شماره‌ 2949‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 6, 2003 دي‌1381 ، ‏‎ دوشنبه‌ 16‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
World Economy
Water and Agriculture
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
سر‏‎ درد‏‎ پر‏‎ فوتبال‌‏‎ اين‌‏‎.‎.‎.‎

:فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بازرس‌‏‎ كريمي‌‏‎ حسن‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ دور‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎

پهلواني‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ :‎طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
شدم‌‏‎ كشتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ نامزد‏‎

كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ تهران‌در‏‎ جوانان‌‏‎ شگفتي‌‏‎

تهران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎

شد‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎

شد‏‎ استقلال‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎

سر‏‎ درد‏‎ پر‏‎ فوتبال‌‏‎ اين‌‏‎.‎.‎.‎


بايد‏‎ ديگري‌‏‎ انتخاب‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ منتقل‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ به‌ 28‏‎ بهمن‌‏‎ روز 3‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انتخابات‌‏‎ زمان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آسيايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ فدراسيونهاي‌‏‎ روساي‌‏‎ نشست‌‏‎ برگزاري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ زمان‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ قضيه‌‏‎ ظاهر‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ به‌‏‎ مجمع‌‏‎ اين‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ فوتبال‌‏‎ حساسيتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ مالزي‌‏‎ در‏‎
.مي‌گردد‏‎ بر‏‎ بسكتبال‌‏‎ انتخابات‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎شود‏‎ موكول‌‏‎ پزشكي‌‏‎ و‏‎ دووميداني‌‏‎ انتخابات‌‏‎
ورزش‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ عليزاده‌‏‎ مهر‏‎ رياست‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مجمع‌هايي‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ بسكتبال‌‏‎ انتخابات‌‏‎
بيشتر‏‎ انتخابات‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎.نشد‏‎ تامين‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ باشيم‌‏‎ منصف‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ آورد‏‎ راي‌‏‎ مشحون‌‏‎ محمود‏‎ اما‏‎ داشت‌‏‎ نظر‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎ روي‌‏‎
قهرماني‌‏‎ نايب‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ با‏‎ را‏‎ همكاري‌‏‎ بيشترين‌‏‎ مشحون‌‏‎ انتخاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ هم‌‏‎
و‏‎ دووميداني‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ آن‌‏‎ انتخابات‌‏‎ چرا‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ بحث‌‏‎ اما‏‎.بود‏‎ آسيا‏‎ جوانان‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ بسيار‏‎ خلائي‌‏‎ كفاشيان‌‏‎ جدايي‌‏‎ دووميداني‌‏‎ در‏‎ مي‌شود؟‏‎ برگزار‏‎ پزشكي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
احمد‏‎ انتخابات‌‏‎.‎بود‏‎ نكرده‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ ويژه‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ سازمان‌‏‎ خود‏‎
فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دروني‌‏‎ تنشهاي‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ دووميداني‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ درگاهي‌‏‎
خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ورزش‌‏‎ رئيس‌‏‎ زماني‌‏‎ خود‏‎ درگاهي‌‏‎ احمد‏‎ اتفاقا‏‎.‎كرد‏‎ ايجاد‏‎
دووميداني‌‏‎ غير‏‎ افراد‏‎ انتخاب‏‎.نمي‌دانست‌‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دووميداني‌‏‎ داخلي‌‏‎ بافت‌‏‎ اما‏‎ مي‌شناخت‌‏‎
رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎.‎.‎.و‏‎ شيرودي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ رئيس‌‏‎ مثل‌‏‎
ورزشي‌‏‎ غير‏‎ فعاليت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ درگاهي‌‏‎ كه‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ كرد ، ‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ تضادهاي‌‏‎ دووميداني‌‏‎
.گذراند‏‎ الجزاير‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ سرپرستي‌اش‌‏‎ كوتاه‌‏‎ دوره‌‏‎ از‏‎ صباحي‌‏‎ چند‏‎ (فرهنگي‌‏‎)
به‌‏‎ بگيرد‏‎ شكل‌‏‎ منتظره‌‏‎ غير‏‎ اتفاقي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ امكان‌‏‎ نيز‏‎ دووميداني‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
ديده‌‏‎ جلالي‌‏‎ حسين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ غياثي‌‏‎ تيمور‏‎ مثل‌‏‎ دووميداني‌‏‎ پيشكسوتهاي‌‏‎ نامزدها‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ خصوص‌‏‎
.مي‌شود‏‎
ديگر‏‎ انتخابات‌‏‎ حتي‌‏‎ گفتيم‌‏‎ همانطوركه‌‏‎ پردردسر ، ‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ حالا‏‎ و‏‎
را‏‎ زيادي‌‏‎ افراد‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فدراسيونها‏‎
.است‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎ آدم‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ واقعي‌اش‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئول‌‏‎ كساني‌‏‎ حتي‌‏‎.‎آمده‌اند‏‎ آن‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎ فوتبالي‌‏‎ غير‏‎ و‏‎ فوتبالي‌‏‎
دكتر ، ‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎ تيمسار‏‎ از‏‎ و‏‎ بودند ، ‏‎ بيگانه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ با‏‎ مي‌كردند‏‎ معلمي‌‏‎ مدرسه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
شود‏‎ تامين‌‏‎ بدني‌‏‎ تربيت‌‏‎ سازمان‌‏‎ نظر‏‎ بايد‏‎ فقط‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎."بايد‏‎ ديگري‌‏‎ انتخاب‏‎" پس‌‏‎
گوناگوني‌‏‎ ابعاد‏‎ اكنون‌‏‎ فوتبال‌‏‎.كند‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ مديري‌‏‎ صاحب‏‎ فوتبال‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎
.گرفت‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ ورزش‌‏‎ بزرگي‌‏‎ به‌‏‎ جداگانه‌‏‎ بخش‌‏‎ يك‌‏‎ ورزش‌ ، ‏‎ كل‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎
قليچ‌خاني‌‏‎ سيامك‌‏‎

:فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بازرس‌‏‎ كريمي‌‏‎ حسن‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ كلان‌دور‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎


و‏‎ سياسي‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎ داشتن‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ بازرس‌‏‎ "كريمي‌‏‎ حسن‌‏‎":‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
براي‌شركت‌‏‎ دلايل‌خود‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ را ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ مستعد‏‎ و‏‎ توانمند‏‎ نيروهاي‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ اجرايي‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎
دفتر‏‎ اجتماعات‌‏‎ سالن‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ رسانه‌ها‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ نشست‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:گفت‌‏‎ فوق‌‏‎ مطلب‏‎ تصريح‌‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ فدراسيون‌ها‏‎ مشترك‌‏‎ امور‏‎
اساسي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ دور‏‎ خود‏‎ كلان‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ اجرايي‌ ، ‏‎
واگذاري‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تصدي‌گري‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ فوتبال‌‏‎ آينده‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
كافي‌‏‎ زمان‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ جلوگيري‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ جزيي‌‏‎ امور‏‎ از‏‎ تشكلها‏‎ يا‏‎ و‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ اختيارات‌‏‎
كارها‏‎ انجام‌‏‎ حسن‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ مدون‌‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ سياست‌گذاريهاي‌‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ كشور‏‎ استانهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ به‌‏‎ يكسان‌‏‎ نگاهي‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ مشكلات‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
تواناييهاي‌‏‎ و‏‎ استعدادها‏‎ براساس‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ پتانسيل‌هاي‌‏‎ استان‌‏‎ هر‏‎:گفت‌‏‎
افزايش‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ كيفي‌‏‎ سطح‌‏‎ طريق‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ را‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ استان‌‏‎ هر‏‎
.داد‏‎
تربيت‌بدني‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ پسنديده‌تر‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استانداري‌‏‎ عمراني‌‏‎ امور‏‎ معاون‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ رياست‌‏‎ كانديداي‌‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ منصوب‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شخصي‌‏‎
برخوردار‏‎ فدراسيون‌‏‎ اين‌‏‎ رياست‌‏‎ تصدي‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ برابر‏‎ شانس‌‏‎ از‏‎ نامزدها‏‎ تمامي‌‏‎ تا‏‎ نمي‌شد‏‎
.مي‌شدند‏‎

پهلواني‌‏‎ ورزش‌‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎:‎طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎
شدم‌‏‎ كشتي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ نامزد‏‎


از‏‎ رخصت‌‏‎ با‏‎:‎ديروزگفت‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ سرپرست‌‏‎ طالقاني‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشتي‌ ، ‏‎ مردمي‌‏‎ و‏‎ پهلواني‌‏‎ به‌ورزش‌‏‎ خدمت‌‏‎ دف‌‏‎_ه‏‎ با‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ بزرگترها‏‎
. شدم‌‏‎ فدراسيون‌كشتي‌‏‎ ت‌‏‎_رياس‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ نامزد‏‎
سابق‌‏‎ روساي‌‏‎ پيشكسوتان‌و‏‎ بزرگترها ، ‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ رخصت‌‏‎ و‏‎ اجازه‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎
رضا‏‎ امير‏‎ پور ، ‏‎ سيروس‌‏‎ ز‏‎_پروي‏‎ ‎‏‏،‏‎ تركان‌‏‎ مهندس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ خادم‌‏‎ محمد‏‎:‎جمله‌‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ فاصله‌5‏‎ در‏‎ تنها‏‎ ‎‏‏،‏‎ معلم‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ منصور‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ خادم‌‏‎
به‌‏‎ داي‌ناكرده‌بي‌احترامي‌‏‎_خ‏‎ تا‏‎ كردم‌‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ اداري‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ حتي‌‏‎ اگر‏‎:‎شد‏‎ يادآور‏‎ طالقاني‌‏‎.‎نشود‏‎ انتخابات‌‏‎ شركت‌كننده‌در‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
اعلام‌مي‌كرد ، ‏‎ انتخابات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎
:افزود‏‎ وي‌‏‎ شوم‌‏‎ عمل‌‏‎ وارد‏‎ وي‌‏‎ با‏‎ رقابت‌‏‎ اجازه‌نمي‌دادم‌كه‌براي‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎
فدراسيون‌‏‎ در‏‎ دليل‌حضور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ يادآوري‌‏‎ بايد‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ شدن‌‏‎ روشن‌‏‎ براي‌‏‎
روساي‌‏‎ از‏‎ آراء‏‎ جمع‌كردن‌‏‎ و‏‎ رايزني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ موقت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ داشتن‌‏‎ و‏‎ كشتي‌‏‎
اعتقاد‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ ‎‏‏،‏‎ بود‏‎ راي‌نخواهم‌‏‎ صاحب‏‎ ارگانهاي‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ استانها‏‎ هيات‌هاي‌كشتي‌‏‎
.شود‏‎ برگزار‏‎ آزاد‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ انتخابات‌‏‎ دارم‌‏‎
ن‌دادند ، ‏‎__توانايي‌هاي‌م‏‎ به‌‏‎ هيات‌هاراي‌‏‎ مسئولان‌‏‎ اگر‏‎:‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ طالقاني‌‏‎
اين‌‏‎ غير‏‎ باشم‌ ، در‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهم‌‏‎ را‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎
. رفت‌‏‎ خواهم‌‏‎ خود‏‎ كار‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎
.كرده‌اند‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انتخابات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ نفر‏‎ تعداد 9‏‎

نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ تهران‌در‏‎ جوانان‌‏‎ شگفتي‌‏‎
كشور‏‎ قهرماني‌‏‎


نوزدهمين‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ معلولين‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ ورزشهاي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بطور‏‎ و 2‏‎ دسته‌ 1‏‎ دو‏‎ در‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎ معلولين‌‏‎ و‏‎ جانبازان‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ شش‌‏‎ پيكارها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ آغاز‏‎ بهزيستي‌‏‎ وحدت‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎
بصورت‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ استانهاي‌‏‎ از‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ هشت‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ برگزار‏‎ دوره‌اي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ نامدار‏‎ تيمهاي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ اكثر‏‎ اگرچه‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ بايد‏‎ اما‏‎ بوديم‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ شاهد‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ كوله‌باري‌‏‎
تهران‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ قزوين‌‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ آذربايجان‌شرقي‌ ، ‏‎ تهران‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎ جوانگرايي‌‏‎
.شد‏‎ شناخته‌‏‎ رقابتها‏‎ شگفتي‌ساز‏‎

تهران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎


شد‏‎ دنبال‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
تيم‌‏‎ (‎بر 2‏‎ ‎‏‏3‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ كمپاني‌‏‎ شعبان‌‏‎ و‏‎ فريادشيران‌‏‎ ناصر‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎ آذربايجان‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎
گوزلو‏‎ صادق‌‏‎ و‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ صادقي‌ ، ‏‎ جمال‌‏‎ توسط‏‎ آذربايجان‌‏‎ گلهاي‌‏‎.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎
.بودند‏‎ بهترينها‏‎ جزو‏‎ قمري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ كنگراني‌‏‎ رضا‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ به‌ثمر‏‎
برگزار‏‎ تيمي‌‏‎ هشت‌‏‎ گروه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ هاي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
راه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ زيرگروه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
صعود‏‎ مدعيان‌‏‎ جزو‏‎..و‏‎ مقاومت‌‏‎ آذربايجان‌ ، ‏‎ كوثر ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌كنند‏‎ پيدا‏‎
.هستند‏‎

شد‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎


مهاجم‌‏‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فني‌‏‎ كادر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ دعوت‌‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ اه‌سپاهان‌‏‎_باشگ‏‎
تيم‌هاي‌ملي‌‏‎ كمپ‌‏‎ محل‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ دي‌‏‎ يكشنبه‌ 22‏‎ روز‏‎ ساعت‌ 11‏‎ مي‌بايست‌‏‎ وي‌‏‎
.يابد‏‎ حضور‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
در‏‎ ور‏‎__حض‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌ 41‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
اروگوئه‌‏‎ كنگ‌ ، ‏‎ هنگ‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ باحضور‏‎ كه‌‏‎ كنگ‌‏‎ هنگ‌‏‎ چهارجانبه‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
ود ، ‏‎_مي‌ش‏‎ برگزار‏‎ آينده‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا 15‏‎ تاريخ‌ 12‏‎ از‏‎ دانمارك‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ آماده‌‏‎

شد‏‎ استقلال‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎


ما‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.گشت‌‏‎ خواهد‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ پرسپوليس‌ ، ‏‎ با‏‎
صورت‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎
.است‌‏‎ نگرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ نهايي‌‏‎ تصميم‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ اما‏‎ داده‌ايم‌‏‎
ديدار‏‎ از‏‎ وپس‌‏‎ است‌‏‎ برخوردار‏‎ گراني‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ پورحيدري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ واقعيت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ تعيين‌‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پرسپوليس‌‏‎
همچنان‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كخ‌‏‎ رولند‏‎ تقويت‌‏‎ ما‏‎ هدف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تصميم‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ درباره‌‏‎ استقلال‌‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎
را‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ داريم‌‏‎ قصد‏‎ فني‌‏‎ مدير‏‎ يك‌‏‎ آوردن‌‏‎ با‏‎ لذا‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ حمايت‌‏‎ را‏‎ آلماني‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ كماكان‌‏‎ كخ‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ فني‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ دخالت‌‏‎ منزله‌‏‎ به‌‏‎ پورحيدري‌‏‎ آمدن‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.كنيم‌‏‎ تقويت‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ گيرنده‌‏‎ تصميم‌‏‎ فني‌‏‎ مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.