فرهنگ
غربت شمس
هنر
لبخند ميليون دلاري
red.gif
HAMSHAHRI
May, 13, 2003
سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۲
شماره ۳۰۴۸- May, 13, 2003
جهان
نقشه راه
ايران
حاشيه حكم ملي ـ مذهبي ها
ديپلماسي ايران در گفت و گو با معاون وزير امورخارجه
فرصت  از دست رفته
من عميقاً معتقدم كه اگر درك درستي از فروپاشي شوروي داشتيم و به شرايط واقع بينانه نگاه مي كرديم نه تنها مشكلات پيش از آن را حتي با آمريكا حل مي كرديم بلكه فرصت هاي مهمي را در منطقه به دست مي آورديم اين فرصت ها از دست رفت و فروپاشي شوروي مايه تهديدها عليه ما شد
011245.jpg

اقتصاد
ايران
جهان
زندگي
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |  ايران  |  جهان  |  زندگي  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |