جمعه ۲ آبان۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۰۴
تنش هاي جدي آب در راه است
004898.jpg

معاون امور آب و فاضلاب وزارت نيرو گفت: افزايش جمعيت و محدوديت منابع آب دو چالش عمده جهان است.
« عباس شفيعي» در ششمين همايش كشوري بهداشت محيط كشور در محمودآباد مازندران با اشاره به رشد جمعيت كره زمين از يك ميليارد و شش ميليون نفر و افزايش سرانه مصرف آب به ده برابر، افزود: اين امر در سال ۲۰۲۵ باعث تنش هاي جدي آب در اغلب كشورها خواهد شد.
امروز دو معضل اساسي در دنيا و كشور ما پيش روست؛ افزايش جمعيت و محدوديت منابع آبي بنابراين هر كشوري كه بتواند در قرن ۲۱ كه قرن آب نامگذاري شده بين اين دو توازن برقرار كند به توسعه پايدار دست پيدا مي كند. براي وصول به توسعه پايدار در بخش آب و فاضلاب، علاوه بر مديريت، تامين مصرف و كنترل تقاضا الزامي است و بازسازي سامانه هاي فرسوده تاسيسات براي كاهش هدر رفتن آب، استفاده مجدد از پساب فاضلاب به ويژه حراست منابع محدود آب كشور از يك سو و توسل جستن به فرهنگ سازي آموزش همگاني و ايجاد حسايت عمومي مردم نسبت به كميت و كيفيت آب درصدر برنامه ها بايد قرار گيرد.
به رغم تصويب قوانين و مقررات كنترل آلودگي و حفاظت از منابع آب به دليل عدم اجراي بسياري از اين برنامه   ها و وجود پاره اي از مشكلات از جمله برداشت بيش از حد از سفره هاي زيرزميني و توسعه بي رويه و لجام گسيخته شهرها، عدم رعايت حريم منابع آبي، تخليه پساب هاي تصفيه نشده به منابع آبي و استفاده نادرست از كودها و سموم، متاسفانه آلودگي منابع آب همچنان روبه گسترش است و در آينده آب به عنوان منبع ارزان به حساب نخواهد آمد.
معاون وزير نيرو تاكيد كرد: براي مقابله با كمبودها و اطمينان از پايداري در اين زمينه دو راهكار پيش رو داريم كه همه سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها بايد براساس آن باشد. راهكار اول افزايش كارآمدي نيروي انساني از طريق ارتقاي دانش تخصصي، مهارت كار، كارآفريني به مفهوم خلاقيت، ابتكار و نوآوري و آموزش و اصلاح ساختاري سازماني و راهكار دوم افزايش كارآمدي توان تاسيساتي، به كارگيري فناوري هاي نوين و ايجاد سامانه هاي پيشرفته در بهره برداري از فرآيندهاي موجود، مديريت اطلاعات و ايجاد ظرفيت هاي پيشگيرانه است.
توسعه شهرنشيني از مقتضيات امروز بشري است و لازمه شهرنشيني و رفاه عمومي، برخورداري كامل از خدمات زيربنايي به ويژه خدمت تامين آب و دفع بهداشتي فاضلاب است و اين مسئوليت در شهرها از ۱۲ سال گذشته و در روستاها از يك سال گذشته به عهده وزارت نيرو گذاشته شده است.
حدود ۶۹ درصد از جمعيت كل كشور با حدود ۵/۴۵ ميليون نفر از خدمات شركت آب و فاضلاب شهري و ۲۳ درصد از جمعيت كشور، معادل ۱۶ ميليون نفر مستقيماً و مابقي به طور غيرمستقيم از خدمات شركت هاي آب و فاضلاب روستايي بهره مند هستند.
تا پايان سال ۸۱ بيش از ۷/۹۷ درصد جمعيت شهري و نزديك به ۶۰درصد جمعيت روستايي كشور از خدمات آب شرب برخوردار شدند در حالي كه در بخش فاضلاب، جمعيت تحت پوشش جمع آوري فاضلاب شهري رقمي حدود ۲۰ درصد و در سطح روستاها متاسفانه كمتر از نيم درصد است.
معاون وزير نيرو، رشد و توسعه بخش آب و فاضلاب را موجب ارتقاي سطح بهداشت عمومي و رفاه مردم و نهايتاً توسعه جوامع و توسعه پايدار عنوان كرد.
وي مهم ترين وظيفه وزارت نيرو را در بخش فاضلاب جبران عقب ماندگي گذشته و تسريع در اجراي طرح هاي فاضلاب در كليه شهرهاي كشور با در نظر گرفتن اولويت مسايل زيست محيطي اعلام كرد و افزود: در نتيجه اجراي اين طرح ها نه تنها حدود سه ميليارد مترمكعب آب جهت كشاورزي در اراضي مستعد اطراف شهرها حاصل مي گردد بلكه از آلوده  شدن محيط شهري و روستايي، منابع آبي و خسارت به ابنيه و تاسيسات جلوگيري شده و به ارتقاي سطح بهداشت عمومي و سلامت جامعه كمك خواهد كرد.
مهندس شفيعي در پايان با بيان برنامه كلان بيست ساله برنامه چهارم (پنج ساله) در بخش آب و فاضلاب كشور گفت: شاخص هاي برخورداري تا پايان برنامه چهارم در بخش آب شهري به ۵/۹۹ درصد و در بخش آب روستايي به مرز ۹۰ درصد خواهد رسيد.
وي افزود: در بخش فاضلاب هم شاخص برخورداري از ۲۰ درصد فعلي در شهرها به مرز ۴۰ درصد و در روستاها از نيم درصد فعلي به هشت درصد خواهد رسيد.
همچنين در حاشيه برگزاري اين همايش، اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط كشور انتخاب شدند. در اين انتخابات دكتر عليرضا مصداقي فر، دكتر سيمين ناصري، دكتر انوشيروان محسني، دكتر نعمت ا... جعفرزاده، دكتر اميرحسن محوي، دكتر ذبيح ا.. يوسفي و دكتر محمد ملكوتيان به عنوان اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط كشور براي مدت دو سال انتخاب شدند.
دكتر «عليرضا مصداقي نيا» دبير انجمن علمي بهداشت محيط ايران نيز در همايش كشوري بهداشت محيط در محمودآباد مازندران، افزود: محيط زيست ابعاد وسيع تري نظير شرايط اجتماعي، فرهنگي، ديني، اقتصادي و سياسي يافته است.
004904.jpg

در كشورهاي پيشرفته جهان امروز عبارات توسعه هوشمندانه و محيط هاي پشتيبان سلامت جامعه در حال ورود به ادبيات علوم محيط زيست است.
وي اضافه كرد: در كشور ما اگرچه با عنايت به قانون حفظ، تامين و ارتقاي سلامت و تندرستي مردم از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است، اما سازمان ها و دستگاه هاي متعددي در امر توسعه و با تاثير مثبت و يا منفي بر سلامت انسان ها و جامعه فعال هستند.
مصداقي نيا گفت: به نظر مي رسد با توجه به مسايل جمعيتي و نيز با عنايت به دانش موجود كه نشان مي دهد درصد بالايي از بيماري هاي غيرواگيردار نظير بيماري هاي قلبي عروقي، سرطان ها و نظاير آنها و نيز بسياري از بيماري هاي واگيردار، مستقيم و يا غيرمستقيم ناشي از عوامل محيطي هستند و از آنجايي كه به هرحال برنامه هاي توسعه در كشور ما در جريان است، عوامل محيطي موثر بر سلامتي انسان ها مي توانند تشديد شوند.
پيش بيني مي شود كه وزارت بهداشت در حال حاضر و بيشتر در آينده جوابگوي مشكلاتي باشد كه ساير سازمان ها با بي توجهي و شايد از روي غفلت ايجاد كرده اند.
وي گفت: به نظر مي رسد براي وزارت بهداشت مقوله بهداشت محيط از اهميت استراتژيك برخوردار بوده و مي بايستي راهكارهاي مناسب براي نظارت بر وضعيت فاكتورهاي بهداشت محيطي كشور و نيز سازوكار مناسب براي ارزيابي بهداشت محيطي طرح هاي توسعه اي در كلان كشور بيابد.
وي افزود: با عنايت به موقعيت يگانه ادغام آموزش علوم پزشكي در سيستم ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور ما كه مدلي بي نظير در كشورهاي جهان است وزارت بهداشت مي تواند سازوكار لازم و مناسب براي همكاري و تعامل دانشگاه ها در مقوله هاي ذكر شده را فراهم كند.

امروز در شهر
كنسرت ماني رهنما در تهران
طي روزهاي ۲ ، ۳ و ۴ دي ماه، كنسرت ماني رهنما در سالن ميلاد تهران برگزار مي شود. بنا به اظهارات دست اندر كاران برگزاري كنسرت ماني رهنما، در اين كنسرت كه متفاوت از ساير اجراهاي رهنما اجرا خواهد شد، وي قطعات جديدي از موسيقي پاپ را به روي صحنه خواهد برد.

خاطرات هنر پيشه در تالار سنگلج
نمايش خاطرات هنر پيشه نقش دوم نوشته بهرام بيضايي و كارگرداني هادي مرزبان از امروز ساعت ۳۰/۱۸ در تالار سنگلج به روي صحنه مي رود.
گفتني است طراحي صحنه اين نمايش به عهده مجيد مير فخرايي و هنرمنداني همچون ميكاييل شهرستاني، فرزانه كابلي، محمد عمراني،علي رامز و... به ايفاي نقش مي پردازند.
علاقه مندان جهت تهيه بليت مي توانند همه روزه از ساعت ۱۸-۹ به گيشه تالار سنگلج واقع در ضلع جنوبي پارك شهر مراجعه كنند.

اتللو در تالار وحدت
لوريس چكناواريان اين بار قصد دارد براي اولين بار همزمان با اجراي كنسرت موسيقي توسط اركستر رودكي «ارمنستان» پخش فيلم اتللو «صامت محصول ۱۹۲۲» به كارگرداني ديميتري بوچوفسكي را از ۴ آبان ماه ساعت ۲۱ در تالار وحدت اجرا كند.
علاقه مندان جهت تهيه بليت مي توانند از امروز از ساعت ۱۸-۹ به گيشه تالار وحدت مراجعه كنند.
004902.jpg

نمايشگاه آثار پگاه واليزاد
پگاه واليزاد، آثار جديد نقاشي رنگ و روغن خود را از اول آبان  به مدت يك هفته در نگارخانه «نقش جهان» به نمايش مي گذارد. از آثار اين هنرمند شايسته، قبلاً هشت نمايشگاه در داخل و خارج كشور برگزار شده است.
نمايشگاه آثار واليزاد، همراه با نقاشي هاي رضا ملك زاده، در معرض تماشا و نقد علاقه مندان قرار مي گيرد.گالري نقش جهان در زعفرانيه، چهارراه اول، نبش خيابان پرزين، شماره ۱۲ (تماشاگه زمان) واقع است.ساعات بازديد ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۲۰بعدازظهر در روزهاي عادي و روز جمعه ۱۶تا ۲۰ بعدازظهر است.

نمايشگاه كتاب هاي خارجي
پنجمين نمايشگاه كتاب هاي خارجي به منظور دسترسي متقاضيان در موسسه شهر كتاب برگزار مي شود.بيش از ۳۵۰۰ عنوان كتاب در موضوعات فلسفه، دين، علوم اجتماعي، ادبيات و رمان، تاريخ هنر، معماري، عكاسي، نقاشي و... به علاقه مندان ارايه مي شود.اين نمايشگاه از سوم آبان ماه در فروشگاه كتاب آبان واقع در چهار راه زرتشت شرقي و حافظ شمالي برپا مي شود.همچنين به مناسبت بازگشايي دانشگاه هاي كتاب هاي علوم كامپيوتر با تخفيف ويژه عرضه مي شود. علاقه مندان مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر در مورد نمايشگاه با شماره تلفن هاي ۶- ۸۰۵۷۳۳ تماس بگيريد.

نمايشگاه سازمان ملل در تهران
نمايشگاه «فعاليت هاي سازمان ملل متحد» به مناسبت روز ملل با حضور شخصيت هاي سياسي و كشوري در فرهنگسراي ملل گشايش يافت. در اين نمايشگاه آثار عكس و پوستر از فعاليت هاي سازمان ملل متحد در زمينه هاي كمك رساني به مردم، نمايش داده شده است.
«حسن فراهاني» مسئول روابط عمومي فرهنگسراي ملل هدف از برپايي اين نمايشگاه را بررسي اهداف راهبردي سازمان ملل متحد در توسعه هزاره سوم جهان پيشرفته امروز عنوان كرد.وي بازارچه عرضه مواد غذايي و صنايع دستي تهيه شده تعاوني بانوان جنوب تهران را به عنوان بخشي از پروژه «شهر سالم» كه توسط سازمان بهداشت جهاني اجرا مي شود را از برنامه هاي امروز اين نمايشگاه عنوان كرد.علاقه مندان مي توانند براي بازديد از اين نمايشگاه به نشاني بزرگراه آيت ا... صدر، ميدان پيروز، بوستان قيطريه، فرهنگسراي ملل مراجعه كنند.

پيش بيني وضع هوا
سازمان هواشناسي وضع هواي كشور را در ۲۴ ساعت آينده پيش بيني كرد. به گزارش اين سازمان، هواي سواحل درياي خزر صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با وزش باد گرم خواهد بود.هواي استان هاي اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي و شمال خراسان صاف تا قسمتي ابري در ساعات بعد از ظهر در بعضي از نقاط اين استان ها با افزايش نسبي ابر پيش بيني مي شود.هواي استان هرمزگان، جزاير تنب بزرگ و كوچك، ابوموسي، سواحل خليج فارس و درياي عمان صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار و مه رقيق صبحگاهي خواهد بود.هواي استان هاي يزد، سمنان و بلوچستان و جنوب خراسان صاف تا قسمتي ابري در بعضي نقاط با وزش باد و گرد و خاك پيش بيني مي شود.هواي استان تهران و ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري خواهد بود. حداكثر و حداقل دماي هواي امروز و امشب تهران با يك درجه افزايش نسبت به شب و روز گذشته به ۱۵و ۲۸درجه سانتي گراد مي رسد.

بعضي ها از فكر كردن بيشتر از مردن مي ترسند!
ترس از تغيير
شما براي درك درست يك حقيقت بارها يك تجربه را بايد تكرار كنيد تجربه هاي خود را مرور كنيد و حقايق آنها را استخراج كنيد انسان ها به راحتي به حقيقت تغيير تن در نمي دهند  آنها حاضرند ضررهاي بزرگي در زندگي خود ببينند ولي حاضر نيستند تغيير كنند
004930.jpg
دكتر مسعود جان بزرگي - روان شناس
بسياري از اوقات مردم فكر مي كنند منطق و احساس دو خط مجزا هستند. بنابراين همواره با اين جملات رو به رو هستيم كه «نمي خواهم احساسي تصميم بگيرم»، «نمي خواهم زندگيم را تنها بر اساس منطق بنا كنم» و «عقل»، «حال يا احساس» و «رفتار و عمل» ما در عين حالي كه ابعاد متفاوت وجودي ما هستند و هر كدام حوزه خاصي را به خود اختصاص داده اند، ولي كاملاً بر هم تاثير مي گذارند. بنابراين طرح اين موضوع كه ما مي خواهيم بر اساس يكي از اين ابعاد زندگي خود را سامان دهي كنيم، از همان ابتدا طرح درستي نيست. به نظر مي رسد بر اساس الگويي كه آلبرت اليس (A.Ellis) روان شناس شناختي معروف براي زندگي انسان ها و نجات كساني كه درگير با مسايل و مشكلات خود هستند، ارايه كرده است. اين سه جنبه كاملاً به هم وابسته هستند ولي مسئوليت اصلي بسياري از مسايل به فكر و شناخت انسان ها بر مي گردد. بر همين اساس تلاش كرده ايم كاربردهاي اين نظريه را به زبان ساده براي مردم بيان كنيم.
بارها در جلسه مشاوره با اين جمله رو به رو شده ام كه من خودم براي بسياري از افراد مشاور هستم و همه وقتي مشكلي پيدا مي كنند، پيش من مي آيند و من هم براي آنها مشاوري قوي هستم، ولي نمي دانم چرا براي خودم نمي توانم كاري را از پيش ببرم.
به راستي چرا ما اشتباهات تكراري داريم، به قول اليس آيا انسان ها ذاتاً به تفكر غيرمنطقي گرايش دارند؟ چرا افراد در اوج موفقيت به بخت و اقبال خود پشت پا مي زنند؟ چرا انسان ها از فكر كردن درباره فكر كردن خود مي ترسند؟ بارها اتفاق افتاده است كه مراجعي وقتي چشمان خود را مي بندد تا به يك تصويرسازي مثبت دست بزند، حالش بد مي شود و آن قدر افكار منفي به او هجوم مي آورد كه مجبور به استفاده از دارو مي شود.
چرا حتي وقتي كسي مطلب روان شناسي را به صراحت و بارها مي خواند، اولاً هر بار يك برداشت متفاوت دارد؟ ثانياً علي رغم اقرار به درست بودن آنها و حتي اعتراف به اين كه بر زندگيم تاثير شگرفي نهاده است، باز هم همان حال و همان احوال و همان اشتباهات را دارد؟
واقعيت اين است كه هر كسي يك صافي يا فيلتر ذهني دارد كه واقعيت ها را متناسب با آن كه در واقع تمايل او است، درك مي كند. از شما تقاضا دارم وقتي اين مطالب را مطالعه مي كنيد برداشت هاي خود را در پايان بنويسيد و سپس با يك فاصله چند ساعته دوباره مطالب را بخوانيد و دوباره برداشت هاي خود را در حالي كه برداشت هاي قبلي را مطالعه نكرده ايد، بنويسيد، آنگاه مي بينيد كه شما چقدر برداشت هاي متفاوتي داريد. درست است حال شما، موقعيت شما و محرك هاي موجود در هر موقعيت بر ادراك شما تاثير مي گذارد و اين واقعيت دقيق تر است كه شما از اين مطالب چيزي را بهتر مي فهميد كه تمايل داريد، شما بسياري از حروف، جملات و كلمات را نمي بينيد. خيلي از «اگرها» و «اما»هاي متن را حذف مي كنيد، بسياري از بايدها و حكم هاي قطعي را براي خود برداشت مي كنيد و بر اساس همان هم ممكن است براي ديگران به سخنراني بپردازيد و به ديگران مشاوره بدهيد اين فيلترها چگونه به وجود مي آيند؟ آيا به دليل اين كه در مقاطعي از زندگي ما قدرت تجزيه و تحليل نداريم اين فيلترها ايجاد مي شوند و بعدها بر زندگي ما سايه مي افكنند؟ يا اين كه واقعاً ما براي خودمان وقت نمي گذاريم تا اين قواعد را شناسايي و آنها را از ذهن خود دور كنيم؟
تقاضا دارم در يك موقعيتي كه احساسات شما جريحه دار شده است، به تجزبه و تحليل حال و فكر خود بپردازيد، ببينيد چقدر بايد و نبايد داريد، چقدر خود را سرزنش مي كنيد، چقدر به دنبال مقصر مي گرديد، چقدر ديگران را محكوم مي كنيد، چقدر مسايل را گردن شرايط و موقعيت مي اندازيد و به همين راحتي ما قواعد خود تخريبگرانه را در زندگي خود تقويت كرده ايم. روش (REBT) آلبرت اليس به ما كمك مي كند چگونه اين قواعد را شناسايي كنيم، چرا بايد آنها را از ذهن خود دور كنيم و چگونه قواعد درست و منطقي را جايگزين آنها كنيم.
تحليل اين موقعيت هاي احساسي به ما كمك مي كند تا قواعد خود تخريبگرانه را شناسايي كنيم. اما يك مشكل اساسي جالب توجه اين است كه وقتي در بسياري از مواقع از مراجعيني كه به مركز مشاوره آمده اند، مي خواهيم كه بر اساس اصول علمي خاص تمرين كنند تا مثل يك موجود ضعيف برخورد نكنند، آنها بر اساس فيلترهاي ذهن خود دقيقاً فكر مي كنند بايد عكس آن را رفتار كنند، بنابراين به راحتي گزارش  مي كنند كه اين هفته بر اساس نظر شما سعي كرده ام مادر شوهرم هر چه مي گويد حسابي جوابش را بدهم، او را شستم و كنار گذاشتم به خود گفتم بگذار با اعتماد به نفس كار كنم چرا اين قدر بايد تو سري خور باشم، در حالي كه اين رفتارها هم به اندازه رفتارهاي خودتخريبگرانه اول اشتباه هستند.
نكته اي كه اشاره به آن بنيادي است آن است كه تغيير نياز به وقت، تمرين، تلاش و پيگيري دارد واقعيت ديگري كه لازم است بدانيم اين است كه هيچگاه يك نوشته، يك كتاب يا حتي گفته هاي يك روان شناس نمي تواند در شما تغيير اساسي ايجاد كند، مي دانيد چرا؟ چون شما ناخواسته و گاهي كاملاً خواسته آن متون و گفته ها را متناسب با ميل خود تغيير مي دهيد وقتي مي بينيد تغيير نمي كنيد به راحتي درست بودن متن يا اعتبار كار روان شناس را زير سؤال مي بريد. شما براي درك درست يك حقيقت بارها يك تجربه را بايد تكرار كنيد، تجربه هاي خود را مرور كنيد و حقايق آنها را استخراج كنيد. انسان ها به راحتي به حقيقت تغيير تن در نمي دهند،  آنها حاضرند ضررهاي بزرگي در زندگي خود ببينند ولي حاضر نيستند، تغيير كنيد.
يادم نمي رود مراجعه كننده اي را كه حتي از دين كه منطقي ترين سبك زندگي را پيشنهاد مي كند براي يك زندگي كاملاً خودتخريبي استفاده مي كرد. او همسر خود را بارها و بارها كتك مي زد و او را به بدترين شكل تنبيه مي كرد. وقتي از او خواستم دليل كارش را توضيح دهد، برايم آيه و حديث مي خواند، اين جا كاملاً معلوم است كه ذهن برخي افراد حتي وحي آيه الهي را همان گونه كه دوست دارند برداشت مي كنند. به او گفتم نزديك ترين يا عامل ترين فرد به دين چه كسي است؟ او گفت: پيامبر يا امامان. سپس سؤال كردم كه آيا تا به حال در طول تاريخ خوانده يا شنيده اي كه پيامبر يا امامي همسرش را كتك زده باشد؟ چون اين سؤال اعتقادات غلط او را مورد هجوم قرار داده بود با عصبانيت جلسه مشاوره را ترك كرد و آخرين جمله اش اين بود كه شما يك عمر اعتقادات مرا مي خواهي با يك جلسه زير سؤال ببري؟
بنابراين مي بينيم كه به راحتي افراد باورهاي خود را متناسب با تمايلات خود سازمان مي دهند و اين بزرگ ترين مسير تخريب زندگي است.
بسياري از قضاوت هاي ما درباره ديگران هم شكلي عجيب و غريب دارد. مثلاً همسري كه شريك زندگي خود را ديوانه يا عصبي و بي عقل خطاب مي كند، دقيقاً و با ۱۸۰ درجه اختلاف تفكر خود انتظار دارد او رفتاري عاقلانه، آرام و از روي عقل و منطق از خود نشان دهد. او ساعت ها با من بحث مي كند كه همسرش واجد ويژگي هاي فوق است ولي خودش عصباني است و مي گويد دارم ديوانه مي شوم چون همسرم رفتاري غيرعقلاني دارد.
در اين مثال تخريب اصلي اين است كه ما يك فرد را با يك برچسب ديوانه يا بي عقل در همه رفتارهايش پيش داوري مي كنيم. حقيقت اين است كه حتي يك فرد ديوانه هم هميشه رفتار ناجور از خود بروز نمي دهد. هيچكس كاملاً ديوانه يا بي عقل نيست. گاهي افراد عقب مانده ذهني هم رفتاري عاقلانه تر از باهو ش ها از خود بروز مي دهند. ما علاقه خاصي داريم كه مسايل را طبقه بندي كنيم، تعميم بدهيم و نسبت به بعضي  رفتارها بدون دليل خاصي حساسيت نشان دهيم. واقعاً بر اين باوريم كه ديگران، بايد مثل ما آن طور كه ما انتظار داريم رفتار كنند، در حالي كه همين فرد خودش مطابق انتظارات خودش رفتار نمي كند و اين واقعاً عجيب نيست؟
در اين جا هم اين واقعيت اساسي وجود دارد كه ما اصرار داريم فكر كنيم واقعيت هاي بيرون از خودمان و وقايع ما را عصبي مي كنند و آشفته، در حالي كه خودمان مسئول اين آشفتگي ها هستيم و بعد عجيب تر اين كه ما پيش روان شناس مي رويم تا او آن وقايع و افراد را براي ما تغيير دهد و يا به جاي ما فكر كند و تصميم بگيرد. واقعيت روان شناس و مشاوره هم گاهي اوقات خوب درك نمي شود، حتي توسط خود آنها.
هر چند مي دانيم مطالب اين سلسله از مباحث را هم نصفه كاره مطالعه خواهيد كرد و كم و بيش روي شما تاثير خواهد گذاشت ولي معتقديم كه حتماً اين مقدار تلاش هم مي تواند مقدمه حركت هاي بزرگ و اصولي در زندگي باشد. بياييم خود را به مرور تجزيه و تحليل كنيم و در اين مسير خود تحليلگري تلاش كنيم.
۱- احساس ها و حال خود را به خصوص در مواقعي كه يك حال بد را پشت سر مي گذاريم ارزيابي كنيم.
۲- تلاش كنيم از بزرگ نمايي احساس ها يا چگونگي بزرگ نمايي آنها آگاهي پيدا كنيم.
۳- با درك چگونگي تغيير فكر و تاثير آن بر حال و هواي خود مداوم تمرين كنيم، براي اين كار ما تلاش مي كنيم اطلاعات لازم را در اختيار شما بگذاريم.
ما مراجعين خود را وادار به تمرين روزانه مي كنيم و با اين كار تا به حال بسياري از افراد با همت خود زندگيشان را تغيير داده اند، حتي آنها را وادار كرده ايم تجربه هاي منفي و شكست هاي خود را تجزيه و تحليل كنند و آنها را با ديد جديد بنگرند. آنها ياد مي گيرند كه چگونه به تغييرات مثبت خود پاداش بدهند و چگونه سهل انگاري هاي خود را مجازات كنند. خريدن يك لباس زيبا كه هميشه به دنبالش بوده ايد تشويق  بجايي براي بالا بردن انگيزه خود است و ريختن يك مقدار پول به حساب كسي كه ادعا مي كنيد از او بدتان مي آيد تنبيه سختي است، پس آماده باشيد براي تغيير، اميدوارم اين مطالب راهنمايي همه كساني باشد كه به ارتقاي خود مشغولند و حاضرند با خلاقيت خود اين مطالب را براي بالا بردن سطح زندگي و موفقيت به كار گيرند.

كلانشهر
جشن خودروهاي سبز
004928.jpg
هر دستگاه  موتورسيكلت  مطابق  بااستانداردهاي  روز دنيا بالغ  بر هشت  برابر يك  خودروي  مطابق  با استانداردآلودگي  توليد مي كند.
«مجيد شفيع پور» نماينده سازمان محيط زيست در كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا در يكصد و بيست و يكمين  جلسه  كميته  اجرايي  كاهش آلودگي  هواي  تهران  بزرگ  گفت: با پيش  بيني  توليد دو ميليون  موتورسيكلت  در سال  جاري ، در صورتي  كه  موتورسيكلت هاي  توليدي  مطابق  استاندارد باشند به  ميزان  ۱۶ ميليون  خودرو آلودگي  به  هوا افزوده  خواهد شد.
در سال  ۷۶ طبق  يك  بررسي  مشخص  شد در صورتي  كه  موتورسيكلت هاي  توليدي  مطابق  استاندارد آن  زمان  توليد شوند و خودروها نيز مطابق همان  استاندارد باشند، آلودگي  كه  يك  موتورسيكلت  توليد مي كند چهار برابر يك  خودرو خواهد بود.
با در نظر گرفتن  اين  آمار ، بايد اقدام  جدي  در رابطه  با موتورسيكلت هاي  توليدي  در كشور صورت  گيرد زيرا تاثيري  بيشتر از خودروها در آلودگي  هواي  شهرها دارند. در ادامه  طرح  جامع  كاهش  آلودگي  هوا، از ابتداي  سال  مالي  ۸۲چند هزار موتورسيكلت  فرسوده  دو زمانه  با موتورسيكلت هاي  نو چهار زمانه  مطابق  با استاندارد تعويض  خواهند شد.از ميان  يكصد شركت  توليد موتورسيكلت  چهار زمانه  هيچ  يك  موفق  به  دريافت  استاندارد نشده اند كه  البته  يك  فرصت  يك ماهه  براي  دريافت  استاندارد به  شركت ها داده  شده  است .توليد موتورسيكلت هاي  دو زمانه  از ابتداي  تابستان  سال  ۸۳ متوقف  خواهد شد كه  با همكاري  وزارت  صنايع  توليد اين  موتورسيكلت ها به  شدت  كاهش  يافته  است .
«يوسف  حجت » نيز گفت: از ابتداي  سال  ۸۳ نيز شماره گذاري  موتورسيكلت هاي  توليدي  منوط به  داشتن  گواهينامه  استاندارد آلودگي  است  و موتورسيكلت هاي  فاقد استاندارد شماره گذاري  نخواهند شد. استاندارد اعلام  شده  به  كارخانه هاي  خودروسازي  براي  سال آينده و براي  سال  ۸۴ است  كه  خودروي  پيكان  قادر به  تاييد در اين  استاندارد نيست  و توقف  توليد آن  از سال  ۸۴ به  كارخانه  سازنده  آن  اعلام  شده  است . مقرر شد مطالب  عنوان  شده  در رابطه  با مشكلات  فني  اتوبوس ها و عدم  ايمني آنها ، ايمن  نبودن  ايستگاه هاي  سوخت  گاز طبيعي  و نشت  گاز از اين  ايستگاه ها در جلسه  مشترك  بين  سازمان  حفاظت  محيط زيست  ، شهرداري  تهران  ، شركت هاي  خودروساز داخلي  و سازمان  بهينه سازي  مصرف  سوخت  كشور بررسي  شود و نتيجه گيري  اعلام  شود كه  تمامي  سازمان هاي  مرتبط با اين  موضوع  ملزم  به  رعايت  آن  شوند.
۱۳آبان  ماه  جشن  خودروهاي  سبز برگزار مي شود و در اين  جشن  خودروهايي  با سوخت پاك  (گاز طبيعي ) در شهر عبور مي كنند.
دكتر «احمد مسعود» استاد دانشگاه  علوم  پزشكي  تهران  و ايمونولوژيست نيز مي گويد : هر فرد تهراني ، روزانه  حداقل  ۲۰ تا ۲۵ گرم  خاك  تنفس  مي كند و اين  سيستم  دفاعي  بدن  است  كه  بايد قوياً با آن ، مقابله  كند.
بيشترين  ميزان  آلودگي  فضاي  شهر تهران ، ناشي  از گسترش  فراوان  گرد و غبار و خاك  است  كه  مردم  در فضاهاي  داخلي  و خارجي  با آن  روبه رو هستند.
براي  مقابله  با اين  آلودگي ها سيستم  دفاعي  ريه  بايد سالم  بوده  و قوي  عمل  كند، تا فرد دچار انواع  آلرژي ها نشود. سيستم  دفاعي  بدن  بايد با عمل  «ذره خواري » دقيق  خود به صورت  مداوم  اين  مواد را از بين  ببرد، زيرا تداخل  در اين  سيستم  عامل  مهمي  در ايجاد انواع  آلرژي ها است .
آلودگي هاي  ديگر هواي  تهران  ناشي  از احتراق  انواع  سوخت هاي  فسيلي  و غيرفسيلي  است  كه  در هر صورت  موارد حاصله  ايجاد آلرژي  و سرطان  مي كند.
دكتر مسعود با اشاره  به  وجود حدود ۲۰۰ ذره  سرطان  زا در هواي  شهر تهران گفت : اين  مواد، در دو گروه  بيولوژيك  و غير بيولوژيك  در سطح  شهر پراكنده  هستند.در فضاي  تهران،  ويروس ها، باكتري ها و قارچ هاي  فراواني گسترده  است  و بيماران  زيادي  كه  مبتلا به  اين  عوامل  بيماري زا هستند، تحت نظر نبوده  و در سطح  شهر پراكنده اند.
بسياري  از بيماراني  كه  بايد در بيمارستان  بستري  باشند و ناقل  عوامل  بيماري زا در فضاي  شهر هستند، با تمام  اقشار مردم ، در ارتباط بوده  و بيماري  را انتقال  مي دهند.
براي  جلوگيري  از انتشار اين  ذرات  آلوده كننده  فضاي  شهر، آموزش  صحيح  رعايت  بهداشت  به  مردم  از نخستين  مراحل  تحصيلات  ابتدايي  بسيار موثر است .تمام  ذرات  آلوده كننده  هواي  شهر مي تواند براي  سيستم  تنفسي  انسان  ايجاد آلرژي  كند.

جدول ساعات شرعي ماه مبارك رمضان به افق تهران
004906.jpg

نگاه
هفته نامه اشترن
004918.jpg

اشترن نيز يكي از مهم ترين هفته نامه هاي خبري جهان است كه به زبان آلماني و در شهر هامبورگ منتشر مي شود.
اين هفته نامه كه در زبان آلماني به معناي «ستاره» است از ۱۹۴۷ تاكنون بي وقفه منتشر مي شود.
اشترن از همان ابتدا به عنوان رقيب جدي اشپيگل، اولين هفته نامه خبري آلماني زبان مطرح شد و كوشيد تا با پر كردن خلاهايي كه اشپيگل داشت به عنوان نشريه اي كامل جلوه كند.
اشترن كوشيد تا علاوه بر ارايه مطالب منحصر به فرد و گزارش هاي ويژه، طيف متوسط جامعه را نيز تحت پوشش قرار دهد و به اين لحاظ تحريريه نشريه در بعد اجتماعي و حوادث تقويت شد.
پرداخت به موضوعات اجتماعي همچنين عكس هاي بسيار خوب و ژورناليستي باعث شد كه اشترن كم كم مخاطبان خود را پيدا كند و نه تنها در آلمان كه در اتريش و سوييس نيز جاي خود را باز كند و به عنوان نشريه اي خبري و در عين حال حاوي اخبار ملايم (soft news) و كمتر سياسي مخصوص آلمان زبان ها جا بيفتد.
اشترن كه يكي از حجيم ترين نشريات دنياست هر هفته با بيش از ۳۰۰ صفحه مطلب منتشر مي شود كه صفحات اول نشريه به چند بخش كوتاه: نامه هاي رسيده ـ كه به طرح و جواب به نامه هاي رسيده مي پردازد ـ مردم (leute) ـ كه در آن با طرح موضوعي خاص نظرات افراد مشهور و صاحب نام پيرامون آن مسئله را جويا مي شود ـ و اخبار بسيار كوتاه اختصاص دارد.
Titel stern موضوعي است كه بلافاصله بعد از اين بخش هاي كوتاه مي آيد و سوژه اي را كه عمدتاً اجتماعي يا علمي است محور قرارداده و به طور مفصل به گزارش، مصاحبه، نشست و ميزگرد پيرامون آن مي پردازد.
اين قسمت عمدتاً از خواندني ترين قسمت هاي مجله است كه علي رغم حجم غالباً زياد، مخاطبان بسياري دارد.
گزارش هاي تصويري يكي ديگر از بخش هاي پرمخاطب اشترن است كه امتزاجي از فتوژورناليسم و گزارش روايي را مي توان در آن ديد.
اخبار، گزارش و رويدادهاي آلمان بخش بعدي اين نشريه است كه عمدتاً به وقايع سياسي، قضايي و حزبي آلمان مي پردازد و بيشتر اوقات مصاحبه هايي را با مسئولين امر به چاپ مي رساند.
در بخش خارجي (ausland) اشترن علاوه بر اخبار كوتاه، گزارش و مصاحبه نيز درج مي كند.
اقتصاد و تجارت بخش مهمي در اين نشريه است كه عمدتاً به اخبار تجارت و اقتصاد در آلمان مي پردازد و كمتر مي توان اخبار خارجي را در آن يافت.
اشترن برخلاف آنچه معمول است مطالب را به ترتيب در بخش ها نمي آورد بلكه تقدم و تاخر مطالب بنا به اهميت و زيبايي گرافيكي مرتب مي شوند و به گونه اي كه ممكن است خبري ورزشي در صفحات ابتدايي درج شود و صدصفحه از ساير مطالب ورزشي فاصله داشته باشد، فرهنگ و اجتماع از مهم ترين و پرمخاطب ترين بخش هاي اين نشريه است كه عناوين مختلفي از قبيل رسانه، پزشكي، هنر و كتاب را دربرمي گيرد.
اتومبيل يكي از بخش هاي اصلي اشترن را تشكيل مي دهد و اين هفته نامه به انعكاس اخبار خودروسازي جهان با تاكيد بر صنعت خودروسازي آلمان مبادرت مي كند.
گرافيك مطبوعاتي در اشترن بسيار مورد توجه است و اغلب گزارش هاي منتشره در اين نشريه با آمار و نمودارهاي گرافيكي ارايه مي شوند.
مصاحبه هاي كوتاه و درعين حال پرتعداد با شخصيت هاي مختلف از ويژگي هاي بارز اين نشريه است كه گاهي مي توان تا بيست مصاحبه را در آن يافت.اشترن در حال حاضر زيرنظر «هرتزليش ايمر» اداره مي شود و با دارا بودن حداقل تيراژ يك ميليون و صدهزار نسخه در هفته پرتيراژترين هفته نامه آلماني زبان به حساب مي آيد.اين نشريه بر روي كاغذ گلاسه سبك و به صورت چهاررنگ و با صحافي مفتولي عرضه مي شود.
004926.jpg

خبررساني از طريق تلفن همراه
پايگاه اينترنتي الجزيره از خبررساني به مشتركين به وسيله تلفن همراه خبر داد.
به گزارش ايرنا، به نقل از سايت خبري الجزيره انجام خبر رساني با همكاري شركت ارتباطات قطر (كيوتل) صورت گرفته و اولين نوع اين خدمت رساني در منطقه خاورميانه است. هدف از اين خدمت رساني اعتماد بر تكنولوژي استفاده از بي سيم اعلام شده است.
همچنين اين سيستم ارتباطي خدمات اطلاع رساني تلويزيوني با سازمان هاي تلفن همراه است. اين تلفن ها به تلويزيون هاي كوچك متحرك براي پاسخگويي به درخواست مصرف كنندگان است.

حوادث
۱۵ ميليارد ريال خسارت در نور
فرماندار نور گفت: سيل هفته جاري، ۱۵ ميليارد و ۲۲۵ ميليون ريال به اين شهرستان خسارت وارد كرد.
مهدي محمدي در گفت و گو با ايرنا افزود: سيل به ۲۰۰ واحد مسكوني در اين شهرستان خسارت وارد كرد.
به گفته وي همچنين سيل شش دهنه پل در اين منطقه را تخريب كرد و بخشي از راه هاي ارتباطي روستايي و شهري  آسيب جدي ديد.وي خسارات وارده به سيل بندها و تاسيسات زيربنايي آب، برق و مخابرات اين شهرستان را قابل توجه اعلام كرد.فرماندار نور اضافه كرد: در مجموع ۷۰ هكتار از اراضي كشاورزي و باغات اين منطقه خسارت ديد و ۲۰ راس دام نابود شد.محمدي خاطرنشان كرد: شماري از منازل مسكوني اطراف رودخانه هاي اين شهرستان در معرض تخريب قرار دارد.

سيل تنكابن ۲۴ ميليارد ريال خسارت برجاي گذاشت
فرماندار تنكابن واقع در غرب مازندران گفت: بر اساس آخرين برآورد، سيل اخير در اين شهرستان ۲۴ ميليارد ريال خسارت برجاي گذاشته است.
مسعود جلالوند روز پنجشنبه در جمع ائمه جماعات اين شهرستان، ميزان خسارات وارده ناشي از سيل دوشنبه گذشته را بسيار سنگين و غير قابل تصور دانست.وي گفت: با گذشت زمان، ميزان خسارت ناشي از اين سيل روز به روز بيشتر نمود پيدا مي كند.
وي اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر تامين اعتبار لازم، جهت رفع خسارات وارده به اين شهرستان به امكانات و تجهيزات پيشرفته دستگاه هاي راه سازي از جمله بولدوزر نياز است.جلالوند خاطر نشان كرد: مسير رودخانه ها در بعضي از نقاط شهر نشتارود، عباس آباد و تنكابن به طور كلي تغيير كرده است.به گفته فرماندار تنكابن شمار زيادي از منازل مسكوني، انبار باغات مركبات كيوي و كارخانه شالي كوبي به طور كل تخريب شده است.

۲۷ هزار هكتار از اراضي مازندران خسارت ديد
نماينده بانك كشاورزي، در بيمه محصولات زراعي و باغي مازندران گفت: در شش ماهه اول سال جاري ۲۶ هزار و ۹۹۹ هكتار اراضي زير كشت برنج، گندم و كلزا استان دچار خسارت شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي مازندران «عباس قائميان» در جلسه بيمه محصولات زراعي و باغي استان افزود: بابت جبران خسارت، بانك كشاورزي ۲۰ ميليارد و ۲۳۴ ميليون ريال به ۱۷ هزار و ۱۴۷ نفر از كشاورزان غرامت پرداخت كرد.وي اضافه كرد: از تعداد فوق سه هزار و ۱۷۸ نفر و به مساحت چهار هزار و ۲۹۷ هكتار مربوط به برنج است.وي ادامه داد: از مجموع غرامت پرداخت شده زراعي ۴۴ درصد مربوط به كلزا، ۳۱ درصد گندم، ۲۳ درصد مربوط به برنج و دو درصد به ساير محصولات اختصاص دارد.در سال جاري زراعي بيش از ۲۳۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان زير كشت برنج، حدود ۶۰ هزار هكتار به كشت گندم و ۲۲ هزار هكتار به كشت كلزا اختصاص داشت.

برخورد دو دستگاه خودرو در جاده كرج
برخورد دو دستگاه خودرو روز پنجشنبه در جاده اشتهارد ـ ماهدشت از توابع شهرستان كرج دوكشته بر جا گذاشت.
رييس كلانتري انتظامي ۲۷ اشتهارد به ايرنا گفت: در اين حادثه يك دستگاه اتوبوس به شماره ۱۴۲۹۶- كرمانشاه ۸۶ به رانندگي «محمد بياتي» با يك دستگاه پرايد به شماره
۵۵۱ ب ۲۷- قزوين به رانندگي «غلامعلي محمدي» در حد فاصل روستاي «حسين آباد» اين بخش برخورد كرد.
ستوان يكم «حسين سندگل» افزود: در اين حادثه راننده و تنها سرنشين خودرو پرايد كه حدوداً ۵۵ ساله و مجهول الهويه است، در دم كشته شدند.وي گفت: طبق نظريه كارشناسي، علت اين حادثه انحراف به چپ خودرو سواري پرايد اعلام شده است.كندي روند احداث جاده اشتهارد از توابع شهرستان كرج در چند سال گذشته موجب كشته و مجروح شدن شمار زيادي از مسافران اين جاده شده است.
هفته گذشته در واژگوني يك دستگاه خودرو پژو كه به علت ناهمواري جاده و براي جلوگيري از برخورد با خودرو مقابل صورت گرفت، يك عروس جان خود را از دست داد.

بازداشت زايران غيرقانوني
مرزباني دريايي آبادان در نخستين ساعات بامداد پنجشنبه ۱۵۲ زاير ايراني را كه مي خواستند به طور غير قانوني از مرز آبي آبادان به شهرهاي مقدس عراق بروند بازداشت كردند.
يك مقام آگاه به خبرنگار ايرنا گفت: اين زايران به كمك چند صياد محلي و عراقي تلاش داشتند از طريق آبراه مرزي اروندرود به عراق بروند ولي با هوشياري مرزبانان منطقه از خروج آنان جلوگيري به عمل آمد.
به گزارش خبرنگار ايرنا هم اينك صدها زاير از نقاط مختلف كشور به آبادان آمده اند تا خود را به آن سوي مرز برسانند تا از آنجا راهي شهرهاي مقدس عراق شوند.
تا كنون بيش از دو هزار زاير ايراني كه تلاش داشتند به صورت غير قانوني از مرز آبي آبادان و اروندكنار به عراق بروند دستگير شده اند.
زايران ايراني با پرداخت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار ريال به افراد و صيادان بومي و عراقي از مرز دريايي آبادان گذشته و سپس راهي بصره و شهرهاي مقدس عراق مي شوند.
مسئولان سياسي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران تاكنون بارها به پيامدهاي منفي عزيمت غيرقانوني زايران ايراني به عتبات عاليات هشدار داده اند.

شهر خدا
مردي كه اشك مي ريزد
004900.jpg
در دو سوي سكوي ايستگاه مترو، دو مرد غريبه، چشم در چشم هم دوخته اند. چهره ها آشناست و اما ذهن ياري نمي كند تا آن دو به راحتي يكديگر را به خاطر آورند...
لحظات به كندي مي گذرند. چيزي به زمان افطار باقي نمانده است... مرد يك، آب  دهانش را فرو مي دهد و تصاويري گنگ از گذشته نه چندان دور در مقابل ديدگانش به نمايش در مي آيد...
«شب است و او در خلوت يك كوچه باريك و سياه، در پي چيزيست شايد... چشم هاي حريص مرد، كيف چرمي مردي را جست و جو مي كند كه چند قدم جلوتر از او در حال عبور است... مرد يك، ديگر تحمل ديدن نگاه زرد و گرسنه كودكانش را ندارد و بايد كاري بكند... ترس بر همه وجود او غلبه كرده است، ديگر لحظه موعود فرا رسيده است... مرد، در يك لحظه غافلگير كننده، دستش را به سوي كيف دراز مي كند و...»
... همزمان با سوت ممتد قطار مترو، صداي فرياد مرد دو، نگاه همه مسافران را به سوي خود فرامي خواند:
«بگيرينش... خودشه... دزد...»
كسي به فرياد او توجهي نمي كند براي سوار شدن به قطار بيش از چند ثانيه فرصت نيست و اما فرصت براي فرار...
«آهاي، نذارين فرار كنه!»
مرد دو، با شتاب تمام از سكو فاصله مي گيرد و خودش را به پله برقي ايستگاه مي رساند تا هر چه سريع تر بر سكوي رو به رو حاضر شود و...
مسافران در واگن ها جا به جا مي شوند و قطار به حركت در مي آيد و هر لحظه دور و دورتر مي شود... آيا دزد باز هم خواهد گريخت؟ آيا مرد مالباخته باز هم بايد در حسرت انتقام باقي بماند؟!...
مرد، درست زماني به روي سكو مي رسد كه صداي دلنواز «ربنا...» از بلندگوي ايستگاه، قدرت حركت را از گام هايش مي گيرد و عرق بر چهره اش مي نشاند... بر خلاف انتظار او، دزد همچنان در جاي قبلي خود ايستاده است؛ در حالي كه در ميان نواي روح بخش بلندگو، به آرامي اشك مي ريزد... مرد دو، مردد است كه چه كند به بغض كهنه و در گلو مانده و نياز و آرزوي چندين ساله اش پاسخ گويد و با همه توان بر صورت دزد سيلي بزند و يا...
...دقايقي بعد، سكوت بر همه جا حاكم است و مسافران، به دو مرد مي نگرند كه چگونه با اشك چشم، افطار مي كنند...
...اينك، در دو سوي سكوي ايستگاه مترو، دو مرد چشم در چشم هم دوخته اند. گويي هنوز هم چهره ها آشناست و ذهن ياري نمي كند تا آن دو به راحتي يكديگر را به خاطر آورند...
...لحظات به سرعت مي گذرند... با رسيدن دو قطار در هر دو سوي ايستگاه، دو مرد آشنا، لبخندزنان به سوي يكديگر دست تكان مي دهند...
حميدرضا نظري

شهر
ادبيات
ايران
تكنيك
جامعه
رسانه
زمين
عكس
ورزش
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  تكنيك  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |
|  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |