شماره‌ 2127‏‎ ‎‏‏،‏‎27 MAY 2000 خرداد 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 7‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
پيكرهاي‌‏‎ شهدا‏‎ معراج‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ تشييع‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پاك‌ 300‏‎

صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎
شريف‌‏‎

آيد‏‎ مي‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎

رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎
امروز‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ وعده‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ جمهوري‌‏‎
كند‏‎ مي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎

نياز‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ محوطه‌هاي‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ تجمع‌‏‎
ندارد‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ به‌‏‎

مقاومت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
گفت‌‏‎ تهنيت‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎

دو‏‎ و‏‎ لايحه‌‏‎ يك‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎
يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ چهارساله‌‏‎ فعاليت‌‏‎ طرح‌‏‎

پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎

عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ قبلي‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ گزينش‌‏‎

درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ آزادي‌‏‎

اميدوارم‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎ عزت‌ ، ‏‎ سنگر‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
باشد‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وفادار‏‎ نيروهاي‌‏‎

قوه‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ اصلاحات‌‏‎ كار‏‎ :حجاريان‌‏‎
است‌‏‎ مقننه‌‏‎

و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ آزادي‌‏‎ بازتاب‏‎
لبنان‌‏‎

پيكرهاي‌‏‎ شهدا‏‎ معراج‌‏‎ تا‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ تشييع‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهيد‏‎ پاك‌ 300‏‎


از‏‎ تن‌‏‎ پاك‌ 300‏‎ پيكر‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
پرفيض‌جمعه‌‏‎ نماز‏‎ اقامه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ديروز‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ شهداي‌‏‎
دانشگاه‌‏‎ اصلي‌‏‎ در‏‎ مقابل‌‏‎ از‏‎ تهراني‌‏‎ نمازگزاران‌‏‎ انبوه‌‏‎ توسط‏‎
.شد‏‎ تشييع‌‏‎ شهداء‏‎ سمت‌معراج‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
درحالي‌‏‎ نمازگزاران‌‏‎ انبوه‌‏‎ شهيدان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تشييع‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ نگيني‌‏‎ چون‌‏‎ را‏‎ بال‌‏‎ خونين‌‏‎ تابوت‌هاي‌ 300پرستوي‌‏‎ كه‌‏‎
ماتم‌‏‎ اشك‌‏‎ مقدس‌ ، ‏‎ شهيدان‌دفاع‌‏‎ فراق‌‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ گرفته‌‏‎ خود‏‎
حضرت‌‏‎ تصاوير‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ تشييع‌كننده‌‏‎ نمازگزاران‌‏‎.‎ريختند‏‎
در‏‎ داشتند‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ و‏‎ (ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎
دل‌‏‎ سوز‏‎ با‏‎ را‏‎ "خدايي‌‏‎ شهيدان‌‏‎ كجاييداي‌‏‎" مرثيه‌‏‎ مسير ، ‏‎ طول‌‏‎
.كردند‏‎ زمزمه‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ تشييع‌كننده‌‏‎ نمازگزاران‌‏‎
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ شعارهايي‌‏‎ سردادن‌‏‎
شهيدان‌انقلاب‏‎ و‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
تلاش‌‏‎ با‏‎ شهيدان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پاك‌‏‎ پيكر‏‎.‎كردند‏‎ ميثاق‌‏‎ تجديد‏‎ اسلامي‌‏‎
عملياتي‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كل‌‏‎ ستاد‏‎ تفحص‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ شناسايي‌‏‎ كشور‏‎

صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎
شريف‌‏‎


(ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ ارتحال‌‏‎ سالگرد‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
انجمن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بزرگداشتي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎
سخنراني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ صنعتي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎
يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ آرمين‌‏‎ محسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ خميني‌‏‎ سيدحسن‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
اين‌‏‎ حيان‌‏‎ جابربن‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 2‏‎ (‎فردا‏‎)‎
.مي‌گردد‏‎ برگزار‏‎ دانشگاه‌‏‎

آيد‏‎ مي‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎


است‌‏‎ آماده‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ از‏‎ (‎مهرماه‌‏‎ و‏‎ شهريور‏‎)‎ سپتامبرآينده‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ ديدن‌‏‎ ايران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ ايتاليا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ يك‌‏‎ سفر‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎
.بشمارمي‌رود‏‎ ايران‌‏‎
لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎ عبدالواحد‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎ "بيانكو‏‎ انتزو‏‎" از‏‎ دعوت‌‏‎
ايتاليايي‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ معاون‌‏‎ بهزاديان‌‏‎ محمدرضا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كرد ، ‏‎ تسليم‌‏‎
نيز‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ بسط‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎
در‏‎ ايتاليا‏‎ دولت‌‏‎ همكاري‌‏‎ بر‏‎ بيانكو‏‎ و‏‎ بهزاديان‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ساكن‌‏‎ مهاجرين‌‏‎ و‏‎ به‌پناهندگان‌‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌‏‎
خسارت‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌هاي‌انساندوستانه‌‏‎ ارائه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.شد‏‎ تاكيد‏‎ نيز‏‎ اخير ، ‏‎ خشكسالي‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ افغانستان‌‏‎ ديدگان‌‏‎

رئيس‌‏‎ سخنان‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ باپيام‌‏‎
امروز‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ وعده‌‏‎ با‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ جمهوري‌‏‎
كند‏‎ مي‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎


به‌‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ششم‌‏‎ دوره‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كار‏‎
تشكيل‌‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ امروز‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
تعيين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ فشرده‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ نمايندگان‌‏‎ ششم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎
آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ امور‏‎ سني‌ ، ‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
بر‏‎ گروهي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ ملت‌‏‎ منتخبين‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بنابه‌‏‎
حاضر‏‎ بهشت‌زهرا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بنيانگذار‏‎ مزار‏‎
انقلاب‏‎ شهداي‌‏‎ و‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ آرمان‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ ميثاق‌‏‎ تجديد‏‎
شوشتر‏‎ نماينده‌‏‎ شيخ‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ سني‌‏‎ رياست‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎
شعب‏‎ تشكيل‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ برپايي‌‏‎ عهده‌دار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
اعتبارنامه‌ها‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ پانزده‌گانه‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎
انتخاب‏‎ موقت‌‏‎ هيات‌رئيسه‌‏‎ مجلس‌‏‎ تشكيل‌‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
تصويب‏‎ تا‏‎ مجلس‌‏‎ جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ دوسوم‌‏‎ حداقل‌‏‎ اعتبارنامه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انتخاب‏‎ دائم‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
مقام‌‏‎ نماينده‌‏‎ رئيس‌جمهور ، ‏‎ حضور‏‎ با‏‎ امروز‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقامات‌‏‎ و‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ قرائت‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎ "ابتدائا‏‎ آن‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ نماينده‌‏‎ نامه‌ 248‏‎ اعتبار‏‎ تاكنون‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
.برسد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ اكثريت‌‏‎
وعده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ حاميان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شركت‌كرده‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بسط‏‎ و‏‎ اصلاحات‌‏‎
.شده‌اند‏‎ انتخاب‏‎ مردم‌‏‎ سوي‌‏‎

نياز‏‎ دانشگاهها ، ‏‎ محوطه‌هاي‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ تجمع‌‏‎
ندارد‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ به‌‏‎


:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ برگزار‏‎ دانشگاه‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تجمع‌هايي‌‏‎
تجمع‌‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ مجوز‏‎ اخذ‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎ بايد‏‎ دانشگاهها‏‎ حوالي‌‏‎ و‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ برپا‏‎
سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎ و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ امور‏‎ مشاور‏‎ حق‌شناس‌‏‎ محمدجواد‏‎
روز‏‎ تجمع‌‏‎:‎افزود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
و‏‎ نبوده‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ اجازه‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎
جاري‌‏‎ روز‏‎ اجتماع‌‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ درخواستي‌‏‎ "اساسا‏‎
را‏‎ تكليف‌‏‎ قانون‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
رابطه‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ مواد‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ حق‌شناس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎
برگزار‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مجوز‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ تجمع‌هايي‌‏‎ بابرگزاري‌‏‎
قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ انتظامي‌‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مي‌شوند‏‎
يا‏‎ تجمع‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎
و‏‎ هستند‏‎ شده‌اند‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ تخلف‌‏‎ مرتكب‏‎ كه‌‏‎ راهپيمايي‌هايي‌‏‎
آنان‌‏‎ براي‌‏‎ قضائي‌‏‎ پرونده‌‏‎ دستگيري‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بايد‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎
راهپيمايي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎.شود‏‎ تشكيل‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ متحد‏‎ جبهه‌‏‎ دعوت‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎
كه‌‏‎ دانشجويي‌‏‎ متحد‏‎ جبهه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ و‏‎ اطلاعيه‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ مبادرت‌‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.نيست‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مجوز‏‎ داراي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ راهپيمايي‌‏‎
و‏‎ تنش‌‏‎ ايجاد‏‎ سابقه‌‏‎ جبهه‌‏‎ اين‌‏‎ دهنده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
قضائي‌‏‎ برخورد‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ درگيري‌‏‎
تمام‌‏‎ هشياري‌‏‎ خواستار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ حق‌شناس‌‏‎.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
قصد‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ دانشجويان‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ اقشار‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ گشايش‌‏‎ قراردادن‌‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ ايجاد‏‎
.شد‏‎ دارند ، ‏‎

مقاومت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎
گفت‌‏‎ تهنيت‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎


پيروزي‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.گفت‌‏‎ تهنيت‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ قهرمان‌‏‎ مردم‌‏‎ حزبالله‌ ، ‏‎ جنبش‌‏‎
پيروزي‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎ پيروزي‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شمشير‏‎ بر‏‎ خون‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ زور‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مقاومت‌‏‎
پويايي‌‏‎ و‏‎ حيات‌‏‎ نشانه‌‏‎ لبنان‌‏‎ پيروز‏‎ حزبالله‌‏‎ موفقيت‌‏‎
و‏‎ آزادي‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ (‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ جاودانه‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎
.ملت‌هاست‌‏‎ آزادگي‌‏‎
جوانان‌‏‎ مستمر‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ مظلوم‌‏‎ ملتي‌‏‎ خونين‌‏‎ پايداري‌‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مغرور‏‎ و‏‎ غاصب‏‎ دشمن‌‏‎ توانست‌‏‎ سرانجام‌‏‎ بركف‌‏‎ جان‌‏‎
پيروزي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خداوند‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وا‏‎ عقبنشيني‌‏‎
.كند‏‎ محقق‌‏‎ مستضعفان‌‏‎
جانمايه‌‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ سند‏‎ بزرگ‌‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ سلطه‌‏‎ و‏‎ زور‏‎ نظام‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ملت‌ها‏‎ ايستادگي‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎
و‏‎ پيگير‏‎ مقاومت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ملت‌‏‎ امروز‏‎
با‏‎ است‌‏‎ قادر‏‎ هم‌‏‎ عرب‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ اميدوارتر‏‎ خويش‌‏‎ پردامنه‌‏‎
.كند‏‎ دفاع‌‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مسلم‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ اقتدار‏‎
براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ نقش‌‏‎ مي‌توانند‏‎ نيز‏‎ فردا‏‎ سازنده‌‏‎ نسل‌هاي‌‏‎ امروز‏‎
و‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ ايمان‌طلبي‌‏‎ و‏‎ اعتقاد‏‎ پرتو‏‎ در‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ شاهد‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ بالندگي‌‏‎ و‏‎ رويش‌‏‎ و‏‎ ببينند‏‎ تابناكتر‏‎
لبنان‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ باد‏‎ مبارك‌‏‎.‎باشند‏‎ ناظر‏‎
بر‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
.جهان‌‏‎ مستضعفان‌‏‎ و‏‎ مسلمانان‌‏‎ همه‌‏‎

دو‏‎ و‏‎ لايحه‌‏‎ يك‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎
يافت‌‏‎ خاتمه‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ چهارساله‌‏‎ طرح‌فعاليت‌‏‎


پنجم‌ ، ‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ يافتن‌‏‎ پايان‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
پيام‌‏‎ به‌‏‎ مزين‌‏‎ لوح‌‏‎ يك‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
كرد‏‎ تقديم‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
روز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعاده‌‏‎ لايحه‌‏‎ يك‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ فوريت‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ كليات‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎
.داد‏‎ پايان‌‏‎ خود‏‎ چهارساله‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ اجازه‌‏‎ لايحه‌‏‎ ابتدا‏‎ جلسه‌ ، ‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ ايرنا ، ‏‎ به‌گزارش‌‏‎
و‏‎ توسعه‌‏‎ اكتشاف‌ ، ‏‎ طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ ايران‌براي‌‏‎ نفت‌‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خزر‏‎ گازدرياي‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎
اصلاحات‌‏‎ شدو‏‎ مطرح‌‏‎ بود ، ‏‎ داده‌شده‌‏‎ برگشت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ درآن‌‏‎ لازم‌‏‎
لايحه‌ ، ‏‎ واحده‌اين‌‏‎ ماده‌‏‎ گرفته‌در‏‎ صورت‌‏‎ اصلاح‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎
توسعه‌‏‎ طرح‌هاي‌اكتشاف‌ ، ‏‎ براي‌اجراي‌‏‎ يافت‌‏‎ اجازه‌‏‎ نفت‌‏‎ شركت‌‏‎
با‏‎ درياي‌خزر‏‎ گاز‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ ميدان‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ و‏‎
وخارجي‌‏‎ داخلي‌‏‎ شركت‌هاي‌‏‎ با‏‎ لازم‌‏‎ دادهاي‌‏‎ قرار‏‎ انعقاد‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎
انتشاراتي‌‏‎ موسسات‌‏‎ معافيت‌‏‎ لايحه‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ وكليات‌‏‎ مطرح‌‏‎ اول‌‏‎ شور‏‎ در‏‎ ازپرداخت‌ماليات‌‏‎ وكتابفروشان‌‏‎
.رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎
قرآني‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشكده‌هاي‌‏‎ فارغ‌التحصيلان‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ طرح‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ ديگر‏‎ دبيري‌علوم‌قرآني‌‏‎ براي‌‏‎
.شد‏‎ فرستاده‌‏‎ مربوط‏‎ آن‌به‌كميسيون‌‏‎ براي‌‏‎ فوريت‌‏‎ يك‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ باپايان‌‏‎ همزمان‌‏‎
شوراي‌‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎ نوري‌‏‎ اكبرناطق‌‏‎ علي‌‏‎ روزچهارشنبه‌ ، ‏‎ در‏‎
تقديم‌‏‎ سپاس‌‏‎ دوره‌لوح‌‏‎ اين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎
.كرد‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبرمعظم‌‏‎ پيام‌‏‎ به‌‏‎ مزين‌‏‎ لوح‌‏‎ اين‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پيام‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
مناسبت‌‏‎ شوراي‌اسلامي‌‏‎ مجلس‌‏‎ پنجم‌‏‎ دوره‌‏‎ يافتن‌‏‎ پايان‌‏‎
محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ خدماتي‌‏‎ از‏‎ براي‌قدرداني‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ قانونگذاري‌ ، ‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ملت‌‏‎
براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ هر‏‎.‎داشته‌اند‏‎ تقديم‌‏‎ خويش‌‏‎ برگزيننده‌‏‎
نظايرخود ، ‏‎ كنار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارنامه‌اي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ نمايندگان‌‏‎
محاسبه‌‏‎ و‏‎ ميزند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ وانقلاب‏‎ ايران‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎
.مي‌بخشد‏‎ شكل‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ داوري‌تاريخ‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎
رضاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ وعملي‌‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ خيرخواهانه‌‏‎ هراقدام‌‏‎ بي‌شك‌‏‎
و‏‎ گوينده‌‏‎ باشد ، ‏‎ گشته‌‏‎ صادر‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ مصالح‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎
آيندگان‌‏‎ نيك‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ رحمت‌‏‎ مشمول‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ عمل‌كننده‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎
انتخابكنندگان‌‏‎ آراء‏‎ انبوه‌ترين‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ كه‌‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎
ماندگار‏‎ سوابق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حسناتي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خود‏‎ رابا‏‎
.است‌‏‎ گذارده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ملت‌‏‎ خانه‌‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ خدمات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مسئلت‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ از‏‎
شما‏‎ به‌‏‎ حال‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ توفيق‌عمل‌‏‎ و‏‎ فرمايد‏‎
هدايت‌‏‎ و‏‎ فداه‌‏‎ بقيتالله‌ارواحنا‏‎ حضرت‌‏‎ دعاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ارزاني‌‏‎
.فرمايد‏‎ شما‏‎ حال‌‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎
عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
‎‏‏1/3/79‏‎

پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


جلسه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اخير‏‎ جلسات‌‏‎ برخلاف‌‏‎ *
.داشتند‏‎ حضور‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ از200‏‎ بيش‌‏‎ علني‌‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎ *
.حضورداشت‌‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎
تذكرات‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ جلسه‌‏‎ درآخرين‌‏‎ *
دراين‌‏‎ كه‌‏‎ به‌طوري‌‏‎ داشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ نامه‌اي‌نمايندگان‌‏‎ آيين‌‏‎
.اي‌دادند‏‎ نامه‌‏‎ آيين‌‏‎ تذكر‏‎ نماينده‌‏‎ جلسه‌ 6‏‎
زياد‏‎ سروصدا‏‎ مجلس‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ علني‌‏‎ درجلسه‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ *
تذكري‌‏‎ طي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كردن‌‏‎ آرام‌‏‎ نوري‌براي‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ شد‏‎
اين‌‏‎ فوقش‌‏‎ شلوغ‌مي‌كنيد ، ‏‎ امروز‏‎ اينكه‌‏‎ مثل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شوخي‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.نياييد‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ مي‌گويند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.خنديدند‏‎ موقع‌نمايندگان‌‏‎
تمامي‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تمام‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 45/12‏‎*
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎ نوري‌‏‎ آقاي‌ناطق‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎
.كردند‏‎ البلاغه‌دريافت‌‏‎ نهج‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ وهدايايي‌‏‎ تقدير‏‎ لوح‌‏‎
مجلس‌‏‎ در‏‎ جلو‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ *
.گرفتند‏‎ عكس‌يادگاري‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎
با‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ زن‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.گرفتند‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎ عكس‌‏‎ علني‌‏‎ صحن‌‏‎ در‏‎ سفارش‌عكاسان‌ ، ‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ مراسم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
.رفتند‏‎ بهارستان‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ بازديد‏‎ نمايندگان‌براي‌‏‎ اسلامي‌‏‎

عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ قبلي‌‏‎ رئيس‌‏‎ از‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ گزينش‌‏‎


پايان‌‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ سيدمحمد‏‎ آقاي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
قربانعلي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ فعاليت‌‏‎ دوره‌‏‎
.كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ گزينش‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ دري‌نجف‌آبادي‌‏‎
گزينش‌‏‎ عالي‌‏‎ دبيرهيات‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ ظرف‌ 17‏‎ آبادي‌‏‎ نجف‌‏‎ دري‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مروي‌‏‎ اينك‌ ، حجت‌الاسلام‌والمسلمين‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
در‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ وي‌‏‎ جانشين‌‏‎ قضاييه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ نماينده‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ توسط‏‎ مراسمي‌‏‎ كه‌طي‌‏‎ تقديري‌‏‎ لوح‌‏‎
وي‌‏‎ شد ، از‏‎ تقديم‌‏‎ آبادي‌‏‎ دري‌نجف‌‏‎ به‌‏‎ گزينش‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎
زحمات‌‏‎"هيات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ فعاليت‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
مبناي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ كشور‏‎ گزينش‌‏‎ نظام‌‏‎" و‏‎ شد‏‎ متحمل‌‏‎ "دلسوزانه‌‏‎
‎‏‏،‏‎"كرد‏‎ ساماندهي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ والاي‌‏‎ وارزش‌هاي‌‏‎ اهداف‌‏‎
دي‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ فرمان‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ آبادي‌‏‎ نجف‌‏‎ دري‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎
آن‌‏‎ فرمان‌‏‎ پيگيري‌‏‎ ستاد‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ (‎ره‌‏‎) خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ماه‌ 1361‏‎
و‏‎ شد‏‎ منصوب‏‎ گزينش‌‏‎ عالي‌‏‎ هيات‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حضرت‌‏‎
آن‌‏‎ يافتن‌‏‎ سامان‌‏‎ و‏‎ گزينش‌‏‎ قانونمندي‌‏‎ فرمان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ ايفا‏‎ اساسي‌‏‎ نقشي‌‏‎

باره‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ آزادي‌‏‎


لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ نهادها ، ‏‎ و‏‎ شخصيتها‏‎ ‎‏‏،‏‎ احزاب‏‎ دولت‌ ، ‏‎ *
گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ را‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ :اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
حق‌‏‎ پيروزي‌‏‎ پيامي‌ ، ‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ خامنه‌اي‌‏‎
حماسه‌‏‎ خلق‌‏‎ و‏‎ غاصب‏‎ دشمن‌‏‎ بر‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ برباطل‌ ، ‏‎
لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ و‏‎ ملت‌ ، دولت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جاودان‌‏‎
.گفتند‏‎ تبريك‌‏‎
.است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ پيام‌‏‎ متن‌‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ الله‌‏‎ بسم‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ جوانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشتزاري‌‏‎ چون‌‏‎ انجيل‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ مثل‌‏‎
ساقه‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ شود‏‎ ستبر‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ مايه‌‏‎ را‏‎ پس‌آن‌‏‎ برآورد‏‎ خاك‌‏‎
از‏‎ خدا‏‎ تا‏‎ شگفت‌آورد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دهقانان‌‏‎ و‏‎ بايستد‏‎ خود‏‎
.افكند‏‎ خشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كافران‌‏‎ آنان‌‏‎ بالندگي‌‏‎
شايسته‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ آورده‌‏‎ ايمان‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ خدا‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ وعده‌‏‎ بزرگ‌‏‎ پاداش‌‏‎ آمرزش‌و‏‎ كرده‌اند‏‎
"مجيد‏‎ قرآن‌‏‎"
و‏‎ شجاعانه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ عزيز‏‎ ملت‌‏‎ پيروزي‌‏‎
آن‌‏‎ بر‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ومقاومت‌‏‎ جوانان‌حزبالله‌‏‎ بي‌گسست‌‏‎
بي‌سابقه‌‏‎ و‏‎ پديده‌اي‌بزرگ‌‏‎ شد‏‎ ارزاني‌‏‎ مجروح‌‏‎ و‏‎ مظلوم‌‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎ عبرت‌‏‎ و‏‎ درس‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎
شاهد‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ مسلمان‌‏‎ و‏‎ عرب‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ اينك‌‏‎
از‏‎ صهيونيست‌‏‎ غاصبان‌‏‎ ناچاري‌‏‎ سر‏‎ واز‏‎ بار‏‎ خفت‌‏‎ عقبنشيني‌‏‎
راملك‌‏‎ آن‌‏‎ سالها‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سرزميني‌‏‎
رد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ هرگونه‌‏‎ و‏‎ پنداشته‌‏‎ طلق‌خود‏‎
ماندني‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎ عظيم‌منشاء‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎
و‏‎ زورگوي‌صهيونيست‌‏‎ و‏‎ خشن‌‏‎ بادولت‌‏‎ رفتار‏‎ دوگونه‌‏‎ ميان‌‏‎
عدالت‌‏‎ و‏‎ شجاعت‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ رفتاري‌‏‎.است‌‏‎ آن‌‏‎ بي‌انصاف‌‏‎ حاميان‌‏‎
رفتاري‌‏‎ و‏‎ مومنانه‌جوانان‌‏‎ فداكاري‌‏‎ بر‏‎ ومتكي‌‏‎ خواهي‌‏‎
.برتصميم‌مستكبران‌‏‎ متكي‌‏‎ و‏‎ گريز‏‎ و‏‎ ازسرتسليم‌‏‎
لبنان‌‏‎ سرافراز‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيروزي‌‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ آفريدند‏‎ خود‏‎ ملت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ افتخارآميزي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎
جز‏‎ واستقلال‌‏‎ سوي‌آزادي‌‏‎ به‌‏‎ مستقيم‌‏‎ صراط‏‎ كه‌‏‎ مي‌آموزد‏‎
و‏‎ ايمان‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ و‏‎ خواهانه‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ شجاعانه‌‏‎ رفتار‏‎
.نيست‌‏‎ طلب‏‎ حق‌‏‎ آگاهي‌جوانان‌‏‎
فداكاري‌‏‎ مقهور‏‎ مادي‌‏‎ محاسبات‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ همه‌معادلات‌‏‎ اكنون‌‏‎
غاصب‏‎ ارتش‌‏‎ فريبنده‌‏‎ آرايش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ومخلص‌شد‏‎ مومن‌‏‎ جوانان‌‏‎
آن‌‏‎ ي‌‏‎ درباره‌شكست‌ناپذير‏‎ عجولانه‌‏‎ قضاوت‌هاي‌‏‎ و‏‎ صهيونيست‌‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ ايثاري‌‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎ چيزي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
آورده‌‏‎ پديد‏‎ آنان‌‏‎ دل‌‏‎ و‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ قرآن‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ آيات‌باهره‌‏‎
و‏‎ يافتند‏‎ اطمينان‌‏‎ الهي‌‏‎ وعده‌‏‎ نهادند ، به‌‏‎ ارج‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎
.بردند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پاك‌‏‎ جان‌هاي‌‏‎
علاج‌‏‎ كه‌‏‎ گشت‌‏‎ آشكار‏‎ روشن‌بيناني‌‏‎ قضاوت‌‏‎ درستي‌‏‎ اكنون‌‏‎
منطق‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ را‏‎ غاصب‏‎ صهيونيست‌هاي‌‏‎ وقساوت‌‏‎ زورگوئي‌‏‎
.مي‌ديدند‏‎ ايثار‏‎ و‏‎ جهاد‏‎ و‏‎ مقاومت‌‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ فلسطيني‌‏‎ فداكار‏‎ جوانان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تجربه‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌شك‌‏‎
دشمن‌‏‎ بر‏‎ بي‌امان‌‏‎ مبارزه‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پاك‌نهادعرب‏‎ جوانان‌‏‎
.ساخت‌‏‎ گذشته‌خواهد‏‎ از‏‎ پايدارتر‏‎ سفاك‌‏‎ و‏‎ غاصب‏‎
كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ "مخصوصا‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ اينجانب‏‎
و‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ بادست‌‏‎ و‏‎ پروردند‏‎ خود‏‎ دردامان‌‏‎ را‏‎ جواناني‌‏‎ چنين‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ دولت‌لبنان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ياري‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ دل‌‏‎
به‌‏‎ بخصوص‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ پاس‌‏‎ شايسته‌‏‎ بطور‏‎ را‏‎ فداكاري‌ها‏‎
دراين‌‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ الله‌‏‎ حزب‏‎ آحاد‏‎ رهبران‌و‏‎
مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎ صميمانه‌‏‎ ازپاي‌ننشستند‏‎ هرگز‏‎ دشوار‏‎ مبارزه‌‏‎
آخرين‌‏‎ تاتحقق‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ توكل‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ هدف‌هايشان‌‏‎
مجاهدان‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ بر‏‎ صالحش‌‏‎ بندگان‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ درود‏‎
في‌سبيل‌الله‌‏‎
رحمت‌الله‌‏‎ و‏‎ عليكم‌‏‎ والسلام‌‏‎
خامنه‌اي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎
‎‏‏4/3/79‏‎

اميدوارم‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ در‏‎
همدلي‌‏‎ و‏‎ اقتدار‏‎ عزت‌ ، ‏‎ سنگر‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
باشد‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وفادار‏‎ نيروهاي‌‏‎


عزيز‏‎ موكلان‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ عذرخواهي‌‏‎ و‏‎ اجازه‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ *
مي‌نمايم‌‏‎ انصراف‌‏‎ اعلام‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ تهراني‌‏‎
باقي‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ در‏‎ شبهاتي‌‏‎ و‏‎ ابهامات‌‏‎ هنوز‏‎ *
وحدت‌‏‎ مخدوش‌كننده‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ دشمنان‌‏‎ دستاويز‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
انقلاب‏‎ اسلامي‌و‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ نيروهاي‌‏‎
گردد‏‎
مردم‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ از‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.داد‏‎ انصراف‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجلس‌شوراي‌‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎
تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ نامه‌‏‎ انصراف‌‏‎ متن‌‏‎
:شرح‌مي‌باشد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ صادر‏‎
الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎ بسم‌الله‌‏‎
هستيد ، ‏‎ مطلع‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ تهران‌ ، ‏‎ بزرگوار‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎
حسب‏‎ وقلبيم‌ ، ‏‎ شخصي‌‏‎ تمايل‌‏‎ و‏‎ قلبي‌ام‌‏‎ برخلاف‌تصميم‌‏‎ اينجانب‏‎
وتاكيد‏‎ اصرار‏‎ وميهني‌ودرپي‌‏‎ انقلابي‌‏‎ رسالتي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ وظيفه‌‏‎
نظام‌ ، ‏‎ نظر‏‎ صاحب‏‎ وشخصيت‌هاي‌‏‎ محترم‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎
حجم‌‏‎ اما‏‎ نمودم‌ ، ‏‎ شركت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ درانتخابات‌مجلس‌‏‎
انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ پيش‌از‏‎ وخلاف‌ ، ‏‎ منفي‌‏‎ ازتبليغات‌‏‎ سنگيني‌‏‎
آرا ، بر‏‎ شمارش‌‏‎ و‏‎ راي‌گيري‌‏‎ هنگام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تبليغات‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ و‏‎
دشمنان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گشت‌‏‎ عارض‌‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ميدان‌‏‎ صحنه‌‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ اصل‌‏‎ عليه‌‏‎ سمپاشي‌هايي‌‏‎ داخلي‌انقلاب‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎
و‏‎ وسازندگي‌نمودند‏‎ مقدس‌‏‎ ودفاع‌‏‎ انقلاب‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
فضاي‌‏‎ نتايج‌ ، ‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وحتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ درجريان‌‏‎
.آمد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ابهام‌آلودي‌‏‎ و‏‎ شبهه‌ناك‌‏‎
مشكلات‌‏‎ بروز‏‎ مانع‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تدبير‏‎ خوشبختانه‌‏‎
.شد‏‎ واجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎
اجرايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ اينجانب‏‎ ودرخواست‌‏‎ اصرار‏‎ عليرغم‌‏‎
حقيقت‌‏‎ تمام‌‏‎ وكشف‌‏‎ ابهام‌‏‎ بررفع‌هرگونه‌‏‎ مبني‌‏‎ ونظارتي‌‏‎
و‏‎ هنوزابهامات‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ وتلاشهاي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ درنتايج‌‏‎ شبهاتي‌‏‎
به‌‏‎ معتقد‏‎ نيروهاي‌‏‎ وحدت‌‏‎ ومخدوش‌كننده‌‏‎ ملت‌‏‎ دستاويزدشمنان‌‏‎
.گردد‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ جاري‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ اكنون‌‏‎
كه‌ازاهداف‌‏‎ سازندگي‌‏‎ وتقويت‌‏‎ ملي‌‏‎ براي‌وفاق‌‏‎ وتلاش‌‏‎ مطلوب‏‎
.مي‌بينم‌‏‎ حداقل‌مشكل‌‏‎ بودرا ، ‏‎ درصحنه‌‏‎ حضورم‌‏‎ وعمده‌‏‎ مهم‌‏‎
موكلان‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ ازمردم‌‏‎ وعذرخواهي‌‏‎ اجازه‌‏‎ باكسب‏‎
اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ سمت‌نمايندگي‌‏‎ از‏‎ عزيزتهراني‌ ، ‏‎
همه‌‏‎ اعتماد‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎.‎مي‌نمايم‌‏‎ انصراف‌‏‎
راي‌‏‎ اينجانب‏‎ به‌‏‎ ناروا‏‎ تبليغات‌فراوان‌‏‎ رغم‌‏‎ علي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
هردليل‌‏‎ به‌‏‎ كساني‌كه‌‏‎ آراء‏‎ وبه‌‏‎ تشكرنمايم‌‏‎ ابراز‏‎ اند ، ‏‎ داده‌‏‎
همچنين‌‏‎ بنگرم‌ ، ‏‎ احترام‌‏‎ ديده‌‏‎ به‌‏‎ نبوده‌ام‌ ، ‏‎ من‌‏‎ منتخبشان‌‏‎
ياخداي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ معدودي‌‏‎ وگروههاي‌‏‎ افراد‏‎ نسبت‌به‌‏‎
غيبت‌‏‎ تهمت‌ ، ‏‎ مرتكب‏‎ ناحق‌‏‎ به‌‏‎ وعداوت‌‏‎ توزي‌‏‎ باكينه‌‏‎ ناخواسته‌‏‎
نموده‌‏‎ اندگذشت‌‏‎ شده‌‏‎ درمورداينجانب‏‎ ناسالمي‌‏‎ ياانتقاد‏‎
بخشش‌‏‎ طلب‏‎ همگان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ متعال‌‏‎ خداوند‏‎ وازدرگاه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ همه‌‏‎ وهشياري‌‏‎ باتلاش‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎وتنبه‌نمايم‌‏‎
اقتدار‏‎ سنگرعزت‌ ، ‏‎ مجلس‌ششم‌ ، ‏‎ قانون‌گذاري‌‏‎ نهاد‏‎ محترم‌ ، ‏‎
تقويت‌همكاري‌‏‎ و‏‎ وانقلاب‏‎ نظام‌‏‎ به‌‏‎ وفادار‏‎ نيروهاي‌‏‎ وهمدلي‌‏‎
واينجانب‏‎ كشورباشد‏‎ ونهادهاوارگانهاي‌‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ قواي‌‏‎
به‌‏‎ نمايد‏‎ حكم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ ومنافع‌‏‎ مصالح‌‏‎ اي‌كه‌‏‎ درهرعرصه‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎

قوه‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ اصلاحات‌‏‎ كار‏‎ :حجاريان‌‏‎
است‌‏‎ مقننه‌‏‎


بردوش‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎ مشعل‌‏‎ بايد‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.ببرد‏‎ به‌پيش‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ چهارسال‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ نايبرئيس‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎
سال‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ بهبودي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ خود‏‎ سخنراني‌‏‎ نخستين‌‏‎
بار‏‎ مطبوعات‌‏‎ "بعضا‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ گذشته‌‏‎
و‏‎ خاص‌‏‎ برد‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎كشيده‌اند‏‎ به‌دوش‌‏‎ را‏‎ اصلاحات‌‏‎
يك‌شبه‌ ، 12‏‎ ديديد‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ محدودي‌‏‎ ظرفيت‌هاي‌‏‎
جلسه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شنيديد‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ بسته‌‏‎ روزنامه‌‏‎
الحمدلله‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قلبي‌‏‎ عارضه‌‏‎ دچار‏‎ فشاركاري‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
.شد‏‎ برطرف‌‏‎ قضيه‌‏‎
چهارمين‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ سياسي‌‏‎ دفتر‏‎ عضو‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
:افزود‏‎ مي‌گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ اين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ نشست‌‏‎
واگذار‏‎ مقننه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ كار‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.مي‌شود‏‎
دوش‌‏‎ بر‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فشارهايي‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ كار‏‎ كابينه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ دولت‌‏‎ بود ، ‏‎ دولت‌‏‎
شده‌‏‎ متمركز‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ شخص‌‏‎ يعني‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ فشارها‏‎
.مي‌كنند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تخصصي‌‏‎ كار‏‎ كابينه‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
كند‏‎ سرشكن‌‏‎ را‏‎ فشار‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ حجاريان‌‏‎
است‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ طالب‏‎ كه‌‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ "قطعا‏‎ و‏‎
نباشد ، ‏‎ برخوردار‏‎ مناسب‏‎ سازمان‌يافتگي‌‏‎ از‏‎ چنانچه‌‏‎
باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ منظم‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ و‏‎ فرماندهي‌‏‎ كارآمد ، ‏‎ استراتژي‌‏‎
.برآيد‏‎ آن‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ توزيع‌‏‎ را‏‎ فشارها‏‎ اين‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ شده‌‏‎ توقيف‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎
سازمان‌يافتگي‌‏‎ عدم‌‏‎ چوب‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ مطبوعاتي‌ها‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎
وجود‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ رفتيم‌ ، ‏‎ ازبين‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ و‏‎ خورديم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ حزبي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ در‏‎ انضباط‏‎
دوستان‌‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ حرف‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فراكسيون‌ها‏‎
تابع‌‏‎ بحمدلله‌‏‎ هستند‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عزيزي‌‏‎
دموكراتيك‌‏‎ طرق‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ انضباطي‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ انضباط‏‎
تشكيلات‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ انضباط‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ شده‌ ، ‏‎ حاصل‌‏‎
.كرد‏‎ فراهم‌‏‎ حزبي‌‏‎

و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ آزادي‌‏‎ بازتاب‏‎
لبنان‌‏‎


محافل‌‏‎ و‏‎ كشورها‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ از‏‎ اسرائيلي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ خروج‌‏‎
گسترده‌اي‌‏‎ بازتاب‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ بويژه‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎
ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ محافل‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حزبالله‌ ، ‏‎.يافت‌‏‎
.كردند‏‎ شادماني‌‏‎ ابراز‏‎ واقعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ محافل‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎ چكيده‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ باره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
:ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ سربلند‏‎ عرب‏‎ امت‌‏‎
سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎
"لحود‏‎ اميل‌‏‎" با‏‎ تلفني‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
نيروي‌‏‎ قهرمانانه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ با‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ امروز‏‎:گفت‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎
و‏‎ عربي‌‏‎ امت‌‏‎ سربلندي‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ نماينده‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ قهرمانانه‌‏‎ مقاومت‌‏‎
عقبنشيني‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎است‌‏‎ اسلامي‌‏‎
نشانه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ اشغالي‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
دولت‌‏‎ مقاومت‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ وقفه‌ناپذير‏‎ و‏‎ بي‌امان‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ عظمت‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎
:نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
بود‏‎ الهي‌‏‎ نصرت‌‏‎
سرزمينهاي‌‏‎ از‏‎ شريف‌‏‎ قدس‌‏‎ متجاوز‏‎ اشغالگران‌‏‎ ذلت‌بار‏‎ خروج‌‏‎
بدون‌‏‎ تجاوزگري‌‏‎ و‏‎ اشغال‌‏‎ سال‌‏‎ از 22‏‎ پس‌‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎ اشغالي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ و‏‎ نصرت‌‏‎ در‏‎ الهي‌‏‎ وعده‌‏‎ تحقق‌‏‎ بارز‏‎ مصاديق‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شك‌‏‎
.است‌‏‎ عدالت‌‏‎ و‏‎ حق‌‏‎ راه‌‏‎ مجاهدين‌‏‎
:ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
ستم‌‏‎ تحت‌‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ الگوي‌‏‎ لبنان‌‏‎
آزادسازي‌‏‎ ميمنت‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
تسليم‌‏‎ صهيونيست‌ ، ‏‎ اشغالگران‌‏‎ عقبنشيني‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ جنوب‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ لبنان‌‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ و‏‎ نخست‌وزير‏‎ سليم‌الحص‌ ، ‏‎
فداكاري‌‏‎ و‏‎ ايثار‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎":است‌‏‎ آمده‌‏‎ پيام‌‏‎
شك‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ غيور‏‎ جوانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎
ملت‌هاي‌‏‎ ساير‏‎ سرمشق‌‏‎ و‏‎ الگو‏‎ بزرگ‌ ، ‏‎ دستاورد‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ لبنان‌‏‎
."بود‏‎ خواهد‏‎ آزادي‌‏‎ تشنه‌‏‎ و‏‎ ستم‌‏‎ زير‏‎
:نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
خوردند‏‎ شكست‌‏‎ غاصب‏‎ صهيونيست‌هاي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دوره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ رئيس‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ اينك‌‏‎:گفت‌‏‎ لبنان‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نبيه‌بري‌‏‎ به‌‏‎ پيامي‌‏‎ در‏‎
شهادت‌طلبانه‌‏‎ اقدامات‌‏‎ و‏‎ آهنين‌‏‎ عزم‌‏‎ بركت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ فضل‌‏‎
چكمه‌پوشان‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ شجاع‌‏‎ مردم‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ غيور‏‎ حزبالله‌‏‎
و‏‎ قتل‌‏‎ تجاوز ، ‏‎ طولاني‌‏‎ سالهاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ صهيونيست‌‏‎ غاصب‏‎ مسلح‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ شدند ، ‏‎ شكست‌‏‎ پذيرش‌‏‎ به‌‏‎ ناچار‏‎ جنايت‌‏‎
محترم‌‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ جنابعالي‌‏‎ لبنان‌ ، ‏‎ ملت‌‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تبريك‌‏‎
:ايران‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كل‌‏‎ ستاد‏‎
شد‏‎ تلخ‌‏‎ دشمن‌‏‎ كام‌‏‎
عرصه‌هاي‌‏‎ مردان‌‏‎ آستين‌‏‎ از‏‎ بزرگ‌‏‎ خداي‌‏‎ ياري‌‏‎ دست‌‏‎ سرانجام‌‏‎
شيرين‌‏‎ طعم‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ بيرون‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ جهاد‏‎ و‏‎ شهادت‌‏‎ ايثار‏‎
مظلوم‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ سبيل‌الله‌‏‎ في‌‏‎ جهاد‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
جنوب‏‎ و‏‎ حزبالله‌‏‎ مجاهد‏‎ و‏‎ عارف‌‏‎ رزمندگان‌‏‎ و‏‎ لبنان‌‏‎ مقاوم‌‏‎ و‏‎
كام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خواري‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ تلخي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ چشانيد‏‎ لبنان‌‏‎
.ريخت‌‏‎ فرو‏‎ سفاك‌‏‎ و‏‎ متجاوز‏‎ دشمن‌‏‎
:پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎
كرد‏‎ خوار‏‎ را‏‎ صهيونيسم‌‏‎ پاك‌ ، ‏‎ خون‌هاي‌‏‎
رژيم‌‏‎ اشغالگري‌‏‎ و‏‎ تجاوز‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سرانجام‌‏‎
جهاني‌‏‎ استكبار‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قدس‌‏‎ اشغالگر‏‎
جولانگاه‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ كشور‏‎ جنايتكار ، ‏‎ آمريكاي‌‏‎ سركردگي‌‏‎ به‌‏‎
بهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مبارزه‌‏‎ مقاومت‌‏‎ اثر‏‎ در‏‎ بود‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ خواري‌‏‎ و‏‎ خفت‌‏‎ با‏‎ حزبالله‌‏‎ شهيدان‌‏‎ پاك‌‏‎ خون‌هاي‌‏‎
.گرديد‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎
:مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎
بود‏‎ لبنان‌‏‎ مردم‌‏‎ مجاهدت‌‏‎ حاصل‌‏‎
ذلت‌بار‏‎ اخراج‌‏‎ در‏‎ لبنان‌‏‎ ملت‌‏‎ درخشان‌‏‎ و‏‎ بي‌نظير‏‎ پيروزي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ مقدس‌‏‎ سرزمين‌‏‎ از‏‎ صهيونيستي‌‏‎ دشمن‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ عليه‌‏‎ اشغالگري‌‏‎ ضد‏‎ مبارزات‌‏‎
زنان‌‏‎ و‏‎ مردان‌‏‎ شهادت‌طلبانه‌‏‎ و‏‎ مخلصانه‌‏‎ مجاهدت‌هاي‌‏‎ حاصل‌‏‎
و‏‎ عزيز‏‎ اسلام‌‏‎ انسان‌ساز‏‎ تعاليم‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ استواري‌‏‎
حسين‌‏‎ حضرت‌‏‎ آزادگان‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ شهيدان‌‏‎ سالار‏‎ مرام‌‏‎ از‏‎ پيروي‌‏‎
.برگزيده‌اند‏‎ را‏‎ "الحسنين‌‏‎ احدي‌‏‎" (ع‌‏‎)علي‌‏‎ بن‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ عاجز‏‎ اعجابانگيز‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ وصف‌‏‎ از‏‎ قلم‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎"
مبارزات‌‏‎ رنج‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آكنده‌‏‎ آنچنان‌‏‎ ما‏‎ قلبهاي‌‏‎ در‏‎ شادي‌‏‎
محو‏‎ را‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ تجاوز‏‎ و‏‎ غصب‏‎ عليه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ امت‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎
".مي‌كند‏‎
:لبنان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
شديم‌‏‎ پيروز‏‎ ايران‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ با‏‎
ايران‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ كمك‌ها‏‎ لبنان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ لحود‏‎ اميل‌‏‎
اين‌‏‎ مردم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ عامل‌‏‎ را‏‎ لبنان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ لبنان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎كرد‏‎ توصيف‌‏‎ اشغالگر‏‎ دشمن‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎
جمهوري‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ دكتر‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
از‏‎ تشكر‏‎ با‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎
:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ كه‌‏‎ پشتيباني‌هايي‌‏‎ و‏‎ كمك‌ها‏‎"
با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ كرد ، ‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ سال‌ها‏‎
."كنيم‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ صهيونيست‌‏‎ اشغالگران‌‏‎
:شمس‌الدين‌‏‎ شيخ‌‏‎ و‏‎ فضل‌الله‌‏‎ علامه‌‏‎
سپاسگزاريم‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎
كمال‌‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ ملاقات‌‏‎ در‏‎ فضل‌الله‌‏‎ حسين‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ علامه‌‏‎
از‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ خرازي‌‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ كننده‌‏‎ تعيين‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كرد‏‎ تقدير‏‎ لبنان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ پيروزي‌‏‎
شمار‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ حمايت‌هاي‌‏‎"
اعلاي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ شمس‌الدين‌‏‎ مهدي‌‏‎ محمد‏‎ شيخ‌‏‎."مي‌رود‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ از‏‎ نيز‏‎ لبنان‌‏‎ شيعيان‌‏‎
خود‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ آزادي‌‏‎ براي‌‏‎ لبنان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ از‏‎ دائمي‌‏‎ حمايت‌‏‎
.كرد‏‎ تقدير‏‎ اشغالگران‌‏‎ چنگ‌‏‎ از‏‎
امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ سيد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎
اشغالگري‌‏‎ ساله‌‏‎ سابقه‌ 22‏‎ به‌‏‎ بيروت‌ ، ‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ خارجه‌‏‎
اشاره‌‏‎ لبنان‌‏‎ در‏‎ مردمي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ آن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ صهيونيزم‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ منطقه‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎":گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
."مي‌خورد‏‎ شكست‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.