شماره‌2743‏‎ ,Jun.8 ,2002 شنبه‌ 18خرداد 1381 ، ‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Industry and Trade
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Economy World
Last Page
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ فوتبال‌‏‎


برد‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ از‏‎ رفت‌‏‎ مرحله‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شكست‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ پيكان‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ نمايش‌گذاشتن‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎.‎شدند‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.افتاد‏‎ عقب‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ از‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ چهار‏‎ ابتدا‏‎ دروازه‌بانش‌‏‎ طباطبايي‌‏‎ ضعف‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎
گل‌‏‎ دو‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ ورود‏‎ و‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ تعويض‌‏‎ دو‏‎ با‏‎
.ماند‏‎ اميدوار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ پياپي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ و 51‏‎ دقايق‌ 17 ، 50‏‎ در‏‎ تيمش‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌ 3‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ سپاهان‌‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ استپانيان‌‏‎
و‏‎ دقايق‌ 60‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎.‎رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ كريمي‌‏‎ محمود‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سپاهان‌‏‎ گل‌‏‎ ديگر‏‎
.آمد‏‎ بدست‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ توسط‏‎ ‎‏‏64‏‎
سپاهان‌‏‎ از‏‎ بصيرت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎ و‏‎ خرمگاه‌‏‎ حادثه‌‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ اخراج‌‏‎
گل‌‏‎ تك‌‏‎.ديد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌تر‏‎ يكقدم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
بازي‌‏‎.‎شد‏‎ فجر‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ دقيقه‌ 63‏‎ در‏‎ اصل‌‏‎ غفوريهاي‌‏‎ عباس‌‏‎ توسط‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ برگشت‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.