شماره‌ 2757‏‎ , Jun22 ,2002 تير 1381 ، ‏‎ شنبه‌ 1‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Across Iran
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Thought
Metropolitan
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
هم‌‏‎ استقلال‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ آسيايي‌‏‎

جوان‌بودن‌‏‎:‎ المپيك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎
دست‌اندركاران‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ايران‌‏‎ جمعيت‌‏‎
مي‌كند‏‎ دوچندان‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎

فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ايران‌فاتح‌‏‎ جوانان‌‏‎
شدند‏‎ آسيا‏‎

هم‌‏‎ حذفي‌استقلال‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ آسيايي‌‏‎


حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ تساوي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بود‏‎ توانسته‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ شدن‌‏‎ آسيايي‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
.كند‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ پرسپوليس‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ استقلال‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ آسيا‏‎
قهرماني‌‏‎ و‏‎ حمايت‌‏‎ به‌‏‎ يكصدا‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ كه‌ 25‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
اما‏‎ رسيد ، ‏‎ تساوي‌ 22‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بودند‏‎ برخاسته‌‏‎ گرم‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
هنگام‌‏‎ زود‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎.بخشيد‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
موسوي‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ بلافاصله‌‏‎ استقلال‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ توام‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ خرم‌زي‌‏‎ محمود‏‎ دقيقه‌ 6‏‎
بودند ، ‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ شكست‌‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ خواهان‌‏‎ سخت‌‏‎ كه‌‏‎ فجري‌ها‏‎.رسيد‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
.افتادند‏‎ پيش‌‏‎ خود‏‎ سابقه‌‏‎ با‏‎ ميزبان‌‏‎ از‏‎ معدنچي‌‏‎ مهرزاد‏‎ گل‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 20‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ يكبار‏‎
گل‌‏‎ جواب‏‎ توانست‌‏‎ موسوي‌‏‎ تماشايي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ بازي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ جالب‏‎
تا‏‎ بازي‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎شدند‏‎ رختكن‌‏‎ راهي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ بدهد‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ برتري‌‏‎
آن‌‏‎ تاوان‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ فجر‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ كشيده‌‏‎ خشونت‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ حدود‏‎
از‏‎ گلي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ حملات‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ زارع‌‏‎ صمد‏‎ اخراج‌‏‎ با‏‎ را‏‎
.شد‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ نگذشت‌‏‎ دروازه‌ها‏‎

جوان‌بودن‌‏‎:‎ المپيك‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎
دست‌اندركاران‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ايران‌‏‎ جمعيت‌‏‎
مي‌كند‏‎ دوچندان‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎


ورزش‌‏‎ رشد‏‎ روبه‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ تقدير‏‎ ضمن‌‏‎ المپيك‌ ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كميته‌‏‎ رئيس‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.ستود‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ مطلوب‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ اماكن‌‏‎ وجود‏‎ كشورمان‌ ، ‏‎
را‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ سفر‏‎ كشورمان‌‏‎ به‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ ديداري‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ "روگ‌‏‎ ژاك‌‏‎"
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ جمهورو‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ مهرعليزاده‌‏‎ محسن‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ اماكن‌‏‎ از‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كمي‌‏‎ فرصت‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ عنوان‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ داده‌ايد‏‎ انجام‌‏‎ زيادي‌‏‎ ارزنده‌‏‎ كارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ داشتم‌‏‎
همچنين‌‏‎ "روگ‌‏‎".‎مي‌نمايم‌‏‎ اعلام‌‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تبريك‌‏‎ و‏‎ بابت‌تشكر‏‎ اين‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ داديد‏‎ نشان‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ تصادفي‌‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.شده‌ايد‏‎ زيادي‌‏‎ زحمات‌‏‎ متحمل‌‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ ورزش‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
دوچندان‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ ورزش‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جمعيت‌‏‎ جوان‌بودن‌‏‎
مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ افتخار‏‎ كشور ، ‏‎ يك‌‏‎ جمعيت‌‏‎ جوان‌بودن‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ حتم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهمي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ اما‏‎
.داشته‌ايد‏‎ توجه‌‏‎

فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ايران‌فاتح‌‏‎ جوانان‌‏‎
شدند‏‎ آسيا‏‎


مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.رسيدند‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎
كشتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ برنز‏‎ و 2‏‎ نقره‌‏‎ طلا ، 2‏‎ مدال‌‏‎ تصاحب 5‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ برنز‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نقره‌‏‎ يك‌‏‎ طلا ، ‏‎ مدال‌‏‎ ايران‌ 5‏‎ جوانان‌‏‎ سهم‌‏‎ نيز‏‎ فرنگي‌‏‎
در‏‎.‎شدند‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ هندوستان‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ در‏‎
نيز‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ ايستاد‏‎ صدر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 75‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ فرنگي‌‏‎ رشته‌‏‎
.آوردند‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ عناوين‌‏‎ امتياز‏‎ و 63‏‎ با 70‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.