخود‏‎ هويت‌‏‎ جواني‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ انساني‌‏‎
او‏‎.‎شود‏‎ شناخته‌‏‎ رسميت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ جديد‏‎ شخصيت‌‏‎ است‌‏‎ مايل‌‏‎
دنياي‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مواجه‌‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ جسماني‌‏‎ رشد‏‎ با‏‎ درحاليكه‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ مواجه‌‏‎ زيادي‌‏‎ بامجهولات‌‏‎ مي‌گذارد ، ‏‎ قدم‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
ذهني‌‏‎ واستفهام‌هاي‌‏‎ سوالات‌‏‎ شبهه‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ نيازمند‏‎
انرژي‌هاي‌‏‎ شود ، ‏‎ داده‌‏‎ دلنشين‌‏‎ و‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ پاسخي‌‏‎ او‏‎
معجزه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ جوان‌‏‎ وجود‏‎ متراكمي‌در‏‎
.مي‌سازد‏‎ قادر‏‎ كوهها‏‎ كردن‌‏‎ جا‏‎ جابه‌‏‎ و‏‎ آفريني‌‏‎
بتواند‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ ديگران‌‏‎ فكري‌‏‎ كمك‌‏‎ نيازمند‏‎ جوان‌‏‎ همچنين‌‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تجربه‌‏‎ بار‏‎ براي‌اولين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حوادثي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ ومراكز‏‎ نهادها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاب‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎
جوانان‌ ، ‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بزرگ‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ ورزشي‌‏‎ و‏‎
.ورزند‏‎ اهتمام‌‏‎ به‌صورتي‌مجدانه‌‏‎
از‏‎ برخوردار‏‎ را‏‎ كشور‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
كارهاي‌‏‎ انجام‌‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ درخشان‌‏‎ استعداد‏‎ ايماني‌و‏‎ روحيه‌‏‎
مومن‌ ، ‏‎ فردي‌‏‎ جوان‌ايراني‌ ، ‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ بزرگ‌‏‎
زياداست‌‏‎ بسيار‏‎ ديني‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ نهاد‏‎ پاك‌‏‎ پاكدامن‌ ، ‏‎
نيست‌‏‎ ترديدي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ علمي‌‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ و‏‎
از‏‎ گسترده‌‏‎ و‏‎ متراكم‌‏‎ نسلي‌‏‎ داشتن‌‏‎ اسلامي‌با‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ معنوي‌‏‎ روحي‌ ، ‏‎ ازامكانات‌‏‎ برخوردار‏‎ و‏‎ استعداد‏‎ با‏‎ جوانان‌‏‎
روز‏‎ وترقي‌‏‎ تعالي‌‏‎ تكامل‌ ، ‏‎ مسير‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ ذهني‌‏‎
.بردارد‏‎ گام‌‏‎ افزون‌‏‎
درخشان‌‏‎ و‏‎ فروغ‌‏‎ پر‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
ماندگار‏‎ الگويي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎بن‌ابن‌طالب‏‎ علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ جواني‌‏‎
امير‏‎:‎افزودند‏‎ و‏‎ يادكردند‏‎ ايران‌‏‎ مسلمان‌‏‎ جوانان‌‏‎ تاسي‌‏‎ براي‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ جواني‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ (‎ع‌‏‎)‎بن‌ابي‌طالب‏‎ المومنين‌علي‌‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ پيشگام‌‏‎ و‏‎ پيشرو‏‎ فعال‌ ، ‏‎ باهوش‌ ، ‏‎ فداكار ، ‏‎ عنصر‏‎ يك‌‏‎
اسلام‌‏‎ پيامبر‏‎ دعوت‌‏‎ راه‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ ميدان‌ها ، موانع‌‏‎
.كرد‏‎ برطرف‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جنگ‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎ رابر‏‎ كارها‏‎ سخت‌ترين‌‏‎
دشمن‌‏‎ با‏‎ شجاع‌‏‎ و‏‎ هوشمند ، جوانمرد‏‎ عالم‌ ، ‏‎ فعال‌ ، ‏‎ فرمانده‌‏‎ يك‌‏‎
داد‏‎ رانشان‌‏‎ خود‏‎ كارآمدي‌‏‎ حكومت‌‏‎ صحنه‌‏‎ و‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ كرد ، ‏‎ مصاف‌‏‎
.داشت‌‏‎ موثر‏‎ و‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ حضور‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ و‏‎
سپردن‌‏‎ در‏‎ اسلام‌‏‎ گرامي‌‏‎ رسول‌‏‎ اقدام‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
امروز‏‎:‎فرمودند‏‎ ساله‌‏‎ جوان‌ 18‏‎ يك‌‏‎ اسلام‌به‌‏‎ سپاه‌‏‎ فرماندهي‌‏‎
از‏‎ عظيمي‌‏‎ و‏‎ جمعيت‌انبوه‌‏‎ و‏‎ زيادي‌‏‎ جوانان‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
درس‌ ، ‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ در‏‎ حاضرند‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ پسران‌‏‎ و‏‎ دختران‌‏‎
براي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ مشاركت‌هاي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ سياست‌و‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ وسازندگي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎ فقرزدايي‌‏‎
جوانان‌‏‎ درمورد‏‎ غلط‏‎ و‏‎ انحرافي‌‏‎ قضاوت‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎
امروز‏‎ كشور ، ‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ اينجانب‏‎ كشور ، ‏‎
مفاخر‏‎ بزرگترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نسلي‌‏‎ شبيه‌همان‌‏‎
قدرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ در‏‎ تجربه‌پيروزي‌‏‎ يعني‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎
.پايان‌ببرد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بزند‏‎ رقم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ سخنانشان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باامكاناتي‌‏‎:فرمودند‏‎ جوانان‌‏‎
كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بطورمنطقي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ افتخارآميز‏‎ و‏‎ بخش‌‏‎ رضايت‌‏‎ روشن‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ آينده‌‏‎
ايران‌‏‎:‎فرمودند‏‎ منطقي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ اين‌‏‎ دلايل‌‏‎ تبيين‌‏‎ با‏‎ ايشان‌‏‎
پر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جوان‌ ، ‏‎ جمعيت‌‏‎ از‏‎ بودن‌‏‎ برخوردار‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ ابتكار‏‎ كار ، ‏‎ روحيه‌‏‎ بركت‌انقلاب‏‎ به‌‏‎ كشورهاست‌ ، ‏‎ فرصت‌ترين‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مردم‌خود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حاكم‌‏‎ مردم‌‏‎ عموم‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ بر‏‎ خلاقيت‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ و‏‎ دولتها‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎ دخيل‌‏‎ و‏‎ سهيم‌‏‎ كشور‏‎ سرنوشت‌‏‎
خود‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ اراده‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مقننه‌‏‎ و‏‎ قواي‌مجريه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ اصول‌‏‎ و‏‎ ارزشها‏‎ و‏‎ رهنمودهاي‌اسلام‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ انتخاب‏‎
مفهوم‌‏‎ مسئولان‌به‌‏‎ بودن‌‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ رسميت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ بنابراين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ارزش‌‏‎ يك‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ همدردي‌‏‎ و‏‎ همراهي‌‏‎
اقليمي‌‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ انرژي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ و‏‎ امتيازات‌بزرگ‌‏‎
نتيجه‌‏‎ استدلالي‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ هوايي‌ ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ و‏‎
وارتقاء‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ براي‌‏‎ صحيح‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎
درخشان‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ آينده‌اي‌‏‎ كشور ، ‏‎ جوانان‌‏‎ تحصيلات‌‏‎ و‏‎ معلومات‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ انتظارملت‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تهديدها‏‎ شناخت‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
ملت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎:‎داشتند‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ تاكيدكردند‏‎ آنها‏‎ كردن‌‏‎ برطرف‌‏‎
مسائل‌‏‎ در‏‎ چهرگان‌‏‎ ودو‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ نفوذي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ دشمن‌‏‎
ملت‌‏‎ عليه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ خارجي‌‏‎ دشمن‌‏‎ نكنند ، ‏‎ كشورتخريب‏‎
.دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ ايران‌كار‏‎
:فرمودند‏‎ داخلي‌‏‎ تهديدهاي‌‏‎ از‏‎ مواردي‌‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
و‏‎ بزند‏‎ لطمه‌‏‎ مردم‌‏‎ نشاط‏‎ و‏‎ عزم‌‏‎ و‏‎ سلامت‌ ، ايمان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هرچيزي‌‏‎
نظير‏‎ بگذارد ، ‏‎ رامعوق‌‏‎ آنان‌‏‎ تحصيل‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ كار‏‎
علم‌ ، ‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بي‌اهميتي‌‏‎ موادمخدر ، ‏‎ بي‌بندباري‌ ، ‏‎ ولنگاري‌ ، ‏‎
ايجاد‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ بيهوده‌‏‎ مناقشات‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ سرگرم‌‏‎ كار ، ‏‎ و‏‎ درس‌‏‎
مسئولان‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ كردن‌‏‎ داخلي‌ ، بي‌اعتماد‏‎ درگيري‌هاي‌‏‎
بيدار ، ‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ محسوبمي‌شود‏‎ تهديد‏‎ كشور ، ‏‎ مسئولان‌‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎
بايدهمه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ مانند‏‎ انقلابي‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ زنده‌ ، ‏‎ آگاه‌ ، ‏‎
.بردارد‏‎ خود‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ تهديدها‏‎ اين‌‏‎
راس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎ مستقيم‌‏‎ نفوذ‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
بر‏‎ آمريكا‏‎ سلطه‌‏‎ مفهوم‌‏‎ به‌‏‎ جهاني‌گري‌‏‎ موج‌‏‎ ونيز‏‎ آمريكا‏‎ آنها‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كشورها‏‎ وحكومت‌‏‎ سياست‌‏‎ ارتش‌ ، ‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ اقتصاد ، ‏‎
آمريكائيها ، ‏‎:افزودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياد‏‎ خارجي‌‏‎ مضاعف‌‏‎ تهديد‏‎
و‏‎ تعظيم‌‏‎ تواضع‌ ، ‏‎ تملق‌ ، ‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ سياسيون‌‏‎
و‏‎ آسيايي‌‏‎ آفريقايي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ روساي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تسليم‌كرده‌اند‏‎
در‏‎ شدن‌‏‎ تسليم‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ كردندكه‌‏‎ تفهيم‌‏‎ لاتين‌‏‎ آمريكاي‌‏‎
يك‌‏‎ ميان‌تنها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ آمريكا‏‎ سياستهاي‌‏‎ برابر‏‎
و‏‎ بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ كشور ، ‏‎
سياستها‏‎ تحميل‌‏‎ و‏‎ فشار‏‎ زورگويي‌ ، ‏‎ تسليم‌‏‎ اعلام‌كرده‌است‌‏‎ رسا‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كشور ، ‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نخواهدشد‏‎ آمريكا‏‎ با‏‎ روابط‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎
رياكارانه‌‏‎ اظهارات‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ فشارهاي‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ ايشان‌‏‎
بر‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ سلطه‌‏‎ آمريكايي‌را‏‎ مسئولان‌‏‎
و‏‎ انقلابي‌‏‎ ونظام‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ ايران‌‏‎
دنياي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عظيم‌‏‎ خيزش‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ توانسته‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ اسلامي‌‏‎
به‌‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ اسلام‌بوجود‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ بين‌ببرند ، ‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بتوانند‏‎ آساني‌‏‎
وبرقراري‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ فشار‏‎ بخشيدن‌‏‎ شدت‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎ هدفهاي‌‏‎
تسليم‌‏‎ و‏‎ خضوع‌‏‎ خود‏‎ تبليغات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ناسالم‌‏‎ روابط‏‎
خيزش‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ وانمود‏‎ را‏‎ دربرابرآمريكا‏‎ ايران‌‏‎
.ببرند‏‎ ميان‌‏‎ اسلام‌از‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎
درسايه‌‏‎ كشور‏‎ اقتصادي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ ادعاي‌‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ واقع‌‏‎ خلاف‌‏‎ و‏‎ دروغ‌‏‎ آمريكارا‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌‏‎ عديده‌كشورهاي‌‏‎ و‏‎ فراوان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎
آمريكايي‌ها‏‎:‎فرمودند‏‎ هستند‏‎ روابط‏‎ داراي‌‏‎ آمريكا‏‎
نظر‏‎ وجهه‌‏‎ يك‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ خود‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ براي‌ارتباطات‌‏‎
آنها‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ هم‌‏‎ پنهان‌‏‎ و‏‎ راكتمان‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ بيشتر‏‎
سود‏‎ كشوري‌‏‎ هيچ‌‏‎ وبه‌‏‎ هستند‏‎ خود‏‎ منافع‌‏‎ تامين‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎
.نمي‌رسانند‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎ مختلف‌‏‎ موسسات‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎
بر‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ بر‏‎ فشارآوردن‌‏‎ براي‌‏‎ آمريكا‏‎
برخي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎وفرمودند‏‎ گفتند‏‎ سخن‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ ذهني‌‏‎ فضاي‌‏‎
شده‌‏‎ واردايران‌‏‎ آشفته‌ ، ‏‎ اوضاع‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.گرفته‌اند‏‎ هم‌‏‎ تماس‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎
فعالي‌‏‎ منافقان‌‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ كشورايادي‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ امروز‏‎
.دارند‏‎ حضور‏‎ ابي‌‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ مانند‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ انقلابي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كردند‏‎ خيال‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ آنهاكساني‌‏‎
نه‌‏‎ فقاهت‌ ، ‏‎ نه‌‏‎ آنها‏‎ آنهاست‌ ، ‏‎ به‌‏‎ حكومت‌متعلق‌‏‎ دهد ، ‏‎ روي‌‏‎ كشور‏‎
همانطور‏‎ و‏‎ دارند‏‎ راقبول‌‏‎ ديني‌‏‎ احساسات‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ نه‌‏‎ امام‌ ، ‏‎
و‏‎ كرد‏‎ خوشرفتاري‌‏‎ ابي‌‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ با‏‎ (ص‌‏‎)پيامبر‏‎ كه‌‏‎
خوشرفتاري‌ ، ‏‎ ضمن‌‏‎ هم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ ورزيد ، ‏‎ اجتناب‏‎ او‏‎ ازمجازات‌‏‎
.مجازات‌نكرد‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎ موضعگيريها‏‎ حرفها ، ‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كساني‌‏‎ همان‌‏‎ آنها‏‎
دشمن‌‏‎ اغتشاشات‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ با‏‎ واحيانا‏‎ خود‏‎ تبليغات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ اميدوار‏‎ را‏‎ خارجي‌‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ دشمنان‌‏‎ نهايي‌‏‎ هدف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
ضمن‌‏‎ و‏‎ دانستند‏‎ اسلامي‌‏‎ نفي‌حكومت‌‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ منافقان‌‏‎
وجود‏‎ به‌بركت‌‏‎:‎فرمودند‏‎ تاريخ‌‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ فراخواندن‌‏‎
ملت‌‏‎ اين‌‏‎ برانگيخته‌‏‎ افكار‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ مانند‏‎ هوشياري‌‏‎ ملت‌‏‎
آمريكاو‏‎ نه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مانند‏‎ بزرگي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌بركت‌‏‎ و‏‎
مانند‏‎ تلخي‌‏‎ حادثه‌‏‎ نيستند‏‎ اوقادر‏‎ پيمان‌‏‎ هم‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎ نه‌‏‎
كنند‏‎ تحميل‌‏‎ ملت‌ايران‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ (‎ع‌‏‎)مجتبي‌‏‎ حسن‌‏‎ امام‌‏‎ صلح‌‏‎ حادثه‌‏‎
مانند‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ بياورد ، ‏‎ فشار‏‎ خيلي‌‏‎ دشمن‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎
.افتاد‏‎ خواهد‏‎ اتفاق‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ حادثه‌كربلا‏‎
كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ كلمه‌‏‎ اتفاق‌‏‎ بر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
سعي‌‏‎ خيلي‌ها‏‎:‎گفتند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ واسلام‌‏‎ دين‌‏‎ محور‏‎ بر‏‎
محترم‌‏‎ جمهوري‌‏‎ جمله‌رئيس‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ مي‌كنند‏‎
.بزنند‏‎ بيهوده‌اي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎
متكفل‌‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ مريد‏‎ مومن‌ ، ‏‎ روحاني‌ ، ‏‎ عنصر‏‎ يك‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ زمينه‌است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مسئوليت‌‏‎ احساس‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ ترويج‌‏‎
در‏‎ اما‏‎ هستند‏‎ همينطور‏‎ بالا‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ مسئولين‌‏‎
.گله‌منديم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ مياني‌كساني‌‏‎ سطوح‌‏‎
بيان‌‏‎ با‏‎ سخنانشان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
شده‌اند ، ‏‎ تبديل‌‏‎ دشمن‌‏‎ پايگاههاي‌‏‎ مطبوعات‌به‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ اينكه‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎ مطبوعات‌مخالف‌‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎:فرمودند‏‎
منتشرشود ، ‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ روزنامه‌‏‎ روزنامه‌ ، 200‏‎ جاي‌ 20‏‎ به‌‏‎
در‏‎ روزنامه‌ها‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهم‌‏‎ خوشحالتر‏‎
.ندارم‌‏‎ بدي‌‏‎ احساس‌‏‎ هيچ‌‏‎ باشند ، ‏‎ كشورزياد‏‎ اين‌‏‎
شده‌است‌‏‎ مشخص‌‏‎ قانون‌اساسي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اگر‏‎
به‌نفع‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎ باشند ، ‏‎ روشنگري‌‏‎ مايه‌‏‎
باشند‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اين‌‏‎ بزنند ، ‏‎ قلم‌‏‎ دين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
.است‌‏‎ بهتر‏‎
عمومي‌ ، ‏‎ افكار‏‎ تشويش‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ اهتمام‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎
نظام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ در‏‎ وبدبيني‌‏‎ اختلاف‌‏‎ ايجاد‏‎
تا 15‏‎ گويا 10‏‎:وفرمودند‏‎ كردند‏‎ نكوهش‌‏‎ و‏‎ تقبيح‌‏‎ شديدا‏‎ را‏‎
به‌‏‎ تيترهاي‌شبيه‌‏‎ از‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ هدايت‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ روزنامه‌ ، ‏‎
را‏‎ كوچك‌‏‎ قضاياي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ مختلف‌‏‎ قضاياي‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎
هركس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ تيترهايي‌‏‎ و‏‎ جلوه‌مي‌دهند‏‎ بزرگ‌‏‎
چيز‏‎ همه‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خواهدكرد‏‎ تصور‏‎ كند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
. رفته‌است‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ اعتماد‏‎ روح‌‏‎ جوانان‌مي‌ميرانند ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ اميد‏‎ روح‌‏‎ آنها‏‎
اصلي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مي‌كنندو‏‎ تضعيف‌‏‎ مردم‌‏‎ آحاد‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئولين‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ اهانت‌قرار‏‎ مورد‏‎ را‏‎ كشور‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ روش‌‏‎ از‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
كه‌‏‎ دنيايي‌‏‎ در‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مطبوعاتي‌ياد‏‎ شارلاتانيزم‌‏‎
محسوب‏‎ ما‏‎ ازروزنامه‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ مدل‌‏‎ آنها ، ‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎
حمله‌نمي‌كنند‏‎ قانونگذاري‌‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ هوچي‌گري‌‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ و‏‎
جلوتر‏‎ قدم‌‏‎ هم‌‏‎ روشها‏‎ اين‌‏‎ صاحبان‌اصلي‌‏‎ مااز‏‎ مطبوعات‌‏‎
مورد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ سياستهاي‌اصلي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ گذاشته‌اند ، ‏‎
درشت‌نمايي‌‏‎ را‏‎ كوچكي‌‏‎ قضاياي‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ قرار‏‎ اهانت‌‏‎
از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فضاي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ واقع‌‏‎ كه‌‏‎ هرحادثه‌اي‌‏‎ در‏‎ مي‌كنندو‏‎
.مي‌سازند‏‎ پر‏‎ افترا‏‎ و‏‎ تهمت‌‏‎
از‏‎ روحانيت‌‏‎ و‏‎ سپاه‌‏‎ بسيج‌ ، ‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎ خامنه‌اي‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎
آنها‏‎ باطني‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ برملاكننده‌‏‎ روزنامه‌هارا‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎
مطبوعات‌ ، ‏‎ از‏‎ دربسياري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ دانستند‏‎
و‏‎ قلم‌به‌دستان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ مومني‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ عناصر‏‎
همين‌ها‏‎ لابلاي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ اداره‌كنندگان‌آنها‏‎
كارشان‌‏‎ كه‌‏‎ رامي‌بينم‌‏‎ ابي‌ها‏‎ بن‌‏‎ عبدالله‌‏‎ انگشت‌‏‎ اثر‏‎
تشنج‌آفريني‌ ، ‏‎ اختلاف‌ ، ‏‎ ايجاد‏‎ تفرقه‌افكني‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ياس‌پراكني‌‏‎ تشويش‌افكارعمومي‌و‏‎
را‏‎ دشمن‌‏‎ مريد‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عناصر‏‎ آنها ، ‏‎
مفيد‏‎ و‏‎ دلسوز‏‎ مومن‌ ، ‏‎ عناصر‏‎ مي‌كوشند‏‎ و‏‎ چهره‌سازي‌مي‌كنند‏‎
نخواهد‏‎ به‌جايي‌‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ هرچندكه‌‏‎ بياندازند‏‎ نظرها‏‎ از‏‎ را‏‎
:فريادحاضرين‌‏‎)‎ مي‌كند‏‎ رسوا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ متعال‌‏‎ خداي‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎
.(كن‌‏‎ رها‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ كن‌ ، ‏‎ حيا‏‎ منافق‌‏‎
از‏‎ محترم‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
و‏‎ هدايت‌‏‎ براي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌كشور ، ‏‎ وضعيت‌‏‎
دانستن‌‏‎ بعيد‏‎ با‏‎ و‏‎ سخن‌گفتند‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ اين‌‏‎ نصيحت‌‏‎
دولتي‌بارها‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎:‎فرمودند‏‎ نصيحت‌ها‏‎ اين‌‏‎ تاثير‏‎
اين‌‏‎ جلوي‌‏‎ كه‌‏‎ خواسته‌ام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ جدي‌‏‎ بطور‏‎ و‏‎ داده‌ام‌‏‎ تذكر‏‎
.رابگيرند‏‎ وضعيت‌‏‎
آزاد‏‎ انتقال‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ما‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ اطلاعات‌‏‎ سالم‌‏‎ انتقال‌‏‎ اطلاعات‌نيست‌ ، ‏‎
توطئه‌‏‎ رسيدن‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ ازنفوذ‏‎ جلوگيري‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ معناي‌‏‎
.اوست‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎
حال‌‏‎ به‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ برمضر‏‎ ايشان‌‏‎
دسته‌‏‎ اين‌‏‎:فرمودند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تاكيد‏‎ جوانان‌وانقلاب‏‎ كشور ، ‏‎
اساسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ قداست‌شكني‌‏‎ درصدد‏‎ پيوسته‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مي‌برند‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ مباحث‌‏‎ هستند ، ‏‎ اسلام‌‏‎
را‏‎ انقلاب‏‎ غلط ، ‏‎ بسيار‏‎ روشهاي‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ منطقي‌‏‎ نه‌بابيان‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ امروز‏‎ ناسالم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ توصيف‌‏‎ ايران‌بي‌مانند ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎
دشمن‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ از‏‎ احساسات‌يكي‌‏‎ تحريك‌‏‎ ازطريق‌‏‎ ناامني‌‏‎ ايجاد‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ قويا‏‎ من‌‏‎:‎فرمودند‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎
هيچ‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ از‏‎ طرفداري‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ مبادابرخلاف‌‏‎
.بگيرد‏‎ انجام‌‏‎ اقدامي‌‏‎
بايد‏‎ شما‏‎ و‏‎ نمي‌دهم‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ چنين‌‏‎ اجازه‌‏‎ به‌هيچ‌وجه‌‏‎ من‌‏‎
.باشيد‏‎ درگيري‌‏‎ و‏‎ اغتشاش‌‏‎ براي‌ايجاد‏‎ دشمن‌‏‎ نفوذيهاي‌‏‎ مراقب‏‎
بين‌‏‎ گسست‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ بي‌ايمان‌‏‎ از‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نسل‌گذشته‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ نسل‌‏‎
سال‌‏‎ طي‌ 200‏‎:‎فرمودند‏‎ و‏‎ يادكرد‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ جريان‌‏‎
بخشي‌‏‎ نظامي‌شده‌ ، ‏‎ درگيري‌‏‎ يك‌‏‎ وارد‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ هرگاه‌‏‎ گذشته‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ جنگي‌‏‎ آن‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ از 200‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ از‏‎
پشتيباني‌هاي‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ آن‌دشمن‌‏‎
وجب‏‎ يك‌‏‎ نتوانست‌‏‎ جهان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎ قدرتهاي‌كوچك‌‏‎ نظامي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
بود ، ‏‎ ساله‌‏‎ تحميلي‌هشت‌‏‎ جنگ‌‏‎ كند ، ‏‎ اشغال‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ خاك‌‏‎ از‏‎
اما‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ مفاخر‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مقدس‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ بنابراين‌‏‎
سپاه‌ ، ‏‎ شهدا ، ‏‎ رزمندگان‌ ، ‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ ميان‌‏‎ دراين‌‏‎
نسل‌‏‎ ميان‌‏‎ مي‌كوشند‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ سئوال‌‏‎ رازير‏‎ بسيج‌‏‎ و‏‎ ارتش‌‏‎
.ايجادكنند‏‎ گسست‌‏‎ گذشته‌‏‎ افتخارات‌‏‎ با‏‎ كنوني‌‏‎
دستگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سخنانشان‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
گرفته‌‏‎ آن‌‏‎ جلوي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خطر‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎:فرمودند‏‎ مسئول‌‏‎
جديد‏‎ روحيه‌اي‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ جلوخواهد‏‎ قدم‌‏‎ يك‌‏‎ دشمن‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ نشود ، ‏‎
نخواهدتوانست‌‏‎ هرگز‏‎ دشمن‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ پيدا‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جايي‌‏‎ كند ، ‏‎ تصرف‌‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ را‏‎ آنجا‏‎
.دارند‏‎ قرار‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ خدمتگزار‏‎ واين‌‏‎ مردم‌‏‎

رئيس‌جمهور‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ مقاومت‌‏‎ :ايشان‌‏‎ با‏‎ لبنان‌‏‎
نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ برابر‏‎
ساخت‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ كم‌نظير‏‎


انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ آيت‌الله‌خامنه‌اي‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ضمن‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ ديداراميل‌لحود‏‎ در‏‎ (‎پنجشنبه‌‏‎)‎
ملت‌‏‎ درپيروزي‌هاي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ جوانان‌‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ تمجيد‏‎
رژيم‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ مقاومت‌‏‎:فرمودند‏‎ لبنان‌‏‎
.ساخت‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ نظير‏‎ كم‌‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ آنان‌‏‎ صهيونيستي‌از‏‎
اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ جوانان‌‏‎ براينكه‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ مسلمين‌‏‎ امر‏‎ ولي‌‏‎
تا‏‎:‎افزودند‏‎ كردند ، ‏‎ پرآوازه‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ نام‌‏‎"انصافا‏‎ و‏‎ حقا‏‎
وجود‏‎ هم‌‏‎ مقاومت‌‏‎ احساس‌لزوم‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ اسراييل‌‏‎ خطر‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
نام‌‏‎ گر‏‎ حيله‌‏‎ رژيم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فلسطين‌‏‎ غاصبان‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎.‎دارد‏‎
بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ اختلاف‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمامي‌سعي‌‏‎ كه‌‏‎ بردند‏‎
.خواهدكرد‏‎ مصروف‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ اختلافات‌‏‎ از‏‎
جمهوري‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ ضد‏‎ مواضع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
رژيم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ ايران‌تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎
.بود‏‎ لبنان‌خواهد‏‎ كنار‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ ايران‌‏‎ صهيونيستي‌ ، ‏‎
ضمن‌‏‎ ديدار ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ لبنان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اميل‌لحود‏‎
صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ نشيني‌‏‎ عقب‏‎ ازچگونگي‌‏‎ گزارشي‌‏‎ ارايه‌‏‎
ملت‌‏‎ از‏‎ تشكر‏‎ را ، ‏‎ ايران‌‏‎ خودبه‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ جنوب‏‎ از‏‎
بارژيم‌‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ همراهي‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
.برشمرد‏‎ صهيونيستي‌‏‎
روز‏‎ لبنان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ لحود‏‎ اميل‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ بنابرهمين‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎
.كرد‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎
دسته‌هاي‌‏‎ نثار‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ فاتحه‌‏‎ قرائت‌‏‎ و‏‎ راحل‌‏‎ امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎گرامي‌داشت‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ فقيد‏‎ رهبر‏‎
به‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎
با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ سفر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
قاهره‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎ رسمي‌‏‎ بدرقه‌‏‎
چارچوب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ لحود‏‎ اميل‌‏‎ سفر‏‎.‎كرد‏‎ ترك‌‏‎ مصر‏‎ پايتخت‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ منطقه‌‏‎ كشور‏‎ شش‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ دوره‌اي‌‏‎ سفر‏‎

(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ارتش‌‏‎ فرماندهان‌‏‎
كردند‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎


جمهوري‌‏‎ ارتش‌‏‎ سه‌گانه‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ فرماندهان‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
امام‌‏‎ مطهر‏‎ مرقد‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ارتش‌‏‎ هفته‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
.كردند‏‎ احترام‌‏‎ اداي‌‏‎ اسلامي‌‏‎
مرقد‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ دسته‌هاي‌‏‎ نثار‏‎ با‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ فاتحه‌‏‎ قرائت‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ مطهر‏‎
.داشتند‏‎ گرامي‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ فقيد‏‎ رهبر‏‎

كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ انقلاب‏‎ دادستاني‌‏‎
كرد‏‎ احضار‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎


روز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎
بعد‏‎ ايران‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ كنفرانسي‌‏‎ در‏‎ عده‌اي‌‏‎ شركت‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ سخنان‌‏‎ برخي‌‏‎ ايراد‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ در‏‎ "مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎
و‏‎ ديني‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مقدس‌‏‎ نظام‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎
اعتقادي‌‏‎ باورهاي‌‏‎ از‏‎ مخدوش‌‏‎ تصويري‌‏‎ ارايه‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مباني‌‏‎
انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تشكيل‌‏‎ پرونده‌اي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شريف‌‏‎ ملت‌‏‎
اقدامات‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ارجاع‌‏‎ تهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ نيز‏‎ مذكور‏‎ افراد‏‎ احضار‏‎ قبيل‌‏‎ از‏‎ مقدماتي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ "متعاقبا‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تكميلي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎

نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ :‎خوي‌‏‎ فرماندار‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ باطل‌‏‎ را‏‎ صندوقها‏‎ كدام‌‏‎


آراي‌ 9‏‎ ابطال‌‏‎ از‏‎ تعجب‏‎ اظهار‏‎ با‏‎ خوي‌‏‎ فرماندار‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
آراي‌‏‎ ابطال‌‏‎ علت‌‏‎ تاكنون‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ صندوق‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ صندوق‌ها‏‎
تشريح‌‏‎ با‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كريم‌زاده‌‏‎ اسماعيل‌‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ خوي‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ روند‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ -‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎
.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ تائيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ بازرسين‌‏‎
هيات‌هاي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ صندوق‌‏‎ هشت‌‏‎ آراي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرس‌‏‎ و‏‎ بازرسي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرائي‌‏‎
در‏‎ تغيير‏‎ هيچگونه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ شمارش‌‏‎ مجددا‏‎ نگهبان‌‏‎
.نشد‏‎ حاصل‌‏‎ نتيجه‌‏‎
شوراي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ گذشت‌ 55‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كدام‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ صندوق‌‏‎ آراي‌ 9‏‎ نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎
با‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ باطل‌‏‎ هستند‏‎ صندوق‌ها‏‎
هم‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎
صندوق‌‏‎ آراي‌ 9‏‎ ابطال‌‏‎ علت‌‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ جاي‌‏‎
چيست‌؟‏‎

سه‌شنبه‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ متهمان‌‏‎ علني‌‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌شود‏‎ برگزار‏‎


انتشار‏‎ با‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎
خواهد‏‎ برگزار‏‎ علني‌‏‎ بصورت‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ ششم‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎
پيرو‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ كل‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎.‎شد‏‎
به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ حكيمي‌پور ، ‏‎ بازداشت‌‏‎ علت‌‏‎ درخصوص‌‏‎ قبلي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
عنايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نامبرده‌‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تحقيقات‌‏‎
تباني‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ دلايل‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ رفتن‌‏‎ ازبين‌‏‎ موجبات‌‏‎ به‌اينكه‌‏‎
توديع‌‏‎ با‏‎ نامبرده‌‏‎ لذا‏‎ شده‌‏‎ مرتفع‌‏‎ مطلعين‌‏‎ و‏‎ شهود‏‎ متهمان‌ ، ‏‎
پرونده‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ دويست‌‏‎ مبلغ‌‏‎ به‌‏‎ وثيقه‌‏‎ قرار‏‎
.است‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ نامبرده‌‏‎
پرونده‌‏‎ متهمان‌‏‎ به‌آمادگي‌‏‎ باتوجه‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تحقيقات‌‏‎ تكميل‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ براي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ ترور‏‎
ششم‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 9‏‎ براي‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ وقت‌‏‎ پرونده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
تهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 32‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎

نشست‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ :‎خاتمي‌‏‎ :درآلباني‌‏‎ تمدنها‏‎ گفتگوي‌‏‎
يكديگرند‏‎ بهتر‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ نيازمند‏‎ اروپا‏‎


طي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
كه‌‏‎ گفت‌‏‎ آلباني‌‏‎ در‏‎ تمدن‌ها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ نشست‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ پيامي‌‏‎
جغرافيايي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ مقتضيات‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎
.يكديگرند‏‎ بهتر‏‎ درك‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ نيازمند‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مقدونيه‌ ، ‏‎ يونان‌ ، ‏‎ آلباني‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ انديشمندان‌‏‎
آمده‌‏‎ شد ، ‏‎ قرائت‌‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ كوزوو‏‎ هرزگوين‌ ، ‏‎ و‏‎ بوسني‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
مناسبات‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ بعدي‌‏‎ گام‌‏‎ در‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎:است‌‏‎
.بپردازند‏‎ خود‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
بين‌‏‎ متقابل‌‏‎ درك‌‏‎ ايجاد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ امروزه‌‏‎ زمين‌‏‎ مشرق‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
خود‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌خواهد‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ اروپا‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎
از‏‎ و‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎ انديشمندانه‌تر‏‎ و‏‎ متوازن‌‏‎ آرام‌ ، ‏‎ رفتاري‌‏‎
كمك‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ صلح‌ ، ‏‎ استقرار‏‎ به‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎
.كنند‏‎
به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيام‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ صلح‌ ، ‏‎ بشر ، ‏‎ حقوق‌‏‎ همچون‌‏‎ اهدافي‌‏‎
خود‏‎ كه‌‏‎ اروپا‏‎كرد‏‎ استوار‏‎ اروپايي‌‏‎ خودمحورانه‌‏‎ تفكر‏‎ پايه‌‏‎
عميقي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ احساس‌‏‎ بايستي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مدرن‌‏‎ منطق‌‏‎ آورنده‌‏‎ پديد‏‎
با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌حل‌هايي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ منطق‌‏‎ اين‌‏‎ نقد‏‎ براي‌‏‎
.بيابد‏‎ منطق‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ منفي‌‏‎ عواقب‏‎
گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎
مزاياي‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎:‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تمدن‌ها‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ ارتباطي‌‏‎ راهرو‏‎ و‏‎ دروازه‌‏‎ ايران‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎
.است‌‏‎ غربي‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ ملاقات‌‏‎ محل‌‏‎ ايران‌‏‎است‌‏‎ آسيا‏‎
و‏‎ محبت‌‏‎ درك‌ ، ‏‎ احساس‌‏‎ از‏‎ مملو‏‎ ايراني‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ قلب‏‎
ايرانيان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ انعطاف‌پذيري‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ به‌شمار‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎ پرچمداران‌‏‎
نظريه‌‏‎ دو‏‎ آلباني‌‏‎ در‏‎ تمدن‌ها‏‎ گفتگوي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ همايش‌‏‎
بين‌‏‎ تفاهم‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ تمدنها‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ بشري‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ و‏‎ ملت‌ها‏‎
بنياد‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ آلباني‌‏‎ علوم‌‏‎ آكادمي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎
ارتباطات‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ شيرازي‌‏‎ سعدي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ جمعه‌‏‎ و‏‎ پنجشنبه‌‏‎ اسلامي‌‏‎

چه‌؟‏‎ براي‌‏‎ قضايي‌‏‎ پيگرد‏‎


در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ براي‌‏‎ قضايي‌‏‎ پرونده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ خبر‏‎ اعلام‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حيرت‌آور‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ صحت‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ باور‏‎ آنرا‏‎
.مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ ساده‌اي‌‏‎ ذهن‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ زير‏‎ ابتدايي‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ كنفرانس‌هاي‌‏‎ در‏‎ سخنراني‌‏‎ و‏‎ شركت‌‏‎ صرف‌‏‎ آيا‏‎ -‎‏‏1‏‎
كدام‌‏‎ براساس‌‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ اگر‏‎ مي‌شود؟‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎
پرونده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ ماده‌‏‎
محمل‌‏‎ چه‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ براي‌‏‎ قضايي‌‏‎
دارد؟‏‎ قانوني‌‏‎
مغاير‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ كنفرانس‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ صرف‌‏‎ آيا‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
چرا‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ مغاير‏‎ اگر‏‎ است‌؟‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ مصالح‌‏‎
در‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎
سخنراني‌‏‎ انگليس‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ كنفرانسهايي‌‏‎
.نيست‌‏‎ مغاير‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نمي‌گيرند ، ‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ مورد‏‎ كرده‌اند ، ‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ شخصيت‌‏‎ چند‏‎ پيگرد‏‎ پس‌‏‎
دارد؟‏‎ قانوني‌‏‎ اساس‌‏‎ چه‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ دليل‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ را‏‎ كنفرانس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ عملكرد‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ آيا‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ نسبت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ آن‌‏‎ سخنرانان‌‏‎ به‌‏‎
بارها‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ سابق‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ پس‌‏‎ مي‌توان‌ ، ‏‎ اگر‏‎ كشيد؟‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ و‏‎ كنفرانسها‏‎ در‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎
بايد‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ گنديده‌‏‎ تخم‌مرغ‌‏‎ پرتاب‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ فحاشي‌‏‎ مورد‏‎
و‏‎ گيرد؟‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ مورد‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ اهانت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
رفتار‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ تلاش‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ داد ، ‏‎ نسبت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ اگر‏‎
آن‌‏‎ سخنرانان‌‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ خشونت‌طلبان‌‏‎ زننده‌‏‎
شود؟‏‎ داده‌‏‎ نسبت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
اظهارات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ اگر‏‎ -‎‏‏4‏‎
طور‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ اظهارات‌‏‎ چرا‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎ خود‏‎
مورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ نمي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎
مدعي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ قاعدتا‏‎ كنند؟‏‎ قضاوت‌‏‎ آن‌‏‎ محتواي‌‏‎
برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ سخنراني‌‏‎ مل‌‏‎ كا‏‎ پخش‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎
سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اگر‏‎ زيرا‏‎ است‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ مخالف‌‏‎
صحنه‌هاي‌‏‎ زننده‌ترين‌‏‎ و‏‎ تندترين‌‏‎ بود ، ‏‎ مقولاتي‌‏‎ چنين‌‏‎ پايبند‏‎
بارها‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ برانداز‏‎ و‏‎ هتاك‌‏‎ گروههاي‌‏‎ نمايش‌‏‎
!نمي‌گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎
زيدآبادي‌‏‎ احمد‏‎

پخش‌‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎
كنيد‏‎


از‏‎ ساعت‌‏‎ نيم‌‏‎ گزينشي‌‏‎ پخش‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ اقدام‌‏‎
گروههاي‌‏‎ وسيع‌‏‎ انتقاد‏‎ مورد‏‎ جهت‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ جريان‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎شد‏‎ شخصيت‌ها‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ نيروها‏‎ مردم‌ ، ‏‎
سروران‌‏‎ عزاداري‌‏‎ ايام‌‏‎ و‏‎ محرم‌‏‎ ماه‌‏‎ حرمت‌شكني‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ وجه‌‏‎ دو‏‎
از‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ ماجرا ، ‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ شهيدان‌‏‎
كفايت‌‏‎ شد‏‎ ابراز‏‎ سياسي‌‏‎ گوناگون‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ معتقدان‌‏‎ سوي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دقيق‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مي‌ماند‏‎ تنها‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.ديد‏‎ بايد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نتايج‌‏‎ كه‌‏‎ مسئولان‌‏‎
تاكنون‌‏‎ صداوسيما‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ سياسي‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
برادر‏‎ لاريجاني‌‏‎ جواد‏‎ محمد‏‎ تنها‏‎.‎است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ رسمي‌‏‎ موضعي‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ نكاتي‌‏‎ صداوسيما‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ انتقادها‏‎ به‌‏‎ صداوسيما‏‎ غيررسمي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ مي‌رسد‏‎
اصلاح‌طلبي‌‏‎ نهضت‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎ "نسبتا‏‎ برش‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گويد‏‎
در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ مشترك‌‏‎ و‏‎ عمده‌‏‎ محورهاي‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎
قانون‌‏‎ انهدام‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ از‏‎ دين‌‏‎ جدايي‌‏‎ را‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
.مي‌داند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ نفي‌ 20‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
نهضت‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎ "نسبتا‏‎ برش‌‏‎" بيانگر‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ارائه‌‏‎ "مسلما‏‎.‎است‌‏‎ بسيار‏‎ حرف‌‏‎ باشد‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ "اصلاح‌طلبي‌‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ بدون‌‏‎ "طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ نهضت‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ "نسبتا‏‎ برش‌‏‎"
خردادي‌‏‎ دوم‌‏‎ جريانات‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ احزاب ، ‏‎ رسمي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ كنند ، ‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مواضع‌‏‎
در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ اخير‏‎
خود‏‎ شخص‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اند‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ گسترده‌‏‎ تفاوت‌‏‎.مي‌گفته‌اند‏‎ سخن‌‏‎
آقاي‌‏‎ ادعاي‌‏‎ اين‌‏‎ بسهولت‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ سوي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ نفي‌‏‎ را‏‎ لاريجاني‌‏‎
سخنان‌‏‎ پخش‌‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ امانت‌‏‎ و‏‎ صداقت‌‏‎ عدم‌‏‎ ماجرا‏‎ ديگر‏‎ وجه‌‏‎
از‏‎ تنها‏‎ و‏‎ تنها‏‎ مي‌توان‌‏‎ آيا‏‎ براستي‌‏‎.است‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ "جمله‌‏‎ يك‌‏‎" روي‌‏‎
چه‌‏‎ "واقعا‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ دقيقه‌‏‎ مدت‌ 40‏‎ در‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ نتيجه‌‏‎
جمله‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ پخش‌‏‎ بر‏‎ تكيه‌‏‎ با‏‎ مي‌توان‌‏‎ "اساسا‏‎ گفته‌اند؟‏‎
بسيار‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ نبوده‌‏‎ آنگونه‌‏‎ آنها ، ‏‎ سخنان‌‏‎ بقيه‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ بديهي‌‏‎
سود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ جناحي‌‏‎ سياسي‌‏‎ اهداف‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ صداوسيما‏‎
.ببرد‏‎
در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ سو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ روز‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ تامل‌‏‎ جاي‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ اظهاراتي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ واكنش‌‏‎
را‏‎ نكته‌هايي‌‏‎ كديور‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ تبار‏‎ علوي‌‏‎ و‏‎ جلايي‌پور‏‎ آقايان‌‏‎
برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ مطرح‌‏‎
اعلام‌‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎.دانسته‌اند‏‎ خود‏‎ افتخار‏‎ باعث‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شكايت‌‏‎ صداوسيما‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎
يكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ -‎ مردم‌‏‎ احساسات‌‏‎ تحريك‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اگر‏‎
پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ فرازهاي‌‏‎ از‏‎
خواست‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ -‎ شدند‏‎ منع‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ همگان‌‏‎ جوانان‌ ، ‏‎ با‏‎
كل‌‏‎ از‏‎ يافتن‌‏‎ دقيق‌‏‎ اطلاع‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ عمومي‌‏‎
سخنان‌‏‎ كامل‌‏‎ متن‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ قائل‌‏‎ احترام‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ ماجراي‌‏‎
باشند‏‎ گفته‌‏‎ هم‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎.‎كند‏‎ پخش‌‏‎ را‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎
.نيست‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ رقص‌‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ عريان‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎ بدتر‏‎
تصاوير‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ سخنان‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎ صداوسيما‏‎ قصد‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎كرد‏‎ پخش‌‏‎ موهن‌‏‎
.باشد‏‎ نبوده‌‏‎ انقلاب‏‎ ضد‏‎ هرزگي‌هاي‌‏‎ نمايش‌‏‎ فقط‏‎
الف‌‏‎ -‎ح‌‏‎

انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ :‎تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎
مي‌كنند‏‎ اهانت‌‏‎


امامي‌‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
جمعه‌‏‎ نخست‌نماز‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ عضو‏‎ كاشاني‌‏‎
از‏‎ جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎
دربرابر‏‎ همچنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هوشياري‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎ ملت‌ايران‌‏‎
به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎.‎كنند‏‎ حفظ‏‎ دشمنان‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎
اينك‌‏‎ دشمن‌‏‎:اسلامي‌اظهارداشت‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ فرمايشات‌‏‎
خودرادر‏‎ حرفهاي‌‏‎ پايگاههائي‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كشور‏‎ وارد‏‎
هشدار‏‎ با‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ خطيب‏‎.‎مي‌زند‏‎ داخل‌‏‎
اينها‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ انقلاب‏‎ دشمنان‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
بگويند‏‎ بخواهند‏‎ مي‌توانندهرچه‌‏‎ دين‌‏‎ تضعيف‌‏‎ با‏‎ مي‌كردند‏‎ فكر‏‎
.بنويسند‏‎ و‏‎
جمعه‌‏‎ نماز‏‎ دوم‌‏‎ خطبه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كاشاني‌‏‎ امامي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
و‏‎ كردند‏‎ تحريف‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ولايت‌‏‎ مساله‌‏‎ حتي‌‏‎ اينها‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎
اين‌‏‎ است‌‏‎ زشت‌‏‎ چه‌‏‎كردند‏‎ رااطلاق‌‏‎ استبداد‏‎ كلمه‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ به‌‏‎
:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ صهيونيست‌‏‎ كار‏‎ تحريف‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎تحريف‌ها‏‎
غصه‌صحبت‌‏‎ و‏‎ تاثر‏‎ با‏‎ آنطور‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ اگر‏‎
آمريكا‏‎ با‏‎ بار‏‎ ذلت‌‏‎ صلح‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ ما‏‎ مي‌فرمايند‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
مردم‌‏‎ درصد‏‎ كه‌ 2/98‏‎ است‌‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ نمي‌دهيم‌ ، اين‌‏‎
برعهده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ اساسي‌جمهوري‌‏‎ قانون‌‏‎ باتاييد‏‎ ايران‌‏‎
عمده‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎گذاشته‌اند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ چيزي‌كه‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ اين‌كارها‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردند‏‎ را‏‎ كارها‏‎ روزنامه‌هاهمين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ فكر‏‎ بوجودآوردند ، ‏‎ كه‌‏‎ شيوه‌هائي‌‏‎
.داشته‌باشند‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ مي‌خواهند‏‎ راكه‌‏‎ اهدافي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ اوضاع‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎:اظهارداشت‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ خطيب‏‎
خطر‏‎ احساس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ كه‌‏‎ همين‌است‌‏‎ حاضر‏‎
وي‌‏‎.‎است‌‏‎ هوشياري‌‏‎ و‏‎ ايران‌بيداري‌‏‎ ملت‌‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
در‏‎ قضاييه‌‏‎ و‏‎ مجريه‌‏‎ مقننه‌ ، ‏‎ سه‌گانه‌‏‎ قواي‌‏‎ الحمدلله‌‏‎:‎افزود‏‎
به‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ در‏‎ وحدت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ كوشا‏‎ خود‏‎ به‌وظايف‌‏‎ عمل‌‏‎
را‏‎ ما‏‎ امنيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وحدت‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كندو‏‎ كمك‌‏‎ كشور‏‎ مسئولان‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎ تضمين‌‏‎
خطبه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
:اظهارداشت‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محكوم‌كردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ نماز‏‎
حركت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حرام‌‏‎ دراينگونه‌مراسم‌‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ پذيرفتن‌‏‎ نفس‌‏‎
بزرگ‌ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ ادب‏‎ اسائه‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ ارزشهاي‌‏‎ ضد‏‎
.مي‌باشد‏‎

و‏‎ خشونت‌‏‎ كنارگذاشتن‌‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ :اصغرزاده‌‏‎
است‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎


اصلاحات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ خشونت‌ ، ‏‎ گذاشتن‌‏‎ كنار‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎
جناح‌هاي‌‏‎ گروه‌هاو‏‎ همه‌‏‎ ميان‌‏‎ سالم‌‏‎ رقابت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ مشاركت‌‏‎
.است‌‏‎ ديگران‌‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎
شهرستان‌‏‎ مردم‌‏‎ اجتماع‌‏‎ در‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ وي‌‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ مردم‌‏‎ رضايت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ هرجامعه‌ ، ‏‎ امنيت‌ملي‌‏‎:‎افزود‏‎ كرج‌‏‎
دفاع‌‏‎ اعتمادمردم‌ ، ‏‎ كسب‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ سنجيده‌‏‎ جامعه‌‏‎
از‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ رعايت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ آنان‌‏‎ ومدني‌‏‎ سياسي‌‏‎ ازحقوق‌‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ رضايت‌‏‎ تامين‌‏‎ جمله‌راهكارهاي‌‏‎
آگاهي‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
خويش‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ خواهان‌‏‎ خود ، ‏‎ وراي‌‏‎ حضور‏‎ ارزش‌‏‎ از‏‎
.هستند‏‎
مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ شهرتهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
مفاد‏‎ تغيير‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌تغيير‏‎ مجاز‏‎ نظام‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ خاصي‌‏‎ وشرايط‏‎ مكانيزم‌‏‎ داراي‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎
ناظر‏‎ و‏‎ قانون‌گذار‏‎ امور ، ‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ كشور‏‎ قانوني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ و‏‎ همه‌دستگاه‌ها‏‎ برعملكرد‏‎
پخش‌‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ اخير‏‎ اقدام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎
به‌‏‎ من‌‏‎ توصيه‌‏‎:گفت‌‏‎ كنفرانس‌برلين‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎
تا‏‎ كند‏‎ راپخش‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ فيلم‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ صداوسيما‏‎
متاسفانه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎.‎گيرند‏‎ قرار‏‎ امر‏‎ واقعيت‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
بخصوص‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ شعور‏‎ به‌‏‎ صداوسيما‏‎ مسئولان‌‏‎
اين‌‏‎ دلايل‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ جوانان‌اعتقاد‏‎
.است‌‏‎ امر‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.