شماره‌2778‏‎ ‎‏‏،‏‎July.13,2002 تير 1381 ، ‏‎ شنبه‌22‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Building and Housing
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Economy World
Informatic
Last Page
باشم‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ مي‌خواستم‌‏‎

سرگرداني‌‏‎ جزيره‌‏‎

ميان‌بر‏‎ راه‌هاي‌‏‎

مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎

باشم‌‏‎ اول‌‏‎ نفر‏‎ مي‌خواستم‌‏‎
فيلمنامه‌نويس‌‏‎ ;فرشچي‌‏‎ مينو‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
بانوي‌‏‎" فيلم‌‏‎ معروف‌‏‎ عكس‌‏‎ همان‌‏‎ مي‌رسد‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ "فرشچي‌‏‎ مينو‏‎" نام‌‏‎ شنيدن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎ اولين‌‏‎
توامان‌‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ چشمانش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مادرانه‌‏‎ و‏‎ باوقار‏‎ چهره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ تصويري‌‏‎است‌‏‎ "ارديبهشت‌‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎مي‌برند‏‎ نام‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ فرشچي‌‏‎ از‏‎ البته‌‏‎.مي‌شود‏‎ مشاهده‌‏‎
چون‌‏‎ آثاري‌‏‎.‎است‌‏‎ نوشته‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ اخير‏‎ ساله‌‏‎ چند‏‎ آثار‏‎ شاخص‌ترين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
."بي‌خط‏‎ كاغذ‏‎" و‏‎ "ارديبهشت‌‏‎ بانوي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"شوكران‌‏‎"
به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سليسي‌‏‎ و‏‎ روان‌‏‎ ديالوگ‌هاي‌‏‎ فرشچي‌‏‎ فيلمنامه‌هاي‌‏‎ ساختاري‌‏‎ ويژگي‌‏‎ بارزترين‌‏‎ شايد‏‎
كمك‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌شود‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ تبيين‌‏‎ عامل‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌چرخد‏‎ بازيگران‌‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎ راحتي‌‏‎
:مي‌خوانيد‏‎ كه‌‏‎ داديم‌‏‎ انجام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ او‏‎ با‏‎.‎مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ بازيگران‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ موثري‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
تاجيك‌‏‎ امين‌‏‎ -‎ صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌نامه‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎.نكردم‌‏‎ تلاشي‌‏‎ اصلا‏‎ من‌‏‎
است‌‏‎ بوده‌‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ واقعي‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كپي‌برداري‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎


معطريان‌‏‎ رضا‏‎: عكس‌‏‎
بگوييد؟‏‎ تقوايي‌‏‎ با‏‎ همكاريتان‌‏‎ و‏‎ فيلمنامه‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ روند‏‎ از‏‎ *
ترم‌‏‎.‎بودم‌‏‎ تقوايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شاگرد‏‎ فيلم‌سازي‌‏‎ آموزش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مركز‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
طرح‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.‎بود‏‎ تقوايي‌‏‎ هم‌‏‎ راهنمايمان‌‏‎ استاد‏‎ مي‌نوشتيم‌ ، ‏‎ بلند‏‎ فيلمنامه‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ پاياني‌‏‎
بود‏‎ تقوايي‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ آماده‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎.‎بنويسم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ دلم‌‏‎ گفتم‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ تعريف‌‏‎ را‏‎
گيشه‌‏‎" ;روزها‏‎ آن‌‏‎ خاص‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ حالا‏‎ بدهيم‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ تا‏‎ رفتيم‌‏‎ جايي‌‏‎ چند‏‎ و‏‎
فيلمنامه‌‏‎ شنيدم‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ چيزهاي‌‏‎ و‏‎ "فيلمنامه‌‏‎ بي‌تحركي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"نداشتن‌‏‎
چنين‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اعتماد‏‎ خودش‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كارگرداني‌‏‎ تنها‏‎ تقوايي‌‏‎.ماند‏‎ تقوايي‌‏‎ دست‌‏‎
.دربياورد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانست‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ دست‌‏‎ را‏‎ ساده‌اي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
سال‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ ساخته‌‏‎ داشت‌‏‎ كه‌فيلم‌‏‎ ‎‏‏79‏‎- سال‌ 80‏‎ تا‏‎ بود‏‎ ايشان‌‏‎ دست‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
من‌‏‎ كن‌‏‎ واگذار‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ معنوي‌اش‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ حقوق‌‏‎ بسازم‌ ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ دارم‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏79‏‎
خيلي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ خوبي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ - مي‌بينم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ وقتي‌‏‎ الان‌‏‎ !ميل‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎:گفتم‌‏‎ هم‌‏‎
كارگردان‌‏‎ چنين‌‏‎ و‏‎ ورزيده‌اي‌‏‎ كادر‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ -‎ است‌‏‎ عيب‏‎ و‏‎ بي‌نقص‌‏‎ كاملا‏‎ جهات‌‏‎
وجود‏‎ مي‌شنوم‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ معايبي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌ساختند ، ‏‎ را‏‎ من‌‏‎ اصلي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اگر‏‎ متبحري‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ ;همين‌طور‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ خود‏‎ داده‌ ، ‏‎ آزار‏‎ را‏‎ خيلي‌ها‏‎ چيزهايي‌‏‎ يك‌‏‎.‎نداشت‌‏‎
هم‌‏‎ بودند‏‎ نخوانده‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اصل‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎ ولي‌‏‎ دارم‌‏‎ تعصب‏‎ يا‏‎ حساسيت‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
خود‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اضافه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ انتقاد‏‎ پلان‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ دقيقا‏‎
هيچ‌‏‎ من‌‏‎.كرده‌است‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ بگويد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ گفته‌‏‎ مصاحبه‌هايش‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ تقوايي‌‏‎
اصلا‏‎ فيلم‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ از‏‎ مخاطب‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حداقل‌‏‎ نباشم‌ ، ‏‎ قائل‌‏‎ خودم‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ حقي‌‏‎
.نيامد‏‎ خوشم‌‏‎
به‌‏‎ تبديل‌‏‎ دارد ، ‏‎ عشق‌‏‎ نويسندگي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گوييد‏‎ كه‌‏‎ (فيلم‌‏‎ زن‌‏‎ شخصيت‌‏‎)‎ رويا‏‎ شخصيت‌‏‎ مي‌شود‏‎ احساس‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ معمولي‌‏‎ خانواده‌هاي‌‏‎ در‏‎ كم‌‏‎ خيلي‌‏‎ نمونه‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ فانتزي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ راجع‌‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توضيحاتي‌‏‎ حذف‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎
بود ، ‏‎ تنگي‌‏‎ قديمي‌‏‎ فضاي‌‏‎ خانه‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ در‏‎ !داشتم‌‏‎ ايراد‏‎ خرده‌‏‎ يك‌‏‎ فيلم‌‏‎ لوكيشن‌‏‎ و‏‎ خانه‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎
ولي‌‏‎ مي‌چرخيدند‏‎ خانه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ بود ، ‏‎ خوب‏‎ ديگر‏‎ چيزهاي‌‏‎ و‏‎ ريتم‌‏‎.نبود‏‎ شاد‏‎
يك‌‏‎ مي‌كردند‏‎ فكر‏‎ مي‌ديدند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ داشتند‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎.‎بود‏‎ حاكم‌‏‎ خاصي‌‏‎ تاريكي‌‏‎ يك‌‏‎
آدم‌ها‏‎ همان‌‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎هست‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ جايي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايرادي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ گسستگي‌‏‎
همان‌‏‎ دقيقا‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ صميميتي‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ صميمي‌‏‎ فضا‏‎ چقدر‏‎ گفتند‏‎ خواندند ، ‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎
با‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايشان‌‏‎ گفتم‌‏‎ خودم‌‏‎ با‏‎ مي‌ديدم‌‏‎ را‏‎ شكيبايي‌‏‎ خسرو‏‎ بازي‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎بگويم‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ را‏‎
ديدن‌‏‎ با‏‎.مي‌كنند‏‎ ادا‏‎ بود‏‎ من‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تاكيدهايي‌‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جملات‌‏‎ ولي‌‏‎ نزدند‏‎ حرف‌‏‎ من‌‏‎
خوشش‌‏‎ خيلي‌‏‎ خودش‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ يك‌‏‎ تقوايي‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎ قطعش‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ مي‌آيد ، ‏‎
داد؟‏‎ آزار‏‎ را‏‎ شما‏‎ رويا‏‎ شخصيت‌‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎ *
به‌‏‎.‎بود‏‎ مادرشوهرش‌‏‎ خانه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ مادرش‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ مثلا‏‎ ببينيد‏‎
من‌‏‎ ناسلامتي‌‏‎ آخر‏‎ !است‌‏‎ فلان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ خل‌‏‎ بچه‌ام‌‏‎:‎بگويد‏‎ نمي‌آيد‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ مادري‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎
را‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ زماني‌‏‎ هيچ‌‏‎ ;كرده‌ام‌‏‎ كار‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ را‏‎ كارش‌‏‎ داشت‌‏‎ رويا‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ هم‌‏‎ خودم‌‏‎
عاشق‌‏‎ كارگردان‌‏‎ خود‏‎ !مي‌كنم‌‏‎ نگاه‌‏‎ را‏‎ پايم‌‏‎ جلوي‌‏‎ حداقل‌‏‎ مي‌آيم‌‏‎ پايين‌‏‎ پله‌ها‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ نبينم‌ ، ‏‎
طوري‌‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ تعجب‏‎ هم‌‏‎ مخاطبين‌‏‎ همه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ واقعي‌‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ اين‌‏‎
دارد؟‏‎ نفرت‌‏‎ دخترش‌‏‎ از‏‎ قدر‏‎ اين‌‏‎ مادر‏‎ است‌؟چرا‏‎
بوديد؟‏‎ داده‌‏‎ توضيح‌‏‎ بازيگران‌‏‎ پوشش‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ فيلم‌نامه‌‏‎ در‏‎ *
پرت‌‏‎ را‏‎ تماشاچي‌‏‎ حواس‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ داشتم‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎ زن‌‏‎ شخصيت‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ كلاه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مثلا‏‎ بله‌ ، ‏‎
نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ ولي‌‏‎.‎ بيايد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ زيبا‏‎ خيلي‌‏‎ كلاه‌‏‎ با‏‎ تهراني‌‏‎ خانم‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
در‏‎ مرتب‏‎ اينكه‌‏‎ است‌؟‏‎ سرش‌‏‎ كلاه‌‏‎ چرا‏‎ اين‌‏‎:مي‌گويد‏‎ بكند‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌‏‎ عوض‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
.مي‌كند‏‎ مشغول‌‏‎ را‏‎ بيننده‌‏‎ ذهن‌‏‎ باشد ، ‏‎ سرش‌‏‎ كلاه‌‏‎ صحنه‌ها‏‎ تمام‌‏‎
چند‏‎ با‏‎ كار‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ داستان‌‏‎ يك‌‏‎ بسته‌ ، ‏‎ محيط‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ فيلم‌نامه‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎ فضاي‌‏‎ نوشتن‌‏‎ براي‌‏‎ *
داشتيد‏‎ الگويي‌‏‎ آيا‏‎ خانوادگي‌ ، ‏‎ كم‌خرج‌‏‎ سينماي‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ بيننده‌‏‎ دادن‌‏‎ سوق‌‏‎ كلا‏‎ و‏‎ محدود‏‎ شخصيت‌‏‎
كرديد؟‏‎ تلاش‌‏‎ فضا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ چقدر‏‎ و‏‎ بود‏‎ سخت‌‏‎ چقدر‏‎ نوشتنش‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌نامه‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎.نكردم‌‏‎ تلاشي‌‏‎ اصلا‏‎ من‌‏‎
هميشه‌‏‎ خاطرات‌‏‎:‎مي‌گويند‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ واقعي‌‏‎ قسمت‌هاي‌‏‎ از‏‎ كپي‌برداري‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎
ترم‌‏‎ چهار‏‎ -‎ سه‌‏‎ مي‌نوشتم‌ ، ‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ داشتم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تغيير‏‎ گوينده‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آموخته‌هايم‌‏‎ بود ، ‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎.بودم‌‏‎ گرفته‌‏‎ ياد‏‎ چيزها‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ خوانده‌‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎
روز ، ‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ ريتم‌‏‎ كردن‌‏‎ رعايت‌‏‎ مثل‌‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎ ترفندهاي‌‏‎ ;گرفتم‌‏‎ ياد‏‎ تقوايي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چيزهاي‌‏‎
نهايت‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ گوشزد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎ ريز‏‎ چيزهاي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎
پياده‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ را‏‎ گرفتم‌‏‎ ياد‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ بلد‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ !كردم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ شيريني‌‏‎ خود‏‎
آن‌‏‎.‎بنويس‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شدن‌‏‎ نوشته‌‏‎ آماده‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌ ، انگار‏‎
:گفت‌‏‎ ;نمي‌رود‏‎ يادم‌‏‎ شنيدم‌‏‎ را‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ لحظه‌‏‎ آن‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ گوشم‌‏‎ در‏‎ تقوايي‌‏‎ جمله‌‏‎
هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ من‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ".‎بسازمش‌‏‎ نمي‌آيد‏‎ بدم‌‏‎ من‌‏‎ كني‌ ، ‏‎ تمام‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ بتواني‌‏‎ اگر‏‎"
.شد‏‎ تمام‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ تا‏‎ نبودم‌‏‎ دنيا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اصلا‏‎ و‏‎ نمي‌شنيدم‌‏‎ و‏‎ نمي‌ديدم‌‏‎ چيز‏‎
بود؟‏‎ تقوايي‌‏‎ بدل‌‏‎ ديديم‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استادي‌‏‎ آن‌‏‎ يعني‌‏‎ *
از‏‎ مقداري‌‏‎ يك‌‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎ هميشه‌‏‎.نبود‏‎ روزها‏‎ همان‌‏‎ داستان‌‏‎ اين‌‏‎ !نه‌‏‎ نه‌ ، ‏‎
مبادا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ مقداري‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ شخصيتشان‌‏‎
.بشود‏‎ تمام‌‏‎ ضررشان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ ميني‌ماليستي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ميني‌ماليستي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ تفاوت‌‏‎ *
.مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ مختلف‌‏‎ موضوع‌‏‎ چند‏‎ بي‌خط‏‎ كاغذ‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌پردازند‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ اثبات‌‏‎ كنم‌‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ذهنم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اصلي‌‏‎ خط‏‎
جايي‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ ديگران‌‏‎ مقاومت‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ سماجت‌‏‎.‎بود‏‎ نويسنده‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
.نمي‌افتد‏‎ خاصي‌‏‎ اتفاق‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ نمي‌خورد‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ مي‌رسند ، ‏‎ تعادل‌‏‎ به‌‏‎
بي‌معنايي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ خودتان‌‏‎ اوليه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ فيلم‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ بي‌معنايي‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ *
بود؟‏‎ مهم‌‏‎ برايتان‌‏‎ نويسنده‌‏‎ شخصيت‌‏‎ فقط‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ ببخشيد‏‎ زندگي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ خاصي‌‏‎
از‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ بخصوص‌‏‎ - نبود‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ قسمت‌هايش‌‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ اتفاقا‏‎
زن‌‏‎ پاياني‌ ، ‏‎ سكانس‌‏‎ در‏‎ كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ من‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎بود‏‎ خوب‏‎ پايانش‌‏‎ -‎ مي‌شد‏‎ دورتر‏‎ آغاز‏‎
را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ مهار‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ احساس‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ ما‏‎ يعني‌‏‎ است‌‏‎ برنده‌‏‎
قسمت‌هاي‌‏‎ از‏‎.رسيد‏‎ خودش‌‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كارهايي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ آوردن‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ از‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ - زنجيره‌اي‌‏‎ قتل‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ نداشتم‌ ، ‏‎ دوست‌‏‎ كه‌‏‎ ديگرش‌‏‎
ندارم‌‏‎ دوست‌‏‎ اصلا‏‎ را‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ روز‏‎ سياسي‌‏‎ وقايع‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ يا‏‎ -‎ مي‌شوم‌‏‎ ناراحت‌‏‎ ماجرا‏‎
جان‌اف‌كندي‌‏‎ ترور‏‎ بخواهيم‌‏‎ مثلا‏‎ باشد‏‎ ترور‏‎ يك‌‏‎ ماجراي‌‏‎ باشد ، ‏‎ سياسي‌‏‎ صرفا‏‎ كار‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎
موضوع‌‏‎ سرعت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.بشود‏‎ گفته‌‏‎ بايد‏‎ روز‏‎ سياسي‌‏‎ وقايع‌‏‎ تمام‌‏‎ بدهيم‌ ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎
.مي‌كند‏‎ سنگيني‌‏‎ فيلم‌‏‎ دوش‌‏‎ روي‌‏‎
نبود؟‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ قسمت‌‏‎ اين‌‏‎ *
.بود‏‎ نيافتاده‌‏‎ اتفاق‌ها‏‎ اين‌‏‎ سال‌ 73‏‎ اصلا‏‎ نه‌ ، ‏‎
نبود؟‏‎ صحنه‌ها‏‎ آن‌‏‎ جايگزين‌‏‎ هم‌‏‎ عنصري‌‏‎ هيچ‌‏‎ *
.است‌‏‎ بي‌تاريخ‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ تاريخ‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎
بود؟‏‎ زندان‌ساز‏‎ هم‌‏‎ جهانگير‏‎ *
ربط‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اينها‏‎ يك‌جورهايي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ يا‏‎ بازنويس‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ اينها‏‎ نه‌ ، ‏‎
در‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ جذاب‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ خودش‌‏‎ ذهن‌‏‎ توي‌‏‎ كه‌‏‎ استعاراتي‌‏‎ داده‌ ، ‏‎
و‏‎ مي‌دهد‏‎ زمان‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ مخالفت‌‏‎ چيزها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ قويا‏‎ و‏‎ نبود‏‎ من‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تعيين‌‏‎ مصرف‌‏‎ تاريخ‌‏‎ برايش‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌سازيم‌‏‎ خودمان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ قواعد‏‎ يكسري‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ *
و‏‎ باشد‏‎ ابزورد‏‎ مي‌خواسته‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ بحث‌‏‎.‎كند‏‎ پياده‌‏‎ درست‌‏‎ را‏‎ قواعد‏‎ اين‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ كه‌‏‎
است‌؟‏‎ غلط‏‎ اصل‌‏‎ از‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ قضيه‌‏‎ پس‌‏‎.باشد‏‎ ابزورد‏‎ نتوانسته‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ مخالف‌‏‎ عده‌‏‎ يك‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ نبوده‌‏‎ چيزي‌‏‎ يعني‌‏‎ باشم‌ ، ‏‎ ناآگاه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ پوچي‌‏‎ من‌‏‎ نگاه‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎
.كرد‏‎ فكر‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ نمي‌شود‏‎ هنري‌‏‎ كار‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎.بدهم‌‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پوچي‌‏‎ بخواهم‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ فكر‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ خاص‌‏‎ نگاه‌‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ باشي‌‏‎ كه‌‏‎ هنري‌‏‎ حرفه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كني‌ ، ‏‎ ابراز‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ مي‌خواهي‌‏‎ دفعه‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ هست‌‏‎ خودت‌‏‎ وجود‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ فراموش‌‏‎ ديگر‏‎ چيزهاي‌‏‎ و‏‎ پوچي‌‏‎ و‏‎ ميني‌ماليسم‌‏‎ مثلا‏‎
.مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ كارت‌‏‎
كرديد؟‏‎ كار‏‎ زياد‏‎ دارد ، ‏‎ جريان‌‏‎ خانه‌ها‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كلامي‌‏‎ طنز‏‎ روي‌‏‎ *
اول‌‏‎ نفر‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ _ بود‏‎ كم‌‏‎ زمانم‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ چون‌‏‎ نمي‌كردم‌ ، ‏‎ دقت‌‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ روي‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ من‌‏‎
با‏‎ ولي‌‏‎.‎آوردم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ دقت‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ !مي‌دويدم‌‏‎ داشتم‌‏‎ كه‌‏‎ - بشوم‌‏‎
.بزنم‌‏‎ دست‌‏‎ "بي‌خط‏‎ كاغذ‏‎" اصلي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ به‌‏‎ نيستم‌‏‎ حاضر‏‎ شده‌ ، ‏‎ افزوده‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ توان‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎
.برسم‌‏‎ حالت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ ديگر‏‎ بود ، ‏‎ خالص‌‏‎ خيلي‌‏‎ ولي‌‏‎ باشد‏‎ ناقص‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اگرچه‌‏‎

سرگرداني‌‏‎ جزيره‌‏‎
مزمن‌‏‎ بحران‌‏‎:‎ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ آسيبشناسي‌‏‎


سينما‏‎ شناسي‌‏‎ آسيب‏‎
ميراحسان‌‏‎ احمد‏‎
حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ آن‌‏‎ قواعد‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ سرمايه‌داري‌و‏‎ شرايط‏‎ ايران‌در‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎
است‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ دچار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌‏‎ كه‌‏‎
مروري‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ مزمن‌‏‎ بحران‌‏‎ درباره‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سرگرداني‌‏‎ جزيره‌‏‎ عنوان‌‏‎ وقتي‌‏‎
رمان‌‏‎ دو‏‎ متوجه‌‏‎ آشكارا‏‎ برمي‌گزيدم‌ ، ‏‎ كنوني‌اش‌‏‎ تنش‌‏‎ و‏‎ تب‏‎ بر‏‎ باليني‌‏‎ نگاهي‌‏‎ و‏‎ آسيبشناسانه‌‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ اعتراف‌‏‎.بودم‌‏‎ سرگردان‌‏‎ ساربان‌‏‎ و‏‎ سرگرداني‌‏‎ جزيره‌‏‎ دانشور‏‎ خانم‌‏‎
.نكرد‏‎ خود‏‎ مسحور‏‎ مرا‏‎ نو ، ‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ رمان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎
.است‌‏‎ محشر‏‎ تاريخي‌‏‎ بغرنج‌‏‎ وضعيت‌‏‎ يك‌‏‎ توصيف‌‏‎ براي‌‏‎ سرگرداني‌‏‎ جزيره‌‏‎ رمان‌‏‎ نام‌‏‎ اما‏‎
معاونت‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فيلم‌‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جدل‌‏‎
و‏‎ فيلم‌‏‎ اكران‌‏‎ سياست‌گذاران‌‏‎ و‏‎ سينماداران‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ خدمات‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ سينمايي‌‏‎
مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فزاينده‌اي‌‏‎ بحران‌‏‎ باليني‌‏‎ علائم‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ همه‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ كارگردانان‌‏‎ كانون‌‏‎
است‌‏‎ متكي‌‏‎ بيماري‌‏‎ سطحي‌‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎ نسخه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پاره‌اي‌‏‎.‎شود‏‎ قضاوتي‌‏‎ نسخه‌پيچي‌هاي‌‏‎ مشمول‌‏‎
تسكين‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ پاره‌اي‌‏‎.‎شود‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تشخيص‌‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎ اشتباه‌‏‎ حاوي‌‏‎ و‏‎
ژرف‌‏‎ تفسير‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ توجه‌‏‎ گذرا‏‎ دوره‌اي‌‏‎ نهادن‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ و‏‎ بيماري‌‏‎ مدت‌‏‎ كوتاه‌‏‎
كاونده‌اي‌‏‎ و‏‎ روشنگرانه‌‏‎ تحليلي‌‏‎ بررسي‌‏‎ چرا‏‎.‎مي‌شود‏‎ يافت‌‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ كمتر‏‎ عميق‌‏‎ تشخيص‌‏‎ و‏‎ علائم‌‏‎
باز‏‎ سر‏‎ كاوش‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ رايج‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ از‏‎ خصوصي‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ يا‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌شود؟‏‎ ديده‌‏‎
مي‌زنند؟‏‎
كودكانه‌اي‌‏‎ پندارهاي‌‏‎ و‏‎ توهمات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ موجود‏‎ بحران‌‏‎ واقعيات‌‏‎ و‏‎ ريشه‌ها‏‎ ادراك‌‏‎ در‏‎ ابهام‌‏‎
حل‌‏‎ معضل‌‏‎ و‏‎ مسئله‌‏‎ خودي‌‏‎ منافع‌‏‎ گرفتن‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ با‏‎ مي‌كند‏‎ تصور‏‎ صنف‌‏‎ و‏‎ دسته‌‏‎ هر‏‎.‎مي‌كشاند‏‎
محكوميت‌‏‎ و‏‎ ناعادلانه‌‏‎ داوري‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ تازه‌‏‎ افزاي‌‏‎ بحران‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ افق‌‏‎.مي‌شود‏‎
دسته‌ها‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ واقعيت‌‏‎ بيشتر‏‎ غبارآلودگي‌‏‎ و‏‎ اغتشاش‌‏‎ سبب‏‎ رفته‌‏‎ هم‌‏‎ روي‌‏‎ مقابل‌ ، ‏‎ طرف‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ آراي‌‏‎ تا‏‎ مي‌شمرند‏‎ مغتنم‌‏‎ را‏‎ حاضر‏‎ مجال‌‏‎ خود‏‎ عمومي‌‏‎ پيشداوري‌هاي‌‏‎ و‏‎ افق‌ها‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
خواستار‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ ناراضي‌اند‏‎ دولتي‌‏‎ اقتدار‏‎ يك‌‏‎ دخالت‌‏‎ از‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎كنند‏‎ تكرار‏‎
با‏‎ توام‌‏‎ تحليل‌‏‎ هيچ‌‏‎ حال‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎مي‌شوند‏‎ سينما‏‎ امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ از‏‎ دولت‌‏‎ شستن‌‏‎ دست‌‏‎
از‏‎ دولت‌‏‎ حضور‏‎ ضرورت‌‏‎ طرفداران‌‏‎.نمي‌دهند‏‎ ارائه‌‏‎ مداخله‌‏‎ عدم‌‏‎ اين‌‏‎ عواقب‏‎ درباره‌‏‎ جزيي‌انديشي‌‏‎
تامين‌‏‎ براي‌‏‎ بايد‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ حتما‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ نتيجه‌‏‎ سينما ، ‏‎ بحراني‌‏‎ بساط‏‎
حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مقتدر‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شدت‌دهند‏‎ خود‏‎ دخالت‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ امنيت‌‏‎ و‏‎ موجوديت‌‏‎
بر‏‎ مداخله‌كنند ، ‏‎ اكران‌ ، ‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ بگيرند ، ‏‎ را‏‎ سينماها‏‎ تعطيلي‌‏‎ جلوي‌‏‎ و‏‎ جويند‏‎ سود‏‎ گوناگون‌‏‎
جلوگيري‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎ افسارگسيختگي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ نظارت‌‏‎ فيلمنامه‌ها‏‎ و‏‎ كارگردان‌ها‏‎
...و‏‎ كنند‏‎
و‏‎ كنوني‌‏‎ بحران‌‏‎ بين‌‏‎ سيستماتيك‌‏‎ سنجش‌‏‎ فقدان‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ اظهارنظرها‏‎ و‏‎ بيانيه‌ها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎
تكاپوي‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ توليد‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎ تاريخي‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ بحران‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎
.نمي‌رسد‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ موقتي‌‏‎ راه‌حل‌هاي‌‏‎ جز‏‎ سرمايه‌ ، ‏‎
حاضر‏‎ بحران‌‏‎ اطراف‌‏‎ همه‌‏‎ جامع‌‏‎ آينه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ فشردگي‌‏‎ با‏‎ چند‏‎ هر‏‎ مقاله‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ بازگو‏‎ اجمال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تفصيلي‌‏‎ بررسي‌‏‎ عناوين‌‏‎ باشد ، ‏‎ سينما‏‎
* * *                                                  
اجتماعي‌ ، ‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ آگاهي‌‏‎ آن‌‏‎ خلال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سينما‏‎ ناگزيريم‌‏‎ ما‏‎-‎‏‏1‏‎
با‏‎ متفاوتي‌‏‎ دوران‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پي‌ريزي‌‏‎ قرن‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ فهم‌‏‎ فيكون‌كننده‌اي‌‏‎ كن‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
آشكار‏‎ انقطاع‌‏‎ يك‌‏‎ شناختي‌‏‎ و‏‎ معرفت‌شناسانه‌‏‎ گسست‌‏‎ يك‌‏‎ دوران‌‏‎ اين‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎.‎نهاد‏‎ بنياد‏‎ گذشته‌‏‎
در‏‎ بعدها‏‎.‎داشت‌‏‎ وجود‏‎ گذشته‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ - اجتماعي‌‏‎ عناصر‏‎ و‏‎ آگاهي‌ها‏‎ همه‌‏‎ با‏‎
از‏‎ موزون‌‏‎ انقطاع‌‏‎ اين‌‏‎ عدم‌‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎ مدرنيته‌‏‎ وزش‌‏‎ از‏‎ وجوهي‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ غيراروپايي‌‏‎ جوامع‌‏‎
بر‏‎ ناموزوني‌‏‎ اين‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎.‎.‎و‏‎ سياست‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ اقتصاد ، ‏‎ سنتي‌‏‎ عناصر‏‎
همه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ بحران‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مزمني‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ مايه‌‏‎ و‏‎ پايه‌‏‎ مدرن‌ ، ‏‎ نهادهاي‌‏‎ هستي‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ سينما‏‎ خود‏‎ موجوديت‌‏‎ در‏‎.‎.‎و‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تكنولوژيك‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ - سياسي‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎
.دانست‌‏‎ پديده‌‏‎ همين‌‏‎ جنس‌‏‎
يك‌‏‎ متوجه‌‏‎ قاجار ، ‏‎ شاه‌‏‎ مظفرالدين‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ ورود‏‎ با‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ - ‎‏‏2‏‎
.روبه‌روايم‌‏‎ دوم‌‏‎ آفرين‌‏‎ بحران‌‏‎ موج‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎:نشد‏‎ سينما‏‎ تولد‏‎ در‏‎ حاد‏‎ جايي‌‏‎ جابه‌‏‎
فراروئيد ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ زمينه‌اي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ زيربناي‌‏‎ متمايز‏‎ عناصر‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎
آن‌‏‎ پهنه‌‏‎ بر‏‎ مدرن‌‏‎ هنري‌‏‎ همچون‌‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ تمايز‏‎
و‏‎ پهلوي‌‏‎ و‏‎ قاجار‏‎ استبدادي‌‏‎ دولت‌‏‎ با‏‎ اروپايي‌‏‎ نوين‌‏‎ ملت‌‏‎ - دولت‌‏‎ متمايز‏‎ موقعيت‌‏‎ بود ، ‏‎ باليده‌‏‎
و‏‎ جامعه‌‏‎ صنعتي‌‏‎ توليد‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ نداشتن‌‏‎ ريشه‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ هستي‌‏‎ بر‏‎ دولتي‌‏‎ اقتدار‏‎ تاثير‏‎
ناتواني‌‏‎ و‏‎ ضعف‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ خود ، ‏‎ زيست‌‏‎ حوزه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ محيط‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تكنولوژيك‌‏‎ وابستگي‌‏‎
ماقبل‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ سرمايه‌‏‎ انباشت‌‏‎ ضعف‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ اقتصاد‏‎ خودپويي‌‏‎ فقدان‌‏‎ و‏‎
يا‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎ صاحبان‌‏‎ استقلال‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ مستبد‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ و‏‎ سرمايه‌‏‎ سودآوري‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ مدرن‌‏‎
غيره‌ ، ‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ توليد‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ توليد‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ مقتدر‏‎ دولت‌‏‎ چالش‌‏‎
هيچ‌‏‎ به‌‏‎ تعارضات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ منبعث‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ پس‌‏‎.‎بود‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ موجوديت‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ مشكلات‌‏‎
است‌‏‎ ناموزوني‌هايي‌‏‎ و‏‎ تضادها‏‎ همان‌‏‎ تداوم‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ اتفاقي‌‏‎ وجه‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ ادامه‌‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ تبليغ‌‏‎ و‏‎ شعار‏‎ هر‏‎ علي‌رغم‌‏‎ كه‌‏‎
سينما ، ‏‎ تعطيلي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بحراني‌‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ روشن‌‏‎ تلقي‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ وجوه‌‏‎ اين‌‏‎ بررسي‌‏‎
.است‌‏‎ ضروري‌‏‎ مي‌يابد‏‎ نمود‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ دولت‌ ، ‏‎ دخالت‌‏‎ بليت‌ ، ‏‎ گراني‌‏‎
:مي‌دهيم‌‏‎ تشخيص‌‏‎ را‏‎ بحران‌ها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ ريشه‌هاي‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ آغازگاه‌‏‎ به‌‏‎ رجوع‌‏‎ با‏‎ -‎ ‎‏‏3‏‎
دولت‌‏‎ ذهنيت‌‏‎ تاثير‏‎ - سينما‏‎ از‏‎ درك‌‏‎ بحران‌‏‎:‎الف‌‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ مناسبات‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ ناموزوني‌‏‎ -‎ ناموزوني‌‏‎ بحران‌‏‎:‎ب‏‎
سودآور‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ ملزومات‌‏‎ با‏‎ جامعه‌‏‎ تكنولوژيك‌‏‎ سطح‌‏‎
دولت‌ ، ‏‎ مانع‌‏‎ سودآور‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مستقل‌‏‎ و‏‎ صنعتي‌‏‎ توليد‏‎ ذهني‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ موانع‌‏‎ -‎ توليد‏‎ بحران‌‏‎:ج‌‏‎
صنعت‌‏‎ يك‌‏‎ حيات‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎ موانع‌‏‎ پروژه‌ ، ‏‎ اداره‌‏‎ سيستم‌‏‎ مانع‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ مانع‌‏‎ فناوري‌ ، ‏‎ مانع‌‏‎
...و‏‎ مميزي‌‏‎ هنرنو ، ‏‎ و‏‎
خارجي‌‏‎ توليد‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ در‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ كمپاني‌ها‏‎ سلطه‌‏‎:د‏‎
سنت‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ اخلاقي‌‏‎ - فرهنگي‌‏‎ چالش‌‏‎:_ه‏‎
جذاب‏‎ دنيايي‌‏‎ ساختن‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ دراماتيك‌‏‎ بيان‌‏‎ شناخت‌‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ معرفتي‌‏‎ سطح‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎:‎و‏‎
تكنولوژيك‌‏‎ -‎ علمي‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نو‏‎ دراماتيك‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ تحقق‌‏‎ براي‌‏‎ فني‌‏‎ عقبماندگي‌‏‎:ز‏‎
.بود‏‎ مربوط‏‎ سنتي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎
* * *                                                       
دنبال‌‏‎ امروز‏‎ تا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تداوم‌‏‎ رد‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ بحران‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ يكايك‌‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎
.پرداخت‌‏‎ خواهيم‌‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فراروئيده‌‏‎ هم‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ علل‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎كنيم‌‏‎
صورت‌‏‎ آن‌‏‎ قواعد‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ و‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ توليد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ واقعيت‌‏‎
سرمايه‌داري‌‏‎ توليد‏‎ ضعف‌‏‎.‎است‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ بحران‌‏‎ دچار‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌گيرد‏‎
را‏‎ عرصه‌‏‎ دلال‌‏‎ و‏‎ واسطه‌‏‎ سرمايه‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ واحدي‌‏‎ عمومي‌‏‎ علل‌‏‎ تقريبا‏‎ حوزه‌ها‏‎ همه‌‏‎ در‏‎
.باشد‏‎ نيرومند‏‎ توليدگر‏‎ سرمايه‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ دليلي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تنگ‌‏‎ مولد‏‎ سرمايه‌‏‎ بر‏‎
حكومت‌ها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ نمي‌شد ، ‏‎ رها‏‎ خدا‏‎ امان‌‏‎ به‌‏‎ حوزه‌ها‏‎ ديگر‏‎ همچون‌‏‎ سينما‏‎ اگر‏‎ اما‏‎
مداخله‌ ، ‏‎ با‏‎ پس‌‏‎بهره‌ورند‏‎ مبلغ‌‏‎ سينماي‌‏‎ نوعي‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ گوناگون‌‏‎ اشكال‌‏‎ به‌‏‎ لااقل‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ از‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ رها‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارند‏‎ نگاه‌‏‎ پا‏‎ بر‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كوشند‏‎
.است‌‏‎ افسانه‌‏‎ يك‌‏‎ حوزه‌ها‏‎ همه‌‏‎ چون‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
اشاره‌‏‎ دارد‏‎ ريشه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كنوني‌‏‎ سينماي‌‏‎ بحران‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ عناوين‌‏‎ به‌‏‎ مقاله‌‏‎ تنگناي‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎
اينترنت‌ ، ‏‎ ويدئو‏‎ تلويزيون‌ ، ‏‎ جهاني‌‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ سينماي‌ 35‏‎ شكوهمند‏‎ دوران‌‏‎ پايان‌‏‎ -‎ ‎‏‏4‏‎
در‏‎ را‏‎ هاليوودي‌‏‎ سينماي‌‏‎ پررونق‌‏‎ دوران‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ همه‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ ديجيتالي‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جدي‌‏‎ بحراني‌‏‎ تاريك‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ديدن‌‏‎ فيلم‌‏‎ جهاني‌‏‎ بحران‌‏‎ امروز‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ خطر‏‎
تصاوير‏‎ با‏‎ روزمره‌‏‎ محيط‏‎ در‏‎ روزه‌‏‎ هر‏‎ همگان‌ ، ‏‎.‎ببينند‏‎ فيلم‌‏‎ خود‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ در‏‎ مي‌دهند‏‎ ترجيح‌‏‎
تاثير‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ خطر‏‎ در‏‎ تاريك‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ سينمايي‌‏‎ تصاوير‏‎ طلايي‌‏‎ دوران‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ سروكار‏‎
.است‌‏‎ جدي‌‏‎ سينما‏‎ تعطيلي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ بحران‌‏‎ بر‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎
سر‏‎ بر‏‎ موانعي‌‏‎ اخير‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ موانع‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ - ايراني‌‏‎ منع‌هاي‌‏‎ -‎ ‎‏‏5‏‎
نديده‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نقش‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ وجود‏‎ ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎ رونق‌‏‎ راه‌‏‎
دارد ، ‏‎ قرار‏‎ جوان‌‏‎ اقشار‏‎ يعني‌‏‎ سينما‏‎ دوستدار‏‎ قشر‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ هاليوودي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ يكسو‏‎ از‏‎.گرفت‌‏‎
جذابيت‌هاي‌‏‎ كاربرد‏‎ فقدان‌‏‎ سينماها ، ‏‎ فرسودگي‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نازل‌‏‎ سطح‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎
آثار‏‎ با‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ آثار‏‎ رقابت‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ منع‌هاي‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ ستارگان‌‏‎ نظير‏‎ عامه‌پسند‏‎
.مي‌كند‏‎ ناممكن‌‏‎ غربي‌‏‎
و‏‎ زيبايي‌شناسانه‌‏‎ ذائقه‌‏‎ بردن‌‏‎ بالا‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ نقش‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ هاليوودي‌‏‎ ذائقه‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ همچنين‌ ، ‏‎
و‏‎ شوند‏‎ دور‏‎ فرهنگي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مردم‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ معكوس‌‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎ رشد‏‎ حتي‌‏‎
ضعف‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎يابد‏‎ رواج‌‏‎ ما‏‎ سينمايي‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ غرب‏‎ در‏‎ رايج‌‏‎ داستان‌پردازي‌هاي‌‏‎
خرداد‏‎ دوم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ سطحي‌‏‎ قلمرو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ جذاب‏‎ روايت‌‏‎ و‏‎ داستان‌گويي‌‏‎
با‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ يابد‏‎ غلبه‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ داستان‌گويي‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ بي‌باوري‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نتوانسته‌‏‎ هم‌‏‎
جذابيتي‌‏‎ كانون‌‏‎ نيز ، ‏‎ رايج‌‏‎ سينمايي‌‏‎ به‌‏‎ گرويدن‌‏‎ و‏‎ نامتعارف‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ شستن‌‏‎ دست‌‏‎
نويي‌‏‎ جلوه‌‏‎ داستان‌پرداز‏‎ سينماي‌‏‎ اين‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎ چند‏‎ هر‏‎.‎است‌‏‎ نيامده‌‏‎ پديد‏‎ تماشاگر‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎
"سگ‌كشي‌‏‎" و‏‎ "زن‌‏‎ دو‏‎" ‎‏‏،‏‎"شهر‏‎ زيرپوست‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"شوكران‌‏‎"كند‏‎ جلب‏‎ را‏‎ وسيعي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ توانست‌‏‎ داشت‌‏‎
موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎ بيانگر‏‎ هرگز‏‎ عده‌اي‌‏‎ نظر‏‎ برخلاف‌‏‎ آنان‌‏‎ موفقيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آثار‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
.پابرجاست‌‏‎ همچنان‌‏‎ بنيادين‌‏‎ بحران‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ زيرا‏‎ نيست‌‏‎ قاعده‌مند‏‎
به‌‏‎ جدي‌‏‎ نگاه‌‏‎ جهت‌‏‎ فرصتي‌‏‎ آوردن‌‏‎ چنگ‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ فقط‏‎ تسكين‌دهنده‌‏‎ راه‌حل‌هاي‌‏‎ از‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ مزمن‌‏‎ بيماري‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ موقتي‌‏‎ راه‌حل‌هاي‌‏‎ با‏‎ شود‏‎ تصور‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎جست‌‏‎ سود‏‎ بحران‌‏‎
ناگزير‏‎ حكم‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درگرفته‌‏‎ غلط‏‎ يكپارچه‌‏‎ تصوري‌‏‎ كرد ، ‏‎ حل‌‏‎ را‏‎
را‏‎ بحران‌‏‎ ريشه‌اي‌‏‎ علل‌‏‎ بي‌واهمه‌‏‎ متخصصان‌‏‎ جدي‌‏‎ گردهمايي‌هاي‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ پس‌‏‎برد‏‎ خواهد‏‎ زمانه‌‏‎
شجاعانه‌‏‎ دارد‏‎ ربط‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ اراده‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ محكمي‌‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎
.كنند‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ درست‌‏‎ راه‌حل‌‏‎

ميان‌بر‏‎ راه‌هاي‌‏‎
نون‌‏‎ مرگبارفيلم‌‏‎ جذابيت‌‏‎
حسني‌نسب‏‎ نيما‏‎
ميان‌‏‎ تنش‌هاي‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ آن‌‏‎ پيش‌برد‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ داستان‌‏‎ گره‌هاي‌‏‎ معمولا‏‎ "نون‌‏‎ فيلم‌‏‎" در‏‎
ميان‌‏‎ اختلاف‌هاي‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ ماجراست‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ زني‌‏‎ حضور‏‎ شخصيت‌ها ، ‏‎
.دارد‏‎ جدل‌آفرين‌‏‎ و‏‎ فتنه‌انگيز‏‎ حضوري‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎ دعواهاي‌‏‎ بروز‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎ مردان‌‏‎
و‏‎ پهلواني‌‏‎ چون‌‏‎ مختلفي‌‏‎ خصايص‌‏‎ بروز‏‎ براي‌‏‎ "نون‌‏‎ فيلم‌‏‎" قهرمانان‌‏‎ محرك‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌‏‎
خلافكاري‌‏‎ و‏‎ نامردي‌‏‎ مخالف‌‏‎ قطب‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ رفتن‌‏‎ زندان‌‏‎ فيزيكي‌ ، ‏‎ درگيري‌‏‎ ثروت‌اندوزي‌ ، ‏‎ جوانمردي‌ ، ‏‎
او‏‎ به‌‏‎ غيرمنطقي‌‏‎ و‏‎ گنگ‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ معمولا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زني‌‏‎ هميشه‌‏‎ جنايت‌ ، ‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ اخلاص‌‏‎ طبق‌‏‎ در‏‎ را‏‎..‎و‏‎ مال‌‏‎ و‏‎ جان‌‏‎ آوردنش‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دل‌باخته‌‏‎
مربوط‏‎ هم‌‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ مكرر‏‎ و‏‎ آشنا‏‎ الگوهاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ حضور‏‎
زن‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ مرد‏‎ شخصيت‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ مكافات‌‏‎ و‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ خيانت‌‏‎:مي‌شود‏‎
عقوبت‌‏‎ به‌‏‎ شرع‌‏‎ و‏‎ عرف‌‏‎ خلاف‌‏‎ و‏‎ غيراخلاقي‌‏‎ عمل‌‏‎ اين‌‏‎ جبران‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مرتكب‏‎ داستان‌‏‎
- ساختش‌‏‎ انگيزه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مشخصه‌ها‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ "نون‌‏‎ فيلم‌‏‎" تا‏‎ مي‌شود‏‎ دچار‏‎ پندآموزي‌‏‎
پرده‌‏‎ روي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ الگوها‏‎ اين‌‏‎.‎برسد‏‎ -‎ سطحي‌‏‎ اخلاقي‌‏‎ اندرزهاي‌‏‎ و‏‎ پند‏‎ ارائه‌‏‎ يعني‌‏‎
اساسا‏‎ آشنا‏‎ كاربرد‏‎ و‏‎ ويژگي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ زناني‌‏‎ وجود‏‎ بدون‌‏‎ نون‌‏‎ فيلم‌‏‎ دريابيد‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ دنبال‌‏‎
.ندارد‏‎ توليد‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎


مي‌شود‏‎ موجب‏‎ زندگي‌‏‎ درست‌‏‎ مسير‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ انحراف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ دختر‏‎ به‌‏‎ پسر‏‎ عشق‌‏‎ ندا‏‎ و‏‎ ماني‌‏‎ در‏‎
مختلفي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ به‌‏‎ پسر‏‎ مشابه‌‏‎ انگيزه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ مواجه‌‏‎ دختري‌‏‎ با‏‎ تازه‌‏‎ بدعتي‌‏‎ در‏‎ اينجا‏‎ و‏‎
رهگذر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بشكند‏‎ نون‌‏‎ فيلم‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سنتي‌‏‎ زن‌‏‎ قديمي‌‏‎ كليشه‌‏‎ تا‏‎ مي‌زند‏‎ دست‌‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ اعتباري‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎
متن‌‏‎ به‌‏‎ حاشيه‌‏‎ از‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ مقبول‌‏‎ و‏‎ رايج‌‏‎ جريان‌‏‎ از‏‎ پيروي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ "مهتاب‏‎ عروسي‌‏‎"
هم‌‏‎ مهتاب‏‎ عروسي‌‏‎ در‏‎.‎نمي‌برد‏‎ ياد‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ثابت‌‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ وظيفه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌آورد ، ‏‎
جلوه‌گر‏‎ به‌‏‎ حضورش‌‏‎ نهايي‌‏‎ هدف‌‏‎ كماكان‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ داستان‌‏‎ تمركز‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎ نقطه‌‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎ دختر‏‎
تا‏‎ است‌‏‎ مربوط‏‎ (تاكسي‌‏‎ راننده‌‏‎)‎ داستان‌‏‎ مرد‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ محبت‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ جوانمردي‌‏‎ خصايص‌‏‎ كردن‌‏‎
قصه‌‏‎ مرد‏‎ مثبت‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ تبلور‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ ثمربخش‌‏‎ يا‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ حضوري‌‏‎
اما‏‎ كند ، ‏‎ حركت‌‏‎ زمان‌‏‎ مرسوم‌‏‎ جريان‌هاي‌‏‎ موج‌‏‎ روي‌‏‎ مي‌كوشد‏‎ امروزه‌‏‎ نون‌‏‎ فيلم‌‏‎ !ببرد‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎
كليشه‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ سعي‌‏‎ يا‏‎ ببرد‏‎ ياد‏‎ از‏‎ را‏‎ گذشته‌اش‌‏‎ سنت‌هاي‌‏‎ و‏‎ والا‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مباد‏‎
!ببخشد‏‎ بديع‌‏‎ و‏‎ تازه‌‏‎ لعابي‌‏‎ و‏‎ رنگ‌‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎ بار‏‎ هزاران‌‏‎
بهتر‏‎ "برهنه‌‏‎ شب‏‎" و‏‎ "مونس‌‏‎" مثال‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ حوادث‌‏‎ همه‌‏‎ مركز‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حضورش‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ نقش‌‏‎
زهرا‏‎ را‏‎ دو‏‎ هر‏‎ نقش‌‏‎ اتفاقا‏‎)‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ دختري‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ پيگيري‌‏‎ قابل‌‏‎
همديگر‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎ نارو‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌جنگند ، ‏‎ تصاحبش‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ مردهاي‌‏‎ كه‌‏‎ (‎مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ محمودي‌‏‎
.وامي‌دارند‏‎ خشونت‌‏‎ و‏‎ جنايت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
و‏‎ است‌‏‎ مونس‌‏‎ قهرمان‌‏‎ انداختن‌‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دوختن‌‏‎ پاپوش‌‏‎ اصلي‌‏‎ انگيزه‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ تصاحب‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎
سه‌‏‎ رفاقت‌هاي‌‏‎ شدن‌‏‎ كشيده‌‏‎ انتقام‌‏‎ و‏‎ نفرت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برهنه‌‏‎ شب‏‎ خونين‌‏‎ و‏‎ خشونت‌بار‏‎ درگيري‌هاي‌‏‎
.ندارد‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ آوردن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ جز‏‎ عاملي‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ مرد‏‎ شخصيت‌‏‎
زمينه‌‏‎ شايد‏‎ ماجراها ، ‏‎ كانون‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ ايرادي‌‏‎ خود‏‎ خودي‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎
موفق‌‏‎ زماني‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ نكته‌‏‎.‎باشد‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ اغلب‏‎ اصلي‌‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎
ايجاد‏‎ مرگبار‏‎ جذابيت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ دليل‌‏‎ يك‌‏‎ توانسته‌اند‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اند‏‎
صحنه‌‏‎ فلان‌‏‎ در‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ -‎ دليل‌‏‎ بهمان‌‏‎ و‏‎ فلان‌‏‎ به‌‏‎ زن‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بقبولانند‏‎ خود‏‎ مخاطب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ آشوبي‌‏‎ چنين‌‏‎ ايجاد‏‎ توان‌‏‎ و‏‎ قابليت‌‏‎ -‎ ديده‌ايم‌‏‎ ديالوگ‌‏‎ بهمان‌‏‎ يا‏‎


اين‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نون‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ عمده‌‏‎ توفيق‌‏‎ عدم‌‏‎ اصلي‌‏‎ عامل‌‏‎
در‏‎ زن‌‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎ فقدان‌‏‎ و‏‎ مفرط‏‎ ضعف‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ توجيه‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ مربوط‏‎ دوره‌‏‎
نگراني‌‏‎ و‏‎ جدال‌ها‏‎ اين‌‏‎ پيگيري‌‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ اساسي‌ ، ‏‎ عنصر‏‎ اين‌‏‎ مطلق‌‏‎ فقدان‌‏‎ در‏‎نيست‌‏‎ نون‌‏‎ فيلم‌‏‎
در‏‎ نون‌‏‎ فيلم‌‏‎ شكست‌‏‎ عامل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ شايد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمي‌بينيم‌‏‎ متخاصم‌‏‎ طرف‌هاي‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ جذابيت‌‏‎ و‏‎ هيجان‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ قصه‌گويي‌‏‎

مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎
نمي‌بازند‏‎ رنگ‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎
كريمي‌‏‎ ايرج‌‏‎ با‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
افشنگ‌‏‎ مريم‌‏‎
فيلمنامه‌نويس‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ فيلمساز ، ‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ ايرج‌‏‎
فيلم‌‏‎ سه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كريمي‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ ياد‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ از‏‎ بشناسيم‌ ، ‏‎
كارنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ "هم‌‏‎ با‏‎ روز‏‎ دو‏‎" و‏‎ "است‌‏‎ لطيف‌‏‎ شب‏‎" ‎‏‏،‏‎"مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" نام‌هاي‌‏‎ با‏‎ بلند‏‎
گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ با‏‎.‎نشده‌اند‏‎ اكران‌‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ خود‏‎
.نشسته‌ايم‌‏‎
اكران‌‏‎ بالاخره‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ "مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" فيلم‌‏‎ اكران‌‏‎ وضعيت‌‏‎ *
مي‌شود؟‏‎
دو‏‎ يكي‌‏‎ تا‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ داشتم‌‏‎ (تهيه‌كننده‌‏‎)‎ فيلم‌‏‎ ايما‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ صحبت‌هايي‌‏‎ براساس‌‏‎
.شود‏‎ اكران‌‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎
است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ اكران‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎ *
فقط‏‎ من‌‏‎هستند‏‎ صف‌اكران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ بالاي‌‏‎ حجم‌‏‎ و‏‎ سالن‌‏‎ كمبود‏‎ دليلش‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
هم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ البته‌‏‎.شود‏‎ اكران‌‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ "مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ دعا‏‎
چيزها‏‎ بعضي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ اكران‌‏‎ شرايط‏‎ بهترين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ تلاشش‌‏‎ تمام‌‏‎ دارد‏‎
.است‌‏‎ فردي‌‏‎ اختيارات‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ تماشاگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ فيلمي‌‏‎ "مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" كه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
باشد؟‏‎ داشته‌‏‎ توجهي‌‏‎ مورد‏‎ فروش‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ خوشبين‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ رويكرد‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ نظر‏‎ برخلاف‌‏‎ من‌‏‎
دهه‌ 40‏‎ نگاه‌‏‎ همان‌‏‎ هنوز‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎برمي‌گردد‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎ واكنش‌‏‎ به‌‏‎ خوشبيني‌‏‎
و‏‎ بي‌فرهنگ‌‏‎ نكرده‌ ، ‏‎ تحصيل‌‏‎ افرادي‌‏‎ عام‌‏‎ تماشاگر‏‎ معتقدند‏‎ اكثريت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عام‌‏‎ تماشاگر‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
را‏‎ مخاطب‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ عام‌‏‎ مخاطب‏‎ به‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎هستند‏‎ نازل‌‏‎ سليقه‌هايي‌‏‎ با‏‎
مخاطب‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جانفشاني‌‏‎ انتظار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌‏‎ گرفتن‌‏‎ جدي‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎بگيريم‌‏‎ جدي‌‏‎
كه‌‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ توقع‌‏‎ مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎ دارآباد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ از‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎باشيم‌‏‎ نداشته‌‏‎
از‏‎ ولي‌‏‎ نمي‌كند‏‎ صدق‌‏‎ دانشجوها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎بيايد‏‎ انقلاب‏‎ ميدان‌‏‎ تا‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎
دغدغه‌هاي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ سينما‏‎ مخاطبان‌‏‎ كه‌‏‎.‎.‎پرستاران‌‏‎ حقوقدانان‌ ، ‏‎ پزشكان‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ اقشار‏‎ بقيه‌‏‎
نام‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ ناميدن‌‏‎ معتقدم‌‏‎ من‌‏‎.‎داشت‌‏‎ را‏‎ انتظار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎
نفروختن‌‏‎ اين‌‏‎نمي‌كند‏‎ فروش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ نفرين‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ خاص‌‏‎ فيلم‌‏‎
نيست‌‏‎ خاص‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ديگر‏‎ كنيم‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شرايط‏‎ نبودن‌‏‎ فراهم‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ برايش‌‏‎ بيشتري‌‏‎ رغبت‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ و‏‎


ندارد؟‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مي‌شود‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ فروش‌‏‎ باعث‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎ شما‏‎ فيلم‌‏‎ اما‏‎ *
براي‌‏‎ را‏‎ پرترافيك‌‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ راه‌‏‎ يك‌‏‎ تماشاگر‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ سوپراستار‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ من‌‏‎
ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ قابليت‌‏‎ "مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" كه‌‏‎ چرا‏‎خوشبينم‌‏‎ آن‌‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ طي‌‏‎ ديدنش‌‏‎
تازه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ با‏‎ تازه‌‏‎ ژانر‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ هدف‌‏‎.دارد‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ با‏‎
لزوم‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ تهيه‌كننده‌ها‏‎ حتي‌‏‎ فعلي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎.بدهم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بدون‌‏‎ برسم‌‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ طبعا‏‎ مي‌كنند‏‎ صحبت‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ تازه‌‏‎ مضامين‌‏‎ آوردن‌‏‎ و‏‎ مضامين‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎
.كرد‏‎ فكر‏‎ هم‌‏‎ مضامين‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ تازه‌‏‎ پرداخت‌هاي‌‏‎
است‌؟‏‎ مرحله‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ "است‌‏‎ لطيف‌‏‎ شب‏‎" فيلم‌‏‎ *
پرور‏‎ آب‏‎ مسعود‏‎ آقاي‌‏‎ هم‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ فيلم‌‏‎ سيما‏‎ تحويل‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
مجوز‏‎ موفقيت‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎.‎كند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ خصوصي‌‏‎ اكران‌‏‎ شرايط‏‎ است‌‏‎ درصدد‏‎ (تهيه‌كننده‌‏‎)
ديجيتالي‌‏‎ ويدئو‏‎ با‏‎ سكوت‌‏‎ محمدرضا‏‎ توسط‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎نشده‌‏‎ گرفته‌‏‎ آن‌‏‎ خصوصي‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تصويربرداري‌‏‎
ساخته‌ايد؟‏‎ تلويزيون‌‏‎ براي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هم‌‏‎ قبلا‏‎ آيا‏‎ *
از‏‎ يك‌‏‎ هيچ‌‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ فيلم‌‏‎ سيما‏‎ كه‌‏‎ ساختم‌‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎ سيمافيلم‌‏‎ براي‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎
شبكه‌ 3‏‎ از‏‎ كتيبه‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ تصادفي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ وقت‌‏‎ چند‏‎.‎نشد‏‎ فيلم‌ها‏‎
و‏‎ ديروز‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ دوم‌‏‎ قسمت‌‏‎ و‏‎ "اشاره‌ها‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ اول‌‏‎ قسمت‌‏‎ كه‌‏‎.است‌‏‎ پخش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ نام‌‏‎ "كتيبه‌‏‎" كه‌‏‎ سوم‌‏‎ قسمت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎ شد‏‎ پخش‌‏‎ "فردا‏‎
.سوخت‌‏‎ دلم‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ متعجب‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ پخش‌‏‎ بودند‏‎ گرفته‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ كارور‏‎ جامع‌‏‎ كليساي‌‏‎ داستان‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ "است‌‏‎ لطيف‌‏‎ شب‏‎" مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ *
است‌؟‏‎ نزديك‌‏‎ داستان‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ چقدر‏‎
عوض‌‏‎ هم‌‏‎ ديالوگ‌ها‏‎ و‏‎ اضافه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ ولي‌‏‎ "جامع‌‏‎ كليساي‌‏‎" از‏‎ اقتباسي‌‏‎ فيلم‌‏‎
حس‌‏‎ اقتباس‌‏‎ اين‌‏‎ روحيه‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌‏‎ نزديك‌‏‎ خيلي‌‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ايرانيزه‌‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ شده‌اند‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ افتخار‏‎ مايه‌‏‎ كند‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ واقعا‏‎ تماشاگر‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
رغبتي‌‏‎ هنوز‏‎ آيا‏‎ نشديد‏‎ آن‌‏‎ اكران‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ ساخته‌ايد‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ *
داريد؟‏‎ جديد‏‎ فيلمي‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎
را‏‎ سينما‏‎ پيش‌‏‎ وقت‌‏‎ خيلي‌‏‎ بايد‏‎ شوم‌‏‎ نااميد‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ من‌‏‎ مي‌كند‏‎ عادت‌‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آدم‌‏‎
عنوان‌‏‎ با‏‎ ديگري‌‏‎ فيلم‌‏‎ "است‌‏‎ لطيف‌‏‎ شب‏‎" و‏‎ "مي‌گذريم‌‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎" جز‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ مي‌گذاشتم‌‏‎ كنار‏‎
در‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ تنها‏‎.است‌‏‎ نشده‌‏‎ اكران‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ ساختم‌‏‎ فيلم‌‏‎ سيما‏‎ براي‌‏‎ "هم‌‏‎ با‏‎ روز‏‎ دو‏‎"
.نمي‌پرد‏‎ رنگش‌‏‎ نشود‏‎ پخش‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ من‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
داريد؟‏‎ چاپ‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ جديدي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ آيا‏‎ *
است‌‏‎ زياد‏‎ حجمش‌‏‎ البته‌‏‎.‎كند‏‎ منتشر‏‎ كتابي‌‏‎ مقالاتم‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎ ناشري‌‏‎
به‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ "تاريك‌‏‎ صندلي‌‏‎ روي‌‏‎ بچه‌اي‌‏‎" مي‌گذارم‌‏‎ را‏‎ اسمش‌‏‎ شود‏‎ عرضه‌‏‎ باكس‌‏‎ يك‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎
كار‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ اسم‌‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ شود‏‎ عرضه‌‏‎ جداگانه‌‏‎ و‏‎ مجزا‏‎ صورت‌‏‎
تلفيقي‌‏‎ فيلمنامه‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎مي‌سازم‌‏‎ را‏‎ آن‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بالاخره‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ دو‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ عشق‌‏‎ معني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "تهران‌‏‎ عاشقانه‌هاي‌‏‎" كتاب‏‎ داستان‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎ از‏‎
داد‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بشود‏‎ كه‌‏‎ خاصي‌‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمنامه‌ام‌‏‎ بعدي‌‏‎ عنوان‌‏‎ "ما‏‎ فرداي‌‏‎".‎است‌‏‎ ما‏‎
گرفتم‌‏‎ تصميم‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نديده‌ام‌‏‎ جايي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاص‌‏‎ روايتي‌‏‎ ولي‌‏‎ ندارد‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخاطب‏‎ آن‌ها‏‎ دو‏‎ هر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ بنويسم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.