شماره‌ 2190‏‎ ‎‏‏،‏‎12 Aug 2000 مرداد 1379 ، ‏‎ شنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
Advertisements

فرهاد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎
داشت‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎

آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎

را‏‎ بحرين‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎
! نيستند‏‎

ماه‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ بهترين‌‏‎ "عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎"
آسيا‏‎

كند‏‎ مي‌‏‎ حمايت‌‏‎" حمزه‌‏‎ عيسي‌‏‎" از‏‎ ايران‌‏‎

فرهاد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎
داشت‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎


در‏‎ اما‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تيم‌‏‎
. است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ تيمي‌‏‎ انسجام‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هافبكهاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎
. كنند‏‎ تغذيه‌‏‎ را‏‎ مهاجمان‌‏‎ بدرستي‌‏‎ توانستند‏‎ نمي‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مدعيان‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.گذشت‌‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ ايستگاه‌‏‎ از‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قطار‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ جدا‏‎ تيم‌ها‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ واگن‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎بگذرد‏‎ ميزبان‌‏‎ سخت‌‏‎ مانع‌‏‎
پورحيدري‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ استحكام‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيمي‌‏‎ سازمان‌‏‎
برخلاف‌‏‎ درست‌‏‎كرد‏‎ انتخاب‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سنجيده‌اي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎
مي‌دهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ كم‌تجربه‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ ضيايي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎
نه‌‏‎ فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تركيبي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
خود‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ مي‌توانست‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ برسد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ گسيخته‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ مدافع‌‏‎ چهار‏‎كند‏‎ جلوگيري‌‏‎
سر‏‎ با‏‎ بار‏‎ دو‏‎ قامت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ اجازه‌‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مجيدي‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎.‎كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎
.بود‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ تاريخ‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎
در‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ باارزش‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
همانطور‏‎ نيز‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ ديگر‏‎ ديدار‏‎شود‏‎ ماندگار‏‎ صدر‏‎
سايپا‏‎ جوانان‌‏‎.‎داشت‌‏‎ كور‏‎ گره‌‏‎ يك‌‏‎ كرديم‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ بودند‏‎ نشده‌‏‎ بيدار‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ خوش‌‏‎ خواب‏‎ از‏‎ هنوز‏‎
هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ امتياز‏‎ دو‏‎ فولادي‌ها‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ نخست‌‏‎
.بود‏‎ دوم‌‏‎ ديدارهفته‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ بازي‌‏‎
را‏‎ صحيح‌تري‌‏‎ استراتژي‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ پيكان‌‏‎
را‏‎ داشتن‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ ميان‌‏‎ تفاوت‌‏‎ عليدوستي‌‏‎.كرد‏‎ پيشه‌‏‎
است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ براي‌‏‎فهميد‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
شكست‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ استقلال‌‏‎ مقابل‌‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎
به‌‏‎ داشت‌‏‎ توان‌‏‎ چون‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پيكان‌‏‎نداشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ سنگين‌‏‎
تكرار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ مي‌خواست‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ خوبي‌‏‎
احساسي‌‏‎ تعويض‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ بن‌بست‌‏‎ به‌‏‎ مدام‌‏‎ قديمي‌اش‌‏‎ حركات‌‏‎
اضافه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ وزن‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پروين‌‏‎
نبود‏‎ حمله‌اش‌‏‎ خط‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ايراد‏‎.‎نكرد‏‎
چندلايه‌‏‎ دفاع‌‏‎ نمي‌توانستند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هافبك‌هاي‌‏‎ درواقع‌‏‎
تا‏‎ پيكان‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎كنند‏‎ شكاف‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ پيكان‌‏‎
بدنسازي‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ آورد ، ‏‎ دوام‌‏‎ نيز‏‎ دقيقه‌ 65‏‎
.داشت‌‏‎ انتظار‏‎ نمي‌توان‌‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ شده‌‏‎ بازي‌ها‏‎ وارد‏‎
توپ‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شناساند‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ جباري‌‏‎ رضا‏‎ دقيقه‌ 65‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ زيبا‏‎ گلي‌‏‎ زننده‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ را‏‎ استفاده‌‏‎ بهترين‌‏‎ سرگردان‌‏‎
پيكان‌‏‎.‎بود‏‎ مشهود‏‎ بيشتر‏‎ پيكان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ خستگي‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تا‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ باغميشه‌‏‎ توسط‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
براي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎برسد‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ هلالي‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎
شناخت‌‏‎ آنهم‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ درپي‌‏‎ هم‌‏‎ مثبت‌‏‎ نكته‌‏‎ يك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
.بود‏‎ فنايي‌‏‎ داود‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
كجاست‌؟‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ مشكل‌‏‎
سه‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ رشت‌‏‎ در‏‎
مدعي‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ باارزش‌‏‎ امتياز‏‎
زمره‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ باشد‏‎ قهرماني‌‏‎
اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌‏‎ نه‌‏‎ پاس‌‏‎ مشكل‌‏‎.‎است‌‏‎ جدول‌‏‎ پائين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.بازيكنانش‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شك‌‏‎ نبايد‏‎ ذره‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ مدعي‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎است‌‏‎ شلوغ‌‏‎ بي‌جهت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اطراف‌‏‎
حمايت‌‏‎ با‏‎ مبادا‏‎ روز‏‎ تا‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ پايه‌اي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كنار‏‎
بايد‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ شود ، ‏‎ پاس‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ بعضي‌ها‏‎
مربيان‌‏‎ اين‌‏‎ دينورزاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ فركي‌‏‎ حسين‌‏‎ حبيبي‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ به‌‏‎
آنها‏‎ براي‌‏‎ بي‌جهت‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ زمان‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعتماد‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ خوشنام‌‏‎
گرداب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پاس‌‏‎ كند ، ‏‎ عمل‌‏‎ هوشيار‏‎ اگر‏‎ شفق‌‏‎.‎نتراشيد‏‎ مدعي‌‏‎
شيراز‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ جدال‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ ساخته‌‏‎ خود‏‎
و‏‎ كرد‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎.‎نداشت‌‏‎ برنده‌اي‌‏‎
به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ نداد‏‎ باج‌‏‎ برق‌‏‎ به‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.شود‏‎ تقسيم‌‏‎ تساوي‌‏‎

آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
شد‏‎


گذشته‌‏‎ شب‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
سومين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ نقره‌‏‎ وچهار‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ چهار‏‎ كسب‏‎ با‏‎
سال‌‏‎ تا 20‏‎ جوانان‌18‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎
.آورد‏‎ بدست‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ دهلي‌نو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آسيا‏‎
سوم‌‏‎ و‏‎ (دوم‌‏‎) قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.شدند‏‎
شد‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ "درستكار‏‎ پژمان‌‏‎"
تيم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎ برتر‏‎ كشتي‌گير‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
المپيك‌ 2000‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎
يكديگر‏‎ با‏‎ بار‏‎ ‎‏‏3‏‎"جمشيدي‌‏‎ مسعود‏‎" و‏‎ "درستكار‏‎ پژمان‌‏‎" سيدني‌‏‎
پيروزي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ "درستكار‏‎ پژمان‌‏‎" مجموع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ مسابقه‌‏‎
.آمد‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضويت‌‏‎ به‌‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎

را‏‎ بحرين‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎


در‏‎ گذشته‌‏‎ بحرين‌روز‏‎ جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎
ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ واليبال‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎رفت‌‏‎ ايران‌‏‎
گيم‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ متوالي‌‏‎
‎‏‏1125 ، 1625‏‎) نتايج‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ گيم‌هاي‌‏‎ ايران‌‏‎
حميد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ قضاوت‌‏‎.‎كرد‏‎ خود‏‎ به‌سود‏‎ (‎و 1225‏‎
.بود‏‎ شاهميري‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ راهجرديان‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


تهران‌ 3‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ *
احمد‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎و 90‏‎ ‎‏‏52 ، 61‏‎) مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎:گلها‏‎
.تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏76‏‎)‎ كريم‌لو‏‎ فيض‌‏‎
يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ *
.فولاد‏‎ براي‌‏‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎ براي‌‏‎ مومني‌‏‎ محمد‏‎:گلها‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ پرسپوليس‌‏‎ *
.(‎‏‏79‏‎) حلالي‌‏‎ اسماعيل‌‏‎ (‎‏‏60‏‎)‎ جباري‌‏‎ رضا‏‎:گلها‏‎
صفر‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ *
صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - يك‌‏‎ رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
.رشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏36‏‎) عاشوري‌‏‎ رضا‏‎ محمود‏‎:گل‌‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *
براي‌‏‎ (‎‎‏‏80‏‎) شيري‌‏‎ مهدي‌‏‎ آهن‌ ، ‏‎ ذوب‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏71‏‎)‎ صاحبي‌‏‎ رضا‏‎:‎گلها‏‎
.شيراز‏‎ برق‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ نسب‏‎ هاشمي‌‏‎ مهدي‌‏‎
! نيستند‏‎


شدند‏‎ انتخاب‏‎ گرجستان‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏18‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏18‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎.‎شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ گرجستان‌ ، ‏‎
حضور‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ و 3‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ ليست‌ 5‏‎ اين‌‏‎
.دارند‏‎
عصر‏‎ گرجستان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎
تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ مردادماه‌‏‎ چهارشنبه‌ 26‏‎ روز‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
يكشنبه‌ 23‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 10‏‎ مي‌بايست‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اصلي‌‏‎ در‏‎ مقابل‌‏‎ جاري‌در‏‎ ماه‌‏‎
.رسانند‏‎ بهم‌‏‎ حضور‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌شده‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎
همداني‌ ، ‏‎ ستار‏‎ رهبري‌فر ، ‏‎ بهروز‏‎ فنايي‌ ، ‏‎ داود‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎
حقدوست‌ ، ‏‎ داود‏‎ آقايي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ نكونام‌ ، ‏‎ جواد‏‎ داودسيدعباسي‌ ، ‏‎
سامره‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ اميرآبادي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ جمشيدي‌ ، ‏‎ پژمان‌‏‎ اكبري‌ ، ‏‎ يدالله‌‏‎
شهبازيان‌ ، ‏‎ سبو‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ برزگر ، داريوش‌‏‎ محمد‏‎ وزيري‌ ، ‏‎ امير‏‎
.ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎

ماه‌‏‎ فوتباليست‌‏‎ بهترين‌‏‎ "عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎"
آسيا‏‎


را‏‎ "عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎" آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ معرفي‌‏‎ آسيا‏‎ ميلادي‌‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ زدن‌‏‎ توپ‌‏‎ رابراي‌‏‎ عزيزي‌‏‎ خداداد‏‎ گزينش‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
توانايي‌‏‎ اعلاي‌‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ جهان‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ دليل‌گزينش‌‏‎ رسيده‌است‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ آسيا‏‎ ماه‌‏‎ بازيكن‌‏‎
شده‌‏‎ آسيا‏‎ سال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ ميلادي‌‏‎ سال‌ 1996‏‎ در‏‎ عزيزي‌‏‎
چين‌‏‎ "داليان‌‏‎" باشگاه‌‏‎ همچنين‌‏‎ آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎.‎بود‏‎
.گزيد‏‎ بر‏‎ ماه‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎

كند‏‎ مي‌‏‎ حمايت‌‏‎" حمزه‌‏‎ عيسي‌‏‎" از‏‎ ايران‌‏‎


آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ احتمالي‌‏‎ تغييرات‌‏‎
"از‏‎ بازگشت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ خبر‏‎ واليبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اجلاس‌‏‎ برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ "سويل‌‏‎
.داد‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ احتمالي‌‏‎ تغييرات‌‏‎
در‏‎ را‏‎ نماينده‌اش‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ "مين‌‏‎ وي‌‏‎" غيبت‌‏‎ دليل‌‏‎ خرم‌‏‎ يزداني‌‏‎
وزارت‌‏‎ تازه‌اش‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ فراوان‌‏‎ مشغله‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ اجلاس‌ ، ‏‎
در‏‎ فراوان‌‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎:‎داشت‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ چين‌‏‎ ورزش‌‏‎
برگزار‏‎ قاره‌‏‎ واليبال‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ آينده‌‏‎ ماههاي‌‏‎
و‏‎ جلب‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
صدد‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ هند ، ‏‎ عربي‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ آراي‌‏‎ جذب‏‎
رئيس‌‏‎ نايب‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "حمزه‌‏‎ عيسي‌‏‎" از‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
"مين‌‏‎ وي‌‏‎" جانشين‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كويت‌‏‎ از‏‎ آسيا‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ فعلي‌‏‎
.سازد‏‎
ضمني‌‏‎ توافق‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
مقر‏‎ آنكه‌‏‎ قبول‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ حمزه‌‏‎ عيسي‌‏‎ با‏‎
در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ حاضر‏‎ باشد ، ‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ واليبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
.دارد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نامزدي‌‏‎ آينده‌‏‎ انتخابات‌‏‎


Copyright 1996-2000 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.