سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۳ - Nov 23, 2004
شمار بسيجيان به ۱۱ ميليون نفر مي رسد
گروه اجتماعي: عباس اسدي _ سردار سيد محمد حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج در گفت وگوي اختصاصي با روزنامه همشهري فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، نظامي، خدماتي و رويكرد اجرايي و عملياتي بسيج را طي دهه گذشته و چشم انداز آينده تشريح كرد.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج با اشاره به اينكه بسيج براي اجرايي و عملياتي كردن سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي با محوريت توليد علم و ارتباط ويژه با مجامع علمي، دانشگاه ها و دانشجويان يكي از نيروهاي محوري نظام جمهوري اسلامي است گفت: تاكنون براي تحقق ورود بسيج به كانون هاي علمي و نقش آفريني در اين حوزه بيش از يك هزار هسته علمي در دانشگاه ها ايجاد شده است و نيروي مقاومت بسيج، تشويق و ترغيب مخترعين بسيج دانشجويي را در دستور كار قرارداده است.سردار حجازي تجليل و تكريم از زبدگان و نخبگان علمي را يك اولويت جدي و كانون توجه نيروي مقاومت بسيج توصيف كرد و گفت: از آنجايي كه بسيج يك نهاد مردمي است و متناسب با نياز زمان حركت مي كند، به همين خاطر بسيج در همه عرصه هاي خدمتگزاري حاضر است و با كاركردهاي فرهنگي، علمي، نظامي آماده است تا انجام وظيفه كند.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج، مشاركت بسيج در برنامه هاي اجتماعي شبيه واكسيناسيون سرخك و سرخجه، طرح هاي جنگل كاري، آبخوان داري و حوادث غيرمترقبه را نشانه اي از رويكرد اجتماعي و مردمي بسيج دانست و گفت: طرح تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي در قوه قضاييه كه با نيت خير مطرح شده است به اعتقاد بنده ضمانت هاي اجرايي كافي براي آن وجود ندارد و صرف نظر از اينكه محدوديت هايي را براي فعاليت بسيج در پي مي آورد، مشكلاتي را براي مردم نيز در بر دارد و در مواردي كه مشكلاتي براي نيروهاي بسيج حين انجام ماموريت پيش بيايد، سازوكارهاي حمايتي براي آسيب ديدگان پيش بيني نشده است.
سردار حجازي استقرار واحدهاي امداد در پايگاه هاي نيروي مقاومت بسيج را نشان از توجه ويژه اين نيرو به نيازهاي فوريتي اعلام كرد و گفت: واحدهاي امداد بسيج در شرايط اضطراري بدون فوت وقت و بدون اذن كسي يا فرماندهي مجازند براي كمك به آسيب ديدگان احتمالي وارد عمليات شوند.
فرمانده نيروي مقاومت بسيج شمار بسيجيان سازماندهي شده را ۱۱ ميليون نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد ۳۵ درصد فعال هستند و بقيه به صورت عادي و شمار اندكي هم به صورت كادر موظف در بسيج فعاليت دارند.وي شمار بسيجيان سازماندهي شده در بخش سازندگي را يك ميليون نفر اعلام كرد و گفت: در بسيج سازندگي، نيروي مقاومت بسيج با همكاري ساير دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و نهادها در طرح هاي جنگل كاري، مرتع داري، نگهباني از جنگل، آبخوان داري و آبخيزداري فعال هستند و تا پايان سال جاري پيش بيني مي شود شش ميليون نفر روز در بسيج در عرصه سازندگي فعاليت داشته باشند كه اين رقم دو برابر پيش بيني شده برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است.
گفت وگوي تفصيلي سردار حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج فردا در روزنامه همشهري درج مي شود.

اصولگرايان گام سوم را چگونه برمي دارند؟
اصولگرايان پس از موفقيت در دور دوم انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس هفتم، اكنون براي تحكيم موقعيت خود در عرصه سياسي، آماده مي شوند تا گام سوم را براي حضور موفق در نهمين انتخابات رياست جمهوري بردارند.
ناظران سياسي معتقدند جبهه اصولگرا پس از بازنگري جدي در سياست ها و برنامه هاي خود با نگاهي واقع بينانه به رقابت هاي سياسي بازگشته و اين روش را به عنوان يكي از مهمترين قواعد بازي پذيرفته است.
به گفته منابع نزديك به اصولگرايان، تشكيل شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي در اوايل سال ،۱۳۸۰ اندكي پس از انتخابات رياست جمهوري دوره هشتم كه دربرگيرنده نيروهاي سنتي و نو اين جريان مي باشد، محصول اصلي اين بازنگري است.
اين مجموعه  فراگير با هدف تحت پوشش قرار دادن كليه نيروهاي اصولگرا در سراسر كشور و حاكم كردن و گسترش اعتدال و عقلانيت سياسي شكل گرفته و نقش هماهنگي و ايجاد وحدت نظر و عمل را در جريان جناح منتقد دولت بر عهده گرفته است.
يكي از تحليل گران سياسي نزديك به اين شورا، ايجاد تمركز براي هدايت برنامه ها و فعاليت هاي سياسي و جلوگيري از پراكنده كاري و ناهماهنگي را از ديگر اهداف شوراي هماهنگي عنوان كرده و مي گويد: بازسازي تشكيلاتي اين جريان از طريق تشكيل شوراي هماهنگي اكنون در كليه استان ها و شهرستان ها محقق گشته و موجب شده نيروها و ظرفيت هاي متنوع و متكثري كه در اصول با هم اشتراك نظر دارند در زير يك چتر در سراسر كشور گردهم آيند.
به گفته وي، پيروزي در انتخابات شوراهاي شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم دستاوردهاي مهم رويكرد جديد اصولگرايان تا اين مرحله بوده است.
اصولگرايان اين دستاوردها را علاوه بر آن كه محصول بازنگري عميق و سازماندهي جديد مي دانند، در نتيجه گفتمان جديدي عنوان مي كنند كه در دو سال گذشته در درون اين جريان حاكم شده و گفتمان غالب آنها در انتخابات آينده رياست جمهوري را نيز شامل مي شود يعني گفتمان خدمتگزاري.
گفتمان خدمتگزاري در واقع تغيير فضاي سياسي كشور، به سمت توسعه، پيشرفت و آباداني، خدمت رساني به مردم، پالايش فضاي سياسي و اولويت دادن به موضوعات اجتماعي، اقتصادي و ضرورت ورود نيروهاي جوان و چهره هاي نو و كارآمد به عرصه هاي حاكميت و خدمت را دنبال مي كند.
اين رويكرد نتيجه ارزيابي جريان اصولگرا از ناكامي گفتمان جريان رقيب مبني بر تكيه صرف بر توسعه سياسي بدون توجه به جنبه هاي ديگر توسعه اي است كه به گفته اصولگرايان، به دليل تعريف ناصحيح و اجراي بد، محصول آن متوقف شدن حركت هاي عمران و آباداني، گسترش روز افزون منازعات سياسي، رشد معضلات فرهنگي و اجتماعي و دور شدن انقلاب اسلامي از اصول و مباني اوليه خود و از دست دادن فرصتهاي مهم در صحنه بين المللي در ازاي موقعيت هاي نمايشي و ناپايدار بود.
به اعتقاد اصولگرايان، سازماندهي جديد اصولگرايان و انتخاب گفتمان جديد و منطبق با خواست عمومي و توفيق در دو انتخابات اخير، عمدتاً محصول حاكم نمودن عقلانيت در عمل سياسي ضمن پافشاري بر اصول و آرمان ها بوده است.
به اعتقاد ناظران سياسي، موفقيت يا عدم موفقيت جريان اصولگرا در انتخابات آينده رياست جمهوري نيز تا اندازه زيادي بستگي به عملكرد اصولگرايان در مجلس و همچنين طرح و برنامه هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي دارد.
نتايج يك تحقيق نشان مي دهد در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اصول زير بر رفتار جريان اصولگرا حاكم بود:
۱- اقدام هماهنگ و سراسري با هدايت شوراهاي هماهنگي نيروهاي انقلاب
۲- تبعيت از الگوي غير متمركز و اقتضايي در زمينه شعارها، تابلوها و عناوين انتخاباتي
۳- تكيه بر گفتمان آباداني، پيشرفت و خدمت رساني و حل مشكلات مردم
۴- تبيين ناكارآمدي جريان دوم خرداد و عدم تناسب گفتمان مورد نظر اين جريان با خواست عمومي 
۵- معرفي نيروهاي جديد، متخصص، كارآمد و عمدتاً غير سياسي
۶- انتخاب شهرداران كارآمد و هماهنگ با جريان اصولگرا
اما گام دوم براي فتح مجلس هفتم در بهمن ماه ۸۱ و با تشكيل كميته اي تخصصي و كارشناسي متشكل از حدود ۲۰ نفر از عناصر فكري و با تجربه اصولگرايان آغاز شد.
اين كميته قريب به ۲۰ موضوع محوري را طراحي و براي تصويب به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب ارائه كرد.
پيروزي شگفت انگيز در انتخابات شوراها، دلگرمي خوبي براي اصولگرايان بود.
اين در حالي بود كه تنها كمتر از يك سال به انتخابات مهم مجلس هفتم وقت باقي بود.
پس از تصويب برنامه جامع انتخابات مجلس هفتم، ستاد مركزي انتخابات با حضور كليه نيروها و تشكلهاي اصولگرا، زير نظر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در اوايل سال ۸۲ تشكيل و فعاليت هاي خود را آغاز كرد.
اصول حاكم بر اين مرحله علاوه بر اصول مورد نظر در گام اول، ايجاد حداكثر همگرايي و رفع تعارضات و اختلاف سليقه ها در درون جريان اصولگرا و پيگيري راهبرد رسيدن به نامزدهاي واحد براي حوزه هاي انتخابيه و پرهيز از تعدد و رقابت شكننده در درون اصولگرايان بود.
راهبرد اصولگرايان در كنار عوامل ديگري چون اشتباهات پي درپي جريان دوم خرداد در مجلس ششم و بخش هايي از دولت، اختلافات درون اين جبهه و به ويژه تغيير فضاي اجتماعي جامعه همه دست به دست هم داد تا گام دوم نيز به نفع اصولگرايان با قاطعيت برداشته شده و مجلس هفتم با اكثريتي كم سابقه در اختيار اين جريان قرار گيرد.
و اكنون در حالي كه با تغيير تركيب مجلس شوراي اسلامي، آرامش نسبي به عرصه سياسي و اجتماعي كشور پديد آمده است؛ اصولگرايان در آستانه گام سوم خود يعني انتخابات مهم و سرنوشت ساز رياست جمهوري قرار گرفته اند.
اصولگرايان با جمع بندي تجربيات خود در انتخابات شوراها و مجلس هفتم، انتخابات رياست جمهوري نهم را از اواخر سال ۸۲ كليد زدند.
يك كميته تخصصي و كارشناسي توسط شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در اوايل سال ۸۳ تشكيل و اصول استراتژي و سياستهاي اين جريان را براي انتخابات رياست جمهوري بهار آينده طراحي و آماده كرده است، البته اين جريان شروع علني و رسانه اي مباحث انتخابات رياست جمهوري را در اين مقطع زود هنگام دانسته و به نفع كشور و مصالح عمومي ارزيابي نمي كرد ولي اين مانع از برداشتن گامهاي عملي و تمهيد مقدمات لازم براي توفيق در اين انتخابات نبود.
يكي از مهمترين اقدامات جريان اصول گرا براي برداشتن گام سوم تعيين معيارها و ويژگيهاي مطلوب و تلاش براي رسيدن به يك نامزد واحد بوده است.
در جهت رسيدن به نامزد واحد مطلوب، اصول گرايان با تشكيل كميته ويژه اي گفتگوهايي را با كانديداهاي احتمالي كه با معيارهاي اوليه تعيين شده مطابقت دارند آغاز كرده اند، افرادي چون علي اكبر ولايتي، علي لاريجاني، احمد توكلي، محمود احمدي نژاد و محسن رضايي.
به نظر مي رسد حوادث و رويدادهاي پانزده سال گذشته تجارب گرانقدري براي اصول گرايان به همراه داشته و آنها پس از سالها حاشيه نشيني اكنون تلاش هاي خود را براي قرار گرفتن در متن و دستيابي به جايگاه واقعي خود در صحنه سياسي ايران آغاز كرده اند.

انتخاب نهم
گروه سياسي: در لابلاي اخبار منتشر شده درخصوص انتخاب نهم، اظهاراتي از سوي برخي چهره هاي سياسي مطرح مي شود كه اولا حكايت از رايزني هاي گسترده پشت پرده از سوي گروه ها و احزاب در اين خصوص مي كند.
ثانيا به نوعي حكايت از يك صف بندي جديد انتخاباتي دارد كه بعضا با تغيير موضع قبلي و نرمش در قاطعيت هاي قبلي اين گروه ها و احزاب همراه است.
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن قطعي خواندن عدم حضور موسوي درخصوص نظر سازمان براي كانديداتوري هاشمي گفت: حضور هاشمي محترم است.
وي افزود:  علاوه بر كارگزاران، عده اي از گروه هاي حاضر در جبهه دوم خرداد مخالف تخريب هاشمي بودند. آرمين تصريح كرد: مشاركت و سازمان تا به حال به صورت رسمي كانديداي خود را اعلام نكرده اند. اما تمام تلاش در راه اجماع بر كانديداي واحد است و معين مي تواند چنين گزينه اي باشد.
درهمين حال معين درخصوص كانديداتوري خود گفت: دوستان زيادي در اين خصوص اظهار لطف كرده اند اما هنوز تصميمي نگرفته ام و درحال بررسي و تامل هستيم.
سلامتي عضو ديگر سازمان مجاهدين و رييس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد هم درخصوص انتخابات گفت: علي رغم اينكه گفته مي شود گروه هاي جبهه دوم خرداد كانديداهاي خاص خود را دارند اما تاكنون به صورت رسمي كانديدايي از سوي آنها به جبهه معرفي نشده است.
زيباكلام هم براساس همين گزينه ها و احتمالات پيش بيني قطعي خود را اعلام نموده است و مي گويد: در اين دوره محافظه كاران (منظورش همان اصول گرايان است) راي مي آورند و احتمالا لاريجاني يا حداد عادل رييس جمهور مي شوند اين درحالي است كه حداد به طور صريح عدم حضور خود را اعلام كرده بود.
بعد از اخبار رسيده درخصوص جبهه دوم خردادي ها سري هم به جبهه اصولگرايان مي زنيم تا ببينيم اخبار اين جبهه از چه تحولي حكايت مي كند.
موتلفه كه در راستاي سياست گفت وگو و ديدار با كانديداهاي مطرح اين جبهه از ولايتي دعوت به عمل آورده بود به نقل از وي خبر از تمركز ارزش گرايان در انتخابات آينده بر روي يك كانديداي واحد داده است. سلطاني دبير تشكيلات جامعه اسلامي دانشجويان نيز از به نتيجه نرسيدن تصميم بر كانديداي خاص خبر داده است.
بحث حضور يا عدم حضور هاشمي نيز به پررنگي روزهاي قبل در لابلاي اخبار انتخاباتي ديده مي شود و در كنار تاكيد گروه هاي طرفدار وي هر مصاحبه اي به نوعي گريزي به قضيه هاشمي دارد.مديرمسوول نشريه صبح صادق مي گويد: تكيه دوم خردادي ها بر هاشمي به خاطر شهرت و آوازه وي است.آنها دنبال حفظ ساختار فعلي كشور هستند كه بر مبناي نخبه گرايي است.جمعيت ايران فردا از ديدار اعضاي شوراي مركزي جمعيت  با هاشمي خبر مي دهد.سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه نيز خبر از تشكيل كميته ويژه براي متمركزكردن فعاليت هاي انتخاباتي حول حمايت از هاشمي مي دهد.
برخي جمعيت ها در اين ميان براي مطرح كردن خود از اخبار بي پايه هم استفاده كرده و به نقل از ديگران فضا سازي كاذب ايجاد مي نمايند. در همين راستا دبير كل يك جمعيت خبر از انصراف ولايتي در صورت نامزدي هاشمي مي نمايد.
دبير شوراي هماهنگي جوانان ايران اسلامي كه قبلا اظهاراتش مبني بر حضور قطعي هاشمي از سوي روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام تكذيب شده بود خبر از حمايت احزاب اصلاح طلب از هاشمي داد.

داخلي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |