شماره‌ 2098‏‎ ‎‏‏،‏‎22 APR 2000 ارديبهشت‌ 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 3‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Accidents
Life
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شد‏‎ مغلوب‏‎ بود‏‎ خورده‌‏‎ ضربه‌‏‎

نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ استمرار‏‎
ايتاليا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

...نكته‌ها‏‎

نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎ آفريد ، ‏‎ شگفتي‌‏‎ چوكا‏‎
رسيد‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شد‏‎ مغلوب‏‎ بود‏‎ خورده‌‏‎ ضربه‌‏‎


آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
رسيدند‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ الهلال‌‏‎ و‏‎ جوبيلو‏‎

بر‏‎ بازيكنانش‌‏‎ وظايف‌‏‎ كردن‌‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ نظم‌‏‎ با‏‎ جوبيلو‏‎
سه‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ جوبيلو‏‎ هافبك‌‏‎" ميورا‏‎".‎كرد‏‎ غلبه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
موفق‌‏‎ او‏‎ سرانجام‌‏‎ اما‏‎ شود‏‎ مي‌‏‎ تعقيب‏‎ پرسپوليس‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎
.بود‏‎ آمده‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ نا‏‎ چرا؟پرسپوليس‌‏‎ است‌‏‎
صفر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ -‎جوبيلوايواتا 2‏‎
(‎‏‏93‏‎) ناكاياما‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏65‏‎)‎ تاكاهارا‏‎:گلها‏‎
(لبنان‌‏‎)‎ نبيداياز‏‎:‎داور‏‎
جوبيلو‏‎ از‏‎ ميورا‏‎:اخطار‏‎
افشين‌‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ عابدزاده‌ ، ‏‎ احمدرضا‏‎:‎پرسپوليس‌‏‎
علي‌‏‎ (‎باغميشه‌‏‎ علي‌‏‎)‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ بهروز‏‎ پيرواني‌ ، ‏‎
امامي‌فر‏‎ عليرضا‏‎ حلالي‌ ، ‏‎ اسماعيل‌‏‎ شاهرودي‌ ، ‏‎ رضا‏‎ كريمي‌ ، ‏‎
.(سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎)‎ رافت‌‏‎ پايان‌‏‎ كاويانپور ، ‏‎ حامد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ادموندبزيك‌‏‎)
پروين‌‏‎ علي‌‏‎:مربي‌‏‎
ايهارا ، ‏‎ ماسامي‌‏‎ ماكوتوتاناكا ، ‏‎ يوشي‌اوزاكي‌ ، ‏‎:جوبيلوايواتا‏‎
فوجيتا ، ‏‎ اوكو ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎رادچنكو‏‎) يامانيشي‌‏‎ كاواكوچي‌ ، ‏‎ سوزوكي‌ ، ‏‎
.ناكاياما‏‎ تاكاهارا ، ‏‎ ميورا ، ‏‎
هايوزسكي‌‏‎ يوچيكا‏‎:‎مربي‌‏‎
اين‌‏‎ اصالت‌‏‎.‎ژاپن‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ برتر‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ مربي‌‏‎.‎ژاپن‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ بيشتر‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎.‎ژاپن‌‏‎ مربي‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ قويتري‌‏‎ درك‌‏‎
است‌؟‏‎ جلوتر‏‎ قاره‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎
در‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
گرفت‌‏‎ قرار‏‎ نكوهش‌‏‎ و‏‎ سرزنش‌‏‎ مورد‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ حلب‏‎
اين‌‏‎ تاييد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎ هو‏‎ را‏‎ كشورشان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎
در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ آزار‏‎ و‏‎ اذيت‌‏‎ مورد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ توهين‌ها‏‎ و‏‎ انتقادات‌‏‎ بارش‌‏‎ زير‏‎
كه‌‏‎ تاختند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ شرايط‏‎ فراخور‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ رسانه‌ها‏‎
چرا‏‎ سوريه‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ بحرين‌‏‎ نيستيم‌‏‎ قادر‏‎"
."مي‌كنيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اينگونه‌‏‎
در‏‎ روشن‌‏‎ خيلي‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ نوشتيم‌‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎
پيش‌‏‎ كشورها‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نزولي‌‏‎ نمودار‏‎
جديد‏‎ بافت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ نوشتيم‌‏‎.‎آمد‏‎ خواهد‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎
اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مي‌خواهد‏‎ تازه‌‏‎ نيروي‌‏‎ مي‌خواهد ، ‏‎ جوان‌‏‎ دارد ، ‏‎
در‏‎ غيرت‌‏‎ و‏‎ تعصب‏‎ بحث‌‏‎.‎بپردازد‏‎ عوارضي‌‏‎ بايد‏‎ تركيب‏‎ تغيير‏‎
.است‌‏‎ منتفي‌‏‎ ورزش‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
مسائلي‌‏‎ چنين‌‏‎ مطرح‌كردن‌‏‎ ورزش‌‏‎ روانشناسي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ امروز‏‎
تيم‌‏‎ زمانيكه‌‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ ورزشكار‏‎ روي‌‏‎ منفي‌‏‎ "كاملا‏‎ تاثير‏‎
و‏‎ غيرت‌‏‎ ديگر‏‎ است‌‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ تسليم‌‏‎ "كاملا‏‎ پرسپوليس‌‏‎
نكنيم‌‏‎ بي‌غيرتي‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎ هيچكس‌‏‎.‎بكند‏‎ مي‌تواند‏‎ چه‌‏‎ تعصب‏‎
معنايي‌‏‎ و‏‎ جايي‌‏‎ ورزش‌‏‎ لغات‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ لابلاي‌‏‎ در‏‎ واژه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
.ندارد‏‎
"اتفاقا‏‎ بي‌تعصب ، ‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بي‌غيرت‌‏‎ نه‌‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎
جوبيلو‏‎ اما‏‎ جنگيدند ، ‏‎ عالي‌‏‎ و‏‎ دويدند‏‎ خوب‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
است‌‏‎ كافي‌‏‎.‎بود‏‎ جلوتر‏‎ ما‏‎ از‏‎ زمينه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎بود‏‎ قويتر‏‎
توپ‌‏‎ حفظ‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ تماشا‏‎ يكبار‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ آخر‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎
توپ‌‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ خاص‌‏‎ تدبير‏‎ و‏‎ درايت‌‏‎ با‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎
گل‌‏‎ سه‌‏‎ بودند‏‎ قادر‏‎ و‏‎ زدند‏‎ هم‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎
.بزنند‏‎ ديگر‏‎
با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كاملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ جوبيلو‏‎
بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎
"هايوزسكي‌‏‎" آمدن‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جسماني‌‏‎ كمبودهاي‌‏‎ فوق‌العاده‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ قهرماني‌‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ شد‏‎ برطرف‌‏‎ نيز‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اما‏‎.‎.‎.‎
.رفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ قابل‌‏‎ مدير‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ باتجربه‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
.مي‌برد‏‎ بهره‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ شاخص‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ پست‌ها‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎
مهاجم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ ريسك‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ موقعيت‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎
پرسپوليس‌‏‎ مربي‌‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
.بگيرد‏‎ جوبيلو‏‎ از‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ بدنبال‌‏‎
و‏‎ "تاكاهارا‏‎" يعني‌‏‎ جوبيلو‏‎ سرشناس‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ تغذيه‌‏‎ عمل‌‏‎ چون‌‏‎
آرايش‌‏‎ و‏‎ تركيب‏‎مي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ "ناكاياما‏‎"
اين‌‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎ وظايف‌‏‎ شرح‌‏‎ اما‏‎ نبود ، ‏‎ غلط‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اوليه‌‏‎
امامي‌فر‏‎ "مثلا‏‎ بود ، ‏‎ نشده‌‏‎ تفسير‏‎ خوب‏‎ تاكتيك‌‏‎ نوع‌‏‎
زمانيكه‌‏‎ و‏‎ چيست‌‏‎ وظيفه‌اش‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ تركيبي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ نمي‌دانست‌‏‎
پيدا‏‎ استقرار‏‎ بايد‏‎ كجا‏‎ در‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.كند‏‎
شايد‏‎ بود‏‎ واضح‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ وظايف‌‏‎ اگر‏‎
.نمي‌رسيدند‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ ژاپني‌ها‏‎
"دقيقا‏‎ ملي‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ گزيده‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎
در‏‎ پروين‌‏‎ علي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اشتباهاتي‌‏‎
نقطه‌‏‎ كدام‌‏‎ از‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎.‎كرد‏‎ تكرار‏‎ پرسپوليس‌‏‎
دفاعي‌‏‎ نقطه‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ مركز‏‎ از‏‎.شد‏‎ زده‌‏‎
در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ نداشت‌‏‎ تعارف‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ واقع‌بين‌‏‎ بايد‏‎.‎پرسپوليس‌‏‎
باز‏‎ هرگز‏‎ دروازه‌اش‌‏‎ وگرنه‌‏‎ بود‏‎ ضعيف‌‏‎ و‏‎ سست‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎
داشت‌‏‎ ديگري‌‏‎ مهره‌‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اگر‏‎.نمي‌شد‏‎
.نمي‌شد‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سوريه‌‏‎ و‏‎ حلب‏‎ در‏‎ بحرين‌‏‎ اسير‏‎ اينگونه‌‏‎
مهاجم‌‏‎ دو‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ (‎‏‏244‏‎) شيوه‌‏‎ با‏‎ جوبيلو‏‎
و‏‎ "تاكاهارا‏‎" بنامهاي‌‏‎ گلزن‌‏‎ و‏‎ دريبل‌زن‌‏‎ سريع‌ ، ‏‎ سرحال‌‏‎
كردند‏‎ خواستند‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دفاع‌‏‎ عرض‌‏‎ در‏‎ "ناكاياما‏‎"
براي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مدافعان‌‏‎.‎زدند‏‎ هم‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ و‏‎
و‏‎ نداشتند‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ خنثي‌كردن‌‏‎
.بود‏‎ نشده‌‏‎ محول‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ وظيفه‌اي‌‏‎
كاواكوچي‌‏‎ و‏‎ فوجيتا‏‎ اوكوي‌ ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎"ميورا‏‎" جوبيلو‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎
حركات‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ مسلط‏‎ بازيكنان‌‏‎.‎كردند‏‎ بازي‌‏‎
برخلاف‌‏‎ "دقيقا‏‎ تكروي‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎ دفاعي‌‏‎ در‏‎ تهاجمي‌‏‎
.مي‌دادند‏‎ انجام‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ هافبكهاي‌‏‎ آنچه‌‏‎
طبق‌‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سوزوكي‌‏‎ و‏‎ تاناكا‏‎ ايهارا ، ‏‎ يامانيشي‌ ، ‏‎
ايهاراي‌ 33‏‎.كردند‏‎ انجام‌وظيفه‌‏‎ مربي‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ دستورات‌‏‎
خود‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ درخورتوجه‌‏‎ مديريتي‌‏‎ ساله‌‏‎
كمبود‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پرسپوليس‌‏‎.كرد‏‎ رهبري‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.برد‏‎ بسيار‏‎ رنج‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ جوبيلو‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ باتجربه‌‏‎ "اوزاكي‌‏‎ يوشي‌‏‎"
او‏‎.‎كرد‏‎ دنبال‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ حسابشده‌‏‎ و‏‎ خونسرد‏‎
نيز‏‎ پروين‌‏‎ تعويض‌‏‎ متاسفانه‌‏‎نداشت‌‏‎ اشتباهي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎
.نبود‏‎ شده‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ سنجيده‌‏‎
نيز‏‎ سراج‌‏‎ با‏‎ رافت‌‏‎ تعويض‌‏‎ نبود ، ‏‎ صحيح‌‏‎ امامي‌فر‏‎ بيرون‌بردن‌‏‎
در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ مشكل‌‏‎.نبود‏‎ بازي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎
باور‏‎ بايد‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.بود‏‎ نفرات‌‏‎ آرايش‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎
.دارد‏‎ تازه‌‏‎ درس‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ما‏‎ فعلي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ است‌‏‎ ماهي‌‏‎ شش‌‏‎ "ايويچ‌‏‎" آموزشي‌‏‎ اندوخته‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ "كاملا‏‎ ديگر‏‎ يك‌ايويچ‌‏‎
امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ سامسونگ‌‏‎ -‎ ايران‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎:‎ساعت‌ 30/20‏‎
ژاپن‌‏‎ ايواتا‏‎ جوبيلو‏‎- عربستان‌‏‎ الهلال‌‏‎:‎ساعت‌ 23‏‎

نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ استمرار‏‎
ايتاليا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎


براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آماده‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ پر‏‎ حضوري‌‏‎
در‏‎ حضور‏‎ مطلوب‏‎ و‏‎ آرماني‌‏‎ شرايطي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ را‏‎ ايتاليا‏‎ "اودنيزه‌‏‎" بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ "كاملا‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ تجربه‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎
اصلي‌‏‎ خواسته‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دلپسند‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ نتايج‌‏‎ كسب‏‎
است‌ ، ‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ تمامي‌‏‎
حريفان‌ ، ‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بد‏‎ يا‏‎ خوب‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎ اما‏‎
برجسته‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ شكل‌‏‎ عاقلانه‌ترين‌‏‎
موجود‏‎ مشكلات‌‏‎ رفع‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ مشاهده‌‏‎ با‏‎ گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ "اودنيزه‌‏‎" ميدان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ دقيق‌تر‏‎
كليه‌‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎) مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ همگاني‌‏‎
امكان‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎ (لازم‌‏‎ فاكتورهاي‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎
اين‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ جريان‌هاي‌‏‎
حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎سازند‏‎ دور‏‎ تيم‌‏‎
مسير‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ مدرن‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ خوب‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ تداركاتي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
مطلوب‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ ايتاليا‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شدن‌‏‎ مدرنيزه‌تر‏‎ راه‌‏‎ در‏‎
نام‌‏‎ صاحب‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ تازه‌‏‎ شرايط‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎
شرايط‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ باخت‌ ، ‏‎ (‎‏‏24‏‎)‎ برزيل‌‏‎ از‏‎ "كروزيرو‏‎"
قهرمان‌‏‎ غنا‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ تيم‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ روحي‌‏‎ ايده‌آل‌‏‎
شگفتي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سال‌ 98‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ همين‌‏‎
.زد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ بزرگ‌‏‎

...نكته‌ها‏‎


ياردانقلي‌‏‎
!برلن‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ مهاجم‌‏‎
عكس‌العمل‌‏‎ و‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ برلن‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ پخش‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎
كه‌‏‎ داده‌ايم‌‏‎ انجام‌‏‎ بلندپرواز‏‎ و‏‎ تيزهوش‌‏‎ مهاجم‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌خوانيد‏‎
آموختي‌؟‏‎ كه‌‏‎ از‏‎ ادب‏‎:ياردانقلي‌‏‎
.بي‌ادبان‌‏‎ از‏‎:سايپا‏‎ مهاجم‌‏‎
تماشا‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ چند‏‎ را‏‎ برلن‌‏‎ كنفرانس‌‏‎:ياردانقلي‌‏‎
كردي‌؟‏‎
.شده‌‏‎ گلچين‌‏‎ و‏‎ ناقص‌‏‎ البته‌‏‎ ;بار‏‎ دو‏‎:‎سايپا‏‎ مهاجم‌‏‎
كردند؟‏‎ سخنراني‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎:ياردانقلي‌‏‎
.ديدم‌‏‎.‎.‎. فقط‏‎ نكردم‌ ، ‏‎ گوش‌‏‎ من‌‏‎:‎مهاجم‌‏‎
ديدي‌؟‏‎ رو‏‎ چي‌‏‎:‎ياردانقلي‌‏‎
... آقارو‏‎ و‏‎ خانمو‏‎ اون‌‏‎:‎مهاجم‌‏‎
... پس‌‏‎.‎.‎. آهان‌‏‎:ياردانقلي‌‏‎
.بله‌‏‎.‎.‎. بله‌‏‎:مهاجم‌‏‎

نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎ آفريد ، ‏‎ شگفتي‌‏‎ چوكا‏‎
رسيد‏‎


كشور‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ جديد‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ داخلي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ ابتدا‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ آغاز‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
احتياطآميز‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎رفتند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
وقت‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ مي‌خورد‏‎ ضربه‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ توپ‌‏‎ كه‌‏‎
آخرين‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ شكست‌‏‎ تلافي‌‏‎ سايپابه‌‏‎.شد‏‎ كشيده‌‏‎ اضافي‌‏‎
راهي‌‏‎ تيم‌‏‎ اولين‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ ثانيه‌ها‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ رسولي‌‏‎ محسن‌‏‎ سايپا‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎.‎شد‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
بازي‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ واقع‌‏‎ مورداعتراض‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ناپسندش‌‏‎ حركت‌‏‎
در‏‎ مي‌شد ، ‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ استقلال‌‏‎ تهران‌‏‎ دوم‌‏‎
يك‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎.خورد‏‎ گره‌‏‎ كارش‌‏‎ كشاورز‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎
به‌‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ نگرفت‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ خود‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ نيمه‌‏‎
نيمه‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎.‎آورد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همداني‌‏‎ و‏‎ نوازي‌‏‎ اجبار ، ‏‎
كشاورز‏‎ دروازه‌‏‎ انحرافي‌‏‎ سري‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ داداش‌زاده‌‏‎ بهزاد‏‎ دوم‌‏‎
مهاجم‌‏‎ توسط‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ كشاورز‏‎ و‏‎ گشود‏‎ را‏‎
وقت‌‏‎ در‏‎.كشيد‏‎ تعادل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ پاشايي‌‏‎ حسين‌‏‎ خود‏‎ جوان‌‏‎
غائله‌‏‎ به‌‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ اضافه‌‏‎
بالاتر‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حساس‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ خاتمه‌‏‎
.است‌‏‎ نوشهر‏‎ ايرسوتر‏‎ تيم‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ حريف‌‏‎.برد‏‎
كه‌‏‎ چوكا‏‎.گرفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ چوكا‏‎ را‏‎ جام‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بهترين‌‏‎
گمان‌‏‎ هرگز‏‎ دارد ، ‏‎ جام‌آزادگان‌‏‎ در‏‎ بدي‌‏‎ بسيار‏‎ موقعيت‌‏‎
شود ، ‏‎ خارج‌‏‎ پر‏‎ دستي‌‏‎ با‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كرد‏‎
شگفتي‌‏‎ خوب‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زاده‌‏‎ تقي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ چوكا‏‎ امابازيكنان‌‏‎
جام‌‏‎ بزرگ‌‏‎ مدعيان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سپاهان‌‏‎ بر‏‎ توانستند‏‎ و‏‎ شدند‏‎ ساز‏‎
.كنند‏‎ غلبه‌‏‎ حذفي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.