جمعه ۲ آبان۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۰۴
اندامواره ملّي در عصر ارتباطات
004916.jpg

دكتر محمد رضا تاجيك
جوامع نوين از آغاز تشكيل، «جوامع اطلاعاتي» بوده اند. درك اين حقيقت ضرورت دارد كه همه كشور ها «جوامع اطلاعاتي» بوده اند. چرا كه توليد قدرت براي دولت، پيامد گردآوري، نگه داري و كنترل اطلاعاتي است كه در جهت اهداف مديريت جامعه به كار مي رود. اما در دولت ـ ملت با يكپارچگي اداري بسيار زياد و خاص خود، اين امر با استحكام بسيار بيشتري توام بوده كه تا كنون سابقه نداشته است. گيدنز، ۱۷۸ ۱۹۸۵:
در كتاب« پادشاه ازل و ابد» نوشته تي.اچ.وايت،(نويسنده-م) مرلين، آرتور جوان را سوار پرنده اي مي كند تا بتواند آسمان ها را بپيمايد و تصوير دقيقي از دنياي پايين به دست آورد. يكي از مشاهدات اصلي بي اهميت بودن نسبي مرزهايي بود كه از بالا ديده مي شدند. آرتور تنگه ها را به روشني و به وضوح يك نقشه مي ديد. مرزها خطوطي غير واقعي بودند. كافي بود كه مرزهاي غير واقعي موجود در كره زمين از اذهان بيرون بروند، پرندگان در حال پرواز به طور فطري اين مرزها را ناديده مي گيرند. مرزها چه قدر ابلهانه به نظر مي رسيدند و براي بشر نيز تصويري غير از اين نبود، اگر مي توانست پرواز كند.
هدف مرلين، طرح يك نظام جهان شمول در ذهن آرتور بود كه بر پايه اصول صحيح برگرفته از ميزگرد پادشاه آرتور و دلاوران او در كملت، بنا شده بود. تجربه كملت براي مدت زماني، كار آمد به نظر مي رسيد، اما در نهايت مانند هر آرزوي جهان شمول ديگري، بر اثر اختلافات معمول جوامع بشري، بي نتيجه ماند. به طور ابلهانه اي، مرزهايي واقعي يا غير واقعي، از يك نوع يا انواع مختلف هنوز هم حفظ شده اند.
مطمئناً آرتور جوان قادر نبود كه مانع آن شود، اما در سفرخود مشاهده كرد كه بعضي از مرزها هرگز خيالي نبوده، بلكه قابل ملاحظه و بنيادينند، حصارها مناطق مختلف را مجزا مي كنند،  خندق ها و ديوارها از قصرها و كاخ ها محافظت مي نمايند و بعضي شهرها نيز با ديوار محصور شده اند. شاه آرتور پير و دانا با ناراحتي اذعان كرد كه حتي مرزهاي خيالي، نيز در عمل هولناك و خطرناكند. او مشاهده كرد كه مرز قابل ملاحظه اي بين اسكاتلند و انگلستان وجود ندارد، اگر چه فلودن و بن ناك بارن بر سر آن جنگيده اند. اين مرز تنها جغرافياي سياسي را به وجود آورده است و غير از آن چيز ديگري نيست.
بي ترديد،  در زمانه ما تجربه چنين تجربه اي در دستور كار تمامي نخبگان تصميم ساز و تدبير پرداز جوامع مختلف قرار گرفته است، زيرا از يك سو دوران ما به طور آشكار و محسوسي نسبت به تمامي دوره هاي پيشين از اطلاعات سرشارتر است. ما در محيطي لبريز از رسانه ها زندگي مي كنيم، به اين معنا كه زندگي امروز اصولاً پيرامون نمادسازي امور، مبادله و دريافت يا تلاش براي مبادله و عدم پذيرش پيام هايي درباره خودمان و ديگران دور مي زند. به بيان ديگر، ما به طور فزاينده اي در حال ورود به «جامعه اطلاعاتي»  و «عصر اطلاعات» هستيم. از جانب ديگر، كماكان«گفتمان هاي ملي» (مانند حاكميت، فرهنگ، اقتصاد و مرزهاي ملي) به عنوان گفتمان مسلط،  حضور و تاثير تعيين كننده خود را در عرصه تمامي تعاملات و مناسبات ميان دولت ها و ملت ها حفظ كرده اند.
در اين شرايط، تنها جوامعي امكان مانايي و پويايي دارند كه تمهيدات و تدبيرهاي نظري و علمي لازم را براي مواجهه اين دو «دنيا» داشته باشند. به بيان ديگر و با بهره اي آزادانه از ميشل فوكو، تنها آن دسته از كشورها موفق به تامين و نگه داري منافع خود هستند كه استعداد سازگار كردن اين دو جهان ناسازگار را داشته باشند.
با اين مقدمه، اجازه بدهيد براي به دست دادن تحليلي مشخص از شرايط مشخص زمانه خود و ترسيم موقعيت جامعه ايراني در اين شرايط، تامل بيشتري در مختصات و مقتضيات اين دو«جهان» داشته باشيم. دانيل بل، نخستين كسي بود كه به طور جدي به شكل گيري« نوع جديدي از جامعه» اشاره كرد. هر چند قبل از او عده ديگري از اصطلاح«پساصنعت گرايي» استفاده كرده بودند، ليكن وي اين انگاره را رواج داد. «كارگران كارخانه اي» عصر صنعت گرايي فراموش مي شوند و نخبگان جديد حرفه اي و فني بخش خدمات برتر و ممتاز مي گردند. اين مرحله جديد جامعه صنعتي كه از دهه ۱۹۶۰ پيش بيني شد، بيش از هر چيز بر اساس دانش نظري استوار است در واقع همان كاري كه ماشين ها در عصر انقلاب صنعتي به جاي قدرت بازو انجام مي دادند،  فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي جديد براي قدرت فكري و ذهني انجام مي دهند، كه نتيجه آن تحول صنعت گرايي خواهد بود.(بل بعد اين وضعيت جديد را «جامعه اطلاعاتي» ناميد).
در جامعه اطلاعاتي، ما شاهد يك تغيير بنيادي خواهيم بود، به طوري كه«اصول بسيار محوري» جامعه نه در«كار و سرمايه» بلكه به طور فزاينده اي در«دانش نظري» شكل مي يابند. درست همان طوري كه جوامع كشاورزي متكي بر زمين، جاي خود را به جوامع صنعتي متكي بر توليد كارخانه اي دادند، جوامع جديدي در حال پيدايش اند كه متكي بر خدمات هستند. جامعه پسا صنعتي دانيل بل«چارچوب اجتماعي» را براي«جامعه اطلاعاتي» فراهم كرد كه درآن ارتباطات راه دور و رايانه ها براي «انجام و هدايت مبادلات اقتصادي و اجتماعي و روش هاي خلق و بازيافت دانش و ماهيت كار و سازمان هايي كه انسان ها در آن مشغول هستند» از اهميت محوري و قاطع برخوردارند.
روايت مدرن از پساصنعت گرايي و جامعه اطلاعاتي روايتي مملو از اعتقاد و باور به پيشرفت است.
به كارگيري اين فناوري هاي جديد استعداد مناسبي براي پيشرفت و توسعه ايجاد مي كند. بسياري هنوز بر اين باورند كه در نهايت، همه بخش هاي جهان از اين انقلاب فن شناختي سود خواهند برد. اين انديشه ها در آثار دانشمندان اجتماعي مروج نظريه هايي نظير نظريه هاي ناشي از«موج هاي حامل» توسعه اقتصادي فن شناختي مربوط به كندراتيف نيز نمايان مي گردند.
روايت پسامدرن از جامعه اطلاعاتي را مي توان در كتاب«وضعيت پسامدرن» ليوتار مشاهده كرد. اين كتاب هر چند نقطه عزيمتي آشنا دارد و بر اساس انديشه هاي پساصنعت گرايي بل و همچنين آلن تورن بنا نهاده شده است، ليكن تصويري از يك جهان فراسوي پيشرفت را به دست مي دهد. ليوتار تصريح مي كند:«دشوار است در ذهن خود مجسم كنيم كه فناوري معاصر چه جهت بديلي را مي تواند به جاي رايانه اي كردن جامعه در پيش بگيرد». در اين وضعيت، نكته و موضوع محوري ليوتار اين است كه«جايگاه دانش در حال تحول» است. اما نارضايتي وي از انديشه« رايانه اي شدن جامعه» اين است كه«رايانه اي شدن، پارادايم كلي و عمومي پيشرفت در علم و فناوري، كه رشد اقتصادي و گسترش قدرت اجتماعي ـ سياسي مكمل هاي طبيعي اي براي آن به نظر مي رسند، را به  چالش نمي طلبد يا در به چالش طلبي آن ناكام مي ماند». ديگر نمي توان چنين پيشرفتي را فرض قرار داد. ما اكنون در جهاني زندگي مي كنيم كه به چنين«فراروايت ها» بي باور و ظنين است. در حالي كه بل ميان اقتصاد، سياست و فرهنگ تمايز قايل مي شود و علم و فناوري را ، در تقابل با«خود شيفتگي فرهنگ معاصر»، به عنوان موتور تحول اجتماعي مي داند. فوكو خود علم را به عنوان يك«شكل از گفتمان» مورد بحث قرار مي دهد به نظر بل، علم، به عنوان جنبه اي از «اصل محوري» جديد، بيش گفتمان صرف است، علم خنثي است. اما، ليوتار علم را با فرهنگ مجدداً پيوند مي زند و خاطر نشان مي نمايد كه تجاري سازي تحقيق و پژوهش بدان معناست كه ما آن قدر كه به دنبال گسترش و افزايش قدرت هستيم، به دنبال كشف حقيقت نيستيم. تضميني وجود ندارد كه عقل و خرد نتايج آزادي بخش و رهايي بخش ايجاد كنند،مثلاً در آلمان آموزش خود كه تحت تاثير انديشه روشنگري يا به عنوان يك دقيقه در شكوفايي فزاينده آزادي(مثلاً در فرانسه) يا به عنوان يك وسيله بهبود بهداشت و سلامت ملي مورد نظر قرار گرفت، اكنون به عملكرد و نحوه انجام مهارت ها و تعليم، تقليل يافته است. از نظر ليوتار، جوامع پيشرفته به طور فزاينده اي مجبور مي شوند«نسبت به سهم مطلوبي از آموزش عالي را جهت عملكرد بهينه نظام اجتماعي» بيابند. بنابراين، خرد آزادي بخش و رهايي بخش جاي خود را به عقلاني سازي فن سالارانه مي دهد. همان گونه كه رابينز و وبستر عنوان مي كنند، «وقتي كه توليد سيستماتيك مهارت ها و شايستگي هاي عملياتي به هدف نظام اجتماعي ـ  فني تبديل مي شود، آن گاه استيناف و رجوع به حقايق و ارزش هاي رهايي بخش را مي توان به عنوان عملي نامتناسب با زمان خودش ديد».
فناوري جديد جايگاه مهمي در تحليل ليوتار دارد. او تاكيد مي كند كه همراه با برتري و استيلاي رايانه ها يك منطق خاص و به دنبال آن دستورالعمل هايي پديدار مي شوند كه تعيين مي كنند چه گزاره هايي به عنوان گزاره هاي«دانشي يا معرفتي» پذيرفته مي شوند. جست و جوي دانش، هدف نيست وفقط به خاطر دانش نيز نيست، بلكه آنچه دانش را مشروعيت مي بخشد، «عملكرد» است. بنابراين، دانش به طور فزاينده اي كالايي مي شود. لذا از نظر ليوتار، قدرت و مشروعيت بخشي آن، پيوند زيادي با ذخيره كردن دانش و قابل دسترس كردن سريع آن دارد. «رايانه اي كردن جامعه» باعث افزايش كنترل در بسترهاي متعدد و مختلف مي شود. بر اساس نظر ليوتار، وقتي كسي فناوري را تقويت مي كند، در واقع واقعيت را«تقويت» مي كند و از آن رو شانس«درست بودن» و «بر حق بودن» خود را تقويت مي كند. در مقابل، اگر كسي به علم و اختيار و قدرت تصميم گيري دسترسي داشته باشد، مي تواند فناوري را به طور بسيار كارآمدتري تقويت كند.
به طور كلي، ما بازتاب مديريت گرايي معاصر را در اين شرح مي شنويم. در اين جهاني كه بازار، لجام آن را در دست دارد، به طور فزاينده اي جست و جو مي شود تا براي معماهاي معاصر راه حل هاي مديريتي يافت شود. اكنون نه تنها از دولت ها انتظار مي رود كارپردازي درست شركت ها را اداره كنند،  بلكه انتظار مي رود اقتصاد را نيز مديريت كنند. اكنون واژه كليدي در خدمات بهداشتي و حتي در زندان ها و برخورد با متخلفان،  واژه مديريت است. جايي كه زماني خرد قانو نگذار حاكم بوده است و متخصصان يا حرفه اي ها قوانين اخلاقي موضوع مورد بررسي(حفظ حيات و مجازات قانون شكني) را وضع مي كردند ، اكنون زبان مشترك مديريت، به گونه اي آشكار و بي توجه به تخصصي بودن حوزه اجتماعي كه در آن فعاليت مي نمايد،  حاكم مي شود.«مديريت اطلاعاتي» آخرين مرحله تكامل در اين روند است.
در شرح ليوتار، فناوري اطلاعاتي نقش دوگانه اي ايفا مي نمايد. از يك سو، فناوري فوق با ترويج سايبرنتيك به عنوان يك بازي زباني جديد، به پيشبرد و ترويج«وضعيت پسامدرن» كمك مي كند. از سوي ديگر، فناوري اطلاعاتي برخي موضوع هاي اصلي مدرنيته را بيان مي كند و كارايي را به عنوان يك كمك مصنوعي گسترش مي دهد. هرچند دمدمي مزاجي و بي قاعدگي و تصادف افزايش مي يابد، ولي نظارت نيز افزايش مي يابد. اما براي اين كه درباره ليوتار منصف باشيم، بايد گفت كه تاكيد او بر انشقاق مدرنيته مربوط به بازي هاي زباني و زوال سلسله مراتب است. بنابراين، او از مسئله تحول اجتماعي كه به نظر مي رسد مفهوم پسامدرن وي به آن ارجاع مي كند، كنار مي رود.
اما اين موضوع به وسيله بسياري افراد ديگر، به ويژه آنهايي كه در درون سنت هاي تجربي تر كار مي كنند، مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، مباحث پسافورديسم بخش مهمي از مناظره هاي پيرامون پسامدرنيته شده اند. خاطر نشان مي شود كه ۵ دلار در برابر ۸ ساعت كار در روز كه با فورد آغاز شد،  هدف اصلي اش اين بود كه هم رضايت كارگر از رژيم توليد صنعتي را تامين نمايد و هم جيب هاي او را براي استفاده از محصولات مصرفي مازاد پر نمايد. اما در دهه ۱۹۷۰، كاهش تقاضا براي كالاهاي استاندارد شده و به طور انبوه توليد شده به اضافه رقابت كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام، جست و جوي روش هاي نوين، انعطاف پذير و قانع كننده تر از فورديسم را برانگيخت. توليد انعطاف پذير( پسافورديسم) موجب ايجاد بازار كار فرار و متغير، تغيير سريع تر شيوه هاي توليد و مصرف كننده محوري بيشتر شد. نتيجه اي كه حاصل شد عبارت بود از تلاش براي فناوري هاي جديد، الگوهاي جديد مديريت و به هم پيوستگي هاي نوين جهاني سرمايه مالي و بازار.
پس آنچه ليوتار ارايه مي  دهد،  يك نظريه پسامدرنيته است كه كاملاً متفاوت با نظريه هاي«پساصنعت گرايي» يا «جامعه اطلاعاتي» است كه در آغاز با آنها شروع كرديم. در واقع، به نظر مي رسد، همين فرايندهاي مورد بحث توجه را از جوامع مجزا به پسامدرنيته به عنوان يك«وضعيت جهاني» منحرف مي كنند. شرح ليوتار از اين پديده ها مارا در يك گرداب فلسفي و زبان شناختي رها مي سازد، اما تفسيرش از پيامدهاي فناوري جديد بسيار دلالت آميز است. از سوي ديگر، پسافورديسم، تحولات محسوسي را در چشم اندازه هاي صنعتي و مصرف به ما خاطر نشان مي سازد تحولاتي كه براي درك اهميت ارتباطات و مصرف گرايي در نظريه هاي پسامدرنيته از اهميت محوري برخوردارند.
004932.jpg

مارك پوستر، با تاثيرپذيري از آثار ليوتار طرح مي كند كه« يك سبك جديد اطلاعات» در حال جايگزين شدن ساخت هاي اجتماعي ـ  فرهنگي پيشين است. وي استدلال مي كند كه«روند هاي معمول نهادي خشك كه براي حدود ۲۰۰ سال مشخصه جامعه مدرن بوده اند به وسيله زلزله ارتباطات الكتروني در هم شكسته و به روندهاي معمول جديد تجزيه شده اند كه دورنماي آنها هنوز روشن نيست».
او بر رسانه هاي تلويزيوني، قابليت هاي مراقبتي فناوري اطلاعاتي، نوشتار الكتروني و علوم رايانه اي تاكيد دارد و مطرح مي كند كه نظريه اجتماعي مبتني بر عمل (كه معرف مدرنيته است)،  ديگر براي درك و شناخت اين مقوله ها مناسب نيست. پوستر با پيروي از تاكيدهاي ليوتار، به نظريه پردازي پيرامون خصلت ويژه علم رايانه به عنوان يك بازي زباني و گسترش قدرت با استفاده از فناوري اطلاعاتي مي پردازد.
يكي از موضوع هاي معمول و پيش پا افتاده توصيف هاي جامعه شناختي از مدرنيته اين است كه روابط ما به گونه بي سابقه اي در عرض فضا و زمان گسترش يافته است. براي نسل هاي گذشته، توسعه خط و نگارش ارتباطات واسطه اي و رسانه اي را در مقياس وسيع امكان پذير ساخت و صنعت چاپ آنها را بيشتر گسترش داد. اما اين فرايند طي سده بيستم شتاب گرفت، به طوري كه ابتدا تلگراف، سپس تلفن، راديو، تلويزيون و امرزوه رايانه ها و وسايل ارتباطي راه دور در يك توالي سريع ظاهر شدند و هر چيزي، از پوشش جهاني رخدادهايي مانند«جام برتر» تا گردش مداوم سرمايه در گرداگرد جهان را ، در يك بورس هميشه باز، تسهيل كردند. در حالي كه در گذشته«جهان هاي كوچك» بسياري وجود داشتند، اكنون تنها يك جهان وجود دارد.
اما، شرح هاي پسامدرن از فناوري ارتباطي غالباً روي عكس وحدت جهاني و اشكال جديدي از واگرايي و چند پارگي متمركز مي شوند. از نظر بودريار، رسانه هاي الكتروني جهان از يك جهان شبيه سازي هاي صرف، جهان مدل ها،  كدها و ديجيتال بودن همه چيزها و بالاخره جهان تصاوير شبيه سازي شده رسانه اي خبر مي دهند كه خود را به عنوان«واقعي»  جلوه مي دهند و تمايز بين جهان«واقعي» و جهان تصويري رسانه ها را از بين مي برند. در واقع، يكي از علت هاي اين امر ممكن است خود جامعه يا به قول بودريار«اجتماعي» باشد. وقتي كه رسانه ها نشان مي دهند كه«اجتماعي» يا جامعه خود يا همراه با آن راهبردهاي سياسي سنتي يك«وهم» اند«رسانه هاي جمعي» ممكن است يك نام بي مسما باشد.

تجارت الكترونيك
004912.jpg
اگر در زمينه تجارت الكترونيك عقب بمانيم، اين امر نتيجه اي جز انزواي اقتصادي نخواهد داشت. الهام فروغي پور كارشناس ارشد اقتصاد در گفت و گو با خبرگزاري ايرنا با بيان مطلب فوق افزود: معاملات تجاري به سرعت از حالت سنتي خود خارج شده و به جاي مبادلات رود ر رو از مبادلات الكترونيكي استفاده مي شود.وي گفت: ظهور IT همانند انقلاب صنعتي، عرصه هاي نويني را در گستره زندگي بشر گشوده و تجارت به عنوان يكي از مستعدترين زمينه ها، همزيستي مسالمت آميز با فناوري اطلاعات را پذيرفته است. اين كارشناس اقتصادي در توصيف مزيت هاي تجارت الكترونيك گفت: تجارت الكترونيك به دليل سرعت كارآيي، كاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت هاي زودگذر، عرصه جديدي را در اين قالب گشوده است. وي اظهار داشت: بيش از يك سوم رشد اقتصادي آمريكا مرهون تجارت الكترونيكي و IT است و ما نيز براي رشد بهتر اقتصادي و ايفاي نقش پر رنگ تر در تجارت جهاني بايد از اين امكانات بهره ببريم.
فروغي پور گفت: با توجه به خصوصيت تجارت الكترونيكي IT مي توانيم بدون اين كه به خارج مسافرت كنيم، فرش، خشكبار و حتي نرم افزار توليدي خود را صادر كنيم.
وي گسترش IT در كشور را يكي از راه هاي جلوگيري از مهاجرت مغزها عنوان كرد و افزود: اگر نخبگان ما بتوانند آنچه كه مي خواهند اعم از منابع تحقيقاتي و ارتباط با مراجع علمي دنيا را در داخل و از طريق IT به دست آورند، بخشي از مهاجرت مغزها منتفي خواهد شد.وي گفت: موفقيت تجارت الكترونيك منوط به همكاري سازمان هاي بين المللي است، تا با هنجارسازي تدوين استانداردها و تدوين مقررات درباره خصوصي ماندن اطلاعات و توافق اخلاقي در مورد حفاظت از انتقال داده هاي فرامرزي، بستر را براي همه گير شدن و جلب اعتماد عمومي فراهم كنند. اما براي اين كه بتوانيم در مبادلات جهاني وارد شويم، نرم افزارهاي مورد استفاده بايد واجد چه خصوصياتي باشند؟
آيا نبايد نرم افزارهايي كه در مورد مبادلات به كار گرفته مي شود با هزينه اندك در سراسر جهان قابل استفاده باشد؟
در اين باره قاسم سيد صالحي كارشناس انفورماتيك گفت: امروزه نظام بانكداري جهاني و نيز شركت هاي بيمه با استفاده از فناوري اطلاعات، به فعاليت پرداخته و روزانه بيش از ۵۰ هزار پيام مبادله مي كنند.وي افزود: استفاده از Public Key Systems به عنوان دستاوردي جديد در عرصه مبادلات الكترونيكي است كه به دليل بالا بودن ضريب امنيتي آن در احراز هويت از آن استفاده مي شود.
سيد صالحي اظهار داشت: تدوين استانداردها در توليد نرم افزار به منظور دستيابي به درك واحد از مشكلات بسيار با اهميت است و اگر بخواهيم به توسعه  يافتگي  تجاري برسيم بايد نرم افزارهاي بومي تجارت الكترونيك را با توجه به خصايص بازرگانان خود توليد كنيم كه البته اين حركت بايد به عنوان عامل انتقال تجارت كشور از حالت سنتي به دنياي مدرن تجارت الكترونيك انجام شود.وي گفت: آشناكردن بازرگانان با نرم افزارهاي ساده مي تواند گامي موثر در ترغيب تجار ايراني براي حركت به سمت تجارت الكترونيك باشد.اين كارشناس گفت: در صورتي كه خود را با واقعيت هاي جهان از جمله تجارت الكترونيكي وفق دهيم مي توانيم سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهيم.

مكث
پارك نرم افزار و فناوري اطلاعات در تهران
004924.jpg

طرح پارك نرم افزار و فناوري اطلاعات تهران در سخنراني علمي انجمن انفورماتيك ايران تشريح مي شود.
به گزارش ايسنا، پارك نرم افزار و فناوري اطلاعات در تهران (TSITP ) بر اساس تفاهم نامه بين وزارت پست و شهرداري تهران، در نظر دارد با ايجاد يك محيط دلپذير براي افراد خلاق در صنعت فناوري اطلاعات، فراهم كردن شرايط مطمئن و پربازده براي سرمايه هاي داخلي و خارجي و جهاني به وجود آورد.به همين منظور پيشينه شكل گيري، چشم انداز و فرايند چشم انداز سازي، اهداف و گزارش از آخرين وضعيت پارك TSITP توسط دكتر حجت ا... قديمي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مديريت علمي و فني طرح پارك نرم افزاري و فناوري اطلاعات تهران، روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در محل سخنراني هاي انجمن علمي انفورماتيك ايران ارايه خواهد شد.
004914.jpg

معرفي سيستم عامل ليناكس فارسي
سيستم عامل ليناكس فارسي در سخنراني آبان ماه انجمن علمي انفورماتيك ايران معرفي خواهد شد.
به گزارش ايسنا سخنراني علمي آبان ماه انجمن انفورماتيك ايران در ۲۸ آبان ماه سال جاري در محل آمفي تئاتر سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري تهران برگزار خواهد شد.در اين جلسه اهداف و ابعاد مختلف پروژه  سيستم عامل ملي ليناكس فارسي كه در حال حاضر مديريت آن بر عهده مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتي شريف است، توسط دكتر ربيعي تشريح خواهد شد.


004908.jpg

پاسخگويي به شكايات رايانه اي مي شود
مدير كل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات آموزش و پرورش با اعلام رايانه اي شدن سيستم پاسخگويي به شكايات، هدف از اين طرح را پاسخگويي سريع و به موقع عنوان كرد. بهمن سميع در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه استفاده از تكنولوژي روز سياست كلان وزارتخانه است، افزود: دفتر پاسخگويي به شكايت نيز با استفاده از رايانه با دقت و سرعت بيشتري به مراجعين پاسخ مي دهد.وي گفت: در سيستم رايانه اي شكايت مراجعين در اولين فرصت در رايانه ثبت و از طريق شبكه به استان و منطقه مربوطه انتقال مي يابد.مدير كل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايت آموزش و پرورش ادامه داد: پس از بررسي سريع شكايات، پاسخ نيز مجدداً از طريق رايانه ارايه مي شود.سميع با اشاره به اين كه در حال حاضر پاسخگويي به شكايات به صورت دستي و كند صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: در سيستم رايانه اي علاوه بر پاسخگويي به موقع دسترسي به سوابق و منابع نيز به سهولت امكان پذير است.وي ابراز اميدواري كرد كه پس از اتمام كار كارشناسي و برآورد بودجه از سوي متخصصان تا سال تحصيلي آينده اين سيستم راه اندازي مي شود.
004910.jpg

تناقض ميان آيين نامه هاي وزارت پست
مواردي كه وزارت پست دو هفته گذشته در رابطه با تعداد پورت ها و محدوده عملكرد سرويس PAP عنوان كرد، با مباحثي كه در آيين نامه قبلي سرويس PAP مطرح شده بود، مغايرت دارد.
مهندس حسين اجتهاديان- مدير عامل شركت ISP تنوير رايانه - در گفت وگو با ايسنا، در مورد آيين نامه اخير وزارت پست براي ارايه مجوز سرويس هاي PAP به بخش خصوصي با بيان اين مطلب، اظهار داشت: ارايه سرويس هاي PAP به منظور ارايه سرويس هاي پر سرعت اينترنت و سرويس هاي شبكه اي به مشتركان، در آيين  نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح و اطلاعاتي در اين زمينه از سوي شركت ديتا به ISP و فعالان در اين حوزه داده شده و طرح هايي نيز از سوي ISP ها به آنها ارايه و آيين نامه هايي مشخص شده است. مواردي كه هفته گذشته در رابطه با تعداد پورت ها و محدوده عملكرد سرويس PAP عنوان شد با مواردي كه قبلاً مطرح شده بود، مغايرت دارد، زيرا تا قبل از اين به مراجعه كنندگان براي سرويس PAP گفته شده بود كه جهت ارايه اين سرويس درتهران، بايد۳ مركز مخابراتي در تهران را تحت پوشش قرار دهند، اما بر اساس مواردي كه اخيراً مطرح شده است حداقل ۵ استان بايد تحت پوشش قرار گيرند، كه اين نكته و تعداد پورت هاي عنوان شده نيز از ديد ما منطقي نيست.بسياري از سرويس گيرندگان در شهرستان ها وجود ندارند. با توجه به اين نكته هيچ شركت خصوصي سرمايه خود را با اين ديد كه شايد در آن شهرها طي ۲ سال آينده مشتري پيدا كند، صرف نخواهد كرد و براي فعاليت شهرستاني را انتخاب مي كند كه مسلماً در آن مشتري داشته باشد.
وي، ادامه داد: سرويس هاي PAP مي تواند براي مشتركان خانگي نيز مورد استفاده قرار گيرد اما اين گونه نيست كه مانند كارت هاي اينترنت در تمام شهرها براي آن مشتريان بالقوه وجود داشته باشد.

نقطه ديد
مقايسه
004934.jpg
تا به حال مورد مقايسه قرار گرفته ايد؟ آيا خود نيز كسي را مقايسه كرده ايد؟ چه احساسي داشته ايد، چه احساسي داشته اند؟ آيا اصولاً مقايسه چقدر مي تواند باعث رشد شود؟
در يك تحقيق، آزمودني ها به دو گروه تقسيم شدند، يك گروه از آزمودني ها از افراد خوشحال و شاد و گروه ديگر از افراد با حال بد و غمگين تشكيل شده بودند. از هر دو گروه امتحاني به عمل آمده و واكنش هر دو گروه نسبت به نمره هاي خود مورد توجه قرار گرفت. سپس به هر دو گروه نمرات افراد برتر نيز اعلام گرديد و بعد واكنش آنها ثبت شد. نتايج نشان داد كه در بخش اوليه يعني واكنش افراد نسبت به نمرات خود و بخش ثانويه يعني واكنش افراد نسبت به مقايسه نمرات خود با نمرات برتر، واكنش افراد متفاوت بود. بدين معني كه آزمودني هاي گروه خوشحال وقتي از نتايج بهتر مطلع شدند، در ارزيابي خود تغييري ايجاد نكردند و همچنان با انگيزه به كار خود ادامه دادند ولي آزمودني هاي گروه با حال بد وقتي نمره خود را با نمرات بهتر مقايسه كردند، دچار افت انگيزه شدندو علاقه خودشان را نسبت به كار از دست دادند. يعني احتمالاً در ارزيابي نسبت به خود دچار مشكلاتي شده اند. بنابراين مقايسه براي كساني كه آمادگي ابتلا به افسردگي را دارند مي تواند موجبات تشديد اختلال را فراهم آورد.
تا اين جا دريافتيم كه مقايسه بر روي افراد با اعتماد به نفس پايين و آماده براي افسردگي، اثر مخرب داشته و بر روي افراد با اعتماد به نفس و شاد نيز اثر مفيدي ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مقايسه دو انسان با يكديگر نمي تواند موجب تقويت يكي از آن دو شود. اما آيا مقايسه در هيچ شكلي پذيرفته شده نيست؟

مقايسه هر كس با خودش
در پاسخ مي توان گفت تنها نوع مقايسه اي كه مي تواند اثرات مفيد و رشد دهندگي داشته باشد مقايسه هر فرد با خودش است. يعني وقتي فردي خودش را با روز قبل، هفته قبل و يا سال پيش مقايسه مي كند در مي يابد كه تنها چيزي كه تغيير واقعي كرده، ميزان تلاش و سعي خودش بوده و متوجه مي شود كه نتيجه با تلاش او ارتباطي مستقيم دارد. پس مي تواند درك بهتري از خود پيدا كرده و متوجه نقاط ضعف و قوت خود بشود و از آنها به منظور اهداف آينده خود استفاده كند. پس با شكستن سد مقايسه، شرايط را به خصوص براي كودكان فراهم كنيم تا درك بهتري از خودشان پيدا كنند و متوجه شوند كه هر نتيجه اي با تلاش امكان پذير خواهد بود و مقايسه آنها با دخترخاله و پسرعمو نه تنها نمي تواند موثر باشد بلكه در اكثر مواقع موجبات تخريب شخصيت و روان را نيز به همراه خواهد داشت.

رسانه
ادبيات
ايران
تكنيك
جامعه
زمين
شهر
عكس
ورزش
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  تكنيك  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |
|  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |