شماره‌2752‏‎ ‎‏‏،‏‎Jun.17,2002 دوشنبه‌27خرداد 1381 ، ‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Informatic
Last Page
لهستان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎

نويسان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎

اول‌‏‎ دسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
ايران‌‏‎

لهستان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎


رسيد‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ وزن‌‏‎ سنگين‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ "هاشم‌زده‌‏‎ مسعود‏‎" و‏‎ "طاهرزاده‌‏‎ حميد‏‎" ‎‏‏،‏‎"طيبي‌‏‎ بهمن‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ غلبه‌‏‎ با‏‎ لهستان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ اعزامي‌‏‎ فرنگي‌كار‏‎
نماينده‌ 120‏‎ "برزي‌‏‎ سجاد‏‎" و‏‎.‎يافتند‏‎ راه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
تركيه‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ و‏‎ لهستان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ دو‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ كيلويي‌‏‎
قرعه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 60‏‎ در‏‎ "طيبي‌‏‎ بهمن‌‏‎"يافت‌‏‎ راه‌‏‎ وزن‌‏‎ اين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎
"طاهرزاده‌‏‎ حميد‏‎".‎رسيد‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ لهستاني‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ استراحت‌‏‎
كشتي‌گيري‌‏‎ مقابل‌‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ فرانسوي‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ برابر‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 74‏‎ در‏‎
قرعه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 96‏‎ در‏‎ "هاشم‌زاده‌‏‎ مسعود‏‎" و‏‎ يافت‌‏‎ راه‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تركيه‌‏‎ از‏‎
نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ شانس‌‏‎ تركيه‌‏‎ و‏‎ بيلوروسي‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ استراحت‌‏‎
.كرد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎

نويسان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
شد‏‎ انتخاب‏‎


و‏‎ خبرنگاران‌‏‎ نويسندگان‌ ، ‏‎ انجمن‌‏‎ كشتي‌‏‎ تخصصي‌‏‎ كميته‌‏‎ جديد‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
فدراسيونها‏‎ مشترك‌‏‎ امور‏‎ دفتر‏‎ تئاتر‏‎ آمفي‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎
.شدند‏‎ برگزيده‌‏‎
انجمن‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ رئيس‌‏‎ زندي‌‏‎ منوچهر‏‎ و‏‎ احمدي‌‏‎ عبدالحميد‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آيين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
كميته‌‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ پنج‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ ورزشي‌‏‎ عكاسان‌‏‎ و‏‎ خبرنگاران‌‏‎ نويسندگان‌ ، ‏‎
.شدند‏‎ انتخاب‏‎ نويسان‌‏‎ كشتي‌‏‎ تخصصي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اداره‌‏‎ كشتي‌‏‎ باسابقه‌‏‎ كارشناس‌‏‎ و‏‎ مفسر‏‎ بهمنش‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ توسط‏‎ انتخابات‌‏‎ جلسه‌‏‎
:شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آرا‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ ذيل‌‏‎ نفرات‌‏‎ پايان‌‏‎
محمدرضا‏‎ -‎حصاري‌ 5‏‎ حسين‌‏‎ -اطاعتي‌ 4‏‎ عزيزالله‌‏‎ -بهمنش‌3‏‎ عطاءالله‌‏‎ -‎لطيف‌ 2‏‎ منوچهر‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
منصوريان‌‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎


رسيد‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ يكقدمي‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يكقدمي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ خاتمه‌‏‎ استقلال‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ در‏‎
.ببيند‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ كسب‏‎
فجر‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ كردند‏‎ گلزني‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سيروس‌‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
با‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.آمد‏‎ بدست‌‏‎ معدنچي‌‏‎ مهرزاد‏‎ توسط‏‎ بازي‌‏‎ ميزبان‌‏‎
مسلط‏‎ حريف‌‏‎ بر‏‎ كاملا‏‎ خود‏‎ بازيكنان‌‏‎ روان‌‏‎ بازي‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ تركيبي‌‏‎
جمعه‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ برگشت‌‏‎ ديدار‏‎.‎داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ اكبري‌‏‎ توسط‏‎ نيز‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎بود‏‎
دوم‌‏‎ نماينده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فاتح‌‏‎ تيم‌‏‎ مي‌شودو‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ آسيا‏‎ قهرمانان‌‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎

اول‌‏‎ دسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
ايران‌‏‎


شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ كشور ، ‏‎ اميدهاي‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ فشرده‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
گيم‌‏‎ تفاضل‌‏‎ سايه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎.ايستاد‏‎ صدر‏‎ در‏‎ شايستگي‌‏‎ با‏‎
بهرامي‌ ، ‏‎ خود‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ گلستان‌‏‎.‎ايستاد‏‎ دوم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اول‌‏‎ بهتر‏‎
بازيها‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ سوم‌‏‎ بازيها‏‎ ميزبان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سليماني‌‏‎ و‏‎ مصطفي‌وند‏‎
متوالي‌‏‎ ست‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎.‎رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ كرمانشاه‌‏‎ مقابل‌‏‎ دو‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ توابع‌‏‎
. كرد‏‎ غلبه‌‏‎ گلستان‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.