شماره‌ 1857‏‎ ‎‏‏،‏‎21 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 31‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎

خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ جديد‏‎ استانداران‌‏‎
شدند‏‎ انتخاب‏‎ سمنان‌‏‎

اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ از‏‎ اي‌‏‎ نامه‌‏‎

نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ گزارش‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ درباره‌‏‎ مسلح‌‏‎
نشده‌‏‎ كامل‌‏‎ هنوز‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎
كرد‏‎ خودكشي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ است‌‏‎

ايتاليايي‌‏‎ گروگان‌هاي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
شدند‏‎ آزاد‏‎

جهاد‏‎ تاسيس‌‏‎ :رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
تاريخي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سازندگي‌‏‎
بود‏‎ (ره‌‏‎)‎حضرت‌امام‌‏‎

اصلاح‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ :مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
آزادي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎
مي‌زند‏‎ ضربه‌‏‎ روحانيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ محدود‏‎ را‏‎

عليه‌‏‎ هاآرتص‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توطئه‌‏‎
ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎

پادشاه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ رايزني‌‏‎
اي‌‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎ مسائل‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎

جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تبريك‌‏‎ پيام‌‏‎
جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎


رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
"مبكي‌‏‎ تابو‏‎" براي‌‏‎ پيامي‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
تبريك‌‏‎ افريقاي‌جنوبي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ انتخاب‏‎
.گفت‌‏‎
روابط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
گسترش‌‏‎ گذشته‌‏‎ همچون‌‏‎ جنوبي‌‏‎ افريقاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
جديدي‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ نيز‏‎ بين‌المللي‌‏‎ درسطوح‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ يابدو‏‎
.كنند‏‎ آغاز‏‎ درجهان‌‏‎ دوستي‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ استقرار‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎

خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ جديد‏‎ استانداران‌‏‎
شدند‏‎ انتخاب‏‎ سمنان‌‏‎


خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ وزيران‌‏‎ هيات‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.داد‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ سوم‌ ، ‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
نقش‌‏‎ مي‌تواند‏‎ جهاد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جهاد‏‎ به‌عهده‌‏‎ محوري‌‏‎ نقشهاي‌‏‎
رفع‌‏‎ و‏‎ توليدات‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ اشتغال‌‏‎ مسئله‌‏‎ حل‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ در‏‎ ممتازي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ محروميت‌‏‎
تصويب‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ استاندار‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ ميرلوحي‌‏‎ محمود‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
انتخاب‏‎ سمنان‌‏‎ استاندار‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ فولادگران‌‏‎ محمدعلي‌پنجه‌‏‎ و‏‎
.شدند‏‎
پيشين‌‏‎ استاندار‏‎ غريباني‌‏‎ محمد‏‎ علي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎
تقدير‏‎ سمنان‌‏‎ استاندار‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ ميرلوحي‌‏‎ و‏‎ غربي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
.آورد‏‎ به‌عمل‌‏‎

اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ از‏‎ اي‌‏‎ نامه‌‏‎


روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ ديشب‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ ندارد ، ‏‎ نياز‏‎ توضيحي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎.فرستاد‏‎
:است‌‏‎
بادامچيان‌‏‎.‎.‎.اسدا‏‎ استاد‏‎
"شما‏‎" هفته‌نامه‌‏‎ محترم‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
سلام‌‏‎ با‏‎
ستون‌‏‎ در‏‎ (خرداد 1378‏‎ تاريخ‌ 20‏‎ به‌‏‎ شماره‌ 116‏‎)‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ -‎‏‏1‏‎
نگراني‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ شنيده‌‏‎":است‌‏‎ آمده‌‏‎ "شما‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎"
محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ مسائل‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ علما‏‎ و‏‎ عظام‌‏‎ مراجع‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎نمايد‏‎ اقدام‌‏‎ به‌وجودآمده‌‏‎ نگراني‌هاي‌‏‎ رفع‌‏‎
باب‏‎ شده‌ ، ‏‎ بسته‌‏‎ درش‌‏‎ استيضاح‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ نيز‏‎
"!است‌‏‎ باز‏‎ استعفاء‏‎
در‏‎ (‎خرداد 1378‏‎ تاريخ‌ 27‏‎ به‌‏‎ شماره‌ 117 ، ‏‎) شما‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ -‎‏‏2‏‎
مسئول‌‏‎ مدير‏‎ امضاء‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سرمقاله‌اي‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ نوشته‌‏‎ (بادامچيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎)‎
رياست‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎"
ناتواني‌‏‎ به‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎است‌‏‎ گذشته‌‏‎ ايشان‌‏‎ جمهوري‌‏‎
پاسخ‌‏‎.‎واقفند‏‎ خود‏‎ فعلي‌‏‎ اجرائي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ زير‏‎ بازي‌‏‎ جناح‌‏‎ و‏‎
امور‏‎ در‏‎ جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ نامه‌‏‎ به‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ تندي‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ (واصله‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ بر‏‎ بنا‏‎)‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
".ندارند‏‎ شنوي‌‏‎ حرف‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
!عزيز‏‎.‎.‎.اسدا‏‎ استاد‏‎
حكيم‌‏‎ ذيمقراطيس‌‏‎ داستان‌‏‎ مثل‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ خبر‏‎ داستان‌‏‎
:است‌‏‎ نقش‌‏‎ بد‏‎ نقاش‌‏‎ و‏‎
را‏‎ خويش‌‏‎ خانه‌‏‎:كه‌‏‎ گفت‌‏‎ نقش‌‏‎ بد‏‎ نقاشي‌‏‎ را‏‎ حكيم‌‏‎ ذيمقراطيس‌‏‎
من‌‏‎ تا‏‎ كن‌‏‎ نقش‌‏‎ تو‏‎ نخست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ نقش‌‏‎ من‌‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ گچ‌كاري‌‏‎
!كنم‌‏‎ گچكاري‌‏‎
بد‏‎ نقاش‌‏‎ نقشهاي‌‏‎ همان‌‏‎ مثل‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ خبر‏‎ "انصافا‏‎
تحليلتان‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دروغ‌‏‎ شما‏‎ خبر‏‎ هم‌‏‎.‎است‌‏‎ ترحم‌انگيز‏‎ نقش‌‏‎
جمهوري‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ نه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ دروغ‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎
علما‏‎ و‏‎ عظام‌‏‎ مراجع‌‏‎ نگراني‌‏‎ باره‌‏‎ در‏‎ اينجانب‏‎ براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎
.داده‌ام‌‏‎ پاسخي‌‏‎ اينجانب‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ نوشته‌اند‏‎
!عزيز‏‎.‎.‎.اسدا‏‎ استاد‏‎
و‏‎ علماء‏‎ و‏‎ عظام‌‏‎ مراجع‌‏‎ از‏‎ ابزاري‌‏‎ استفاده‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
نيامده‌ايد؟‏‎ به‌ستوه‌‏‎ خود‏‎ خلوت‌‏‎ در‏‎ شهيدان‌‏‎ خانواده‌‏‎
دلبسته‌اند؟‏‎ بدان‌‏‎ محترم‌‏‎ استاد‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ فروغي‌‏‎ چه‌‏‎ دروغ‌‏‎
:كلام‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
نفست‌‏‎ از‏‎ زايد‏‎ خورشيد‏‎ كه‌‏‎ كوش‌‏‎ صدق‌‏‎ به‌‏‎
نخست‌‏‎ صبح‌‏‎ گشت‌‏‎ روي‌‏‎ سيه‌‏‎ دروغ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
مهاجراني‌‏‎.‎.‎.سيدعطاءا‏‎

نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ گزارش‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎
زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ درباره‌‏‎ مسلح‌‏‎
نشده‌‏‎ كامل‌‏‎ هنوز‏‎ قتل‌ها‏‎ پرونده‌‏‎
كرد‏‎ خودكشي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ است‌‏‎


سعيد‏‎ و‏‎ براتي‌‏‎ خسرو‏‎ ‎‏‏،‏‎ خاني‌‏‎ عالي‌‏‎ مهرداد‏‎ ‎‏‏،‏‎ كاظمي‌‏‎ مصطفي‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ اي‌‏‎ زنجيره‌‏‎ هاي‌‏‎ قتل‌‏‎ عاملان‌‏‎ امامي‌‏‎
اسامي‌‏‎ ديروز‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ عاملان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چهار‏‎
ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ نيازي‌‏‎ محمد‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مصطفي‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎ تحقيقات‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ اصلي‌‏‎ عاملان‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.هستند‏‎ امامي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ براتي‌‏‎ عاليخاني‌ ، خسرو‏‎ مهرداد‏‎ كاظمي‌ ، ‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ بازداشت‌‏‎ ازافراد‏‎ برخي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ آزاد‏‎ شغل‌‏‎ نيزداراي‌‏‎ بعضي‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ مراقبتهاي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ وي‌‏‎
قتل‌ها‏‎ اين‌‏‎ محوري‌‏‎ و‏‎ عوامل‌اصلي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ازسعيدامامي‌‏‎
دربازداشتگاه‌‏‎ استحمام‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ روزشنبه‌‏‎ وي‌‏‎ مي‌آمد ، ‏‎ به‌عمل‌‏‎
.كرد‏‎ خودكشي‌‏‎ نظافت‌‏‎ داروي‌‏‎ خوردن‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ ازاقدام‌‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎:گفت‌‏‎ نيروهاي‌مسلح‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
ولي‌‏‎ شد‏‎ منتقل‌‏‎ تخصصي‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ به‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ خودكشي‌ ، ‏‎
.واقع‌نشد‏‎ موثر‏‎ وي‌‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ پزشكي‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎
سعيد‏‎ صريح‌‏‎ اعترافات‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ مدارك‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
اتهامات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ فراري‌‏‎ راه‌‏‎ وي‌هيچگونه‌‏‎ امامي‌ ، ‏‎
.بود‏‎ اواعدام‌‏‎ حكم‌‏‎ مي‌رفت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎
هنوز‏‎ اخير‏‎ قتلهاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ گسترده‌‏‎ ابعاد‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ نيازي‌‏‎
مرحله‌‏‎ يك‌‏‎ متهمان‌ ، ‏‎ صريح‌‏‎ اعترافات‌‏‎ و‏‎ وتحقيقات‌‏‎ نشده‌‏‎ كامل‌‏‎
.است‌‏‎ برده‌‏‎ به‌پيش‌‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اساسي‌‏‎
رادرعرصه‌‏‎ نظام‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ قتلها‏‎ طراحان‌‏‎ انگيزه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ نظام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مواجه‌‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ داخلي‌‏‎ بين‌المللي‌و‏‎
.سازند‏‎ مسائل‌درگير‏‎ اين‌گونه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎
بسيار‏‎" را‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
كرده‌اند‏‎ قضايي‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ توصيف‌كرد‏‎ "پيچيده‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ عادي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎ به‌پرونده‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مراحل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎
از‏‎ پرونده‌هاكه‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ به‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎ مي‌كشد ، ‏‎ طول‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ برخوردار‏‎ وسيعي‌‏‎ پيچيدگي‌‏‎
ازافرادي‌‏‎ وبعضي‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ متهمان‌‏‎ ماهيت‌‏‎:اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ سخت‌‏‎ را‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ كار‏‎ اطلاعاتي‌بودند‏‎ كه‌‏‎
پرونده‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ موفق‌شديم‌‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ پيچيده‌تر‏‎
.ببريم‌‏‎ پيش‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ را‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مدت‌‏‎ درطول‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ نيازي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
و‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ دقت‌‏‎ دركمال‌‏‎ وسيعي‌‏‎ پيگيري‌وتحقيقات‌‏‎ پرونده‌‏‎
.قرارگرفته‌اند‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ مختلفي‌‏‎ افراد‏‎
رسيدگي‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اظهاراميدواري‌‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ روشن‌‏‎ جنايات‌‏‎ اين‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ اين‌پرونده‌ ، ‏‎ به‌‏‎ دقيق‌‏‎
تعداد 23‏‎ تاكنون‌‏‎:‎افزود‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
گرفته‌اند‏‎ قرار‏‎ تعقيب‏‎ تحت‌‏‎ پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎ عنوان‌متهم‌‏‎ نفربه‌‏‎
آزاد‏‎ وثيقه‌‏‎ باسپردن‌‏‎ برخي‌ازآنان‌‏‎ لازم‌‏‎ بعدازتحقيقات‌‏‎ كه‌‏‎
پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎ گواه‌‏‎ و‏‎ مطلع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نفر‏‎ شده‌اند330‏‎
.هستند‏‎ مطرح‌‏‎
نيز‏‎ ديگر‏‎ نفر‏‎ سه‌‏‎ تحقيقات‌ ، ‏‎ درجريان‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ نيازي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ متعاقبا‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ دستگيرشده‌اند‏‎ اخيرا‏‎
خصوص‌‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ هم‌چنين‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ فرمانده‌‏‎ نقدي‌‏‎ سردار‏‎ به‌اتهامات‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مسلح‌‏‎ قضايي‌نيروهاي‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
و‏‎ براي‌نظام‌‏‎ آن‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ پرونده‌‏‎
.است‌‏‎ اهميت‌‏‎ حايز‏‎ رتبه‌‏‎ عالي‌‏‎ مسئولان‌‏‎
به‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مطلوب‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ خواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.دهند‏‎ ادامه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ خودبا‏‎ همكاري‌‏‎
به‌‏‎ كاررسيدگي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ قضايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ رئيس‌‏‎
حكم‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سپري‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نهايي‌‏‎ مراحل‌‏‎ سردارنقدي‌‏‎ پرونده‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آينده‌اعلام‌‏‎ روزهاي‌‏‎ طي‌‏‎ آن‌‏‎ قانوني‌‏‎

ايتاليايي‌‏‎ گروگان‌هاي‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
شدند‏‎ آزاد‏‎


ربوده‌‏‎ بم‌‏‎ نزديكي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ هاي‌‏‎ تكنسين‌‏‎
شدند‏‎
قرار‏‎ ايران‌‏‎ دولتي‌‏‎ ماموران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ايتاليايي‌‏‎ تكنسينهاي‌‏‎
برخوردارند‏‎ كامل‌‏‎ سلامتي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارند‏‎
يكشنبه‌‏‎ بعدازظهر‏‎ شده‌‏‎ ربوده‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ اتباع‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ آزاد‏‎ ويژه‌پيگيري‌كننده‌‏‎ گروه‌‏‎ باتلاش‌‏‎
وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ شيخ‌الاسلامي‌‏‎ بهاءالدين‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ربوده‌‏‎ درپي‌‏‎:افزود‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎
گروه‌‏‎ كرمان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ ايتاليايي‌‏‎ اتباع‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ شدن‌‏‎
به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ توانست‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ ويژه‌اي‌‏‎
استان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ربايندگان‌‏‎ ردپاي‌‏‎ سرنخ‌هاي‌به‌دست‌آمده‌ ، ‏‎
.پيداكند‏‎ بلوچستان‌‏‎ و‏‎ سيستان‌‏‎
شركت‌‏‎ تكنسين‌هاي‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
قرار‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ماموران‌‏‎ اختيار‏‎ ايتاليايي‌در‏‎
.هستند‏‎ برخوردار‏‎ كامل‌‏‎ سلامت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارند‏‎
نزديكي‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ ايتاليايي‌‏‎ تبعه‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎
.شدند‏‎ ربوده‌‏‎ ناشناس‌‏‎ فرد‏‎ چند‏‎ توسط‏‎ استان‌كرمان‌‏‎ در‏‎ بم‌‏‎ شهر‏‎

جهاد‏‎ تاسيس‌‏‎ :رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
تاريخي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ سازندگي‌‏‎
بود‏‎ (ره‌‏‎)‎حضرت‌امام‌‏‎


تاريخي‌‏‎ و‏‎ ماندني‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ فرامين‌‏‎ و‏‎ تدابير‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
.بود‏‎ سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ فرمان‌تاسيس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎
كه‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بيان‌‏‎ با‏‎ گفت‌‏‎ مي‌‏‎ سخن‌‏‎ سازندگي‌‏‎ جهاد‏‎ بزرگ‌‏‎ كنگره‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ توجه‌‏‎ (‎ره‌‏‎) امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎:‎افزود‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎
پس‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ داشتند ، ‏‎ محروم‌‏‎ وروستاهاي‌‏‎ مناطق‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌خاصي‌‏‎
صادر‏‎ را‏‎ فرمان‌سازندگي‌‏‎ اولين‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎
.كردند‏‎
به‌‏‎ جهاد‏‎ يكي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ بعد‏‎ دو‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ تاسيس‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
صورت‌‏‎ محروم‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرسايي‌‏‎ طاقت‌‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ دليل‌كارهاي‌‏‎
امام‌‏‎ والاي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ سازندگي‌كه‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ مي‌گرفت‌‏‎
.دارد‏‎ كشور‏‎ سازندگي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ (ره‌‏‎)
كه‌‏‎ كوچك‌‏‎ نهال‌‏‎ آن‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
.است‌‏‎ نشسته‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ غرس‌شد ، ‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎
جاويدان‌‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بي‌سنگر‏‎ سنگرسازان‌‏‎ شعار‏‎ وي‌‏‎
جهاد‏‎ مهم‌‏‎ تجربه‌‏‎ اولين‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ دانست‌و‏‎ جهادگران‌‏‎
براي‌‏‎ بي‌پناه‌‏‎ بودكه‌‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ نبرد‏‎ جبهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ سازندگي‌‏‎
راه‌سازي‌‏‎ عظيم‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌ساختند‏‎ پناهگاه‌‏‎ رزمندگان‌‏‎
.داشتند‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ جنگ‌‏‎ وپشتيباني‌‏‎
جهاد‏‎ فرهنگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ نيز‏‎ فرهنگي‌‏‎ جهادگران‌‏‎:گفت‌‏‎ كردو‏‎ اشاره‌‏‎ سازندگي‌‏‎
محروم‌‏‎ و‏‎ مرزي‌‏‎ ونواحي‌‏‎ روستاها‏‎ اعماق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
.پيداست‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ آن‌‏‎ آثار‏‎ كه‌‏‎ بردند‏‎ كشور‏‎

اصلاح‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ :مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
آزادي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎
مي‌زند‏‎ ضربه‌‏‎ روحانيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ محدود‏‎ را‏‎


قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ شود‏‎ مي‌‏‎ پيشنهاد‏‎:‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎*
جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ خارج‌‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ از‏‎ "موقتا‏‎ انتخابات‌‏‎
شود‏‎ تهيه‌‏‎ تري‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ اشكالات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ *
است‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ روحانيت‌‏‎ نهاد‏‎ شدن‌‏‎ رودررو‏‎ آنها‏‎ مهمترين‌‏‎
مصاحبه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
"موقتا‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ جامع‌تري‌‏‎ طرح‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ خارج‌‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ از‏‎
.گردد‏‎ تقديم‌‏‎ مجلس‌‏‎
در‏‎ تهران‌‏‎ نماينده‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ توضيح‌‏‎
هياتي‌‏‎ كردم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ داشتم‌‏‎ نگهبان‌‏‎ دبيرشوراي‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
شوراي‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ مركب‏‎
و‏‎ شود‏‎ تشكيل‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ حقوق‌‏‎ برجسته‌‏‎ اساتيد‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎
كنند‏‎ تهيه‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ جامع‌‏‎ طرح‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ ظرف‌‏‎
.شود‏‎ تقديم‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
با‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ كنوني‌‏‎ طرح‌‏‎ خواندن‌‏‎ ناقص‌‏‎ ضمن‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ براي‌‏‎ دولت‌‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ ناقص‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎
احتمال‌‏‎ و‏‎ نگراني‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ زمينه‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ لايحه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ;مي‌رويم‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ فكري‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎
از‏‎ فراتر‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ توافق‌‏‎ جناحها‏‎ همه‌‏‎ اگر‏‎
بهتر‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ بنگرند ، ‏‎ جناحي‌‏‎ مسايل‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تامين‌‏‎
آخرين‌‏‎ شدن‌‏‎ مصادف‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ انصاري‌‏‎
اين‌‏‎ انتظار‏‎:‎گفت‌‏‎ خميني‌‏‎ امام‌‏‎ سال‌‏‎ با‏‎ مجلس‌‏‎ پنجم‌‏‎ دوره‌‏‎ سال‌‏‎
انديشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آرمان‌ها‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ سال‌نظام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.شوند‏‎ نزديك‌‏‎ امام‌‏‎
در‏‎ دولت‌‏‎ لايحه‌‏‎ تقديم‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
آئين‌نامه‌ ، ‏‎ ماده‌‏‎ همان‌‏‎ براساس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تاريخ‌ 11/7/77‏‎
تقديم‌‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ گزارش‌‏‎ تاريخ‌ 12/8/77‏‎ در‏‎ حداكثر‏‎ مي‌بايست‌‏‎
داده‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ گزارشي‌‏‎ نه‌تنها‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ مجلس‌‏‎
و‏‎ نگرفته‌‏‎ قرار‏‎ نيز‏‎ شورا‏‎ كميسيون‌‏‎ كار‏‎ دستور‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎ نشده‌‏‎
كميسيون‌‏‎ توجيه‌‏‎ انصاري‌‏‎است‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ آشكار‏‎ تخلف‌‏‎ اين‌‏‎
مجلس‌‏‎ وجودطرح‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ لايحه‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ عدم‌‏‎ در‏‎ شوراها‏‎
زيرا‏‎ ندارد ، ‏‎ قانوني‌‏‎ وجهه‌‏‎ نيز‏‎ توجيه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎
گزارش‌‏‎ بايد‏‎ مي‌شود‏‎ ارائه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ لايحه‌اي‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ هر‏‎
نظريات‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ گنجانده‌‏‎ مجلس‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
حدود‏‎ مرزبندي‌‏‎ عدم‌‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ قانون‌‏‎ مشكل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ انصاري‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ كانديداها‏‎ صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎
شرط‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ كانديداها‏‎ براي‌‏‎ شرايطي‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اختلافات‌‏‎ منشا‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ كمي‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ قابل‌‏‎ آن‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ شرط‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ احراز‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ دشوار‏‎ كاري‌‏‎ را‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ براي‌‏‎ شرط‏‎
راي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎ كانديداها ، ‏‎ صلاحيت‌‏‎ احراز‏‎ در‏‎ شبهه‌‏‎ كمترين‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ممتنع‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ و‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ رفع‌‏‎ دولت‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎.‎كانديداهاست‌‏‎ زيان‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ "البرائه‌‏‎ اصالت‌‏‎" و‏‎ "الصحه‌‏‎ اصالت‌‏‎" بر‏‎ تكيه‌‏‎
به‌‏‎ اعتقاد‏‎ و‏‎ مسلماني‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ فرد‏‎ ادعاي‌‏‎ صحت‌‏‎ بر‏‎ اصل‌‏‎
وي‌‏‎.‎پذيرفت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانوني‌‏‎
"احراز‏‎" قانون‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎
صلاحيت‌‏‎ تا‏‎ "شرعا‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ ما‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ صلاحيت‌‏‎
اين‌‏‎.‎بدهيم‌‏‎ راي‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ نشده‌‏‎ ثابت‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ فرد‏‎
احراز‏‎" به‌‏‎ مكلف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ و‏‎ رفع‌‏‎ دولت‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎ محذور‏‎
اعتقاد‏‎ عدم‌‏‎ بايد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ يعني‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ "صلاحيت‌‏‎ عدم‌‏‎
نحوه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ احراز‏‎ را‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ كانديدا‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ ممتنع‌‏‎ آراي‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎
اقامه‌‏‎ بايد‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ براي‌‏‎ شيوه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ افراد‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ علت‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ شود‏‎ دليل‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ دولت‌‏‎ لايحه‌‏‎ در‏‎.‎نمي‌شد‏‎ ابلاغ‌‏‎ آنها‏‎
صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ دلايل‌‏‎ "كتبا‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎
ديگر‏‎ انصاري‌‏‎.‎كنند‏‎ ابلاغ‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كانديداها‏‎
دادخواهي‌‏‎ براي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ عدم‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ طرح‌‏‎ نارسايي‌هاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصل‌ 24‏‎ براساس‌‏‎ كانديداها‏‎
شده‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ رد‏‎ افراد‏‎ تا‏‎ شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ مرجعي‌‏‎ بايد‏‎
رد‏‎ را‏‎ فردي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كنند‏‎ دفاع‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ بتوانند‏‎
است‌‏‎ محرمانه‌‏‎ رد‏‎ دلايل‌‏‎ گفت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ صلاحيت‌‏‎
حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎!!مي‌سوزد‏‎ ما‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ منابع‌‏‎ زيرا‏‎
حركتي‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ درباره‌‏‎ مجلس‌‏‎
قرار‏‎ مطبوعات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ روحانيت‌‏‎ نهاد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎ اشكالات‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
مورد‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ اساسي‌‏‎ مورد‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎
در‏‎ روحانيت‌‏‎ نهاد‏‎ "عملا‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎
مصالح‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ نبايد‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ گيرد‏‎ قرار‏‎ مطبوعات‌‏‎ برابر‏‎
حقوق‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مردم‌گراست‌‏‎ نهادي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ روحانيت‌‏‎ مقطعي‌‏‎
.دهيم‌‏‎ قرار‏‎ مردم‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ اكثريت‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
مواد‏‎ ساير‏‎ تا‏‎ شود‏‎ اضافه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ روحاني‌‏‎ چهره‌‏‎ دو‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎
حرفه‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ فعاليت‌‏‎ جدي‌‏‎ محدوديت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ طرح‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ نوشته‌‏‎ روحانيت‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ انجاميد‏‎ خواهد‏‎ خبرنگاري‌‏‎
.بزند‏‎ ضربه‌‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎
نبودم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ طرح‌‏‎ طراحان‌‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎:گفت‌‏‎ انصاري‌‏‎
.است‌‏‎ روحانيت‌‏‎ چهره‌‏‎ كردن‌‏‎ مخدوش‌‏‎ براي‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفتم‌‏‎
روحاني‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ شده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ طرح‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مديريت‌‏‎ شوراي‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎
مديريت‌‏‎ شوراي‌‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ چطور‏‎:‎گفت‌‏‎ شود ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎ متكثر‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ روحانيتي‌‏‎ كل‌‏‎ نماينده‌‏‎ حوزه‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ آنها‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ مختلفي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ كردن‌‏‎ اضافه‌‏‎:افزود‏‎ حزبالله‌‏‎ مجمع‌‏‎ رئيس‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ افرادي‌‏‎ به‌‏‎ اختيارات‌‏‎ سپردن‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
را‏‎ دولت‌‏‎ كاري‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ مسئوليتي‌‏‎ مجلس‌‏‎ دربرابر‏‎
.مي‌كند‏‎ مسلوبالاختيار‏‎
و‏‎ سئوال‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ دارد‏‎ حق‌‏‎ مجلس‌‏‎ چطور‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ دهد‏‎ قرار‏‎ استيضاح‌‏‎
است‌؟‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ قلمرو‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ افرادي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎
مسئول‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ ديگر‏‎ اشكال‌‏‎ انصاري‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ و‏‎ خبرنگاران‌‏‎ دانستن‌‏‎
زيرا‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ كار‏‎ امنيت‌‏‎ اصلاحيه‌‏‎
نخواهد‏‎ را‏‎ خبرنگاري‌‏‎ و‏‎ گرفتن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ قلم‌‏‎ جرات‌‏‎ كسي‌‏‎ ديگر‏‎
.داشت‌‏‎
شگفتي‌‏‎ ابراز‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ممنوع‌القلم‌‏‎ لفظ‏‎ بردن‌‏‎ بكار‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
ساواك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ممنوع‌المنبر‏‎ لفظ‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
كلمه‌‏‎ "رسما‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ حال‌‏‎ نمي‌شد‏‎ اعلام‌‏‎ "رسما‏‎
ببريم‌؟‏‎ به‌كار‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ را‏‎ ممنوع‌القلم‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ درصددند‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ انصاري‌‏‎
شديدتر‏‎ و‏‎ وسيع‌تر‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ با‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ كليات‌‏‎ تصويب‏‎
.كنند‏‎ تنگ‌تر‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ دايره‌‏‎
امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ را‏‎ پيشنهادها‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ مشابه‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ تصويب‏‎ همچنين‌‏‎ انصاري‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ ناظر‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ منصفه‌‏‎ هيات‌‏‎ دادن‌اختيارات‌‏‎ تنزل‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ سال‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كارنامه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:گفت‌‏‎
.نشود‏‎ سياه‌‏‎ مردم‌‏‎ اساسي‌‏‎ حقوق‌‏‎ محدودكننده‌‏‎ قوانين‌‏‎ تصويب‏‎

عليه‌‏‎ هاآرتص‌‏‎ صهيونيستي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ توطئه‌‏‎
ايران‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎


رذيلانه‌‏‎ اقدامي‌‏‎ در‏‎ هاآرتص‌‏‎ اسرائيلي‌‏‎ روزنامه‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
مذاكره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ شد ، ‏‎ مدعي‌‏‎
!است‌‏‎ فراخوانده‌‏‎ پنهاني‌‏‎
دروغ‌پرداز‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
واسطه‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ انگليس‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎:داد‏‎ گزارش‌‏‎
.شود‏‎ گفتگو‏‎ اين‌‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ چهره‌‏‎ تخريب‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ آشكارا‏‎ هاآرتص‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎
سياست‌‏‎ به‌‏‎ ضربه‌زدن‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
.است‌‏‎ جهانيان‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎
جهان‌‏‎ و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎ سياست‌‏‎ بازنده‌‏‎ نخستين‌‏‎
رسميت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تل‌آويو‏‎ رژيم‌‏‎ ايران‌‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ اسرائيل‌‏‎
كسب‏‎ جهاني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ اندازه‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ نمي‌شناسد‏‎
.مي‌شود‏‎ كاسته‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ درجه‌‏‎ از‏‎ كند‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ تاريخي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اسرائيلي‌ها ، ‏‎
نشانه‌هاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ آشكارشدن‌‏‎ و‏‎ ان‌‏‎.‎ان‌‏‎.‎سي‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎
تبليغات‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ تشنج‌زدايي‌‏‎
.زدند‏‎ دست‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ عليه‌‏‎ مشابهي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ جديد‏‎ خارجي‌‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ اسرائيلي‌ها‏‎ نگراني‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ توجيه‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كامل‌‏‎ توفيق‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ علت‌‏‎
كاهش‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ از‏‎ تسليحاتي‌‏‎ و‏‎ مالي‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎
يا‏‎ مقام‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كذب‏‎ سراپا‏‎ خبر‏‎ در‏‎ اسرائيلي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تل‌آويو‏‎-تهران‌‏‎ رابط‏‎ انگليسي‌‏‎ نهاد‏‎
در‏‎ ابهام‌‏‎ ايجاد‏‎ با‏‎ صهيونيست‌ها‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بنابراين‌‏‎
ضربه‌‏‎ نيز‏‎ لندن‌‏‎ -تهران‌‏‎ نوپاي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ مي‌كوشند‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
.بزنند‏‎

پادشاه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ رايزني‌‏‎
اي‌‏‎ منطقه‌‏‎ و‏‎ دوجانبه‌‏‎ باره‌مسائل‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎


با‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌ ، ‏‎ كمال‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ عبدالله‌‏‎
تنش‌‏‎ و‏‎ اعتمادسازي‌‏‎ سياست‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خرازي‌‏‎
را‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎ زدايي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ چارچوب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎كرد‏‎ تشريح‌‏‎
.است‌‏‎ زيادي‌‏‎ اهميت‌بسيار‏‎ داراي‌‏‎ اردن‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
امكانات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايرنا ، وي‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
پيشرفت‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ همكاريهاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ دو‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ بايد‏‎ سياسي‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ تمدنها‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ خرازي‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ وتفاهم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ تعميم‌‏‎ امربايد‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ مجالس‌‏‎ اخير‏‎ اجلاس‌‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎
كه‌‏‎ دانست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ همگرايي‌‏‎ از‏‎ موفقي‌‏‎ نمونه‌‏‎ را‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ تحول‌‏‎ محمدخاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎
برگزاري‌‏‎ بخاطر‏‎ تبريك‌‏‎ ضمن‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ عبدالله‌‏‎ ملك‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ نمايندگان‌مجالس‌‏‎ اجلاس‌‏‎ موفقيت‌آميز‏‎
و‏‎ اردن‌بوديم‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ سفر‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ مدتها‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎
.يابد‏‎ گسترش‌‏‎ دوجانبه‌‏‎ روابط‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اميدواريم‌‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ آماده‌‏‎ اردن‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.دهد‏‎ توسعه‌‏‎ ايران‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ روابط‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
پيگيري‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ و‏‎ تحولات‌‏‎:‎افزود‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎
خوبي‌‏‎ پيام‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ موفقيت‌‏‎ و‏‎ سياستهاي‌كنوني‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
.مي‌دانيم‌‏‎ جهانيان‌‏‎ براي‌‏‎
ايران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ براي‌‏‎ اردن‌‏‎ شاه‌‏‎ از‏‎ خرازي‌‏‎ آقاي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ پذيرش‌‏‎ مورد‏‎ دعوت‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎
هياتي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎ براي‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ خرازي‌‏‎
.امان‌شد‏‎ وارد‏‎
الروابده‌ ، ‏‎ عبدالرئوف‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ديروز‏‎ امورخارجه‌ايران‌‏‎ وزير‏‎
.كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ امان‌‏‎ در‏‎ اردن‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اهتمام‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خرازي‌‏‎
اظهاراميدواري‌‏‎ اسلامي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎ گسترش‌روابط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
يكديگر‏‎ منافع‌‏‎ جهت‌‏‎ كشوردر‏‎ دو‏‎ ظرفيتهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.شود‏‎ استفاده‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.