شماره‌ 2095‏‎ ‎‏‏،‏‎18 APR 2000 فروردين‌ 1379 ، ‏‎ سه‌شنبه‌ 30‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
اعتراض‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديشب‏‎
بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ شديد‏‎
حكيمي‌پور‏‎

گمان‌‏‎ :‎نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
شود‏‎ باطل‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎

در‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روءساي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
تهران‌‏‎

در‏‎ آلماني‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ موهن‌‏‎ مطالب‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
موءسسه‌‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كيهان‌‏‎
روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ آثار‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎
كيهان‌‏‎

اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎
محدود‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ روشن‌‏‎ تصميم‌‏‎ :كرد‏‎
مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎

حوزه‌‏‎ انتخابات‌ 11‏‎ نتايج‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
كرد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ انتخابيه‌‏‎

جرم‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ مطبوعات‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
شد‏‎ شناخته‌‏‎

فرماندهان‌‏‎ درجمع‌‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ سخنان‌فرمانده‌‏‎
ارتش‌‏‎

استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ تهران‌‏‎

فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ و‏‎ اشنويه‌‏‎ فرمانداران‌‏‎
حوزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
بود‏‎ انتخابات‌‏‎ سالم‌ترين‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎

انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ سخنان‌‏‎ :‎قوه‌قضائيه‌‏‎ رئيس‌‏‎
است‌‏‎ لازم‌الاتباع‌‏‎ كشور‏‎ دستگاههاي‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎

وزير‏‎ نخست‌‏‎ و‏‎ وليعهد‏‎ ويژه‌‏‎ مشاور‏‎ ملاقات‌‏‎
ايران‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎ با‏‎ كويت‌‏‎

كفار‏‎ سنت‌‏‎ احياء‏‎ بدنبال‌‏‎ برخي‌‏‎ :‎مصباح‌يزدي‌‏‎
هستند‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏2500‏‎

دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيانيه‌‏‎
ارتش‌‏‎ سالروز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎

معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ نامه‌‏‎
كشور‏‎ مهم‌‏‎ مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎

هشدار‏‎

اعتراض‌‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ صدور‏‎ با‏‎ ديشب‏‎
بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ شديد‏‎
حكيمي‌پور‏‎


در‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ ديشب‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
صادر‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ حكيمي‌پور‏‎ بازداشت‌‏‎ خصوص‌‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ تروريست‌ها‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ با‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎
ترور‏‎ افراطي‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ مزدور‏‎ گروه‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ مي‌كنند‏‎
تحقيقاتي‌‏‎ پرونده‌‏‎ و‏‎ متهمين‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ درست‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ تحويل‌‏‎ عجله‌‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ ناقص‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎
شائبه‌‏‎ نمود‏‎ اعتراض‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎
ترور‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ و‏‎ علل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ انحراف‌‏‎
روز‏‎ هر‏‎ شائبه‌‏‎ اين‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ عملكرد‏‎ با‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎
.مي‌شود‏‎ تقويت‌‏‎
عضو‏‎ حكيمي‌پور‏‎ احمد‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ بازداشت‌‏‎ تاسف‌انگيز‏‎ خبر‏‎
شهر‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ و‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎ تالم‌‏‎ موجب‏‎ تهران‌‏‎
به‌‏‎ آشكار‏‎ توهين‌‏‎ حكيمي‌پور‏‎ آقاي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ تشكل‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ منتسب‏‎ تشكل‌‏‎ و‏‎ موكلين‌ايشان‌‏‎
اتهام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ اجازه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ چگونه‌‏‎
كند؟‏‎ زندان‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ "تباني‌‏‎ بيم‌‏‎"
عمومي‌‏‎ افكار‏‎ قضاوت‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ مديركل‌‏‎ "واقعا‏‎ آيا‏‎
است‌؟‏‎ بي‌خبر‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ سناريوي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ آيا‏‎
مي‌كند؟‏‎ بازداشت‌‏‎ را‏‎ افراد‏‎
مي‌تواند‏‎ حكيمي‌پور‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ در‏‎ انگيزه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ راستي‌‏‎ به‌‏‎
شود؟‏‎ حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ ترور‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
را‏‎ حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ حاميان‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎ آيا‏‎
واضح‌‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ ايشان‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ تهديد‏‎
است‌؟‏‎ نشده‌‏‎ كشف‌‏‎ هنوز‏‎ است‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ ارزشمند‏‎ نهادهاي‌‏‎ خوردن‌‏‎ ضربه‌‏‎ شاهد‏‎ بايد‏‎ كي‌‏‎ تا‏‎
باشيم‌؟‏‎ كج‌انديشان‌‏‎
اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ خط‏‎ اعتقاديم‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎:مي‌افزايد‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منحرف‌‏‎ محفل‌نشينان‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ شاخه‌‏‎ توسط‏‎ پرونده‌‏‎
ستون‌‏‎ و‏‎ درسرمقاله‌ها‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎ و‏‎ القائات‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ زيرا‏‎
مطالعه‌‏‎ ترور‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ اخبار‏‎
.شد‏‎ عملياتي‌‏‎ تهران‌‏‎ دادگستري‌‏‎ توسط‏‎ مي‌كرديم‌ ، ‏‎
در‏‎ ترور‏‎ اصلي‌‏‎ عوامل‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ موثق‌ ، ‏‎ اطلاعات‌‏‎ براساس‌‏‎
و‏‎ بوده‌اند‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ ويژه‌‏‎ بازرس‌‏‎ اخير‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎
از‏‎ نهي‌‏‎ و‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ ستاد‏‎ فعالان‌‏‎ از‏‎ نامبردگان‌‏‎ همچنين‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ مسئولان‌‏‎ بايد‏‎ حساب‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اند‏‎ نيز‏‎ منكر‏‎
نامه‌‏‎ يك‌‏‎ "صرفا‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ نه‌‏‎ گيرند‏‎ قرار‏‎ بازخواست‌‏‎ مورد‏‎ نهاد‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎
بيش‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ كه‌‏‎ بداند‏‎ بايد‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎
و‏‎ دقيق‌تر‏‎ بسيار‏‎ مردم‌‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ هوشيار‏‎ گذشته‌‏‎ از‏‎
شايسته‌‏‎ فلذا‏‎.‎مي‌باشد‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ انحصارطلبان‌‏‎ از‏‎ صحيح‌تر‏‎
اقدام‌‏‎ اشتباه‌‏‎ اين‌‏‎ جبران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ وقت‌‏‎ اسرع‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ است‌‏‎
.نمايند‏‎ عاجل‌‏‎
شديد‏‎ محكوميت‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ انتها‏‎ در‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎ نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎
نيروهاي‌‏‎ مجمع‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ حكيمي‌پور‏‎ بازداشت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ وي‌‏‎ سريع‌‏‎ آزادي‌‏‎ خواستار‏‎ قضائي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ امام‌‏‎ خط‏‎

گمان‌‏‎ :‎نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
شود‏‎ باطل‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎


شوراي‌‏‎ موردنظر‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شد‏‎ توافق‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ با‏‎ *
كنيم‌‏‎ بازشماري‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ تا‏‎ هند‏‎ د‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ نگهبان‌‏‎
اما‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ ابطال‌‏‎ دلايل‌‏‎ نيست‌‏‎ موظف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ *
نمي‌كنيم‌‏‎ باطل‌‏‎ سند‏‎ بدون‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ جنتي‌‏‎ احمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
سوم‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ تا‏‎ هشتم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ نفرات‌‏‎ آراي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ تصميم‌‏‎
نهايي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ آراء‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎
.كند‏‎ بازشماري‌‏‎ دارد ، ‏‎ تاثير‏‎ جدول‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
تخلف‌‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ اطمينان‌‏‎ و‏‎ شبهه‌ها‏‎ پاره‌اي‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.مي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
فروردين‌ ، ‏‎ يكشنبه‌ 28‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ايم‌‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎
:گفت‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ بازشماري‌‏‎ آماده‌‏‎
اجرايي‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ قبلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ برخلاف‌‏‎
مرحله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ داشتند ، ‏‎ را‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
.است‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ با‏‎ مسئوليت‌‏‎
احتمال‌‏‎ درباره‌‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطالبي‌‏‎:گفت‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ تعويق‌‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ اذهان‌‏‎ كردن‌‏‎ مشوب‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎
هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ تاكنون‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ عملكرد‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بيفتد‏‎ عقب‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ نگذاشته‌‏‎ وقت‌‏‎
مي‌دهيم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ سعي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ فرقي‌‏‎ هم‌‏‎
بايد‏‎ مجلس‌‏‎ قانون‌ ، ‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ انشاءالله‌‏‎ كه‌‏‎
.كند‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ يابد ، ‏‎ گشايش‌‏‎
وزارت‌‏‎ با‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ اخير‏‎ مكاتبات‌‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
در‏‎ (‎ديروز‏‎)‎ امروز‏‎ همين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ كشور‏‎
مورد‏‎ صندوق‌هاي‌‏‎ شد‏‎ توافق‌‏‎ داشتيم‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نشستي‌‏‎
از‏‎ آنها‏‎ بازشماري‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ شود‏‎ تحويل‌‏‎ فردا‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎
.شود‏‎ آغاز‏‎ فردا‏‎
را‏‎ معين‌‏‎ تاريخي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اظهار‏‎ نكردو‏‎ تعيين‌‏‎ تهران‌‏‎ آراي‌‏‎ بازشماري‌‏‎ كار‏‎ اتمام‌‏‎ براي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سعي‌‏‎:داشت‌‏‎
است‌ ، ‏‎ لازم‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.برساند‏‎
اعلام‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
خلخال‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎
نكرده‌است‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ ابطال‌‏‎ دلايل‌‏‎
دلايل‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ موظف‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎:گفت‌‏‎ چيست‌؟‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎
مدارك‌‏‎ و‏‎ اسناد‏‎ اساس‌‏‎ تابر‏‎ است‌‏‎ كندوصرفاموظف‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎
سند‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ دهيم‌‏‎ به‌مردم‌عزيراطمينان‌مي‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ تصميم‌‏‎
يابعضي‌‏‎ و‏‎ حوزه‌ها‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ درباره‌‏‎ مدرك‌‏‎ و‏‎
.نگرفته‌ايم‌‏‎ تصميم‌‏‎ صندوقها‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مدرك‌‏‎ و‏‎ سند‏‎ با‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
هم‌‏‎ امتناعي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ است‌ولي‌‏‎ موجود‏‎ هم‌‏‎ پرونده‌هايش‌‏‎
.كنيم‌‏‎ ارائه‌مي‌‏‎ را‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ دلايل‌‏‎ شد ، ‏‎ لازم‌‏‎ اگر‏‎.‎نداريم‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ اگر‏‎:‎پرسيد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ از‏‎ خبرنگار‏‎
و‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ نهايي‌خود‏‎ نظر‏‎
آيا‏‎ شود ، ‏‎ مواجه‌‏‎ مردم‌‏‎ يا‏‎ نامزدهاو‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ نظر ، ‏‎ اين‌‏‎
شوراي‌‏‎ تغييرتصميم‌‏‎ و‏‎ اعتراض‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ براي‌‏‎ راهي‌‏‎
دارد؟‏‎ وجود‏‎ نگهبان‌‏‎
پيش‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اصلا‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ بكنند‏‎ اعتراض‌‏‎ مي‌توانند‏‎ آيا‏‎ نشده‌است‌كه‌‏‎ بيني‌‏‎
تصميم‌مان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رابررسي‌‏‎ آن‌‏‎ هستيم‌‏‎ موظف‌‏‎ ما‏‎ كنند‏‎ اعتراض‌‏‎
.يانه‌‏‎ كنيم‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎
بر‏‎ نهادي‌‏‎ چه‌‏‎" كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
مطلقا‏‎ قانون‌ ، ‏‎:‎گفت‌‏‎ "مي‌كند؟‏‎ نظارت‌‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ عملكرد‏‎
براي‌‏‎ هم‌‏‎ منطقي‌‏‎ دليل‌‏‎ است‌ ، وانگهي‌‏‎ نكرده‌‏‎ اشاره‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
تشكيلاتي‌‏‎ يايك‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎ندارد‏‎ كاروجود‏‎ اين‌‏‎
.بزند‏‎ را‏‎ آخر‏‎ حرف‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
نگهبان‌‏‎ اساسي‌ ، شوراي‌‏‎ قانون‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
"الفصل‌‏‎ كلمه‌‏‎" و‏‎ مي‌زند‏‎ آخررا‏‎ حرف‌‏‎ كه‌‏‎ عنوان‌تشكيلاتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
دقت‌‏‎ شورا ، ‏‎ اين‌‏‎ تركيب‏‎ ودر‏‎ كرده‌است‌‏‎ انتخاب‏‎ مي‌گويد‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
تذكر‏‎ ببيند ، ‏‎ اشتباهي‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.بپذيرد‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ تذكرات‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ شوراي‌نگهبان‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ همينگونه‌‏‎ نيز‏‎ تابحال‌‏‎
جان‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ تذكراتي‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ وقتها‏‎ بعضي‌‏‎
باب‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ مشكلي‌‏‎.‎قبول‌كرده‌ايم‌‏‎ دل‌‏‎ و‏‎
.بابقانون‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ مطلقه‌‏‎ ولايت‌‏‎
احتمال‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
ما‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ دارد؟‏‎ وجود‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎
بحثي‌‏‎ چنين‌‏‎ واصلا‏‎ نكرده‌ايم‌‏‎ بحثي‌‏‎ ابطال‌‏‎ تاكنون‌درباره‌‏‎
درليست‌‏‎ اساسي‌‏‎ تغييرات‌‏‎ احتمال‌‏‎ وي‌‏‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ مطرح‌‏‎
چنين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ دانست‌ولي‌‏‎ "ضعيف‌‏‎" را‏‎ تهران‌‏‎ حوزه‌انتخابيه‌‏‎
نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎.نيست‌‏‎ منتفي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ احتمالي‌‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتايج‌‏‎ اعلام‌‏‎" كه‌‏‎ دراين‌باره‌‏‎
"نيست‌؟‏‎ كار‏‎ در‏‎ بيشتري‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آيا‏‎.طول‌انجاميده‌است‌‏‎
.كرد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎:گفت‌‏‎

در‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روءساي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
تهران‌‏‎


روز‏‎ عصر‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎ آقاي‌‏‎
مجموعه‌‏‎ در‏‎ يمن‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ صالح‌‏‎ عبدالله‌‏‎ علي‌‏‎ دوشنبه‌از‏‎
.كرد‏‎ استقبال‌‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ تهران‌به‌‏‎ سعدآباد‏‎ فرهنگي‌‏‎
شدن‌‏‎ نواخته‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيسان‌‏‎
.ديدند‏‎ سان‌‏‎ احترام‌‏‎ گارد‏‎ از‏‎ دوكشور‏‎ ملي‌‏‎ سرودهاي‌‏‎
عبدالعزيز‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ رادرسفرسه‌روزه‌اش‌‏‎ يمن‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
نخست‌‏‎ معاون‌‏‎ باجمال‌‏‎ عبدالقادر‏‎ مشورتي‌ ، ‏‎ رئيس‌مجلس‌‏‎ عبدالغني‌‏‎
رئيس‌مجلس‌‏‎ نايب‏‎ الراعي‌‏‎ علي‌‏‎ امورخارجه‌ ، يحيي‌‏‎ وزير‏‎ و‏‎ وزير‏‎
ويژه‌‏‎ ومشاور‏‎ وعمران‌‏‎ شيلات‌‏‎ نقل‌ ، ‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ وزيران‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ همراهي‌‏‎ يمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ ودبيركل‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ استقبال‌‏‎ ازمراسم‌‏‎ پس‌‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيسان‌‏‎
.كردند‏‎ شركت‌‏‎ خبري‌‏‎ كنفرانس‌‏‎
ديشب‏‎ يمن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ دور‏‎ اولين‌‏‎
.شد‏‎ انجام‌‏‎

در‏‎ آلماني‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ موهن‌‏‎ مطالب‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
موءسسه‌‏‎ شديد‏‎ اعتراض‌‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ كيهان‌‏‎
روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ (ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ آثار‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎
كيهان‌‏‎


به‌‏‎ آلماني‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ موهن‌‏‎ مطالب‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اكبر‏‎)‎ آن‌‏‎ مصاحبه‌شونده‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎ امام‌‏‎ ساحت‌‏‎
امام‌‏‎ آثار‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ موءسسه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تكذيب‏‎ نيز‏‎ (‎گنجي‌‏‎
نامه‌‏‎ متن‌‏‎كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ كيهان‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ (ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
:است‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نشر‏‎ و‏‎ تنظيم‌‏‎ موءسسه‌‏‎
كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ محترم‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
سلام‌عليكم‌‏‎
صفحه‌‏‎ در‏‎ آلماني‌‏‎ نشريه‌‏‎ يك‌‏‎ موهن‌‏‎ اظهارات‌‏‎ عين‌‏‎ درج‌‏‎ و‏‎ بازگوئي‌‏‎
بيان‌‏‎ "متعاقبا‏‎ كه‌‏‎)‎ سه‌شنبه‌ 23/1/79‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اول‌‏‎
مصاحبه‌شونده‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مزبور‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ مطالب‏‎
حتي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ افشاگري‌‏‎ "مطمئنا‏‎ است‌‏‎ تاسف‌‏‎ مايه‌‏‎ (گرديده‌‏‎ تكذيب‏‎
براي‌‏‎ مناسب‏‎ توجيهي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ خيرخواهانه‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎
امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ پيروان‌‏‎ قلوب‏‎ كه‌‏‎ موهن‌‏‎ و‏‎ نامربوط‏‎ سخنان‌‏‎ اشاعه‌‏‎
.باشد‏‎ مي‌سازد‏‎ جريحه‌دار‏‎ را‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎
حريم‌هاي‌‏‎ شكستن‌‏‎ افشاگريها‏‎ و‏‎ نقلها‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ اثر‏‎ نخستين‌‏‎
و‏‎ خلاف‌گويي‌‏‎ عادي‌ساختن‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ احترام‌‏‎ مورد‏‎
.است‌‏‎ مقدسات‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ اهانت‌‏‎
بيشتري‌‏‎ دقت‌‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اظهارنظرهايي‌‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎
توهين‌آميز‏‎ اظهارات‌‏‎ عين‌‏‎ اشاعه‌‏‎ و‏‎ ترويج‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎
.نمائيد‏‎ پيگيري‌‏‎ قانوني‌‏‎ مراجع‌‏‎ و‏‎ مجاري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مراتب‏‎

اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎
محدود‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ روشن‌‏‎ تصميم‌‏‎ :كرد‏‎
مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎


نمي‌كنند‏‎ توجه‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ را‏‎ خود‏‎ تصميم‌‏‎
نمي‌شود‏‎ منتشر‏‎ مطالب‏‎ شود ، ‏‎ بسته‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ اگر‏‎ نكنيد‏‎ فكر‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
.گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ آنان‌‏‎ پرسش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ پارلماني‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ جمع‌‏‎
بررسي‌‏‎ بر‏‎ مجلس‌‏‎ اصرار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
طرح‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ كلي‌‏‎ جمع‌بندي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ طرح‌‏‎
بايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ است‌ ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎ محدودكردن‌‏‎ براي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
پيش‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ تداوم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ اميدوار‏‎
انگيزه‌هاي‌‏‎ با‏‎ طرح‌‏‎ كه‌‏‎ نزند‏‎ دامن‌‏‎ توهم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ برود‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تنظيم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ تحديد‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎
مخاطره‌آميز‏‎ را‏‎ خبرنگاران‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ دانستن‌‏‎ مسئول‌‏‎ وي‌‏‎
برخورد‏‎ تدبير‏‎ حسن‌‏‎ با‏‎ امور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎
.شود‏‎
ابدي‌‏‎ قانوني‌‏‎ هيچ‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبات‌‏‎ مجدد‏‎ اصلاح‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ مجلس‌‏‎ آخر‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
مواردي‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ اصلاح‌‏‎ است‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ محدوديت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
نمي‌آورد‏‎ راي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ چرا‏‎ اينكه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
سياسي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ تصميمي‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:‎گفت‌‏‎
.نمي‌آورد‏‎ راي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ هستند‏‎ اكثريت‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎
تقديم‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ لايحه‌اي‌‏‎ دولت‌‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎:‎گفت‌‏‎ خير‏‎ يا‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎
نظر‏‎ تا‏‎ باشيم‌‏‎ منتظر‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ داده‌‏‎ جديدي‌‏‎ لايحه‌‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ شود‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
.دارد‏‎ اصلاحيه‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ مصوبات‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اخطار‏‎ احتمال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
اخطار‏‎ مسئله‌‏‎ نبايد‏‎:گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ آزادي‌‏‎ محدودكردن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
خود‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎.كرد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎
ا‏‎ بگذاريم‌‏‎ احترام‌‏‎ مصوبات‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎
.نيست‌‏‎ آن‌‏‎ نقد‏‎ عدم‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ احترام‌‏‎ لبته‌‏‎
وزارت‌‏‎ چرا‏‎ اينكه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
مطبوعات‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ احضار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مناسبي‌‏‎ واكنش‌‏‎ ارشاد‏‎
اظهارنظر‏‎ نويسندگان‌‏‎ احضار‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎
نويسندگان‌‏‎ احضار‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ براساس‌‏‎ گفته‌ايم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.ندارد‏‎ جايگاهي‌‏‎
وزارت‌‏‎ فعال‌‏‎ برخورد‏‎ عدم‌‏‎ از‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتقاد‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
وزارت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ دوم‌‏‎ شور‏‎ با‏‎ ارشاد‏‎
منتهي‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حوزه‌‏‎ فعال‌ترين‌‏‎ ارشاد‏‎
براي‌‏‎ ارشاد‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ دعوت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ مجلس‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎
را‏‎ همكاري‌‏‎ بيشترين‌‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎ نياورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
.داشتيم‌‏‎ كميسيون‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
و‏‎ فرهنگي‌‏‎ توسعه‌‏‎ تضعيف‌‏‎ براي‌‏‎ محرم‌‏‎ پروژه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
اين‌‏‎ روي‌‏‎ پروژه‌‏‎ اسم‌‏‎ نيستم‌‏‎ علاقمند‏‎:گفت‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
.شود‏‎ گذاشته‌‏‎ برخوردها‏‎
سينمايي‌ ، ‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ مشكلي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ درگير‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
.نداريم‌‏‎ انتقادات‌‏‎ به‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎
وزارت‌‏‎ عليه‌‏‎ سخنراني‌ها‏‎ برخي‌‏‎ از‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ تاييد‏‎ ضمن‌‏‎ وي‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ پروژه‌‏‎ را‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ شود‏‎ نمي‌‏‎:گفت‌‏‎ ارشاد‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ انتشار‏‎ محدودشدن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
از‏‎ روزنامه‌‏‎ توزيع‌‏‎ عرصه‌‏‎ تبديل‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ مصوبه‌‏‎ با‏‎
است‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ بالعكس‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ سطح‌‏‎
حيطه‌‏‎ در‏‎ نبايد‏‎ قانونگذار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اجرايي‌‏‎ دستورالعمل‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ بخواهد‏‎ همشهري‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎.شود‏‎ وارد‏‎ اجرايي‌‏‎
.بگيرد‏‎ تصميم‌‏‎ ديگري‌‏‎ گونه‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ سياسي‌بودن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
در‏‎ وقتي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ سياسي‌‏‎ گرايش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎
بررسي‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ انگيزه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎
مي‌زنند‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سياسي‌‏‎ گرايش‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ بايد‏‎
بي‌انگيزگي‌‏‎ شاهد‏‎ و‏‎ نياورده‌اند‏‎ راي‌‏‎ هم‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎
آن‌‏‎ نرسيدن‌‏‎ حدنصاب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
.هستيم‌‏‎

حوزه‌‏‎ انتخابات‌ 11‏‎ نتايج‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
كرد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ انتخابيه‌‏‎


شوراي‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ديروز‏‎ جنتي‌‏‎ احمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ بررسي‌هاي‌همه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نگهبان‌‏‎
در 11حوزه‌انتخابيه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ دريافتي‌‏‎ گزارشهاي‌‏‎
.كرد‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ ديگر‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎:اظهارداشت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ شد ، ‏‎ كامل‌تاييد‏‎ بطور‏‎ حوزه‌‏‎ در 7‏‎ انتخابات‌‏‎ حوزه‌ ، ‏‎ اين‌ 11‏‎
آنها‏‎ در‏‎ جابه‌جايي‌هايي‌‏‎ صندوق‌‏‎ تعدادي‌‏‎ ابطال‌‏‎ با‏‎ حوزه‌‏‎ سه‌‏‎
.شد‏‎ ابطال‌‏‎ نيز‏‎ حوزه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ صورت‌گرفت‌‏‎
قوچان‌ ، ‏‎ انتخابيه‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اشرفيه‌‏‎ آستانه‌‏‎ و‏‎ فسا‏‎ بيرجند ، جهرم‌ ، ‏‎ تربت‌حيدريه‌ ، ‏‎ اسفراين‌ ، ‏‎
در‏‎ انتخابات‌‏‎ نتيجه‌‏‎ ولي‌‏‎ رسيده‌است‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎
.شورانرسيد‏‎ اين‌‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ داراب‏‎ حوزه‌انتخابيه‌‏‎
ابطال‌‏‎ بدليل‌‏‎ سروستان‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ جنتي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
ترتيب‏‎ جابجاشدندوبدين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ صندوق‌ ، نفرات‌‏‎ آراي‌ 9‏‎
ابطال‌‏‎ بدليل‌‏‎ نيز‏‎ درحوزه‌خوي‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ راه‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ نفردوم‌‏‎
قرارگرفت‌‏‎ وي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ و‏‎ حذف‌‏‎ دوم‌‏‎ نفر‏‎ صندوق‌‏‎ آراي‌ 9‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
آراي‌ 13‏‎ ابطال‌‏‎ بدليل‌‏‎:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎
شد‏‎ كشيده‌‏‎ دوردوم‌‏‎ به‌‏‎ انتخابات‌‏‎ اروميه‌‏‎ درشهرستان‌‏‎ راي‌‏‎ صندوق‌‏‎
دور‏‎ براي‌‏‎ برگزيده‌‏‎ نفرات‌‏‎ همراه‌ديگر‏‎ دوم‌ ، به‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ ونفرات‌‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎

جرم‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ مطبوعات‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
شد‏‎ شناخته‌‏‎


است‌‏‎ اصلي‌‏‎ مجرم‌‏‎ نويسنده‌‏‎:طرح‌‏‎ بررسي‌كننده‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎ *
مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ معاون‌‏‎ مي‌كند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ اسلام‌‏‎ آبروي‌‏‎ قانون‌گذاري‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ :انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ *
مي‌رود‏‎ روحانيت‌‏‎
مطالب‏‎ شود‏‎ مطبوعات‌بسته‌‏‎ اگر‏‎ نكنيد‏‎ فكر‏‎ :ارشاد‏‎ وزير‏‎ *
شود‏‎ نمي‌‏‎ منتشر‏‎
در‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ مواد‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
آقاي‌‏‎ رياست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ شد‏‎ تشكيل‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
اين‌‏‎ شش‌‏‎ ماده‌‏‎ هفت‌‏‎ تبصره‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ مقالات‌‏‎ مسئوليت‌‏‎" طرح‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ نافي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎
داشته‌‏‎ دخالت‌‏‎ جرم‌‏‎ ارتكاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎
."بود‏‎ نخواهد‏‎ باشند‏‎
:گفت‌‏‎ كرد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ حذف‌‏‎ پيشنهاد‏‎ كه‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
.مي‌رود‏‎ روحانيت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ آبروي‌‏‎ قانونگذاري‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ ضافه‌‏‎ ا‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ چاپخانه‌دار‏‎ و‏‎ حروفچين‌‏‎ و‏‎ كاغذفروش‌‏‎ و‏‎ فروش‌‏‎ مركب‏‎ سراغ‌‏‎
.برويم‌‏‎ دارند‏‎ دخالت‌‏‎ جرم‌‏‎ ارتكاب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ عنوان‌‏‎
.دانست‌‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ شرع‌‏‎ خلاف‌‏‎ را‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ انصاري‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎
ساير‏‎ و‏‎ مديرمسئول‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ بين‌‏‎ روشني‌‏‎ تعريف‌‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎
سليقه‌‏‎ اعمال‌‏‎ آغاز‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ ارائه‌‏‎ افراد‏‎
مخاطره‌آميز‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎
خبرنگاران‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ براي‌‏‎ نوميدكننده‌‏‎ "كاملا‏‎ و‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ مطبوعات‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎ هم‌‏‎ "اشخاص‌‏‎ ساير‏‎":‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ كار‏‎ مطبوعات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ اشخاص‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تبصره‌‏‎
شناخته‌‏‎ مسئول‌‏‎ ندارند‏‎ مقالات‌‏‎ محتواي‌‏‎ به‌‏‎ ربطي‌‏‎ "اساسا‏‎ و‏‎
.مي‌شوند‏‎
مورد‏‎ در‏‎ خبرگان‌‏‎ مجلس‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ ضمن‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فضا‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ فضاي‌‏‎ ايجاد‏‎ لزوم‌‏‎
نكنيد‏‎ فكر‏‎ كنند‏‎ منتشر‏‎ مطالبي‌‏‎ نتوانند‏‎ مطبوعات‌‏‎ كه‌‏‎ ببنديم‌‏‎
.شد‏‎ نخواهد‏‎ منتشر‏‎ مطالب‏‎ كه‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌كننده‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎
گفتار‏‎ و‏‎ اعمال‌‏‎ ضامن‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎:‎گفت‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مصوبه‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎
.داريم‌‏‎ جرم‌‏‎ مباشر‏‎ و‏‎ معاون‌‏‎ حقوقي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ خود‏‎
يعني‌‏‎ است‌‏‎ معاون‌‏‎ بر‏‎ مقدم‌‏‎ مباشر‏‎ مسئوليت‌‏‎ جرمي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎
جرم‌‏‎ وقوع‌‏‎ و‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اصلي‌‏‎ مجرم‌‏‎ نويسنده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ معاون‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تسهيل‌‏‎ را‏‎
برقرار‏‎ امنيت‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
نويسنده‌‏‎ يقه‌‏‎ اول‌‏‎ بايد‏‎ نمائيد‏‎ دفاع‌‏‎ مردم‌‏‎ حيثيت‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كنيد‏‎
.بگيريد‏‎ را‏‎
شامل‌‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ تقليد‏‎ مرجع‌‏‎ يك‌‏‎:گفت‌‏‎ مي‌شود‏‎ نيز‏‎ كتاب‏‎ نويسندگان‌‏‎
.نيست‌‏‎ مسئول‌‏‎ نوشت‌‏‎ حرامي‌‏‎ مطلب‏‎ نويسنده‌‏‎ اگر‏‎ بدهد‏‎ فتوا‏‎
حسن‌‏‎.‎رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ هفت‌‏‎ تبصره‌‏‎ مربوطه‌ ، ‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
به‌‏‎ گرفت‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ رياست‌‏‎ جلسه‌‏‎ اواسط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روحاني‌‏‎
.داد‏‎ مثبت‌‏‎ راي‌‏‎ تبصره‌‏‎ اين‌‏‎
عبارتي‌‏‎ حذف‌‏‎ خواستار‏‎ ديگري‌‏‎ پيشنهاد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎
نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎" آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ هشت‌‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎
قبول‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ مي‌كنند‏‎ تبليغ‌‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎
."مي‌شوند‏‎ محروم‌‏‎ نشريات‌‏‎ در‏‎ سمت‌‏‎
شخصي‌‏‎ برداشت‌هاي‌‏‎ آغاز‏‎ هشت‌‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عبارت‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ وي‌‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎ محروم‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ خط‏‎ و‏‎
چه‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ تشخيص‌‏‎ بايد‏‎ مرجعي‌‏‎ چه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تبليغ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ كسي‌‏‎
مشخص‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ مبهم‌‏‎ را‏‎ عبارت‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
مخالف‌‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ يا‏‎ مطلب‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ تشخيص‌‏‎ مرجعي‌‏‎ چه‌‏‎ نيست‌‏‎
.است‌‏‎ برانداز‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مرجع‌‏‎ مشترك‌‏‎ كميسيون‌‏‎ مخبر‏‎
متن‌‏‎ در‏‎ عبارتي‌‏‎ گنجاندن‌‏‎ با‏‎ روحاني‌‏‎ آقاي‌‏‎ ولي‌‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎
مي‌داند‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مرجع‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌‏‎ هشت‌‏‎ تبصره‌‏‎
به‌‏‎ اصلاحي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ هشت‌‏‎ تبصره‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مخالفت‌‏‎
:تبصره‌‏‎ اين‌‏‎ براساس‌‏‎رسيد‏‎ تصويب‏‎
گروههاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ضدانقلاب‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ اعضاء‏‎"
اعمال‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاههاي‌‏‎ محكومين‌‏‎ و‏‎ غيرقانوني‌‏‎
محكوميت‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ عليه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ضدانقلابي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ عليه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ يافته‌اند‏‎
مطبوعاتي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ حق‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تبليغ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎
".ندارند‏‎ را‏‎ نشريات‌‏‎ در‏‎ سمت‌‏‎ قبول‌‏‎ و‏‎
عليه‌‏‎ مطلب‏‎ انتشار‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ سه‌‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎
يا‏‎ و‏‎ واقع‌‏‎ خلاف‌‏‎ مطالب‏‎ و‏‎ شايعات‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ اصول‌‏‎
.شد‏‎ ممنوع‌‏‎ نيز‏‎ ديگران‌‏‎ مطالب‏‎ تحريف‌‏‎
فروش‌‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ چاپ‌ ، ‏‎ نشر ، ‏‎ مراكز‏‎ چهار‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
نشرياتي‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ مجاز‏‎ نشريات‌‏‎
اصول‌‏‎ با‏‎ مغاير‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ يا‏‎ صالح‌‏‎ دادگاه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.نمي‌باشند‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ تشخيص‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ مندرج‌‏‎
نشريه‌‏‎ انتشار‏‎.‎رسيد‏‎ تصويب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ پنج‌‏‎ ماده‌‏‎ براساس‌‏‎
اخذ‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ سرمايه‌‏‎ با‏‎ حقوقي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ توسط‏‎
كمك‌‏‎ از‏‎ نشريات‌‏‎ استفاده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آزاد‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ پروانه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ يا‏‎ مستقيم‌‏‎ خارجي‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ غيردولتي‌‏‎ خارجي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ يا‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎
مشمول‌‏‎ گردد‏‎ دريافت‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ ارشاد ، ‏‎ وزارت‌‏‎ نظارت‌‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎
اعم‌‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ نشريه‌‏‎ امتياز‏‎ واگذاري‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ دو‏‎ تبصره‌‏‎ در‏‎
محسوب‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ ممنوع‌‏‎ آن‌‏‎ امثال‌‏‎ و‏‎ اجاره‌‏‎ شرطي‌ ، ‏‎ قطعي‌ ، ‏‎ از‏‎
تصويب‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ صاحب‏‎ كتبي‌‏‎ درخواست‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مگر‏‎ مي‌شود‏‎
.نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
متقاضي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ شش‌‏‎ ماده‌‏‎ براساس‌‏‎
:باشند‏‎ زير‏‎ شرايط‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ امتياز‏‎
و‏‎ حجر‏‎ عدم‌‏‎ سن‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ حداقل‌ 25‏‎ دارابودن‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تابعيت‌‏‎
سابقه‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ فساد‏‎ به‌‏‎ اشتهار‏‎ عدم‌‏‎ تقصير ، ‏‎ به‌‏‎ ورشكستگي‌‏‎
حقوق‌‏‎ سلب‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ موازين‌‏‎ براساس‌‏‎ كيفري‌‏‎ محكوميت‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ ليسانس‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ علمي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ داشتن‌‏‎ باشد ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ حوزه‌اي‌‏‎ علوم‌‏‎ در‏‎ سطح‌‏‎ پايان‌‏‎
.اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ عملي‌‏‎ التزام‌‏‎ و‏‎ پاي‌بندي‌‏‎
:باشند‏‎ ذيل‌‏‎ شرايط‏‎ داراي‌‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ متقاضي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎
و‏‎ اساسنامه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ طي‌‏‎ حقوقي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ ثبت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ مراحل‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
.باشد‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ مجاز‏‎ خود‏‎ تشكيل‌‏‎ قانون‌‏‎ يا‏‎
حقوقي‌‏‎ شخص‌‏‎ فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ نشريه‌‏‎ فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
محدوده‌‏‎ همان‌‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎ جغرافيائي‌‏‎ محدوده‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
.باشد‏‎ حقوقي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎
است‌‏‎ موظف‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ الحاقي‌‏‎ تبصره‌‏‎ براساس‌‏‎
ذي‌صلاح‌‏‎ مراجع‌‏‎ از‏‎ مديرمسئول‌‏‎ و‏‎ متقاضي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ جهت‌‏‎
.نمايد‏‎ استعلام‌‏‎ (‎انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ دادگستري‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎)
همراه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ حداكثر‏‎ موظفند‏‎ مذكور‏‎ مراجع‌‏‎
در‏‎.‎كنند‏‎ اعلام‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ معتبر‏‎ مدارك‌‏‎ و‏‎ مستندات‌‏‎
ديگر‏‎ دليل‌‏‎ فقدان‌‏‎ و‏‎ مذكور‏‎ مراجع‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پاسخ‌‏‎ عدم‌‏‎ صورت‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ تلقي‌‏‎ شده‌‏‎ تاييد‏‎ آنان‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ هفت‌‏‎ ماده‌‏‎ براساس‌‏‎
علمي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎
عبارتند‏‎ مي‌باشند‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ موءمن‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ و‏‎
:از‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -الف‌‏‎
تام‌الاختيار‏‎ نماينده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ -‎ب‏‎
.وي‌‏‎
.مجلس‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎ج‌‏‎
آموزش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎د‏‎
.عالي‌‏‎
.آنان‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ مسئول‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ - ه‌‏‎
مديريت‌‏‎ شوراي‌‏‎ انتخاب‏‎ به‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎و‏‎
قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎
انتخاب‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ انقلاب‏‎ عالي‌‏‎ شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ -‎ز‏‎
شورا‏‎
است‌‏‎ قطعي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تصميمات‌‏‎ ماده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ تبصره‌هاي‌‏‎ براساس‌‏‎
در‏‎ ذي‌نفع‌‏‎ افراد‏‎ دعواي‌‏‎ اقامه‌‏‎ و‏‎ شكايت‌‏‎ مانع‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎
.بود‏‎ نخواهد‏‎ محاكم‌‏‎
و‏‎ تشكيل‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ امكانات‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ رياست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ همچنين‌‏‎
هيات‌‏‎ عملكرد‏‎ پاسخگوي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ ذي‌صلاح‌‏‎ مراجع‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ مذكور‏‎
مسئوليت‌‏‎ سلب‏‎ براي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ پيشنهاد‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
تصويب‏‎ مورد‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
.نداد‏‎ قرار‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پذيرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ پيشنهاد‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎
.كرد‏‎ مخالفت‌‏‎ نيز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎
.شد‏‎ موكول‌‏‎ امروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎ ادامه‌‏‎

فرماندهان‌‏‎ درجمع‌‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ سخنان‌‏‎
ارتش‌‏‎


خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎ :‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - تهران‌‏‎
روزدوشنبه‌‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ روزارتش‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
ارزش‌‏‎ با‏‎ ضمن‌‏‎ ارتش‌ ، ‏‎ گانه‌‏‎ سه‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كاركنان‌‏‎ فرماندهان‌و‏‎
بعدازجنگ‌ ، ‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ دردوران‌‏‎ ارتش‌‏‎ افتخارات‌‏‎ خواندن‌‏‎
رزمي‌‏‎ درسازماندهي‌‏‎ نو‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اخلاق‌‏‎ از‏‎
توجه‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ روحيه‌‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ و‏‎ بردند‏‎ نام‌‏‎ كشور‏‎
استقلال‌‏‎ دشمنان‌‏‎ تلاشهاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ هوشياري‌‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ به‌قدرت‌‏‎
.دانستند‏‎ راضروري‌‏‎ كشور‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ روزي‌‏‎ را‏‎ (‎ارتش‌‏‎ روز‏‎) ماه‌‏‎ فروردين‌‏‎ انقلاب ، 29‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
در‏‎ را‏‎ رزمي‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ موفقيت‌‏‎ رمز‏‎ و‏‎ يادماندني‌برشمردند‏‎
خود‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ موجودي‌‏‎ و‏‎ عظيم‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مدبرانه‌‏‎ نگاه‌‏‎
.دانستند‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اخلاق‌‏‎ جايگاه‌‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
كه‌‏‎ همچنان‌‏‎:‎فرمودند‏‎ كشور‏‎ رزمي‌‏‎ درسازمان‌هاي‌‏‎ نوين‌‏‎ ادبيات‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ بشري‌‏‎ معارف‌‏‎ تاريخ‌‏‎ نودر‏‎ سخن‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ كليت‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎
نيزبخش‌هاي‌‏‎ انقلاب‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ انسانيت‌‏‎ پاي‌‏‎ پيش‌‏‎ نو‏‎ راه‌‏‎
است‌‏‎ مواجه‌‏‎ ماندگاري‌‏‎ نوآوري‌هاي‌‏‎ با‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ گوناگون‌‏‎
محسوب‏‎ بخش‌ها‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ مسلح‌‏‎ ونيروهاي‌‏‎
ارتش‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎:افزودند‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎.‎مي‌شود‏‎
ميان‌‏‎ اخلاق‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ فته‌‏‎ اخلاق‌ثابت‌پذير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دنيا‏‎
تشريفاتي‌‏‎ و‏‎ خشك‌‏‎ ارتباط‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ فرمانبر ، ‏‎ و‏‎ مافوق‌‏‎
و‏‎ نو‏‎ شيوه‌‏‎ يك‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ تحميل‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎
و‏‎ فرمانده‌‏‎ ميان‌‏‎ برادرانه‌‏‎ ارتباط‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ پديد‏‎ حرف‌تازه‌‏‎
.است‌‏‎ محبت‌‏‎ و‏‎ برادري‌‏‎ بر‏‎ ارتباطي‌مبتني‌‏‎ و‏‎ فرمانبر‏‎
در‏‎ را‏‎ محبت‌‏‎ و‏‎ برادري‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ ارتباط‏‎ قوا ، ‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
تاكيد‏‎ و‏‎ ندانسته‌‏‎ اداري‌‏‎ مراتب‏‎ سلسله‌‏‎ تضادبا‏‎ در‏‎ ارتش‌ ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ رزمي‌‏‎ سازمان‌‏‎ معنويات‌يك‌‏‎ مظهر‏‎ صميمي‌ ، ‏‎ حالات‌‏‎:كردند‏‎
و‏‎ كاملامحفوظ‏‎ اداري‌‏‎ حدود‏‎ و‏‎ مراتب‏‎ سلسله‌‏‎ بايد‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
يگان‌هاي‌‏‎ ايستادگي‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎.بگيرد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ هركس‌‏‎
دفاع‌‏‎ سال‌‏‎ طول‌هشت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مجهز‏‎ لشگرهاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ رزمي‌‏‎ كوچك‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ معنوي‌‏‎ ارتباط‏‎ ثمره‌‏‎ و‏‎ دستاوردها‏‎ از‏‎ مقدس‌ ، ‏‎
.برشمردند‏‎ فرماندهي‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ با‏‎ رزمي‌‏‎ پايين‌سازمان‌هاي‌‏‎
با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ خامنه‌اي‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎ حضرت‌‏‎
اعتماد‏‎ طلبي‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ روح‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ نقش‌انقلاب‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎
بي‌ايمان‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎:ارتش‌فرمودند‏‎ و‏‎ ملت‌‏‎ در‏‎ ايمان‌‏‎ و‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎
انسان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ تصرف‌پذير‏‎ خود ، ‏‎ داشته‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ و‏‎ متزلزل‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايمان‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.نيست‌‏‎ تصرف‌پذير‏‎ ايمان‌ ، ‏‎ با‏‎
.مي‌بخشد‏‎ ملت‌ ، هويت‌‏‎ يك‌‏‎
مدرنيسم‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ ملل‌‏‎ و‏‎ جوامع‌‏‎ زدايي‌از‏‎ ايمان‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎
.برشمردند‏‎ بشرامروز‏‎ براي‌‏‎ خسارت‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ را‏‎ ايمان‌‏‎ دادن‌‏‎
مساله‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ قوا‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
نام‌‏‎ دشمن‌‏‎ نفوذگاه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مسلح‌ ، ‏‎ بين‌نيروهاي‌‏‎ در‏‎ رقابت‌‏‎
استقلال‌ ، ‏‎ دشمنان‌‏‎ تا‏‎ مراقبباشند‏‎ خواستند‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بردند‏‎
.نكنند‏‎ نفوذگاه‌استفاده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ملي‌ ، ‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
ندارد ، ‏‎ ايرادي‌‏‎ نفسه‌ ، ‏‎ في‌‏‎ بخشي‌‏‎ تعصبهاي‌‏‎:‎افزودند‏‎ ايشان‌‏‎
كند‏‎ نفي‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ بخش‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ شود‏‎ كه‌موجب‏‎ آنجايي‌‏‎ اما‏‎
.دارد‏‎ اشكال‌‏‎
شهبازي‌‏‎ سرلشگر‏‎ امير‏‎ رهبري‌ ، ‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
اقدامات‌‏‎ تشريح‌‏‎ ضمن‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارتش‌جمهوري‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎
آمادگي‌‏‎ سازندگي‌ ، ‏‎ و‏‎ خودكفايي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
كل‌قوا‏‎ فرماندهي‌‏‎ اوامر‏‎ از‏‎ اطاعت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎

استان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎
شد‏‎ منصوب‏‎ تهران‌‏‎


حجت‌الاسلام‌‏‎ حكمي‌‏‎ طي‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
استان‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌21‏‎ رئيس‌‏‎ مبشري‌‏‎ علي‌‏‎ والمسلمين‌‏‎
تهران‌‏‎ اسلامي‌استان‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ به‌گزارش‌‏‎.كرد‏‎ منصوب‏‎
جداگانه‌اي‌‏‎ درحكم‌‏‎ همچنين‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎ سيدمحمود‏‎
سابق‌‏‎ رئيس‌‏‎ رهبرپور‏‎ غلامحسين‌‏‎ والمسلمين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
اجرايي‌‏‎ معاون‌‏‎ رابه‌سمت‌‏‎ تهران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اداري‌‏‎ ديوان‌عدالت‌‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ عدالت‌اداري‌‏‎ ديوان‌‏‎ شعبه‌ 20‏‎ رئيس‌‏‎

فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ و‏‎ اشنويه‌‏‎ فرمانداران‌‏‎
حوزه‌ها‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎
بود‏‎ انتخابات‌‏‎ سالم‌ترين‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎


آن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ حوزه‌هايي‌‏‎ فرمانداران‌‏‎ اعتراض‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ باطل‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ دماوند‏‎ و‏‎ اشنوبه‌‏‎ فرمانداران‌‏‎ اعتراضات‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
با‏‎ و‏‎ نامه‌‏‎ ارسال‌‏‎ با‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ گفتگوهاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ فيروزكوه‌‏‎
تجديد‏‎ خواستار‏‎ انتخابات‌ ، ‏‎ برگزاري‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ ارائه‌‏‎
.شدند‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ نظر‏‎
اين‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎:گفت‌‏‎ اشنويه‌‏‎ فرماندار‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ تائيد‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ اشنويه‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ شهرستان‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ موردي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎
:افزود‏‎ ايرنا‏‎ به‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ دوشنبه‌‏‎ "مصطفوي‌‏‎ علي‌‏‎"
انتخابات‌شهرستان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شكايتي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ نيز‏‎ تاكنون‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ واصل‌‏‎ اشنويه‌‏‎
و‏‎ نقده‌‏‎)‎ شامل‌‏‎ نقده‌‏‎ حوزه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ خبر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
وتاكنون‌‏‎ شنيده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ ازطريق‌‏‎ را‏‎ (‎اشنويه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ اشنويه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ ابطال‌‏‎ براي‌‏‎ علتي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فرمانداري‌‏‎
شهرستان‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مصطفوي‌‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ تائيد‏‎ مورد‏‎ صددرصد‏‎ اشنويه‌‏‎
دوست‌ ، ‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازرسي‌‏‎
امن‌ترين‌‏‎ و‏‎ بي‌طرف‌ترين‌‏‎ و‏‎ سالم‌ترين‌‏‎ عام‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ دشمن‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ انتخابات‌‏‎
كريم‌‏‎ دكتر‏‎ آقاي‌‏‎ (واشنويه‌‏‎ نقده‌‏‎)‎ نقده‌‏‎ حوزه‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
هزار‏‎ باكسب 39‏‎ مرحله‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ تسنن‌‏‎ اهل‌‏‎ از‏‎ رحماني‌‏‎
كسب‏‎ را‏‎ آرا‏‎ بيشترين‌‏‎ راي‌‏‎ و 44‏‎ هزار‏‎ مجموع‌ 80‏‎ از‏‎ راي‌‏‎ و 97‏‎
.كرد‏‎
صحت‌‏‎ درتائيد‏‎ دلايلي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ دماوند‏‎ فرمانداري‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ خواستارتجديدنظر‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎
.شد‏‎ دماوند‏‎ انتخابات‌‏‎
برصحت‌‏‎ تاكيد‏‎ ضمن‌‏‎ دماوند‏‎ فرمانداري‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ سه‌‏‎ درگزارش‌‏‎
تصميم‌‏‎ دلايل‌‏‎ انتخابيه‌ ، ‏‎ حوزه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌در‏‎ برگزاري‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ رد‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎
رسولي‌نژاد‏‎ رضايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
هيات‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ازمعتمدين‌‏‎ فعلي‌‏‎ نماينده‌‏‎
و‏‎ نامزدها‏‎ نام‌از‏‎ ثبت‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ شده‌است‌‏‎ تاكيد‏‎ اجرائي‌‏‎
شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جلسات‌‏‎ كليه‌‏‎ صلاحيتها‏‎ بررسي‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ آنان‌‏‎ تك‌تك‌‏‎ امضاء‏‎ به‌‏‎ ومراتب‏‎
نشان‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎:‎است‌‏‎ افزوده‌‏‎ دماوند‏‎ فرماندار‏‎ "صفري‌‏‎ محسن‌‏‎"
بخشدار‏‎ و‏‎ فرماندار‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ نيت‌حتي‌‏‎ حسن‌‏‎ دادن‌‏‎
هرسه‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ شده‌ ، ‏‎ توجه‌كامل‌‏‎ نظارت‌‏‎ هاي‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
در‏‎ بوده‌و‏‎ خاص‌‏‎ جناح‌‏‎ يك‌‏‎ شاخص‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
هيچگونه‌‏‎ اجرائي‌‏‎ هيات‌‏‎ با‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ شعب‏‎ بازرسين‌‏‎ انتخاب‏‎
وابسته‌‏‎ ازافراد‏‎ ناظرين‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ بعمل‌نيامده‌‏‎ هماهنگي‌‏‎
.بودند‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ جناح‌‏‎ به‌همان‌‏‎
و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ روز‏‎ مراحل‌‏‎ دركليه‌‏‎ وي‌‏‎ به‌گفته‌‏‎
شعبات‌‏‎ همه‌‏‎ اجرائي‌‏‎ هاي‌‏‎ هيات‌‏‎ واعضاي‌‏‎ وزارت‌كشور‏‎ بازرسين‌‏‎
بعمل‌‏‎ تمهيدات‌‏‎ با‏‎ دادندكه‌‏‎ قرار‏‎ بازديد‏‎ رامورد‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎
اخذ‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نيامد‏‎ پيش‌‏‎ مشكلي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ آمده‌‏‎
نفر‏‎ چهار‏‎ تا‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ صندوق‌‏‎ اعضاي‌‏‎ توسط‏‎ ذيربط‏‎ راي‌صورتجلسات‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نيزامضا‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ ناظر‏‎
رسيدگي‌‏‎ مراحل‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎:‎شده‌است‌‏‎ متذكر‏‎ دماوند‏‎ فرماندار‏‎
شكايات‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ مدت‌دو‏‎ در‏‎ شكايات‌‏‎ به‌‏‎
بودهيچگونه‌‏‎ كرده‌‏‎ منظور‏‎ اجرائي‌‏‎ هاي‌‏‎ هيات‌‏‎ توسط‏‎
.گرديد‏‎ صورتجلسه‌‏‎ مراتب‏‎ لذا‏‎ نشد‏‎ واصل‌‏‎ شكايتي‌‏‎
زير‏‎ در‏‎ قانون‌‏‎ برخلاف‌‏‎ دماوند‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎ ولي‌‏‎
متعددي‌‏‎ شكايتهاي‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎" داد‏‎ توضيح‌‏‎ امضاءخود‏‎
شوراي‌‏‎ دبيرخانه‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ مختلف‌به‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
هيات‌‏‎ نهائي‌‏‎ لذانظر‏‎ است‌‏‎ بررسي‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ نگهبان‌‏‎
هيات‌‏‎ نهائي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ منوط‏‎ دماوند‏‎ شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎
."مي‌باشد‏‎ نظارت‌استان‌‏‎
صراحت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ فرماندار‏‎ درنامه‌‏‎
شكايتي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ واجرائي‌‏‎ هيات‌هاي‌نظارت‌‏‎ قانون‌‏‎
رسيده‌‏‎ انتخابيه‌‏‎ مركزحوزه‌‏‎ به‌‏‎ قانوني‌‏‎ مهلت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
اين‌توضيح‌‏‎ لذا‏‎ بود ، ‏‎ نشده‌‏‎ واصل‌‏‎ شكايتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎
.دارد‏‎ تامل‌‏‎ جاي‌‏‎ "شهرستان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ رئيس‌‏‎"
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ دادگستري‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ درحاليست‌‏‎ اين‌‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ صفري‌‏‎
از‏‎ راي‌‏‎ اخذ‏‎ روز‏‎ در‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ مراحل‌‏‎ كه‌‏‎ شوراي‌تامين‌‏‎ عضو‏‎
تائيد‏‎ كتبا‏‎ را‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌برگزاري‌‏‎ داشت‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ نزديك‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ استانداري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
مراحل‌‏‎ از‏‎ درفرمانداري‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ دماوند‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ همچنين‌‏‎
به‌‏‎ خطبه‌‏‎ چندين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ رضايت‌‏‎ انتخابات‌اظهار‏‎ اجرائي‌‏‎
شوراي‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ و‏‎ راتائيد‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ مختلف‌‏‎ مناسبتهاي‌‏‎
.شد‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ صحت‌‏‎ اعلام‌‏‎ خواستار‏‎ نگهبان‌‏‎
بازرسي‌‏‎ گروه‌‏‎ اعزام‌‏‎ روند‏‎ نامه‌‏‎ دراين‌‏‎ دماوند‏‎ فرماندار‏‎
ونحوه‌‏‎ منطقه‌‏‎ به‌‏‎ مركزي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎
.است‌‏‎ دانسته‌‏‎ قانون‌‏‎ برخلاف‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
پس‌‏‎ صندوقها‏‎ بازشماري‌‏‎ درجريان‌‏‎:است‌‏‎ افزوده‌‏‎ نامه‌‏‎ دراين‌‏‎ وي‌‏‎
مورد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ بازرسين‌‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ پنج‌صندوق‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎
.نداشت‌‏‎ وجود‏‎ خاصي‌‏‎ مشكل‌‏‎ مغايرت‌و‏‎ هيچگونه‌‏‎ قرارگرفت‌‏‎ بازرسي‌‏‎
منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ برصحت‌‏‎:‎آمده‌است‌‏‎ نامه‌‏‎ دراين‌‏‎
دريك‌‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ وارد‏‎ خدشه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎
و‏‎ نكرد‏‎ تائيد‏‎ منطقه‌را‏‎ اين‌‏‎ غيرمنتظره‌انتخابات‌‏‎ اقدام‌‏‎
.نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ مسئولين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ تائيد‏‎ عدم‌‏‎ دلايل‌‏‎ تاكنون‌‏‎

انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ سخنان‌‏‎ :‎قوه‌قضائيه‌‏‎ رئيس‌‏‎
است‌‏‎ لازم‌الاتباع‌‏‎ كشور‏‎ دستگاههاي‌‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎


مسئولان‌‏‎ امروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ :‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ نقطه‌نظرهاو‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ قضايي‌‏‎ عالي‌‏‎
براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ اخير‏‎ سخنان‌‏‎
است‌‏‎ الاتباع‌‏‎ لازم‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ كشور‏‎ دستگاههاي‌‏‎ همه‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ قانون‌‏‎ وحكم‌‏‎
محمود‏‎ سيد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ ارزشمند‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ جلسه‌‏‎ دراين‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎
:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ جمعه‌‏‎ درنماز‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ اخير‏‎ راهگشاي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ رهبري‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ موظفيم‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎
توسط‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ از‏‎ ناخشنودي‌‏‎ باابراز‏‎ شاهرودي‌‏‎ هاشمي‌‏‎
و‏‎ جناح‌‏‎ هيچ‌‏‎ وامدار‏‎ قضائي‌‏‎ دستگاه‌‏‎:‎رسانه‌هااظهارداشت‌‏‎ برخي‌‏‎
لزوم‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مجري‌قانون‌‏‎ و‏‎ حافظ‏‎ نيست‌ ، ‏‎ گروهي‌‏‎
انجام‌‏‎ وگروهي‌‏‎ شخص‌‏‎ هيچ‌‏‎ ملاحظه‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎
حركات‌‏‎ از‏‎ ناخشنودي‌‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎.‎داد‏‎ خواهد‏‎
امنيت‌‏‎ مردم‌‏‎:افزود‏‎ كشور‏‎ وكنار‏‎ درگوشه‌‏‎ اخير‏‎ اغتشاشات‌‏‎ و‏‎
فرهنگي‌‏‎ امنيت‌‏‎ امنيت‌اجتماعي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ امنيت‌‏‎ مي‌خواهند ، ‏‎
اجتماعي‌و‏‎ ناامني‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎
بلبشوي‌‏‎ و‏‎ ناامني‌‏‎ است‌‏‎ زيان‌آور‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎
و‏‎ ضرر‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ اطلاع‌رساني‌غلط ، ‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
.مي‌رساند‏‎ زيان‌‏‎

وزير‏‎ نخست‌‏‎ و‏‎ وليعهد‏‎ ويژه‌‏‎ مشاور‏‎ ملاقات‌‏‎
ايران‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزير‏‎ با‏‎ كويت‌‏‎


وزير‏‎ نخست‌‏‎ و‏‎ وليعهد‏‎ ويژه‌‏‎ مشاور‏‎ الاحمد ، ‏‎ ناصرالصباح‌‏‎ شيخ‌‏‎
تاكيد‏‎ با‏‎ خارجه‌ ، ‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎ ديداربا‏‎ در‏‎ كويت‌‏‎
كويت‌‏‎ علاقمندي‌‏‎ منطقه‌‏‎ ايران‌در‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ جايگاه‌‏‎ بر‏‎
جايگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ همكاريها‏‎ گسترش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ وتوانمندي‌هاي‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ خرازي‌‏‎ كمال‌‏‎
موجود‏‎ ظرفيتهاي‌‏‎ از‏‎ بهينه‌‏‎ استفاده‌‏‎ بيشتربراي‌‏‎ تلاش‌‏‎ ضرورت‌‏‎
.ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ دو‏‎ در‏‎

كفار‏‎ سنت‌‏‎ احياء‏‎ بدنبال‌‏‎ برخي‌‏‎ :‎مصباح‌يزدي‌‏‎
هستند‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏2500‏‎


ازاصلاح‌‏‎ دم‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:گفت‌‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ تقي‌‏‎ محمد‏‎ آيت‌الله‌‏‎
پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كفار2500‏‎ سنت‌‏‎ احياء‏‎ هدفشان‌‏‎ واقع‌‏‎ مي‌زننددر‏‎ طلبي‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ درجامعه‌‏‎
:گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ قم‌‏‎ شهداء‏‎ حسينيه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شب‏‎ شنبه‌‏‎ يك‌‏‎ وي‌‏‎
مي‌زنند ، ‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ از‏‎ دم‌‏‎ كساني‌كه‌‏‎ كنوني‌‏‎ درشرايط‏‎
.نمي‌خورد‏‎ امروزجامعه‌‏‎ درد‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ اسلام‌ 1400‏‎ معتقدند‏‎
پسردر‏‎ برداريد ، دخترو‏‎ را‏‎ حجاب‏‎ مي‌گويند‏‎ آنان‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
احكام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌شان‌‏‎ تلاش‌‏‎ برقصندآنان‌‏‎ خيابانها‏‎
.گذارند‏‎ رافقه‌پويامي‌‏‎ اسمش‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تعطيل‌‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎
مشروب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ يزدي‌‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
!هستند‏‎ طلب‏‎ اصلاح‌‏‎ اينها‏‎ آيا‏‎ مي‌دهند‏‎ سبزنشان‌‏‎ چراغ‌‏‎ خواران‌‏‎
لازم‌‏‎ آبجو‏‎ مي‌گويند‏‎ ميهمانهاي‌خارجي‌‏‎ به‌‏‎ جاها‏‎ از‏‎ دربعضي‌‏‎
مان‌‏‎ رسمي‌كشور‏‎ موسسات‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ مسايل‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ !نداريد‏‎
.مي‌گذارند‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ را‏‎ اسمش‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎
ورود‏‎ براي‌‏‎ انقلاب‏‎ اول‌‏‎ در‏‎ مي‌گويند‏‎ اينها‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
آنها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ حرفشان‌‏‎ حالا‏‎ سخت‌گيري‌كردند‏‎ خارجي‌ها‏‎
اصلاح‌‏‎ اينهابنام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.كنند‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ و‏‎ بيايند‏‎
.تعطيل‌كنند‏‎ را‏‎ الهي‌‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ آوردند‏‎ پديد‏‎ فساد‏‎ طلبي‌‏‎
اخير‏‎ بيانات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ عضو‏‎
ما‏‎ همه‌‏‎ شد‏‎ بيان‌‏‎ طلبي‌‏‎ معياراصلاح‌‏‎ مورد‏‎ رهبري‌در‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎
.خواهيم‌‏‎ رامي‌‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ اسلام‌‏‎ ارزشي‌‏‎ نظام‌‏‎ براساس‌‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
مورد‏‎ طلبي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ اروپا‏‎ پارلمان‌‏‎ و‏‎ كنگره‌آمريكا‏‎ آنكه‌‏‎ نه‌‏‎
.مي‌خواهند‏‎ درايران‌‏‎ را‏‎ نظرشان‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هر‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎:كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
.هست‌‏‎ مخالف‌است‌ ، دشمن‌‏‎
افراد‏‎:‎گفت‌‏‎ برلين‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
محكوم‌‏‎ را‏‎ اسلام‌‏‎ احكام‌‏‎ رسما‏‎ اين‌كنفرانس‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ جبهه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
سرشان‌‏‎ به‌‏‎ پارچه‌‏‎ متر‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ آبروي‌‏‎ آنان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ غلطهارا‏‎ اين‌‏‎ بسته‌اند‏‎
.اند‏‎ رابرده‌‏‎ ايران‌‏‎
مي‌زنندفقط‏‎ اساسي‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ از‏‎ دم‌‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
انصاف‌‏‎.‎بكنند‏‎ غلطي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بازگذاشته‌اند‏‎ روزنامه‌هارا‏‎ دست‌‏‎
!كجاست‌‏‎ شرف‌‏‎ و‏‎
و‏‎ منزوي‌‏‎ را‏‎ خدا‏‎ شريعت‌‏‎ اينها‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ مصباح‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
امام‌‏‎ عزاداري‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ اشتياق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كردند‏‎ ذليل‌‏‎
‎‏‏،‏‎(ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎ دشمنان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خاطر‏‎ به‌اين‌‏‎ امسال‌‏‎ (ع‌‏‎)‎حسين‌‏‎
نمي‌كردند‏‎ فكر‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌تا‏‎ شد‏‎ رو‏‎ دستشان‌‏‎ احمق‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎
.هستند‏‎ (‎ع‌‏‎)حسين‌‏‎ امام‌‏‎ دشمن‌‏‎ اينها‏‎
خرم‌‏‎ و‏‎ رشت‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ شهر‏‎ چند‏‎ در‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
تهاجمات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ حمله‌‏‎ دسته‌هاي‌عزاداري‌‏‎ به‌‏‎ آباد‏‎
.قداست‌شكني‌كنند‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ سازمان‌‏‎
حادثه‌ 18‏‎ در‏‎ نتوانستند‏‎ كه‌‏‎ آنهايي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ عضو‏‎
كوشش‌‏‎ اينك‌‏‎ برسند‏‎ خود‏‎ هدفهاي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ تيرماه‌دانشگاه‌‏‎
ماهي‌‏‎ آلود‏‎ گل‌‏‎ ازآب‏‎ اوضاع‌‏‎ بحراني‌شدن‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎
.بگيرند‏‎
و‏‎ نيندازند‏‎ راه‌‏‎ ديگري‌‏‎ كودتاي‌‏‎ تا‏‎ آنها‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.بگيرند‏‎ ماهي‌‏‎ آلود‏‎ گل‌‏‎ آب‏‎ نمي‌تواننداز‏‎ تاكشتارنشود‏‎
:گفت‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ اعلاميه‌‏‎ مفاد‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.داريم‌‏‎ قبول‌‏‎ ما‏‎ بگويد‏‎ اسلام‌‏‎ قرآن‌و‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎

دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيانيه‌‏‎
ارتش‌‏‎ سالروز‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎


نيروهاي‌‏‎ پشتيباني‌‏‎ و‏‎ دفاع‌‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ عقيدتي‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎
ارتش‌‏‎ سالروز‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ دوشنبه‌با‏‎ روز‏‎ مسلح‌‏‎
. تبريك‌گفت‌‏‎ هموطنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌اسلامي‌‏‎
فروردين‌ماه‌‏‎ ونهم‌‏‎ بيست‌‏‎:‎سازمان‌آمده‌است‌‏‎ بيانيه‌اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غيورمرداني‌‏‎ رشادتهاي‌‏‎ دلاورمرديهاو‏‎ يادآور‏‎
حق‌‏‎ حركت‌توفنده‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ گام‌نهادن‌‏‎ و‏‎ الهي‌‏‎ تاييدات‌‏‎
. شناخت‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ خود‏‎ خلل‌ناپذير‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ هويت‌‏‎ عليه‌باطل‌‏‎
در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ رهنمودهاي‌‏‎ به‌‏‎ بااشاره‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ ملت‌‏‎ پيوند‏‎ بي‌ترديد‏‎:افزوده‌است‌‏‎ نوروزي‌امسال‌‏‎ پيام‌‏‎
فرماندهي‌‏‎ خردمندانه‌‏‎ پرتوكلام‌‏‎ در‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ وساير‏‎ ارتش‌‏‎
كه‌‏‎ برخوردارشده‌‏‎ وعميقي‌‏‎ مستحكم‌‏‎ بافت‌‏‎ ازچنان‌‏‎ كل‌قوا‏‎ معظم‌‏‎
ازسوي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عليه‌نظام‌‏‎ توطئه‌‏‎ واجراي‌‏‎ طرح‌‏‎ هرگونه‌‏‎
.ماند‏‎ خواهد‏‎ بي‌حاصل‌‏‎ گذشته‌‏‎ همچون‌‏‎ وخارجي‌‏‎ دشمنان‌داخلي‌‏‎

معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ نامه‌‏‎
كشور‏‎ مهم‌‏‎ مسائل‌‏‎ درباره‌‏‎ رهبري‌‏‎


اخير‏‎ مسائل‌‏‎ پيرامون‌‏‎ ديروز‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ محضر‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ كشور‏‎
با‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ارسال‌‏‎ روزنامه‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انجمنهاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ صميمانه‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ سلام‌‏‎ ابراز‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ انقلاب‏‎ رهبر‏‎ خدمت‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ دانشجويان‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ مزين‌‏‎ كه‌‏‎ سالي‌‏‎ جديد ، ‏‎ سال‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ تا‏‎ شد‏‎ موجب‏‎ آنچه‌‏‎
خويش‌‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ دردمندانه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ علي‌‏‎ موءمنان‌‏‎ امير‏‎
در‏‎ دانشجويان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دغدغه‌هايي‌‏‎ بيان‌‏‎ بازگوييم‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎
اظهار‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ دانشگاههاي‌‏‎
جهت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عملكردها‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نگرانيهايي‌‏‎
ما‏‎ در‏‎ شده‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ كيان‌‏‎ تضعيف‌‏‎
.است‌‏‎ گرديده‌‏‎ ايجاد‏‎
مقام‌‏‎ آن‌‏‎ مواضع‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ واجب‏‎ خود‏‎ بر‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ علي‌الخصوص‌‏‎ اخير‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ محترم‌‏‎
خوبي‌‏‎ به‌‏‎.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ تشكر‏‎ و‏‎ امتنان‌‏‎ مراتب‏‎ ششم‌‏‎
وجود‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ حمايت‌‏‎ اگر‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
عملي‌‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ رسيدن‌‏‎ سامان‌‏‎ به‌‏‎ نداشت‌ ، ‏‎
و‏‎ ثمررسيدن‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حضرتعالي‌‏‎ نقش‌‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نبود‏‎
نيكي‌‏‎ به‌‏‎ نظام‌‏‎ امتحان‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ توفيق‌‏‎
از‏‎ سخن‌‏‎ نمازجمعه‌ ، ‏‎ در‏‎ اخير‏‎ سخنراني‌‏‎ در‏‎.‎كرديم‌‏‎ مشاهده‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ رانديد‏‎ فتنه‌هايي‌‏‎
خوانديد‏‎ عده‌اي‌‏‎ يكي‌‏‎ را‏‎ فتنه‌ها‏‎ اين‌‏‎ آفريننده‌‏‎ و‏‎ خالق‌‏‎ گروه‌‏‎
عده‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ مشكل‌آفريني‌‏‎ جهل‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ جاهلند‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ راسخ‌‏‎ اعتقاد‏‎ ضمن‌‏‎ ما‏‎.‎غرض‌ورزند‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ ديگر‏‎
آنجا‏‎ از‏‎ را‏‎ خويش‌‏‎ دلهره‌‏‎ و‏‎ نگراني‌‏‎ بيشتر‏‎ حضرتعالي‌ ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎
وقوف‌‏‎ بدون‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ گريزي‌‏‎ توسعه‌‏‎ بدنه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيم‌‏‎
فرصتهاي‌‏‎ خود ، ‏‎ حساس‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ موقعيت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ آگاهانه‌‏‎
قصد‏‎ غرض‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ دشمن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ درخشاني‌‏‎ و‏‎ طلايي‌‏‎
.مي‌آفرينند‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ خلل‌‏‎ و‏‎ خدشه‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نگهبان‌‏‎ محترم‌‏‎ شوراي‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مصداقي‌‏‎
اقدامات‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ به‌‏‎ يازيدن‌‏‎ دست‌‏‎ با‏‎ زماني‌‏‎ مختلف‌‏‎ بازه‌هاي‌‏‎
ملت‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ تضييع‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ فضاسازي‌‏‎ به‌‏‎ توجيه‌ ، ‏‎ غيرقابل‌‏‎
.مي‌پردازد‏‎ غرض‌ورزان‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ دشمنان‌‏‎ سوءاستفاده‌‏‎
سبب‏‎ كشور‏‎ شهرهاي‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ اين‌‏‎ اخير‏‎ اقدامات‌‏‎
در‏‎ خدشه‌‏‎ بارز‏‎ مصداق‌‏‎ شد‏‎ درگيريها‏‎ و‏‎ اخلال‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ بروز‏‎
...است‌‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
ساخت‌ ، ‏‎ متوجه‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اذهان‌‏‎ ايام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مسئله‌‏‎
در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوبه‌‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ساله‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ تاريخ‌‏‎
نظام‌‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ كه‌‏‎ خويش‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ مسلم‌‏‎ حق‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎
قانون‌‏‎ صريح‌‏‎ نص‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎.‎گرديد‏‎ محروم‌‏‎ است‌ ، ‏‎
بر‏‎ بود‏‎ (‎ششم‌‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎ اصل‌‏‎) ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ اساسي‌‏‎
...افزود‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ سنگيني‌‏‎
بگذاريم‌ ، ‏‎ درميان‌‏‎ حضرتعالي‌‏‎ با‏‎ مايليم‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ حساس‌‏‎ نكته‌‏‎
آن‌‏‎ عواقب‏‎ و‏‎ تبعات‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ خشونتهاي‌‏‎ بحث‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ فجيع‌‏‎ حمله‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ نه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎.‎است‌‏‎
و‏‎ غيرانساني‌‏‎ خشونت‌‏‎ عريان‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ تبريز‏‎ دانشگاه‌‏‎
.است‌‏‎ گذشته‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ غيرقانوني‌‏‎
و‏‎ آمران‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎ و‏‎ عاملان‌‏‎ با‏‎ قاطعي‌‏‎ برخورد‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎
تلخ‌‏‎ تراژدي‌‏‎.‎است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ اقدامي‌‏‎ چنين‌‏‎ زمينه‌سازان‌‏‎
مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ نامشخص‌‏‎ و‏‎ بي‌نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ زنجيره‌اي‌‏‎ قتلهاي‌‏‎
حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ آقاي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ ترور‏‎.است‌‏‎
ياراي‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرديده‌‏‎ مشابه‌‏‎ هزارتويي‌‏‎ معماي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
و‏‎ فراغ‌‏‎ با‏‎ همچنان‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ سويي‌‏‎ از‏‎.‎نيست‌‏‎ آن‌‏‎ حل‌‏‎ و‏‎ گشودن‌‏‎
مي‌پردازند‏‎ خشونت‌‏‎ ترويج‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ رسمي‌‏‎ تريبونهاي‌‏‎ از‏‎ آسايش‌‏‎
غيرقابل‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ اقدامات‌‏‎ با‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎
تازه‌اي‌‏‎ گره‌هاي‌‏‎ حقيقت‌‏‎ كشف‌‏‎ و‏‎ عدالت‌‏‎ اجراي‌‏‎ بجاي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
محفلي‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ نفوذ‏‎ خطر‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌افكند‏‎ كار‏‎ بر‏‎
و‏‎ نظامي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ نقاط‏‎ حساس‌ترين‌‏‎ در‏‎ كژانديش‌‏‎ و‏‎ منافق‌پيشه‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ احساس‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎ ضرورت‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ دبير‏‎ بازداشت‌‏‎ در‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ اخير‏‎ اقدام‌‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حجاريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ ترور‏‎ توطئه‌‏‎ كشف‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎
و‏‎ زمان‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تاسف‌‏‎ جاي‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ شمار‏‎
مختلف‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ هوشمندي‌‏‎ و‏‎ آگاهي‌‏‎ ميزان‌‏‎ انعكاس‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌پندارند‏‎ ساده‌انديش‌‏‎ و‏‎ سطحي‌‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ هنوز‏‎ بعضي‌‏‎
و‏‎ پيگيري‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ بي‌ساماني‌‏‎ اقدامات‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ بتوان‌‏‎
سناريوسازهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بازنگهداشت‌‏‎ حقايق‌‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ حساسيت‌‏‎
حقايق‌‏‎ تحريف‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نبوده‌‏‎ هم‌‏‎ بي‌سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ اينچنيني‌‏‎
حضرتعالي‌‏‎ شفاف‌‏‎ و‏‎ اكيد‏‎ دستور‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎پرداخت‌‏‎ تاريخي‌‏‎
وقوع‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جديدي‌‏‎ توطئه‌‏‎ اخير ، ‏‎ ماجراي‌‏‎ كشف‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
نشانگر‏‎ دارد ، ‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ وقايع‌‏‎ تمامي‌‏‎ تحريف‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
روشن‌‏‎ فرمان‌‏‎ به‌‏‎ امورند‏‎ بعضي‌‏‎ مصدر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
افسانه‌هاي‌‏‎ تكميل‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌نهند‏‎ وقعي‌‏‎ نيز‏‎ شما‏‎ قاطع‌‏‎ و‏‎
پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حساسيت‌‏‎.خويشند‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ نيل‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
موءثر‏‎ بسيار‏‎ عامل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ حقايق‌‏‎ بي‌پرده‌‏‎ كشف‌‏‎ در‏‎ حضرتعالي‌‏‎
...باشد‏‎ خطرناك‌‏‎ توطئه‌‏‎ اين‌‏‎ ناكام‌ماندن‌‏‎ در‏‎ موفقي‌‏‎ و‏‎

هشدار‏‎


برگ‌‏‎ صدور‏‎ ممنوعيت‌‏‎ اداري‌‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ راي‌‏‎ عليرغم‌‏‎
نمي‌شود‏‎ رعايت‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎ توسط‏‎ جريمه‌‏‎
ديوان‌‏‎ عمومي‌‏‎ هيات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎
اجازه‌‏‎ اعطاي‌‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ دستورالعمل‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎
جريمه‌‏‎ قبض‌‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎ به‌‏‎
.شد‏‎ ابطال‌‏‎ متخلف‌‏‎ رانندگان‌‏‎
يك‌‏‎ ماده‌‏‎ طبق‌‏‎":است‌‏‎ آمده‌‏‎ "صراحتا‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎
مصوب‏‎ رانندگي‌‏‎ جرايم‌‏‎ واحد‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎
از‏‎ نقدي‌‏‎ جريمه‌‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ مقررات‌‏‎ از‏‎ تخلف‌‏‎ تشخيص‌‏‎ ‎‏‏1350 ،‏‎
آموزش‌‏‎ منظور‏‎ بدين‌‏‎ كه‌‏‎ شهرباني‌‏‎ افسران‌‏‎ به‌‏‎ "منحصرا‏‎ متخلفين‌‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ نظر‏‎ است‌ ، ‏‎ گرديده‌‏‎ تفويض‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎
دولت‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 45‏‎ يك‌‏‎ سند‏‎ مدلول‌‏‎
اختيار‏‎ تفويض‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ مصوب 1369‏‎ معين‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎
راه‌‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ شهرباني‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎ به‌‏‎ شهرباني‌‏‎ افسران‌‏‎
متخلف‌‏‎ رانندگان‌‏‎ براي‌‏‎ جريمه‌‏‎ برگ‌‏‎ صدور‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ ژاندارمري‌‏‎
تبصره‌ 2‏‎ در‏‎ مقرر‏‎ حكم‌‏‎ جايگزين‌‏‎ نفس‌الامر‏‎ و‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
جرايم‌‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ تخلفات‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ نحوه‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 3‏‎ الحاقي‌‏‎
اعتبار‏‎ مدت‌‏‎ انقضاي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎ اصلاحي‌ 5/4/1358‏‎ رانندگي‌‏‎
موارد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ درآمدهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ وصول‌‏‎ قانون‌‏‎
وظيفه‌‏‎ تفويض‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ساقط‏‎ اعتبار‏‎ درجه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ منتفي‌‏‎ معين‌‏‎
".ندارد‏‎ قانوني‌‏‎ جواز‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ درجه‌داران‌‏‎ به‌‏‎ مذكور‏‎
آشكار‏‎ خلاف‌‏‎ اداري‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ عمومي‌‏‎ هيات‌‏‎ راي‌‏‎ صراحت‌‏‎
با‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎
قضايي‌ ، ‏‎ مرجع‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ قطعي‌‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اين‌حال‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ ابلاغ‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎ به‌‏‎ حقوقي‌‏‎ بخشنامه‌‏‎ اين‌‏‎ هنوز‏‎
پايين‌تر‏‎ قدم‌‏‎ صد‏‎ چند‏‎ داور‏‎ خيابان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎
بدون‌‏‎ ن‌‏‎ - ع‌‏‎ سرگروهبان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شاهد‏‎ اداري‌‏‎ عدالت‌‏‎ ديوان‌‏‎ از‏‎
مشغول‌‏‎ جريمه‌‏‎ قبض‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
:گفت‌‏‎ شهروندان‌‏‎ قانوني‌‏‎ تذكر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎
مي‌كنند‏‎ اداره‌‏‎ درجه‌داران‌‏‎ را‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎
توسط‏‎ جريمه‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ابلاغي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تاكنون‌‏‎ بنابراين‌‏‎
بر‏‎ سوار‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اعلام‌‏‎ آنان‌‏‎
.شد‏‎ دور‏‎ محل‌‏‎ از‏‎.‎.‎.‎ شماره‌‏‎ موتوسيكلت‌‏‎
سرگروهبان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ وزارت‌‏‎ مقابل‌‏‎ درست‌‏‎ سوتر‏‎ آن‌‏‎ قدم‌‏‎ چند‏‎
برف‌پاك‌كن‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ جريمه‌‏‎ برگ‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ كه‌‏‎ پ‌‏‎ -‎ ح‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ماه‌‏‎ گفت‌30‏‎ لبخند‏‎ با‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ الصاق‌‏‎ اتومبيل‌ها‏‎
نسبت‌‏‎ هنوز‏‎ ولي‌‏‎ داده‌اند‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جريمه‌‏‎ قبض‌‏‎ صدور‏‎ ابلاغ‌‏‎
...است‌‏‎ نشده‌‏‎ صادر‏‎ بخشنامه‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ ممنوعيت‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ رانندگي‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ توجه‌‏‎ عدم‌‏‎ بي‌گمان‌‏‎
در‏‎ مي‌تواند‏‎ صريح‌‏‎ و‏‎ متقن‌‏‎ حقوقي‌‏‎ آراي‌‏‎ چنين‌‏‎ اجراي‌‏‎ عدم‌‏‎
انجام‌‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ شخصي‌‏‎ سليقه‌هاي‌‏‎ اعمال‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ آينده‌‏‎
.نمايد‏‎ فراهم‌‏‎ دولتي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ قانوني‌‏‎ وظايف‌‏‎

مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎
زماني‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
روزنامه‌نگاران‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شدن‌‏‎ اضافه‌‏‎ خواستار‏‎ مهاجراني‌‏‎ كه‌‏‎
بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ صنفي‌‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎
اكبر‏‎ لابد‏‎ :‎گفت‌‏‎ بندرعباس‌‏‎ نماينده‌‏‎ عباسي‌‏‎ عباس‌‏‎ شد‏‎ مطبوعات‌‏‎
بياوريد؟‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ را‏‎ گنجي‌‏‎
جناح‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ فعالترين‌‏‎ راه‌چمني‌‏‎ و‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ ديروز‏‎ *
مطبوعات‌‏‎ محدوديت‌‏‎ كاهش‌‏‎ براي‌‏‎ مختلف‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ چپ‌‏‎
.بودند‏‎
طرح‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اراده‌اي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
تصويب‏‎ به‌‏‎ اصلاحي‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎
به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ هيچ‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ در‏‎ برساند ، ‏‎
مصر‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ اكثريت‌‏‎ جناح‌‏‎ .است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ تصويب‏‎
نمايندگان‌‏‎ ليست‌‏‎ از‏‎ فعلي‌‏‎ نماينده‌‏‎ دويست‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حذف‌‏‎ .‎است‌‏‎
نسبت‌‏‎ كينه‌‏‎ "احيانا‏‎ و‏‎ بي‌تفاوتي‌‏‎ و‏‎ انفعال‌‏‎ باعث‌‏‎ ششم‌‏‎ مجلس‌‏‎
نيز‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ اراده‌هاي‌‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ به‌‏‎
.نيستند‏‎ بي‌تاثير‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نايب‏‎ روحاني‌‏‎ حسن‌‏‎ *
روز‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ حمايت‌‏‎ چپ‌‏‎ جناح‌‏‎ نظرات‌‏‎ از‏‎ آشكاري‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ششم‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ عمل‌‏‎ اكثريت‌‏‎ جناح‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ "كاملا‏‎ گذشته‌‏‎
طرح‌‏‎ با‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ برخورد‏‎ گرگان‌‏‎ نماينده‌‏‎ قندهاري‌‏‎ *
در‏‎ ما‏‎ :وگفت‌‏‎ دانست‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتظار‏‎ سقف‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎
نيز‏‎ جزئيات‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ سعي‌‏‎ كليات‌‏‎ بررسي‌‏‎
محدود‏‎ روند‏‎ از‏‎ پيشنهادهايمان‌‏‎ همه‌‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تلاش‌‏‎
.كنيم‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ كردن‌‏‎
حكيمي‌پور‏‎ دستگيري‌‏‎ از‏‎ هدف‌‏‎ شد‏‎ شنيده‌‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ *
ترور‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ متهم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎
.است‌‏‎ آزادي‌‏‎ نهضت‌‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎ براي‌‏‎ سناريويي‌‏‎ اجراي‌‏‎ حجاريان‌‏‎
موءتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ ترقي‌‏‎ حميدرضا‏‎ ديروز‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ حكيمي‌پور‏‎ با‏‎ مقدمي‌‏‎ رابطه‌‏‎ :‎گفت‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
.شود‏‎ بررسي‌‏‎ بايد‏‎ ترور‏‎ ماجراي‌‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ مقدمي‌‏‎ بازجويي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ :‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
يا‏‎ داشته‌اند‏‎ نقش‌‏‎ ترور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نهضت‌آزادي‌‏‎ و‏‎ حكيمي‌پور‏‎
خير؟‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ فرضيه‌هايي‌‏‎ :‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ ترقي‌‏‎
درصدد‏‎ كه‌‏‎ آمده‌اند‏‎ بوجود‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ جبهه‌‏‎ در‏‎ گروههايي‌‏‎
تسويه‌حسابهاي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ اصلاحات‌‏‎
.زده‌اند‏‎ درون‌گروهي‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ اشكوري‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ به‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ترقي‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ گفته‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ لبنان‌‏‎
ترقي‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولايت‌‏‎ حذف‌‏‎ و‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ دين‌‏‎ جدايي‌‏‎ دنبال‌‏‎
ترور‏‎ در‏‎ نهضت‌آزادي‌‏‎ و‏‎ پور‏‎ حكيمي‌‏‎ كردن‌‏‎ متهم‌‏‎ سناريوي‌‏‎
مستندات‌‏‎ براساس‌‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎
.سناريو‏‎ نه‌‏‎ مي‌كند‏‎ عمل‌‏‎
زمينه‌‏‎ آن‌‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ گذراند‏‎ را‏‎ مصوبه‌اي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ *
و‏‎ بوده‌‏‎ حقوقي‌‏‎ شخص‌‏‎ فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ نشريه‌‏‎ فعاليت‌‏‎
شخصيت‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎ محدوده‌‏‎ همان‌‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎ جغرافيايي‌‏‎ محدوده‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ حقوقي‌‏‎
انتشار‏‎ محدودكردن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مصوبه‌‏‎ اين‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ ديروز‏‎
شخصيت‌‏‎ چون‌‏‎:گفتند‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎
محدوده‌‏‎ است‌‏‎ نشريه‌‏‎ امتياز‏‎ صاحب‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ حقوقي‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎ جغرافيايي‌‏‎
مقام‌‏‎ قائم‌‏‎ و‏‎ كرمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ مرعشي‌‏‎ حسين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ *
از‏‎ مجلس‌‏‎ راهروهاي‌‏‎ در‏‎ سازندگي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ دبيركل‌‏‎
از‏‎ هواپيما‏‎ يك‌‏‎ رفتن‌‏‎ ماجراي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خبرنگاراني‌‏‎
بايد‏‎ شما‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ عصباني‌‏‎ مي‌كردند‏‎ پرسش‌‏‎ كراچي‌‏‎ به‌‏‎ كرمان‌‏‎
هواپيمايي‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزير‏‎ يعني‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ مسافر‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ نه‌‏‎ كنيد‏‎ سئوال‌‏‎ كشوري‌‏‎
و‏‎ كرده‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ترابري‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ وزير‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎
در‏‎ سياسي‌‏‎ عنصر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ سئوال‌كردن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مرعشي‌‏‎.‎دهد‏‎ توضيح‌‏‎
فني‌‏‎ نقص‌‏‎ بلكه‌‏‎ نبوده‌‏‎ سياسي‌‏‎ موضوع‌‏‎ زيرا‏‎ نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎ خصوص‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ بخواهد‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ اگر‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ ديگر‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هواپيما‏‎ فرستادن‌‏‎ به‌‏‎ لزومي‌‏‎ بفرستد‏‎ خارج‌‏‎
.نيست‌‏‎ پاكستان‌‏‎ كشور‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كردن‌‏‎ پياده‌‏‎
از‏‎ نشود‏‎ كه‌‏‎ نيستند‏‎ بسته‌‏‎ پاكستان‌‏‎ مرزهاي‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ مرعشي‌‏‎
به‌‏‎ زميني‌‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ فردي‌‏‎ هر‏‎ كرد ، ‏‎ عبور‏‎ آنها‏‎
.برود‏‎ پاكستان‌‏‎
شوراي‌‏‎ به‌‏‎ رفسنجاني‌‏‎ هاشمي‌‏‎ نامه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ مرعشي‌‏‎
.كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ ابراز‏‎ نگهبان‌‏‎
بهزاد‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ ميرحسين‌‏‎ بين‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ "اخيرا‏‎ *
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ كشوري‌‏‎ عاليرتبه‌‏‎ مقامات‌‏‎ با‏‎ كروبي‌‏‎ و‏‎ نبوي‌‏‎
انتخابات‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ ديدارها‏‎ اين‌‏‎ موضوع‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.