شماره‌ 2900‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.16,2002 آبان‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 25‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
رسيد‏‎ ملوان‌‏‎ به‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎

ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
برد‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ را‏‎ كيلويي‌‏‎ وزنه‌ 260‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎

طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
با‏‎ را‏‎ همكاري‌اش‌‏‎ خادم‌‏‎ رضا‏‎ امير‏‎ اميدوارم‌‏‎
دهد‏‎ ادامه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

شد‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎

قهرماني‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ نارا‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎
بسكتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎

كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ پيكان‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎

بود‏‎ معلم‌‏‎ كه‌‏‎ شاگردي‌‏‎

دارد‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ژيمناستيك‌‏‎

شد‏‎ تكذيب‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ معاونت‌‏‎ حذف‌‏‎ شايعه‌‏‎

با‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ رويارويي‌‏‎
واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

رسيد‏‎ ملوان‌‏‎ به‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎


ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

باتجربه‌‏‎ داشت‌‏‎ آن‌‏‎ كردن‌‏‎ متوقف‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تلاش‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎
خطه‌‏‎ قديمي‌‏‎ تيم‌‏‎ حذف‌‏‎ تبريز ، ‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تكرار‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ بيشتر‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ جباري‌‏‎ پرسپوليسي‌ها‏‎ نزد‏‎ در‏‎.زند‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
به‌ثمر‏‎ گلي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌پراكند‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ بوي‌‏‎ او‏‎ حركت‌‏‎ هر‏‎
.لرزاند‏‎ را‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎ تير‏‎ او‏‎ سنگين‌‏‎ شوت‌‏‎ يكبار‏‎ اما‏‎ نرساند ، ‏‎
انجام‌‏‎ و‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ كه‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ديروز‏‎ بود ، ‏‎ تعطيل‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ نفتچي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ رفت‌‏‎ ديدار‏‎
معطوف‌‏‎ نگاه‌ها‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ نگاه‌‏‎ گرم‌‏‎ را‏‎ وستان‌‏‎ د‏‎ فوتبال‌‏‎ محفل‌‏‎ تبريز‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ با‏‎ خود‏‎
آسوده‌‏‎ خيالي‌‏‎ با‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ پرسپوليس‌‏‎.‎شود‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ جدال‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎
درصدد‏‎ قوا‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ سابقه‌‏‎ با‏‎ تبريزي‌‏‎ حريف‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎
بسيار‏‎ برگشت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ انديشه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ شكست‌‏‎ جبران‌‏‎
اجازه‌‏‎ اين‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ ياران‌‏‎ بيشتر‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هوشياري‌‏‎ اما‏‎ شدند ، ‏‎ ظاهر‏‎ هم‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎
.بگيرند‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ خود‏‎ حملات‌‏‎ از‏‎ بتوانند‏‎ تا‏‎ نداد‏‎ سازي‌‏‎ ماشين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ نيمكت‌نشين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ ميدان‌دادن‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ سعي‌‏‎ هم‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پروين‌‏‎
كند‏‎ ارزيابي‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ آنها‏‎ برتر‏‎
از‏‎ اصلانيان‌‏‎ و‏‎ برزگر‏‎ محمد‏‎ باهنر ، ‏‎ يونس‌‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ حميد‏‎ سايپا ، ‏‎ سابق‌‏‎ سنگربان‌‏‎ محمدي‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎.‎كردند‏‎ بازي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ نفراتي‌‏‎ جمله‌‏‎
سانتر‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 12‏‎ در‏‎.‎ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ خوب‏‎
براي‌‏‎ تبريزي‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ كار‏‎ تا‏‎ ريخت‌‏‎ فرو‏‎ را‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ دروازه‌‏‎ پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎ برزگر ، ‏‎
از‏‎ بعد‏‎.‎شود‏‎ سخت‌تر‏‎ بعد‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ احتمالي‌‏‎ صعود‏‎ جهت‌‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ و‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ جبران‌‏‎
اما‏‎ شدند ، ‏‎ ظاهر‏‎ خطرناك‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ بي‌محابا‏‎ ماشين‌سازان‌‏‎ گل‌ ، ‏‎
نيمه‌‏‎.‎دهند‏‎ صورت‌‏‎ كاري‌‏‎ نتوانند‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ دقتي‌‏‎ بي‌‏‎ و‏‎ شتابزدگي‌‏‎
اداره‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ هم‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ توام‌‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎ محسوس‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎
.گل‌‏‎ افزايش‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎
صاحب‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ چند‏‎ و‏‎ زد‏‎ تعويض‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ محتاطانه‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ براي‌‏‎ پرسپوليس‌‏‎
دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎ تيرك‌‏‎ به‌‏‎ جباري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شليك‌شده‌‏‎ توپ‌‏‎ برخورد‏‎ آن‌‏‎ مهمترين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ موقعيت‌هايي‌‏‎
.بود‏‎ ماشين‌سازي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ پرسپوليس‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ديدن‌‏‎ تماشاگر‏‎ هزار‏‎ به‌ 5‏‎ نزديك‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ انزلي‌‏‎ ملوان‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پرسپوليس‌‏‎ حريف‌‏‎.‎شد‏‎ نهايي‌‏‎ هشتم‌‏‎ يك‌‏‎ مرحله‌‏‎ راهي‌‏‎

ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
برد‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ را‏‎ كيلويي‌‏‎ وزنه‌ 260‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎


پنجشنبه‌‏‎ كه‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ از‏‎ ركوردگيري‌‏‎ تست‌‏‎ و‏‎ آزمايش‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قهرمان‌‏‎ "رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎" شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ شب‏‎
داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ با‏‎ وزن‌‏‎ سنگين‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ محجوب‏‎
.برد‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ دوضرب‏‎ در‏‎ را‏‎ كيلوگرم‌‏‎ و 260‏‎ يكضرب‏‎ در‏‎ را‏‎ كيلويي‌‏‎ وزنه‌هاي‌ 205‏‎ به‌راحتي‌‏‎
جهان‌‏‎ ركورد‏‎ كيلوگرمي‌‏‎ وزنه‌ 263‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ با‏‎ ورشو‏‎ جهاني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎ رضازاده‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ وزنه‌برداران‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ باقري‌‏‎ كوروش‌‏‎ برخواه‌ ، ‏‎ محمدحسين‌‏‎.‎بخشد‏‎ بهبود‏‎ را‏‎
.گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ دلچسبي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ شركت‌‏‎ آزمايش‌‏‎ اين‌‏‎
برگزاري‌‏‎ محل‌‏‎ ورشو‏‎ عازم‌‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كاروان‌‏‎ گروه‌‏‎ اولين‌‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎شد‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
كيلوگرم‌‏‎ و 62‏‎ اوزان‌ 56‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 56‏‎ در‏‎ مسابقه‌ها‏‎ انجام‌‏‎
.ندارد‏‎ نماينده‌اي‌‏‎

طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
با‏‎ را‏‎ همكاري‌اش‌‏‎ خادم‌‏‎ رضا‏‎ امير‏‎ اميدوارم‌‏‎
دهد‏‎ ادامه‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎


اظهار‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تشريح‌‏‎ با‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ ابتدا‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ هستيم‌‏‎ آن‌‏‎ صدد‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎
شايد‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ كشتي‌‏‎ مطرح‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ دوره‌‏‎
شهريور‏‎ اواسط‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ديده‌‏‎ صدمه‌‏‎ روحيه‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ ازبكستان‌‏‎
.كنيم‌‏‎ ترميم‌‏‎ را‏‎ يافته‌اند‏‎ دست‌‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎ دلاوري‌‏‎ با‏‎ ماه‌‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ زمان‌‏‎ بهترين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ محول‌‏‎ بهار‏‎ فصل‌‏‎ اواخر‏‎ به‌‏‎ تختي‌‏‎ پهلوان‌‏‎
جاي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ مطرح‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌انگيزه‌اي‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.شود‏‎ پر‏‎ بهمن‌‏‎ پيكارهاي‌ 22‏‎ خالي‌‏‎
شركت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ خصوصي‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اوليه‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مخارج‌‏‎ تمامي‌‏‎
در‏‎ مي‌تواند‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ وجهه‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ خادم‌‏‎ اميررضا‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ طالقاني‌‏‎
نيز‏‎ خادم‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎باشد‏‎ مفيد‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ فيلا‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ كشتي‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ همكاريهاي‌‏‎
.ببرد‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ استفاده‌هاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ مقاطع‌‏‎

شد‏‎ كشور‏‎ كشتي‌‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎


باخت‌‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎
صدر‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ كشور‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎
نور ، ‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ كشور‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ يك‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ هفته‌‏‎
سنگ‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ نور ، ‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ همزمان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ نهاوند‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
.يافتند‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ بافق‌‏‎ مركزي‌‏‎ آهن‌‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎ كه‌‏‎ نور‏‎ دلاوران‌‏‎ ورزشي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎
رده‌بندي‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يابد‏‎ دست‌‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌ 6‏‎ توانست‌‏‎ نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎
.برسد‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
جهان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎ دارنده‌‏‎ خدايي‌‏‎ مجيد‏‎ (‎‎‏‏14‏‎) شكست‌‏‎ رقابت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎
نارنجستان‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ عليايي‌نژاد‏‎ رمضانعلي‌‏‎ مقابل‌‏‎ تهران‌‏‎ هماي‌‏‎ تيم‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎ عضو‏‎ و‏‎
دريافت‌‏‎ پاداش‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ دو‏‎ مبلغ‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ لقب‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ ستاره‌‏‎ نژاد‏‎ عليايي‌‏‎ بود ، ‏‎ نور‏‎
.كرد‏‎
ميهمان‌‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ حساس‌‏‎ دررقابت‌‏‎ توانست‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ ديدار‏‎ ديگر‏‎ در‏‎
.دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ خود‏‎
در‏‎ توانست‌‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ تير‏‎ هفتم‌‏‎ شهداي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎
.بگذرد‏‎ توكليان‌‏‎ امير‏‎ شاگردان‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ نمي‌برد ، ‏‎ بهره‌‏‎ خود‏‎ نامدار‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ خراسان‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎ مقابل‌‏‎ شكست‌‏‎ برابر 3‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌ 4‏‎ تهران‌‏‎ صنام‌‏‎
اين‌‏‎ مهم‌‏‎ حادثه‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 84‏‎ در‏‎ تاتاري‌‏‎ حامد‏‎ مقابل‌‏‎ عليزاده‌‏‎ مصطفي‌‏‎ (‎‎‏‏24‏‎)‎ شكست‌‏‎
با 5‏‎ توانست‌‏‎ بافق‌‏‎ مركزي‌‏‎ آهن‌‏‎ سنگ‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ نهاوند‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎.‎بود‏‎ ديدار‏‎
هفته‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ نهاوند‏‎ سوييچ‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ شكست‌‏‎ مقابل‌ 2‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎
اكرم‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ سعيد‏‎ اميني‌ ، ‏‎ ميثم‌‏‎ جعفري‌ ، ‏‎ بابايي‌‏‎ مهدي‌‏‎ خورشيدي‌ ، ‏‎ بابك‌‏‎گيرد‏‎ لقب‏‎
.بودند‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بافق‌‏‎ آهن‌‏‎ سنگ‌‏‎ پيروز‏‎ مردان‌‏‎ خاني‌‏‎

قهرماني‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ نارا‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎
بسكتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ فصل‌‏‎ نيم‌‏‎


در‏‎ بازي‌‏‎ پنج‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ هفتم‌‏‎ هفته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
برابر‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شكست‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ حادثه‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎.كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ شهرستانها‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
قهرماني‌‏‎ يك‌‏‎ شماره‌‏‎ مدعي‌‏‎ صنام‌‏‎ تسليم‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ كه‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎بود‏‎ تهران‌‏‎ پيكان‌‏‎
در‏‎ صادق‌زاده‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ باخت‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ پيكان‌‏‎ با‏‎ خانگي‌‏‎ پيكار‏‎ بود ، در‏‎ شده‌‏‎
دو‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ بازيها‏‎ بي‌شكست‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ نارا‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ صنام‌‏‎.‎برود‏‎ فرو‏‎ بحراني‌‏‎ كاملا‏‎ وضعيت‌‏‎
هفتمين‌‏‎ به‌‏‎ گل‌گهر‏‎ و‏‎ پتروشيمي‌‏‎ حريفانشان‌‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌روند‏‎ پيش‌‏‎ موازي‌‏‎ خط‏‎
.كنند‏‎ روش‌‏‎ را‏‎ نيم‌فصل‌‏‎ قهرماني‌‏‎ تكليف‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ جدال‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ رسيدند‏‎ خود‏‎ متوالي‌‏‎ برد‏‎
بازيها‏‎ نتايج‌‏‎
امام‌ 66‏‎ بندر‏‎ پتروشيمي‌‏‎ -‎صنام‌ 93‏‎
سيرجان‌ 73‏‎ گهر‏‎ گل‌‏‎ -‎نارا 93‏‎ ايران‌‏‎
تهران‌ 70‏‎ پيكان‌‏‎ -‎ذوبآهن‌ 68‏‎
اصفهان‌ 63‏‎ هسا‏‎ -گرگان‌ 71‏‎ شهرداري‌‏‎
مشهد 69‏‎ فرش‌‏‎ -‎تهران‌ 89‏‎ هما‏‎

كرد‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ پيكان‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎


ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎
سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎.‎رسيد‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ واليبال‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گره‌‏‎
كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ نئوپان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ماند‏‎ صدر‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ ديگر‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ پيكان‌‏‎
جزو‏‎ هم‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ بسر‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎
.بود‏‎ خواهند‏‎ مدعيان‌‏‎
از‏‎ پرشي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ زدن‌‏‎ در‏‎ همگي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سرويس‌‏‎ در‏‎ پيكان‌‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎
رو‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ سه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ برخوردارند‏‎ بالايي‌‏‎ تبحر‏‎
.برداشته‌اند‏‎
و‏‎ دهد‏‎ نمايش‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پابه‌پاي‌‏‎ توانست‌‏‎ اول‌‏‎ گيم‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ پيكان‌‏‎ سوم‌‏‎ حريف‌‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ تحمل‌‏‎ تاب‏‎ ديگر‏‎ گيم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
اروميه‌‏‎ سو‏‎ باسمن‌‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ آذين‌‏‎ سايپا‏‎ تهران‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ واگذار‏‎
.ديد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ گيمه‌‏‎ پنج‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ برد‏‎ نخستين‌‏‎
برد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ اهواز‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ كارون‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ هفته‌‏‎ بازي‌‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎
بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ پياپي‌‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎.‎رسيد‏‎ ارزشمند‏‎
كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ بردند ، ‏‎ لذت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خوزستاني‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎ آب‏‎ از‏‎ زيبا‏‎ ديداري‌‏‎
.خورد‏‎ رقم‌‏‎ پاس‌‏‎ ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ نهايي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
با‏‎ ذوبآهن‌‏‎.‎شد‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ نصيب‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎ تلخ‌ترين‌‏‎
تيم‌‏‎ برابر‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ سنگين‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ اسمي‌‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎
در‏‎ بدي‌‏‎ خاطره‌‏‎ نور‏‎ در‏‎ خود‏‎ خانگي‌‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ نارنجستان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ روبرو‏‎ شيروان‌‏‎ قند‏‎
خود‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ مديريتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ نارنجستان‌‏‎.‎گذاشت‌‏‎ برجا‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ ذهن‌‏‎
بايد‏‎ ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ نارنجستان‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ تهران‌‏‎ برق‌‏‎ برابر‏‎ نور‏‎ است‌ ، در‏‎ نشده‌‏‎
.كند‏‎ اقدام‌‏‎ خود‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ ترميم‌‏‎ به‌‏‎ مطرح‌‏‎ نفراتي‌‏‎ جذب‏‎ با‏‎ زودتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎
سوم‌‏‎ هفته‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎
صفر‏‎ گنبد‏‎ نئوپان‌‏‎ -‎تهران‌ 3‏‎ پيكان‌‏‎ *
اروميه‌ 2‏‎ سو‏‎ سمن‌‏‎ -تهران‌ 3‏‎ آذين‌‏‎ سايپا‏‎ *
شيروان‌ 3‏‎ قند‏‎ -صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ *
تهران‌ 3‏‎ برق‌‏‎ -صفر‏‎ نور‏‎ نارنجستان‌‏‎ *
تهران‌ 3‏‎ پاس‌‏‎ -اهواز 2‏‎ لوله‌سازي‌‏‎ *

بود‏‎ معلم‌‏‎ كه‌‏‎ شاگردي‌‏‎


حال‌‏‎ و‏‎ گذشته‌ها‏‎ در‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ با‏‎

و‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ جباري‌‏‎ علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ شاهرخي‌‏‎ محراب‏‎ ‎‏‏،‏‎ كاشاني‌‏‎ جعفر‏‎ ‎‏‏،‏‎ عرب‏‎ مصطفي‌‏‎:‎ راست‌‏‎ از‏‎ ايستاده‌‏‎
حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎
مالكي‌‏‎ اكبر‏‎ و‏‎ خاني‌‏‎ قليچ‌‏‎ پرويز‏‎ ‎‏‏،‏‎ خواه‌‏‎ وفا‏‎ ‎‏‏، غلام‌‏‎ شاهرخي‌‏‎ همايون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ افتخاري‌‏‎ اكبر‏‎:‎ راست‌‏‎ از‏‎ نشسته‌‏‎
هر‏‎.‎متفاوت‌‏‎ و‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ پيچيده‌اي‌‏‎ موجود‏‎ انسان‌‏‎ -‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ نهفته‌‏‎ وجودش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ رشد‏‎ گونه‌اي‌‏‎ شرايطبه‌‏‎ فراخور‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ انساني‌‏‎
كه‌‏‎ داشتند‏‎ مثالي‌‏‎ قديمي‌ها‏‎.رهبري‌اند‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ روحيه‌‏‎ داراي‌‏‎ خردسالي‌‏‎ اوان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎
"شده‌اند‏‎ بزرگ‌‏‎ زود‏‎ كه‌‏‎ كوچولويي‌‏‎ مردان‌‏‎":‎مي‌گفتند‏‎ آنها‏‎.‎داشت‌‏‎ مصداق‌‏‎ افراد‏‎ اينگونه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
بازيكني‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ معلمي‌‏‎ كه‌‏‎ شاگردي‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ هم‌‏‎ مربي‌‏‎ كه‌‏‎
نيم‌‏‎.‎سالگي‌‏‎ شصت‌‏‎ تا‏‎ سالگي‌‏‎ دوازده‌‏‎ از‏‎.‎كرد‏‎ رشد‏‎ ورزش‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ خصوصيات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎
ابتداي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎.‎زيستن‌‏‎ سالم‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ كردن‌ ، ‏‎ ورزش‌‏‎ قرن‌‏‎ نيم‌‏‎ دويدن‌ ، ‏‎ توپ‌‏‎ با‏‎ قرن‌‏‎
آقا‏‎ حسن‌‏‎ را‏‎ او‏‎ هم‌‏‎ خودش‌‏‎ سالهاي‌‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ هم‌‏‎ آنكه‌‏‎ عجيب‏‎.بود‏‎ حسن‌آقا‏‎ سالگي‌‏‎ در 12‏‎ يعني‌‏‎ ورزش‌‏‎
.بود‏‎ ساخته‌‏‎ مركزي‌‏‎ عجب‏‎.‎آقا‏‎ حسن‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ دستگاه‌‏‎ چهارصد‏‎ يك‌‏‎ معروف‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌ناميدند‏‎
برادران‌‏‎ با‏‎ دستگاه‌‏‎ چهارصد‏‎.مي‌كرد‏‎ جذب‏‎ را‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ آهن‌ربا‏‎ چون‌‏‎ كه‌‏‎ محله‌اي‌‏‎

ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گوناگون‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ توپ‌‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎.‎شد‏‎ معروف‌‏‎ ورزش‌‏‎ محله‌‏‎ به‌‏‎ حبيبي‌‏‎
سالگي‌‏‎ در 60‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ بچه‌ها‏‎ زده‌‏‎ آفتاب‏‎ صورت‌‏‎ بر‏‎ حبيبي‌ها‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خنكي‌‏‎ آب‏‎
كاپيتان‌‏‎ تا‏‎ سرگذاشت‌‏‎ پشت‌‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ دوران‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ حفظ‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ هيكل‌‏‎ و‏‎ اندام‌‏‎ همان‌‏‎ هم‌‏‎
كوچك‌‏‎ استخواني‌‏‎ چهره‌‏‎ آن‌‏‎.شود‏‎ ايران‌‏‎ ورزش‌‏‎ سال‌‏‎ مرد‏‎ تا‏‎ كشيد‏‎ بسيار‏‎ رياضت‌هاي‌‏‎.‎شود‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
او‏‎.‎نشد‏‎ خارج‌‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ اخلاقيات‌‏‎ چهارچوب‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ پنجاه‌‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ زد‏‎ گره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اخلاق‌‏‎
:مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بسيار‏‎ گفتني‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ آقا‏‎ حسن‌‏‎مي‌نامند‏‎ آقا‏‎ حسن‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ را‏‎
حيدري‌‏‎ حسن‌‏‎
شديد؟‏‎ آشنا‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ ;مي‌كنيم‌‏‎ شروع‌‏‎ گذشته‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ *
ما‏‎ محله‌‏‎ در‏‎ دوازده‌سالگي‌‏‎ سن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌ 1332‏‎ در‏‎.‎نبود‏‎ رايج‌‏‎ زياد‏‎ فوتبال‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ -‎
آن‌‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شديم‌‏‎ جمع‌‏‎ هم‌‏‎ دور‏‎ بار‏‎ چند‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ تيمي‌‏‎ درياباري‌‏‎ علي‌اكبر‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ بازي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ ماهوتي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دوران‌‏‎
فعاليت‌‏‎ هم‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ رونق‌‏‎ هم‌‏‎ واليبال‌‏‎ ما‏‎ محله‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎
هم‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌دادم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ واليبال‌‏‎ رشته‌‏‎ اگر‏‎ خودم‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كردم‌‏‎
.مي‌يافتم‌‏‎ راه‌‏‎

بود؟‏‎ چگونه‌‏‎ دبيرستان‌‏‎ دوران‌‏‎ *
واليبال‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ هم‌‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ خواندم‌‏‎ مي‌‏‎ درس‌‏‎ ابوريحان‌‏‎ دبيرستان‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ -
مدير‏‎ ديوسالار‏‎ ابوريحان‌ ، ‏‎ مدرسه‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ گل‌آور‏‎ مصطفي‌‏‎ تشويق‌‏‎ به‌‏‎ بعدها‏‎.‎بودم‌‏‎ ابوريحان‌‏‎
راهنمايي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ پيدا‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌تري‌‏‎ نگاه‌‏‎ ورزش‌‏‎ معلم‌‏‎ رفيعي‌‏‎ و‏‎ مدرسه‌‏‎
ما‏‎ بود‏‎ ممكن‌‏‎ نبود‏‎ آنها‏‎ نظرات‌‏‎ واگر‏‎ پرداختم‌‏‎ هم‌‏‎ فوتبال‌‏‎ به‌‏‎ تحصيل‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ نفرات‌‏‎ اين‌‏‎ درست‌‏‎
مهندس‌‏‎ و‏‎ دكتر‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ دوستاني‌‏‎ من‌‏‎ مثال‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎.‎مي‌رفتيم‌‏‎ ديگري‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎
.رفتند‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ بعضي‌‏‎ شدند ، ‏‎
داشت‌؟‏‎ وجود‏‎ تيم‌‏‎ چند‏‎ دستگاه‌‏‎ چهارصد‏‎ در‏‎ *
منوط‏‎ ما‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ غرب‏‎ و‏‎ شرق‌‏‎ جنوب ، ‏‎ شمال‌ ، ‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎ منطقه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ -‎
.مي‌شد‏‎ ديگر‏‎ محله‌هاي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎
بگوييد؟‏‎ برايمان‌‏‎ شاهين‌‏‎ از‏‎ *
به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ حق‌‏‎ كه‌‏‎ اكرامي‌‏‎ دكتر‏‎ مي‌خواندم‌‏‎ درس‌‏‎ متوسطه‌‏‎ سوم‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ -‎
و‏‎ كرد‏‎ جمع‌‏‎ هم‌‏‎ دور‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ دارند‏‎ دستگاه‌‏‎ چهارصد‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ گردن‌‏‎
بهزادي‌ ، ‏‎ شيرزادگان‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.داد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ بود‏‎ شاهين‌‏‎ مجموعه‌‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ كولاك‌‏‎ شاهين‌‏‎ تيم‌‏‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎ شفيعي‌‏‎ و‏‎ جلالي‌‏‎ رضا‏‎ ياورزاده‌ ، ‏‎ فخيمي‌ ، ‏‎
مي‌كرديد؟‏‎ بازي‌‏‎ پست‌‏‎ كدام‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ *
سنترهافبك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌ 523‏‎ با‏‎ تيم‌ها‏‎ اكثر‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ -
.مي‌كردم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ بود‏‎ فوتبال‌‏‎ بازي‌‏‎ پست‌هاي‌‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ (‎مركزي‌‏‎ هافبك‌‏‎)‎
بود؟‏‎ تيم‌‏‎ كدام‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شاهين‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ رسمي‌‏‎ بازي‌‏‎ اولين‌‏‎ *
آمد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ دوستانه‌اي‌‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ شوروي‌‏‎ ديناموتفليس‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سالهاي‌ 3837‏‎ در‏‎ -‎

كولاك‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎.رفتيم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ هزارتماشاگر‏‎ حضور 15‏‎ در‏‎ و‏‎ امجديه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ بودم‌‏‎ ساله‌‏‎ درست‌ 17‏‎.شدم‌‏‎ برگزيده‌‏‎ هم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ يافته‌‏‎ راه‌‏‎ شاهين‌‏‎ به‌‏‎ شاهين‌‏‎
روزنامه‌‏‎ واين‌‏‎ رفت‌‏‎ ورزشي‌‏‎ كيهان‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ اسم‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ شركت‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ خورديم‌‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ ما‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ فوق‌العاده‌اي‌‏‎ تمجيد‏‎
.رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ برومند‏‎ را‏‎ ما‏‎
شديد؟‏‎ جدا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ چرا‏‎ و‏‎ بود‏‎ چه‌‏‎ شاهين‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ اختلاف‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ *
تيم‌‏‎ با‏‎ داشتيم‌‏‎ ديداري‌‏‎ ما‏‎ مي‌شد‏‎ برگزار‏‎ ساله‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ شاهين‌‏‎ داخلي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ -‎
حريف‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مهاجمين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بود ، ‏‎ پزشكي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ راه‌آهن‌‏‎
باعث‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تباني‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداد‏‎ بروز‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎
قول‌‏‎ از‏‎ صبح‌‏‎ تيراژ‏‎ پر‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ اخيرا‏‎ البته‌‏‎ شوم‌ ، ‏‎ جدا‏‎ شاهين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎
.ندارد‏‎ صحت‌‏‎ اصلا‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ بيان‌‏‎ ديگر‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ اخراج‌‏‎ علت‌‏‎ مهاجم‌‏‎ همان‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ كدام‌‏‎ شاهين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ *
فريبرز‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ شاهين‌‏‎ شهباز‏‎ تيم‌‏‎ ماجرا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ من‌‏‎ -‎
.داشتند‏‎ حضور‏‎.‎.‎.‎و‏‎ اميرابوي‌‏‎ شرفي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ حبيبي‌ ، ‏‎ منوچهر‏‎ اسماعيلي‌ ، ‏‎
درآورديد؟‏‎ تاج‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ سر‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ *
را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ تاج‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سال‌ 1338‏‎ در‏‎ -
.مي‌كردم‌‏‎ همراهي‌‏‎
بستيد؟‏‎ قرارداد‏‎ تاج‌‏‎ به‌‏‎ رفتن‌‏‎ براي‌‏‎ آيا‏‎ *
نه‌‏‎ باشگاهها‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ نبود‏‎ حالا‏‎ مثل‌‏‎ وضع‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خير ، ‏‎ -
.مي‌كردند‏‎ هم‌‏‎ هزينه‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌كردند‏‎ دريافت‌‏‎ پولي‌‏‎ تنها‏‎
بگوييد؟‏‎ برايمان‌‏‎ بيشتر‏‎ خود‏‎ خانواده‌‏‎ از‏‎ *
بوديم‌‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ بچه‌‏‎ ما 9‏‎ استخدامات‌‏‎ دايره‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بهداري‌‏‎ وزارت‌‏‎ كارمند‏‎ پدرم‌‏‎ -
ما‏‎ منزل‌‏‎.‎داشت‌‏‎ نقش‌‏‎ ما‏‎ پيشرفت‌‏‎ در‏‎ مادرم‌‏‎ بيشتر‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ دختر‏‎ و 4‏‎ پسر‏‎ پدرم‌ 5‏‎ كه‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ آب‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ امكانات‌‏‎ بيشتر‏‎ دستگاه‌‏‎ چهارصد‏‎ زمين‌‏‎ به‌‏‎ نزديكي‌‏‎ بواسطه‌‏‎
.مي‌شد‏‎ نگهداري‌‏‎ ما‏‎ منزل‌‏‎ در‏‎ توپ‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌گذاشت‌‏‎
رسيديد؟‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ سالي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ *
مقدماتي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ سالگي‌‏‎ سن‌ 18‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ تاج‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ تا 42‏‎ سال‌ 38‏‎ از‏‎ من‌‏‎ -‎
.شدم‌‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1958‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎
روسيه‌‏‎ اختلافات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مجارستان‌‏‎ برجسته‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ماساروژ‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
.بود‏‎ آمده‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ مجارستان‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ روس‌ها‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ مجارستان‌‏‎ و‏‎
شد؟‏‎ ظاهر‏‎ چگونه‌‏‎ ايران‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ *
تيم‌‏‎ نيامد ، ‏‎ هندوستان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ نداشته‌‏‎ پاسپورت‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ماساروژ‏‎ -‎
موفق‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ همگروه‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ هند ، ‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎.نگرفت‌‏‎ توجهي‌‏‎ درخور‏‎ نتايج‌‏‎
حتم‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مي‌آمد‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ماساروژ‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎.يابد‏‎ راه‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ نشد‏‎
.مي‌كرديم‌‏‎ صعود‏‎ خود‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎
مي‌كردند؟‏‎ ارنج‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ او‏‎ غياب‏‎ در‏‎ *
قديمي‌‏‎ فوتباليست‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ وقت‌‏‎ رييس‌‏‎ مكري‌‏‎ تيمسار‏‎ هندوستان‌‏‎ آرناكولاي‌‏‎ در‏‎ -‎
هم‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ كه‌‏‎ دهداري‌‏‎ مرحوم‌‏‎ و‏‎ عارف‌‏‎ آقايان‌‏‎ البته‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ رهبري‌‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ كمك‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ بود‏‎
شديد؟‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ جذب‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ *
افسري‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ من‌‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ كه‌به‌‏‎ شد‏‎ تاسيس‌‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ عقاب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سال‌ 1342‏‎ در‏‎ -‎
.داشتم‌‏‎ حضور‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ سال‌ 52‏‎ تا‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جذب‏‎ بودم‌‏‎ شهرباني‌‏‎
بودند؟‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ همبازي‌هاي‌‏‎ *
ملحق‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎ يزدانيان‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ رنجبر‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎ حشمت‌‏‎ -
.بود‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ امراللهي‌‏‎ مهدي‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎ شديم‌‏‎
بگوييد؟‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ *
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1347‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ -
بانكوك‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سال‌ 1966‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎.‎دست‌آورديم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ مي‌شد‏‎
بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1964‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎رسيديم‌‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎
.بوديم‌‏‎ همگروه‌‏‎ مكزيك‌‏‎ و‏‎ روماني‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يافتيم‌‏‎ راه‌‏‎ توكيو‏‎ المپيك‌‏‎
كنيد؟‏‎ بازگو‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پاياني‌‏‎ نقطه‌‏‎ *
ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ خداحافظي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1349‏‎ در‏‎ -‎
از‏‎ تا‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كردند‏‎ برگزار‏‎ خداحافظي‌‏‎ ديدار‏‎ بازيكني‌‏‎ براي‌‏‎
ماتيوس‌‏‎ سراستانلي‌‏‎ هست‌‏‎ يادم‌‏‎.‎كنند‏‎ ديدن‌‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ ب‏‎ و‏‎ الف‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ ميهمانان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ شهير‏‎ بازيكن‌‏‎
بودند؟‏‎ بازيكنان‌‏‎ كدام‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ پست‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ *
كساني‌‏‎ هوشنگي‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ كازراني‌‏‎ حسين‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كاشاني‌‏‎ جعفر‏‎ و‏‎ حلوايي‌‏‎ من‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ -‎
.مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
گذاشتيد؟‏‎ كنار‏‎ را‏‎ باشگاهي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ *
.شدم‌‏‎ مشغول‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جمشيد‏‎ تخت‌‏‎ جام‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ -
....ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ و‏‎ *
المپيك‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ دوران‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ انتخاب‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تا 60‏‎ سالهاي‌ 58‏‎ طي‌‏‎ -‎
همان‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎.‎نرفتيم‌‏‎ المپيك‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌ها‏‎ تحريم‌‏‎ بواسطه‌‏‎ اما‏‎ يافت‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ نيز‏‎ مسكو‏‎ ‎‏‏1980‏‎
نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ يافتيم‌‏‎ حضور‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ كويت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ ملت‌هاي‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
چند‏‎ حضور‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حمله‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ عراق‌‏‎ روزها‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرديم‌‏‎ صعود‏‎ نيز‏‎ نهايي‌‏‎
كويت‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شديدي‌‏‎ افت‌‏‎ تيم‌‏‎ روحيه‌‏‎ خوزستاني‌‏‎ بازيكن‌‏‎
.شديم‌‏‎ سوم‌‏‎ شمالي‌‏‎ كره‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ رده‌بندي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باختيم‌‏‎
برديد؟‏‎ مرزها‏‎ سوي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تجربه‌‏‎ *
مدت‌ 5‏/1‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ كنار‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ شمسي‌‏‎ داودي‌‏‎ مصطفي‌‏‎ آمدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ -
تيم‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ مجدد‏‎ بازگشت‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ الاهلي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ سال‌‏‎
آرارات‌‏‎ در‏‎.مي‌كردم‌‏‎ دريافت‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حقوق‌‏‎ بالاترين‌‏‎ شصت‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رفتم‌‏‎ آرارات‌‏‎
نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسل‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بازيكناني‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ اداره‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎
به‌‏‎ سركيسيان‌‏‎ ورژ‏‎ و‏‎ ابراهيمي‌‏‎ سروژ‏‎ ملكيان‌ ، ‏‎ فرد‏‎ تيموري‌ ، ‏‎ سرژيك‌‏‎ اختر ، ‏‎ ادموند‏‎ بزيك‌ ، ‏‎ ادموند‏‎
.شدند‏‎ جذب‏‎ فوتبال‌‏‎ بزرگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
كنيد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ *
مختلف‌‏‎ ادوار‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ چون‌‏‎ برد‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ نام‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ -‎
دايي‌‏‎ علي‌‏‎ كنوني‌‏‎ دوره‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ برومند‏‎ دكتر‏‎ زماني‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ زيادي‌‏‎ تفاوت‌هاي‌‏‎
ديگران‌‏‎ سرآمد‏‎ هامبورگ‌‏‎ و‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎ چون‌‏‎ بزرگي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ و‏‎
.هستند‏‎
داشتيد؟‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ مختلف‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مربيگري‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ براي‌‏‎ *
شركت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كلاس‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ كرامر 4‏‎ دتمار‏‎ سال‌ 1974‏‎ در‏‎ -
متحول‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بعدا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كلاس‌‏‎ همين‌‏‎ شدم‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ اول‌‏‎ شاگرد‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
طول‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ مدت‌ 15‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ بغداد‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ ارتش‌هاي‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎
پشت‌‏‎ انگليسي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ را‏‎ ماهه‌اي‌‏‎ عملي‌ 2‏‎ كلاس‌‏‎ نيز‏‎ سال‌ 1357‏‎ در‏‎كردم‌‏‎ شركت‌‏‎ انجاميد‏‎
.سرگذاشتم‌‏‎
شما؟‏‎ ورزشي‌‏‎ خاطره‌‏‎ بهترين‌‏‎ *
به‌‏‎ يافتن‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ كاپيتان‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 47‏‎ و‏‎ آسيا‏‎ ملتهاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ -
.توكيو‏‎ المپيك‌ 64‏‎
آورديد؟‏‎ روي‌‏‎ زندگي‌‏‎ به‌‏‎ سالي‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎*
در‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ پسرودختر‏‎ فرزند‏‎ دو‏‎ داراي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ ازدواج‌‏‎ سال‌ 1342‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ آمريكا‏‎
اوج‌‏‎ به‌‏‎ نبودنمي‌توانستم‌‏‎ زندگيم‌‏‎ در‏‎ او‏‎ همياري‌هاي‌‏‎ اگر‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ همسرم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
نديدم‌ ، ‏‎ را‏‎ همسرم‌‏‎ يكماه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رفتم‌‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏، من‌‏‎ عقد‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ مثال‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ برسم‌ ، ‏‎
.نبودم‌‏‎ حاضر‏‎ او‏‎ كنار‏‎ در‏‎ من‌‏‎ فرزندانم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تولد‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎

دارد‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ژيمناستيك‌‏‎


تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ نگران‌‏‎ ژيمناستيك‌ ، ‏‎

سادات‌‏‎ عبدالكريم‌‏‎ دكتر‏‎ بدني‌ ، ‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ اوايل‌‏‎
اين‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اسدي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ بركنار‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ از‏‎ رضاعي‌‏‎
.شد‏‎ منصوب‏‎ فدراسيون‌‏‎
رياست‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ جابجايي‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎
اسباب‏‎ ميداني‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌دو‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ نظير‏‎ بسياري‌‏‎ جهات‌‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ فدراسيون‌ها‏‎
.آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ نگراني‌‏‎
سال‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎ فدراسيون‌ها‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ايجاد‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎ نگراني‌‏‎ اين‌‏‎
برگزار‏‎ آن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دمكراتيك‌‏‎ كاملا‏‎ شيوه‌‏‎ با‏‎ داشتند‏‎ اعتقاد‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ فدراسيوني‌‏‎ تنها‏‎ ‎‏‏1379 ،‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ بود ، ‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ زد ، ‏‎ برهم‌‏‎ را‏‎ معادلات‌‏‎ و‏‎ پيش‌بيني‌ها‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ وقت‌‏‎ معاونان‌‏‎ كه‌از‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ وقت‌‏‎ رئيس‌‏‎ ژيمناستيك‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎
سادات‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ بركنار‏‎ مي‌گرفت‌ ، ‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ قولي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بدني‌‏‎
در‏‎ نيز‏‎ زيادي‌‏‎ بازتاب‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ گزينش‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ پست‌‏‎ در‏‎ رضاعي‌‏‎
.داشت‌‏‎ رسانه‌ها‏‎
انتقاد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ درخشان‌‏‎ محمد‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ فدراسيون‌ها‏‎ روساي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ دمكراتيك‌نبودن‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ رسانه‌ها‏‎
آزادانه‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ آزادي‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ بارزي‌‏‎ نمونه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎:بود‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اشاره‌‏‎
.فدراسيون‌هاست‌‏‎ روساي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزارشدن‌‏‎
افرادي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
اقدام‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ منصوب‏‎ فدراسيون‌‏‎ يك‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ اخيرا‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ بركناري‌‏‎ براي‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ مجمع‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ راي‌‏‎ آراء‏‎ اكثريت‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ موافقت‌‏‎ مورد‏‎ نيز‏‎ درخواست‌‏‎
.دادند‏‎ پست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رضاعي‌‏‎ سادات‌‏‎ ابقاء‏‎
براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
كار‏‎ بر‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ نداد ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ بركناري‌‏‎
اما‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بودجه‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ مختلفي‌‏‎ اهرم‌هاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ فدراسيون‌‏‎
.نباشد‏‎ نتيجه‌بخش‌‏‎ فشارها‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مقاومت‌‏‎
وي‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ جابجايي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ داشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ دامن‌‏‎ تازه‌‏‎ جابجايي‌‏‎ اين‌‏‎ فدراسيون‌ها ، ‏‎ روساي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ تغيير‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
.گرفت‌‏‎
رضاعي‌‏‎ سادات‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ كارشناسان‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ رشد‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ نيز‏‎ زيادي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎
شده‌‏‎ بركنار‏‎ رئيس‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ امكان‌‏‎ كم‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ و‏‎ بازدهي‌‏‎
.نداشت‌‏‎ خود‏‎ كارهاي‌‏‎ از‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ها‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ ورزش‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ بلندمدتي‌‏‎ متعدد‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌گويند ، ‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎
خواهد‏‎ جواب‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ در 5‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ نوجوانان‌‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎
.مي‌شد‏‎ داده‌‏‎ لازم‌‏‎ فرصت‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ لذا‏‎ و‏‎ داد‏‎
فدراسيون‌‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ تازه‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ دليل‌‏‎ سبب‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مجددا‏‎ فشارها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ نگران‌‏‎ آنان‌‏‎.‎است‌‏‎ برانگيز‏‎ سئوال‌‏‎ ژيمناستيك‌‏‎
.باشد‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ غيرورزشي‌‏‎ اهداف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ افراد‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ رضاعي‌‏‎ سادات‌‏‎ دكتر‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ عده‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ نيز‏‎ ورزش‌‏‎ تحصيل‌كرده‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ ورزش‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مديريتي‌‏‎ دوران‌‏‎ همچنين‌‏‎
.مي‌دانند‏‎ سئوال‌برانگيز‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ جابجايي‌‏‎
به‌‏‎ راسخ‌‏‎ اعتقاد‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مجمع‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌گويند‏‎ كارشناسان‌‏‎
كه‌‏‎ آنان‌‏‎ ونظر‏‎ اعتقاد‏‎ اين‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ چرا‏‎ داشتند ، ‏‎ رضاعي‌‏‎ سادات‌‏‎ فعاليت‌‏‎
آينده‌‏‎ در‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.است‌‏‎ نموده‌‏‎ وي‌‏‎ بركناري‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ هستند ، ‏‎ كارشناس‌‏‎ و‏‎ صاحبنظر‏‎ همگي‌‏‎
كرد؟‏‎ نخواهد‏‎ وارد‏‎ مادر‏‎ و‏‎ پرطرفدار‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ پيكر‏‎ بر‏‎ را‏‎ لطمه‌اي‌‏‎
دوستارگان‌‏‎ محمدحسن‌‏‎

شد‏‎ تكذيب‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ معاونت‌‏‎ حذف‌‏‎ شايعه‌‏‎


شايعات‌‏‎ تمامي‌‏‎ رد‏‎ با‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ معاون‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آبان‌‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ جديد‏‎ چارت‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ معاونت‌‏‎ اين‌‏‎ حذف‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
ادامه‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ تغييري‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ بدون‌‏‎ معاونت‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ ماه‌‏‎
.مي‌دهد‏‎
سخنراني‌ ، ‏‎ قالب‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ انحاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ "طاهريان‌‏‎ طاهره‌‏‎"
مطرح‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ شخصي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ معاونت‌‏‎ اين‌‏‎ حذف‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ تفسير‏‎ يا‏‎ و‏‎ مصاحبه‌‏‎
.نمي‌دهند‏‎ ارائه‌‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ نظر‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
تشكيلات‌‏‎ است‌‏‎ ملاك‌‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ احترام‌‏‎ قابل‌‏‎ افراد‏‎ تحليل‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
تشكيلات‌‏‎ بلكه‌‏‎ معاونت‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ تشكيلات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ است‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ شده‌‏‎ تصويب‏‎
روال‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ حاصل‌‏‎ تغييري‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ نيز‏‎ انجمن‌ها‏‎ و‏‎ هيات‌ها‏‎ استانها ، ‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ بيشتري‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎
امور‏‎ در‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎ مشاور‏‎" با‏‎ "بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ معاونت‌‏‎" جايگزيني‌‏‎ بحث‌‏‎:افزود‏‎ طاهريان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بشود ، ‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ دارند‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بيش‌‏‎ شايعه‌اي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"بانوان‌‏‎
معاونت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ثابت‌‏‎ معاونت‌‏‎ بدني‌ ، 6‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ تشكيلاتي‌‏‎ جديد‏‎ چارت‌‏‎ در‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ معاونت‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ (‎اشتغال‌زائي‌‏‎) شناور‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ مديريت‌‏‎ سازمان‌‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ چارت‌‏‎
قوي‌تر‏‎ بحث‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ استانها‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ ارتقاء‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ استانها‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مطرح‌‏‎ استانها‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كردن‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ دو‏‎ يك‌ ، ‏‎ درجه‌‏‎ استانهاي‌‏‎ گروه‌‏‎ سه‌‏‎ قالب‏‎
آذربايجان‌‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ فارس‌ ، ‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شامل‌‏‎ كشور‏‎ بزرگ‌‏‎ استان‌‏‎ در 6‏‎ طاهريان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
استانهاي‌‏‎ در‏‎ استان‌ ، ‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ معاونت‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ خوزستان‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎
ورزش‌‏‎ مسئول‌‏‎ كارشناس‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ استانها‏‎ ساير‏‎ در‏‎ و‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ اداره‌‏‎ رئيس‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ دوم‌‏‎ رده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ استانها‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ بانوان‌‏‎
به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ طبق‌‏‎ بر‏‎ سال‌ 80‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ورزشي‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
دو‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ طاهريان‌‏‎.دارند‏‎ فعاليت‌‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ معاونت‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ مستقل‌‏‎ صورت‌‏‎
در‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ انجمن‌ها‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ بانوان‌‏‎ ورزش‌‏‎ براي‌‏‎ اعتباري‌‏‎ رديف‌‏‎
.است‌‏‎ ورزشي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اختيار‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اميدواري‌‏‎ اظهار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ بانوان‌ ، ‏‎ ورزش‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ معاون‌‏‎
و‏‎ قهرماني‌‏‎ بعد‏‎ دو‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ كيفي‌‏‎ و‏‎ كمي‌‏‎ سطح‌‏‎ ارتقاء‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بانوان‌ ، ‏‎ ورزش‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تقويت‌‏‎
.شود‏‎ اقدام‌‏‎ همگاني‌‏‎

با‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ رويارويي‌‏‎
واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎


رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ دلايل‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ بودن‌‏‎ قانوني‌‏‎ غير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ واليبال‌‏‎ ون‌‏‎___فدراسي‏‎
فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ مجمع‌‏‎
اين‌‏‎ بدني‌‏‎ ت‌‏‎____تربي‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ واليبال‌‏‎
.شد‏‎ تشكيل‌‏‎ استان‌‏‎
ا‏‎____ت‏‎ فدراسيون‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ گفته‌بود‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
رار‏‎____ق‏‎ ذيحساب‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ مالي‌‏‎ مسائل‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
.است‌‏‎ منتفي‌‏‎ هيات‌‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ مجمع‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نگيرد ، ‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ مالي‌‏‎ حسابهاي‌‏‎:گفته‌بود‏‎ يزداني‌خرم‌‏‎ محمدرضا‏‎
واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ مسئولان‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ داراي‌‏‎ ذيحسابي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ سال‌1380‏‎
.شود‏‎ تشكيل‌‏‎ مجمع‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ رفع‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ اين‌باره‌پاسخگو‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎
هيات‌هاي‌‏‎ مجامع‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ براساس‌‏‎:‎بود‏‎ واليبال‌افزوده‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
را‏‎ مجامع‌‏‎ رياست‌اينگونه‌‏‎ وي‌‏‎ نماينده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مربوطه‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ استان‌ها ، ‏‎ ورزشي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ ام‌‏‎ نماينده‌‏‎ ونه‌‏‎ من‌‏‎ نه‌‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎ داشت‌‏‎ خواهند‏‎ برعهده‌‏‎
.نداشت‌‏‎ حضور‏‎
ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ تهران‌در‏‎ واليبال‌استان‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ "حاتمي‌‏‎ اميدوار‏‎"
هيات‌هاي‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ بدني‌‏‎ ت‌‏‎____تربي‏‎ زيرنظر‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ هيات‌‏‎ مالي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎
واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ مشترك‌‏‎
ابهامات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ واليبال‌‏‎ هيات‌‏‎ خزانه‌دار‏‎ توسط‏‎ لازم‌‏‎ پيگيري‌هاي‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎
.دهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ مالي‌‏‎
رئيس‌‏‎ چنانچه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ ورزشي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ مجامع‌‏‎ تشكيل‌‏‎ اساسنامه‌‏‎ براساس‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ محسوب‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ معاون‌‏‎ نيابد‏‎ حضور‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ فدراسيون‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ جلسه‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎ پايه‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ بازيكنان‌‏‎ سني‌‏‎ صغر‏‎ مشكل‌‏‎ درباره‌‏‎ حاتمي‌‏‎
بازيكنان‌صغر‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ بدعت‌گذار‏‎: گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎
.بوده‌است‌‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ واليبال‌‏‎ در‏‎ سني‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.