شماره‌ 2917‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 4 ,2002 آذر1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 13‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
World Economy
Business
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Environment
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
نشد‏‎ تعبير‏‎ كه‌‏‎ رويايي‌‏‎

فرودها‏‎ و‏‎ اوج‌ها‏‎

اخلاقي‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ افطاري‌‏‎

هنر‏‎ حاشيه‌‏‎

ديداري‌دوباره‌‏‎

نشد‏‎ تعبير‏‎ كه‌‏‎ رويايي‌‏‎
"سفيد‏‎ خواب‏‎" كارگردان‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎

اين‌‏‎ دارد‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ مي‌شناسدو‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ پشتوانه‌اي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎
ببينيم‌‏‎ او‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ بازيگر‏‎ ما‏‎ مي‌شود‏‎ شناخت‌باعث‌‏‎
صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎
شده‌‏‎ انجام‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ يك‌‏‎ وقايع‌نگاري‌‏‎
زواياي‌‏‎ عميق‌ترين‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ چهره‌اش‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هنرمنداني‌‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎
با‏‎ را‏‎ كودكي‌شان‌‏‎ دوران‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏20‏‎- جوانان‌ 25‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎ من‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ هم‌سن‌‏‎ جوانان‌‏‎ خاطرات‌‏‎
.كردند‏‎ سپري‌‏‎ "موش‌ها‏‎ مدرسه‌‏‎" و‏‎ "بهداشت‌‏‎ محله‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"بيا‏‎ برو‏‎ محله‌‏‎" مجموعه‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ هنرمندي‌‏‎.‎است‌‏‎ كودكي‌ام‌‏‎ دوران‌‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ معصوميت‌‏‎ يادآور‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ جبلي‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌‏‎
ملتهب‏‎ شرايط‏‎ بحبوحه‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ قياس‌‏‎ قابل‌‏‎ عبدي‌‏‎ اكبر‏‎ با‏‎ فقط‏‎ شايد‏‎ جايگاه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎
ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ كودكان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ خنده‌‏‎ داشتند‏‎ سعي‌‏‎ سال‌ها ، ‏‎ آن‌‏‎ ايران‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ جنگي‌‏‎
كه‌‏‎ سال‌هايي‌‏‎].‎اوست‌‏‎ جواني‌‏‎ سوخته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ مديون‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎.‎بياورند‏‎
- شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ و‏‎ واسطه‌‏‎ با‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ نمي‌دانم‌‏‎.‎است‌‏‎ نهاده‌‏‎ خود‏‎ حرفه‌‏‎ بر‏‎
دلپذيري‌‏‎ احساس‌‏‎ قدرشناسي‌ ، ‏‎ هست‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.مي‌داريم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ - او‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
نخواهد‏‎ پايان‌‏‎ كه‌‏‎ جنگي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جنگ‌‏‎ فقط‏‎ زندگي‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ فكر‏‎ خيلي‌ها‏‎ شايد‏‎ دوران‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ [است‌‏‎
نمي‌شد‏‎ متصور‏‎ بي‌سروساماني‌‏‎ و‏‎ ويراني‌‏‎ خرابي‌ ، ‏‎ جز‏‎ آرزوهايشان‌‏‎ و‏‎ تخيل‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ داشت‌‏‎
جذب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بزرگان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ "بروبيا‏‎ محله‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌اي‌‏‎
اخير‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ تلويزيون‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ ميان‌‏‎ مداوم‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎
قصد‏‎ "فروش‌‏‎ شيريني‌‏‎ دختر‏‎" اكران‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ طهماسب‏‎ ايرج‌‏‎ هميشگي‌اش‌‏‎ زوج‌‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎
دفتر‏‎ به‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎.‎باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ و‏‎ طهماسب‏‎ ايرج‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ تا‏‎ داشتم‌‏‎
و‏‎ قرمزي‌‏‎ كلاه‌‏‎" درگير‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ جبلي‌‏‎ و‏‎ طهماسب‏‎ مشغله‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ رفتم‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ صحرا‏‎
تا‏‎ كنم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نتوانستم‌‏‎ ديگر‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎.‎نشد‏‎ فراهم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ امكان‌‏‎ بودند‏‎ "سروناز‏‎
صحرا‏‎ راهي‌‏‎ "سفيد‏‎ خواب‏‎" اكران‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎.‎شد‏‎ اكران‌‏‎ روانه‌‏‎ "سفيد‏‎ خواب‏‎" كه‌‏‎ زماني‌‏‎
همان‌‏‎ بلند‏‎ بخت‌‏‎ از‏‎.‎كنم‌‏‎ جلب‏‎ گفت‌وگو‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ موافقت‌‏‎ بتوانم‌‏‎ بلكه‌‏‎ شدم‌تا‏‎ فيلم‌‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ كردم‌‏‎ صحبت‌‏‎ ساعتي‌‏‎ يك‌‏‎ طهماسب‏‎ ايرج‌‏‎ و‏‎ او‏‎ با‏‎داشت‌‏‎ حضور‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ روز‏‎
آنها‏‎ به‌‏‎ حضوري‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بخواند‏‎ را‏‎ بنده‌‏‎ سوالات‌‏‎ رئوس‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ موافقت‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎
گفت‌وگو‏‎ اساسا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎بود‏‎ بزرگي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎.دهد‏‎ پاسخ‌‏‎
.است‌‏‎ كم‌حرفي‌‏‎ آدم‌‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎
در‏‎ -‎ گفت‌وگو‏‎ شيرين‌‏‎ خيال‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ در‏‎ روز‏‎ چند‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوالات‌‏‎ خلاصه‌‏‎
كرده‌‏‎ ترسيم‌‏‎ برايمان‌‏‎ كودكي‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ اميد‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎ گپي‌‏‎ حقيقت‌‏‎
.بردم‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ او‏‎ با‏‎ - بود‏‎
و‏‎ سينمايي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ تفاوت‌‏‎ يكي‌‏‎ كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ هم‌‏‎ فرعي‌‏‎ نكته‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ بايد ، ‏‎ اينها‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اما‏‎
جدي‌ ، ‏‎ است‌‏‎ فردي‌‏‎ خود‏‎ سينمايي‌ ، ‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎ جبلي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جبلي‌‏‎ واقعي‌‏‎
را‏‎ او‏‎ روزگار‏‎ سختي‌هاي‌‏‎ انگار‏‎ كه‌‏‎ مي‌آمد‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.تلخ‌انديش‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ حتي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ كم‌حرف‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ حالا‏‎ جبلي‌‏‎ مثل‌‏‎ نوستالژيكي‌‏‎ هنرمند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جالب‏‎ برايم‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ كرده‌‏‎ متاخر‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎
سال‌هايي‌‏‎ در‏‎ جبلي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ من‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حسي‌‏‎ چنين‌‏‎ مستقيم‌‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌ها‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ ديده‌ ، ‏‎ مهرباني‌‏‎ آثارش‌‏‎ دوستداران‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ نهاده‌‏‎ پشت‌سر‏‎ كه‌‏‎
طايفه‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎ براي‌‏‎ -‎ نيست‌‏‎ مراد‏‎ وفق‌‏‎ بر‏‎ شرايط‏‎ مي‌گذراند ، ‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ مي‌رسد‏‎
"گفتن‌‏‎" بر‏‎ را‏‎ "سكوت‌‏‎" و‏‎ است‌‏‎ كم‌حرف‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ - باشد؟‏‎ يكي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ هنرمند‏‎
نيافته‌‏‎ راه‌‏‎ آنها‏‎ حريم‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ناگفته‌اي‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ حاوي‌‏‎ او‏‎ نگاه‌هاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ ترجيح‌‏‎
به‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎ مي‌انديشد‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ بفهمم‌‏‎ و‏‎ يابم‌‏‎ راه‌‏‎ او‏‎ افكار‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎است‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ سنگيني‌‏‎ من‌‏‎ بر‏‎ نگاه‌هايش‌‏‎.‎مي‌يابم‌‏‎ دست‌‏‎ او‏‎ افكار‏‎ خواندن‌‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ او‏‎
.است‌‏‎ سن‌‏‎ فاقد‏‎ واقعا‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎
جبلي‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ متوجه‌‏‎ (‎آنجا‏‎ كاركنان‌‏‎ طفلك‌‏‎)‎ رفتم‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ كه‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ از‏‎ بعد‏‎ خلاصه‌‏‎
آخر‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ صبر‏‎ روزي‌‏‎ چند‏‎.‎نيست‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ از‏‎ خبري‌‏‎ فعلا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خورده‌‏‎ سرما‏‎
نوشته‌‏‎ خوانا‏‎ خطي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بنده‌‏‎ سوالات‌‏‎ جواب‏‎ جبلي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدم‌‏‎ كردم‌‏‎ مراجعه‌‏‎ مذكور‏‎ دفتر‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ خواب‏‎ تمام‌‏‎ فهميدم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ تازه‌‏‎.‎بدهد‏‎ تحويل‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ بوده‌‏‎ منتظر‏‎ و‏‎
.هوا‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ رفته‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ دود‏‎ خيال‌هايم‌‏‎
واسطه‌‏‎ به‌‏‎ حضوري‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ هنگام‌‏‎ داشتم‌‏‎ بنا‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ طرح‌‏‎ نكته‌‏‎ پر‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ سوال‌‏‎ من‌ 15‏‎
آقاي‌‏‎ كتبي‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ بشنوم‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ از‏‎ جديد‏‎ شايد‏‎ حرف‌هايي‌‏‎ سوالات‌ ، ‏‎ محتواي‌‏‎ گستردگي‌‏‎
سوال‌‏‎ اين‌ 15‏‎ از‏‎.داشت‌‏‎ تفاوت‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ با‏‎ آسمان‌‏‎ تا‏‎ زمين‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ سوالات‌‏‎ به‌‏‎ جبلي‌‏‎
وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ موجز‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ پاسخ‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ سوال‌‏‎ به‌ 10‏‎
.نكردند‏‎ برآورده‌‏‎ مرا‏‎ نظر‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ سياسي‌‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎ بود‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎.‎است‌‏‎ بالا‏‎ زيادي‌‏‎ من‌‏‎ امثال‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ توقع‌‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎
همواره‌‏‎ سينمايي‌اش‌‏‎ تصوير‏‎ بودكه‌‏‎ هنرمندي‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ شنيدن‌‏‎ هدف‌‏‎.‎بحث‌انگيزتر‏‎ احتمالا‏‎ چيزهاي‌‏‎
براي‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ حك‌‏‎ ما‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ شيرين‌ ، ‏‎ شخصيتي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎
يا‏‎ جادويي‌‏‎ جعبه‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ ببينيم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ در‏‎ داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ شده‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ دقايقي‌‏‎
.سفيد‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎
و‏‎ نويسنده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ سينما‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ بيشتر‏‎ تقريبا‏‎ "مريم‌‏‎ پسر‏‎" از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎*
خواستيد‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ وسوسه‌برانگيزي‌‏‎ چيز‏‎ چه‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ مقوله‌‏‎ مي‌شناختند ، ‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ بازيگر‏‎
داديد؟‏‎ قرار‏‎ كار‏‎ دستمايه‌‏‎ را‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ اول‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ چرا‏‎ و‏‎ كنيد؟‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
هشت‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ شوم‌‏‎ بازيگر‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ هنرجوي‌‏‎ كودكي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎
مريم‌‏‎ پسر‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎..و‏‎ فيلمبردار‏‎ كارگردان‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ داشتم‌‏‎ فعال‌‏‎ حضور‏‎ ميلي‌متري‌‏‎
شوخي‌‏‎ و‏‎ طنز‏‎ با‏‎ نمي‌شد‏‎ و‏‎ دارد‏‎ انساني‌‏‎ موضوعي‌‏‎ مريم‌‏‎ پسر‏‎.‎بودم‌‏‎ ساخته‌‏‎ ويدئويي‌‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ هم‌‏‎
.كرد‏‎ برخورد‏‎ موضوع‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
ترغيب‏‎ دوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ چقدر‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ "مريم‌‏‎ پسر‏‎" به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ واكنش‌هايي‌‏‎*
شما‏‎ براي‌‏‎ مي‌خواندند‏‎ سفارشي‌‏‎ محصولي‌‏‎ را‏‎ "مريم‌‏‎ پسر‏‎" كه‌‏‎ نقدهايي‌‏‎ يا‏‎ واكنش‌ها‏‎ اصلا‏‎ كرد؟‏‎
خير؟‏‎ يا‏‎ داشت‌‏‎ اهميت‌‏‎
بودن‌‏‎ سفارشي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بود‏‎ خاص‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ بنابراين‌‏‎.‎بود‏‎ خاص‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ جزء‏‎ مريم‌‏‎ پسر‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نگرفته‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ كمكي‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎
من‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ هم‌‏‎ سفارش‌‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ فرض‌‏‎ اگر‏‎.‎بودم‌‏‎ داده‌‏‎ پيشنهاد‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
بسازيد‏‎ انساني‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ سفارش‌‏‎ سازماني‌‏‎ يا‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎ چون‌‏‎.‎ندارد‏‎ ايراد‏‎
بيان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مريم‌‏‎ پسر‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.باشد‏‎ مذهب‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ باارزش‌‏‎ بسيار‏‎ خودم‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ اشكال‌‏‎ خيلي‌‏‎ سينمايي‌‏‎
براي‌‏‎ تاخير‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎.‎افتاد‏‎ فاصله‌‏‎ سالي‌‏‎ چند‏‎ "سفيد‏‎ خواب‏‎" و‏‎ "مريم‌‏‎ پسر‏‎" شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ بين‌‏‎*
چه‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ نگاه‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ بود؟‏‎ خواسته‌‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎
.كرد‏‎ تغييراتي‌‏‎
كارگردان‌‏‎ چهارصد‏‎ حدود‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ حدود‏‎ شايد‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ فاصله‌‏‎
عده‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ فاصله‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ است‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ شصت‌‏‎ سالي‌‏‎ حدود‏‎ توليد‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎
.كنند‏‎ كار‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ محدودي‌‏‎

گرفت‌؟‏‎ شكل‌‏‎ شما‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ "سفيد‏‎ خواب‏‎" طرح‌‏‎*
رسيدن‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نزديك‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ تخيل‌‏‎مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎ تخيلاتشان‌‏‎ با‏‎ آدم‌ها‏‎ بيشتر‏‎
نزديك‌‏‎ واقعيت‌‏‎ به‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ آرزوهايشان‌‏‎ و‏‎ تخيلات‌‏‎ آدم‌ها‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ ولي‌‏‎.‎ممكن‌‏‎ آرزوها‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ شروع‌‏‎ اينجا‏‎ از‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎ رويا‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ شد‏‎ نخواهد‏‎
عنصر‏‎ چند‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ عهده‌تان‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ نوشتن‌‏‎ يا‏‎ كرده‌ايد‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آثاري‌‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎*
تلخي‌‏‎ نوعي‌‏‎ و‏‎ معصوميت‌‏‎ و‏‎ سادگي‌‏‎ كودكي‌ ، ‏‎ با‏‎ آميخته‌‏‎ شيطنت‌‏‎ طنز ، ‏‎ مثل‌‏‎ عناصري‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مشترك‌‏‎
.بگوييد‏‎ آثارتان‌‏‎ در‏‎ حضورشان‌‏‎ و‏‎ عناصر‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كمي‌‏‎ مي‌شود‏‎ اگر‏‎ غم‌بار‏‎
عناصري‌‏‎ بيشتر‏‎.‎كند‏‎ صحبت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ بايد‏‎ تحليل‌گر‏‎ و‏‎ منتقد‏‎ يك‌‏‎.‎بگويم‌‏‎ چيزي‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎
.نباشد‏‎ توضيح‌دادني‌‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ انسان‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ فرموديد‏‎ كه‌‏‎
انتخاب‏‎ را‏‎ (اصلاني‌‏‎ تورج‌‏‎ آقاي‌‏‎) جوان‌‏‎ فيلمبردار‏‎ يك‌‏‎ خوابسفيد‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چه‌‏‎*
هستيد؟‏‎ راضي‌‏‎ او‏‎ كار‏‎ از‏‎ چقدر‏‎ كرديد؟‏‎
هماني‌‏‎ هم‌‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎ بود‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎.‎ديدم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اصلاني‌‏‎ آقاي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ نمونه‌‏‎
.داشتم‌‏‎ را‏‎ انتظارش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
ساختار‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ هستند‏‎ ساده‌‏‎ ميزانسن‌ها‏‎ بيشتر‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ ثابت‌‏‎ فيلم‌‏‎ نماهاي‌‏‎ اكثر‏‎ تقريبا‏‎*
فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ساختاري‌‏‎ چنين‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ بود‏‎ نابازيگران‌‏‎ كار‏‎ محدوديت‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ ساده‌‏‎
بوديد؟‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌شود‏‎ را‏‎ اكشن‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واضح‌‏‎.‎داد‏‎ همراه‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ فرم‌‏‎ داستاني‌‏‎ هر‏‎
.باشند‏‎ هماهنگ‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ عناصر‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مختلف‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هر‏‎.‎كرد‏‎ كار‏‎
.بود‏‎ گفته‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ موضوع‌اش‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ ساختار‏‎
بازيگر‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎كرده‌ايد‏‎ كار‏‎ غيرحرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ با‏‎ ساخته‌ايد ، ‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎*
تقريبا‏‎ گرفت‌؟‏‎ صورت‌‏‎ چگونه‌‏‎ بازيگرها‏‎ انتخاب‏‎ يافتيد؟‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ نابازيگران‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
ندارند ، ‏‎ مشكلي‌‏‎ دوربين‌‏‎ با‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎ داده‌اند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ خوبي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ همگي‌‏‎
.كنيد‏‎ برقرار‏‎ هماهنگي‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ خودتان‌‏‎ بازي‌‏‎ بين‌‏‎ توانستيد‏‎ چگونه‌‏‎
اين‌‏‎.‎دارد‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ پشتوانه‌اي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎
تجاري‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واضح‌‏‎ببينيم‌‏‎ او‏‎ نقش‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ بازيگر‏‎ ما‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ شناخت‌‏‎
را‏‎ فيلم‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ تماشاگر‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ وقتي‌‏‎ ولي‌‏‎ كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ نابازيگران‌‏‎ از‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎
.مي‌آيند‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ نابازيگران‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ ببيند‏‎ هماني‌‏‎ را‏‎ او‏‎ فقط‏‎ و‏‎ كند‏‎ باور‏‎
نقش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ و‏‎ گرفتيم‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ ديديم‌‏‎ را‏‎ نفر‏‎ چندين‌‏‎ نقش‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎
آن‌ها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ بازي‌‏‎ جنس‌‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎ بازيگر‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎.شود‏‎ پيدا‏‎ است‌‏‎ نزديك‌تر‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ كلي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ تا‏‎ كنم‌‏‎ نزديك‌‏‎
درستي‌‏‎ كار‏‎ نابازيگرها‏‎ انتخاب‏‎ "سفيد‏‎ خواب‏‎" و‏‎ "مريم‌‏‎ پسر‏‎" فيلمنامه‌‏‎ دو‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎*
داريد؟‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ بعدي‌تان‌‏‎ كارهاي‌‏‎ براي‌‏‎ آيا‏‎.‎مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
.كنيم‌‏‎ كار‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ را‏‎ بعدي‌‏‎ كار‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ ويژگي‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ هر‏‎

فرودها‏‎ و‏‎ اوج‌ها‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎

دريافت‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خوب‏‎ نقد‏‎ تا‏‎ چهار‏‎ همين‌‏‎ نبود‏‎ گلابي‌‏‎ درخت‌‏‎ مهرجويي‌كارگردان‌‏‎ مثل‌‏‎ شخصي‌‏‎ اگر‏‎
نمي‌كرد‏‎
عقيقي‌‏‎ سعيد‏‎
از‏‎ بعد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشته‌ايم‌‏‎ را‏‎ ويژگي‌هايي‌‏‎ (انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎)‎ گذشته‌‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎
مخاطب ، ‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ روبه‌رو‏‎ دگرگوني‌ها‏‎ يك‌سري‌‏‎ با‏‎ انقلاب‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تحقير‏‎ مورد‏‎ و‏‎ شتم‌‏‎ و‏‎ ضرب‏‎ مورد‏‎ همواره‌‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ فكري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ منتقد‏‎
كه‌‏‎ گرامري‌‏‎.‎برگرداند‏‎ امروزي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شاهنامه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كوششي‌‏‎ تخت‌جمشيد‏‎ در‏‎ سياوش‌‏‎ فيلم‌‏‎
سلسله‌‏‎ نفرين‌‏‎ و‏‎ لعن‌‏‎ مورد‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎ همين‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ تجربه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ "رهنما‏‎ فريدون‌‏‎"
بدون‌‏‎.‎مي‌نشيند‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساله‌اي‌‏‎ هجده‌‏‎ جوان‌‏‎ تا‏‎ بهار‏‎ شميم‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ قرار‏‎ منتقدان‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎.‎باشند‏‎ كرده‌‏‎ درك‌‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شخصي‌‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ اينكه‌‏‎
وجود‏‎ تئوريك‌‏‎ اصلي‌‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎.كند‏‎ رشد‏‎ نمي‌تواند‏‎ اصلا‏‎ مي‌شود‏‎ واقع‌‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ ميزان‌‏‎
ويژگي‌ها‏‎ يعني‌‏‎.‎دارد‏‎ متفاوتي‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ ويژگي‌ها‏‎ اصلي‌‏‎ جريان‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎:دارد‏‎
آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ چيزهايي‌‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎ برمي‌گردند‏‎ متن‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ چيزهايي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ سعي‌‏‎ بودند‏‎ آن‌‏‎ نماينده‌‏‎ رهنما‏‎ و‏‎ غفاري‌‏‎ گلستان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎هستند‏‎
به‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ سينماي‌‏‎ (بودنشان‌‏‎ متفاوت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎)‎ خودبه‌خود‏‎ ولي‌‏‎ شود‏‎ تبديل‌‏‎ ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ منتقد‏‎ هم‌‏‎ اما‏‎ كنند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ مي‌كردند‏‎ سعي‌‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ آمد‏‎ وجود‏‎
سال‌هاي‌‏‎ از‏‎.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تنفر‏‎ و‏‎ كردند‏‎ هو‏‎ را‏‎ فيلمسازها‏‎ اين‌‏‎ عادي‌‏‎ مخاطب‏‎
به‌‏‎ راجع‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كوبيدند‏‎ را‏‎ بودند‏‎ متفاوت‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ يك‌سره‌‏‎ منتقدان‌‏‎ تا 1357‏‎ ‎‏‏1340‏‎
كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ برخورد‏‎ نسلي‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ با‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎مي‌كند‏‎ صدق‌‏‎ هم‌‏‎ داستان‌نويسي‌‏‎
به‌‏‎ گروهي‌‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ رهنما‏‎ فريدون‌‏‎ كه‌‏‎ جرياني‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ قطع‌‏‎ گذشته‌‏‎ با‏‎ ارتباطش‌‏‎
كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ گروه‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ جمع‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ زمين‌‏‎ ايران‌‏‎ نام‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎اصلاني‌‏‎ محمدرضا‏‎ حسن‌لو ، ‏‎ جام‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ آوانگارد‏‎
فرانسه‌ ، ‏‎ تك‌‏‎ سينما‏‎ با‏‎ رهنما‏‎ ارتباط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ كوبيده‌‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ مخاطبان‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ نامه‌‏‎ رسيدن‌‏‎ لحظه‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ نوشته‌‏‎ آنجا‏‎ مدير‏‎ توسط‏‎ ستايش‌آميز‏‎ نامه‌اي‌‏‎
نيست‌‏‎ تجربه‌هايي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دريافت‌هايمان‌‏‎ ما‏‎ يعني‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ مهمي‌‏‎ فيلمساز‏‎ اصلاني‌‏‎ آقاي‌‏‎
.دارند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ديگران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دريافت‌هايي‌‏‎ حاصل‌‏‎ بلكه‌‏‎ داريم‌‏‎ خودمان‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ خودمان‌‏‎ كه‌‏‎
نيز‏‎ نقدنويسي‌‏‎ جريان‌‏‎ و‏‎ كم‌فروش‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ بودند‏‎ توقيف‌‏‎ دائم‌‏‎ يا‏‎ ايران‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
نيز‏‎ دهه‌ 50‏‎ در‏‎.(آينه‌‏‎ و‏‎ خشت‌‏‎ يا‏‎ تخت‌جمشيد‏‎ در‏‎ سياوش‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مثل‌‏‎) بود‏‎ آنها‏‎ برعليه‌‏‎
در‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ نيز‏‎ قبلي‌‏‎ برخوردهاي‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ ساخته‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
شدت‌‏‎ به‌‏‎ رگبار‏‎.آوانسيان‌‏‎ / چشمه‌‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎ / رگبار‏‎:‎داشتند‏‎ حضور‏‎ ايران‌‏‎ فيلم‌‏‎ فستيوال‌‏‎ اولين‌‏‎
صرفا‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ شكست‌‏‎ تقريبا‏‎ چشمه‌‏‎ اما‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ داوران‌‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎
فرم‌‏‎ با‏‎ اصلا‏‎ ايران‌‏‎ منتقدان‌‏‎ تفكر‏‎ عمومي‌‏‎ جريان‌‏‎ است‌‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
رگبار‏‎ با‏‎ را‏‎ چشمه‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌كنند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎ بلكه‌‏‎نمي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ فيلم‌ها‏‎
.است‌‏‎ موفق‌تر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ چشمه‌‏‎ (دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ خيلي‌‏‎ را‏‎ بيضايي‌‏‎ سينماي‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎)‎ كنيم‌‏‎ مقايسه‌‏‎
استقبال‌‏‎ مورد‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نبود‏‎ فرمي‌‏‎ بود‏‎ كردن‌‏‎ تجربه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آوانسيان‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ فرمي‌‏‎ چون‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بارور‏‎ را‏‎ فيلمساز‏‎ نه‌‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ جريان‌‏‎.‎بگيرد‏‎ قرار‏‎ مخاطبان‌‏‎
در‏‎ فيلمساز‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كار‏‎ فرهنگي‌‏‎ انزواي‌‏‎ در‏‎ منتقد‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎مي‌برد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ تصويري‌‏‎
آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ دو‏‎ كايه‌‏‎ كه‌‏‎ طوفاني‌‏‎ جريان‌‏‎ آن‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ مي‌سازد‏‎ فيلم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انزواي‌‏‎
.آمد‏‎ نخواهد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ همچنان‌‏‎ ولي‌‏‎ درنيامده‌اند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ زمان‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
اكران‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎ هستند ، ‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ فيلمسازها‏‎
جريان‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ دوچندان‌‏‎ آنها‏‎ اتهام‌‏‎ ديگر‏‎ بودند‏‎ رفته‌‏‎ آنها‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎
در‏‎ سياوش‌‏‎ آينه‌ ، ‏‎ و‏‎ خشت‌‏‎ كردن‌‏‎ درك‌‏‎ خوب‏‎ و‏‎ ديدن‌‏‎ بدون‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تصويري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎
داداشتو‏‎ كه‌‏‎ كجايي‌‏‎:بزند‏‎ داد‏‎ قيصر‏‎ داداش‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ منتظر‏‎.‎..و‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ تخت‌جمشيد‏‎
مي‌دوي‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ دنبال‌‏‎ اگر‏‎:‎دارد‏‎ خوبي‌‏‎ جمله‌‏‎ افولس‌‏‎ ماكس‌‏‎.‎مي‌زنند‏‎ كف‌‏‎ همگي‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كشتن‌‏‎
.مي‌ماني‌‏‎ عقب‏‎ فيلمت‌‏‎ تماشاگر‏‎ ابله‌ترين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ باش‌‏‎ مطمئن‌‏‎
به‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ باشيم‌‏‎ نسل‌ها‏‎ تغيير‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎ يك‌‏‎ تاثير‏‎ مورد‏‎ در‏‎
است‌‏‎ باد‏‎ شطرنج‌‏‎ و‏‎ حسن‌لو‏‎ جام‌‏‎ رهنما‏‎ با‏‎ اصلاني‌‏‎ مراوده‌‏‎ نتيجه‌‏‎ لااقل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
ساخته‌‏‎ هنگامه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مثلا‏‎)‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ تجاري‌‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ دوايي‌‏‎ پرويز‏‎ مراوده‌‏‎ ولي‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎ تكرار‏‎ (است‌‏‎ وايلدر‏‎ سابرنياي‌‏‎ دست‌چهارم‌‏‎ كپي‌‏‎ كه‌‏‎ خاچيكيان‌‏‎
يعني‌‏‎.‎داريم‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ معاني‌‏‎ سنتي‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دريافت‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎
يكسان‌‏‎ را‏‎ تماشاگرش‌‏‎ و‏‎ منتقد‏‎ و‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ رايج‌‏‎ جريان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ فيلمي‌‏‎ دنبال‌‏‎
داشته‌ايم‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ و‏‎ رايج‌‏‎ جريان‌‏‎ مداوم‌‏‎ به‌طور‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ ارضا‏‎
/ كيارستمي‌‏‎ عباس‌‏‎ سينماي‌‏‎ الان‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ اشتباه‌‏‎ متفاوت‌‏‎ با‏‎ نبايد‏‎ را‏‎ مستقل‌‏‎ سينماي‌‏‎ اما‏‎
معناي‌‏‎ به‌‏‎ مهرجويي‌‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ مستقل‌‏‎ سينماي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ هوشيائوشين‌‏‎
سينما‏‎ اصلي‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ سينمايشان‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مداوم‌‏‎ به‌طور‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ متفاوت‌‏‎ كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ روابط‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎.مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎
كار‏‎ تشكل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ كار‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌ها‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ جلوه‌‏‎ متفاوت‌‏‎
كار‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎ و‏‎ بردارند‏‎ دست‌‏‎ سليقه‌شان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شوند‏‎ موفق‌‏‎ آدم‌ها‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ مشكلي‌‏‎
مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ امروزي‌‏‎ ساله‌‏‎ نوزده‌‏‎ جوان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ اين‌‏‎ چشم‌انداز‏‎.‎نيست‌‏‎ شدني‌‏‎ كنند‏‎
جرياني‌‏‎ غرب‏‎ در‏‎ كيارستمي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.بكنم‌‏‎ كار‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ همكلاسي‌ام‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎
مي‌كند‏‎ دفع‌‏‎ را‏‎ خلاقه‌‏‎ قوه‌‏‎ سازنده‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ عناصر‏‎ كليه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ در‏‎
ويژگي‌ها‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ ما‏‎(‎..و‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ درگيري‌‏‎ ديدن‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ مطالعه‌ ، ‏‎)‎
خودمان‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ دنيا‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اصلا‏‎ اهداف‌‏‎ و‏‎
كنند‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ صرفا‏‎ فيلمسازها‏‎ براي‌‏‎ اهدافشان‌‏‎ و‏‎ ويژگي‌ها‏‎ندارند‏‎
.باشد‏‎ آنها‏‎ اصالت‌‏‎ عدم‌‏‎ كشف‌‏‎ بايد‏‎ منتقد‏‎ وظيفه‌‏‎ اولين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ جايزه‌اي‌‏‎ و‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ خوب‏‎ ايراني‌‏‎ واقعي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مهم‌‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
شهرت‌‏‎ و‏‎ سابقه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مهرجويي‌‏‎ مثل‌‏‎ شخصي‌‏‎ اگر‏‎ مطمئنا‏‎.‎برخوردارند‏‎ نيز‏‎ بدي‌‏‎ اكران‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎
خوب‏‎ نقد‏‎ تا‏‎ چهار‏‎ همين‌‏‎ (‎شد‏‎ اكران‌‏‎ شرايط‏‎ بدترين‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎) نمي‌بود‏‎ گلابي‌‏‎ درخت‌‏‎ كارگردان‌‏‎
باعث‌‏‎ بازتابش‌‏‎ در‏‎ مخاطب‏‎ تعالي‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ مخاطب‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ كشف‌‏‎ عنصر‏‎ پس‌‏‎.‎نمي‌كرد‏‎ دريافت‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ جوان‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ بودن‌‏‎ متفاوت‌‏‎
شناخت‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ از‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ مضحك‌‏‎ كاريكاتور‏‎
است‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ سرگيجه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بي‌سواد‏‎ منتقدان‌‏‎ با‏‎ دائم‌‏‎ برخورد‏‎ و‏‎ شاهنامه‌‏‎
.ندارد‏‎ استامبول‌‏‎ چهارراه‌‏‎ در‏‎ ارز‏‎ فروش‌‏‎ با‏‎ فرقي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ فيلمسازي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎
دانستن‌‏‎ بدون‌‏‎ جوان‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎ متفاوت‌‏‎ آدم‌‏‎ را‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلم‌‏‎ يعني‌‏‎
به‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ از‏‎ ويژگي‌هايشان‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ حتي‌‏‎ دانستن‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ پس‌زمينه‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎
نگاه‌‏‎ و‏‎ بصري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ روي‌‏‎ تاثيري‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ نتايجش‌‏‎ و‏‎ مي‌روند‏‎ جشنواره‌ها‏‎
مي‌شناسيم‌‏‎ را‏‎ جوان‌هايي‌‏‎ الان‌‏‎.‎نمي‌گذارد‏‎ آگاهي‌‏‎ بينش‌‏‎ سطح‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎ باروري‌‏‎ و‏‎ مخاطب‏‎
.است‌‏‎ روبربرسون‌‏‎ و‏‎ آنتونيوني‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ جوايزشان‌‏‎ تعداد‏‎ Dvcam دقيقه‌اي‌‏‎ فيلم‌ 19‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎..و‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ چه‌‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎
كوشا‏‎ و‏‎ تازه‌‏‎ نسل‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎ نااميد‏‎ شخصا‏‎ من‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ جريان‌‏‎
.هستم‌‏‎

اخلاقي‌‏‎ پيام‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ افطاري‌‏‎
صفر‏‎ شبكه‌‏‎
رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎
كمانگري‌‏‎ بابك‌‏‎
هجوم‌‏‎ مردم‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيوني‌ ، ‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ سريال‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ رمضان‌‏‎ مبارك‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ دنبال‌‏‎ سيما ، ‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سالي‌‏‎ چند‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎مي‌آورد‏‎
سريال‌هاي‌‏‎ با‏‎ ساعته‌‏‎ چند‏‎ خلاء‏‎ تا‏‎ بنشينند‏‎ خود‏‎ گيرنده‌هاي‌‏‎ پاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ افطار‏‎ هنگام‌‏‎
از‏‎ نوعي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ مد‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ شود ، ‏‎ پر‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ توسط‏‎ روزه‌ ، ‏‎ هر‏‎ روتين‌‏‎
مردمي‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ مردم‌‏‎ خورد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اخلاقي‌‏‎ پيام‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ صرف‌‏‎ نصيحت‌گرايي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هاست‌‏‎
فارغ‌‏‎ رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ تلاشند‏‎ در‏‎ تلويزيون‌‏‎ روزمره‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ راه‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ اعصاب‏‎ كه‌‏‎ ببينند‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بپردازند‏‎ خود‏‎ عبادت‌‏‎ به‌‏‎ برنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ بدين‌گونه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ خاصي‌‏‎ فرمول‌‏‎ داراي‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ رمضان‌‏‎ ايام‌‏‎ براي‌‏‎ سريال‌سازي‌‏‎ نريزد ، ‏‎ هم‌‏‎
خاصي‌‏‎ و‏‎ ثابت‌‏‎ راهكارهاي‌‏‎ سريال‌‏‎ پخش‌‏‎ ترتيب‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ آنها‏‎ رده‌بندي‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ شبكه‌ها‏‎ مديران‌‏‎
از‏‎ فاصله‌‏‎ كمترين‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ سريال‌‏‎ كه‌‏‎ شبكه‌ 3‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيشنهاد‏‎ كننده‌ها‏‎ تهيه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
به‌‏‎ مي‌گردد‏‎ محسوب‏‎ رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ اول‌‏‎ سريال‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ مغرب‏‎ اذان‌‏‎ زمان‌‏‎
طي‌‏‎ خلافكاري‌‏‎ جوان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ اولا‏‎ كه‌‏‎ بسازند‏‎ را‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ مي‌كند‏‎ پيشنهاد‏‎ تهيه‌كننده‌ها‏‎
كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برمي‌دارد‏‎ خلاف‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ ناگهان‌‏‎ رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ قسمت‌‏‎ چندين‌‏‎
آخر‏‎ در‏‎ ايده‌آل‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ نجيب‏‎ دختري‌‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ اين‌‏‎ ثانيا‏‎ مي‌آورد ، ‏‎ روي‌‏‎ خير‏‎
را‏‎ جوان‌‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ باشد‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ بانفوذ‏‎ نصيحت‌گر‏‎ ريش‌سفيد‏‎ يك‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎كند‏‎ ازدواج‌‏‎ سريال‌‏‎
اخشايي‌‏‎ مجيد‏‎ سريال‌ ، ‏‎ آخر‏‎ در‏‎ نخواهي‌‏‎ بخواهي‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ كند ، ‏‎ هدايت‌‏‎ راست‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نصيحت‌‏‎
شبكه‌ها‏‎ ساير‏‎ در‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ روندي‌‏‎ چنين‌‏‎ اين‌‏‎.خواند‏‎ خواهد‏‎ معلم‌‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ شعري‌‏‎ با‏‎ ترانه‌اي‌‏‎
به‌‏‎ سريال‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ نيز‏‎ امسال‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌سازي‌‏‎ خاص‌‏‎ شيوه‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ شبكه‌ 3‏‎.‎مي‌شود‏‎ دنبال‌‏‎ نيز‏‎
مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ ابتكاري‌‏‎ شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ نوبه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ مردم‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ مهمان‌‏‎ مجريانش‌‏‎ قول‌‏‎
سريال‌‏‎ دو‏‎ شبكه‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ آماده‌‏‎ قسمت‌‏‎ در 30‏‎ سريال‌ها ، ‏‎ اكثر‏‎ تاكنون‌‏‎ چون‌‏‎
.شوند‏‎ برخوردار‏‎ اخلاقي‌‏‎ پيام‌‏‎ تنوع‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ توليد‏‎ متفاوت‌‏‎
هر‏‎ بدانند‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ القاي‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ همراز‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ اول‌ ، ‏‎ سريال‌‏‎
هدايت‌‏‎ راست‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ اخلاق‌گرا‏‎ پير‏‎ يك‌‏‎ نصيحت‌‏‎ با‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خلافكاري‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مريضي‌‏‎ مادر‏‎ معمول‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ ساده‌دلي‌‏‎ و‏‎ نجيب‏‎ دخترخانم‌‏‎ وصال‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎
.برسد‏‎ است‌‏‎ پول‌‏‎ محتاج‌‏‎ عملش‌‏‎ خرج‌‏‎
و‏‎ هنرمند‏‎ زوج‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ ماندني‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ سريال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
خط‏‎ امثال‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ كاري‌‏‎ جوان‌پسند ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ نعمتي‌‏‎ -‎ پورعرب‏‎ طوفاني‌‏‎
معمول‌ ، ‏‎ مطابق‌‏‎ كه‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ اتمام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ همچنين‌‏‎.‎دهند‏‎ انجام‌‏‎ نتوانستند‏‎ جوان‌‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ قرمز‏‎
با‏‎ و‏‎ - عروج‌‏‎ - پرمحتوا‏‎ نامي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ جديدي‌‏‎ سريال‌‏‎ شد ، ‏‎ ختم‌‏‎ خوشي‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎
اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ موضوع‌‏‎ كارگردان‌‏‎ خود‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ جوان‌‏‎ پليس‌‏‎ سريال‌‏‎ سازنده‌‏‎ كارگرداني‌‏‎
تغيير‏‎ بر‏‎ اصرار‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ كارگردان‌‏‎ اين‌‏‎انسان‌هاست‌‏‎ روحي‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ سريال‌ ، ‏‎
در‏‎ داده‌ ، ‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎ ساخته‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ميل‌‏‎ اين‌‏‎ كرات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ روحي‌‏‎ تحول‌‏‎ و‏‎
تشكيل‌‏‎ جداگانه‌‏‎ بخش‌‏‎ از 2‏‎ عروج‌‏‎ تصويربرداري‌‏‎":مي‌دارد‏‎ ابراز‏‎ جام‌جم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎
بيمارستان‌‏‎ بخش‌‏‎ دوم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ روايت‌‏‎ واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ داستاني‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خارجي‌‏‎ بخش‌‏‎ اول‌‏‎:‎است‌‏‎ شده‌‏‎
".شود‏‎ بررسي‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ را‏‎ انسان‌ها‏‎ اعمال‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برزخ‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ كه‌‏‎
نام‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ مجموعه‌‏‎ شبكه‌ 3 ، ‏‎ سريال‌‏‎ رسيدن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بلافاصله‌‏‎ نيز‏‎ شبكه‌ 2‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ ماه‌‏‎ اين‌‏‎ سريال‌هاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تفاوتي‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پخش‌‏‎ "نوعروس‌‏‎"
طبق‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مذهبي‌‏‎ فضايي‌‏‎ داستان‌‏‎ البته‌‏‎ ولي‌‏‎ نمي‌افتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ زماني‌‏‎ مقطع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ماجراهايش‌‏‎
ريش‌سفيد‏‎ و‏‎ ناصح‌‏‎ آقا‏‎ حاج‌‏‎ و‏‎ طناز‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ و‏‎ مومن‌‏‎ جوان‌‏‎ و‏‎ ازدواج‌‏‎ قضيه‌‏‎ فرمول‌ ، ‏‎ همان‌‏‎
كرده‌ ، ‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ تلويزيوني‌اش‌‏‎ كار‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ ميرباقري‌‏‎ بيژن‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ اعتماد‏‎ قابل‌‏‎
موفقيت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ساخته‌‏‎ "نانوشته‌‏‎ داستان‌‏‎" و‏‎ "دوخواهر‏‎" نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
.است‌‏‎ سردرآورده‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ چطور‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كسب‏‎ نيز‏‎ نسبي‌‏‎
توانسته‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ تهران‌‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "كنكوري‌ها‏‎ پشت‌‏‎" مجموعه‌‏‎ شايد‏‎ اما‏‎ و‏‎
نسبي‌‏‎ موفقيت‌‏‎.‎سازد‏‎ خود‏‎ جذب‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ لاپوشاني‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ شاهكارهاي‌‏‎
است‌‏‎ موفق‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ فرهادي‌‏‎ اصغر‏‎ شخص‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ سريال‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ سنگين‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ حاتمي‌كيا ، ‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ طولاني‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎
بازيگران‌‏‎ كنكوري‌ها ، ‏‎ پشت‌‏‎ سناريوي‌‏‎ نوشتن‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ بود‏‎ نوشته‌‏‎ را‏‎ پست‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ چالش‌برانگيز‏‎
خواندن‌‏‎ درس‌‏‎ براي‌‏‎ جوان‌‏‎ چند‏‎ شدن‌‏‎ جمع‌‏‎ كه‌‏‎ داستان‌‏‎ سوژه‌‏‎ كل‌ ، ‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ دراماتيك‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ خلق‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مناسبي‌‏‎ زمينه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كنكور‏‎ در‏‎ قبولي‌‏‎ براي‌‏‎
مشخص‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كننده‌هاي‌‏‎ تهيه‌‏‎ هدف‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎ طنزآلود‏‎ وجه‌‏‎ در‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ تاكيد‏‎ گرچه‌‏‎
جوان‌‏‎ -‎ شد‏‎ معرفي‌‏‎ هنر‏‎ عالم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نقشي‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ داوودنژاد ، ‏‎ رضا‏‎.مي‌سازد‏‎
كنكور‏‎ در‏‎ حتما‏‎ بايد‏‎ علاقه‌اش‌ ، ‏‎ مورد‏‎ دختر‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ وصال‌‏‎ راي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ - عاشق‌پيشه‌‏‎
نقش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بامزه‌اي‌‏‎ چهره‌‏‎ -‎ است‌‏‎ صادق‌‏‎ عباس‌‏‎ علي‌‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ - صادقي‌‏‎ علي‌‏‎.‎شود‏‎ قبول‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ كارآمد‏‎ تلويزيون‌‏‎ مديوم‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ شلوغ‌‏‎ و‏‎ شر‏‎ پسرهاي‌‏‎
به‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ كند‏‎ جلب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظرها‏‎ توانسته‌‏‎ مي‌شوند‏‎ پخش‌‏‎ مختلف‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سريال‌هايي‌‏‎
و‏‎ دراز‏‎ راه‌‏‎ همان‌‏‎ كه‌‏‎ داستان‌‏‎ اصلي‌‏‎ خط‏‎.‎دارد‏‎ مشهودي‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ شود‏‎ نگاه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مجرد‏‎ صورت‌‏‎
فضايي‌‏‎ شده‌‏‎ همراه‌‏‎ فرعي‌‏‎ داستاني‌‏‎ خطهاي‌‏‎ با‏‎ وقتي‌‏‎ است‌‏‎ مريم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ سياوش‌‏‎ خم‌‏‎ و‏‎ پرپيچ‌‏‎
شود‏‎ اضافه‌‏‎ داستان‌‏‎ طنز‏‎ بار‏‎ هم‌‏‎ قدر‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌وجود‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ فانتزي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ دائمي‌‏‎ و‏‎ ثابت‌‏‎ جذابيت‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
ماهي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ سريال‌ها‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ امسال‌‏‎ رمضان‌‏‎ ماه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
پس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ موج‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشهودي‌‏‎ معنوي‌‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
نيز‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ تا‏‎ شود‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ است‌‏‎ حاكم‌‏‎ مردم‌‏‎ بر‏‎ زماني‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ فزاينده‌‏‎ بركت‌‏‎
از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ايام‌‏‎ اين‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎
.شود‏‎ توليد‏‎ مردم‌ ، ‏‎ بر‏‎ مستقيم‌‏‎ نصيحت‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ پيام‌‏‎ تحميل‌‏‎ هرگونه‌‏‎

هنر‏‎ حاشيه‌‏‎
سينما‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ *20‏‎
افتتاح‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ سالن‌‏‎ بالاخره‌اولين‌‏‎ فراوان‌‏‎ حديث‌هاي‌‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ پس‌‏‎
با‏‎ فطر‏‎ عيد‏‎ روز‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ شده‌ ، ‏‎ واقع‌‏‎ فردوس‌‏‎ بلوار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.يابد‏‎ گشايش‌‏‎ آب‏‎ روي‌‏‎ خانه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎

مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ پناهي‌‏‎ براي‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ بازيگر‏‎*
داده‌‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ درخشاني‌‏‎ بازي‌‏‎ فيلم‌ 10‏‎ اصلي‌‏‎ سكانس‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طالعي‌زاده‌‏‎ كتايون‌‏‎
پناهي‌‏‎ جعفر‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎.‎كند‏‎ بازي‌‏‎ "طلا‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ پناهي‌‏‎ جعفر‏‎ جديد‏‎ پروژه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ بود‏‎
از‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ بود‏‎ فيلمش‌‏‎ در‏‎ طلا‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ چهره‌‏‎ يافتن‌‏‎ مشغول‌‏‎ مدت‌ها‏‎ كه‌‏‎
بيرون‌‏‎ پيروز‏‎ تست‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ طالعي‌زاده‌‏‎ اگر‏‎گرفت‌‏‎ تست‌‏‎ جديدش‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ بازيگر‏‎
فيلمبرداري‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ پناهي‌‏‎.‎زد‏‎ خواهد‏‎ كليد‏‎ امسال‌‏‎ زمستان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ فيلم‌‏‎ پناهي‌‏‎ بيايد‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ بدخشاني‌‏‎ بهرام‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ دايره‌‏‎ موفقيت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ را‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ فيلم‌‏‎
امسال‌‏‎ زمستان‌‏‎ طلا‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ آغاز‏‎ -‎ دوئل‌‏‎ - درويش‌‏‎ احمدرضا‏‎ جديد‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ بدخشاني‌‏‎ حضور‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎

مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ هركول‌‏‎*

هركول‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎ طلايي‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ رضازاده‌‏‎ حسين‌‏‎ از‏‎ آلمان‌‏‎ ZDF شبكه‌‏‎
وزنه‌برداري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اختتاميه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ تداركات‌‏‎مي‌سازد‏‎ "مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎
ادامه‌‏‎ رضازاده‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ وزنه‌بردار‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ ورشو‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎
جهان‌‏‎ مرد‏‎ قوي‌ترين‌‏‎ مستندساز‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ "مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ هركول‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎
او‏‎ با‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ همراهي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ مهرآباد‏‎ فرودگاه‌‏‎ هواپيما ، ‏‎ در‏‎ را‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ آلماني‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎.‎رفت‌‏‎ خواهند‏‎ اردبيل‌‏‎ به‌‏‎
پس‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ مهرآباد‏‎ فرودگاه‌‏‎ به‌‏‎ رضازاده‌‏‎ ورود‏‎ لحظه‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ سكانس‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ درست‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ عدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ مستقبلين‌‏‎ از‏‎ فرودگاه‌‏‎ بودن‌‏‎ خالي‌‏‎ از‏‎
.شدند‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ -‎ بود‏‎

باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ اميد‏‎ جشنواره‌‏‎ *

به‌‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اميد‏‎ موضوعي‌‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎
جشنواره‌‏‎ در‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تاكنون‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎.‎درمي‌آيد‏‎ نمايش‌‏‎
و‏‎ مجامع‌‏‎ كليه‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎است‌‏‎ نداده‌‏‎ نشان‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ اميد‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎

سخت‌‏‎ آزموني‌‏‎ در‏‎ پزشك‌‏‎ *
بالاخره‌‏‎ بود‏‎ هنري‌‏‎ مجامع‌‏‎ سرزبان‌‏‎ مدتي‌‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ پزشك‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ استعفاي‌‏‎ شايعه‌‏‎
پزشك‌‏‎ جايگزين‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رفته‌‏‎ پيش‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ شايعات‌‏‎ اين‌‏‎شد‏‎ تكذيب‏‎ وي‌‏‎ توسط‏‎
را‏‎ شايعات‌‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌بردند‏‎ نام‌‏‎ عسگرپور‏‎ محمدمهدي‌‏‎ يعني‌‏‎
استعفا‏‎ و‏‎ خداحافظي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ رسم‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.‎كرد‏‎ تكذيب‏‎ علنا‏‎
را‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ پزشك‌‏‎ بيماري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ پيچيده‌‏‎ خبري‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شايعه‌‏‎ قبل‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ مديري‌‏‎
نبود‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ شايعات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ نيز‏‎ وقت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ معاون‌‏‎ داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎.زد‏‎ دامن‌‏‎ بيشتر‏‎
آزمون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پزشك‌‏‎ محمدحسن‌‏‎ صبر‏‎ ميزان‌‏‎ بايد‏‎ حالا‏‎ داد‏‎ استعفا‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ بالاخره‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎
.سنجيد‏‎

دوباره‌‏‎
ديداري‌‏‎
تماشاگر‏‎ نگاه‌‏‎
فرزانه‌نيا‏‎ مريم‌‏‎
متن‌‏‎ در‏‎
تمام‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ سادگي‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ ساده‌‏‎ ساختاري‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ ساخته‌‏‎ جديدترين‌‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ مشاهده‌‏‎ (‎.‎.‎.‎و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ بازيگري‌ ، ‏‎ كارگرداني‌ ، ‏‎ داستان‌پردازي‌ ، ‏‎)‎ فيلم‌‏‎ كليت‌‏‎
شده‌‏‎ نخ‌نما‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ دستمايه‌اي‌‏‎ با‏‎ ملودرام‌‏‎ اثري‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ داستان‌‏‎ خلاصه‌‏‎ نيز‏‎ نخست‌‏‎ نگاه‌‏‎
تبديل‌‏‎ زجرآور‏‎ و‏‎ لوس‌‏‎ اثري‌‏‎ به‌‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ موجب‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ مي‌دهد‏‎
و‏‎ درست‌‏‎ ضرباهنگ‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ كارگردان‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ ساخته‌‏‎ آخرين‌‏‎.شود‏‎
به‌‏‎ تماشاگر‏‎ كشش‌‏‎ باعث‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ پرانرژي‌‏‎ و‏‎ هوشمندانه‌‏‎ كمدي‌اي‌‏‎ به‌‏‎ چشمگير‏‎ طنز‏‎
مي‌چرخد‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ بازي‌‏‎ كاكل‌‏‎ روي‌‏‎ فيلم‌‏‎ جذابيت‌‏‎ تمام‌‏‎ اينكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎.‎شود‏‎ اثر‏‎ درونمايه‌‏‎ سوي‌‏‎
عوامل‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ توانسته‌اند‏‎ يوسف‌پشندي‌‏‎ يوسف‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ ديگر‏‎ بازيگران‌‏‎ اما‏‎
او‏‎.‎است‌‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ فيلم‌‏‎ دومين‌‏‎ (‎‏‏1377‏‎)‎ مريم‌‏‎ پسر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎.‎دهند‏‎ وفق‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎
سال‌‏‎ كه‌ 13‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ هنري‌‏‎ فعاليت‌‏‎.‎است‌‏‎ ديپلم‌‏‎ مقطع‌‏‎ تا‏‎ رسمي‌اش‌‏‎ تحصيلات‌‏‎ و‏‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏39‏‎
سال‌ 1364‏‎ در‏‎ جبلي‌‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ هنرجوي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ داشت‌‏‎
خط‏‎ چون‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ سينماي‌‏‎ وارد‏‎ جوزاني‌‏‎ جعفري‌‏‎ ساخته‌‏‎ سرد‏‎ جاده‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ با‏‎
در‏‎ را‏‎.‎.‎و‏‎ آفتابي‌‏‎ مرد‏‎ پسرخاله‌ ، ‏‎ و‏‎ قرمزي‌‏‎ كلاه‌‏‎ خبر ، ‏‎ چه‌‏‎ ديگه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اي‌‏‎ شيرسنگي‌ ، ‏‎ پايان‌ ، ‏‎
در‏‎ بي‌دندان‌‏‎ عباس‌‏‎ كاراكتر‏‎ يادآور‏‎ جبلي‌‏‎ و 60‏‎ دهه‌ 50‏‎ متولدين‌‏‎ براي‌‏‎.‎دارد‏‎ خود‏‎ كارنامه‌‏‎
.است‌‏‎ بهداشت‌‏‎ محله‌‏‎ و‏‎ بيا‏‎ و‏‎ برو‏‎ محله‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌هايي‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ سال‌ 81‏‎
.(سفيد‏‎ خواب‏‎)‎ بازيگر‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ (شيريني‌فروش‌‏‎ دختر‏‎) بازيگر‏‎ عنوان‌‏‎
بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ رشته‌‏‎ كانديداي‌ 7‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎
بهترين‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ بهترين‌‏‎ مرد ، ‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيگر‏‎ بهترين‌‏‎ صدابرداري‌ ، ‏‎ بهترين‌‏‎ صداگذاري‌ ، ‏‎
براي‌‏‎ جبلي‌‏‎ اوليه‌‏‎ محكم‌‏‎ گام‌هاي‌‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎.شد‏‎ متن‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ چهره‌پردازي‌‏‎
.دارد‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ در‏‎ كار‏‎ ادامه‌‏‎
اكران‌ ، ‏‎ مرده‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ روز‏‎ طي‌ 17‏‎ سفيد‏‎ خواب‏‎ فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏50‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ شيريني‌فروش‌‏‎ دختر‏‎ در‏‎ جبلي‌‏‎ حميد‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎ فروشي‌‏‎ چنين‌‏‎
دارند؟‏‎ را‏‎ بازيگر‏‎ يك‌‏‎ بازي‌‏‎ مجدد‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ پتانسيل‌‏‎ هنوز‏‎ مردم‌‏‎ است‌‏‎ اكران‌‏‎ سينما‏‎ در 9‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.