شماره‌ 2884‏‎ ‎‏‏،‏‎Oct.31 ,2002 شنبه‌ 9آبان‌1381 ، ‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Business
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
خزان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ بهار‏‎

‎‏‏، دهداري‌‏‎ اخلاق‌‏‎ معلم‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎

شد‏‎ پيروز‏‎ كخ‌‏‎ بر‏‎ پورحيدري‌‏‎

ماهانه‌‏‎ رتبه‌بندي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎

شدند‏‎ مشخص‌‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ فيناليستهاي‌‏‎

مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ آبان‌‏‎ كشتي‌شانزدهم‌‏‎ ليگ‌‏‎

خزان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ بهار‏‎


آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ايران‌‏‎

وجود‏‎ با‏‎گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ جاكارتا‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پياپي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ چهارمين‌‏‎
تيم‌‏‎ حريف‌‏‎ تيمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ تايلند‏‎ و‏‎ كره‌‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ همچون‌‏‎ آسيا‏‎ شرق‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ وسيع‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
خلاقي‌‏‎ و‏‎ باتكنيك‌‏‎ ساق‌هاي‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ را‏‎ حريفانش‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ تمايز‏‎ وجه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ ايران‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ الفت‌‏‎ و‏‎ انس‌‏‎ توپ‌‏‎ با‏‎ بچگي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ پس‌كوچه‌هاي‌‏‎ كوچه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ جستجو‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ ايران‌‏‎ حريف‌‏‎ دونده‌‏‎ و‏‎ سمج‌‏‎ كره‌اي‌هاي‌‏‎ نه‌‏‎ جاكارتا‏‎ در‏‎.‎مي‌بندند‏‎ محكمي‌‏‎ دوستي‌‏‎
بدر‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ ايران‌‏‎ تهاجمات‌‏‎ و‏‎ سرعت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ توانستند‏‎ خود‏‎ برزيلي‌‏‎ مربي‌‏‎ دانش‌‏‎ با‏‎ ها‏‎ ژاپني‌‏‎
ديده‌‏‎ حريف‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎ گل‌‏‎ آقاي‌‏‎ شمسايي‌‏‎ وحيد‏‎ بزرگ‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎.‎ببرند‏‎
به‌‏‎ شادماني‌‏‎ با‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ حيدريان‌‏‎ رضا‏‎ كوچك‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ درآورده‌‏‎ پرواز‏‎
حقيقت‌‏‎ در‏‎ اندونزي‌‏‎ جاكارتاي‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.بود‏‎ بوسان‌‏‎ سال‌ 2002‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تكرار‏‎
و‏‎ رسيد‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ كره‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ و‏‎ شد‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ فتح‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ پياپي‌‏‎ بار‏‎ چهارمين‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بوسان‌‏‎ همانند‏‎
سوم‌‏‎ جاي‌‏‎ تايلندي‌هادر‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خوردند‏‎ بهم‌‏‎ كره‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ نيز‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎
.كردند‏‎ جبران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بوسان‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎ و‏‎ ايستادند‏‎
چنين‌‏‎ كسب‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ بوسان‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اميد‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ فراهاني‌‏‎ صفايي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ درازمدت‌‏‎ برنامه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ اعتقاد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بوديم‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
. نشست‌‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ جاكارتا‏‎ و‏‎ بوسان‌‏‎ در‏‎ چندساله‌اش‌‏‎ كار‏‎ ثمره‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دادن‌‏‎ شكوفه‌‏‎
با‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ لمس‌‏‎ سايرين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ورزش‌‏‎ تازه‌‏‎ مدير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ عليزاده‌‏‎ مهر‏‎
.شد‏‎ شكوفا‏‎ خزان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بهار‏‎ جاكارتا ، ‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
ايران‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ فاصله‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كردند ، ‏‎ پيدا‏‎ فوتسال‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ رشد‏‎ وجود‏‎ با‏‎
مربيان‌‏‎ استخدام‌‏‎ با‏‎ تيم‌ها‏‎ اين‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ است‌ ، ‏‎ مشهود‏‎ كاملا‏‎ خلاقيت‌‏‎ بعد‏‎ در‏‎
.بوديم‌‏‎ طرفه‌‏‎ يك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ شاهد‏‎ كمتر‏‎ چهارم‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ خوبي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ فوتسال‌‏‎ متخصص‌‏‎
رشد‏‎ و‏‎ پيشرفت‌‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ درصدهاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ تيم‌هايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌ ، كره‌ ، تايلند‏‎
بيكار‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ نشان‌‏‎ وسيع‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ تيم‌ها‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ تيم‌‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ سرآمد‏‎ كه‌‏‎ آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎.‎ننشسته‌اند‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ هرسال‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ دارند ، ‏‎ بسيار‏‎ فاصله‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
.بود‏‎ اميدوار‏‎ آسيايي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كاهش‌‏‎
برابر‏‎ گل‌‏‎ شش‌‏‎ با‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎ دوره‌‏‎ چهارمين‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
.رسيد‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برتري‌‏‎ صاحب‏‎ ژاپن‌‏‎
آسيا‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎ شمسايي‌‏‎
پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ شش‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ رساندن‌‏‎ بثمر‏‎ با‏‎ شمسايي‌‏‎ وحيد‏‎
بهترين‌‏‎ بعنوان‌‏‎ و‏‎ رساند‏‎ گل‌‏‎ به‌ 26‏‎ را‏‎ خود‏‎ زده‌‏‎ گلهاي‌‏‎ جمع‌‏‎ ژاپن‌‏‎ مقابل‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ فوتسال‌‏‎
.شد‏‎ معرفي‌‏‎ آسيا‏‎ گلزن‌‏‎
فوتسال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎ ديگر‏‎ داداشي‌‏‎ سيامك‌‏‎ و‏‎ حيدريان‌‏‎ رضا‏‎ پري‌آذر ، ‏‎ احمد‏‎ معيني‌ ، ‏‎ مجتبي‌‏‎
.زدند‏‎ رقم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ مقابل‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
.ايستاد‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ بر 2‏‎ شكست‌ 4‏‎ با‏‎ تايلند‏‎ رده‌بندي‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎

‎‏‏، دهداري‌‏‎ اخلاق‌‏‎ معلم‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ برنامه‌‏‎

مرحوم‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ نام‌‏‎ صاحب‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دهداري‌‏‎ پرويز‏‎
به‌‏‎ ديده‌‏‎ آبادان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خيز‏‎ فوتبال‌‏‎ درخطه‌‏‎ سال‌ 1313‏‎ در‏‎ دهداري‌‏‎ پرويز‏‎
.گشود‏‎ جهان‌‏‎
آبادان‌‏‎ جم‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1334‏‎ تا‏‎ و‏‎ آموخت‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ الفباي‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ سنين‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.شد‏‎ ملحق‌‏‎ تهران‌‏‎ شاهين‌‏‎ باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎ مشغول‌‏‎
هدايت‌‏‎ سكان‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ باشگاه‌‏‎ مربي‌‏‎ نخستين‌‏‎ بعنوان‌‏‎ سال‌ 1346‏‎ در‏‎ دهداري‌‏‎ مرحوم‌‏‎
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1350‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ دار‏‎ عهده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.گرفت‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رهبري‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌ ، ‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎
دي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎ قلبي‌‏‎ بيماري‌‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ سال‌ 1371‏‎ آذرماه‌‏‎ دوم‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رهبري‌‏‎
.شد‏‎ سپرده‌‏‎ بخاك‌‏‎ (س‌‏‎)‎زهرا‏‎ بهشت‌‏‎ گورستان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تسليم‌‏‎ جان‌آفرين‌‏‎ به‌‏‎ جان‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيراهن‌‏‎ پوشيدن‌‏‎ افتخار‏‎ بار‏‎ بازيگري‌ 14‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ دهداري‌‏‎ ياد‏‎ زنده‌‏‎
.شد‏‎ گلزني‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ بار‏‎ مدت‌ 4‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
باقي‌‏‎ ديار‏‎ به‌‏‎ سال‌ 81‏‎ ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ دهداري‌‏‎ باوفاي‌‏‎ همسر‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ يادآوري‌‏‎
.شتافت‌‏‎
***
قهرماني‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ داوران‌‏‎ اسامي‌‏‎ برتر ، ‏‎ ليگ‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ برتر‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
نامگذاري‌‏‎ "دهداري‌‏‎ پرويز‏‎ مرحوم‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ كامل‌‏‎ برنامه‌‏‎
ديدارها‏‎ اين‌‏‎ تمامي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ساعت‌‏‎)‎:‎است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ داوران‌ ، ‏‎ اسامي‌‏‎ با‏‎ شده‌همراه‌‏‎
(مي‌باشد‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30‏/14‏‎ راس‌‏‎
پنجشنبه‌ 9‏/8‏/81‏‎
تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اهواز ، ‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎ *
نظري‌‏‎ ايرج‌‏‎:داور‏‎
كياني‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ و‏‎ محرابي‌‏‎ غلامرضا‏‎:‎كمكها‏‎
جمعه‌ 10‏/8‏/81‏‎
تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ - سايپا‏‎ *
بخشي‌‏‎ سيامك‌‏‎:‎داور‏‎
معتمدي‌فر‏‎ حسن‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ خرم‌آبادي‌‏‎ جليل‌‏‎:‎كمكها‏‎
اصفهان‌‏‎ فولادشهر‏‎ ورزشگاه‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ ابومسلم‌‏‎ -‎ اصفهان‌‏‎ آهن‌‏‎ ذوب‏‎ *
باغباني‌‏‎ سعادت‌‏‎:‎داور‏‎
كولكي‌‏‎ خواجه‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ جباري‌‏‎ فريدون‌‏‎:كمكها‏‎
اهواز‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ پاس‌‏‎ -‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ *
تركي‌‏‎ محسن‌‏‎:داور‏‎
فلاح‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ پور‏‎ بك‌‏‎ حاتم‌‏‎:‎كمكها‏‎
شيراز‏‎ حافظيه‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ شيراز ، ‏‎ سپاسي‌‏‎ فجرشهيد‏‎ -‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ *
افشاريان‌‏‎ خداداد‏‎:‎داور‏‎
احمدي‌‏‎ صفدر‏‎ و‏‎ محمديان‌‏‎ شجاعت‌‏‎:‎كمكها‏‎
يكشنبه‌ 12‏/8‏/81‏‎
بندرانزلي‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ - بندرانزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ *
خسروي‌‏‎ علي‌‏‎:داور‏‎
حيدري‌‏‎ جهانگير‏‎ و‏‎ رجبلو‏‎ عليرضا‏‎:‎كمكها‏‎
تهران‌‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ مباركه‌‏‎ فولاد‏‎ - تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ *
مقدم‌‏‎ رحيمي‌‏‎ رحيم‌‏‎:داور‏‎
تقي‌پور‏‎ جواد‏‎ و‏‎ جعفري‌‏‎ نادر‏‎:‎كمكها‏‎

شد‏‎ پيروز‏‎ كخ‌‏‎ بر‏‎ پورحيدري‌‏‎


ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎

ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ عقبافتاده‌‏‎ بازي‌‏‎ تنها‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ و‏‎ مربي‌‏‎ سرمربي‌ ، ‏‎ حضور‏‎بود‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ ميهمان‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ديروز‏‎
ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.‎بود‏‎ بخشيده‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ حساسيتي‌‏‎ حريف‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ سپاهان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ نفتي‌ها‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
.داشت‌‏‎ خودي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ براي‌‏‎ فراواني‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ خانگي‌‏‎
اردن‌‏‎ الفيصلي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ استراحت‌‏‎ ضمن‌‏‎ استقلال‌‏‎ آلماني‌‏‎ سرمربي‌‏‎ كخ‌‏‎
.فرستاد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ دگرگون‌‏‎ تيمي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ مي‌‏‎ خلاصه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ مشكل‌‏‎ نخستين‌‏‎
اثر‏‎ بر‏‎ نفتي‌ها‏‎ برعكس‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ اردن‌‏‎ در‏‎ الفيصلي‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ نشاني‌‏‎ هرگز‏‎ استقلال‌‏‎
سرمي‌پروراندند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ هدفمند‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ نفرات‌‏‎ روي‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ شناخت‌‏‎
حميد‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎كنند‏‎ تهران‌‏‎ راهي‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ توانستند‏‎ و‏‎ رسيدند‏‎
دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ حملات‌‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ ريخت‌‏‎ فرو‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ نفت‌‏‎ پيش‌تاخته‌‏‎ مدافع‌‏‎ خدمتكاري‌‏‎
خط‏‎ درخشش‌‏‎ روي‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تا‏‎ نداشت‌‏‎ درپي‌‏‎ ثمري‌‏‎ هم‌‏‎ فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ و‏‎ مومن‌زاده‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
آخرين‌‏‎ در‏‎ روحيه‌ساز‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ فرحاني‌‏‎ كاظم‌‏‎ دروازه‌بانش‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ دفاعي‌‏‎
.برسد‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎

ماهانه‌‏‎ رتبه‌بندي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎


كشتي‌گيران‌‏‎ ماهانه‌‏‎ (‎رنكينگ‌‏‎) رتبه‌بندي‌‏‎ چهارشنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماه‌‏‎ هفت‌‏‎ طي‌‏‎ آنان‌‏‎ شده‌‏‎ كسب‏‎ توفيقات‌‏‎ و‏‎ حضور‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ آزادكار‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ آزادكار‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ رتبه‌بندي‌‏‎
-امتياز 3‏‎ با5‏/139‏‎ صفايي‌‏‎ محمدجواد‏‎ -امتياز 2‏‎ با5‏/224‏‎ رضايي‌‏‎ محمد‏‎ - كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏55‏‎
.امتياز‏‎ با 98‏‎ نورزاد‏‎ بابك‌‏‎
انشاءالله‌‏‎ -‎امتياز 3‏‎ با 70‏‎ واحدي‌‏‎ مسعود‏‎ -‎امتياز 2‏‎ با 200‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏60‏‎
امتياز‏‎ با 58‏‎ حسيني‌‏‎
بهتري‌‏‎ اكبر‏‎ -‎امتياز 3‏‎ با 95‏‎ بابايي‌‏‎ محسن‌‏‎ -‎امتياز 2‏‎ با 5‏/355‏‎ دبير‏‎ عليرضا‏‎ -‎كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏66‏‎
امتياز‏‎ با 86‏‎
رضا‏‎ -‎امتياز 3‏‎ با 5‏/87‏‎ برائتي‌‏‎ مهدي‌‏‎ -‎امتياز 2‏‎ با 340‏‎ حاجي‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏74‏‎
امتياز‏‎ با 73‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎
-امتياز 3‏‎ با5‏/143‏‎ درستكار‏‎ پژمان‌‏‎ -امتياز 2‏‎ با 5‏/197‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏84‏‎
امتياز‏‎ با 5‏/123‏‎ شكفته‌‏‎ احمد‏‎
دليري‌‏‎ جعفر‏‎ -‎امتياز 3‏‎ با 188‏‎ سيفي‌‏‎ حميد‏‎ -امتياز 2‏‎ با 321‏‎ حيدري‌‏‎ عليرضا‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏96‏‎
امتياز‏‎ با 5‏/55‏‎
عبدالرضا‏‎ -‎امتياز 3‏‎ با 5‏/123‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎ -‎امتياز 2‏‎ با 244‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ -كيلوگرم‌1‏‎ ‎‏‏120‏‎
امتياز‏‎ با 5‏/101‏‎ كارگر‏‎
تنها‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ و 120‏‎ وزن‌هاي‌ 55‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ رضايي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ رضايي‌‏‎ محمد‏‎ است‌ ، ‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
رتبه‌بندي‌‏‎ درصدر‏‎ همواره‌‏‎ سال‌ 81 ، ‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ ماهه‌‏‎ هفت‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كشتي‌گيراني‌‏‎
.داشته‌اند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ وزن‌هاي‌‏‎

شدند‏‎ مشخص‌‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ فيناليستهاي‌‏‎


عصر‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ جام‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مرحله‌‏‎ به‌‏‎ صعودكننده‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ ديدار‏‎ برگزاري‌ 4‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎
.شدند‏‎ مشخص‌‏‎ پاياني‌‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دراين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ صعود‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ اكباتان‌‏‎ و‏‎ شاهين‌‏‎
تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ پاياني‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ هما‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 48‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
.گذاشتند‏‎ گام‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ شيرودي‌‏‎ و‏‎ آهن‌‏‎ راه‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ ديدارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎
:سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎
صفر‏‎ اكباتان‌‏‎-‎برق‌ 1‏‎*
كشوار‏‎ امير‏‎:‎برق‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎
فوتبال‌ 4‏‎ هيات‌‏‎ -‎شاهين‌ 1‏‎ *
محمد‏‎ حاج‌‏‎ يوسف‌‏‎:شاهين‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎
آبادي‌‏‎ نعيم‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ قدوسي‌‏‎ مجيد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎) اكبري‌‏‎ محسن‌‏‎:فوتبال‌‏‎ هيات‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
:سال‌‏‎ سني‌ 48‏‎ رده‌‏‎
آهن‌ 2‏‎ راه‌‏‎-استقلال‌ 3‏‎ *
محمد‏‎ حاج‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ خسروي‌‏‎ محمود‏‎ حيدرزاده‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎:استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
اسحاق‌زاده‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ بيوك‌‏‎ جلال‌‏‎:آهن‌‏‎ راه‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
هما 4‏‎- شيرودي‌ 2‏‎ *
صادقيان‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ حاتمي‌‏‎ حسن‌‏‎:شيرودي‌‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
نراقي‌‏‎ هادي‌‏‎ و‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎) سنجري‌‏‎ احمد‏‎:هما‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ برنامه‌‏‎
شنبه‌ 11‏/8‏/81‏‎
(رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎) سال‌‏‎ بالاي‌ 48‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ شيرودي‌‏‎ با‏‎ راه‌آهن‌‏‎:ساعت‌ 13‏‎
(رده‌بندي‌‏‎ ديدار‏‎) سال‌‏‎ بالاي‌ 40‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ شاهين‌‏‎ با‏‎ اكباتان‌‏‎:ساعت‌ 14‏‎
سال‌‏‎ بالاي‌ 55‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ آهن‌‏‎ راه‌‏‎ با‏‎ شعاع‌‏‎:ساعت‌ 15‏‎
سال‌‏‎ بالاي‌ 55‏‎ سني‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ نادر‏‎ با‏‎ هما‏‎:ساعت‌ 16‏‎
برگزار‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ دوشنبه‌ 13‏‎ روز‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ سني‌‏‎ مختلف‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ پاياني‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎

مي‌شود‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ آبان‌‏‎ كشتي‌شانزدهم‌‏‎ ليگ‌‏‎


ليگ‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
خواهيم‌‏‎ برگزار‏‎ ماه‌‏‎ چهار‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فرنگي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ تا‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ تكليف‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
روز 16‏‎ از‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ممتاز‏‎ داور‏‎ "رضايي‌‏‎ اسدالله‌‏‎"
و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ ب‏‎ و‏‎ الف‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ هشت‌‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎
.شود‏‎ آغاز‏‎ ماه‌‏‎ آبان‌‏‎ روز 23‏‎ از‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.