يكشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۸۴
گزارشي از روند روبه  رشد تخلفات جراحي هاي پلاستيك در كشور
جويندگان زيبايي و پرونده هاي بي  سرانجام
زهرا رفيعي
011376.jpg
اشاره؛
همزمان با رشد روز افزون گرايش جوانان به جراحي هاي زيبايي، ميزان شكايات در مراجع رسيدگي كننده به شكايات جراحي هاي اين چنيني نيز افزايش يافته است. به طوري كه طي سالهاي ۸۳-۱۳۸۰ ميزان شكايات به ۱۴۵ مورد در سازمان نظام پزشكي رسيده و اين عدد به جز موارد مراجعات مستقيم شاكيان به قوه قضاييه است. بسياري از اين شاكيان معتقدند كه شكايتشان در سازمان نظام پزشكي تأثيري بر وضعيت آنها ندارد. در سازمان نظام پزشكي طي سالهاي ۸۳-۱۳۸۰ حدود ۲۷۱۵ مورد شكايت به ثبت رسيده است. از ۱۷۷۸ پرونده اي كه در مراحل رسيدگي است براي ۱۴۵۰ پرونده رأي نهايي صادر شده است. حدود ۴۵۹ پزشك طي اين آراء، توبيخ كتبي و يا درج حكم در نشريه داخلي سازمان نصيبشان شده است. ۹۷۰ نفر رأي برائت دريافت كرده اند و ۲۱ نفر نيز (براي مدت ۳ ماه تا ۴ سال) از طبابت محروم شده اند.
اين اعداد و ارقام به عقيده دبير هيأت انتظامي سازمان نظام پزشكي نسبت به ۵ سال گذشته ۲ برابر شده است و فقط يك بيستم عوارض ايجاد شده منجر به شكايت شده و مابقي سبب ايجاد عوارض روحي و رواني مي شود. اكنون پرسش اصلي اينجاست كه عواقب و پيامدهاي اين وضع را چگونه مي توان تحت كنترل در آورد و به حداقل رساند؟
نقش نهادهاي متولي و از آن جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ساماندهي اوضاع كنوني چيست و فقدان سيستم نظارتي مقتدر در اين حوزه چه آسيب هايي بر پيكره جامعه وارد مي آورد؟
از آرزو تا يأس
يك سال پيش تمام آرزوهاي روشنك با برداشته شدن گچ روي صورتش به نااميدي و يأس تبديل شد. بيني اش به داخل فرو رفته و غضروف هاي آن به يك طرف خم شده بود. او از خانواده مرفهي نبود كه بتواند دوباره پول جراحي بيني اش را پرداخت كند. يك سال تمام در خانه ماند و اشك ريخت. خانواده روشنك فرشهاي خانه را فروختند تا پول جراحي مجدد را فراهم كنند. اما دكتري نبود كه بخواهد خود را به دردسر بيندازد. آنها معتقد بودند كه با عمل كردن بيني روشنك تمام كاسه كوزه ها سر آنها خواهد شكست. خانواده روشنك رضايت نامه اي كتبي در اختيار پزشك قرار دادند تا او جراحي كند. رضايت نامه اي كه طي آن پزشك هيچ گونه مسئوليتي براي نتيجه عمل جراحي نداشته باشد.
حالا روشنك با چهره اي نه چندان تغيير يافته مجبور است هر روز روي بيني خود چسب بزند تا كسي متوجه شكل ناجور آن نشود.
وقتي از او مي پرسم كه شكايت نكردي؟ مي گويد:  براي رسيدگي پرونده مان در دادگاه مدتها صبر كرديم ولي آنقدر به طول انجاميد كه موضوع را ديگر پي گيري نكرديم.
آيا زشتي بيماري است؟
اصولاً  نمي توان منكر اين مسأله شد كه افراد به طور ذاتي و دروني تمايل دارند ظاهر و قيافه اي بهتر داشته باشند. معيار ظاهر و قيافه اي بهتر را جامعه و فرهنگي كه افراد در آن زندگي مي كنند، تعيين مي كند، و زماني اين موضوع تبديل به مسأله مي شود كه تعداد قابل توجهي از افراد جامعه  به دنبال تغيير چهره به مطب دكترهاي متخصص و غيرمتخصص مراجعه كنند.
كساني كه تصميم به تغيير چهره خود مي گيرند اصلي ترين دليل خود را «زيبا شدن» مي دانند. مريم دختر ۲۱ ساله اي است كه به تازگي بيني اش را جراحي كرده است. او در مورد دليل اين انتخاب مي گويد: «بيني ام بزرگ و كج بود. هيچ كس نگاهم نمي كرد. نمي توانستم سرم را در بين خانواده و دوستان بالا بگيرم. آخر مي دانيد، اعتماد به نفس اين كار را نداشتم. فكر مي كردم همه مرا مسخره مي  كنند. هيچ نكته مثبتي هم در چهره ام نمي ديدم كه به آن افتخار كنم. از وقتي بيني ام را عمل كرده ام احساس بهتري  دارم چشم هايم درشت تر به نظر مي آيند و ابروهايم كشيده تر جلوه مي كند. هر چند نمي توانم به راحتي نفس بكشم ولي به نظرم اوضاع بهتر از قبل است.»
كارشناسان معتقدند كه رابطه معني داري بين گرايش به جراحي  بيني و عزت نفس وجود دارد. به طوري كه متقاضيان جراحي بيني، بيشتر عزت نفسشان را از ظاهرشان به دست مي آورند و هنگامي كه اين عزت نفس پايين بيايد درصدد جراحي برمي آِيند.
پزشكان جراح بهتر از همه مي دانند كه بسياري از كساني كه براي جراحي رينوپلاستيكي مراجعه مي كنند، اصولاً نيازي به جراحي ندارند و بيني شان متناسب با بقيه اجزاء صورتشان است.
سحر دوبار بيني اش را عمل كرده است و در هر دوبار پزشكان به او گفته اند: «بيني ات مشكلي ندارد و طبيعي است» اما او اصرار دارد كه چهره اش متفاوت شود دختر ۲۵ ساله مي گويد: «من دماغم را عمل نكردم كه طبيعي باشد. من مي خواهم همه بفهمند كه من ۷۰۰ هزار تومان براي جراحي بيني ام پرداخته ام. دوست دارم بيني ام سربالا و عروسكي شود.»
زنان بيشتر از مردان
از آنجا كه جامعه تغييرات ظاهر زنان را حركتي عادي و بهنجار مي داند، جراحي پلاستيك بيني در بين آنها رواج بيشتري دارد و اين در حالي است كه جراحي زيبايي در بين مردان نوعي اختلال محسوب مي شود.
گرايش زنان به جراحي هاي زيبايي ۴ برابر مردان است. دكتر كاووس مشيري فوق تخصص جراحي پلاستيك مي گويد: «جراحي زيبايي بيني بيشتر در گروه سني ۱۸ تا ۲۵ سال شايع است. ۸۰ درصد مراجعان جراحي ها در گروه سني ۱۸ تا ۲۵ سال را زنان و ۲۰ درصد را مردان تشكيل مي دهند. ۱۰ درصد كل مراجعان براي جراحي هاي زيبايي بيني مردان و زنان بالاي ۴۰ سال هستند كه نسبت مردان و زنان در اين گروه سني تقريباً يكسان است.»
معايب و مزايا
جراحي پلاستيك دو جنبه درماني و زيبايي مطلق دارد. امروزه تعداد كساني كه جراحي  زيبايي را به علت نيازهاي واقعي و محض پزشكي( اشكالات موجود در راه تنفس (ضربه ديواره مياني بيني)، انحراف مادرزادي و ژنتيكي بيني، عدم تناسب بيني به خاطر بيماريهايي نظير تومور و جذام) انتخاب مي كنند بسيار كم است. شكي نيست عمل جراحي موفق مي تواند نقش مهمي در ارتقاء اعتماد به نفس افراد ايفا كند، اما هميشه اين عملهاي زيبايي موفقيت آميز نيستند. اين عمل به قدري حساس است كه اگر بي احتياطي توسط پزشك در آن صورت گيرد امكان دارد فرد براي هميشه حس بويايي و يا ظرافت صداي خود را از دست بدهد. عوارضي چون خشكي دهان و گلو، اختلالات بويايي، خستگي، تحريك  پذيري، اختلالات عصبي و روحي ناشي از وقفه در اكسيژن رساني مناسب به مغز و در نهايت احتمال بروز بيماريهاي قلبي- ريوي در انتظار بيماران است.
011373.jpg
متخصصان گوش، حلق و بيني
۷۵درصد موضوع شكايات
رينو پلاستيكي و يا جراحي بيني عمل بسيار ظريف و حساسي است و بايد توسط متخصص آن انجام شود. در مورد اين كه چه كسي بيشتر صلاحيت انجام جراحي هاي زيبايي بيني را دارد هميشه اختلاف نظر وجود داشته است. پزشكان متخصص گوش، حلق و بيني معتقدند كه اين كار در تخصص آنها ست و جراحان پلاستيك هم همين طور. در اين بين به علت تعرفه هاي غيرواقعي و غيرقابل كنترل عده اي غيرمتخصص و تنها با گذراندن دوره تخصصي جراحي عمومي (۳ سال) دست به چنين كاري مي زنند و زمينه طرح شكايت در مراجع ذي صلاح را فراهم مي كنند. معمولاً  جراحي هاي  درماني بيني را هم پزشك متخصص گوش، حلق و بيني و هم متخصص جراحي پلاستيك انجام مي دهد.
به اعتقاد دكتر مجيد لاهوتي عضو هيأت مديره و مسئول روابط عمومي «انجمن جراحان پلاستيك» تنها كساني كه دوره هاي فوق تخصصي جراحي پلاستيك را گذرانده باشند صلاحيت انجام چنين جراحي هايي را دارند. مزيت اين انتخاب عوارض غيرمنطقي كمتر پس از جراحي است.
مشابه همين اعتقاد را پزشكان متخصص گوش و حلق و بيني نيز دارند.
اين در حالي است كه گفته مي شود ۷۵ درصد شكاياتي كه در سازمان پزشكي قانوني در مورد جراحي بيني مطرح مي شود مربوط به پزشكان با تخصص گوش و حلق و بيني است. دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي كشور به مانند هميشه جانبداري از هيچ رشته پزشكي نمي كند. او مي گويد: حيطه وظايف جراحي تخصصي و فوق تخصصي از طرف وزارت بهداشت تعيين شده است. برخي از اعمال پزشكي بين دو گرايش پزشكي مشترك است كه در شرح وظايف آنها به تفصيل بيان شده است. در اين گونه موارد بين گروه هاي تخصصي هم پوشاني وجود دارد.
به نظر او مهم اين است كه پزشكان براساس شرح وظايفشان عمل كنند و اگر موردي منجر به طرح شكايات شود با متخلف برخورد انتظامي صورت  گيرد.
بسياري از جراحان پلاستيك معتقدند از آنجايي كه نظارت بر عملكرد پزشكان ضعيف است پزشكاني با تخصص دندانپزشك، زنان و زايمان و جراح فك و صورت و پزشك عمومي نيز به انجام چنين اعمالي روي مي آورند. دكتر حسن هويدا، رئيس انجمن پزشكان عمومي در اين باره مي گويد: هر پزشكي كه فارغ التحصيل شود مي تواند هر اقدامي كه در تبحرش است را انجام دهد. اين اقدام مي تواند در حد جراحي نيز باشد. پزشكان در دوره ۷ ساله آموزش خود تمام اين اعمال را فرامي گيرند. درست است كه هر پزشك متخصص بايستي در محدوده شرح وظايفش انجام وظيفه كند؛ از نظر قانون اين مانعي براي پزشكان عمومي نيست كه نتوانند جراحي هاي رينوپلاستيكي را انجام دهند.»
تا زماني كه قصور منجر به شكايت نشود نمي توان آمار دقيقي از ميزان شكايت هاي جراحي زيبايي ارائه كرد. دكتر محمد مهدي قيامت دبير هيأت انتظامي سازمان نظام پزشكي با تأييد اين مسئله مي گويد: آمار دقيقي در مورد شكايات وجود ندارد ولي مي توان گفت مسئله زيبايي و ترميمي به عنوان يك معضل پزشكي مطرح است.
بسياري از جراحان پلاستيك از عدم نظارت سازمانهاي مربوط در مورد جراحي هاي زيبايي شكايت دارند. آنها معتقدند كه عدم رعايت موارد آئين نامه سازمان نظام پزشكي باعث شده است بسياري از پزشكان غيرمتخصص وارد اين حوزه شوند.
دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي در اين مورد مي گويد: اگر فردي خارج از چارچوب هاي تعيين شده عملي را انجام دهد كه منجر به ايجاد عارضه شود موضوع به هيأت انتظامي ارجاع داده مي شود. اين هيأت پس از انجام كار تخصصي براساس آئين نامه انتظامي پزشكان اقدام به صدور رأي مي كند و مجازاتهايي چون تذكر و توبيخ در نظر گرفته مي شود. در مواردي كه تخلفي جدي و واضح صورت گرفته باشد پزشك براي مدت خاصي از طبابت محروم مي شود.
چهره بسياري از كساني كه مورد جراحي ناموفق قرار گرفته اند برگشت ناپذير است و دكترهاي ديگر معمولاً مسئوليت عمل بيني كسي كه قبلاً مورد جراحي قرار گرفته است را نمي پذيرند. آنها از عواقب قانوني اين كار مي پرهيزند؛ اگرچه بسياري از دكترها قبل از عمل از بيمار يا والدينش رضايت نامه مي گيرند.
مسعود خسروي وكيل پايه يك دادگستري در اين مورد مي گويد: براساس ماده ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات اسلامي هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود و همچنين چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت نامه حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانبي يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد (اورژانس) طبيب ضامن نيست.
اما به طور كلي اگر صدماتي كه در اثر جراحي هاي پزشكي به بيمار وارد مي شود به تشخيص سازمان پزشكي قانوني بر اثر مسامحه و سهل انگاري بوده باشد، پزشك در نهايت به پرداخت ديه عضو آسيب ديده محكوم مي شود.
پزشكان علي الاصول و با توجه به سوگندي كه در ابتداي طبابت خود خورده اند بايد در مواردي كه نياز به جراحي نيست به بيمار توصيه هاي لازم را بكنند و او را از عواقب آن مطلع كنند. اتفاقي كه به اعتقاد اين وكيل دادگستري معمولاً رخ نمي  دهد و سازمان نظام پزشكي كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات را دارد با مسامحه با آن برخورد مي كند. مردم نمي توانند تشخيص بدهند كه اين جراحي در تخصص كدام رشته پزشكي است و اين وظيفه سازمان هاي مربوطه است كه تكليف مردم را مشخص كنند.
وي به حافظه سالها قضاوت و وكالت خود رجوع مي كند و مي گويد: تاكنون نديده ام كه پزشكي به خاطر قصور در پزشكي مجوز طبابت خود را از دست بدهد. تصميمي كه به راحتي در كشورهاي پيشرفته اي كه سلامت عمومي جامعه برايشان اهميت دارد رخ مي دهد.

واكسن كوكائين
دكتر نسرين صمدي -استاديار دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ويروس نشان دار شده با آنتي بادي هاي ضد كوكائين، اثرات كوكائين را در مغز موش از بين مي برد. بر خلاف آن كه هروئين اعتيادآور است ولي مي تواند براي درمان نيز به كار رود، تاكنون هيچ اثر درماني سودمندي براي مصرف كوكائين به اثبات نرسيده است.
يك تيم از انجمن Scripps گزارش جديدي مبني بر اين كه مي توان واكسن مناسبي را براي معتادان كوكائين از طريق توليد آنتي بادي ضد كوكائين روي سطح ويروس هايي كه باكتري ها را آلوده مي كنند(باكتر يوفاژها) به دست آورد، ارائه كرده است.
در اين روش ويروس مشهور به باكتر  يوفاژها از طريق بيني به مغز موش انتقال داده شد تا آنتي بادي هاي توليد شده بتوانند اثرات كوكائين را مهار كنند. گروه هاي ديگري نيز قبلاً روي توليد آنتي بادي براي از بين بردن اثرات كوكائين كار كرده بودند. بر اساس نظريه هاي طبي، پيشگيري كننده هايي از قبيل آنتي بادي ها و پروتئين هاي ديگر وجود دارند كه مي توانند خارج از سيستم عصبي مركزي روي كوكائين اثر داشته باشند.
Kim D.Janda پروفسور شيمي و همكارانش توانستند از طريق پروتئين هاي بزرگ سطحي ويروس ها پروتئين  ۸ يا PVIII))، يك نوع آنتي بادي  ضد كوكائين ايجاد كنند كه خود از كپي هاي بسيار زيادي، شايد هزاران كپي در پي تظاهرات آنتي  بادي روي هر ويروس بوجود آمده بود.
محققان ويروس ها را دو بار در روز براي ۳ روز متوالي از طريق بيني به موش ها تجويز كردند. آنها سپس به حيوانات يك دز از كوكائين براي چهار روز متوالي داده و موش ها را از نظر رفتار مطالعه كردند. تعداد ويروس ها بعد از گذشت هفته ها كاهش مي يافت. بنابر اين بايستي واكسن هاي تكراري به كار مي رفت. براي بررسي رفتار موش ها از تابش اشعه مادون قرمز به داخل قفس موش ها استفاده شد، زيرا كوكائين يك محرك است و موش ها با مصرف كوكائين به دور خود چرخيده و پرتوهاي نور را متفرق مي كردند.
پروفسور Janda مي گويد: دومين تستي كه ما بر اساس مشاهدات خود مورد بحث قرار داديم رفتار حركتي جلو و عقب موش ها بود. موش هايي كه ويروس دريافت كرده بودند، در مقايسه با موش هاي كنترل، پس از دريافت كوكائين پاسخ هاي كمتري نشان دادند. در واقع آنتي بادي ها به دست آمده در مقابل ويروس، قابل استفاده در انسان ها نيست. وي مي گويد: «ما رفتار خاصي را در كلينيك در اين دو يا چند سال مشاهده نكرده ايم و فكر مي كنيم كه در آينده باكتريوفاژها را مي توان براي رهايي انواع پروتئين هاي مفيد استفاده كرد. ما دوست داريم تا آنجايي پيشرفت كنيم كه آنزيم مناسبي را در اين زمينه به دست آوريم. اين امر به دليل آن است كه آنزيم ها اثربخشي خيلي بهتري دارند. آنزيم ها را مي توان به جاي داروهاي اعتيادآور در درمان استفاده كرد.»
John R.Cashman رئيس انجمن تحقيقات بيومولكولار انساني SanDiego مي گويد: آنچه كه مخصوصاً براي محققان قابل توجه است به كارگيري و يادگيري سه حوزه تحقيق در اين زمينه يعني انتقال دارو از طريق بيني، انتقال ژن، پروتئين و تظاهرات فاژ براي رسيدن به مقصود نهايي است.

خبر
سونامي، براي نخستين بار بشر را سالمند كرد
ارائه فرضيه اي جديد درباره سونامي توسط پژوهشگر ايراني
يك محقق ايراني عضو انجمن بين المللي پژوهشگران مغز وابسته به دانشگاه اكسفورد براي نخستين بار در جهان فرضيه جديدي پيرامون «بحران موجوديت زمان براي فيزيك درون مغزي از طريق امواج زلزله سونامي» ارائه داد.
دكتر احسان الله محمدي، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: در اين فرضيه كه براساس مطالعات ميان  رشته اي درباره تأثيرات ناشي از تغيير محور و سرعت چرخش زمين براساس تئوري نسبيت انيشتين در اثر بروز سونامي ارائه شده براي نخستين بار در جهان مسئله تغيير شرايط فيزيك بيولوژي مغز و بروز پديده هايي نظير انفجار موجوديت زمان و بحران مرگ ديتا (اطلاعات) از طريق سونامي مطرح شده است.
وي خاطرنشان كرد: پديده سونامي كه در پي زلزله ۹ ريشتري اخير در جنوب شرق آسيا بروز كرد با تغيير محور گردش زمين و تغيير سرعت گردش آن باعث كند شدن زمان و در نتيجه افزايش سرعت پير شدن سلولهاي بدن جانداران شد بدين ترتيب سونامي براي نخستين بار بشر را سالمند كرد.
دكتر محمدي تصريح كرد: در اين سيستم زمان به هيچ وجه زمان تقويمي و ساعتي يا زمان فلسفي يعني تكرار حادثه در ذهن نيست، بلكه منظور از زمان موجوديت كل انسان در فيزيك درون مغزي است.
به گفته اين عضو انجمن بين المللي پژوهشگران مغز (IBRO)، زلزله از نظر فيزيك آكادميك جزو سيستمهاي ديناميك پيچيده و غيرقابل تحليل است، زيرا فاكتورهاي پنهان براي اين كه بتوان با فرمولهاي رياضي نوين آن را تقليل داد و در قالب آلگوريتم هاي محدود و بسته مورد پردازش قرار داد وجود ندارد.
بنابراين در اين مطالعه به جاي استفاده از مقياس رياضي فيزيك آكادمي، فيزيك درون مغزي مورد توجه قرار گرفته است.
وي خاطرنشان كرد: در فيزيك موبايل (متغير) يعني شرايط فيزيكي بيروني (فيزيك عالم طبيعت) و شرايط فيزيك موبايل درون مغزي نيازمند يك سيستم شعوري ثالثه غيرموجود در اين دو بيولوژي است كه بتواند درباره انفجار موجوديت زمان بر اثر امواج سونامي قضاوت كند؛ بنابراين آنچه كه در اين طرح مطرح شده استفاده از يك سيستم شعوري بينابيني است؛ اگر چه خود شعور از ارتباط به وجود مي آيد.
دكتر محمدي تصريح كرد: سونامي مجموعه اي از اطلاعات بوده كه با استفاده از طول شبانه روزي ۲۴ ساعته وارد سيستم مغزي شده، بلافاصله اين دنياي طبيعي در منطقه هيپوتالاموس (SCN) تبديل به جريان الكتريكي مي شود، سپس اين جريان الكتريكي به غده اپيفيز يا پي نئال رفته و سبب ترشح نوروترنسميتر شيميايي مي شود.
سوپرا كياسماتيك نوكلئيس HT-SCN را پيش ساز يا ساعت بيولوژيكي مغز مي گويند. نوروترنسميتر شيميايي غده اپيفيز كه ملاتونين نام دارد رمز شيميايي يا اسم حركت رشد شبانه فيزيك درون مغزي تلقي مي شود. در تاريكي فرمان رشد به سلولهاي درون مغزي براي حركت ابلاغ مي شود و سلولها شروع به فعاليت و ساخت و ساز مي كنند و در واقع ادامه حركتشان جواني را به سالمندي تبديل مي كند.
وي خاطرنشان كرد: از نظر فيزيك درون مغزي اين عمل يعني تبديل اطلاعات ۲۴ ساعته به جريان الكتريكي و تبديل آن به جريان شيميايي در سريعترين زمان انجام مي شود و رشد سلولي بلافاصله صورت مي گيرد اما از نظر زمان تقويمي و زمان تكرار حادثه در ذهن مدتها تحت عنوان عمر انسان اين حركت ادامه مي ابد اما اين بار امواج سونامي به علت افزايش سرعت به ميزان سه ميليونيم ثانيه كه در اثر تغيير محور زمين بوجود آمده باعث كوتاه شدن ديتاي ۲۴ ساعت شده است و در نتيجه فرمان ملاتونين به سلولها سريعتر شده و انسان در اندازه كسري از يك ثانيه پيرتر شد يعني در معرض فقدان اطلاعات زمان قرار گرفت.
عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تصريح كرد: انتقال تمامي اطلاعات در فضاي سرعت در نهايت ۳۰۰ هزار كيلومتر در ثانيه است كه اگر اين پارامتر سرعت قطع شود هرگز فيزيك بيولوژي مغزي در مقابل ديتاي زمان قرار نمي گيرد.
در صورت افزايش سرعت، مرگ سلولي در فضاي سرعت نوري به صورت نكروز و التهاب و سرانجام چروكيده شدن سلول و از بين رفتن آن صورت مي گيرد؛ اما در فضاي بالاي سرعت نور، مرگ سلولي ناگهاني و به صورت آپپتوزيس يعني تكه تكه شدن ناگهاني است.
پس از بالا رفتن شديد سرعت، انفجار موجوديت سلولي به صورت تصور آب شدن سريع بوجود مي آيد كه در سونامي براي مدت كسري از يك ثانيه  براي تمام مغزها اين اتفاق افتاد. وي خاطرنشان كرد: پس از بحران هستي و ناهستي ناشي از بودن زمان و بودن سرعت حركت در مقطع ۳۰۰ هزار كيلومتر در ثانيه اگر باز هم سونامي  داشته باشيم چرخش هاي سريع كره زمين با قطع اطلاعات ۲۴ ساعته و كاهش طول شبانه روز انسان را در سالمندي سريع قرار مي دهد چون ملاتونين يا رمز شيميايي رشد در تاريكي بيشتر ترشح شده و در نهايت انسان سالمندتر مي شود.
دكتر محمدي با اشاره به ماهيت بيولوژيكي مغز كه از ۱۲ ذره و چهار نيرو تشكيل شده است، اظهار داشت: امواج سونامي روي مبادله ذرات كوآنتومي و نيروهاي الكترومغناطيسي، نيروهاي هسته اي سنگين، نيروي هسته اي ضعيف و نيروي گرانش تأثير خود را گذاشته است؛ بنابراين تمامي شبكه هاي عصبي مغز انسان به خصوص سيستم فيزيك بيولوژيك مغز انسان در اثر اين حادثه دچار انفجار فقدان اطلاعات شده است. وي افزود: بدين ترتيب همبستگي زماني براي مدت مشخصي از بين رفت و اطلاعات زماني و فضا انسجام خود را از دست داد. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه مغز انسان مي تواند سالمندي را طي كند، بدون آن  كه تقويم زمان يا ساعت مچي دست ما آن را نشان دهد. بنابراين سالمندي سلولها با كندي زمان همديگر را پوشاندند و ما متوجه اين پديده در تمام دنيا نشديم.
دكتر محمدي تصريح كرد: اگر يك سيستم شعور سوم داشته باشيم كه مجهز به يك مقياس رياضي نوين باشد مي تواند بين دو سيستم طبيعت و بيولوژي مغزي قضاوت كند و حقيقت انفجار ناگهاني موجوديت زمان را براي ما مشخص كند.

آشنايي با همايش ها و سمينارها
همايش ساليانه دامپزشكي آلمان
۱- تاريخ برگزاري: ۱۲-۱۰ جولاي ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: آلمان/ مونيخ
۳- پست الكترونيكي: Ralf.Mueller@med.vetmed.uni-muenchen.de
۴- صفحه الكترونيكي: http://www.dgvd.org
۵- نيم نگاه: هفتمين همايش ساليانه دامپزشكي آلمان با بررسي موضوع هايي چون علل ريزش مو و طاسي در حيوانات، سلول شناسي در حيوانات كوچك، روش هاي تشخيص به خصوص تشخيص باليني، روش هاي جديد درمان بيماري هاي غدد مترشحه داخلي و بررسي دستگاه هاي ايمني به خصوص در حيوانات كوچك و نقش سيستم ايمني در محافظت حيوانات از ابتلا به بيماري و... كار خود را آغاز مي كند. زبان سخنراني، كارگاه هاي آموزشي و مقاله هاي آلماني و انگليسي است.
همايش راهكارهاي جلوگيري از ابتلا به ايدز در جوانان به خصوص در آفريقا(AYEN)
۱- تاريخ برگزاري: ۷ آوريل ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: نيجريه/ ايكوردو
۳- پست الكترونيكي: ayen-ngr@yahoo.com
۴- نيم نگاه: AYEN (سازمان بين المللي جوانان آفريقا) سازماني بين المللي و غيروابسته به دولت بوده و فعاليت آن فقط براي ياري به جوانان و نوجوانان آفريقايي و آموزش به آنها متمركز است. همايش مبارزه و جلوگيري از ابتلا به ايدز كه به نام همين سازمان (AYEN) نامگذاري شده است، توسط AYEN و همكاري تعدادي NGO به منظور آموزش راه هاي مبارزه و جلوگيري از ابتلا به ايدز در جوانان و نوجوانان به خصوص جوانان و نوجوانان آفريقايي برگزار مي شود. محور اصلي بحث ايدز، جوانان و نوجوانان است.
همايش بين المللي بررسي طراحي صفحات وب (ICWS ۲۰۰۵ )
۱- تاريخ برگزاري: ۱۲ جولاي ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: آمريكا/ فلوريدا
۳- پست الكترونيكي: Zhanglj@ieee.org
۴- صفحه الكترونيكي: http://conferences.computer.org/icws/۲۰۰۵
۵- مسئولين برگزاري: مركز كامپيوتر IEEE آمريكا و سازمان مخابرات آمريكا
۶- نيم نگاه: همايش ICWS ۲۰۰۵ به منظور بررسي وضعيت طراحي صفحات وب در سراسر جهان برگزار مي شود. در اين همايش به نحوه طراحي وب سايت ها از ديدگاه هاي مختلف صنعتي، تجاري، هنري و... مي پردازند.
همايش بين المللي ايدز (amfAR)
۱- تاريخ برگزاري: ۱۳-۱۰ آوريل ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: آمريكا/ اوكلند
۳- پست الكترونيكي: peter.taback@amfar.org
۴- صفحه الكترونيكي: http://www.amfar.org/nauc
۵- نيم نگاه: همايش با هدف بررسي موضوع هايي چون؛ ايپدمي ايدز، آخرين يافته هاي پژوهشي در زمينه ايدز، درمان و مراقبت از بيماران مبتلا، سياستگذاري دولت ها در كمك و حمايت از بيماران مبتلا و عملكرد دولت ها و سازمان ها به خصوص سازمان ها و مراكز بهداشتي سراسر جهان براي آگاهي و آموزش به مردم به خصوص جوانان براي جلوگيري از ابتلا به ايدز برگزار مي شود.
همايش ۷۱۷ اروپا ۲۰۰۵
۱- تاريخ برگزاري: ۴- ۲ نوامبر ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: هلند/ اوتريخت
۳- پست الكترونيكي: viv.europe@Vnuexhibitions.com
۴- صفحه الكترونيكي: http://www.viv.net
۵- نيم نگاه: viv ۲۰۰۵ همايش و نمايشگاه بين المللي بررسي توليدات غذايي به خصوص محصولات تهيه شده از گوشت حيوانات، بازاريابي و فروش محصولات غذايي. معرفي تازه هاي صنعت غذا، پيشرفت ها و تحولات صادرات و واردات غذايي، شيوه هاي مدرن و صحيح صادرات و واردات محصولات غذايي، بسته بندي، برچسب زني و... است.
همايش سيستم هاي اطلاع رساني در بازرگاني (BIS ۲۰۰۵)
۱- تاريخ برگزاري: ۲۲-۲۰ آوريل ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: لهستان/ يونان
۳- پست الكترونيكي: Pawel. kalczynski@utoledo.edu
۴- صفحه الكترونيكي: http://bis.kie.ae.poznan.pi/
۵- آخرين مهلت ارسال مقاله: ۱۰ مارس ۲۰۰۵
۶- نيم نگاه: اين همايش از استادان و پژوهشگراني كه در زمينه سيستم هاي اطلاع رساني كامپيوتري كه به ويژه در بازرگاني و تجارت كاربرد دارند، تحقيق و پژوهشي انجام داده اند، دعوت مي نمايد. از محورهاي اصلي بحث مي توان به تحقيق درباره زبان آموزشي نرم افزارهاي آموزشي مورد استفاده در اطلاع رساني كامپيوتري در بازرگاني و تجارت، نحوه انتخاب اطلاعات براي طراحي سيستم هاي اطلاع رساني، مالتي مديا و ارتباط آن با سيستم هاي اطلاع رساني، اينترنت و سيستم هاي اطلاع رساني بازرگاني، طراحي و استفاده از كتابخانه هاي ديجيتالي، مديريت سيستم هاي اطلاع رساني و... اشاره كرد.
همايش دالاس ۲۰۰۵
۱- تاريخ برگزاري: ۵-۲ مه ۲۰۰۵
۲- مكان برگزاري: آمريكا/ ريچاردسن
۳- پست الكترونيكي: dpeikari@dallascon.com
۴- صفحه الكترونيكي: http://dalascon.com/training.html
۵- نيم نگاه: همايش دالاس ۲۰۰۵ با هدف پژوهش در زمينه سيستم هاي امنيتي و راه هاي جديد مبارزه با هكرها برگزار مي شود. اين همايش از مديران برنامه  هاي امنيتي، مديران بخش IT، مهندسان كامپيوتر و مخابرات و همه افرادي كه در زمينه كامپيوتر و اينترنت به ويژه سيستم هاي امنيتي فعاليت كرده و مقاله يا پژوهشي در اين زمينه دارند، براي حضور در همايش دعوت مي كند.
مهتاب خسروشاهي

علم
ادبيات
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  علم  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |