شماره‌ 2102‏‎ ‎‏‏،‏‎26 APR 2000 ارديبهشت‌ 1379 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 7‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page

قو‏‎ ميدان‌‏‎ -‎ ورامين‌‏‎
مومني‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ :‎از‏‎ عكس‌‏‎


حافظ‏‎ با‏‎ امروز‏‎
كنم‌‏‎ استخاره‌‏‎ گفتم‌‏‎ سحر‏‎ توبه‌‏‎ عزم‌‏‎ به‌‏‎
كنم‌‏‎ چاره‌‏‎ چه‌‏‎ رسد‏‎ مي‌‏‎ شكن‌‏‎ توبه‌‏‎ بهار‏‎
ديد‏‎ توانم‌‏‎ نمي‌‏‎ بگويم‌‏‎ درست‌‏‎ سخن‌‏‎
كنم‌‏‎ نظاره‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ حريفان‌‏‎ مي‌خورند‏‎ كه‌‏‎

شناسنامه‌‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

خواهران‌‏‎ ويژه‌‏‎ قرآن‌‏‎ مدرس‌‏‎ تربيت‌‏‎ جديد‏‎ دوره‌‏‎

تهران‌‏‎ سلام‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 4‏‎ شهردار‏‎

ويژه‌‏‎ عاشورا‏‎ زيارت‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎
خواهران‌‏‎

تبريز‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ خوشنويسي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شد‏‎ برپا‏‎

برگزار‏‎ ممتاز‏‎ هنرجويان‌‏‎ علمي‌‏‎ سنجش‌‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎

مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎

آپارتماني‌‏‎ گياهان‌‏‎ نگهداري‌‏‎ رايگان‌‏‎ آموزش‌‏‎

شهيد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ براي‌‏‎ "بيدار‏‎ مصلح‌‏‎" كتاب‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ مطهري‌‏‎

پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ كربلا‏‎ راويان‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شد‏‎ داير‏‎ اصفهان‌‏‎ فكري‌‏‎

آموزشي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎

قوي‌‏‎ فشار‏‎ برق‌‏‎ جريان‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ دستگاه‌‏‎
شد‏‎ ساخته‌‏‎

كاج‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ آموزش‌‏‎

شناسنامه‌‏‎مردم‌‏‎ با‏‎


است‌‏‎ ملت‌‏‎ راي‌‏‎ ميزان‌‏‎
تاريخي‌ ، ‏‎ فرموده‌‏‎ اين‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ همه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ پيشنهاد‏‎
در‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ را‏‎ (‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ گرانقدر‏‎ و‏‎ جاودانه‌‏‎
در‏‎ خوش‌‏‎ خطي‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ شهر‏‎ جاي‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كنند‏‎ چاپ‌‏‎ مناسبي‌‏‎ جاي‌‏‎
."است‌‏‎ ملت‌‏‎ راي‌‏‎ ميزان‌‏‎":‎كه‌‏‎ باشد‏‎ همگان‌‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎
محفوظ‏‎ نام‌‏‎ -‎ شهروند‏‎ يك‌‏‎
تاريخ‌‏‎ درس‌هاي‌‏‎
روزنامه‌ها ، ‏‎ بستن‌‏‎ با‏‎ دارند‏‎ سعي‌‏‎ جريان‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
سخنان‌‏‎ از‏‎ بكشانند ، تبعيت‌‏‎ ناآرامي‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
كشورمان‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ هشداردهنده‌‏‎ و‏‎ بجا‏‎ بسيار‏‎
بزرگي‌‏‎ درسهاي‌‏‎ ما‏‎ ميهن‌‏‎ تاريخ‌‏‎.‎است‌‏‎ ضروري‌‏‎ آرامش‌‏‎ حفظ‏‎ براي‌‏‎
.دارد‏‎ خود‏‎ سينه‌‏‎ در‏‎
روياني‌‏‎ جواد‏‎
يكسويه‌‏‎ اطلاع‌رساني‌‏‎ خطر‏‎
بدون‌‏‎ كشور‏‎ نشريات‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎ وقتي‌‏‎
مي‌شوند ، ‏‎ تعطيل‌‏‎ مجابكننده‌‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ قانوني‌‏‎ توجيهات‌‏‎ ارائه‌‏‎
اطلاع‌رساني‌‏‎ جريان‌‏‎ يكسويه‌شدن‌‏‎ مي‌كند‏‎ بروز‏‎ كه‌‏‎ خطري‌‏‎ اولين‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ فايده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.ملت‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎
بازنشسته‌‏‎ دبير‏‎ -‎فقيهي‌‏‎
بي‌پناه‌‏‎ كودكان‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ سبز‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بيشتري‌‏‎ تعداد‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎
ساماندهي‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ ايجاد‏‎ تهران‌‏‎ مثل‌‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ بايسته‌‏‎ اقدام‌‏‎ بي‌پناه‌‏‎ كودكان‌‏‎
تهران‌‏‎ -‎ ناجي‌‏‎ عشرالملوك‌‏‎
است‌‏‎ خودشان‌‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎
بعضي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ سنگين‌‏‎ هجوم‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ برلين‌ ، ‏‎ كنفرانس‌‏‎ درباره‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
اين‌‏‎ بانيان‌‏‎.‎بپردازند‏‎ داوري‌‏‎ به‌‏‎ كنفرانس‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎
.كردند‏‎ عمل‌‏‎ خودشان‌‏‎ ضرر‏‎ به‌‏‎ يكطرفه‌‏‎ تبليغات‌‏‎
طيبي‌‏‎ محسن‌‏‎
راننده‌‏‎ استخدام‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ دقت‌‏‎
جذب‏‎ و‏‎ استخدام‌‏‎ در‏‎ داريم‌‏‎ توقع‌‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ از‏‎
شاهد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ دهد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ دقت‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ رانندگان‌‏‎
.نباشيم‌‏‎ افسريه‌‏‎ بزرگراه‌‏‎ در‏‎ اتوبوس‌‏‎ دلخراش‌‏‎ حادثه‌‏‎ تكرار‏‎
تهران‌‏‎ -‎ صداقت‌‏‎ بهروز‏‎

خواهران‌‏‎ ويژه‌‏‎ قرآن‌‏‎ مدرس‌‏‎ تربيت‌‏‎ جديد‏‎ دوره‌‏‎


كلاسهاي‌‏‎ يكدوره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ منطقه‌ 7‏‎ قرآن‌‏‎ خانه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ خواهران‌‏‎ ويژه‌‏‎ قرآن‌‏‎ مدرس‌‏‎ تربيت‌‏‎
به‌‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ جهت‌‏‎ مي‌توانند‏‎ علاقمند‏‎ خواهران‌‏‎
مطهري‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ منطقه‌ 7‏‎ قرآن‌‏‎ دفترخانه‌‏‎
تلفن‌ 8413511‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ آويني‌‏‎ شهيد‏‎ بوستان‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎

تهران‌‏‎ سلام‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 4‏‎ شهردار‏‎


پنجشنبه‌ 8‏‎ روز‏‎ منطقه‌ 4‏‎ شهردار‏‎ غفراني‌‏‎ سعيد‏‎ مهندس‌‏‎ آقاي‌‏‎
منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ معاونان‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ارديبهشت‌ماه‌‏‎
شهروندان‌‏‎.‎مي‌باشند‏‎ تهران‌‏‎ سلام‌‏‎ راديويي‌‏‎ برنامه‌‏‎ ميهمان‌‏‎
روز‏‎ مي‌توانند‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 4‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ ساكن‌‏‎ محترم‌‏‎
بعدازظهر‏‎ تا 4‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 8‏‎ از‏‎ (‎امروز‏‎) چهارشنبه‌ 7/2/79‏‎
شماره‌‏‎ تلفن‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ پيشنهادها‏‎ مطرح‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ ‎‏‏3911188‏‎

ويژه‌‏‎ عاشورا‏‎ زيارت‌‏‎ مراسم‌‏‎ برگزاري‌‏‎
خواهران‌‏‎


عصمت‌‏‎ بيت‌‏‎ اهل‌‏‎ مشتاقان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ عاشورا‏‎ زيارت‌‏‎ روحاني‌‏‎ مراسم‌‏‎
قرآن‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎ ساعت‌ 30/8‏‎ هفته‌‏‎ هر‏‎ پنجشنبه‌‏‎ طهارت‌‏‎ و‏‎
ويژه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ منطقه‌ 7‏‎
.است‌‏‎ خواهران‌‏‎
انتهاي‌‏‎ نشاني‌‏‎ به‌‏‎ نوراني‌‏‎ محفل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
براي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎ آويني‌‏‎ شهيد‏‎ بوستان‌‏‎ مطهري‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ خيابان‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ تلفن‌ 8413511‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ آگاهي‌‏‎ كسب‏‎

تبريز‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ خوشنويسي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شد‏‎ برپا‏‎


جوان‌‏‎ خوشنويسان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آثار‏‎ خوشنويسي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
.شد‏‎ برپا‏‎ تبريز‏‎ خانه‌فرهنگ‌‏‎ در‏‎ شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎
سبكهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اثر‏‎ نمايشگاه‌ 37‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مقدم‌‏‎ رضا‏‎
قرار‏‎ خوشنويسي‌‏‎ هنر‏‎ علاقمندان‌‏‎ ديد‏‎ درمعرض‌‏‎ ثلث‌‏‎ و‏‎ شكسته‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎
سال‌ 74‏‎ از‏‎ را‏‎ خوشنويسي‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سال‌ 1361‏‎ متولد‏‎ مقدم‌ ، ‏‎
انفرادي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ مستمرآغاز‏‎ به‌طور‏‎
ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ هشتم‌‏‎ تا‏‎ مقدم‌‏‎ رضا‏‎ خوشنويسي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎.‎اوست‌‏‎
داير‏‎ تبريز‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ تبريزي‌‏‎ ميرعلي‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎

برگزار‏‎ ممتاز‏‎ هنرجويان‌‏‎ علمي‌‏‎ سنجش‌‏‎ طرح‌‏‎
مي‌شود‏‎


و‏‎ فني‌‏‎ هنرستان‌هاي‌‏‎ ممتاز‏‎ هنرجويان‌‏‎ عملي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ سنجش‌‏‎ طرح‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎.‎درمي‌آيد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
آزمون‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎
نهم‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ نه‌‏‎ ساعت‌‏‎ در‏‎ آزمايشي‌‏‎ كنكور‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ علمي‌ ، ‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ محاسبه‌‏‎ آن‌‏‎ تخصصي‌‏‎ دروس‌‏‎ استخراج‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎
در‏‎ و‏‎ هنرستان‌ها‏‎ در‏‎ تهيه‌شده‌‏‎ جدول‌‏‎ طبق‌‏‎ نيز ، ‏‎ عملي‌‏‎ آزمون‌‏‎
كه‌‏‎ هنرجوياني‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ تاريخ‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ آزمون‌‏‎ در‏‎ مي‌شوند‏‎ برگزيده‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎
طبق‌‏‎ عملي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ قسمت‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ كشوري‌‏‎ صورت‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ جدول‌‏‎

مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎


از‏‎ محبي‌‏‎ سارا‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ "آنوي‌‏‎ ژان‌‏‎" اثر‏‎ "مده‌‏‎" نمايش‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ صحنه‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ مولوي‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ (‎امروز‏‎) ارديبهشت‌‏‎ ‎‏‏17‏‎
نمايش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بعدازظهر‏‎ ساعت‌ 6‏‎ نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎ زمان‌‏‎
مهدي‌‏‎ و‏‎ سكانيان‌‏‎ و‏‎ ژانت‌‏‎ طهمورثي‌ ، ‏‎ عماد‏‎ فولادوند ، ‏‎ حديث‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ بهنام‌‏‎

آپارتماني‌‏‎ گياهان‌‏‎ نگهداري‌‏‎ رايگان‌‏‎ آموزش‌‏‎


گياهان‌‏‎ نگهداري‌‏‎ رايگان‌‏‎ آموزش‌‏‎ كلاس‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دهمين‌‏‎
ارديبهشت‌ماه‌‏‎ لغايت‌ 21‏‎ از 10‏‎ فضاي‌سبز‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ آپارتماني‌‏‎
و‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ براي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ منطقه‌ 6‏‎ در‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ گياهان‌‏‎ شناخت‌‏‎ شامل‌‏‎ كه‌‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎
گياهان‌‏‎ تكثير‏‎ آپارتماني‌ ، ‏‎ گياهان‌‏‎ نگهداري‌‏‎ سبز ، ‏‎ فضاي‌‏‎
گياهي‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ و‏‎ آفات‌‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ (‎عملي‌‏‎ آموزش‌‏‎) آپارتماني‌‏‎
شهرداري‌‏‎ گياه‌‏‎ و‏‎ گل‌‏‎ كلينيك‌‏‎ به‌‏‎ ارديبهشت‌‏‎ هشتم‌‏‎ تا‏‎ مي‌باشد‏‎
تلفن‌ 8776725‏‎.كنند‏‎ مراجعه‌‏‎ ساعي‌‏‎ پارك‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ منطقه‌ 6‏‎

شهيد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ براي‌‏‎ "بيدار‏‎ مصلح‌‏‎" كتاب‏‎
شد‏‎ منتشر‏‎ مطهري‌‏‎


و‏‎ مقالات‌‏‎ مصاحبه‌ها ، ‏‎ مجموعه‌‏‎ "بيدار‏‎ مصلح‌‏‎" كتاب‏‎
مرتضي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ شهيد‏‎ شخصيت‌‏‎ و‏‎ درباره‌زندگي‌‏‎ سخنرانيها‏‎
.شد‏‎ منتشر‏‎ مطهري‌‏‎
شهادت‌‏‎ سالگرد‏‎ بيست‌ويكمين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ "بيدار‏‎ مصلح‌‏‎" كتاب‏‎
صفحه‌‏‎ در 532‏‎ صدرا‏‎ انتشارات‌‏‎ توسط‏‎ مطهري‌‏‎ مرتضي‌‏‎ علامه‌شهيد‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎
"بيدار‏‎ مصلح‌‏‎" جلدي‌‏‎ دو‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ مجلد‏‎ حاضراولين‌‏‎ كتاب‏‎
و‏‎ فقيه‌‏‎ فيلسوف‌ ، ‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ فعاليتهاي‌‏‎ درباره‌زندگي‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ آيت‌الله‌مطهري‌‏‎ شهيد‏‎ برجسته‌‏‎ متفكر‏‎

پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ كربلا‏‎ راويان‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
شد‏‎ داير‏‎ اصفهان‌‏‎ فكري‌‏‎


راويان‌‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ باكانون‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ فكري‌‏‎ پرورش‌‏‎ كانون‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ كربلا ، ‏‎
استفاده‌‏‎ با‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ اصفهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎
كليد‏‎ و‏‎ نقش‌‏‎ ‎‏‏، دفتر‏‎ كارت‌سازي‌‏‎ ماكت‌ ، ‏‎ نقاشي‌ ، ‏‎ پرده‌هاي‌‏‎ از‏‎
بيان‌‏‎ به‌‏‎ عاشورائي‌‏‎ شاعران‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ ديواري‌‏‎ نشريه‌‏‎ نقش‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ پرداخته‌‏‎ عاشورا‏‎ روز‏‎ از‏‎ بعد‏‎ وقايع‌‏‎
و‏‎ نقاشي‌‏‎ اثر‏‎ حدود 200‏‎:گفت‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎
استان‌‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ كانون‌‏‎ اعضاي‌‏‎ توسط‏‎ شيوه‌هاي‌تصويرگري‌‏‎ ديگر‏‎
زهره‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ گذارده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ درنمايشگاه‌‏‎
را‏‎ كانون‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ از‏‎ ديداركنندگان‌‏‎ چون‌‏‎:‎افزود‏‎ دبيري‌‏‎
درك‌‏‎ براي‌‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ ونوجوانان‌‏‎ كودكان‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ مربيان‌‏‎ تجسم‌دارند ، ‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ تمايل‌‏‎ موضوع‌‏‎
حوادث‌‏‎ تهيه‌كرده‌اند‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ ماكت‌هايي‌‏‎ و‏‎ نقاشي‌‏‎ پرده‌هاي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ بيان‌‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ نقالي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عاشورا‏‎ تاريخي‌‏‎
شام‌‏‎ را‏‎ مزبور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ كارهاي‌‏‎ مفاهيم‌‏‎
شكست‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(س‌‏‎)زينب‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ (‎ع‌‏‎)‎سجاد‏‎ امام‌‏‎ خطبه‌هاي‌‏‎ غريبان‌ ، ‏‎
.تشكيل‌مي‌دهند‏‎ مختار‏‎ قيام‌‏‎ و‏‎ توابين‌‏‎ قيام‌‏‎
سني‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ كتاب ، 200‏‎ نمايشگاه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
(ع‌‏‎)‎حسين‌‏‎ امام‌‏‎ قيام‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ موضوعات‌‏‎ با‏‎ عمدتا‏‎(‎-ه‌‏‎)تا‏‎ (‎الف‌‏‎)
.دارد‏‎ قرار‏‎ ديد‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎

آموزشي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎


و‏‎ قصه‌‏‎ آموزشي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ جهان‌آرا‏‎ كودك‌‏‎ خانه‌‏‎ مشق‌‏‎ واحد‏‎
فيلم‌ ، ‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ نمايش‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ اتاق‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ كتابخواني‌ ، ‏‎
ساعتي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ نگهداري‌‏‎ مطالعه‌‏‎ سالن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
انگليسي‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ كامپيوتر ، ‏‎ ژيمناستيك‌ ، ‏‎ سفال‌ ، ‏‎ نقاشي‌ ، ‏‎ تدريس‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ برپا‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ قرآن‌‏‎
تلفن‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ كودكان‌‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ براي‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
.بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ ‎‏‏8719916‏‎

قوي‌‏‎ فشار‏‎ برق‌‏‎ جريان‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ دستگاه‌‏‎
شد‏‎ ساخته‌‏‎


بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ قوي‌‏‎ فشار‏‎ برق‌‏‎ جريان‌‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ دستگاه‌‏‎
فارس‌‏‎ منطقه‌اي‌‏‎ برق‌‏‎ شركت‌‏‎ در‏‎ شيرازي‌‏‎ مبتكر‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ در‏‎
.شد‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎
در‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ كشور‏‎ اختراعات‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ استفاده‌‏‎ برق‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ انتقال‌‏‎ ايستگاههاي‌‏‎
شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ دستگاه‌‏‎:گفت‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ سازنده‌‏‎ تفوق‌‏‎ مرتضي‌‏‎
توسط‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پردازش‌‏‎ قوي‌‏‎ فشار‏‎ خطوط‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ جريان‌‏‎
وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ منتقل‌‏‎ زميني‌‏‎ واحدهاي‌‏‎ به‌‏‎ نوري‌‏‎ پالس‌هاي‌‏‎
امكان‌‏‎ خطا ، ‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ اندازه‌گيري‌‏‎ در‏‎ دقت‌‏‎ اندك‌ ، ‏‎ وزن‌‏‎
امكان‌‏‎ آمپر ، ‏‎ ولت‌‏‎ كيلو‏‎ سطح‌ 400‏‎ تا‏‎ ولتاژهاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ ارز ، ‏‎ خروج‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ قطعات‌‏‎ ساخت‌‏‎
.است‌‏‎ دستگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مزاياي‌‏‎

كاج‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ آموزش‌‏‎


برگزار‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ آموزش‌‏‎ يكدوره‌‏‎ كاج‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خانه‌‏‎
.مي‌كند‏‎
شماره‌‏‎ بيشتربا‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ و‏‎ ثبت‌نام‌‏‎ جهت‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
.نمايند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ تلفن‌ 769854‏‎

خبرها‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ گشتي‌‏‎
تورنتو‏‎ گذرگاههاي‌‏‎ در‏‎ مخفي‌‏‎ دوربين‌‏‎ نصب‏‎
كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كانادا‏‎ كشور‏‎ "تورنتو‏‎" شهر‏‎ پليس‌‏‎ رئيس‌‏‎ -‎تورنتو‏‎
اين‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ و‏‎ چهارراهها‏‎ در‏‎ مخفي‌‏‎ دوربين‌هاي‌‏‎ نصب‏‎ با‏‎
شناسايي‌‏‎ مجرمان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ خطاكار‏‎ رانندگان‌‏‎ شهر‏‎
.كند‏‎ برخورد‏‎ آنها‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ پليس‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎
و‏‎ چهارراهها‏‎ در‏‎ مخفي‌‏‎ دوربين‌هاي‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
پليس‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎ تا‏‎ شود‏‎ نصب‏‎ تورنتو‏‎ شهر‏‎ شلوغ‌‏‎ گذرگاههاي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ امنيت‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بتواند‏‎
مخالفان‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ مخالفت‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ گروهي‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
امور‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ حق‌‏‎ مردم‌‏‎ آزاد‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎ معتقدند‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎
باشند ، ‏‎ نظر‏‎ تحت‌‏‎ هميشه‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ بپردازند‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎
خلافكاران‌‏‎ دستگيري‌‏‎ بهانه‌‏‎ به‌‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ پليس‌‏‎ بنابراين‌‏‎
.كند‏‎ ضبط‏‎ را‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎ تصوير‏‎
آمريكا‏‎ اينترنت‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ از‏‎ - واشنگتن‌‏‎
روحيه‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ از‏‎ حفاظت‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎.‎درآمد‏‎ اجرا‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎
عرضه‌كنندگان‌‏‎ آن‌‏‎ طبق‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ سال‌‏‎ زير 13‏‎ كودكان‌‏‎
اينترنت‌‏‎ شبكه‌‏‎ در‏‎ سال‌‏‎ زير 13‏‎ كودكان‌‏‎ ويژه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
مطالب‏‎ مشروح‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ اين‌‏‎ والدين‌‏‎ دارند‏‎ وظيفه‌‏‎
كودكان‌‏‎ والدين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كنند‏‎ آگاه‌‏‎ خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
ويژه‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ عرضه‌كنندگان‌‏‎.‎كنند‏‎ دريافت‌‏‎ رضايت‌نامه‌‏‎
و‏‎ اجازه‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تنها‏‎ آمريكا‏‎ سال‌‏‎ زير 13‏‎ كودكان‌‏‎
خود‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كودكان‌‏‎ والدين‌‏‎ از‏‎ رضايت‌نامه‌‏‎
.كنند‏‎ عرضه‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
يك‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ حقوق‌‏‎ مدافعان‌‏‎ براي‌‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎
برزيل‌‏‎ در‏‎ پلاستيكي‌‏‎ اسكناس‌هاي‌‏‎
نخستين‌‏‎ ورود‏‎ سالگرد‏‎ پانصدمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ - برازيليا‏‎
براي‌‏‎ پلاستيكي‌‏‎ پولهاي‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ پرتغالي‌‏‎ كاشفان‌‏‎
.افتادند‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
جريان‌‏‎ جهان‌‏‎ كشور‏‎ در 12‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ پلاستيكي‌‏‎ اسكناس‌هاي‌‏‎
بهداشتي‌ترند‏‎ و‏‎ بادوام‌تر‏‎ ارزان‌تر ، ‏‎ اسكناسها‏‎ اين‌‏‎.دارند‏‎
جعل‌‏‎ امكان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ سخت‌‏‎ پوليمر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎
سال‌ 1988‏‎ در‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ براي‌‏‎ اسكناسها‏‎ اين‌‏‎.مي‌كاهد‏‎
برزيل‌‏‎ كشور‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ استراليا‏‎ كشور‏‎ در‏‎ ميلادي‌‏‎
كرده‌‏‎ وارد‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ مواد‏‎ نيز‏‎
دلار‏‎ و 5/5‏‎ است‌‏‎ رئالي‌‏‎ برزيل‌ 10‏‎ پلاستيكي‌‏‎ اسكناسهاي‌‏‎.‎است‌‏‎
دريانورد‏‎ پدروكابرال‌‏‎ عكس‌‏‎ اسكناس‌‏‎ اين‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎.دارد‏‎ ارزش‌‏‎
تصوير‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎ كاشف‌‏‎ پرتغالي‌‏‎
.است‌‏‎ بسته‌‏‎ نقش‌‏‎ برزيل‌‏‎ نژادي‌‏‎ و‏‎ قومي‌‏‎ مختلف‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎
آرزو‏‎ آخرين‌‏‎
هفته‌‏‎ را 2‏‎ نوزادش‌‏‎ خواست‌‏‎ پزشكان‌‏‎ از‏‎ انگليسي‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ -‎لندن‌‏‎
مرگ‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ همسرش‌‏‎ تا‏‎ آورند‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ مقرر‏‎ موعد‏‎ از‏‎ زودتر‏‎
مبتلا‏‎ سرطان‌‏‎ به‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ همسر‏‎.‎بگيرد‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فرزندش‌‏‎
هنگامي‌‏‎ بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ اميد‏‎ قطع‌‏‎ او‏‎ درمان‌‏‎ از‏‎ پزشكان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
پيش‌‏‎ خواست‌‏‎ پزشكان‌‏‎ از‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ گذارد ، ‏‎ وخامت‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ آورند‏‎ دنيا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ فرزند‏‎ شوهرش‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎
پزشكان‌‏‎.‎برسد‏‎ بود ، ‏‎ فرزندش‌‏‎ كشيدن‌‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آرزويش‌‏‎ آخرين‌‏‎
دنيا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوزاد‏‎ سزارين‌‏‎ جراحي‌‏‎ عمل‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎
.آوردند‏‎
:گفت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دخترش‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ بيمار‏‎ پدر‏‎
سه‌‏‎ او‏‎."بسپار‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ هستم‌ ، ‏‎ پدرت‌‏‎ من‌‏‎ كوچك‌ ، ‏‎ زيباي‌‏‎"
.سپرد‏‎ جان‌‏‎ فرزندش‌‏‎ تنها‏‎ كشيدن‌‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ روز‏‎
وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ در‏‎ تيراندازي‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ ملي‌‏‎ وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ در‏‎ تيراندازي‌‏‎ درپي‌‏‎ -‎واشنگتن‌‏‎
داد‏‎ روي‌‏‎ هنگامي‌‏‎ حادثه‌‏‎.‎شدند‏‎ مجروح‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ واشنگتن‌ 8‏‎
.بودند‏‎ وحش‌‏‎ باغ‌‏‎ به‌‏‎ واردشدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ كه‌‏‎
باغ‌‏‎ از‏‎ بازديدكنندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ نامعلوم‌‏‎ نقاطي‌‏‎ از‏‎ گلوله‌ها‏‎
مبتلا‏‎ بيمار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ باردار‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ كودك‌ ، ‏‎ به‌ 6‏‎ و‏‎ شد‏‎ شليك‌‏‎ وحش‌‏‎
منتقل‌‏‎ پزشكي‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ همگي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اصابت‌‏‎ صرع‌‏‎ به‌‏‎
قرار‏‎ گلوله‌‏‎ اصابت‌‏‎ مورد‏‎ سر‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎شدند‏‎
در‏‎ اسلحه‌‏‎ سه‌‏‎ شاهدان‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ وخيم‌‏‎ او‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎
عاملان‌‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ پليس‌‏‎ جستجوي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎ حادثه‌‏‎ محل‌‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ حادثه‌‏‎ اين‌‏‎
قلبي‌‏‎ سكته‌‏‎ خطر‏‎ كاهش‌‏‎ و‏‎ خون‌‏‎ اهداي‌‏‎
اهداي‌‏‎ كردند‏‎ اعلام‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ - واشنگتن‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ كاهش‌‏‎ تا 88درصد‏‎ را‏‎ قلبي‌‏‎ حمله‌‏‎ خطر‏‎ خون‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎
در‏‎ مردان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ روي‌ 2682‏‎ تحقيق‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎ اين‌‏‎
آهن‌‏‎ ذخيره‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ گرفتند‏‎ نتيجه‌‏‎ فنلاند‏‎ كشور‏‎
ذخيره‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ برابر‏‎ سه‌‏‎ هستند‏‎ بدنشان‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎
اين‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ دچار‏‎ قلبي‌‏‎ حمله‌‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ كمتري‌‏‎ آهن‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ بدن‌‏‎ آهن‌‏‎ ذخيره‌‏‎ كاهش‌‏‎ سبب‏‎ خون‌‏‎ اهداي‌‏‎ پژوهشگران‌‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قلبي‌‏‎ حمله‌‏‎ و‏‎ سكته‌‏‎ خطر‏‎ كاهش‌ 88درصدي‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎
.دارد‏‎
دست‌‏‎ كف‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ رايانه‌اي‌‏‎
رايانه‌هاي‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎ مايكروسافت‌‏‎ شركت‌‏‎ -‎ واشنگتن‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎ جاي‌‏‎ انسان‌‏‎ دست‌‏‎ كف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ ابداع‌‏‎ جديدي‌‏‎
و‏‎ تصاوير‏‎ تفكيك‌‏‎ قدرت‌‏‎ داراي‌‏‎ جيبي‌‏‎ رايانه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎
رايانه‌‏‎ اين‌‏‎ نمايشگر‏‎ صفحه‌‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ حروفي‌‏‎.‎است‌‏‎ واضح‌سازي‌‏‎
اندازه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خواناست‌‏‎ و‏‎ درشت‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
ويديوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ رايانه‌ها‏‎ اين‌‏‎مي‌شود‏‎ تنظيم‌‏‎ مختلف‌‏‎
اين‌‏‎ زودي‌‏‎ به‌‏‎ مايكروسافت‌‏‎ شركت‌‏‎.‎است‌‏‎ مجهز‏‎ ظريف‌‏‎ بسيار‏‎
جهان‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ انبوه‌‏‎ ميزان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رايانه‌ها‏‎
.مي‌كند‏‎ عرضه‌‏‎
زندان‌‏‎ به‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎ بازگشت‌‏‎
در‏‎ زنداني‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌ 29‏‎ آمريكايي‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ -ونكوور‏‎
بود‏‎ شده‌‏‎ پناهنده‌‏‎ كانادا‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ فرار‏‎ آمريكا‏‎
سال‌ 1971‏‎ در‏‎ "آلن‌ريچاردسون‌‏‎".‎بازگشت‌‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ داوطلبانه‌‏‎
"دي‌‏‎.‎اس‌‏‎.ال‌‏‎" مخدر‏‎ ماده‌‏‎ دلار‏‎ معامله‌ 20‏‎ اتهام‌‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎
زندان‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 4‏‎ را‏‎ او‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ دستگير‏‎ پليس‌‏‎ توسط‏‎
كشور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ فرار‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ او‏‎ بعد‏‎ مدتي‌‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎ محكوم‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ گذشت‌ 29‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎.‎برد‏‎ پناه‌‏‎ كانادا‏‎
قصد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بازگشته‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ "ريچاردسون‌‏‎" ماجرا ، ‏‎
بقيه‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ بگذراند‏‎ زندان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ محكوميتش‌‏‎ سال‌‏‎ دارد 4‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ زادگاهش‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ را‏‎ عمرش‌‏‎


عسلي‌‏‎ گل‌‏‎

rotea cynaroides :علمي‌‏‎ نام‌‏‎
PROTEACEA :خانواده‌‏‎
بزرگ‌‏‎ گلهاي‌‏‎ كه‌‏‎ آفريقا‏‎ جنوب‏‎ بومي‌‏‎ سبز ، ‏‎ هميشه‌‏‎ درختچه‌اي‌‏‎
و‏‎ قرمز‏‎ -‎صورتي‌‏‎ براكته‌هاي‌‏‎ با‏‎ سانتيمتر‏‎ قطر 2013‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎
حداكثر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎ تابستان‌‏‎ -بهار‏‎ در‏‎ مانند‏‎ گلبرگ‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ متر‏‎ به‌ 5/1‏‎ گياه‌‏‎ گستردگي‌‏‎ و‏‎ بلندي‌‏‎
كه‌‏‎ اسيدي‌‏‎ تا‏‎ خنثي‌‏‎ خوب ، ‏‎ زهكش‌‏‎ با‏‎ خاك‌‏‎ آفتابي‌ ، ‏‎ مكان‌‏‎:نيازها‏‎
درختچه‌‏‎ لزوم‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ پايين‌‏‎ آن‌‏‎ نيترات‌‏‎ و‏‎ فسفات‌‏‎ درصد‏‎
آن‌ 75‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ دماي‌‏‎ حداقل‌‏‎.‎نماييد‏‎ هرس‌‏‎ بهار‏‎ اوايل‌‏‎ را‏‎
.است‌‏‎ سانتيگراد‏‎ درجه‌‏‎
قلمه‌هاي‌‏‎ يا‏‎ بهار‏‎ در‏‎ بذر‏‎ كاشت‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎:ازدياد‏‎
.است‌‏‎ امكان‌پذير‏‎ تابستان‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ نيمه‌رسيده‌‏‎
تهران‌‏‎ شهر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ پاركها‏‎ سازمان‌‏‎
مينياتور‏‎ و‏‎ تذهيب‏‎ آموزش‌‏‎
فرهنگسراي‌‏‎ در‏‎ مينياتور‏‎ و‏‎ تذهيب‏‎ آموزشي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎ يكدوره‌‏‎
مي‌توانند‏‎ فراگيري‌‏‎ جهت‌‏‎ علاقمندان‌‏‎.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ انديشه‌‏‎
شريعتي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ انديشه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مراجعه‌‏‎ پيام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎ سيدخندان‌ ، ‏‎ پل‌‏‎ به‌‏‎ نرسيده‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ تلفنهاي‌ 87644688768995‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ يا‏‎
سنتي‌‏‎ و‏‎ كلاسيك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ تقويتي‌‏‎ كلاسهاي‌‏‎
موسيقي‌‏‎ كلاس‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ انديشه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ توسط‏‎
برگزار‏‎ سنتور‏‎ و‏‎ فلوت‌‏‎ دف‌ ، ‏‎ تار ، ‏‎ ويلن‌ ، ‏‎ پيانو ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎
كلاسها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ براي‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
خيابان‌‏‎ در‏‎ انديشه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎
پيام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ روبروي‌‏‎ سيدخندان‌‏‎ پل‌‏‎ به‌‏‎ نرسيده‌‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎
تلفنهاي‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ آگاهي‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎
.بگيرند‏‎ تماس‌‏‎ ‎‏‏8767820‏‎- ‎‏‏8768995‏‎- ‎‏‏8764468‏‎
انديشه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ آموزش‌‏‎
براي‌‏‎ بهار‏‎ ترم‌‏‎ در‏‎ انديشه‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎
گريم‌ ، ‏‎ آموزش‌‏‎ يكدوره‌‏‎ هنري‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ نقاشي‌‏‎ و‏‎ خوشنويسي‌‏‎
نرسيده‌‏‎ شريعتي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ نشاني‌‏‎ به‌‏‎ نام‌نويسي‌‏‎ جهت‌‏‎ علاقمندان‌‏‎
شماره‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ مراجعه‌‏‎ پيام‌‏‎ باشگاه‌‏‎ روبروي‌‏‎ سيدخندان‌ ، ‏‎ پل‌‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ تلفن‌هاي‌ 876446887689958767820‏‎


شفق‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ مشتاق‌‏‎ خليل‌‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎
صدا‏‎ مرا‏‎ كسي‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ مشتاق‌‏‎ خليل‌‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
برپا‏‎ شفق‌‏‎ نگارخانه‌‏‎ در‏‎ ارديبهشت‌‏‎ تا 16‏‎ از 10‏‎ "مي‌كند‏‎
سبك‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎ در‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
طبيعت‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيروي‌‏‎ "بياني‌‏‎ و‏‎ حالت‌گرايي‌‏‎" اكسپرسيونيسم‌‏‎
آثار‏‎ موضوع‌‏‎ كرد‏‎ زنان‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ زنان‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ وي‌‏‎
نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎
نگارخانه‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ روزهاي‌‏‎ تا 19‏‎ ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎
خيابان‌ 21‏‎ اسدآبادي‌ ، ‏‎ سيدجمال‌الدين‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ شفق‌‏‎
تلفن‌هاي‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ بيشتر‏‎ اطلاعات‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ مراجعه‌‏‎
.كنند‏‎ حاصل‌‏‎ تماس‌‏‎ و 8717196‏‎ ‎‏‏8717195‏‎

شرعي‌‏‎ ساعات‌‏‎
:ظهر‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 13و 2‏‎
:مغرب‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 20و8‏‎
:فردا‏‎ صبح‌‏‎ اذان‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و 45‏‎ ساعت‌ 4‏‎
:فردا‏‎ آفتاب‏‎ طلوع‌‏‎
دقيقه‌‏‎ و16‏‎ ساعت‌ 6‏‎
Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.