شماره‌ 1857‏‎ ‎‏‏،‏‎21 Jun 1999 خرداد 1378 ، ‏‎ دوشنبه‌ 31‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ تازه‌‏‎ دوره‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎

بانوان‌‏‎ قايقراني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ قايقران‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎

ناكام‌‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دوچرخه‌سواران‌‏‎
ماندند‏‎

مي‌گيرد‏‎ پا‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎

فوتبال‌گشايش‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جديد‏‎ ساختمان‌‏‎
مي‌يابد‏‎

جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎
ايران‌‏‎ ‎‏‏2000‏‎

شدند‏‎ سوم‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ نوردان‌‏‎ سنگ‌‏‎

زد‏‎ اردو‏‎ "چمخاله‌‏‎" در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎

آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ تازه‌‏‎ دوره‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
كرد‏‎

ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎

تيمش‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ مهاجم‌‏‎ "موسوي‌‏‎ علي‌‏‎"
تا‏‎ زد‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ بود ، ‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ هماهنگي‌‏‎ داراي‌‏‎
صعود‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ گردد‏‎ باز‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ آسوده‌‏‎ خيال‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
براي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎.‎شود‏‎ بيشتر‏‎ برايش‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎
نيز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بيشتري‌‏‎ اهميت‌‏‎ استقلال‌‏‎
.مي‌باشند‏‎ دارا‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ انگيزه‌‏‎
باروري‌‏‎ در‏‎ جامعه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ تداوم‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
باشگاهها ، ‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎.‎دارد‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ نهفته‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎ حذفي‌ ، ‏‎ جام‌‏‎
مثبت‌‏‎ تاثير‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ كليت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ نمود‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎
فراموش‌‏‎ شكست‌ها‏‎ كه‌‏‎ بازي‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ رهگذر‏‎ در‏‎.مي‌گذارد‏‎
تازه‌تر‏‎ اتفاقات‌‏‎ و‏‎ مي‌بازند‏‎ رنگ‌‏‎ پيروزي‌ها‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ ملي‌ ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ آن‌‏‎ جانشين‌‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حجازي‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎شد‏‎ تمام‌‏‎ المپيك‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ آسيا ، ‏‎
وارد‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ غريبه‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ "سكوموروخوف‌‏‎" حالا‏‎ و‏‎ داد‏‎
نيز‏‎ ذهن‌ها‏‎ و‏‎ شد‏‎ فراموش‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
فوتبال‌‏‎ با‏‎ نسل‌‏‎ به‌‏‎ نسل‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ تغيير‏‎ ديگر‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
ما‏‎ جامعه‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ بر‏‎ خود‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎ هركدام‌‏‎ و‏‎ بيايند‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎.‎.‎.و‏‎ پاس‌‏‎ سپاهان‌ ، ‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ پيروزي‌ ، ‏‎بگذارند‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ نيز‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎دارند‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎
دوباره‌‏‎ تهران‌‏‎ قائم‌شهر ، ‏‎ شيراز ، ‏‎ اهواز ، ‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎
اخبار ، ‏‎ دوباره‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ تماشا‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎
.مي‌چرخد‏‎ فوتبال‌‏‎ جهت‌‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ گزارش‌ها‏‎ و‏‎ رويدادها‏‎
هيجان‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ دارد ، ‏‎ اعتباري‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌كرد‏‎ باور‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎.‎باشد‏‎ ليگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎ نساجي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ تماشاگر‏‎ تعداد‏‎
چنين‌‏‎ داراي‌‏‎ فوتبال‌‏‎بروند‏‎ قائم‌شهر‏‎ وطني‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎
مانده‌‏‎ جذاب‏‎ و‏‎ پابرجا‏‎ خاصيت‌ها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جاذبه‌هايي‌‏‎
.است‌‏‎
نساجي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ "سكوموروخوف‌‏‎" با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
تركيبي‌‏‎.‎داد‏‎ ارائه‌‏‎ قبولي‌‏‎ قابل‌‏‎ "نسبتا‏‎ بازي‌‏‎ خوش‌تركيب‏‎
باعث‌‏‎ استقلال‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎ وظايف‌‏‎ تقسيم‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ آشنا‏‎
"موسوي‌‏‎ علي‌‏‎" توسط‏‎ بازي‌‏‎ شانزدهم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎
بازي‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ سريع‌‏‎ و‏‎ بجا‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎يابد‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
نيز‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ واداشت‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ نساجي‌‏‎
اجراي‌‏‎ همان‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ تاكتيكي‌‏‎ مهم‌‏‎ تغيير‏‎.‎داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎
جانب‏‎ از‏‎ اضافي‌هميشگي‌‏‎ بدون‌حركات‌‏‎ مربي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
و‏‎ اشتباه‌‏‎ بدون‌‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ محمدي‌ ، ‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎.‎بود‏‎ بازيكنان‌‏‎
بود ، ‏‎ پركار‏‎ و‏‎ خوب‏‎ هميشه‌‏‎ چون‌‏‎ تقوي‌‏‎.‎كردند‏‎ كار‏‎ شتابزدگي‌‏‎
حرداني‌ ، ‏‎ فكري‌ ، ‏‎بود‏‎ دور‏‎ آرماني‌‏‎ فرم‌‏‎ از‏‎ اندكي‌‏‎ "نوازي‌‏‎" اما‏‎
و‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ تيم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
استقلال‌‏‎ درجمع‌‏‎ اما‏‎ كردند ، ‏‎ بازي‌‏‎ خود‏‎ استعداد‏‎ حد‏‎ در‏‎ ملكيان‌‏‎
.بود‏‎ يكدست‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎
صفر‏‎ قائم‌شهر‏‎ نساجي‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎(‎تهران‌‏‎) استقلال‌‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (و 90‏‎ ‎‏‏16‏‎) موسوي‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
.يدي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ فروغي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ كمك‌‏‎ به‌‏‎ عسگري‌‏‎ حسين‌‏‎:‎داور‏‎
.نفر‏‎ هزار‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎
حسن‌زاده‌ ، ‏‎ رضا‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ يحيوي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎:‎استقلال‌‏‎
سيروس‌‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ ‎‏‏،‏‎(چيني‌‏‎ علي‌‏‎) تقوي‌‏‎ محمد‏‎ محمودي‌ ، ‏‎ كاظم‌‏‎
علي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎)‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎ دين‌محمدي‌ ، ‏‎
.ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎
حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
بود‏‎ نساجي‌‏‎ ميهمان‌‏‎ قائم‌شهر‏‎ در‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هدايت‌‏‎ مربيگري‌‏‎ نيمكت‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ "سكوموروخوف‌‏‎" كه‌‏‎
هميشگي‌‏‎ نفرات‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.داشت‌‏‎ به‌عهده‌‏‎
حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎
تنها‏‎ نساجي‌‏‎ كم‌دوام‌‏‎ حملات‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ جانشين‌‏‎
به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ واداشت‌‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دقيقه‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
زمين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ كردن‌‏‎ آرام‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بعد‏‎
ضربه‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ جدي‌‏‎ تهديد‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ كشاند‏‎ حريف‌‏‎
نيز‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎گشود‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ دروازه‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ روپاي‌‏‎
مياني‌‏‎ خط‏‎ برتري‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ خواسته‌‏‎ و‏‎ ميل‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎
جبران‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ كمتر‏‎ نساجي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ استقلال‌‏‎
مجيدي‌‏‎ ابتدا‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎افتد‏‎ خورده‌اش‌‏‎ گل‌‏‎
علي‌‏‎ فراخواني‌‏‎ با‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ حرداني‌‏‎ جانشين‌‏‎ را‏‎ تازه‌نفس‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.ساخت‌‏‎ محكم‌تر‏‎ را‏‎ خود‏‎ دفاعي‌‏‎ سد‏‎ تقوي‌‏‎ بجاي‌‏‎ چيني‌‏‎
استقلال‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎ ضربه‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ توپ‌‏‎ نيمه‌‏‎
مي‌كرد‏‎ بازي‌‏‎ احساسي‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ عجول‌‏‎ ميزبان‌‏‎ برخلاف‌‏‎
موقعيت‌‏‎ صاحب‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ در‏‎ بارها‏‎ منطقي‌‏‎ فوتبالي‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎
توسط‏‎ شده‌‏‎ تلف‌‏‎ وقت‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎ در‏‎
نواخته‌‏‎ كرنر‏‎ روي‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ مي‌شد ، ‏‎ محاسبه‌‏‎ داور‏‎
نساجي‌‏‎ دروازه‌‏‎ تماشايي‌‏‎ سري‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ دين‌محمدي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ گشود‏‎ را‏‎
.ببيند‏‎ پاس‌‏‎ با‏‎ رويارويي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎

بانوان‌‏‎ قايقراني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ قايقران‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
شدند‏‎ دعوت‌‏‎


كشور 24‏‎ بانوان‌‏‎ قايقراني‌‏‎ انجمن‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شدند‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ بانوان‌‏‎ قايقراني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ قايقران‌‏‎
قايقراني‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخاب‏‎ آزمون‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ دومين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ قايقران‌‏‎ شركت‌ 39‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎
تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ تورينگ‌‏‎ و‏‎ كاياك‌‏‎ رشته‌‏‎ دو‏‎
.شدند‏‎ برگزيده‌‏‎ برتر‏‎ قايقران‌‏‎ شد 24‏‎ برگزار‏‎
در‏‎ تيرماه‌‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ روزه‌‏‎ اردوي‌ 14‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دعوت‌شدگان‌‏‎
يافت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ شود‏‎ مي‌‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎ ورزشي‌آزادي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
برگزار‏‎ بدنسازي‌‏‎ و‏‎ پاروزني‌‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ رادر‏‎ خود‏‎ تمرينات‌‏‎ تا‏‎
.كنند‏‎
امير‏‎ فرحناز‏‎ از‏‎ عبارتند‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ قايقرانان‌‏‎
هنگامه‌‏‎ اميني‌ ، ‏‎ مهسا‏‎ باك‌ ، ‏‎ بي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ آناكنعاني‌ ، ‏‎ شقاقي‌ ، ‏‎
رامونا‏‎ احدپور ، ‏‎ راحله‌‏‎ پور ، ‏‎ شيعه‌ ، سميراكويتي‌‏‎ الهه‌‏‎ احدپور ، ‏‎
افشار‏‎ كاترين‌‏‎ عيوضي‌ ، ‏‎ تهران‌ ، نسترن‌‏‎ از‏‎ كفيلي‌‏‎ رونا‏‎ لازار ، ‏‎
مدينه‌‏‎ گذرآبادي‌ ، ‏‎ جولايي‌ ، ميترا‏‎ پروانه‌‏‎ عيوضي‌ ، ‏‎ نسيم‌‏‎ پور ، ‏‎
نگين‌‏‎ ازگيلان‌ ، ‏‎ مينامطلبزاده‌‏‎ و‏‎ آقايي‌‏‎ كاس‌‏‎ فرزانه‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎
رضواني‌‏‎ شيده‌‏‎ و‏‎ قنبرزاده‌‏‎ پگاه‌‏‎ حيدري‌ ، ‏‎ ليلي‌‏‎ نصرتي‌ ، ‏‎
.بوشهر‏‎ از‏‎ كريمي‌‏‎ خاتون‌‏‎ و‏‎ خالدي‌‏‎ فريبا‏‎ ازمازندران‌ ، ‏‎
انجمن‌‏‎ اين‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ بانوان‌‏‎ قايقراني‌‏‎ انجمن‌‏‎
ماه‌‏‎ مرداد‏‎ كه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ انتخاب‏‎ دوباره‌‏‎ آزمون‌‏‎ دارددر‏‎ نظر‏‎ در‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ آزمون‌‏‎ نشده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ازنفرات‌‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ ركوردورودي‌‏‎ بهبود‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ عمل‌‏‎
.شوند‏‎

ناكام‌‏‎ اسپانيا‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دوچرخه‌سواران‌‏‎
ماندند‏‎


جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سواران‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ :ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
نخستين‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ اسپانيا‏‎ والنسياي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "پيست‌‏‎"
در‏‎ جهان‌‏‎ برتر‏‎ سواران‌‏‎ حضوردوچرخه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ روز‏‎
.نشدند‏‎ امتياز‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ رقابت‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سواري‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ تيم‌‏‎
دور‏‎ و‏‎ تيمي‌‏‎ كيلومتر‏‎ چهار‏‎ هاي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ سايرورزشكاران‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ نتايج‌مطلوب‏‎ به‌‏‎ نتوانست‌‏‎ امتيازي‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سواري‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعزامي‌‏‎ سرپرست‌‏‎
در‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ اسپانيا‏‎ "والنسيا‏‎" دورپيست‌‏‎ جهاني‌‏‎
قوي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ ‎‏‏،‏‎ ورزشكاران‌‏‎ فشرده‌‏‎ رقابت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مادريد‏‎
به‌‏‎ كافي‌‏‎ آشنائي‌‏‎ عدم‌‏‎ سواران‌و‏‎ دوچرخه‌‏‎ خستگي‌‏‎ اروپائي‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ نتوانددر‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ "متر‏‎ پيست‌هاي‌ 250‏‎"
.گيرد‏‎ قرار‏‎ مطلوب‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ مسابقات‌‏‎
و‏‎ دقيقه‌‏‎ با 4‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎:‎افزود‏‎ كوهي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎
آسيا‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎ كيلومتر‏‎ چهار‏‎ رشته‌‏‎ قهرماني‌‏‎ ثانيه‌مقام‌‏‎ بيست‌‏‎
بسيار‏‎ مسابقه‌‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ دارند ، ‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎
چهار‏‎ درزمان‌‏‎ والنسيا‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسافت‌‏‎ اين‌‏‎ فشرده‌‏‎
در‏‎ سواران‌‏‎ دوچرخه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.كردند‏‎ طي‌‏‎ ثانيه‌‏‎ و 32‏‎ دقيقه‌‏‎
سايرورزشكاران‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ امتيازي‌‏‎ دور‏‎ رشته‌‏‎
اعضاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ سواري‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎.‎بازماندند‏‎
با‏‎ اسپرينت‌‏‎ المپيك‌‏‎ و‏‎ امدادي‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎.‎پرداختند‏‎ رقابت‌‏‎ به‌‏‎ كشورها‏‎ ساير‏‎ ورزشكاران‌‏‎
از38‏‎ ورزشكار‏‎ شركت‌ 271‏‎ با‏‎ كه‌‏‎"پيست‌‏‎" سواري‌‏‎ دوچرخه‌‏‎ جهاني‌‏‎
ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آغاز‏‎ والنسيا‏‎ شهر‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎
.دارد‏‎

مي‌گيرد‏‎ پا‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎


فدراسيون‌‏‎ نماينده‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تشكيلاتي‌‏‎ ساختار‏‎ بررسي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ (فيفا‏‎)‎فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
تهران‌‏‎ وارد‏‎ ايران‌‏‎ اي‌در‏‎ حرفه‌‏‎ ليگ‌‏‎ اندازي‌‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎
.مي‌شود‏‎
پنج‌‏‎ مدت‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انگليسي‌‏‎ "درموت‌‏‎ مك‌‏‎ جان‌‏‎" نماينده‌‏‎ اين‌‏‎
وضعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ تجزيه‌‏‎ ضمن‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اقامت‌در‏‎ روز‏‎
و‏‎ تشكيلات‌‏‎ اصلاح‌‏‎ رابراي‌‏‎ خود‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ موجود ، ‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ ارايه‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ ليگ‌‏‎ راه‌اندازي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جلساتي‌‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ پيرومذاكرات‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ درموت‌‏‎ مك‌‏‎ سفر‏‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎
آسيا‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ كل‌‏‎ دبير‏‎"پيترولاپان‌‏‎" با‏‎ فوتبال‌‏‎
صورت‌‏‎ اين‌كنفدراسيون‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ اخير‏‎ سفر‏‎ در‏‎
.مي‌گيرد‏‎

فوتبال‌گشايش‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ جديد‏‎ ساختمان‌‏‎
مي‌يابد‏‎


صدور‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
روز‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ ساختمان‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اي‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ساختمان‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌يابد‏‎ گشايش‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎
مقر‏‎ است‌ ، ‏‎ واقع‌‏‎ خرمشهر‏‎ خيابان‌‏‎ ابتداي‌‏‎ سهروردي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎
خواهد‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ اجرايي‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ امور‏‎ محل‌‏‎ و‏‎ اعضا‏‎ دايمي‌‏‎
.بود‏‎
ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
برنامه‌ ، ‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ كميته‌هاي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ جلسه‌‏‎ پنجمين‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ برپا‏‎ محل‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ تيرماه‌‏‎ نهم‌‏‎ روز‏‎ فني‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
خواهند‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ماهه‌‏‎ يك‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ حاضرين‌‏‎
.داد‏‎
جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
مطرح‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهمي‌‏‎ موارد‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ آزادگان‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎

جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ ‎‏‏22‏‎
ايران‌‏‎ ‎‏‏2000‏‎


حضور‏‎ براي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ از 22‏‎ واليبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوانان‌‏‎ واليبال‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ دعوت‌‏‎ ايران‌‏‎ ‎‏‏2000‏‎
مدت‌ 12‏‎ به‌‏‎ تيرماه‌‏‎ دهم‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ اردو‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎
داير‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ سالن‌واليبال‌‏‎ در‏‎ روز‏‎
.مي‌شود‏‎
:باشد‏‎ مي‌‏‎ زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌شدگان‌‏‎ اسامي‌‏‎
حسن‌‏‎ كيهاني‌ ، ‏‎ كاوه‌‏‎ عليزاده‌ ، ‏‎ افشين‌‏‎ معززي‌خواه‌ ، ‏‎ اميرحسين‌‏‎
سعيد‏‎ صالحي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ يزدانپناه‌ ، ‏‎ پوريا‏‎ رازليق‌ ، ‏‎ مغرب‏‎
حيدرنژاد ، ‏‎ سعيد‏‎ حسام‌بخششي‌ ، ‏‎ مهدوي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ پولادوند ، ‏‎
‎‏‏،‏‎(ازتهران‌‏‎ همگي‌‏‎)‎ سليماني‌‏‎ داريوش‌‏‎ نوريان‌ ، ‏‎ محمدحسين‌‏‎
عندليب ، ‏‎ محسن‌‏‎ تركان‌ ، ‏‎ هاني‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎قزوين‌‏‎) سيدرضي‌‏‎ سيدحامد‏‎
شهريار‏‎ ‎‏‏،‏‎(گلستان‌‏‎) يلمه‌‏‎ ميكاييل‌‏‎ (‎اصفهان‌‏‎)‎ شيباني‌‏‎ داريوش‌‏‎
عباس‌‏‎ (‎مازندران‌‏‎)‎ حسين‌نژاد‏‎ سيدباقر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎لرستان‌‏‎)‎بهرام‌‏‎
رنجبر‏‎ رضا‏‎ و‏‎ (‎خراسان‌‏‎) رجبيان‌‏‎ مصطفي‌‏‎(‎خوزستان‌‏‎) عالي‌پور‏‎
.(شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎)‎
بوگانيكف‌‏‎ ايوان‌‏‎ :‎سرمربي‌‏‎
داخم‌‏‎ ميرزايي‌ ، ‏‎ :‎مربيان‌‏‎

شدند‏‎ سوم‌‏‎ آسيا‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ نوردان‌‏‎ سنگ‌‏‎


سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سنگنوردي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جوانان‌‏‎ و‏‎ بزرگسالان‌‏‎ مسابقه‌هاي‌سنگنوردي‌‏‎ دوره‌‏‎ هشتمين‌‏‎
.يافتند‏‎ دست‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ سنگاپور‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎
دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كوهنوردي‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ سني‌بزرگسالان‌‏‎ رده‌‏‎
رده‌‏‎ در‏‎.يافتند‏‎ دست‌‏‎ دوم‌‏‎ اول‌و‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎
به‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ و‏‎ ژاپني‌‏‎ رقباي‌‏‎ بعداز‏‎ پيرويسي‌‏‎ امير‏‎ جوانان‌ ، ‏‎
يزدان‌‏‎ حسن‌‏‎ نيز‏‎ بزرگسالان‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ سوم‌دست‌‏‎ مقام‌‏‎
مقام‌‏‎ ژاپني‌‏‎ و‏‎ جنوبي‌‏‎ كشورهاي‌كره‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ بعداز‏‎ دوست‌‏‎
.كرد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎

زد‏‎ اردو‏‎ "چمخاله‌‏‎" در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ تيم‌‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎ چهارمين‌‏‎ :‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
لنگرود‏‎ چمخاله‌‏‎ ساحلي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كشور‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎
.شد‏‎ برپا‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ارتباط‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
آسيايي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ براي‌‏‎ اردو‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ جهان‌‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ومسابقات‌‏‎
ورزشكاران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ اردو 10‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ خورشيدي‌‏‎ اكبر‏‎
تمرين‌‏‎ به‌‏‎ بلغاري‌‏‎ ايوانف‌‏‎ نظريوردان‌‏‎ زير‏‎ وزنه‌بردار‏‎
در‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.‎مي‌پردازند‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ روزادامه‌‏‎ مدت‌ 21‏‎ به‌‏‎ چمخاله‌‏‎ منطقه‌‏‎
سه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزنه‌برداري‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ بلغارستان‌‏‎ تهران‌و‏‎ ماهشهر ، ‏‎ اردوي‌‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.