يكشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۵ - Oct 22, 2006
تأملي بر سخنان اخير مديران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
پرسش ها و برنامه ها
حميدرضا حسيني
004260.jpg
سخنان مديران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درباره چگونگي توسعه گردشگري، بيش از آن كه برنامه هاي مشخص و مدوني را توضيح دهد، بر ابهامات موجود درباره آينده گردشگري ايران مي افزايد. از جمله بايد به اظهارات اخير معاون گردشگري سازمان اشاره كرد كه تاكيد كرده است: بايد در آينده نزديك بخش هاي لازم ديگر به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ملحق شود، زيرا بعضي دستگاه هاي اجرايي ديگر رابطه نزديك و تنگاتنگي با مقوله گردشگري دارند وبعضي ديگر در ديدگاه انسجام يافته مديريت گردشگري با اين مقوله در ارتباط هستند . (جام جم- 10/7/85)
جدا از اين كه براي آينده نزديك، زمان خاصي ارايه نشده؛ نهاد تصميم گيرنده در اين باره معرفي نگرديده و اساساً گفته نشده كه دستگاه هاي اجرايي موردنظر شامل چه سازمان هايي هستند، گويا اين سخن بر اين مبنا استوار است كه هر دستگاه مرتبط و نزديك با مقوله گردشگري بايد به سازمان گردشگري كشور بپيوندد؛ درست مانند ميراث فرهنگي و صنايع دستي كه دو مقوله كاملاً مستقل از گردشگري هستند، اما چون در ارتباط با گردشگري بودند، در يك سازمان واحد دركنار آن قرار گرفتند. با چنين مبنايي مي توان سازمان محيط زيست كشور را نيز به سازمان گردشگري ملحق كرد، زيرا بخش مهمي از صنعت گردشگري را اكوتوريسم شكل مي دهد و در ارتباط نزديك با محيط زيست است. از اين فراتر، وزارت راه و ترابري است كه بيشترين ارتباط و نزديكي را با گردشگري دارد واساساً راه ها، فرودگاه ها، بنادر، پايانه ها و وسايل نقليه عمومي از مهمترين زيرساخت هاي گردشگري به شمار مي آيند و به اين ترتيب مي توان فهرستي از ده ها مقوله و سازمان را فراهم آورد كه هر يك به نوعي در ارتباط نزديك با گردشگري هستند، اما وظايف ديگري نيز دارند كه به هيچ روي مربوط به گردشگري نيست. آيا بايد همه اين سازمان ها در بخش گردشگري كشور ادغام شوند؟
گويا در اين مورد هماهنگي دستگاه هاي مرتبط با گردشگري به منزله ادغام همه آنها در سازماني واحد تلقي شده است. در اين صورت و با تعميم اين روش به ساير حوزه هاي مديريتي، به جاي بيست و چند وزارتخانه و سازمان دولتي (در سطح معاون رئيس جمهور) مي توان حداكثر پنج- شش وزارتخانه و سازمان بزرگ داشت كه از ادغام سازمان هاي مرتبط ايجاد شده اند و تمام امور كشور را اداره مي كنند.
از اين گذشته پيش از سخن گفتن از هر ادغام و الحاقي، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه ادغام سه سازمان ميراث فرهنگي، ايرانگردي و جهانگردي و صنايع دستي تاكنون چه ثمراتي درپي داشته است؟ پاسخ به اين پرسش را در بخش گردشگري به معاونت گردشگري سازمان محول مي كنيم كه در مجالي ديگر با به كارگيري افعال ماضي و نه مضارع مستقبل- دستاورد يك ساله خود را توضيح دهند.
در بخش ميراث فرهنگي نيز بسيار بعيد مي نمايد كه حتي حاميان اوليه ادغام،  از نتيجه كار راضي باشند. اكنون پس از سه سال، نگراني كساني كه ادغام سازمان ميراث فرهنگي در سازمان ايرانگردي و جهانگردي رادر حكم تقليل دادن يك حوزه بسيار تخصصي و كاملاً فرهنگي و هويتي به نمايشگاهي از آثار عامه پسند مي دانستند، مجال تأمل يافته است. بر اين مدعا شواهد بسياري مي توان اقامه كرد، اما اگر به جاي همه شواهد، يك شاهد كفايت كند، قرار دادن يك دانش آموخته پزشكي در رأس بالاترين مرجع تخصصي ميراث فرهنگي كشور است كه در تاريخ هشتاد ساله مديريت ميراث فرهنگي، باستان شناسي و آثار تاريخي ايران بي سابقه است؛ درست مانند آن كه يك باستان شناس، وزير بهداشت و درمان شود!
بنابراين مطالبه الحاق هر سازمان مرتبط با گردشگري، بيشتر يك نگاه بخشي است تا فرابخشي كه نتيجه آن براي سازمان هاي ملحق شده، تا به اينجاي كار نه چندان مطلوب و براي بخش گردشگري در بهترين حالت، مبهم بوده است. اين ابهام وقتي فزوني مي يابد كه فاصله ژرف ميان آمال و آروزهاي مديران گردشگري با وضع موجود در نظر آيد. براي نمونه معاون گردشگري سازمان در اظهارات اخير خود گفته است: با كمي واقع بيني بايد گفت كه ايران مي تواند از 900 تا 1200 ميليارد دلار درآمدي كه در جهان از راه گردشگري ايجاد مي شود، حداقل 30 ميليارد دلار را به خود اختصاص دهد . (جام جم- همان تاريخ)
اين سخن در كنار وعده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور كه بارها گفته است: اينجانب در مدت دو سال گردشگري كشور را كاملاً متحول خواهم كرد . نشان مي دهد كه دستيابي به اهداف بزرگ،  در مدتي كوتاه از اصلي ترين خصوصيات مديريت فعلي سازمان مذكور است كه البته با رويه دولت نهم در اداره كشور انطباق كامل دارد.
بديهي است كه كسب 30 ميليارد دلار درآمد گردشگري در مدتي كوتاه، نهايت آرزوي مردم و كارشناسان بخش گردشگري خواهد بود، اما باتوجه به اينكه پيشينيان نيز چنين آروزهايي را داشته اند و متاسفانه توفيق چنداني نيافته اند، بايد ديد كه برنامه مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري چيست و به چه اكسيري در اين باره دست يافته كه ديگران از دسترسي به آن محروم بوده اند. به باور پژوهشگران حوزه برنامه ريزي و مديريت، برنامه ريزي نوع خاصي از تصميم گيري به شمار مي رود كه اولاً پيش از اجراي عمليات انجام پذيرد، ثانياً وضعيت مورد نظر آينده را مرتبط با مجموعه اي از تصميمات در نظر داشته باشد و ثالثاً دستيابي به شرايط مطلوب آينده، بدون گذار از آن مسير ناممكن يا دور از دسترس باشد. بر اين مبنا طبق سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور، جذب 5/1 درصد گردشگران بين المللي (تقريباً معادل 20 ميليون نفر) هدف گيري شده است.
بازگويي مكرراين هدف از سوي مديران مربوطه و تاكيد بر اين كه ما مي توانيم حتي در مدت كوتاهي به هدف دست يابيم تازگي چنداني ندارد. انگشت نهادن بر اين كه در گذشته مديريت اجرايي گردشگري به كساني سپرده شده كه تعريف درست و جامعي از تور و گردشگر ندارند و با مشكلات فراروي آن آشنا نيستند . (جام جم- همان تاريخ) دردي را دوا نمي كند؛ ذكر كلياتي درباره سپردن كار به دست بخش خصوصي با رويه سازماني كه به جاي سپردن تصدي گري هاي خود به اين بخش در فكر الحاق دستگاه هاي اجرايي ديگر است، جور درنمي آيد. بنابراين بهتر است مديريت گردشگري كشور به روشني پاسخ گويد كه مجموعه تصميماتش مرتبط با وضعيت موردنظر آينده دقيقاً چيست و به چه اجزايي تقسيم مي شود؟ سياست ها كدامند و چه خط مشي هاي اجرايي متناسب با آنها طراحي شده است.
تنها با پاسخ دادن به اين پرسش هاست كه مي توان فهميد، آيا اين مديريت در وادي برنامه ريزي براي توسعه گردشگري است.

خبر
004266.jpg
پرونده ثبت جهاني
برج گنبد قابوس تهيه مي شود
گروه علمي فرهنگي - تهيه پرونده ثبت جهاني برج گنبد قابوس با شروع عمليات رفع خطر گنبد آغاز شد.
در ادامه تهيه پرونده ثبت جهاني برج گنبد قابوس، عمليات رفع خطر از گنبد شامل علف زدايي، تزريق سم به منظور جلوگيري از رشد گياهان، استحكام بخشي سازه و بندكشي بين آجرها آغاز شد. وي تملك و آزادسازي حريم برج، محوطه سازي و ساماندهي اطراف، نورپردازي بنا، نقشه برداري و تهيه تصاوير سه بعدي از برج، مستندسازي، آسيب شناسي و نيز يكپارچه كردن مديريت شهري به منظور حفاظت از برج را از جمله شرايط لازم براي ثبت جهاني برج گنبد قابوس دانست.

مدير كل دفتر حفظ و احياي بناهاي تاريخي:
تنها 1500 اثر ثبتي ايران
تعيين حريم شده است
گروه علمي فرهنگي _پنج بناي تاريخي استان اصفهان شامل بقعه پير بكران، باروي قديم گز، بقعه اشترجان، كاروانسراي گز و پل بابا محمود تعيين حريم شده است.
به گزارش CHT، محمدحسين بحرالعلومي، مديركل دفتر حفظ و احياي بناهاي تاريخي با بيان اين مطلب گفت: تعيين حريم اين بناها با هدف حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي صورت مي گيرد.
وي افزود: از يك هزار اثر ثبت شده استان اصفهان تا به امروز تنها 100 اثر تعيين حريم شده است.
بحرالعلومي ضمن اشاره به مشكلات تعيين حريم گفت: در بحث تعيين حريم آثار تاريخي، مشكلات بسياري به ويژه در مورد تملك آنها وجود دارد زيرا با تعيين حريم يك اثر ثبتي، بناهاي همجوار آن نيز با مشكلات ساخت و ساز و ارتفاع مواجه مي شود و ما براي رفع چنين مواردي بايد بناهاي همجوار را هم به تملك در آوريم كه اين خود مستلزم صرف هزينه اي هنگفت است.
وي تصريح كرد: امسال براي تملك حريم آثار تاريخي 13 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه اين ميزان پاسخگوي يك درصد نياز ما هم نيست. وي در پايان خاطرنشان كرد: از 16 هزار اثر ثبت شده در كل كشور، تنها حدود يك هزار و 500 اثر تعيين حريم شده است.

بازارچه
اولين قرآن سازگار
با نرم افزار آفيس (office)
گروه علمي فرهنگي- در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم علاوه بر عرضه جديد ترين نرم افزارهاي قرآني، برخي برنامه هاي قرآني به صورت شخصي و خارج از نمايشگاه است.
به گزارش ستاد خبري چهاردهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم، يكي از اين آثار جالب توجه، اولين نرم افزار قرآني سازگار با آفيس است. اين نرم افزار قرآني شامل تمام سوره هاي قرآن به همراه ترجمه حجت الاسلام حسين انصاريان است كه در برنامه اكسس (Acsess) طراحي شده و قابليت جست وجوي كلمات قرآني را دارد.
حجم تقريبي اين نرم افزار چهار مگابايت بوده و به راحتي از طريق پست الكترونيكي قابل ارسال است. علاقه مندان مي توانند با ارسال پيام به آدرس الكترونيك bogah.et@gmail.com به اين نرم افزار دسترسي پيدا كنند.

خودشيفتگي و تأثيرات مخرب آن
004263.jpg
گروه علمي فرهنگي- چگونگي تاثيرپذيري بچه ها از والديني كه به اصطلاح روانشناختي خود شيفته هستند، موضوع كتاب جديدي است كه به تازگي منتشر شده است. خودشيفتگي و تاثيرات مخرب آن بر فرزندان عنوان اين كتاب است كه توسط انتشارات پيك بهار روانه بازار شده است. نويسنده كتاب دكتر آلن گلومب نام دارد. وي ظرايف زندگي در خانواده اي را كه يكي از والدين دچار خودشيفتگي باشد، به دقت و به طور مفصل تشريح مي كند.
مطالب كتاب در 18 فصل با مثال هاي متعدد و شرح زندگاني افراد دچار اين ناهنجاري و بچه هايي كه در اين خانواده ها بزرگ مي شوند، تنظيم شده است.
چگونه خودشيفتگي و فرد خودشيفته را بشناسيم، چه كسي فرزند يك والد خودشيفته است، والد مخرب، زندگي خالي از انگيزه، رفتارهاي عادتي رايج بين فرزندان افراد خودشيفته، چگونه خود را بيابيم و درمان كنيم، عنوان برخي از فصل هاي كتاب است. آن گونه كه در كتاب مي خوانيم، آثار خودشيفتگي والدين بر فرزندان آنان به شكل هاي مختلف بروز مي كند. اين كتاب در 283 صفحه با قيمت 2900 تومان و با ترجمه سهيلا خسروي منتشر شده است.

فرهنگ و آموزش
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
علمي فرهنگي
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |