دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۹ - Oct 30, 2006
طالبان براي عمليات بزرگ زمستان آماده مي شود
نيروهاي ناتو اين روزها آماج حملات طالبان هستند
005052.jpg
گروه بين الملل تحليلگران اطلاعاتي غرب و منابع خبري شبه نظاميان طالبان مي گويند، طالبان در حال برنامه ريزي براي انجام عمليات بزرگي در فصل زمستان است تا طي آن شهر كابل را هدف قرار دهد.
روزنامه گاردين ديروز به نقل از منابع خبري خود نوشت، در اين عمليات گسترده هدف طالبان به كنترل درآوردن استانهاي اطراف كابل و قطع شريان اصلي تجاري است كه كابل را به شهر شرقي جلال آباد متصل مي كند.
ناتو اكنون بخشهاي اصلي مناطق درگيري نيروهاي طالبان را در اختيار دارد و در عمليات دو روز گذشته نيروهاي 40هزار نفري اين سازمان در افغانستان نزديك به۷۰ نظامي طالبان كشته  شدند.
پيش از اين و در يك دهه اي كه از عمر پديده طالبان در افغانستان مي گذرد شبه نظاميان بيشتر در تابستان و بهار فعال بوده و با بيرون آمدن از پناهگاههاي خود دست به حمله مي زدند.
اين نيروها معمولا با سرد شدن هوا به پناهگاه رفته و تا سال آينده بيرون نمي آمدند.
اما در يك سال گذشته با شدت گرفتن درگيريها در افغانستان و قدرت گرفتن طالبان، ديگر در فصل سرما هم شبه نظاميان طالبان از تحركات خود دست نمي كشند.
در درگيريهاي اخير طالبان پيشرويهايي از جنوب به سوي پايتخت داشته است و در استان غزني پناهگاههايي براي خود ايجاد كرده  اند.
هدف عملياتي كه طالبان خود را براي انجام آن در زمستان آماده مي كند تصرف كابل نيست چرا كه اين انتظار غير منتظره اي است. اما طالبان مي خواهد در اين عمليات ثبات دولت كرزاي را حتي در پايتخت هم به خطر بياندازد.
تغيير شيوه جنگ سنتي طالبان با اين عمليات نشانه ديگري است از ظهور طالبان جديد كه رسانه هاي غربي مدتي است درباره آن سخن مي گويند.
درگيري هاي روزانه در افغانستان اگر چه از فرط تكرار بازتاب چنداني در رسانه ها ندارد اما روز به روز ابعاد جديدتري مي گيرد.
ناتو ديروز اعلام كرد، در درگيري نيروهاي اين سازمان با شبه نظاميان طالبان كه به يك پايگاه نظامي در جنوب حمله كرده بودند بيش از 70 شبه نظامي كشته شدند.
از سوي ديگر انفجار يك بمب جاده اي به كشته شدن يك سرباز ناتو و مجروح شدن هشت تن ديگر منجر شد.
نيروهاي ناتو در اين حمله از هلي كوپتر و موشكهاي هوايي استفاده كردند.
اين درگيري كه در استان اورزگان روي داده پس از آن اتفاق افتاد كه يك گروه حقوق بشر بين المللي از نيروهاي ناتو به خاطر تاكتيكهايشان كه جان غيرنظاميان را به خطر مي اندازد به شدت انتقاد كرد.
ديده بان حقوق بشر كه در نيويورك واقع است از ناتو در كنار نيروهاي طالبان به خاطر تاكتيكهايشان كه به مرگ دهها و صدها غير نظامي منجر شده و مي شود انتقاد كرده است.

انتخابات آمريكا و سياست خارجي
فرهاد كليني
يكي از موضوعات بسيار مهم در انتخابات آمريكا همواره موضوع سياست خارجي اين كشور بوده است و يكي از پارامترهاي تعيين كننده در رقابت سياسي بين دو حزب سياسي آمريكا يعني دمكراتها و جمهوريخواهان محسوب مي شود.
وضعيت و اعتبار بين المللي آمريكا، امنيت شهروندان آمريكايي و كيفيت حضور و ديپلماسي جاري آمريكا، ميزان محبوبيت و تأمين منافع آمريكا در عرصه ژئوپليتيك جهاني از مشخصات اين محور مهم مي باشد و نتايج انتخابات به سرعت مي تواند بر كيفيت سياست خارجي آمريكا اثرگذاري نمايد. عملكرد سياست خارجي آمريكا را امروز بايستي در حوزه وسيعتري يعني دستگاه ديپلماسي آمريكا كه مركب از وزارت خارجه آمريكا، وزارت دفاع و سازمان سيا و ديگر ارگانهاي مرتبط با موضوع رفتار خارجي آمريكا محسوب نمود و از طرفي ديگر نقش رسانه هاي بين المللي آمريكا و عملكرد شركتهاي چندمليتي اقتصادي و نظامي و مراكز عمده تفكرسازي در بنيادهاي انديشه سياست خارجي و دانشگاهي آمريكا نيز شامل اين حوزه مي شوند. برآيند آشكار و نقطه پاياني تفكر سياست خارجي معمولاً در رويكردهاي احزاب در نظام انتخاباتي كنكاش مي شود.
دخالت نومحافظه كاران راديكال در تصميم پروري و تصميم سازي سياست خارجي آمريكا امروزه حتي نومحافظه كاران و جمهوريخواهان آمريكايي را نيز به تنگ آورده است و با توجه به جهت گيري طيف طبقه متوسط آمريكا به يك سياست خارجي متعادل و اقتصادگرا نسبت به رويكرد جنگي و نظامي فعلي ، جامعه آمريكا از توليدكنندگان نظريه جنگ براي قدرت كه به نام جنگ بر ضد تروريسم نام گرفت دوري مي جويند.
جامعه جهاني و جامعه آمريكا در مبارزه نتيجه بخش عليه تروريسم هيچ ترديدي ندارند اما شيوه هاي انتخابي كه با هزاران تاكتيك اشتباه همراه شده است هزينه هاي آن را امروزه بايستي مردم آمريكا و منطقه بپردازند.
كارشناسان بين المللي امروزه انتخابات ميان دوره اي آمريكا را به عنوان يك رفراندوم براي سياست خارجي آمريكا تلقي مي كنند و مرز طرفداران جنگ و طرفداران ديپلماسي را رويكرد آمريكا به نظام بين المللي شفاف مي كند.
امروزه حتي نگاه انتقادآميز به دستگاه سياست خارجي آمريكا از مرزهاي حزبي نيز خارج شده است. چندي پيش شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارش خود به انتقاد مردم اين كشور به سياست خارجي پرداخت و با اشاره به كتاب جديد باب وودوارد به نام انكار از مقامات سياسي و دفاعي آمريكا به عنوان دولتمردان ناكارآمد ياد كرد. اين شورا در گزارش خود با تشريح اوضاع اعلام نموده است كه راه حل ساده اي براي عراق وجود ندارد. از طرفي ديگر بعضي از مقامات و مسئولان پيشين وزارت امور خارجه آمريكا اعتراضات خود را تبليغاتي كرده و اقدام به نقد علمي از رفتار سياست خارجي آمريكا نموده اند كه چگونه بعد از 11 سپتامبر استراتژي آمريكا را تغيير دادند.سياست خارجي گزينشي و استاندارد دوگانه و اصرار جزم انديش بر پيگيري سياست خارجي دور از دسترس و بركناري سفراي آمريكا در نقاط مختلف جهان سئوالات بي پاسخ هستند. سازمان سيا بسيار تلاش نمود تا به نحوي بر اصلاح اين شرايط تأثير وارد كند كه توسط نخبگان خارج و ناپيداي سياست خارجي آمريكا بلوكه شد و بي دليل نيست كه برخي از سئوالات در آينده پاسخ داده خواهد شد.دستگاه سياست خارجي آمريكا نتوانست از پتانسيل هاي موجود در تعامل بين المللي استفاده كامل كند و اگر چه اين فرصتها هنوز كاملاً از دست نرفته است ليكن بازسازي سياست خارجي آمريكا را بايستي جمهوريخواهان خود به عهده بگيرند زيرا نتايج انتخابات ميان دوره اي مي تواند بر شيب انتخابات رياست جمهوري آتي آمريكا اثرات و ارزشهاي خود را منتقل نمايد.
به هر حال به قول فرانسوي ها رزم انتخاباتي معناي پايان نبرد نيست و كماكان جمهوريخواهان بدون شلوغ كاري سياسي زمان و توانايي ايجاد شرايط براي تغيير فضاي سياست خارجي را در اختيار دارند و اگر چه اين اقدام و خارج شدن از گذشته سريع نيست ولي بايد پلهاي بازگشت به اصلاح سياست خارجي را خراب نكنند. زيرا جمهوري خواهان با يك سياست خارجي متعادل است كه مي توانند در داخل آمريكا فضاي اقتصاد ملي را بهبود بخشند و مسائلي از قبيل كنترل نرخ بهره بانكي، قيمت متعادل انرژي و خارج  كردن بخشهايي از اقتصاد آمريكا را از ركود تحقق بخشد.

حمايت اروپا از
حذف دولت حماس
در فلسطين
گروه بين الملل درپي ناكامي محمود عباس در جلب موافقت حماس براي شناسايي تلويحي رژيم اسرائيل به عنوان پيش شرط تشكيل دولت وحدت ملي، طرح جديد عباس با استقبال اروپا مواجه شد.
محمود عباس پس از اين ناكامي طرح تشكيل دولت تكنوكرات در فلسطين را مطرح كرد. براساس اين طرح دولت فلسطين كه رهبري آن با حماس است منحل شده و دولت جديدي متشكل از تكنوكرات هاي غيرايدئولوژيك روي كار خواهند آمد. اگرچه اين طرح با مخالفت حماس روبه رو شد اما رئيس كميسيون سياست خارجي اتحاديه اروپا با استقبال از اين طرح گفت: ما در حال حاضر تلاش مي كنيم تا با افراد و شخصيت هايي كه جهت تشكيل دولت تكنوكرات در فلسطين فعاليت مي كنند، گفت وگو كنيم و اميدواريم ، امكان تحقق چنين دولتي وجود داشته باشد. سولانا گفت كه محمود عباس، اتحاديه اروپا و كشورهاي ميانه رو عربي در قبال اين مسئله موضع واحدي دارند.

دور دوم انتخابات بلغارستان برگزار شد
گروه بين الملل - دور دوم انتخابات رياست جمهوري بلغارستان ديروز برگزار شد.
به گزارش واحد مركزي خبر از صوفيه، دور دوم انتخابات رياست جمهوري بلغارستان در حالي برگزار شد كه در دور اول به دليل استقبال  نكردن مردم، اين انتخابات به دور دوم كشيده شد. در دور دوم اين انتخابات، دو نامزد از احزاب سوسياليست ها و ناسيوناليست هاي اين كشور براي احراز پست رياست جمهوري با همديگر رقابت خواهند كرد. مردم بلغارستان با آراي خود علاوه بر رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهور را نيز انتخاب مي كنند. گئورگي ياورانف رئيس جمهور فعلي و نامزد حزب سوسياليست هاي بلغارستان بخت بسيار زيادي براي تكرار دوره رياست جمهوري خود دارد. با توجه به اين كه تنها 64 روز تا پيوستن رسمي بلغارستان به اتحاديه اروپا باقي مانده است، تمامي كارشناسان و دست اندركاران سياسي اين كشور ، به شدت ابراز نگراني مي كنند.

رئيس پيشنهادي دولت موقت بنگلادش
كرسي قدرت را نپذيرفت
ايسنا: رئيس پيشنهادي دولت موقت بنگلادش به دليل تظاهرات خونين عليه انتخاب وي كه تاكنون دست كم 14 كشته بر جاي گذاشته، سمت پيشنهادي را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، كي.ام.حسن، فرد پيشنهادي براي رياست دولت موقت، دو روز پس از خشونت هاي خياباني بين پليس، طرفداران دولت در حال كناره گيري و احزاب مخالف، اين تصميم را اتخاذ كرد.
احزاب مخالف بنگلادش، مخالف انتصاب حسن به عنوان رئيس دولت موقت هستند. كي.ام.حسن قبلا رئيس دادگاه عالي بنگلادش بوده است.
حسن طي بيانيه اي اعلام كرد: بسيار غم انگيز و تأسف آور است كه به دليل ناتواني احزاب در حل اختلافاتشان از طريق گفت وگو اوضاع به اين مرحله كشيده شده است.وي افزود: بهترين كار اين است كه من به جاي سد كردن روند سياسي كشور از سمت خود كناره گيري كنم.

كوتاه ازسياست جهان
توجيه ناتو براي كشتار غيرنظاميان افغانستان
همشهري آنلاين- يك فرمانده ارشد ناتو به خاطر مرگ غيرنظاميان افغان در يك عمليات هوايي در روز سه شنبه عذرخواهي كرده است. بي بي سي مي گويد با اين حال ژنرال جيمز جونز در پي توجيه اشتباه ناتو برآمد و شورشيان طالبان را به خاطر استفاده از روستائيان براي پنهان شدن مقصر دانست.ناتو تأييد كرده است كه حداقل 12 غيرنظامي در يك حمله هوايي در استان قندهار كشته شده اند اما مقام هاي افغان شمار كشته شدگان را تقريبا 25 نفر مي دانند.حامد كرزي، رئيس جمهور افغانستان، روز جمعه گفت كه عميقاً از اين حادثه متأثر شده است.

هشدار شديد گل به گروه هاي كرد عراقي
واحد مركزي خبر: عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه هشدار داد هرگونه اقدامات نسنجيده مي تواند كردهاي عراق را از آنچه كه در اختيار دارند نيز محروم كند.
عبدالله گل در مصاحبه با روزنامه راديكال چاپ تركيه با بيان اين مطلب درباره انتشار نقشه هاي جديد كشورهاي منطقه در برخي از نشريات وابسته به وزارت دفاع آمريكا، گفت: كساني كه با اين نقشه ها در خيال پروري باشند آنچه را كه در اختيار دارند نيز از دست خواهند داد. عبدالله گل با بيان اين كه گفت وگوهاي تركيه با آمريكا درباره مسئله حضور نيروهاي پ.ك.ك در شمال عراق به نتايجي دست يافته است، تأكيد كرد آمريكايي ها اهميت اين مسئله براي دولت و مردم تركيه و تاثير آن بر روابط دو طرف را دريافته و گامهايي در جهت حل اين مسئله برداشته اند.

تظاهرات هزاران مخالف جنگ عراق در كاليفرنيا
ايرنا: در آستانه انتخابات قانونگذاري آمريكا، هزاران معترض روز شنبه در لس آنجلس و سان فرانسيسكو در ايالت كاليفرنياي اين كشور عليه تداوم جنگ در عراق و دولت جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تظاهرات كردند.به گزارش خبرگزاري فرانسه از لس آنجلس، حدود دو هزار نفر با برپايي تظاهراتي در اين شهر، شعارهاي ضد جنگ از جمله فرصتي به صلح دهيد و اگر بخواهيد، جنگ به پايان مي رسد، سر دادند.

وزير امورخارجه آلمان
از پنج كشور آسياي مركزي ديدار مي كند
گروه بين الملل- سخنگوي وزارت امور خارجه آلمان اعلام كرد فرانك والتر اشتاين ماير وزير خارجه اين كشور از امروز به پنج كشور آسياي مركزي سفر خواهد كرد.به گزارش خبرگزاري فرانسه از برلين اتحاديه اروپا قصد دارد روابط خود را به ويژه در زمينه انرژي با كشورهاي آسياي مركزي تقويت كند.قرار است اشتاين ماير از كشورهاي قزاقستان، ازبكستان، تركمنستان، تاجيكستان و قرقيزستان ديدار كند.

افشاي نقش موساد در ترور رفيق حريري
گروه بين الملل-گزارش جديد يك افسر اطلاعاتي فرانسوي از نقش موساد در ترور جنجال برانگيز نخست وزير سابق لبنان پرده برداشت.واي ماديسون در گزارشي كه در اختيار بخش امنيت خارجي فرانسه قرار داده است به نكات مهمي درباره ترور رفيق حريري اشاره مي كند.ماديسون اهداف اين ترور را شعله وركردن آتش خشم مردم لبنان عليه سوريه، واداركردن دمشق به خروج نيروهاي سوري از اين كشور، تهمت زدن به سوريه درباره عمليات ترور، برانگيختن واكنش ها و تحميل مجازات هاي بين المللي عليه آن، تضعيف ارتش لبنان، خلع سلاح مقاومت و بازكردن راه براي تجاوز اسرائيل به اين كشور دانست.گزارش اين افسر فرانسوي حاكي است كه رفيق حريري با انفجار يك خودرو بمب گذاري شده كه موساد آن را تهيه كرده بود ترور شد.
براساس اين تحقيقات اين ترور حريري شبيه به ترور دو شخصيت ديگر لبناني به نام هاي ايلي حبيقه سياستمدار لبناني و جورج حاوي رهبر حزب كمونيست اين كشور به دست عوامل رژيم صهيونيستي بوده است.

نامه بوش به پادشاه عربستان
گروه بين الملل به گزارش خبرگزاري دولتي عربستان واس نامه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا توسط ژنرال مايكل هايدن رئيس سازمان جاسوسي  آمريكا سيا، به پادشاه عربستان سعودي تحويل شد.
اين گزارش به جزئيات بيشتري در اين زمينه اشاره نكرد اما پيام بوش به ملك عبدالله يك روز پس از آن صورت مي گيرد كه وزارت كشور عربستان سعودي با اعزام نيروهاي ويژه تدابير امنيتي در مراكز نفتي خود در شرق اين كشور را افزايش داد.
پس از بروز نشانه هايي از احتمال حمله تروريستي به مراكز نفتي عربستان در خليج فارس بخشي از نيروي دريايي كشورهاي متحد نيز در اطراف  مراكز نفتي اين كشور به ويژه در رأس التنوره مستقر شده اند.
وزارت امور خارجه آمريكا با تأييد امكان حمله به تأسيسات نفتي عربستان اعلام كرد: تهديد عليه مراكز نفتي اين كشور وجود دارد اما ميزان جدي بودن آن معلوم نيست.

سقوط هواپيماي نيجريه با 100 سرنشين
رهبر مسلمانان نيجريه از جمله مسافران هواپيما بود

يك هواپيماي مسافربري در نزديكي شهر ابوجا، پايتخت نيجريه، با يكصد سرنشين سقوط كرده است. رهبر مسلمانان نيجريه از جمله مسافراني بوده است كه در اين سانحه هوايي جان خود را از دست داده است.
محمدوميسيدا، سلطان سوكوتو و دو سناتور نيجريه اي از جمله مسافران پرواز شركت هواپيمايي اي سي دي از ابوجا به سوكوتو، واقع در شمال نيجريه، بوده اند.
پس از منتشرشدن خبر سقوط اين هواپيما از پزشكان محلي خواسته شده تا سريعا در فرودگاه ابوجا حاضر شوند.
راديو دولتي نيجريه گفته است كه اين هواپيما كمي پس از بلند شدن از روي زمين و در شرايطي كه هوا توفاني بوده سقوط كرده و آتش گرفته است.
آلكس لاس، گزارشگر بي بي سي در ابوجا مي گويد: شاهدان عيني گفته اند كه چهار نفر از مسافران اين حادثه جان به در برده اند. وي همچنين گفت كه تلاش براي يافتن قربانيان و اجساد كشته شدگان همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه ماه گذشته 10 فرمانده ارشد ارتش نيجريه در اثر سقوط يك هواپيماي نظامي در اين كشور جان خود را از دست دادند.

بين الملل
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |