شماره‌ 2970‏‎ ‎‏‏،‏‎Feb. 1, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 12‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page

نيست‌‏‎ جذاب‏‎ برايم‌‏‎ حاشيه‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎

گمشده‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎

گربه‌ها‏‎ و‏‎ موش‌ها‏‎

رويا‏‎ يك‌‏‎ زيستن‌‏‎

نكن‌‏‎ نگاه‌‏‎ حالا‏‎

نيست‌‏‎ جذاب‏‎ برايم‌‏‎ حاشيه‌‏‎ با‏‎ شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎
باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" كارگردان‌‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎

صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎
دقيقا‏‎ -‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ او‏‎.است‌‏‎ فيلم‌اش‌‏‎ دومين‌‏‎ ساختن‌‏‎ مشغول‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎
متوجه‌‏‎ را‏‎ تلاشش‌‏‎ تمام‌‏‎ -‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نزديكي‌هاي‌‏‎ همين‌‏‎ تا‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎
در‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎كرد‏‎ توقيف‌‏‎ بند‏‎ از‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" آزادسازي‌‏‎ و‏‎ نمايش‌‏‎ پروانه‌‏‎ گرفتن‌‏‎
البته‌‏‎.‎مي‌كرديم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ دومش‌‏‎ فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎ او‏‎ با‏‎ بود‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ قبلي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
كارگردان‌هاي‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نشد‏‎ تمام‌‏‎ او‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" توقيف‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ ديدند‏‎ را‏‎ او‏‎ فيلم‌‏‎ پناهي‌ ، ‏‎ جعفر‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ مجيد‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ - ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ بزرگ‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ فيلم‌‏‎ درنيامدن‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.كردند‏‎ تحسين‌‏‎
در‏‎.‎مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ سنت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎ كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎
- موتمن‌‏‎ فرزاد‏‎ و‏‎ شهبازي‌‏‎ پرويز‏‎ اميني‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎ -‎ كارگردان‌ها‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ حداقل‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎
فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درنيامده‌‏‎ عمومي‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ سومشان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎
را‏‎ مضاعفي‌‏‎ انرژي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ نشدن‌‏‎ اكران‌‏‎ همين‌‏‎ احتمالا‏‎.‎مي‌كنند‏‎ آماده‌‏‎ بعدي‌شان‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎ كه‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎مي‌كند‏‎ فراهم‌‏‎ بعدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎
شود‏‎ انجام‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎ گسترش‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ ما‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ ابتدا‏‎.‎دارد‏‎ اذعان‌‏‎
ديگر‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ مسير‏‎ طول‌‏‎ در‏‎.‎گيرد‏‎ صورت‌‏‎ مقام‌‏‎ استوديو‏‎ در‏‎ گفت‌وگو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ قرار‏‎ بعد‏‎ اما‏‎
نخعي‌‏‎ كيوان‌‏‎ و‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎ جدانشدني‌‏‎ يار‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ قبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎:مي‌كردند‏‎ همراهي‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ هم‌‏‎
."باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" در‏‎ او‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ همكار‏‎ و‏‎ سنگلج‌‏‎ تالار‏‎ مدير‏‎
دارد؟‏‎ حسي‌‏‎ چه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ دوبار‏‎ *
كند‏‎ شركت‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ صبر‏‎ يك‌سال‌‏‎ كه‌‏‎ بيايد‏‎ پيش‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎
هم‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كارم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ درمي‌آيد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ بالاخره‌‏‎ فيلمم‌‏‎ كه‌‏‎ خوشحالم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎
.كند‏‎ كمك‌‏‎ خيلي‌‏‎ بعدي‌ام‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينم‌‏‎ سينما‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎ با‏‎
.دارم‌‏‎ خوبي‌‏‎ حس‌‏‎ كلا‏‎
كرديد؟‏‎ دوندگي‌‏‎ خيلي‌‏‎ گويا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ *
.و‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ قبلش‌‏‎ يكسال‌‏‎.‎شد‏‎ حاضر‏‎ فيلم‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ دوندگي‌‏‎ يكسال‌‏‎ طبيعتا‏‎
هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎.‎شد‏‎ ديگري‌‏‎ طور‏‎ نتيجه‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ اذيت‌‏‎ خيلي‌‏‎.‎.‎
با‏‎ شوم‌ ، ‏‎ مطرح‌‏‎ من‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ شناختند‏‎ را‏‎ خودت‌‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎
الان‌‏‎ كه‌‏‎ حسي‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ طبيعتا‏‎فيلم‌‏‎ توقيف‌‏‎ يعني‌‏‎ حاشيه‌ ، ‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ باشد‏‎ فيلمم‌‏‎
.است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ با‏‎ خيلي‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎
كرد؟‏‎ كمك‌‏‎ بعدي‌تان‌‏‎ فيلم‌‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ براي‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اكران‌‏‎ عدم‌‏‎ آيا‏‎ *
مي‌آورد ، ‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ چشمگير‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فيلمساز‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎
من‌‏‎ ولي‌‏‎مي‌رود‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎ انتظار‏‎ يعني‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ كار‏‎ سخت‌‏‎ خيلي‌‏‎ را‏‎ دومشان‌‏‎ فيلم‌‏‎
دومم‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ دارم‌‏‎ الان‌‏‎ كه‌‏‎ انرژي‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌شوم‌‏‎ مستثني‌‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خوشبختانه‌‏‎
فيلم‌‏‎ چون‌‏‎است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ امتياز‏‎ خيلي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌سازم‌‏‎ را‏‎ اولم‌‏‎ فيلم‌‏‎ دارم‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مثل‌‏‎
فيلم‌‏‎ راحت‌‏‎ خيلي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎ چه‌‏‎ بازتاب ، ‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ و‏‎ درنيامده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ اولم‌‏‎
.است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ امتياز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نشدم‌‏‎ مسئله‌‏‎ آن‌‏‎ درگير‏‎.اول‌‏‎ فيلم‌‏‎ حس‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ مي‌سازم‌‏‎ را‏‎ دومم‌‏‎
درصدي‌‏‎ چند‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ را‏‎ قصه‌‏‎ يك‌‏‎ دارد‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ضدقصه‌‏‎ سينماي‌‏‎
را‏‎ خاص‌‏‎ هم‌‏‎ كندو‏‎ جذب‏‎ را‏‎ عادي‌‏‎ تماشاگر‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ را‏‎ داستاني‌‏‎ بود‏‎ توانسته‌‏‎ صددرصد‏‎ نه‌‏‎  
بود؟‏‎ چه‌‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" فيلم‌‏‎ شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ جريان‌‏‎ *
يك‌‏‎ كلامي‌‏‎ آقاي‌‏‎ آنجا‏‎ و‏‎ مي‌دادند‏‎ نمايش‌‏‎ مرا‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ قبلي‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ با‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎
خوبي‌‏‎ خيلي‌‏‎ امكانات‌‏‎ هم‌‏‎ واقعا‏‎ و‏‎ بسازيم‌‏‎ آنجا‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ روز‏‎
كنم‌‏‎ تشكر‏‎ دارد‏‎ جا‏‎ اينجا‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ باز‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ گذاشتند‏‎ ما‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
بايد‏‎ هم‌‏‎ سوژه‌اش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ تجربه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ برمي‌گشت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بسازم‌‏‎ پادگان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ من‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ مدت‌ها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎
اجازه‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شدم‌‏‎ اعزام‌‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ دقيقا‏‎ كه‌‏‎ خودم‌‏‎ سربازي‌‏‎ دوران‌‏‎
مي‌دادند‏‎ گوش‌‏‎ قاچاقي‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ پيدا‏‎ راديو‏‎ يك‌‏‎ بچه‌ها‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ گوش‌‏‎ راديو‏‎ نداشتيم‌‏‎
چه‌‏‎ در‏‎ واقعي‌اش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهميديم‌‏‎ تازه‌‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ برايمان‌‏‎ راديو‏‎ واقعي‌‏‎ جايگاه‌‏‎
همين‌‏‎ پادگان‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ دنياي‌‏‎ با‏‎ ارتباطت‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ برت‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ كسي‌‏‎ شما‏‎ وقتي‌‏‎.‎است‌‏‎ لحظه‌اي‌‏‎
ما‏‎ ارتباط‏‎ عدم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ دور‏‎ خيلي‌‏‎ بود‏‎ واقع‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ پادگان‌‏‎ كه‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ چون‌‏‎است‌‏‎ راديو‏‎
من‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ سوژه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ پر‏‎ راديو‏‎ همين‌‏‎ را‏‎ خلاء‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ دنياي‌‏‎ با‏‎
.بود‏‎
است‌؟‏‎ همين‌طور‏‎ آيا‏‎.‎صداست‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلمي‌‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" فيلم‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌شود‏‎ پس‌‏‎ *
خيلي‌‏‎ كنيد ، ‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ صدا‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ استوار‏‎ صدا‏‎ بر‏‎ فيلم‌‏‎.است‌‏‎ همين‌طور‏‎ دقيقا‏‎
.مي‌شود‏‎ حذف‌‏‎ چيزها‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ معيارهايي‌‏‎ چه‌‏‎ براساس‌‏‎ را‏‎ فيلمتان‌‏‎ عوامل‌‏‎ *
كار‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ قبلا‏‎ ما‏‎ اكثر‏‎.‎بود‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ بچه‌هايي‌‏‎ بيشتر‏‎
.حرفه‌اي‌‏‎ سينماي‌‏‎ نه‌‏‎ بود‏‎ كوتاه‌‏‎ سينماي‌‏‎ جو‏‎ جو ، ‏‎ و‏‎ بود‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎
بخواهيد‏‎ اگر‏‎ نمي‌كنيد‏‎ حس‌‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ كه‌‏‎ واكنش‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ يكسال‌ ، ‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ *
ساخت‌؟‏‎ خواهيد‏‎ حرفه‌اي‌تري‌‏‎ عوامل‌‏‎ با‏‎ بسازيد ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ الان‌‏‎
با‏‎ حساسم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ كلا‏‎ ولي‌‏‎.‎شده‌‏‎ تمام‌‏‎ گذشته‌‏‎ چون‌‏‎ كرد ، ‏‎ صحبت‌‏‎ گذشته‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نمي‌شود‏‎ الان‌‏‎
فيلمنامه‌‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ شكلي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎باشم‌‏‎ راحت‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎
كه‌‏‎ عواملي‌‏‎ يكسري‌‏‎ به‌‏‎ داشتم‌‏‎ احتياج‌‏‎ بنابراين‌‏‎نداشتيم‌‏‎ كنيم‌‏‎ دكوپاژ‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ كلاسيك‌‏‎
صحبت‌‏‎ مي‌نشستيم‌‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎ دوباره‌‏‎ صبح‌‏‎ مي‌گرفتيم‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ يك‌‏‎ شب‏‎ ما‏‎ طبعا‏‎ بيايند ، ‏‎ جلو‏‎ من‌‏‎ با‏‎
شايد‏‎ داشتم‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فيلمبردار‏‎ مثلا‏‎ افراد‏‎ اگر‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎.‎مي‌كرديم‌‏‎ مشورت‌‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎
نتيجه‌‏‎ كلا‏‎ بود ، ‏‎ موفق‌‏‎ خيلي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فضلي‌‏‎ آقاي‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ البته‌‏‎ مي‌گرفت‌ ، ‏‎ بهتري‌‏‎ تصاوير‏‎
.است‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ جلو ، ‏‎ بيايم‌‏‎ خودم‌‏‎ هم‌نسل‌هاي‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.‎گرفتيم‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مهم‌‏‎
است‌؟‏‎ سينمايي‌‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ دغدغه‌‏‎ *
هر‏‎ با‏‎ حالا‏‎ من‌‏‎ دغدغه‌‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ تجربي‌‏‎ سينماي‌‏‎ خيلي‌‏‎ كوتاهم‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ شخصا‏‎ من‌ ، ‏‎
هم‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ قالبي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ جديد‏‎ روايت‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ سوژه‌اي‌‏‎
.خاص‌‏‎ تماشاگر‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ عام‌‏‎ تماشاگر‏‎
است‌؟‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎ برايتان‌‏‎ تماشاگر‏‎ *
دهيد ، ‏‎ گسترش‌‏‎ را‏‎ مخاطبتان‌‏‎ توانستيد ، ‏‎ اگر‏‎ مي‌سازيد ، ‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ بالاخره‌‏‎ چون‌‏‎ صددرصد ، ‏‎
.برديد‏‎
علاقه‌‏‎ قصه‌گو‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎ چون‌‏‎..ضدقصه‌‏‎ يا‏‎ هستيد‏‎ موافق‌‏‎ قصه‌گو‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ *
.دارد‏‎ بيشتري‌‏‎
ممكن‌‏‎ حالا‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ را‏‎ قصه‌‏‎ يك‌‏‎ دارد‏‎ نوعي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ قصه‌‏‎ ضد‏‎ سينماي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ طبيعي‌‏‎ خب‏‎
توانسته‌‏‎ صددرصد ، ‏‎ نه‌‏‎ درصدي‌ ، ‏‎ چند‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎" مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ كند‏‎ فرق‌‏‎ روايتش‌‏‎ نوع‌‏‎ است‌‏‎
.را‏‎ خاص‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جذب‏‎ را‏‎ عادي‌‏‎ تماشاگر‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ را‏‎ داستاني‌‏‎
كشيد؟‏‎ طول‌‏‎ چقدر‏‎ كار‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ *
.روز‏‎ ‎‏‏30‏‎
تدوين‌؟‏‎ *
.نيم‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ ماه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎
بود؟‏‎ آماده‌‏‎ رسيد‏‎ پارسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يعني‌‏‎ *
.بوديم‌‏‎ كرده‌‏‎ آماده‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ زيرنويس‌‏‎ ما‏‎ حتي‌‏‎.‎..آماده‌‏‎ آماده‌‏‎
اينكه‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ كرد؟‏‎ كمك‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ چقدر‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ بوده‌ايد ، ‏‎ قبادي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دستيار‏‎ قبلا‏‎ شما‏‎ *
مي‌ساختيد؟‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ هم‌‏‎ خودتان‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تعريف‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ كارگردان‌‏‎ دستيار‏‎ قضيه‌‏‎ من‌‏‎
قرار‏‎ اگر‏‎ هستم‌‏‎ دستيار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ مني‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ دستياري‌‏‎ خودش‌‏‎ است‌‏‎ كارگرداني‌‏‎
بايد‏‎ طبيعتا‏‎.‎ندارد‏‎ فايده‌اي‌‏‎ بگيرم‌ ، ‏‎ دستمزدي‌‏‎ صرفا‏‎ و‏‎ بروم‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ سر‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
تاثير‏‎ طبيعتا‏‎.‎بسازم‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ فيلم‌‏‎ خودم‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ تجربيات‌‏‎ از‏‎
.ساختم‌‏‎ را‏‎ فيلمم‌‏‎ خودم‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎ آمدم‌‏‎ و‏‎ بردم‌‏‎ استفاده‌‏‎ گرفتم‌ ، ‏‎ ياد‏‎ يعني‌‏‎ گرفتم‌ ، ‏‎
كرديد؟‏‎ هم‌‏‎ مشاوره‌‏‎ قبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎ با‏‎ فيلمتان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
هستم‌‏‎ نوپايي‌‏‎ فرد‏‎ مانند‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎.‎نمي‌دانم‌‏‎ عيب‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.بود‏‎ موثر‏‎ خيلي‌‏‎.‎صددرصد‏‎
.مالي‌‏‎ كمك‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ كمك‌‏‎ چه‌‏‎دارم‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ و‏‎ بيفتم‌‏‎ راه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎
است‌؟‏‎ چگونه‌‏‎ جديدتان‌‏‎ فيلم‌‏‎ فضاي‌‏‎ *
نروم‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ كاملش‌‏‎ بتوانم‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دنبال‌‏‎ دارم‌‏‎ را‏‎ نگاهي‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ طبعا‏‎ خب ، ‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كلا‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دنبال‌‏‎ دارم‌‏‎ را‏‎ نگاه‌‏‎ همان‌‏‎كنم‌‏‎ كپي‌برداري‌‏‎ ديگر‏‎ فيلمسازان‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
كمتر‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎.‎متفاوت‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ با‏‎.دارم‌‏‎ گروهي‌‏‎ زندگي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ هستم‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
و‏‎ كار‏‎ معدن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎ زندگي‌‏‎ سراغ‌‏‎ مي‌روم‌‏‎ دارم‌‏‎ من‌‏‎ حالا‏‎.‎مي‌رود‏‎ دنبالشان‌‏‎ به‌‏‎ كساني‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ زندگي‌‏‎
را‏‎ جديدي‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ هستند‏‎ زيادي‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كشيد‏‎ سرك‌‏‎ جاهايي‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ *
است‌؟‏‎ درست‌‏‎.‎بدهيد‏‎ نشان‌‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ محتوا‏‎ از‏‎ تجربي‌‏‎ سينماي‌‏‎كنم‌‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ من‌‏‎دقيقا‏‎
هم‌‏‎ محتوا‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ دهيد‏‎ ارائه‌‏‎ تجربي‌‏‎ كار‏‎ مي‌خواهيد‏‎ شما‏‎مي‌رسد‏‎ هم‌‏‎ قالب‏‎ به‌‏‎
را‏‎ بعد‏‎.‎دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ فعلا‏‎ را‏‎ فضا‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.باشد‏‎ رفته‌‏‎ سراغش‌‏‎ كسي‌‏‎ كمتر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ تجربي‌‏‎
.نمي‌دانم‌‏‎
مي‌نوشتيد؟‏‎ شب‏‎ هر‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎.گفتيد‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ چيزي‌‏‎ يك‌‏‎ *
اتفاق‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ كامل‌ترش‌‏‎ مي‌نشستيم‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎ نخعي‌‏‎ آقاي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ طرح‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ براساس‌‏‎
اصلي‌‏‎ ايده‌‏‎.‎جلو‏‎ مي‌رفتيم‌‏‎ و‏‎ مي‌داديم‌‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تم‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌افتاد‏‎ كه‌‏‎ جديدي‌‏‎
محيط‏‎ با‏‎ ارتباطش‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ تنهايي‌اش‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ ضبط‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ سربازي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ ما‏‎ اصلي‌‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ پر‏‎ مردم‌‏‎ صداي‌‏‎ از‏‎ كردنش‌‏‎ ضبط‏‎ با‏‎ را‏‎ بيرون‌‏‎
ديده‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ اين‌‏‎.‎جديد‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ شب‏‎ هر‏‎.برديم‌‏‎ جلو‏‎ را‏‎ داستان‌‏‎ اصلي‌‏‎ روند‏‎ خط‏‎
.بودم‌‏‎ نكرده‌‏‎ فكر‏‎ صحنه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ قبلش‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ بود‏‎ بكر‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ مي‌شد‏‎
دارد؟‏‎ مشخصي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ است‌؟‏‎ چطور‏‎ بعدي‌تان‌‏‎ كار‏‎ *
.است‌‏‎ كامل‌تر‏‎ قبلي‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ تجربه‌‏‎ با‏‎ طبيعتا‏‎ ولي‌‏‎.‎است‌‏‎ سياق‌‏‎ و‏‎ سبك‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎
فيلمنامه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ روزي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ نكرده‌ايد‏‎ فكر‏‎ ساخت‌ ، ‏‎ خواهيد‏‎ كه‌‏‎ بعدي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ *
صحنه‌؟‏‎ سر‏‎ برويد‏‎ كامل‌‏‎
هم‌‏‎ خودم‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ چه‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ ببينيم‌‏‎ تا‏‎ بعدي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ گذاشت‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ خب‏‎
هم‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ راحت‌تر‏‎ صحنه‌‏‎ سر‏‎ باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ كاملي‌‏‎ چارچوب‏‎ اگر‏‎ طبيعتا‏‎.دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ خيلي‌‏‎
.كرد‏‎ فكر‏‎ مي‌شود‏‎
نه‌؟‏‎ يا‏‎ كنيد‏‎ كار‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگر‏‎ با‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎ *
آينده‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ دهم‌‏‎ جواب‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سخت‌‏‎ برايم‌‏‎ هستم‌‏‎ الان‌‏‎ كه‌‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ در‏‎
.بيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ نمي‌دانم‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ *
بودم‌‏‎ ديده‌‏‎ پيش‌ ، ‏‎ سال‌ها‏‎ قبلا‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اولمان‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ انتخاب‏‎ سربازها‏‎ بين‌‏‎ از‏‎
.كردم‌‏‎ انتخاب‏‎ جوري‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نزديك‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ كاراكتري‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
گرفتيد؟‏‎ تست‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ *
.نگرفتيم‌‏‎ نه‌ ، ‏‎
بود؟‏‎ سخت‌‏‎ چقدر‏‎ كار‏‎ اول‌‏‎ تجربه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ *
من‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ بروز‏‎ وقت‌ها‏‎ گاهي‌‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ يك‌‏‎ يعني‌‏‎.راحتم‌‏‎ خيلي‌‏‎ بازيگرانم‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎
.كنم‌‏‎ بازيگرداني‌‏‎ حداقل‌‏‎ جوري‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ ياد‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ البته‌‏‎.بگوييد‏‎ تيتروار‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ را‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ سر‏‎ كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎*
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نبايد‏‎ مردم‌‏‎ دادند‏‎ تشخيص‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چطور‏‎ ببينم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎.‎كرده‌ايد‏‎ بيانش‌‏‎ جاها‏‎ خيلي‌‏‎
ببينند؟‏‎ را‏‎
و‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ جلوتر‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ و‏‎ نكيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ ديگر‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ چطور‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بگذاريد‏‎
تصميم‌‏‎ كه‌‏‎ مسئولاني‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ براي‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ بعدي‌ام‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
.كنند‏‎ فكر‏‎ قضايا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مدبرانه‌تر‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ اين‌‏‎ هستند‏‎ گيرنده‌‏‎
جشنواره‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎نيست‌‏‎ مهمي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اعتقاد‏‎ سينماگران‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ *
است‌؟‏‎ مهمي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ فجر ، ‏‎
شود‏‎ ديده‌‏‎ فيلمم‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ ساخته‌ام‌‏‎ را‏‎ اولم‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎
يكسري‌‏‎ در‏‎ باشيد؟‏‎ كارگردان‌‏‎ دستيار‏‎ هنوز‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎ آيا‏‎ داريد‏‎ كه‌‏‎ فعلي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ با‏‎ الان‌‏‎ *
.كارگردان‌‏‎ يكسري‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ فيلم‌‏‎
با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تجربي‌‏‎ كاملا‏‎ سينماي‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ دوست‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎.‎دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ خيلي‌‏‎بله‌‏‎
در‏‎ مي‌توانيد‏‎ نهايتا‏‎ و‏‎ مي‌گيريد‏‎ ياد‏‎ جديدي‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ يكسري‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ كار‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎
.دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ خيلي‌‏‎.كنيد‏‎ استفاده‌‏‎ خودتان‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
كنيد؟‏‎ كار‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ بپرسم‌‏‎ دارم‌‏‎ اجازه‌‏‎ *
مي‌خورد‏‎ درد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ باشد‏‎ صاحبسبك‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ نبرم‌‏‎ اسم‌‏‎ من‌‏‎ بدهيد‏‎ اجازه‌‏‎
.كنم‌‏‎ تجربه‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎
ارتباطيد؟‏‎ در‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ *
.بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ بله‌ ، ‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ *
.مي‌كنم‌‏‎ نگاه‌‏‎ حتما‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ تا‏‎
دارد؟‏‎ قرار‏‎ وضعيتي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ دنيا‏‎ سينماي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
اروپا‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ هاليوود‏‎ با‏‎ شايد‏‎ دارد‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ كه‌‏‎ سياست‌هايي‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ سختي‌‏‎ خيلي‌‏‎ سوال‌‏‎
.نباشد‏‎ قياس‌‏‎ قابل‌‏‎
نه‌؟‏‎ يا‏‎ داريد‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ هاليوود‏‎ سينماي‌‏‎ *
.است‌‏‎ سرمايه‌‏‎ بازگشت‌‏‎ بيفتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ سينما‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مهمي‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شكل‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ فلج‌‏‎ سينما‏‎ نباشد‏‎ سرمايه‌‏‎ بازگشت‌‏‎ تا‏‎
بدون‌‏‎ را‏‎ دومتان‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ چون‌‏‎ كنيد‏‎ صحبت‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎ شما‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ البته‌‏‎*
!!است‌‏‎ ايران‌‏‎ خاص‌‏‎ قواعد‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎كرديد‏‎ شروع‌‏‎ برگردد‏‎ اولتان‌‏‎ فيلم‌‏‎ سرمايه‌‏‎ اينكه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎ اين‌‏‎ طبيعتا‏‎.‎بچرخد‏‎ بايد‏‎ چرخه‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎مي‌گويم‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎
هم‌‏‎ روزبه‌روز‏‎ و‏‎ برمي‌گرداند‏‎ دارد‏‎ دلار‏‎ ميلياردها‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ قبضه‌‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ مي‌بينيد‏‎ هاليوود‏‎
كار‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ هم‌‏‎ مستقلي‌‏‎ سينماگران‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ بالا‏‎ دارد‏‎ تكنيكي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ سينمايش‌‏‎
.جيم‌جارموش‌‏‎ مانند‏‎ مي‌كنند‏‎
فيلم‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ خيلي‌‏‎ رفته‌اند ، ‏‎ سربازي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ بودند ، ‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ *
است‌؟‏‎ خودتان‌‏‎ شخصي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ دقيقا‏‎.بودند‏‎ كرده‌‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎
واقعا‏‎ فيلم‌‏‎ سربازهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ كردم‌‏‎ استفاده‌‏‎ خودم‌‏‎ شخصي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ كمك‌‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ باورپذيري‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ پادگان‌‏‎ داخل‌‏‎ مستند‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ تا‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ جز‏‎ بودند‏‎ سرباز‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ كرده‌براي‌‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ بنابراين‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ خودش‌‏‎ را‏‎ فضاها‏‎

كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
(‎‏‏1380‏‎) باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎
اميني‌‏‎ عليرضا‏‎:‎كارگردان‌‏‎
نخعي‌‏‎ كيوان‌‏‎ و‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎:‎فيلمنامه‌‏‎ نويسنده‌‏‎
فضلي‌‏‎ بايرام‌‏‎:‎فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
اميني‌‏‎ عليرضا‏‎:‎تدوين‌‏‎
اميني‌‏‎ عليرضا‏‎:‎لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎
تخت‌كشيان‌‏‎ محمدرضا‏‎ و‏‎ اميني‌‏‎ عليرضا‏‎:‎تهيه‌كننده‌‏‎
هاشم‌زاده‌‏‎ فرامرز‏‎ هاشمي‌ ، ‏‎ محمدتقي‌‏‎:بازيگران‌‏‎
دقيقه‌‏‎ رنگي‌ ، 76‏‎
فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
در‏‎ پادگاني‌‏‎ به‌‏‎ وظيفه‌‏‎ خدمت‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سربازان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ كشور ، ‏‎ دورافتاده‌‏‎ مناطق‌‏‎ از‏‎
است‌‏‎ سربازي‌‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ تهران‌‏‎ ديدن‌‏‎ آرزوي‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ اعزام‌‏‎ تهران‌‏‎ اطراف‌‏‎
يك‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ او‏‎.مي‌كند‏‎ پر‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كردن‌‏‎ گوش‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ صداي‌‏‎ كردن‌‏‎ ضبط‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ تنهايي‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ تلفن‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ هم‌دوره‌اي‌هايش‌‏‎ شده‌‏‎ ضبط‏‎ پيام‌هاي‌‏‎ رساندن‌‏‎ ضمن‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ تشويقي‌‏‎ مرخصي‌‏‎
مي‌كند‏‎ ضبط‏‎ را‏‎ دختران‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رهگذران‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ مي‌افتد‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ آنها‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎
.كند‏‎ پخش‌‏‎ دوستانش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ پادگان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎
كارگردان‌‏‎ درباره‌‏‎
با‏‎ سال‌ 1372‏‎ از‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ فعاليت‌‏‎.‎است‌‏‎ تئاتر‏‎ كارگرداني‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ و‏‎ متولد 1349‏‎
و‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ در‏‎.كرد‏‎ آغاز‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ كارگرداني‌‏‎ و‏‎ بازيگري‌‏‎
اينجا‏‎ رنگين‌كمان‌ ، ‏‎ سبز ، ‏‎ قاب‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ قبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎ دستيار‏‎ بلند‏‎
.اوست‌‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ نخستين‌‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎است‌‏‎ ساخته‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تهران‌‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎
ايران‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دوره‌‏‎ بيستمين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌ 1380‏‎ در‏‎ "باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎"
در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.داد‏‎ انصراف‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ حضور‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎ مجددا‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ دوره‌‏‎ يعني‌‏‎ بعدي‌‏‎ دوره‌‏‎

گمشده‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎
منتقد‏‎ نگاه‌‏‎
راستين‌‏‎ شادمهر‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ متمايز‏‎ روشي‌‏‎ به‌‏‎ گرفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ انتظارها‏‎ بالاخره‌‏‎
جشنواره‌ ، ‏‎ دبير‏‎ عسگرپور‏‎ نظرات‌‏‎ طبق‌‏‎ ظاهرا‏‎.‎كند‏‎ عمل‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ سالانه‌‏‎ محصولات‌‏‎ جشنواره‌‏‎
و‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎ حذف‌‏‎.‎است‌‏‎ شدن‌‏‎ هنري‌تر‏‎ به‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ بعدي‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ گرايش‌‏‎
جدول‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ شدن‌‏‎ A راه‌‏‎ در‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ نوآوران‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ جايزه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
.شود‏‎ درج‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ برلين‌‏‎ و‏‎ ونيز‏‎ كن‌ ، ‏‎ كنار‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ سالانه‌‏‎
جشن‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ بپوشاند ، ‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ عمل‌‏‎ جامه‌‏‎ فجر‏‎ رنگارنگ‌‏‎ دبيران‌‏‎ "اميد‏‎" و‏‎ آرزو‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
به‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ (‎محال‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎) فرض‌‏‎ به‌‏‎مي‌شود‏‎ شفاف‌تر‏‎ آن‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎
كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كند ، ‏‎ توجه‌‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ نوآور‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ خاص‌ ، ‏‎ مخاطب‏‎ با‏‎ هنري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ كمتر‏‎ آنها‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ مولفه‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ پوشيده‌‏‎
مختلف‌‏‎ صنوف‌‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ فناوري‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ منتخبين‌‏‎ اين‌‏‎ برعكس‌‏‎
جشنواره‌‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ نگاه‌‏‎ روشي‌‏‎ چنين‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ بر‏‎ در‏‎ را‏‎ سينمايي‌‏‎
.دارند‏‎ سينما‏‎ "گسترش‌‏‎" بر‏‎ تاكيد‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ صنوف‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"رشد‏‎" بر‏‎ فجر‏‎
اجرايي‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ شدن‌‏‎ مدرن‌‏‎ نخست‌‏‎ چيست‌؟‏‎ رويايي‌‏‎ اهداف‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ ابزار‏‎ اما‏‎
كه‌‏‎ سوگند‏‎ و‏‎ قسم‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ و‏‎ امضا‏‎ ضمانت‌ ، ‏‎ و‏‎ تعهد‏‎ گرفتن‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
تغيير‏‎ جرات‌‏‎ آن‌‏‎ سالانه‌‏‎ دبيرهاي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ عوض‌‏‎ جشنواره‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ نه‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ براي‌‏‎ حداقل‌‏‎
از‏‎ آنكه‌‏‎ ديگر‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ كاري‌‏‎ تعهد‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ حداقل‌‏‎ با‏‎ دبير‏‎ يك‌‏‎ البته‌‏‎ صد‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
فيلم‌‏‎ چند‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ اصلا‏‎ آنكه‌‏‎ منظور‏‎.‎شود‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ كميت‌‏‎ بر‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ تفكر‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎
متجلي‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ تاليفي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ كشف‌‏‎ اصل‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ قضاوت‌‏‎ مورد‏‎ سينمايي‌‏‎
.است‌‏‎ ايران‌‏‎ بومي‌‏‎ خواستگاه‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ راهيابي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ دارند‏‎ هنري‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ داوران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دشوارتري‌‏‎ وظيفه‌‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ سياستگذاران‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ الگوي‌‏‎ يك‌‏‎ يعني‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎
فجر ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ رشد‏‎ ساله‌‏‎ ده‌‏‎ _ حداقل‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ _ حداقل‌‏‎ روند‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎
چرا‏‎ نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ "جشنواره‌‏‎ پديده‌‏‎" معروف‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تعميم‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ حساب‏‎
عادي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هنري‌‏‎ گرايش‌‏‎ كه‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ عمده‌‏‎ امتياز‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ سينما‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ پديده‌ها‏‎ شدن‌‏‎
.دارد‏‎ ديگري‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ صنفي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اجرايي‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎
داراي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ هرچه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ حضور‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ فراگير‏‎ پوشش‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ كشف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گسترده‌تر‏‎ جشنواره‌‏‎ باشد ، ‏‎ بيشتر‏‎ ضوابط‏‎
.شود‏‎ رعايت‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ داوران‌‏‎ و‏‎ منتخبين‌‏‎ تعداد‏‎ امر‏‎ در‏‎ فراگيري‌‏‎ همين‌‏‎مي‌شود‏‎ بيشتر‏‎ سينما‏‎
در‏‎ گيرنده‌‏‎ تصميم‌‏‎ افراد‏‎ تعداد‏‎ منوال‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ شود‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌ها‏‎ تعداد‏‎ هرچه‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ مي‌شود‏‎ برقرار‏‎ تعادل‌‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ يابد‏‎ افزايش‌‏‎ فيلم‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ برگزيده‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎
با‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ تعداد‏‎ افزايش‌‏‎ از‏‎ ترس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كميت‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ هدف‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ برطرف‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ متنوع‌‏‎ انتخابهاي‌‏‎
فيلم‌‏‎ شدن‌‏‎ برگزيده‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎اول‌‏‎ اكران‌‏‎ در‏‎ فروش‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليون‌‏‎ صد‏‎ حداقل‌‏‎ مثلا‏‎) فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ ميزان‌‏‎
استفاده‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ و‏‎ موضوعي‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ منتقدان‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فهرست‌‏‎ در‏‎
تا‏‎ هستند‏‎ ابزارهايي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ غيرتخصصي‌‏‎ و‏‎ تخصصي‌‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎ اساتيد ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كردن‌‏‎
انتخاب ، ‏‎ اول‌‏‎ يعني‌‏‎ روشي‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎شوند‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ منتخبين‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هر‏‎ ورود‏‎ مانع‌‏‎
جشن‌‏‎ اعتبار‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عواملي‌‏‎ بودن‌‏‎ ورود‏‎ شرايط‏‎ حائز‏‎ آخر‏‎ در‏‎ و‏‎ صنف‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ برگزيده‌‏‎ بعد‏‎
اهدا‏‎ جامع‌تر‏‎ و‏‎ عادلانه‌‏‎ تخصصي‌‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ فني‌ ، ‏‎ جوايز‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎مي‌افزايد‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ گذر‏‎ نيز‏‎ رشته‌‏‎ هر‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ يعني‌‏‎ مرحله‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
سينمايي‌‏‎ و‏‎ نمايشي‌‏‎ سال‌‏‎ پايان‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ مي‌ماند‏‎ تنها‏‎ حال‌‏‎
.است‌‏‎ گمشده‌‏‎ فعلا‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ كشور‏‎

اساتيد‏‎ منتقدان‌ ، ‏‎ سينماگران‌ ، ‏‎ مردم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ تاريخي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ زمان‌‏‎ اول‌‏‎ باشد‏‎ بهتر‏‎ شايد‏‎
از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ ديده‌اند‏‎ _ فشرده‌‏‎ و‏‎ خصوصي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ _ عمومي‌‏‎ اكران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلم‌ها‏‎ تمامي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎
.گمشده‌‏‎ زمان‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ پس‌ ، ‏‎.‎مي‌پردازند‏‎ آنها‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ مدتي‌‏‎

گربه‌ها‏‎ و‏‎ موش‌ها‏‎
"بي‌خوابي‌‏‎" فيلم‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎

اوهير‏‎ اندرو‏‎
اشراقي‌‏‎ فرناز‏‎:‎ترجمه‌‏‎
نمي‌تواند‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ آيا‏‎.‎نه‌‏‎ يا‏‎ داريد‏‎ خبر‏‎ "نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎" وضعيت‌‏‎ از‏‎ نمي‌دانم‌‏‎
باشند؟‏‎ عذاب‏‎ در‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ عصبي‌‏‎ ناراحتي‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلمش‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ آنكه‌‏‎ مگر‏‎بسازد‏‎ فيلمي‌‏‎
و‏‎ نداده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ كارهايي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ گناه‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ آدم‌هايي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مرداني‌‏‎.‎مي‌دانند‏‎ خود‏‎ روحي‌‏‎ افسردگي‌‏‎ به‌‏‎ پيچيده‌‏‎ پاسخي‌‏‎ را‏‎ اطرافشان‌‏‎ دنياي‌‏‎ اتفاقات‌‏‎
و‏‎ طولاني‌‏‎ نگاهي‌‏‎ كند ، ‏‎ كمك‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ واقعا‏‎ آنچه‌‏‎ آنكه‌ ، ‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ قاتلين‌‏‎ تعقيب‏‎
گرايش‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ جواني‌‏‎ كارگردان‌‏‎ اولين‌‏‎ "نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎" البته‌‏‎.‎است‌‏‎ آينه‌‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎
نام‌‏‎ جوياي‌‏‎ هيچكاك‌هاي‌‏‎ انبوه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ او‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ناخواسته‌اش‌‏‎ وسواس‌گونه‌‏‎
و‏‎ ندارند‏‎ انساني‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ به‌‏‎ جدي‌‏‎ توجه‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ كه‌‏‎ باهوشي‌‏‎ كودكان‌‏‎) خودش‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
دنياي‌‏‎ به‌‏‎ (دارد‏‎ شباهت‌‏‎ سبك‌شناختي‌‏‎ اداهاي‌‏‎ از‏‎ خنده‌دار‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌هايشان‌‏‎
فيلم‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ ساله‌‏‎ كارگردان‌ 31‏‎ يك‌‏‎ كردن‌‏‎ مقايسه‌‏‎.دارد‏‎ اعتقاد‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ خلق‌‏‎ كه‌‏‎ وهم‌انگيزي‌‏‎
(است‌‏‎ "تعقيب‏‎ در‏‎" بودجه‌‏‎ بدون‌‏‎ فيلم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎)‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌اش‌‏‎ پرونده‌‏‎ در‏‎
قصد‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ناعادلانه‌‏‎ كاري‌‏‎ اصولا‏‎ "تعليق‌‏‎ استاد‏‎" با‏‎
معاصر‏‎ كارگردان‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌زنم‌‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎.‎نيست‌‏‎ "نولان‌‏‎" كوبيدن‌‏‎ من‌ ، ‏‎
بلكه‌‏‎ مي‌ساخت‌ ، ‏‎ بود ، ‏‎ ما‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ هيچكاك‌‏‎ كه‌‏‎ بسازد‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ ديگري‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ "ترن‌‏‎ در‏‎ بيگانگان‌‏‎" دوربين‌‏‎ زواياي‌‏‎ از‏‎ كوركورانه‌اي‌‏‎ تقليدهاي‌‏‎ برعكس‌‏‎
.مي‌برند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ ضعيفشان‌‏‎ كارهاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ معتبر‏‎
وارونه‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎ داستان‌ ، ‏‎.‎مي‌كند‏‎ نااميد‏‎ را‏‎ بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ دوستداران‌‏‎ احتمالا‏‎ "بيداري‌‏‎"
كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ از‏‎ پليسي‌‏‎ ماجراهاي‌‏‎ صرفا‏‎ ويژه‌ ، ‏‎ روايي‌‏‎ ترفندهاي‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ و‏‎
درك‌‏‎ براي‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ بيني‌‏‎ روشن‌‏‎ و‏‎ بينش‌‏‎ قاتل‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بازجويي‌‏‎ هنگام‌‏‎
"بيداري‌‏‎" حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ جزئيات‌‏‎ يافتن‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ جست‌وجو‏‎ نيازمند‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ آنچه‌‏‎
كه‌‏‎ خفقان‌آور‏‎ و‏‎ سرد‏‎ فضايي‌‏‎ و‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ بازيگران‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ معمولي‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ صرفا‏‎
مثال‌‏‎ براي‌‏‎) موفق‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ مثل‌‏‎ !جغرافيايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ روان‌شناسانه‌‏‎ قدر‏‎ همان‌‏‎
"بي‌خوابي‌‏‎".‎تازه‌كار‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ گمراهي‌هاي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ معكوس‌‏‎ روايي‌‏‎ خط‏‎ وراي‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎
وجود‏‎ اعماق‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎
براي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ چطور‏‎":مي‌خواند‏‎ فرا‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ ترديدهاي‌‏‎ و‏‎ برمي‌آيد‏‎
هميشه‌‏‎ مردان‌‏‎ آيا‏‎ هستيم‌؟‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ دنبال‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ واقعا‏‎ آيا‏‎ بگوييم‌؟‏‎ بدي‌‏‎ از‏‎ خوب‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
و‏‎ خير‏‎ نمي‌توانيم‌ ، ‏‎:‎پاسخ‌ها‏‎) "هستند؟‏‎ هميشگي‌‏‎ اغواگران‌‏‎ زنان‌ ، ‏‎ و‏‎ بي‌سروپا‏‎ و‏‎ موذي‌‏‎ موجوداتي‌‏‎
كارگردان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"ديبائرك‌‏‎ اسكيول‌‏‎ اريك‌‏‎" كه‌‏‎ نام‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ اثر‏‎ از‏‎ است‌‏‎ اقتباسي‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ (‎ !بله‌‏‎
كه‌‏‎ قاتلي‌‏‎ پليس‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ "سگارد‏‎ اسكار‏‎ استلان‌‏‎" و‏‎ كرد‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ در‏‎ نروژي‌‏‎
قطبي‌‏‎ تابستان‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ هميشگي‌‏‎ روشنايي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ فرستاده‌‏‎ شمالي‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ ماموريت‌‏‎ براي‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ اسكار‏‎ برنده‌‏‎ بازيگر‏‎ سه‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ بازي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مي‌كشد ، ‏‎ عذاب‏‎
چقدر‏‎ هر‏‎ تا‏‎ بگذارند‏‎ آزادشان‌‏‎ آنها ، ‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ابهت‌‏‎ و‏‎ غرور‏‎ تحت‌تاثير‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كارگردانان‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ بازيگرانش‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ "نولان‌‏‎" اما‏‎.‎بگيرند‏‎ فاصله‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎
مي‌دهد ، ‏‎ ارائه‌‏‎ معجزه‌آسا‏‎ اجرايي‌‏‎ كه‌‏‎ "ويليامز‏‎ رابين‌‏‎" مورد‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ ظاهرش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "پاچينو‏‎ آل‌‏‎" حضور‏‎ مديون‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎" اما‏‎.‎است‌‏‎ قابل‌توجه‌‏‎
ويل‌‏‎" نقش‌‏‎ در‏‎ پاچينو‏‎ !است‌‏‎ جوشيده‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ كيسه‌اي‌‏‎ چاي‌‏‎ شبيه‌‏‎ "افشاگر‏‎" از‏‎ بيشتر‏‎ حتي‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎
فرستاده‌‏‎ آلاسكا‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ موت‌‏‎ نايت‌‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ لس‌آنجلسي‌‏‎ سرشناس‌‏‎ پليس‌‏‎ "دارمر‏‎
كمك‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ كشته‌‏‎ را‏‎ جواني‌‏‎ زن‌‏‎ كه‌‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎ قاتل‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ در‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎
در‏‎ رفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ تزئيني‌‏‎ مرز‏‎ و‏‎ حد‏‎ دارمر ، ‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ نام‌‏‎ تركيب‏‎ بپرسيد‏‎ من‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎)‎.‎كند‏‎
نايت‌‏‎" در‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ "ويل‌‏‎" سابق‌‏‎ همكاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.(مي‌كند‏‎ يادآوري‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎
تفاوتي‌‏‎ چندان‌‏‎ برف‌پوش‌‏‎ سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پليس‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اطمينان‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ كار‏‎ "موت‌‏‎
روابط‏‎ فقط‏‎.‎دارند‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ بد‏‎ آدم‌هاي‌‏‎.‎دارند‏‎ وجود‏‎ خوب‏‎ آدم‌هاي‌‏‎".‎ندارد‏‎ ديگر‏‎ جاهاي‌‏‎ با‏‎
نايت‌‏‎" فوق‌العاده‌‏‎ چشم‌اندازهاي‌‏‎ از‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ براي‌‏‎ "نولان‌‏‎" ".‎است‌‏‎ محدودتر‏‎ بسيار‏‎ عمومي‌‏‎
به‌‏‎ هاليوود‏‎ گرايش‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎) است‌‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ هلي‌كوپتر‏‎ از‏‎ "موت‌‏‎
را‏‎ او‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎ (‎.‎مي‌شود‏‎ توجيه‌‏‎ كانادا‏‎ در‏‎ فيلم‌ها‏‎ همه‌‏‎ فيلمبرداران‌‏‎
آنها‏‎ بصري‌‏‎ ارزش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ چشم‌اندازها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ علاقه‌‏‎.‎نمي‌گيرد‏‎ اشتباه‌‏‎ "لينچ‌‏‎ ديويد‏‎" با‏‎
فيلم‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ راكي‌‏‎ كوهستان‌‏‎ بي‌پايان‌‏‎ جنگل‌هاي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ تصاوير‏‎ اين‌‏‎.‎نيست‌‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ يادآوري‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ "كوبريك‌‏‎ استنلي‌‏‎" اثر‏‎ "درخشش‌‏‎"
براي‌‏‎ استعاره‌اي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ وسيع‌‏‎ دشت‌هاي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ مورد ، ‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎نيست‌‏‎ بي‌ارتباط‏‎
و‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ "ويل‌‏‎".‎مي‌برد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ شخصيت‌‏‎ روحي‌‏‎ تنهايي‌‏‎ و‏‎ سرگرداني‌‏‎ نمايش‌‏‎
ويل‌‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ "موت‌‏‎ نايت‌‏‎" جوان‌‏‎ پليس‌‏‎ (‎سوانك‌‏‎ هيلاري‌‏‎) "بر‏‎ الي‌‏‎" احترم‌‏‎
به‌‏‎ جوان‌‏‎ مريد‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ "ويل‌‏‎" به‌‏‎ "الي‌‏‎" نگاه‌‏‎.دارد‏‎ قرار‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ مطالعه‌‏‎ را‏‎
حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مي‌زند ، ‏‎ سر‏‎ او‏‎ از‏‎ عجيبي‌‏‎ كار‏‎ هيچ‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معتاد‏‎ نه‌‏‎ "الي‌‏‎".‎است‌‏‎ مذهبي‌اش‌‏‎ معلم‌‏‎
اثر‏‎ بر‏‎ يا‏‎ و‏‎ روز‏‎ دائم‌‏‎ روشنايي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ كلافه‌ ، ‏‎ و‏‎ آشفته‌‏‎ ويل‌‏‎.دارد‏‎ مردانه‌‏‎ كاملا‏‎ نقشي‌‏‎
ترسناك‌‏‎ ساحل‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ قاتل‌‏‎ تعقيب‏‎ در‏‎ "هپ‌‏‎" و‏‎ "ويل‌‏‎".‎بخوابد‏‎ نمي‌تواند‏‎ ذهني‌اش‌‏‎ آشفتگي‌‏‎
باشند ، ‏‎ واقعي‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ ترسناكي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎) مه‌آلود‏‎
زمين‌‏‎ به‌‏‎ ناگهان‌‏‎ "هپ‌‏‎" و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ تيراندازي‌‏‎.‎مي‌روند‏‎ (‎مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ هستند‏‎ نمادين‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ شليك‌‏‎ او‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ عمدا‏‎ "ويل‌‏‎" است‌ ، ‏‎ مطمئن‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌افتد ، ‏‎

نيست‌‏‎ چندان‌معماگونه‌‏‎ فيلم‌‏‎
موفق‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ مثل‌‏‎ اما‏‎
عبور‏‎ خودش‌‏‎ ژانر‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ 

دريافت‌هاي‌‏‎ اعماق‌‏‎ در‏‎ كرده‌و‏‎
مي‌رود‏‎ فرو‏‎ كارگردان‌‏‎ شخصي‌‏‎

شروع‌‏‎ بازي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ مطمئن‌‏‎ هم‌‏‎ خودش‌‏‎ حتي‌‏‎ بود؟‏‎ كرده‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ واقعا‏‎ ويل‌‏‎ آيا‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ دستكاري‌‏‎ را‏‎ مدارك‌‏‎"الي‌‏‎" به‌‏‎ همين‌طور‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ دروغ‌‏‎ "هپ‌‏‎" همسر‏‎ به‌‏‎ ويل‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
اصلي‌‏‎ قاتل‌‏‎ شبانه‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎.مي‌كند‏‎ بود ، ‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ خرابتر‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎ ماجرا ، ‏‎ لاپوشاني‌‏‎ براي‌‏‎
(ويليامز‏‎)‎ "فينچ‌‏‎ والتر‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ پليسي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ محلي‌‏‎ نويسنده‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎.‎مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎
"والتر‏‎" "نور؟‏‎ جرقه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ ردپاهاي‌‏‎ مي‌بيني‌؟‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ آيا‏‎":‎مي‌پرسد‏‎ ويل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
را‏‎ دختر‏‎ آن‌‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ تفاوتي‌‏‎ چندان‌‏‎ "ويل‌‏‎" و‏‎ او‏‎ وضعيت‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اصرار‏‎
آنها‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ اتفاق‌‏‎ جور‏‎ يك‌‏‎ "هپ‌‏‎" مرگ‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ دختر‏‎ مرگ‌‏‎بكشند‏‎
روشنايي‌‏‎ از‏‎ "ويل‌‏‎"دهند‏‎ انجام‌‏‎ هم‌‏‎ براي‌‏‎ كاري‌‏‎ بتوانند‏‎ شايد‏‎ دارند ، ‏‎ مشابهي‌‏‎ وضعيت‌‏‎
"الي‌‏‎" و‏‎ است‌‏‎ عذاب‏‎ در‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بي‌پايان‌‏‎ مسخره‌ ، ‏‎ نمايش‌‏‎ يك‌‏‎ مثل‌‏‎ كه‌‏‎ روز‏‎ ديوانه‌كننده‌‏‎
قطعات‌‏‎ چون‌‏‎ بخوابد‏‎ نمي‌تواند‏‎ خوب‏‎ پليس‌‏‎ يك‌‏‎":برمي‌گرداند‏‎ خودش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ خردمندانه‌‏‎ جملات‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اجازه‌‏‎ اين‌‏‎ وجدانش‌‏‎ چون‌‏‎ بخوابد‏‎ نمي‌تواند‏‎ بد‏‎ پليس‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ پازل‌‏‎
".نمي‌دهد‏‎
از‏‎ موفق‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ مثل‌‏‎ فيلم‌‏‎ اما‏‎ نيست‌ ، ‏‎ معماگونه‌‏‎ چندان‌‏‎ "بيداري‌‏‎" فيلمنامه‌‏‎
مي‌رود ، ‏‎ فرو‏‎ كارگردان‌‏‎ شخصي‌‏‎ دريافت‌هاي‌‏‎ اعماق‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ خودش‌‏‎ ژانر‏‎ سازمان‌يافته‌‏‎ سطح‌‏‎
نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎ آيا‏‎.‎پذيرفتند‏‎ را‏‎ خطر‏‎ اين‌‏‎ داستايوفسكي‌‏‎ و‏‎ لينچ‌‏‎ ديويد‏‎ هيچكاك‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ همچنان‌‏‎
.است‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ ولي‌‏‎.‎نه‌‏‎ كاملا‏‎ هنوز‏‎ دارد؟‏‎ تعلق‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎

رويا‏‎ يك‌‏‎ زيستن‌‏‎

يوسفي‌‏‎ حامد‏‎:ترجمه‌‏‎
كنيد‏‎ فكر‏‎ ساختار‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ جدا‏‎ و‏‎ بشوييد‏‎ فيلم‌‏‎ زبان‌‏‎ دستور‏‎ درباره‌‏‎ فرض‌هايتان‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ اگر‏‎
است‌‏‎ عميقاخطي‌‏‎ هست‌اما‏‎ است‌معكوس‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خطي‌تر‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎"
را‏‎ او‏‎ كند‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ وارنر‏‎ برادران‌‏‎ مي‌كرد‏‎ تلاش‌‏‎ هاليوود‏‎ در‏‎ نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎
مربوط‏‎ غيرطبيعي‌‏‎ و‏‎ غمبار‏‎ ماجرايي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ كه‌‏‎ روانشناختي‌‏‎ تريلر‏‎ يك‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ حقوق‌‏‎ وارنر‏‎ برادران‌‏‎.‎"بي‌خوابي‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ اثري‌‏‎ ;گيرند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ سال‌ 1997‏‎ به‌‏‎
هم‌‏‎ تابستان‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ _ بودند‏‎ دارا‏‎ را‏‎ شمالگان‌‏‎ مدار‏‎ در‏‎ شهري‌‏‎ در‏‎ قتل‌‏‎ پيچيده‌‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نولان‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ عمده‌‏‎ و‏‎ _ نمي‌تابيد‏‎ آنجا‏‎ به‌‏‎ آفتاب‏‎
خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ استخدام‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ آمريكايي‌‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ نوشتن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سيتز‏‎ هيلاري‌‏‎
برادرش‌‏‎ از‏‎ قصه‌اي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ كم‌هزينه‌‏‎ نوآر‏‎ تريلر‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ معطوف‌‏‎ را‏‎ توجهش‌‏‎ نولان‌‏‎
ترتيب‏‎ خلاف‌‏‎ روايتي‌‏‎ كه‌‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ فراموشي‌‏‎ و‏‎ انتقام‌‏‎ درباره‌‏‎ تمثيلي‌‏‎ ;بود‏‎ نوشته‌‏‎
كاري‌‏‎ گرفتار‏‎ را‏‎ نولان‌‏‎ كه‌‏‎ دانست‌‏‎ سال‌ 2001‏‎ بيدارگر‏‎ ضربه‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ _ داشت‌‏‎ زماني‌‏‎
براساس‌‏‎ را‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎" تا‏‎ كرد‏‎ استخدامش‌‏‎ وارنر‏‎.‎نمي‌ديد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خوابش‌‏‎ حتي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ خودش‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ با‏‎ دلگرم‌كننده‌‏‎ شباهتي‌‏‎ نولان‌‏‎ خود‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سيتز ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎
فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 2002‏‎ مه‌‏‎ ماه‌‏‎ به‌‏‎ برسيم‌‏‎ و‏‎ بگذريم‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ حوادث‌‏‎ از‏‎.‎بسازد‏‎ داشت‌ ، ‏‎ تازه‌اش‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎".شد‏‎ تابستان‌‏‎ بزرگ‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ پرسروصداترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎" نولان‌ ، ‏‎
دختر‏‎ يك‌‏‎ قاتل‌‏‎ روي‌‏‎ فكري‌اش‌‏‎ شاخك‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ بي‌خواب‏‎ كارآگاه‌‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ آل‌پاچينو‏‎
مرسوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ كارگردانش‌‏‎ قبلي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ قفل‌‏‎ شمالي‌‏‎ آلاسكاي‌‏‎ در‏‎ نوجوان‌‏‎
:است‌‏‎ گفته‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ سان‌فرانسيسكو‏‎ به‌‏‎ گذشته‌اش‌‏‎ هفته‌‏‎ سفر‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ نولان‌‏‎.‎است‌‏‎ هاليوودي‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قديم‌‏‎ هاليوود‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ شمايلي‌‏‎ پاسبان‌‏‎ يك‌‏‎ سازوبرگ‌‏‎ حالت‌‏‎" قصه‌‏‎ حالا‏‎
قابل‌‏‎ به‌طور‏‎ طرح‌‏‎ حوادث‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ بود ، ‏‎ قبلي‌‏‎ قصه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ برداشتي‌‏‎ اين‌‏‎
توي‌‏‎ ليموي‌‏‎ با‏‎ رفتن‌‏‎ ور‏‎ به‌‏‎ حواسش‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ نولان‌‏‎ ".‎باشند‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ ملاحظه‌اي‌‏‎
اما‏‎ بسازم‌ ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎":داد‏‎ ادامه‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ مزه‌مزه‌اش‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آبي‌‏‎ ليوان‌‏‎
اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ تكرار‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ قضيه‌‏‎ اصل‌‏‎ با‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ كنم‌‏‎ سعي‌‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎
".بود‏‎ محشر‏‎
و‏‎ آمد‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ لندن‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1970‏‎ در‏‎ نيمه‌انگليسي‌‏‎ _ آمريكايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ كارگردان‌‏‎ اين‌‏‎
قابل‌‏‎ و‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ نخستين‌‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ پدرش‌‏‎ هشت‌‏‎ سوپر‏‎ دوربين‌‏‎ با‏‎ سالگي‌‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلمسازي‌‏‎
(محصول‌ 1998‏‎) "تعقيب‏‎ در‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ هوشمندانه‌‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ سفيد ، ‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ تريلر‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ ذكر‏‎
بي‌آزار‏‎ كاملا‏‎ چشم‌چراني‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ شهوتش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ روايت‌‏‎ را‏‎ جوان‌‏‎ لندني‌‏‎ يك‌‏‎ ماجراي‌‏‎ كه‌‏‎
بازي‌‏‎ با‏‎ رسيد‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎" آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎عظيم‌‏‎ جنايت‌‏‎ يك‌‏‎ توطئه‌‏‎ چيدن‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كند‏‎ وادارش‌‏‎
عين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ عذاب‏‎ در‏‎ مدتش‌‏‎ كوتاه‌‏‎ حافظه‌‏‎ دادن‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ پيرس‌‏‎ گاي‌‏‎
و‏‎ فوري‌‏‎ عكس‌هاي‌‏‎ يادداشت‌ها ، ‏‎ خلال‌‏‎ از‏‎ مظنونين‌‏‎ و‏‎ سرنخ‌ها‏‎ ردگيري‌‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ دارد‏‎ حال‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎بگيرد‏‎ انتقام‌‏‎ او‏‎ از‏‎ و‏‎ بيابد‏‎ را‏‎ همسرش‌‏‎ قاتل‌‏‎ تنش‌‏‎ سراسر‏‎ روي‌‏‎ خالكوبي‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎
روي‌‏‎ پيش‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ده‌‏‎ كه‌‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ ندانستن‌‏‎ مثلا‏‎ _ شخصيت‌‏‎ ذهن‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ بيننده‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎
معكوس‌‏‎ نظمي‌‏‎ با‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ برمي‌گردد‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ چند‏‎ زماني‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ صحنه‌‏‎ هر‏‎ _ داده‌اند‏‎
شد ، 26‏‎ بدل‌‏‎ بزرگ‌‏‎ موفقيتي‌‏‎ به‌‏‎ سينمايي‌‏‎ مستقل‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ براساس‌‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎".‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
كمتر‏‎ سنتي‌‏‎ خطي‌‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎ ساخت‌‏‎ آيا‏‎.‎ماند‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ ماه‌‏‎ و 8‏‎ فروخت‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎
.شد‏‎ بحث‌‏‎ وارد‏‎ مفهوم‌‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ نولان‌‏‎ داشت‌؟‏‎ دردسر‏‎

فكر‏‎ ساختار‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ جدا‏‎ و‏‎ بشوييد‏‎ فيلم‌‏‎ زبان‌‏‎ دستور‏‎ درباره‌‏‎ پيش‌فرض‌هاي‌تان‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ اگر‏‎"
.است‌‏‎ خطي‌‏‎ عميقا‏‎ اما‏‎ هست‌ ، ‏‎ معكوس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خطي‌تر‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎" كنيد ، ‏‎
به‌‏‎ وقتي‌‏‎ اينجا ، ‏‎ اما‏‎.‎(‎باشيد‏‎ داشته‌‏‎ منسجم‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎) دربياوريد‏‎ را‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ نمي‌توانيد‏‎
صحنه‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ ديد‏‎ تدارك‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ طولاني‌تر‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ مي‌شد‏‎ رفتيم‌ ، ‏‎ مونتاژ‏‎ اتاق‌‏‎
".كشيد‏‎ بيرون‌‏‎ را‏‎
قبل‌‏‎.‎درمي‌آورد‏‎ آدم‌‏‎ روزگار‏‎ از‏‎ دمار‏‎ واقعا‏‎ پاچينو‏‎":‎مي‌گويد‏‎ فيلمش‌‏‎ ستارگان‌‏‎ درباره‌‏‎ خودش‌‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎كنيد‏‎ كار‏‎ چه‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ فيلم‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ بداند‏‎ مي‌خواهد‏‎ ببندد‏‎ قرارداد‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎
فيلم‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ كاملا‏‎ بتواني‌‏‎ بايد‏‎ بازيگر‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ ياد‏‎ سال‌ها‏‎
فهم‌‏‎ او‏‎"كند‏‎ اعتماد‏‎ پاچينو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ ياد‏‎ هم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ ".‎كني‌‏‎ اعتماد‏‎ مي‌سازي‌‏‎
آمد ، ‏‎ خواهند‏‎ كنار‏‎ چگونه‌‏‎ بعدا‏‎ صحنه‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ خودش‌‏‎ مهاجرت‌‏‎ درباره‌‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎
گرفته‌‏‎ دوربين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تصويرهايي‌‏‎ و‏‎ نكني‌‏‎ كامل‌‏‎ را‏‎ پروژه‌‏‎ تا‏‎ تو‏‎":مي‌گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ جدا‏‎.‎دارد‏‎
.مي‌گفت‌‏‎ راست‌‏‎ مي‌زد‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ ".‎ديد‏‎ نخواهي‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ نبيني‌ ، ‏‎
مي‌داد‏‎ ارائه‌‏‎ چيزي‌‏‎ و‏‎ مي‌گذاشت‌‏‎ اختيارم‌‏‎ در‏‎ مي‌كردم‌‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ همه‌‏‎ مواقع‌‏‎ بيشتر‏‎
محور‏‎ اين‌‏‎ حول‌‏‎ نولان‌‏‎ بازسازي‌‏‎ كليدي‌‏‎ تفاوت‌‏‎ يك‌‏‎ ".‎بود‏‎ من‌‏‎ تصور‏‎ عالي‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ او‏‎ درونيات‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ اضافه‌‏‎ فرعي‌‏‎ داستاني‌‏‎ پاچينو‏‎ پاسبان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌چرخد‏‎
براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌پردازد‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ خانه‌اش‌‏‎ به‌‏‎ برگشتن‌‏‎ براي‌‏‎ دغدغه‌اش‌‏‎
نصفه‌شب‏‎ چون‌‏‎ بخوابد‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خسته‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ مي‌آيد‏‎ قتل‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ ".‎مي‌كند‏‎ جابه‌جا‏‎ را‏‎ قصه‌‏‎ تمام‌‏‎" نولان‌ ، ‏‎ خود‏‎ تعبير‏‎ به‌‏‎ روز ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آفتابي‌‏‎ همانقدر‏‎
قاتل‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ او‏‎.باشد‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ويليامز‏‎ رابين‌‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ بيشتر‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نولان‌‏‎ مي‌آيد‏‎
كه‌‏‎ مرموز‏‎ رمان‌نويس‌‏‎ يك‌‏‎ ;مي‌دهد‏‎ ارائه‌‏‎ متفاوت‌‏‎ اجرايي‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ باورنكردني‌‏‎ طرزي‌‏‎ به‌‏‎
."نمي‌گذاريد‏‎ محلش‌‏‎ بنشيند‏‎ كنارتان‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎" كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ عادي‌‏‎ آنقدر‏‎
خيلي‌‏‎ آدم‌‏‎ يك‌‏‎ چون‌‏‎است‌‏‎ هولناك‌‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎":مي‌گويد‏‎ نولان‌‏‎
گيرش‌‏‎ كجا‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بياورد‏‎ در‏‎ سر‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ دارد‏‎ حالا‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ خط‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عادي‌‏‎
قسمت‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ بار‏‎ صدها‏‎ رفته‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ ديده‌ام‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ اجراي‌‏‎ من‌‏‎.انداخت‌‏‎ خواهد‏‎
اغلب‏‎.‎مي‌آورد‏‎ تاب‏‎ را‏‎ مكرر‏‎ شدن‌هاي‌‏‎ ديده‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎.‎هستند‏‎ واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ و‏‎ ديده‌ام‌‏‎ را‏‎
تازه‌‏‎ مي‌بينيدشان‌ ، ‏‎ باز‏‎ و‏‎ مي‌بينيدشان‌‏‎ هي‌‏‎ وقتي‌‏‎ بازي‌ها ، ‏‎ بيشتر‏‎.نيستند‏‎ اين‌طور‏‎ اجراها‏‎
".مي‌شوند‏‎ كسالت‌بار‏‎.‎مي‌فهميد‏‎ را‏‎ حقه‌ها‏‎ تازه‌‏‎.‎رفتن‌‏‎ لو‏‎ به‌‏‎ مي‌كنند‏‎ شروع‌‏‎
ويليامز‏‎ تماشاي‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ موشكاف‌‏‎ اين‌قدر‏‎ ذهنش‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌‏‎ عادي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎
كاري‌‏‎ نشده‌‏‎ حساب‏‎ وقتي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ انجام‌‏‎ قبلي‌‏‎ نقشه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كارهايش‌‏‎ همه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ احساس‌‏‎
فيلم‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎":مي‌افزايد‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تاييد‏‎ سر‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ نولان‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
كه‌‏‎ هم‌‏‎ آنقدرها‏‎ بگذاريد ، ‏‎ قدم‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ پاچينو‏‎ درك‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ اگر‏‎ كنيد ، ‏‎ تماشا‏‎ دوباره‌‏‎ را‏‎
تودار‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ گرفتن‌‏‎ آيا‏‎ حالا‏‎ خب‏‎ ".‎نمي‌كند‏‎ توجه‌‏‎ چيزها‏‎ خيلي‌‏‎ به‌‏‎.‎نيست‌‏‎ تيز‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎
اگر‏‎" بوده‌؟‏‎ دشواري‌‏‎ كار‏‎ است‌ ، ‏‎ مشهور‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ فعاليت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ويليامز ، ‏‎ رابين‌‏‎ مثل‌‏‎ آدمي‌‏‎ از‏‎
بود‏‎ كنترل‌هايي‌‏‎ تمام‌‏‎ دريافتم‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎.‎نداشتم‌‏‎ احساسي‌‏‎ چنين‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ باشم‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ كاملا‏‎ بخواهم‌‏‎
با‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌جا‏‎ _ دارد‏‎ بازيگر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
عنان‌‏‎ مي‌دهد‏‎ امكان‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كنترلي‌‏‎ همان‌‏‎ دقيقا‏‎ اين‌‏‎ _ بيافريند‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ ديوانگي‌‏‎
".باشد‏‎ داشته‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ قضيه‌‏‎
نولان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ موقرانه‌‏‎ ترسناكي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اجرا ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ويليامز‏‎ رابين‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ هاكس‌‏‎ هاوارد‏‎ زندگينامه‌‏‎ ;باشد‏‎ آماده‌‏‎ بعدي‌اش‌‏‎ پروژه‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتر‏‎ بايد‏‎
.كري‌‏‎ جيم‌‏‎:است‌‏‎ شهره‌‏‎ لودگي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ خواهد‏‎ بازيگري‌‏‎
مي‌نويسم‌ ، ‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ دارم‌‏‎ فعلا‏‎":مي‌گويد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ فكر‏‎ غرق‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ خودش‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ بزرگي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ پروژه‌‏‎.‎دارم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ درازي‌‏‎ راه‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎
.بدانم‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ را‏‎ چرا ، جوابش‌‏‎ بپرسيد‏‎ اگر‏‎ و‏‎ _ نساخته‌‏‎ هنوز‏‎ هاليوود‏‎
او‏‎.‎است‌‏‎ عالي‌‏‎ نقش‌‏‎ براي‌‏‎ كري‌‏‎ جيم‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎ بازيگري‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اما‏‎
".بتوانند‏‎ بازيگرها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ نكنم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ كارهايي‌‏‎ مي‌تواند‏‎

نكن‌‏‎ نگاه‌‏‎ حالا‏‎
منتقد‏‎ نگاه‌‏‎
ميچل‌‏‎ الويس‌‏‎
نفس‌‏‎ موش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گربه‌اي‌‏‎ و‏‎ موش‌‏‎ بازي‌‏‎)‎ "بي‌خوابي‌‏‎" كه‌‏‎ درمي‌يابد‏‎ بي‌درنگ‌‏‎ تيزبين‌ ، ‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
كاملا‏‎ (‎مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ تعقيبش‌‏‎ شرمساري‌‏‎ با‏‎ گربه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ حس‌‏‎ پوستش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ تعقيبكننده‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎".‎دارد‏‎ مطابقت‌‏‎ "نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎" كارگردانش‌‏‎ مشكل‌پسند‏‎ باسليقه‌‏‎
و‏‎ مي‌پردازد‏‎ خيره‌كننده‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ پرآب‏‎ اندازهاي‌‏‎ چشم‌‏‎ درميان‌‏‎ قاتلي‌‏‎ ناخوشايند‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ تعقيب‏‎
آرامش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بيننده‌اي‌‏‎ هر‏‎ ذهن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آلاسكايي‌‏‎ كوچك‌‏‎ شهر‏‎ مسحوركننده‌‏‎ سبزي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎
آمريكاي‌‏‎ آسمان‌هاي‌‏‎ آبي‌‏‎ و‏‎ سوزاننده‌‏‎ زردي‌‏‎ "بيمار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎" نولان‌‏‎ قبلي‌‏‎ درفيلم‌‏‎)‎ وامي‌دارد‏‎
كارآگاه‌‏‎ براي‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ درختان‌‏‎ خيس‌‏‎ شبنم‌‏‎ اما‏‎.(مي‌كرد‏‎ منتقل‌‏‎ بيننده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ حس‌‏‎ همين‌‏‎ جنوبي‌‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ قاتل‌‏‎ جستجوي‌‏‎ در‏‎ كارآگاهي‌‏‎:‎مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ كشنده‌‏‎ سمي‌‏‎ مثل‌‏‎ (‎پاچينو‏‎ آل‌‏‎) "درامر‏‎ ويل‌‏‎"
داخلي‌‏‎ مسايل‌‏‎ بازجويي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ جنايتش‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ او‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
آگاه‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خودش‌‏‎ او‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تراژدي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مقدر‏‎ پاياني‌‏‎ درامر‏‎ ماموريت‌‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎
او‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ فراهم‌‏‎ نولان‌‏‎ طنزپردازي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ نمايشي‌‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎ باورنكردني‌‏‎ وفور‏‎.‎است‌‏‎
.است‌‏‎ برده‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حيرت‌آور‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ مانده‌‏‎ بي‌مصرف‌‏‎ زيبايي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ آشكارا‏‎ "فيستر‏‎ والي‌‏‎" ذوقش‌‏‎ خوش‌‏‎ فيلمبردار‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎
خنده‌دار‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ پس‌‏‎.‎شد‏‎ تبديل‌‏‎ بزرگ‌‏‎ بسيار‏‎ شوخي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ كار‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ هيجان‌‏‎
"فيستر‏‎" و‏‎ "نولان‌‏‎".‎بي‌پيرايه‌‏‎ و‏‎ روستايي‌‏‎ تجملي‌‏‎ رخوتناك‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ در‏‎ جنايتي‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎
.برده‌اند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ غمگنانه‌‏‎ صميميتي‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تجملي‌‏‎ درون‌مايه‌‏‎ اين‌‏‎
باسابقه‌‏‎ مامور‏‎ دو‏‎.‎مي‌شوند‏‎ فيلم‌‏‎ وارد‏‎ فضايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ (‎داناوان‌‏‎ مارتين‌‏‎)‎ هپ‌‏‎ همكارش‌‏‎ و‏‎ ويل‌‏‎
كه‌‏‎ پليسي‌‏‎ رئيس‌‏‎ (دولي‌‏‎ پاول‌‏‎) قديمي‌ ، ‏‎ دوست‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ سفر‏‎ شمال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ پليس‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ زني‌‏‎.‎كنند‏‎ همكاري‌‏‎ است‌‏‎ برده‌‏‎ پناه‌‏‎ آلاسكا‏‎ به‌‏‎ كاليفرنيا‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ و‏‎ گرما‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ هپ‌‏‎ و‏‎ ويل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ كشته‌‏‎ مي‌بخشد‏‎ مضحكي‌‏‎ رضايتمندي‌‏‎ و‏‎ غرور‏‎ او‏‎ به‌‏‎ جنايتش‌‏‎ كه‌‏‎ قاتلي‌‏‎
.رسانده‌اند‏‎ آنجا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ قضيه‌ ، ‏‎ پي‌گيري‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
"ويل‌‏‎" براي‌‏‎ بانشاطش‌‏‎ روحيه‌‏‎ استثناي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ (‎سوانك‌‏‎ هيلاري‌‏‎)‎ "الي‌بر‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ جواني‌‏‎ كارآگاه‌‏‎
"ويل‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"هپ‌‏‎" شدن‌‏‎ باكشته‌‏‎.مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ است‌‏‎ باشكوه‌‏‎ گذشته‌اي‌‏‎ يادآور‏‎ شبحي‌‏‎ مثل‌‏‎
و‏‎ قاطعانه‌‏‎ رفتار‏‎ ميان‌‏‎ دراين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ قاتل‌‏‎ كردن‌‏‎ گرفتار‏‎ براي‌‏‎ دوبرابر‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎
آلاسكا‏‎ در‏‎ روز‏‎ دايم‌‏‎ روشنايي‌‏‎ حضور‏‎.‎اوست‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ كفايتي‌‏‎ بي‌‏‎ يادآور‏‎ تنها‏‎ "الي‌‏‎" خوشايند‏‎
بر‏‎ تاكيد‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ مجازاتي‌‏‎ مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تابستاني‌‏‎ پديده‌‏‎ "سفيد‏‎ شبهاي‌‏‎" كه‌‏‎ جايي‌‏‎
روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بيداري‌‏‎ شب‏‎ ماليخوليايي‌‏‎ غرور‏‎ خواب ، ‏‎ از‏‎ او‏‎ كردن‌‏‎ محروم‌‏‎ و‏‎ "ويل‌‏‎" گناهكاري‌‏‎
پليدي‌هاي‌‏‎ با‏‎ روشنايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردي‌‏‎ نمايش‌‏‎)‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ فريب‏‎ ظاهر‏‎ كمي‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ همگاني‌‏‎
قرار‏‎ تكنيك‌‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ را‏‎ بديهي‌‏‎ استعاره‌‏‎ اين‌‏‎ "نولان‌‏‎" اما‏‎ (مي‌جنگد‏‎ وجودش‌‏‎
"يادگاري‌‏‎" در‏‎ "نولان‌‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ خردشده‌اي‌‏‎ تكه‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ خالي‌ ، ‏‎ جاي‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
.بود‏‎ برده‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏1999‏‎) درتعقيب‏‎ بلندش‌‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎ و‏‎
روگ‌‏‎ نيكلاس‌‏‎ اثر‏‎ "نكن‌‏‎ نگاه‌‏‎ حالا‏‎" از‏‎ گرفته‌‏‎ الهام‌‏‎ تدوين‌ ، ‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ دلبستگي‌‏‎
شريك‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ "سودربرگ‌‏‎ استيون‌‏‎" اجرايي‌اش‌ ، ‏‎ توليدكننده‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مساله‌اي‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ آنها‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ نكته‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
پليسي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ شبيه‌‏‎ مي‌برد ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ فيلمش‌‏‎ در‏‎ "نولان‌‏‎" كه‌‏‎ تعليقي‌‏‎
زيادي‌‏‎ مورد‏‎ داستان‌ ، ‏‎ قهرمان‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎":مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ ديگري‌‏‎ پرسش‌‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎نيست‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
"دارد؟‏‎ وجود‏‎ افتادنش‌‏‎ خاك‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎
فيلم‌‏‎ در‏‎.بود‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ افتاده‌‏‎ پا‏‎ از‏‎ و‏‎ خسته‌‏‎ پليس‌‏‎ نقش‌‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ "پاچينو‏‎ آل‌‏‎"
چشمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برقي‌‏‎ وقتي‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ كارآگاهي‌‏‎ نقش‌‏‎ او‏‎ "مان‌‏‎ مايكل‌‏‎" از‏‎ "مخمصه‌‏‎"
جلوتر‏‎ فيلم‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ "بيداري‌‏‎ در‏‎".مي‌كند‏‎ شليك‌‏‎ او‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بيند ، ‏‎ ناخواسته‌اش‌‏‎ قرباني‌‏‎
از‏‎ قاتل‌‏‎ و‏‎ مانده‌‏‎ ناتمام‌‏‎ لس‌آنجلس‌‏‎ در‏‎ او‏‎ بازجويي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ قرمزتر‏‎ و‏‎ قرمز‏‎ چشمان‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎
.است‌‏‎ آگاه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌پوشد‏‎ كه‌‏‎ كهنه‌اي‌‏‎ چرمي‌‏‎ كت‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ نقشش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ به‌‏‎ آل‌پاچينو‏‎ گرفته‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ صداي‌‏‎
اسكيلود‏‎" اريك‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ قديمي‌‏‎ نسخه‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ نمايان‌‏‎ بدنش‌‏‎ بر‏‎ وارفته‌‏‎ و‏‎ شل‌‏‎ پوسته‌اي‌‏‎ مثل‌‏‎
نگاهي‌‏‎ "ويل‌‏‎" نقش‌‏‎ از‏‎ "اسكارسگارد‏‎ استلان‌‏‎".‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ سال‌ 1997‏‎ در‏‎ "بيائرگ‌‏‎
شبح‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ ظاهري‌‏‎ ببخشد ، ‏‎ اثيري‌‏‎ حالتي‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بي‌خوابي‌‏‎دارد‏‎ بي‌رمق‌‏‎ و‏‎ خسته‌‏‎
به‌‏‎ لحظه‌‏‎ او‏‎ مسئوليت‌‏‎.مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ "آل‌پاچينو‏‎" اما‏‎.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ برايش‌‏‎ مانند‏‎
.مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ صحيحش‌‏‎ بينش‌‏‎ توانايي‌‏‎ فشارها ، ‏‎ اين‌‏‎ بار‏‎ زير‏‎ او‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ سنگين‌تر‏‎ لحظه‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ مردي‌‏‎ كسل‌كننده‌‏‎ و‏‎ يكنواخت‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ تعقيب ، ‏‎ تحت‌‏‎ قاتل‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ "ويليامز‏‎ رابين‌‏‎"
.مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خويش‌‏‎ تفكرات‌‏‎ شيفته‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ رفته‌‏‎
يا‏‎ و‏‎"هانتينگ‌‏‎ گودويل‌‏‎" در‏‎ روانكاو‏‎ به‌عنوان‌‏‎)‎ پيشينش‌‏‎ آرام‌تر‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ "ويليامز‏‎"
در‏‎ را‏‎ تصوري‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ سربلندي‌‏‎ و‏‎ غرور‏‎ همواره‌‏‎ ("مرده‌‏‎ شاعران‌‏‎ انجمن‌‏‎" در‏‎ مدرسه‌‏‎ معلم‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎
او‏‎ اين‌بار‏‎.‎است‌‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ او‏‎ غرور‏‎ "بيداري‌‏‎" در‏‎ اما‏‎ داشته‌ ، ‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كمدين‌‏‎ يك‌‏‎ لواي‌‏‎
فخرفروشي‌هايش‌‏‎ و‏‎ لاف‌زدن‌ها‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ "ويل‌‏‎" از‏‎ غير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ ملاحظه‌‏‎ قاتلي‌‏‎
روي‌‏‎ لبهايش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ و‏‎ مي‌آورد‏‎ در‏‎ ادايي‌‏‎ پايينش‌‏‎ لب‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ اخم‌‏‎ او‏‎.‎ندارد‏‎
بيننده‌‏‎ يك‌‏‎ داشتن‌‏‎ دارد ، ‏‎ نياز‏‎ "فينچ‌‏‎" آنچه‌‏‎ همه‌‏‎بزند‏‎ فرياد‏‎ را‏‎ گناهش‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ تاب‏‎ درخت‌ها‏‎
يكي‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قرباني‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌اي‌‏‎ پا‏‎ پيش‌‏‎ جنايي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ نويسنده‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ خوب‏‎ حد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ "ويل‌‏‎" برابر‏‎ در‏‎ او‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جذب‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كتابهايش‌‏‎ از‏‎
مرگ‌‏‎ چشمان‌‏‎ در‏‎ وجودشان‌‏‎ بازتاب‏‎ مسحور‏‎ آنها‏‎":‎كنيم‌‏‎ نقل‌‏‎ را‏‎ "يتنان‌‏‎ كنت‌‏‎" گفته‌‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎
."شده‌اند‏‎
بلافاصله‌‏‎ نيست‌‏‎ منصفانه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ باورپذير‏‎ و‏‎ سريع‌‏‎ چنان‌‏‎ تاثيري‌‏‎ "هپ‌‏‎" نقش‌‏‎ در‏‎ "داناوان‌‏‎"
همان‌‏‎)‎ اقامتگاهشان‌‏‎ مالك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مائوراتيرني‌‏‎) "راشل‌‏‎" با‏‎ مي‌كند‏‎ تلاش‌‏‎ او‏‎.‎ببريم‌‏‎ ياد‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎
.كند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ (‎مي‌كند‏‎ تقلا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خوابيدن‌‏‎ براي‌‏‎ بعدا‏‎ ويل‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎
او‏‎ عقيده‌‏‎ و‏‎ نولان‌‏‎ زيركي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بيننده‌‏‎ كه‌‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎" داستاني‌‏‎ حيله‌هاي‌‏‎
شخصيت‌هاي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ نه‌‏‎ اگر‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ كهنه‌‏‎ زخمي‌‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ باز‏‎ گناه‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ فريبنده‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
!باشيم‌‏‎ جنس‌‏‎ خوش‌‏‎ اگر‏‎ البته‌‏‎كنيم‌‏‎ تاييد‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ فيلم‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.