شماره‌ 1817‏‎ ‎‏‏،‏‎2 May 1999 ارديبهشت‌ 1378 ، ‏‎ يكشنبه‌ 12‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Free Tribune
Business
Sports
World Sports
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
:نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎
رويارويي‌‏‎ مهاجراني‌نشانه‌‏‎ استيضاح‌‏‎
نيست‌‏‎ مجريه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎

مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امروز‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مشترك‌‏‎ نشست‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎

مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ با‏‎
سياستهاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
داد‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎

مجلس‌‏‎ از‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎ قدرداني‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎

استيضاح‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎

و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سخنان‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالف‌‏‎

:ناطق‌نوري‌‏‎
رويارويي‌‏‎ مهاجراني‌نشانه‌‏‎ استيضاح‌‏‎
نيست‌‏‎ مجريه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎


شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎تهران‌‏‎
اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ جلسه‌‏‎ آغاز‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
درگيري‌ ، ‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ وزير‏‎ يك‌‏‎ استيضاح‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎
.نيست‌‏‎ مجريه‌‏‎ و‏‎ مقننه‌‏‎ قواي‌‏‎ بين‌‏‎ تضاد‏‎ و‏‎ تنش‌‏‎
گذشته‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ در‏‎ وزير‏‎ چند‏‎ استيضاح‌‏‎ ناطق‌نوري‌به‌‏‎ آقاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ معمولي‌‏‎ كاري‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ فعلي‌مجلس‌‏‎ و‏‎
باب‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزيرفرهنگ‌‏‎ استيضاح‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ كرد‏‎ درخواست‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ و‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
.نگذارند‏‎ مايه‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ حين‌‏‎
در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ دفتر‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ تاكيد‏‎ ‎‏‏،‏‎ بنده‌فرستاده‌اند‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ عبارتي‌‏‎
و‏‎ "نفيا‏‎ قضيه‌‏‎ ازاطراف‌‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مساله‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎"
."ننمايند‏‎ نقل‌‏‎ انقلاب‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ قول‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مطلبي‌‏‎ "اثباتا‏‎

مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امروز‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مشترك‌‏‎ نشست‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎


شهر‏‎ شوراي‌‏‎ افتتاح‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ رسمي‌‏‎ جلسه‌‏‎ نخستين‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ امروز‏‎ تهران‌‏‎
شهرداران‌‏‎ كرباسچي‌ ، ‏‎ غلامحسين‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ امروز‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎
شوراي‌اسلامي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ ارشد‏‎ مديران‌‏‎ مناطق‌ ، ‏‎
هيات‌‏‎ معارفه‌‏‎ مراسم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎
شورا‏‎ جلسات‌‏‎ دستور‏‎ در‏‎ مطرح‌‏‎ مسائل‌‏‎ شورا ، ‏‎ اعضاي‌‏‎ و‏‎ رئيسه‌‏‎
تالار‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ شهر‏‎ شوراي‌‏‎

مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ با‏‎
سياستهاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎
داد‏‎ راي‌‏‎ خاتمي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎

اخلاق‌‏‎ درس‌‏‎ و‏‎ جوانمردي‌‏‎ رسم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ اسلام‌‏‎ منطق‌‏‎ با‏‎ مهاجراني‌‏‎
آموخت‌‏‎

مجلس‌ 121‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ نماينده‌‏‎ مجموع‌ 263‏‎ از‏‎
خواستار‏‎ تن‌‏‎ و 142‏‎ دادند‏‎ راي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ استيضاح‌‏‎ به‌‏‎ نماينده‌‏‎
شدند‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ ابقاي‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ :سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ سخنان‌‏‎ شنيدن‌‏‎
راست‌‏‎ جناح‌‏‎ نماينده‌‏‎ استيضاح‌ 31‏‎ طرح‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
.دادند‏‎ راي‌‏‎ وي‌‏‎ ابقاي‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ همشهري‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
پيامبر‏‎ برخورد‏‎ باب‏‎ در‏‎ تاريخچه‌اي‌‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ آغاز‏‎
فرهنگي‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ مخالفان‌‏‎ با‏‎ اطهار‏‎ ائمه‌‏‎ و‏‎ اكرم‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ معاونانش‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
از‏‎ آياتي‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
دارد ، ‏‎ اشارت‌‏‎ انصاف‌‏‎ و‏‎ ملايمت‌‏‎ رحمت‌ ، ‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ مجيد‏‎ كلام‌الله‌‏‎
مسلمان‌ ، ‏‎ و‏‎ ايماني‌‏‎ برادران‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ دليلي‌‏‎ چه‌‏‎:‎گفت‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ اشاره‌‏‎ببريم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ ناپسند‏‎ تعابير‏‎ يكديگر‏‎ عليه‌‏‎
بهرام‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نطق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نبوي‌‏‎ مرتضي‌‏‎ سخنان‌‏‎ به‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ توهين‌‏‎ بهنود‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ من‌‏‎ وزارت‌‏‎ ماه‌‏‎ مدت‌ 20‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اصرار‏‎ اثر‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ پرسيدند‏‎ من‌‏‎ از‏‎ سئوال‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ مجلس‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ در‏‎ نمايندگان‌‏‎ يا‏‎ نيز‏‎ موارد‏‎ ساير‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ خودم‌‏‎
.نكردند‏‎ پيگيري‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شدند‏‎ قانع‌‏‎
غريبي‌‏‎ بحث‌‏‎ استيضاح‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
اكثريت‌‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ نبودزيرا‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎
.راي‌نياورم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ قصد‏‎ نمايندگان‌‏‎
و‏‎ دانست‌‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ قانوني‌‏‎ حق‌‏‎ را‏‎ استيضاح‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
استان‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اشاره‌كرد‏‎ زماني‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ استيضاح‌آقاي‌‏‎ طرح‌‏‎ اول‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ فارس‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ امضا‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ عنوان‌‏‎
شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حال‌‏‎ بااين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
وي‌ ، ‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ شد‏‎ قانع‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ آقاي‌ناطق‌‏‎ توضيحات‌‏‎
.راي‌گيري‌انداخت‌‏‎ صندوق‌‏‎ به‌‏‎ سفيد‏‎ راي‌‏‎
تمام‌‏‎ و‏‎ وي‌‏‎ دفاعيه‌‏‎ و‏‎ پاسخها‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ بيان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎ كوچك‌‏‎ جمع‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ جلساتي‌‏‎ درچنين‌‏‎ مطروحه‌‏‎ مطالب‏‎
عبارات‌‏‎ و‏‎ كلمات‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ در‏‎ انصاف‌‏‎ رعايت‌‏‎ لزوم‌‏‎ بر‏‎ است‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ارزش‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ ديد‏‎ زاويه‌ي‌‏‎ كلمه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎
و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ "شتابزده‌‏‎" را‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
نوعي‌‏‎ و‏‎ نشد‏‎ طي‌‏‎ كامل‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ استيضاح‌‏‎ راههاي‌‏‎ چرا‏‎:گفت‌‏‎
.بود‏‎ آن‌محسوس‌‏‎ در‏‎ استناد‏‎ قابل‌‏‎ شتابزدگي‌‏‎
گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اسفندماه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ درخواست‌‏‎ يادآوري‌‏‎ با‏‎ مهاجراني‌‏‎
در‏‎ توضيحات‌‏‎ ارائه‌‏‎" براي‌‏‎ مجلس‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ درجلسه‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
مصاحبه‌ها‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌در‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ "شبهاتي‌‏‎ مورد‏‎
.نشد‏‎ داده‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ هرگز‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌كردند ، ‏‎ مطرح‌‏‎
در‏‎ انصاف‌‏‎ عين‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
است‌ ، ‏‎ استيضاح‌‏‎ پيوست‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ استيضاح‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ به‌انتشار‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎
مطرح‌‏‎ پيوست‌‏‎ در‏‎ مشخص‌‏‎ بايد‏‎ موارد‏‎ كشور ، ‏‎ در‏‎ نشريه‌‏‎ ‎‏‏800‏‎
.دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ بتواند‏‎ پاسخگو‏‎ شوندتا‏‎
شتابزده‌‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ متن‌‏‎ حال‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ افزود‏‎ مهاجراني‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ طرح‌‏‎ موارد‏‎ كه‌‏‎ خوانده‌شد‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎
.نبود‏‎ اين‌طرح‌‏‎ پيوست‌‏‎ در‏‎ امضاكننده‌ ، ‏‎
گفته‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ كه‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
باز‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بي‌خبربوده‌‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ وي‌از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.است‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حقوق‌‏‎ هم‌جزو‏‎ همين‌‏‎ زيرا‏‎ نيستم‌‏‎ گله‌مند‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎
سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزارت‌فرهنگ‌‏‎ مسئولان‌‏‎
جلسات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌در‏‎ داشتند‏‎ آمادگي‌‏‎ وزارتخانه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ لازم‌‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ يابند‏‎ حضور‏‎ مجلس‌‏‎ ارشاد‏‎ كميسيون‌‏‎
.دهند‏‎ پاسخ‌‏‎ زمينه‌سينما‏‎
مهمي‌‏‎ بحث‌‏‎ ارزشي‌ ، ‏‎ و‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سينماي‌‏‎ بحث‌‏‎ اگر‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ پيگير‏‎ من‌‏‎ خود‏‎ !نشد‏‎ داده‌‏‎ به‌آنهاوقت‌‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎
و‏‎ كردند‏‎ سئوال‌‏‎ كه‌دراين‌باره‌‏‎ كساني‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎.‎بودم‌‏‎
.شدند‏‎ خسته‌‏‎ ما‏‎ توضيح‌‏‎ از‏‎ نكردند ، ‏‎ پيگيري‌‏‎
به‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تقوي‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ مهاجراني‌‏‎
شده‌‏‎ طي‌‏‎ راه‌ها‏‎ همه‌‏‎ مي‌فرماييد‏‎ وقتي‌‏‎ من‌ ، ‏‎ وسرور‏‎ معلم‌‏‎ عنوان‌‏‎
مي‌گويد ، ‏‎ چنين‌‏‎ صداوسيما‏‎ با‏‎ درمصاحبه‌‏‎ نيز‏‎ باهنر‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
من‌‏‎ البته‌‏‎.‎نشده‌بود‏‎ طي‌‏‎ راه‌ها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ بنده‌‏‎
.شود‏‎ مطرح‌‏‎ استيضاح‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ مجلس‌‏‎ حق‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ نظرات‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ است‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ نشانه‌‏‎ استيضاح‌ ، ‏‎ كه‌گفته‌اند‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
توسعه‌‏‎ نشانه‌‏‎ باشد ، ‏‎ هم‌‏‎ اگرسياسي‌‏‎ حتي‌‏‎ استيضاح‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎
چرا‏‎ كه‌‏‎ گرايش‌بگويد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎است‌‏‎ سياسي‌‏‎
خاصي‌ ، ‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ استيضاح‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ توسعه‌سياسي‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ آخر‏‎ سخنران‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ پنهاني‌‏‎ حس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
حسابي‌‏‎ حرفهاي‌‏‎ احتمالا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باهنر‏‎ آقاي‌‏‎ موافقان‌استيضاح‌ ، ‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ موثر‏‎ حرفهاي‌‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ راهم‌‏‎
.مي‌گذارم‌‏‎ آخر‏‎ ساعت‌‏‎ نيم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ربع‌‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎
بود ، ‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ گرفتن‌‏‎
كرده‌‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ شرح‌‏‎ "وتسامح‌‏‎ تساهل‌‏‎" از‏‎ را‏‎ خود‏‎ برداشت‌‏‎
.است‌‏‎
كرد‏‎ تاكيد‏‎ مخالفان‌‏‎ با‏‎ سلوك‌‏‎ و‏‎ رفتار‏‎ چگونگي‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ وي‌‏‎
مشخص‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سلوك‌‏‎ و‏‎ اين‌رفتار‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎
.بادوستان‌‏‎ رفتارمان‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎
نوجواني‌ ، ‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ افتخارات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
آيه‌‏‎ ايشان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ خوانساري‌‏‎ آقاي‌امامي‌‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎
گفتند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ماتلاوت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مائده‌‏‎ سوره‌‏‎ از‏‎ هشتم‌‏‎
بروزمي‌‏‎ دشمن‌‏‎ با‏‎ رفتار‏‎ چگونگي‌‏‎ در‏‎ واقعي‌ ، ‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ تقواي‌‏‎"
.كردند‏‎ استناد‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ تفسيرهاي‌‏‎ به‌‏‎ راه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ "كند‏‎
امامي‌‏‎ آقاي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
يكي‌‏‎ با‏‎ رضي‌‏‎ شريف‌‏‎ مرحوم‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ مامباحثات‌‏‎ براي‌‏‎ خوانساري‌‏‎
پس‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ راتشريح‌‏‎ خود‏‎ غيرمسلمان‌‏‎ مخالفان‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ و‏‎ قصيده‌اي‌سرود‏‎ وي‌‏‎ براي‌‏‎ رضي‌‏‎ شريف‌‏‎ مخالف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ فوت‌‏‎ از‏‎
.پرداخت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ ستايش‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ (ع‌‏‎)اميرالموءمنين‌‏‎ حضرت‌‏‎ فرمايشات‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
درباره‌‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ درباره‌‏‎ سئوالي‌‏‎ پاسخ‌به‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎
وآنگاه‌‏‎ "ميدان‌نتاخته‌اند‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ شاعران‌‏‎" فرمودند‏‎ شاعران‌‏‎
"امروءالقيس‌‏‎" از‏‎ و‏‎ كردند‏‎ شاعراشاره‌‏‎ بهترين‌‏‎ مصداق‌‏‎ به‌‏‎
.نام‌بردند‏‎
دارد‏‎ معلقه‌اي‌‏‎ "امروءالقيس‌‏‎":‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎
شبهاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ معلقه‌اي‌‏‎ مي‌درخشد ، ‏‎ عرب‏‎ تارك‌ادبيات‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎
تفسيري‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ مفاد‏‎ و‏‎ بازمي‌گردد‏‎ شاعر‏‎ مغازله‌‏‎ و‏‎ ازمستي‌‏‎ پر‏‎
.است‌‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ رعد‏‎ و‏‎ ستاره‌ها‏‎ آسمان‌ ، ‏‎ شب ، ‏‎ از‏‎
شاعران‌‏‎ كه‌‏‎ خاص‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ (ع‌‏‎)‎امير‏‎ حضرت‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ او‏‎ شعر‏‎ و‏‎ قضاوت‌‏‎ "امروءالقيس‌‏‎" بودند ، درباره‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎
داوري‌ ، ‏‎ در‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ آن‌است‌‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎.كردند‏‎ تاييد‏‎
.بگيريم‌‏‎ درنظر‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ جهات‌‏‎
داوري‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
به‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ نكاتي‌‏‎ داستاني‌نيز‏‎ ادبيات‌‏‎
امام‌‏‎ درزمان‌‏‎ كه‌‏‎ شاعري‌‏‎"فرزدق‌‏‎" به‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ خواهد‏‎ سخن‌‏‎ تفصيل‌‏‎
.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مي‌زيست‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎سجاد‏‎ امام‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎) حسين‌‏‎
دهم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ما‏‎ جدي‌‏‎ ضعف‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
روزه‌‏‎ ده‌‏‎ آشنايي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎ آشنا‏‎ (ع‌‏‎)‎ امام‌حسين‌‏‎ با‏‎ محرم‌‏‎
سال‌‏‎ ده‌‏‎ !است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ چه‌‏‎ ده‌روز‏‎ ازاين‌‏‎ پيش‌‏‎ حسين‌‏‎ امام‌‏‎است‌‏‎
اين‌‏‎ نمي‌دانيم‌ ، معني‌اش‌‏‎ ما‏‎ اينكه‌‏‎ آيا‏‎ !است‌‏‎ مي‌كرده‌‏‎ چه‌‏‎ پيش‌‏‎
نيست‌؟‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
هجري‌ ، ‏‎ تا 60‏‎ سالهاي‌ 50‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرزدق‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ گوناگون‌ ، ‏‎ كتب‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎ چهل‌ساله‌‏‎ تا‏‎ سي‌‏‎
و‏‎ تهتك‌‏‎ و‏‎ فجور‏‎ و‏‎ فسق‌‏‎ رادر‏‎ عمر‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ فردي‌‏‎
.گذراند‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ عبادت‌‏‎ البته‌‏‎
ايشان‌‏‎ به‌‏‎.مي‌داد‏‎ پول‌‏‎ فرزدق‌‏‎ به‌‏‎ (‎ع‌‏‎) حسين‌‏‎ امام‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
او‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ اگر‏‎ مي‌فرمودند‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ اعتراض‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ پول‌‏‎ معاويه‌‏‎ از‏‎ تااينكه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ بدهم‌ ، ‏‎ پول‌‏‎
.بگويد‏‎ بد‏‎ هم‌‏‎ بيت‌‏‎ اهل‌‏‎
تحت‌‏‎ فرزدق‌ ، ‏‎ همين‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
قصيده‌اي‌‏‎ (‎ع‌‏‎)سجاد‏‎ امام‌‏‎ براي‌‏‎ ائمه‌ ، ‏‎ بزرگ‌منشي‌هاي‌‏‎ تاثير‏‎
بن‌‏‎ حجاج‌‏‎ و‏‎ عبدالملك‌‏‎ هشام‌بن‌‏‎ درباره‌‏‎ اينكه‌‏‎ گو‏‎ مي‌سرايد ، ‏‎
.است‌‏‎ سروده‌‏‎ شعرهايي‌‏‎ هم‌‏‎ يوسف‌‏‎
زين‌‏‎ امام‌‏‎ خصايص‌‏‎ از‏‎ ستايش‌‏‎ به‌‏‎ فرزدق‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
است‌‏‎ (‎ع‌‏‎)سجاد‏‎ امام‌‏‎ صفات‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گويد‏‎ و‏‎ پردازد‏‎ العابدين‌مي‌‏‎
منبري‌هاي‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ البته‌‏‎.‎كرده‌است‌‏‎ مست‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎
حفظ‏‎ را‏‎ خطبه‌ها‏‎ قصيده‌هاو‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ زيادي‌‏‎ وقت‌‏‎ ما‏‎
.مي‌كردند‏‎
هنرمندان‌‏‎ و‏‎ شاعران‌‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ درباره‌‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
آنها‏‎ درباره‌‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ خلال‌‏‎ از‏‎ مي‌كنيم‌ ، بايد‏‎ قضاوت‌‏‎
آن‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ رانگاه‌‏‎ نقطه‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ اينكه‌‏‎كنيم‌‏‎ قضاوت‌‏‎
.نيست‌‏‎ كنيم‌ ، درست‌‏‎ حل‌‏‎ مجهولي‌‏‎ يك‌‏‎ معادله‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ قضاوت‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ مجهولي‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ معادله‌‏‎ حل‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ من‌‏‎ رفتن‌‏‎ با‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ داوري‌‏‎ اگر‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ سامان‌خواهد‏‎ كشور ، ‏‎
انقلاب ، ‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ يا‏‎ خاتمي‌و‏‎ آقاي‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ اشاره‌‏‎
استفاده‌از‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ مي‌رفتم‌‏‎ كنار‏‎ من‌‏‎
.نبود‏‎ محرم‌‏‎ ايام‌‏‎
مي‌دانستيد‏‎ شما‏‎:اظهارداشت‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
كرد ، ‏‎ نمي‌شودمطرح‌مطرح‌‏‎ محرم‌‏‎ اول‌‏‎ دهه‌‏‎ در‏‎ استيضاح‌‏‎ كه‌‏‎
مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ روزاستيضاح‌‏‎ آن‌‏‎ فرداي‌‏‎ اگر‏‎.‎شد‏‎ فراهم‌‏‎ فرصتي‌‏‎
مراسم‌مذهبي‌‏‎ بالاي‌‏‎ سياسي‌‏‎ چتري‌‏‎ مثل‌‏‎ را‏‎ استيضاح‌‏‎ مي‌داديم‌ ، ‏‎
داشت‌؟‏‎ اشكالي‌‏‎ نمي‌داديم‌ ، ‏‎ قرار‏‎
مطرح‌‏‎ استيضاح‌‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎ فرداي‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎
در‏‎ نبود‏‎ نيازي‌‏‎ و‏‎ مي‌دادم‌‏‎ پاسخ‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ من‌چهارشنبه‌‏‎ مي‌شد ، ‏‎
تحريك‌‏‎ را‏‎ شهدا‏‎ خانواده‌‏‎ مردم‌و‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ ايمان‌‏‎ هياتها ، ‏‎
"است‌‏‎ بي‌ديني‌‏‎ كانون‌‏‎ ارشاد ، ‏‎ وزارت‌‏‎" كه‌‏‎ كنيم‌‏‎
و‏‎ نمايندگان‌‏‎ حقوق‌‏‎ جزو‏‎ استيضاح‌‏‎" اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ قواعد‏‎ اما‏‎:‎گفت‌‏‎ "است‌‏‎ سياسي‌‏‎ ازتوسعه‌‏‎ بخشي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎
همه‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ روزي‌تردستي‌ها‏‎ بالاخره‌‏‎.‎كرد‏‎ رعايت‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎
براي‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شاهد‏‎ خداوند‏‎.مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ چيز‏‎
جمله‌اي‌‏‎ كمترين‌‏‎ نمي‌خواهم‌‏‎ و‏‎ قائلم‌‏‎ وحرمت‌‏‎ مجلس‌احترام‌‏‎
.گفته‌شود‏‎ مجلس‌‏‎ تضعيف‌‏‎ براي‌‏‎
سياسي‌‏‎ زندگي‌‏‎ من‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و 12‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ مجلس‌شروع‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎
حفظ‏‎ به‌‏‎ موظف‌‏‎ همه‌‏‎ معتقدم‌‏‎.‎بودم‌‏‎ دولت‌‏‎ پارلماني‌‏‎ معاون‌‏‎ سال‌‏‎
.هستيم‌‏‎ مجلس‌‏‎ سربلندي‌‏‎ و‏‎ حرمت‌‏‎
را‏‎ گرفتم‌ ، آن‌‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ مجددا‏‎ من‌‏‎ اگر‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اعتماد‏‎ راي‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ واگر‏‎ كنم‌‏‎ تلقي‌نمي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
از‏‎ ريشه‌اش‌‏‎ "وزارت‌‏‎" زيرا‏‎.‎نمي‌دانم‌‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ندادند ، ‏‎
من‌‏‎ تشخيص‌داده‌اند‏‎ نمايندگان‌‏‎ لابد‏‎ است‌ ، ‏‎ (بارسنگين‌‏‎) "وزر‏‎"
ديگر ، ‏‎ درجاي‌‏‎ البته‌‏‎ برسانم‌ ، ‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎
.هست‌‏‎ بارديگري‌‏‎
تلقي‌‏‎ استيضاح‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎
براي‌‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ لازم‌‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ نشان‌‏‎ خاطر‏‎ نكنندو‏‎ جناحي‌‏‎
.بزند‏‎ كف‌‏‎ استيضاح‌‏‎ نتيجه‌‏‎
بحث‌‏‎ به‌‏‎ سخنان‌خود‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
افراد‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ گروههاي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
متناسب‏‎ حرفهاي‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مختلف‌مي‌توانند‏‎
.است‌‏‎ قانون‌‏‎ آن‌‏‎ وراه‌‏‎ كنند‏‎ مطرح‌‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎
قانون‌‏‎ از‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ وزير‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بنده‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
نظارت‌ ، ‏‎ يا‏‎ و‏‎ نشريات‌‏‎ كردن‌‏‎ تعطيل‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ فراتربروم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
.كرده‌است‌‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ مواردي‌‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ تكليف‌‏‎ تعين‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
.نيست‌‏‎ وزير‏‎ برعهده‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ برعهده‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ شان‌‏‎ و‏‎ حساسيت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
گذاشت‌ ، من‌‏‎ وقت‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ وزيري‌‏‎ مي‌كنندتنها‏‎ شركت‌‏‎
.دادند‏‎ خود‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ حق‌را‏‎ اين‌‏‎ قبلي‌‏‎ وزيران‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎
سابقه‌‏‎ تاكنون‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
بود ، ‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ هيات‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ كه‌در‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎
نظارتي‌‏‎ بحث‌‏‎ فقط‏‎ جلسه‌‏‎ سال‌ 77در 10‏‎ در‏‎ جلسات‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ هر‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ درحاليست‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ نيز‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ شده‌ ، ‏‎ هيات‌تشكيل‌‏‎ جلسه‌‏‎
بر‏‎ نشريه‌‏‎ انتشار‏‎ براي‌‏‎ مجوز‏‎ اخذ‏‎ چگونگي‌‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
ارقام‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ ذكر‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ قانون‌مطبوعات‌‏‎ اساس‌‏‎
مجوز 280‏‎ "مجموعا‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ مجوزهاي‌‏‎ تعداد‏‎
نشريه‌‏‎ تنهامجوز 175‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ صادر‏‎ نشريه‌‏‎
.يافت‌‏‎ كاهش‌‏‎ مجوزها‏‎ صدور‏‎ شتاب‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ "عملا‏‎ و‏‎ شد‏‎ صادر‏‎
وزارت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
نمي‌توانيم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ قانون‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎
و‏‎ چاپ‌‏‎ تصويري‌ ، از‏‎ چاپ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ يامطلبي‌‏‎ و‏‎ مقاله‌‏‎ نشر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ ازافتخارات‌قانون‌‏‎ واين‌‏‎ كنيم‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ آن‌‏‎ انتشار‏‎
.است‌‏‎
را‏‎ قانون‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ ندارد‏‎ راهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
جمع‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ شما‏‎ جمع‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ وگمان‌‏‎ دهيم‌‏‎ تغيير‏‎
آن‌ ، ‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ كندكه‌‏‎ تصويب‏‎ قانوني‌‏‎ بتواند‏‎ ديگري‌‏‎
.كرد‏‎ كنترل‌‏‎ نشر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ وقت‌‏‎ معاون‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ كتاب‏‎ مورد‏‎ در‏‎:افزود‏‎ مهاجراني‌‏‎
رياست‌‏‎ كه‌‏‎ بهشتي‌‏‎ دكتر‏‎ شهيد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌خطاب‏‎ در‏‎
ما‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ داشتندبيان‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎
بهشتي‌پاسخ‌‏‎ شهيد‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ كنترل‌‏‎ چاپ‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ را‏‎ كتابها‏‎
ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نداريد‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎
.كنيد‏‎ كنترل‌‏‎ چاپ‌‏‎ قبل‌از‏‎ را‏‎ كتاب‏‎
قانون‌‏‎ ماده‌ 4‏‎ مطابق‌‏‎:افزود‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
چاپ‌‏‎ براي‌‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ دولتي‌‏‎ غير‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ هيچ‌مقام‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎
و‏‎ آيد‏‎ بر‏‎ مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ اعمال‌فشار‏‎ صدد‏‎ در‏‎ مقاله‌اي‌‏‎ يا‏‎ مطلب‏‎
.كند‏‎ مبادرت‌‏‎ نشريات‌‏‎ كنترل‌‏‎ و‏‎ سانسور‏‎ به‌‏‎ يا‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ نو‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ اميد‏‎ نامه‌‏‎ هفته‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ گله‌‏‎ خود‏‎ شماره‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ نامه‌اميدجوان‌‏‎ هفته‌‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ وفحشا‏‎ فساد‏‎ ترويج‌‏‎ به‌‏‎ متهم‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ چرا‏‎
در‏‎.‎كردند‏‎ انصافي‌‏‎ كم‌‏‎ قدري‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ آن‌‏‎ ضمير‏‎ مرجع‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ فهرست‌‏‎ كه‌‏‎ استيضاح‌مواردي‌‏‎ متن‌‏‎
كرده‌اند‏‎ فحشا‏‎ كه‌ترويج‌‏‎ هستند‏‎ مطبوعات‌‏‎ يعني‌‏‎ است‌‏‎
امابرخي‌‏‎ (‎كرده‌اند‏‎ فساد‏‎ ترويج‌‏‎ و‏‎ ستيزي‌‏‎ دين‌‏‎.نغوذبالله‌‏‎)‎
را‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ انگار‏‎ كه‌‏‎ زدند‏‎ تيتر‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎
.كرده‌ايم‌‏‎ ما‏‎
براي‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ نوشته‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
خوش‌‏‎ از‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ استيضاح‌‏‎ ستيزي‌‏‎ دين‌‏‎ فسادو‏‎ ترويج‌‏‎
.است‌‏‎ دوستان‌‏‎ انصافي‌‏‎
البته‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
هر‏‎ از‏‎ نداريم‌‏‎ اجازه‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ باديگران‌‏‎ ما‏‎ تفاوت‌‏‎
كنيم‌ ، ‏‎ استفاده‌‏‎ صحنه‌‏‎ رقيباز‏‎ كردن‌‏‎ بيرون‌‏‎ براي‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ ديگراست‌‏‎ گرايشي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ روشهاي‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ هستند ، ‏‎ ديگراني‌‏‎
وسيله‌اي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ كنند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ مي‌گيرند‏‎ تصميم‌‏‎ وقتي‌‏‎
.كنند‏‎ مي‌تواننداستفاده‌‏‎
شهيد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ كتابهاي‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
نبوي‌ ، ‏‎ سيره‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ پيرامون‌‏‎" مطهري‌نظير‏‎ مرتضي‌‏‎
كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎"علوي‌‏‎ سيره‌‏‎ ائمه‌ ، ‏‎ سيره‌‏‎
حق‌‏‎ متدين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌است‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مطهري‌‏‎ شهيد‏‎
امر‏‎ براي‌‏‎.‎كند‏‎ استفاده‌‏‎ ديني‌‏‎ غير‏‎ ابزارهاي‌‏‎ از‏‎ ندارد‏‎
استفاده‌‏‎ هتك‌‏‎ و‏‎ تهمت‌‏‎ دروغ‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ مقدس‌‏‎ غير‏‎ از‏‎ مقدس‌نمي‌توان‌‏‎
.كرد‏‎
گلستان‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ نوشته‌‏‎ چلچراغ‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ داستاني‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ نويسنده‌‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ جوان‌‏‎ نشريه‌اميد‏‎ در‏‎
يا‏‎ و‏‎ كه‌ 30 ، 40‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎ سالگي‌است‌‏‎ آستانه‌ 80‏‎ در‏‎ حاضر‏‎
و‏‎ او‏‎ درزندگي‌‏‎ بگرديم‌‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ جايي‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏50‏‎
!است‌‏‎ همان‌‏‎ شخص‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگوييم‌‏‎
ندارند‏‎ كار‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ "اصلا‏‎ ما‏‎ بولتنيست‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ مي‌گويند‏‎ نيست‌ ، ‏‎ يا‏‎ هست‌‏‎ فحشا‏‎ قصه‌اشاعه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ ابراهيم‌گلستان‌‏‎ همان‌‏‎ گلستان‌ ، ‏‎ ابراهيم‌‏‎
مساله‌‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ هنگام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ نواشاره‌‏‎ نگاه‌‏‎ نشريه‌‏‎
آقايان‌‏‎ كه‌ ، ‏‎ وگفت‌‏‎ كرد‏‎ قطع‌‏‎ را‏‎ او‏‎ سخن‌‏‎ اسلامي‌‏‎
پوزش‌مي‌‏‎ مورد‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نوشته‌اند‏‎ (استيضاح‌كنندگان‌‏‎)‎
هم‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ و‏‎ نكردند‏‎ مطرح‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خواهيم‌‏‎
.بفرستند‏‎ صاحبنشريه‌‏‎ براي‌‏‎
.كرد‏‎ صرفنظر‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎
زن‌‏‎ روزنامه‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دفاعيات‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎
بحث‌‏‎ نيز‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ اخير‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ كامران‌مطرح‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ زن‌‏‎ روزنامه‌‏‎
.داديم‌‏‎ تذكر‏‎ هم‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تهيه‌‏‎ كاملي‌‏‎ گزارش‌‏‎
و‏‎ يالثارات‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مطلبي‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ "بعدا‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
انصاف‌‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ تقريبا‏‎ شد‏‎ خوانده‌‏‎ بود ، ‏‎ هفته‌نامه‌آزادي‌‏‎
دو‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ آمده‌‏‎ روزنامه‌زن‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎
.است‌‏‎ تندتر‏‎ غليظترو‏‎ گفت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ داشتند ، ‏‎ ديگر‏‎ نشريه‌‏‎
كنيم‌‏‎ تقويت‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفتيم‌‏‎ ما‏‎ البته‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
وقتي‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌پذيرم‌‏‎ بنده‌‏‎ كاري‌‏‎ كم‌‏‎ و‏‎ غفلت‌‏‎ عنوان‌يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ نداديم‌‏‎ تذكر‏‎ ما‏‎ زدند‏‎ مطلبرا‏‎ اين‌‏‎ آزادي‌‏‎ و‏‎ يالثارات‌‏‎
.بيشتري‌بدهيم‌‏‎ توسعه‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎
در‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كشور‏‎ در‏‎ مطبوعات‌‏‎ تيراژ‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
بود‏‎ هزار‏‎ و 300‏‎ ميليون‌‏‎ يك‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ كارتيراژ‏‎ شروع‌‏‎ زمان‌‏‎
كه‌‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ هزار‏‎ و730‏‎ ميليون‌‏‎ به‌ 2‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.نيست‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ نيز‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎
مراتب‏‎ به‌‏‎ كتاب‏‎ تيراژ‏‎ وضع‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
تيراژ 2500‏‎ با‏‎ ميليوني‌ ، كتابهايي‌‏‎ جمعيت‌ 60‏‎ با‏‎ است‌و‏‎ بدتر‏‎
قبول‌است‌؟‏‎ قابل‌‏‎ آيا‏‎ و 3000 ، ‏‎
و‏‎ يابد‏‎ گسترش‌‏‎ منطقي‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كميت‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
.شود‏‎ نيزتقويت‌‏‎ نظارت‌‏‎
"مطبوعات‌‏‎ در‏‎ آزادي‌‏‎" بحث‌‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
استفاده‌‏‎ سوء‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ مطبوعات‌‏‎:‎وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
كه‌‏‎ مقاله‌‏‎ چندين‌‏‎ در‏‎ وزير‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بنده‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كردم‌‏‎ مطرح‌‏‎ رسيد‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎
مطبوعات‌ ، ‏‎ دادم‌‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ حدود‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ مقاله‌ها‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ ما‏‎ نويسندگان‌‏‎ و‏‎ خبرنگاران‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌ ، ‏‎
.كنند‏‎ توجه‌‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ حدود‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ توجه‌دارند‏‎ خود‏‎ حقوق‌‏‎
مطرح‌‏‎ مباحث‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ آرامش‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بلوري‌‏‎ شيشه‌‏‎ مثل‌‏‎ كه‌آزادي‌‏‎ كردم‌‏‎
آزادي‌‏‎.‎برسيم‌‏‎ مقصد‏‎ به‌‏‎ دهيم‌تا‏‎ حركت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎
هرسرعتي‌‏‎ با‏‎ كند‏‎ فرض‌‏‎ جواني‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ ماشين‌‏‎
.كند‏‎ حركت‌‏‎ مي‌تواند‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ توس‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اشاره‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ نبوي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ مورداين‌‏‎ در‏‎
تفصيل‌‏‎ به‌‏‎ مجلس‌‏‎ علني‌‏‎ غير‏‎ درجلسه‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ كردند‏‎
و‏‎ تندروي‌‏‎ نسبت‌به‌‏‎ را‏‎ تذكر‏‎ بيشترين‌‏‎ ما‏‎ خود‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ توضيح‌‏‎
نيز‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ داديم‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مطالب‏‎ برخي‌‏‎ درج‌‏‎
.نوشتم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ همان‌‏‎ عليه‌‏‎ مقاله‌‏‎ يك‌‏‎ عرف‌‏‎ و‏‎ برخلاف‌معمول‌‏‎
خواهد‏‎ آسيب‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ تندروي‌ها‏‎ معتقدم‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
.نيست‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ ترديدي‌در‏‎ و‏‎ زد‏‎
هيات‌‏‎ ماده‌ 27‏‎ طبق‌‏‎:گفت‌‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ درمورد‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎
با‏‎ درمصاحبه‌‏‎ كه‌‏‎ مطلبي‌‏‎ بود ، ‏‎ اين‌‏‎ هيات‌‏‎ نظارت‌تشخيص‌‏‎
امتياز‏‎ لذا‏‎ است‌‏‎(ره‌‏‎)‎ حضرت‌امام‌‏‎ به‌‏‎ اهانت‌‏‎ بوده‌‏‎ ژيسكاردستن‌‏‎
كه‌‏‎ تشخيص‌داد‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ نيز‏‎ شلمچه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ لغو‏‎ آن‌‏‎
.شد‏‎ لغو‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ امتياز‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ اهانت‌‏‎ خويي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ به‌‏‎
بزنند ، ‏‎ حرف‌‏‎ دوستان‌‏‎ نمي‌گذاريم‌‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توانند‏‎ داديم‌ ، اينكه‌‏‎ را‏‎ نشريه‌شلمچه‌‏‎ امتياز‏‎
بيشترين‌‏‎ و‏‎ نيستيم‌‏‎ مامسئول‌‏‎ بكنند‏‎ منتشر‏‎ روزنامه‌‏‎ عنوان‌‏‎
هم‌استفاده‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ انتقاد‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎
گفت‌ ، ‏‎ پاسخ‌‏‎ باانديشه‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ انديشه‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
تابو‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ بحث‌‏‎ آن‌‏‎ درمورد‏‎ مي‌شود‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌است‌‏‎ ارزش‌‏‎
.نكنيم‌‏‎ تابو‏‎ را‏‎ ارزش‌‏‎ بحث‌كرد ، ‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ نمي‌شود‏‎ شود‏‎
زندگي‌‏‎ جزئيات‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ قرآن‌‏‎ براينكه‌‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ وزيرارشاد‏‎
حرفها‏‎ تندترين‌‏‎ قرآن‌‏‎ چرا‏‎:‎افزود‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎(‎ص‌‏‎)‎پيغمبر‏‎
پيامبردروغگو ، ‏‎ مي‌گفتند‏‎ پيامبرنقل‌كرده‌ ، ‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎
است‌ ، ‏‎ درقرآن‌آمده‌‏‎ حرفها‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ است‌‏‎ وديوانه‌‏‎ جادوگر‏‎
درمقطع‌‏‎ آن‌‏‎ پاسخ‌‏‎ داده‌اند‏‎ پيامبر‏‎ به‌‏‎ نسبتي‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎
اگر‏‎ است‌‏‎ وداوري‌‏‎ مشي‌‏‎ يك‌‏‎ خاطراينكه‌‏‎ به‌‏‎ ذكرشده‌ ، ‏‎ ديگري‌‏‎
نيست‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ توان‌‏‎ نمي‌‏‎ داشته‌باشد ، ‏‎ وجود‏‎ درجامعه‌‏‎ حرفهايي‌‏‎
.ديگرنداريم‌‏‎ كه‌‏‎ عزيزتر‏‎ ازپيامبر‏‎
كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اسلام‌‏‎ ازديدگاه‌‏‎ وتفكر‏‎ تعقل‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
در‏‎ است‌‏‎ كتابي‌‏‎ و‏‎ مفاخرشيعه‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ كافي‌‏‎ چرادراصول‌‏‎:‎وافزود‏‎
شروع‌‏‎ جهل‌‏‎ و‏‎ عقل‌‏‎ باب‏‎ با‏‎ امام‌زمان‌ ، ‏‎ تاييد‏‎ به‌‏‎ مشهور‏‎ واقع‌‏‎
.است‌‏‎ ركن‌‏‎ عقلانيت‌‏‎ زيرا‏‎ شده‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ پيامبران‌‏‎ شيوه‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزيرفرهنگ‌‏‎
نشود‏‎ مطرح‌‏‎ اگرنظرمخالفان‌‏‎ نشود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ نظرمخالفان‌‏‎ كه‌‏‎ نبوده‌‏‎
نباشند‏‎ نشريه‌‏‎ اگرچند‏‎ نيست‌ ، ‏‎ آن‌حرفها‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
.نيست‌‏‎ حرفها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
بايد‏‎:‎واظهارداشت‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ نظرمخالف‌‏‎ طرح‌‏‎ ضرورت‌‏‎ بر‏‎ وي‌‏‎
البته‌‏‎ دهيم‌‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ وموارد‏‎ كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ قوت‌‏‎ رابا‏‎ نظرمخالف‌‏‎
كرد ، ‏‎ برخورد‏‎ بايد‏‎ نيز‏‎ است‌‏‎ احكام‌دين‌‏‎ به‌‏‎ تعرض‌‏‎ كه‌‏‎ درجايي‌‏‎
بايد‏‎ اصول‌‏‎ دربرابراحكام‌و‏‎ وتسامح‌‏‎ تساهل‌‏‎ كه‌‏‎ نگفته‌‏‎ هيچكس‌‏‎
.باشد‏‎
:گفت‌‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎
بازداشت‌‏‎ را‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ مگرتيم‌‏‎ انقلاب‏‎ دادگاه‌‏‎
وعامل‌‏‎ هستند‏‎ محارب‏‎ نشدكه‌‏‎ مگرمطرح‌‏‎ نبودند‏‎ درزندان‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎
ممكن‌است‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غيرازاين‌‏‎ آيا‏‎ شدند‏‎ آزاد‏‎ چرا‏‎ خارجي‌ ، ‏‎
حداكثر‏‎ اما‏‎ داريم‌‏‎ پندارهايي‌‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ درمقطعي‌‏‎
اختلاف‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ افرادي‌‏‎ كه‌‏‎ ختم‌مي‌شود‏‎ آنجا‏‎ به‌‏‎
.دارند‏‎ سليقه‌‏‎
را‏‎ نشاط‏‎ روزنامه‌‏‎ اينها‏‎ شد‏‎ اينهاچه‌‏‎ نتيجه‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
هفته‌‏‎ يك‌‏‎ مال‌‏‎ كه‌‏‎ نشاط‏‎ مجوز‏‎ داديم‌؟‏‎ مجوز‏‎ نشاط‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ آوردند‏‎
داد‏‎ وضعيت‌‏‎ تغيير‏‎ وطبق‌قانون‌‏‎ ازمااست‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ وچند‏‎ نامه‌‏‎
ازاستان‌‏‎ اول‌‏‎ مجلس‌‏‎ وانقلابي‌‏‎ مخلص‌‏‎ ازنمايندگان‌‏‎ ومديرآن‌‏‎
(همكاري‌‏‎ براي‌‏‎) را‏‎ جمعي‌‏‎ ايشان‌‏‎ اينكه‌‏‎ بود ، آيا‏‎ كرمانشاه‌‏‎
كنيم‌؟‏‎ ممانعت‌‏‎ كردندما‏‎ دعوت‌‏‎
متفاوت‌‏‎ خيلي‌‏‎ نشاط‏‎ روزنامه‌‏‎ "انصافا‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وزيرارشاد‏‎
ملاحظه‌‏‎ با‏‎ كاملا‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ است‌ ، به‌‏‎ وتوس‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎
نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ديگرطبيعي‌‏‎ سوي‌‏‎ مي‌كند ، واز‏‎ بيشترعمل‌‏‎
رسالت‌وبعضا‏‎ ابرار ، ‏‎ كيهان‌ ، قدس‌ ، ‏‎ مگر‏‎ كنند‏‎ عمل‌‏‎ هماهنگ‌‏‎
نمي‌كنند؟‏‎ هماهنگ‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مسايل‌‏‎ انتخاب‏‎
مشي‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌‏‎ سه‌‏‎:گفت‌‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎
وعضو‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ منصوب‏‎ آن‌‏‎ مديرمسئول‌‏‎ هرسه‌‏‎ كه‌‏‎ مختلف‌‏‎
موسوي‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ هستندآقايان‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎
سلام‌‏‎ آياروزنامه‌‏‎ كنيم‌‏‎ انتخاب‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ وقتي‌‏‎ خوئيني‌ها ، ‏‎
خرداد؟‏‎ يا‏‎ رسالت‌‏‎ يا‏‎ مي‌كند‏‎ برداشت‌‏‎ را‏‎ نظام‌‏‎ مسايل‌‏‎ خلاف‌‏‎
تكثري‌‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پيدا‏‎ پس‌‏‎:‎افزود‏‎ وزيرارشاد‏‎
هم‌‏‎ باشد‏‎ بلند‏‎ خرداد‏‎ صداي‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ پذيرفته‌ايم‌‏‎ رادرنظام‌‏‎
اضافه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎.سلام‌‏‎ صداي‌‏‎ هم‌‏‎ باشد‏‎ بلند‏‎ رسالت‌‏‎ صداي‌‏‎
را‏‎ مخالف‌‏‎ حتمانظر‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ماداريم‌‏‎ كه‌‏‎ مشكلي‌‏‎:كرد‏‎
استحكام‌‏‎ با‏‎ قوت‌ ، ‏‎ با‏‎ كنيم‌‏‎ مطرح‌‏‎ مختلف‌‏‎ درحوزه‌هاي‌‏‎
جايي‌‏‎ يك‌‏‎ البته‌‏‎ بدهيم‌‏‎ توضيح‌‏‎ را‏‎ وموارد‏‎ كنيم‌‏‎ وبادقت‌بررسي‌‏‎
برخورد‏‎ بايد‏‎ حتما‏‎ است‌‏‎ ديني‌‏‎ به‌احكام‌‏‎ تعرض‌‏‎ هست‌‏‎ هتك‌‏‎ كه‌‏‎
درباره‌‏‎ يعني‌آسان‌گيري‌‏‎ وتسامح‌‏‎ تساهل‌‏‎ كه‌‏‎ نگفته‌‏‎ هيچكس‌‏‎ كنيم‌‏‎
.اصول‌‏‎
نشريات‌ ، ‏‎ بقيه‌‏‎ درمورد‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزيرفرهنگ‌‏‎
خوشفكرهستند ، ‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ ح‌‏‎.‎س‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ اينجاذكر‏‎
مفاخر‏‎ جزء‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ هستند ، آقاي‌‏‎ حجاريان‌‏‎ سعيد‏‎ آقاي‌‏‎
وقتي‌‏‎ معمولامديران‌‏‎ كه‌‏‎ انقلابي‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ مدير‏‎ يك‌‏‎ ماهستند‏‎
نظام‌‏‎ استخوان‌‏‎ درمغز‏‎ ديگر‏‎ مي‌كنند‏‎ كار‏‎ اطلاعات‌‏‎ دروزارت‌‏‎
اطلاعاتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ ارشد‏‎ مديران‌‏‎ جزء‏‎ كه‌‏‎ ايشان‌‏‎ گيرند ، ‏‎ قرارمي‌‏‎
.بودند‏‎
به‌‏‎ ايشان‌‏‎ آيا‏‎ خوب‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ زمينه‌‏‎ درهمين‌‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎
حق‌‏‎ نظر‏‎ صاحب‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ مشاوررئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎
يك‌‏‎ لندن‌‏‎ كيهان‌‏‎ در‏‎ يك‌نفر‏‎ اگر‏‎ بگويند‏‎ را‏‎ نظرشان‌‏‎ ندارند‏‎
كه‌خوشفكر‏‎ ح‌‏‎.‎س‌‏‎ آقاي‌‏‎ بگوئيم‌‏‎ اينجا‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ زد ، ‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎
اين‌‏‎ بود‏‎ نظر‏‎ اهل‌‏‎ نفر‏‎ اگريك‌‏‎ خوشفكرهستند‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ جرم‌‏‎ است‌‏‎
است‌؟‏‎ محاسنش‌‏‎ جزء‏‎ اگرنبود‏‎ است‌‏‎ نظريه‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جزءجرايمش‌‏‎
است‌ ، آيا‏‎ ما‏‎ مطبوعات‌‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ وي‌‏‎
واقعا‏‎ داديم‌‏‎ نبوتي‌‏‎ وآقاي‌‏‎ شافعي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ تذكري‌كه‌‏‎ اين‌‏‎
دارند‏‎ نشريه‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ عزيز‏‎ دوبرادر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ معنايش‌‏‎
مخالفند؟‏‎ ارزشها‏‎ با‏‎ يعني‌‏‎ مي‌كنند‏‎ توجهي‌‏‎ كم‌‏‎
ما ، ‏‎ خود‏‎ خبرگزاري‌‏‎ سازمان‌‏‎ نشريه‌‏‎ همينطور‏‎:گفت‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
هم‌‏‎ گرفتند ، ‏‎ ما‏‎ از‏‎ را‏‎ تذكر‏‎ بيشترين‌‏‎ كه‌‏‎ نشرياتي‌هستند‏‎ جزو‏‎
ندارند؟‏‎ توجه‌‏‎ جوان‌ ، آيا‏‎ ايران‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎
شكل‌‏‎ درمطبوعات‌‏‎ وتلاطم‌‏‎ تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ ازهمه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ واقعاوظيفه‌‏‎ ومن‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
كنم‌ ، ‏‎ عذرخواهي‌‏‎ هم‌‏‎ سپاسگزاري‌و‏‎ هم‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ درمطبوعات‌‏‎
مي‌كنندو‏‎ پيدا‏‎ كه‌‏‎ محذوراتي‌‏‎ و‏‎ سختيها‏‎ مشكلات‌‏‎ نوع‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
ما‏‎ مطبوعات‌‏‎ اهل‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بشود‏‎ فرصتي‌‏‎ استيضاح‌‏‎ اين‌‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎
همه‌‏‎ بحمدالله‌‏‎ بيشتركه‌‏‎ تعهد‏‎ با‏‎ جديتر ، ‏‎ بيشتر ، دغدغه‌‏‎ دقت‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ فراهم‌‏‎ دركشور‏‎ فضايي‌كه‌‏‎ نگذاريم‌‏‎ ما‏‎ هستند‏‎ متعهد‏‎
.ببيند‏‎ آسيب‏‎ وعالي‌‏‎ روشن‌‏‎ فضاي‌‏‎
:گفت‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ به‌‏‎ ونجومي‌‏‎ كلان‌‏‎ كمكهاي‌‏‎ درمورد‏‎ وزيرارشاد‏‎
يك‌‏‎ هم‌‏‎ عمره‌‏‎ سپرده‌‏‎ ازسود‏‎ نداده‌ايم‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ ريال‌به‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎
همه‌‏‎ كرديد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ واگرروزنامه‌اي‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ داده‌‏‎ ريال‌‏‎
توزيع‌عادلانه‌‏‎ عدم‌‏‎ درمورد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ حرفها‏‎ اين‌‏‎
.گرفتند‏‎ لاك‌‏‎ دوستان‌‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ يارانه‌‏‎
وزارت‌‏‎ ازعملكرد‏‎ دفاع‌‏‎ به‌‏‎ درادامه‌‏‎ "مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎"
پاسخگويي‌‏‎ و‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ وارشاداسلامي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
.پرداخت‌‏‎ استيضاح‌كننده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ انتقادات‌‏‎ به‌‏‎
استيضاح‌كننده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
و‏‎ بگيرند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ هنرمندان‌‏‎ درباره‌‏‎ نوع‌داوري‌‏‎ تا‏‎ خواست‌‏‎
قرار‏‎ مدنظر‏‎ نيز‏‎ را‏‎ يك‌هنرمند‏‎ كاري‌‏‎ پيشينه‌‏‎ منظور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎
اهداي‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎دهند‏‎
است‌‏‎ قرار‏‎ مگر‏‎:‎سينماگفت‌‏‎ كارگردان‌‏‎ بهرام‌بيضايي‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎
از‏‎ پس‌‏‎ داشتند‏‎ انقلابفعاليت‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ هنرمنداني‌‏‎ همه‌‏‎
"روزواقعه‌‏‎" فيلم‌‏‎.‎شوند‏‎ محروم‌‏‎ فعاليت‌‏‎ از‏‎ انقلاب‏‎
شد‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ از‏‎ عاشورا‏‎ شامگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كربلا‏‎ درباره‌واقعه‌‏‎
پيش‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌بازيگران‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نوشته‌‏‎ بيضايي‌‏‎ توسط‏‎
.مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ نيز‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎
اجازه‌‏‎ قادري‌‏‎ ايرج‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ مگر‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
كه‌‏‎ فخرالديني‌‏‎ آقاي‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ كند‏‎ توليد‏‎ فيلم‌‏‎ تا‏‎ داده‌ام‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساخت‌موسيقيدان‌‏‎ را‏‎ (‎ع‌‏‎)‎علي‌‏‎ امام‌‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎
است‌؟‏‎
حوزه‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
نبسته‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ داستاني‌‏‎ جزادبيات‌‏‎ به‌‏‎ هنري‌‏‎
.كنند‏‎ فعاليت‌‏‎ آنهابتوانند‏‎ تا‏‎ داشته‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
يك‌‏‎ داستاني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎
گفت‌‏‎ داشت‌ ، سخن‌‏‎ وجود‏‎ نويسندگان‌‏‎ برخي‌‏‎ عليه‌‏‎ بر‏‎ وفحش‌‏‎ پرخاش‌‏‎ خط‏‎
كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اين‌نويسندگان‌‏‎ ما‏‎ مگر‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎
زندگي‌‏‎ هستند ، ‏‎ شهروندما‏‎ آنها‏‎.‎داده‌ايم‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ آورده‌ايم‌‏‎
.دارند‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
نماينده‌‏‎ "حسيني‌‏‎ موسوي‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎" به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ هستيد‏‎ اخلاق‌‏‎ معلم‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ چرا‏‎:گفت‌‏‎ استيضاح‌كننده‌‏‎
به‌‏‎ قرآني‌‏‎ قصه‌هاي‌‏‎ قرآن‌مجيد ، ‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ من‌‏‎
ما‏‎ ستون‌فرهنگي‌‏‎ كه‌‏‎ كتابها‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ بيان‌‏‎ تفصيل‌‏‎
سال‌‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎ امابا‏‎ قصه‌اند‏‎ مي‌آيند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎
.نداده‌ايم‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گذشته‌اهميتي‌‏‎
رفسنجان‌‏‎ نماينده‌‏‎ "حسيني‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎" به‌‏‎ خطاب‏‎ سپس‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
اصرار‏‎ بار‏‎ دهها‏‎ شما‏‎:‎كرد ، گفت‌‏‎ انتقاد‏‎ وي‌‏‎ ازبرنامه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎
نسبت‌‏‎ يكبار‏‎ اما‏‎ بيايم‌‏‎ رفسنجان‌‏‎ ميهماني‌شمادر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرديد‏‎
نمي‌توانم‌‏‎ نگفتيدمن‌‏‎ و‏‎ نكرديد‏‎ انتقاد‏‎ برنامه‌هايم‌‏‎ به‌‏‎
.كنم‌‏‎ اداره‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ به‌‏‎ جوايز‏‎ اهداي‌‏‎ نحوه‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
موجه‌‏‎ داوران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ دوهزار‏‎ درميان‌‏‎
وجود‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ حوزه‌همواره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد ، هرچند‏‎ برگزيده‌‏‎
داشتندو‏‎ اعتراض‌‏‎ نام‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ دارد‏‎
المال‌‏‎ بيت‌‏‎ و‏‎ برده‌اند‏‎ اينها‏‎ را‏‎ جايزه‌ها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گفتند‏‎
بيت‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ مگر‏‎ نمي‌گويند‏‎ را‏‎ جوايز‏‎ چرابقيه‌‏‎.شد‏‎ حرام‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ داده‌‏‎ المال‌‏‎
مي‌گويم‌‏‎ اينكه‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ نچيده‌ايم‌‏‎ هنوز‏‎ را‏‎ وتسامح‌‏‎ تساهل‌‏‎ سفره‌‏‎
وضعي‌‏‎ كنيد‏‎ باور‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ ادبيات‌جهاني‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎
.نيست‌‏‎ نظام‌‏‎ اين‌‏‎ شايسته‌‏‎ داريم‌‏‎ كه‌‏‎
تفكر‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ بر‏‎ كلمبيا‏‎ سايه‌‏‎ امروز‏‎ اگر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
فراهم‌‏‎ را‏‎ فضا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاطر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كند‏‎ سنگيني‌مي‌‏‎ جهان‌‏‎
نيم‌‏‎ مهم‌‏‎ و‏‎ رسمي‌‏‎ درجلسه‌اي‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
.مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ ادبيات‌‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎
برنده‌‏‎ و‏‎ مصري‌‏‎ نويسنده‌‏‎ "محفوظ‏‎ نجيب‏‎" نگرش‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ تمدن‌‏‎ درباره‌‏‎ ادبيات‌نوبل‌‏‎ جايزه‌‏‎
كارهايش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ روح‌معنوي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كشورش‌‏‎ در‏‎ محفوظ‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ باوجودي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ انتقاد‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ مورد‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مصر‏‎ جايزه‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ مي‌آمد‏‎ به‌شمار‏‎ دولتش‌‏‎ منتقدان‌‏‎
.كردند‏‎ اواهدا‏‎
اردبيلي‌ ، ‏‎ موسوي‌‏‎ نظرات‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
كسي‌‏‎ نمي‌تابيم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ حجاريان‌‏‎ موسوي‌خوئيني‌ها ، ‏‎ صانعي‌ ، ‏‎
كنيم‌؟‏‎ اداره‌‏‎ رامي‌توانيم‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎
كاري‌‏‎ پيشينه‌‏‎ و‏‎ باذكرنام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
:گفت‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ جايزه‌‏‎ اهداي‌‏‎ مشمول‌‏‎ كه‌آثارشان‌‏‎ نويسندگاني‌‏‎
به‌‏‎ آنان‌‏‎ دلبستگي‌‏‎ از‏‎ نويسندگان‌نشان‌‏‎ اين‌‏‎ كارهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
دو‏‎ جايزه‌به‌‏‎ اهداي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ اعتراض‌‏‎ مورد‏‎ نويسنده‌‏‎
به‌‏‎ جايزه‌‏‎ اهداي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آبادي‌‏‎ دولت‌‏‎ محمود‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
داشته‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انتقادات‌‏‎ تندترين‌‏‎ درمقاله‌اي‌‏‎ بود‏‎ جدل‌‏‎ او‏‎
:است‌‏‎ نوشته‌‏‎ او‏‎ اي‌درباره‌‏‎ مقاله‌‏‎ در‏‎ رهگذر‏‎ رضا‏‎ و‏‎ است‌‏‎
ارزش‌‏‎ براي‌ادبيات‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ نويسندگي‌‏‎ دولت‌آبادي‌‏‎"
حرفه‌اي‌‏‎ خاص‌‏‎ شرافت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ توصيه‌‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ قائل‌‏‎
".بگيرند‏‎ سرمشق‌‏‎ و‏‎ بياموزند‏‎ وي‌‏‎ رااز‏‎
اگر‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ كنند‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ درباره‌نويسنده‌اي‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
.كنند‏‎ بعدداوري‌‏‎ و‏‎ بگيرند‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ گذشته‌‏‎
بشناسند‏‎ را‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ بي‌اطلاع‌‏‎ اندازه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ برخي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌دهندو‏‎ نظر‏‎
اشتباه‌‏‎ نويسنده‌‏‎ دانشور‏‎ باسيمين‌‏‎ را‏‎ شاعر‏‎ بهبهاني‌‏‎ سيمين‌‏‎
اينگونه‌‏‎ ما‏‎ نيزدرباره‌‏‎ خداوند‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ ما‏‎ آيا‏‎.‎مي‌گيرند‏‎
كند؟‏‎ داوري‌‏‎
رونق‌ ، ‏‎ باعث‌‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
دشمنان‌‏‎ و‏‎ مخالفان‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ نحوه‌‏‎ شد‏‎ گسترش‌اسلام‌‏‎ و‏‎ اوج‌‏‎
خوانده‌‏‎ تقرب‏‎ موجب‏‎ اين‌مهم‌‏‎ اسلام‌‏‎ بزرگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎
.مي‌شد‏‎
كانون‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ بايد‏‎ آيا‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مهاجراني‌‏‎
نشست‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ پايبندند‏‎ ما‏‎ ضوابط‏‎ تاحدي‌به‌‏‎ كه‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
آغاز‏‎ خداوند‏‎ نام‌‏‎ با‏‎ خودرا‏‎ اساسنامه‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرند‏‎ اجازه‌‏‎ خود‏‎
جايزه‌مي‌دهيم‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ بگوييم‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
باشد؟‏‎ نظام‌‏‎ تابع‌‏‎ صد‏‎ در‏‎ صد‏‎ و‏‎ حتما‏‎ بايد‏‎ فرد‏‎ آن‌‏‎
كه‌‏‎ مجلس‌‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
ابتدا‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎ ساعت‌ 30/14‏‎ در‏‎ تنفس‌‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.داد‏‎ توضيحاتي‌‏‎ صبح‌‏‎ جلسه‌‏‎ درباره‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ صحبت‌هايم‌‏‎ از‏‎ بخش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ منابع‌‏‎ از‏‎ مقصودم‌بخشي‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ ياد‏‎
انتخاب‏‎ روزنامه‌‏‎ از‏‎ جايي‌كه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ عمل‌‏‎ ضدجاسوسي‌‏‎
بردم‌ ، بايد‏‎ نام‌‏‎ قدس‌‏‎ و‏‎ رسالت‌‏‎ و‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
مذكور‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ همچون‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎
خاص‌‏‎ موضوع‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شباهتي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎"صرفا‏‎ و‏‎ نمي‌دانم‌‏‎
.بردم‌‏‎ نام‌‏‎ "انتخاب‏‎" از‏‎ داشتند‏‎
نفراز‏‎ هفتاد‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
كه‌‏‎ خواسته‌اند‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اسامي‌خود‏‎ نمايندگان‌‏‎
ولي‌‏‎ بگويند‏‎ شنبه‌سخن‌‏‎ علني‌‏‎ درجلسه‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎
سخنراني‌كنند ، ‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ آيين‌نامه‌‏‎
ولي‌‏‎ بخوانم‌ ، ‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ اسامي‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ مايل‌‏‎ من‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ سعي‌‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ دليل‌محدوديت‌‏‎ به‌‏‎
.كنم‌‏‎ ذكر‏‎"استيضاح‌‏‎" كتاب‏‎ رادر‏‎ نامشان‌‏‎
كه‌‏‎ فعاليتي‌‏‎ دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ تئاتر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎
تحسين‌‏‎ شايسته‌‏‎ شد ، ‏‎ انجام‌‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ تئاتربويژه‌‏‎ درحوزه‌‏‎
.است‌‏‎ منصفي‌‏‎ انسان‌‏‎ هر‏‎ توسط‏‎
مخالفان‌‏‎ استناد‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ توضيح‌‏‎ وي‌‏‎
آن‌‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎تئاتر‏‎)‎نمايش‌‏‎ اجراي‌‏‎ هزار‏‎ گرفته‌ ، از‏‎ قرار‏‎
جلد‏‎ چند‏‎ كتاب ، نام‌‏‎ عنوان‌‏‎ پسرشا2هزار‏‎ منتهي‌‏‎ هستند ، ‏‎ قم‌‏‎ روحاني‌مقيم‌‏‎ لنكراني‌ ، ‏‎
.ديگري‌بود‏‎ جور‏‎ حساسيتهايش‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ زندگي‌‏‎
مكارم‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ خدمت‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
آن‌‏‎ عكس‌‏‎ بودو‏‎ ايشان‌‏‎ مقابل‌‏‎ لثارات‌‏‎ يا‏‎ نشريه‌‏‎ شيرازي‌رسيدم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ توضيح‌‏‎ من‌‏‎.بود‏‎ مشخص‌شده‌‏‎ ماژيك‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ نمايش‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ برخورد‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ تخلف‌‏‎ امر ، ‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قسمتش‌‏‎ اين‌‏‎ !است‌‏‎ عجيب‏‎" گفتند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تعجب‏‎ ايشان‌‏‎
محيط‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ تخلفي‌‏‎ اين‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎"نمي‌گويند‏‎
در‏‎ را‏‎ تخلف‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎غيرمعروف‌بود‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ بسته‌‏‎
.گسترش‌داديد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كرديد‏‎ منتشر‏‎ هزاري‌‏‎ يكصد‏‎ تيراژهاي‌‏‎
اين‌‏‎ ودين‌‏‎ منطق‌‏‎ شيوه‌‏‎ آيا‏‎.است‌‏‎ عامل‌‏‎ مثل‌‏‎ گسترش‌دهنده‌ ، ‏‎ گاهي‌‏‎
مطرح‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ رفع‌‏‎ را‏‎ كه‌اشكال‌‏‎ است‌‏‎
.كرد‏‎
توصيف‌‏‎ "بزرگ‌‏‎" را‏‎ شده‌‏‎ تئاتر‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎
اما‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ تحول‌‏‎ ارشاد‏‎ بخشهاي‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎
بسياري‌‏‎ اكنون‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ تئاتربيشتر‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎ اين‌‏‎ شتاب‏‎
.فعاليت‌هستند‏‎ مشغول‌‏‎ و‏‎ بازگشته‌اند‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎
كرد‏‎ اشاره‌‏‎ رفسنجان‌‏‎ نماينده‌‏‎ "حسيني‌‏‎" انتقاد‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
دو‏‎.‎گرفتند‏‎ اشتباه‌‏‎ را‏‎ نمايشنامه‌‏‎ دو‏‎ ايشان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎
بود ، ‏‎ "كاتاگالي‌‏‎" آنها‏‎ يكي‌از‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ كه‌اجرا‏‎ بود‏‎ مذهبي‌‏‎ مضموني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ هندي‌‏‎ نمايشنامه‌‏‎ اين‌‏‎
.نداشت‌‏‎ اشكالي‌‏‎ هيچ‌‏‎
جنبش‌‏‎" را‏‎ ديگر‏‎ نمايشنامه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎"كلكته‌‏‎ در‏‎ انفيه‌‏‎
"كاتاگالي‌‏‎" نمايشنامه‌‏‎ مي‌شد ، در‏‎ محسوب‏‎ "رقص‌‏‎" حسيني‌‏‎ آقاي‌‏‎
."كلكته‌‏‎" نمايش‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎
بسيار‏‎ و‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ "تقريبا‏‎" هم‌‏‎ را‏‎ استنادها‏‎ ساير‏‎ وي‌‏‎
اين‌باره‌‏‎ در‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ توصيف‌كرد‏‎ "بي‌دقت‌‏‎
.داد‏‎ خواهد‏‎ بيشتري‌‏‎ توضيح‌‏‎
معاونت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "داد‏‎ سيف‌الله‌‏‎" عملكرد‏‎ از‏‎ مهاجراني‌‏‎
زمان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ دفاع‌‏‎ اين‌وزارتخانه‌‏‎ سينمايي‌‏‎
فرياد‏‎ و‏‎ بود‏‎ هدايت‌كنندگان‌تظاهرات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دانشجويي‌ ، ‏‎
سنين‌‏‎ درهمان‌‏‎ وي‌‏‎.‎بود‏‎ بلند‏‎ او‏‎ "من‌الذله‌‏‎ هيهات‌‏‎"
آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ تحرير‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كتابي‌‏‎ بيست‌سالگي‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ انقلاب‏‎ و‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ راصرف‌‏‎ خود‏‎ اوقات‌‏‎ نيز ، ‏‎
امور‏‎ براي‌‏‎ داد‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ حنين‌‏‎ غنايم‌‏‎ پيامبر‏‎ هنگامي‌‏‎ !مي‌توان‌يافت‌‏‎ سينمايي‌‏‎
ايشان‌‏‎ به‌‏‎.داد‏‎ ديگران‌‏‎ ابوبكرو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شترها‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ تقسيم‌‏‎
داد‏‎ پيامبرتوضيح‌‏‎ و‏‎ "نكردي‌‏‎ پيشه‌‏‎ عدالت‌‏‎" كه‌‏‎ كردند‏‎ اعتراض‌‏‎
!كرد‏‎ خواهد‏‎ عدالت‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ نكنم‌ ، ‏‎ عدالت‌‏‎ من‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎
‎‏‏،‏‎"تاراين‌‏‎ كرخه‌‏‎ از‏‎" فيلمهاي‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
درخشان‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ "بازمانده‌‏‎" و‏‎"كاني‌مانگا‏‎"
ما ، ‏‎ سينمايي‌‏‎ تابلوي‌مديريت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ نام‌‏‎ ايراني‌‏‎
.ماست‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎
!بود‏‎ كدام‌‏‎ و 77‏‎ فجرسال‌ 76‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ شاخص‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ لطفي‌‏‎ كم‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بحثها ، ‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎
آژانس‌‏‎" فيلم‌‏‎ شانزدهم‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ مهاجراني‌‏‎
هفدهم‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ و‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ معرفي‌‏‎ شاخص‌‏‎"شيشه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ خاموش‌‏‎ پرواز‏‎ و‏‎ خدا‏‎ هيوا ، رنگ‌‏‎ قرمز ، ‏‎ روبان‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎
شاخص‌‏‎ گرفته‌و‏‎ جايزه‌‏‎ داشتند ، ‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ مضامين‌‏‎
.شدند‏‎ معرفي‌‏‎
ارشاد ، ‏‎ كمكهاي‌‏‎ اعطاي‌‏‎ نحوه‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ جوايز‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دفاع‌مقدس‌‏‎ جهت‌گيري‌‏‎
دفاع‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ رزمندگان‌و‏‎ كه‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سمينار‏‎ در‏‎ من‌‏‎
مقدس‌مي‌‏‎ دفاع‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ما‏‎ گفتم‌‏‎ داشتند ، ‏‎ حضور‏‎ مقدس‌‏‎
هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ رزمنده‌‏‎ همواره‌‏‎ سازيم‌ ، ‏‎
را‏‎ عراقي‌ها‏‎ ديگر ، ‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ نابود‏‎ عراقي‌است‌ ، ‏‎ چه‌‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎ نشان‌‏‎ ومنگ‌‏‎ خواب‏‎ و‏‎ عقل‌‏‎ كم‌‏‎ افرادي‌‏‎
آن‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ اگر‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎
!تمام‌نشد‏‎ روزه‌‏‎ چراهشت‌‏‎!كشيد‏‎ طول‌‏‎ سال‌‏‎ جنگ‌هشت‌‏‎ چرا‏‎ هستند ، ‏‎
مقدس‌ ، ‏‎ دفاع‌‏‎ وانگهي‌فيلم‌‏‎.‎تحقيرنكنيم‌‏‎ را‏‎ دشمن‌‏‎ اين‌قدر‏‎
ما‏‎ مي‌سازد ، ‏‎ آلمانها‏‎ عليه‌‏‎ روسيه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ غيراز‏‎
در‏‎ شيعه‌‏‎ جمعيت‌‏‎ اكثريت‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ همسايه‌ ، ‏‎ و‏‎ مسلمان‌‏‎ دوكشور‏‎
تبديل‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملت‌‏‎ دو‏‎ مي‌خواهيم‌كينه‌‏‎ آيا‏‎.‎عراق‌‏‎
!كنيم‌‏‎
اشاره‌‏‎ داشته‌ ، ‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎
بهتر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تغيير‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ مديريت‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گفت‌كه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
مطرح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ديدگاه‌هاي‌‏‎ و‏‎ هم‌مسائل‌‏‎ جديد‏‎ مديريت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
.مي‌كرد‏‎
به‌‏‎.‎است‌‏‎ اشتباه‌‏‎ اطلاعات‌ ، ‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎:‎افزود‏‎ مهاجراني‌‏‎
من‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ الحاقي‌‏‎ يادداشت‌‏‎ در‏‎ آقاي‌باهنر‏‎ مثال‌ ، ‏‎ طور‏‎
الان‌‏‎.‎نداديم‌‏‎ اجازه‌‏‎ مسيح‌را‏‎ فيلم‌‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ گفتند‏‎ فرستادند ، ‏‎
به‌‏‎ گرفته‌ ، اما‏‎ هم‌‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويم‌‏‎
."مريم‌‏‎ فرزند‏‎" نام‌‏‎
فيلمها ، ‏‎ بندي‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ تلاش‌‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ فيلمهاي‌‏‎
خوبي‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌يك‌‏‎ درجه‌بندي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ فيلمها‏‎ اين‌‏‎ اكنون‌‏‎
.كنيم‌‏‎ نفي‌‏‎ و‏‎ انكار‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎ داشته‌هاي‌‏‎ ما‏‎ چرا‏‎رسيده‌اند‏‎
باشم‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
!كنيم‌‏‎ نفي‌‏‎ را‏‎ خدمات‌برادرانمان‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ چرا‏‎
نمايندگان‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ راي‌گيري‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالف‌‏‎ و‏‎ موافق‌‏‎
راي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ استيضاح‌‏‎ به‌‏‎ نماينده‌‏‎ راي‌گيري‌ 121‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.شدند‏‎ وي‌‏‎ ابقاي‌‏‎ خواستار‏‎ تن‌‏‎ و 142‏‎ دادند‏‎

مجلس‌‏‎ از‏‎ دكترمهاجراني‌‏‎ قدرداني‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎


از‏‎ پس‌‏‎ دقايقي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزيرفرهنگ‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
براي‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ از‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ گرفتن‌‏‎
.فرستاد‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
:است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎
محترم‌‏‎ نوري‌ ، رئيس‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ المسلمين‌‏‎ و‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
احترام‌‏‎ و‏‎ باسلام‌‏‎
ممتاز‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ حسن‌‏‎ از‏‎ مي‌دانم‌‏‎ خود‏‎ وظيفه‌‏‎
اعتماد‏‎ نيزحسن‌‏‎ و‏‎ استيضاح‌‏‎ اداره‌جلسه‌‏‎ در‏‎ جنابعالي‌‏‎
همكاران‌‏‎ خويش‌و‏‎ سپاس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ معزز‏‎ نمايندگان‌‏‎
.دارم‌‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
كه‌‏‎ سپاسگزارم‌‏‎ استيضاح‌كننده‌‏‎ محترم‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
مطرح‌‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ مهمترين‌‏‎ تا‏‎ فراهم‌كردند‏‎ فرصتي‌‏‎
.شود‏‎
خدمتگزار‏‎ بتوانم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ اميدوارم‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سرفراز‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ اسلام‌ ، انقلاب‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎
.باشم‌‏‎
مهاجراني‌‏‎.‎.‎.عطاءا‏‎ سيد‏‎
ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎

استيضاح‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎


:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
ساعت‌ 23/8‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ *
چند‏‎ آياتي‌‏‎ تلاوت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ باحضور 235‏‎ دقيقه‌‏‎
.تشكيل‌شد‏‎ مجيد‏‎ الله‌‏‎ كلام‌‏‎ از‏‎
براي‌‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ *
.يافتند‏‎ حضور‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ دفتردولت‌‏‎ در‏‎ دقايقي‌‏‎
رئيس‌‏‎ دفتر‏‎ رئيس‌‏‎ و‏‎ پارلماني‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎ معاون‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ معاون‌‏‎ *
و‏‎ پست‌‏‎ دارايي‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ امور‏‎ تعاون‌ ، ‏‎ جمهوري‌ ، وزيران‌‏‎
كشاورزي‌ ، ‏‎ جهادسازندگي‌ ، ‏‎ ترابري‌ ، ‏‎ و‏‎ كشور ، راه‌‏‎ تلفن‌ ، ‏‎ و‏‎ تلگراف‌‏‎
قائم‌‏‎ فلزات‌ ، ‏‎ و‏‎ معادن‌‏‎ بازرگاني‌ ، ‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎ و‏‎ مسكن‌‏‎ نفت‌ ، ‏‎
رئيس‌‏‎ جمهوري‌و‏‎ رئيس‌‏‎ معاون‌‏‎ ابتكار‏‎ خانم‌‏‎ ارشاد ، ‏‎ وزير‏‎ مقام‌‏‎
پارلماني‌‏‎ معاونان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ حفاظت‌‏‎ سازمان‌‏‎
جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ و‏‎ نهادها‏‎ وزارتخانه‌ها ، ‏‎
.كردند‏‎ پيدا‏‎ حضور‏‎
تن‌‏‎ دو‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎ عطاءالله‌‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ بررسي‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ *
.دادند‏‎ آئين‌نامه‌اي‌‏‎ نمايندگان‌تذكر‏‎ از‏‎
اجازه‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ كبودرآهنگ‌‏‎ و‏‎ بهار‏‎ نماينده‌‏‎ يعقوبي‌‏‎ علي‌‏‎ *
و‏‎ كرد‏‎ اعتراض‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ همراهان‌‏‎ تماشاچيان‌و‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎
اين‌‏‎ زياد ، ‏‎ آمدن‌افراد‏‎:‎گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ نوري‌‏‎ ناطق‌‏‎ آقاي‌‏‎
جلسه‌‏‎ اداره‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ ورزش‌‏‎ سالن‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ جايگاه‌‏‎
.شود‏‎ مشكل‌مي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نيز‏‎ شيروان‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ نسب‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎
براي‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ درنظر‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ دستورهفتگي‌‏‎ زمان‌‏‎ تغيير‏‎
.داد‏‎ تذكر‏‎ ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎
سخنراني‌‏‎ مدت‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ *
.مي‌داشت‌‏‎ بر‏‎ يادداشت‌‏‎ مرتب‏‎ و‏‎ بود‏‎ سراپاگوش‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎
و‏‎ جزوه‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ با‏‎ مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ ترقي‌‏‎ رضا‏‎ حميد‏‎ *
كه‌‏‎ را‏‎ كتابهايي‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مجلس‌‏‎ صحن‌علني‌‏‎ وارد‏‎ كتاب‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ هنگام‌سخنراني‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ آورده‌‏‎ خود‏‎ با‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تريبون‌‏‎ روي‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎
باهنر‏‎ مهندس‌‏‎ با‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ استيضاح‌ ، ‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ *
اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
جايگاه‌‏‎ از‏‎ اوقات‌‏‎ گاهي‌‏‎ وي‌نيز‏‎ و‏‎ مي‌پرداختند‏‎ مشورت‌‏‎ به‌‏‎
ازنمايندگان‌‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌آمد‏‎ پائين‌‏‎ به‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ گفت‌وگو‏‎
يكي‌‏‎ و‏‎ فيروزكوه‌‏‎ و‏‎ دماوند‏‎ نماينده‌‏‎ نژاد‏‎ رسولي‌‏‎ احمد‏‎ سيد‏‎ *
را‏‎ اوراقي‌‏‎ مهاجراني‌ ، ‏‎ دكتر‏‎ استيضاح‌‏‎ امضاءكنندگان‌طرح‌‏‎ از‏‎
بلافاصله‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ توزيع‌مي‌كرد‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ بين‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ مشغول‌‏‎ صفحات‌‏‎ اين‌‏‎ مطالعه‌‏‎ به‌‏‎
ما‏‎":‎ رفسنجان‌‏‎ نماينده‌‏‎ محمدحسيني‌‏‎ سيد‏‎ گفته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ *
براي‌‏‎ رقابت‌‏‎ و‏‎ انتخابات‌‏‎ نترسانيد ، ‏‎ ششم‌‏‎ ازانتخابات‌مجلس‌‏‎ را‏‎
از‏‎ عده‌اي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"است‌‏‎ وانحرافات‌‏‎ كج‌روي‌ها‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
بعد‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ عده‌اي‌‏‎.‎كردند‏‎ اعتراض‌‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ نمايندگان‌‏‎
ازنمايندگان‌‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ دادند‏‎ سر‏‎ احسنت‌‏‎ نامبرده‌‏‎ سخنراني‌‏‎ از‏‎
.(حسيني‌‏‎ محمد‏‎ سيد‏‎)‎ !جوان‌‏‎ نماينده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ احسنت‌‏‎:گفت‌‏‎ نيز‏‎
امروز‏‎ جلسه‌‏‎ سخنرانان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حسيني‌‏‎ موسوي‌‏‎ اكبر‏‎ علي‌‏‎ سيد‏‎ *
كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ از‏‎ جلد‏‎ چند‏‎ گرفتن‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ با‏‎ پايان‌سخنانش‌‏‎ در‏‎
حاضران‌‏‎ و‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ ‎‏‏،‏‎ شده‌بود‏‎ گذاشته‌‏‎ تريبون‌‏‎ روي‌‏‎
برده‌‏‎ خانه‌ها‏‎ به‌‏‎ است‌كه‌‏‎ آفت‌هايي‌‏‎ اينها‏‎:گفت‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎
ساعت‌ 11‏‎ راس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ *
وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ ايرادسخنراني‌‏‎ به‌‏‎
از‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ اشكالات‌‏‎ و‏‎ به‌انتقادها‏‎ پاسخگويي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎
.پرداخت‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ سوي‌‏‎
نگاه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ سخنراني‌ ، ‏‎ تريبون‌‏‎ پشت‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ حضور‏‎ با‏‎ *
فلاش‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ شد‏‎ او‏‎ متوجه‌‏‎ دوربين‌هاي‌فيلمبرداري‌‏‎ و‏‎
.رامي‌شكست‌‏‎ سكوت‌‏‎ عكاسان‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ پي‌‏‎ زدن‌هاي‌‏‎
براي‌‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ *
استفاده‌‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ به‌دفاعياتش‌‏‎ پرداختن‌‏‎
.كرد‏‎ سخنراني‌‏‎ نوشته‌‏‎ بدون‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎

و‏‎ موافق‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سخنان‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالف‌‏‎


موسوي‌‏‎ سيدعلي‌اكبر‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ سيدرضا‏‎ مجلس‌‏‎ ديروز‏‎ علني‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
محمد‏‎ و‏‎ باهنر‏‎ محمدرضا‏‎ حسيني‌ ، ‏‎ سيدمحمد‏‎ نبوي‌ ، ‏‎ مرتضي‌‏‎ حسيني‌ ، ‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ موافقان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ طرقدري‌‏‎ عظيمي‌‏‎
به‌‏‎ هادي‌زاده‌‏‎ علي‌اصغر‏‎ و‏‎ انصاري‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
.گفتند‏‎ سخن‌‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎ مخالفان‌‏‎ عنوان‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ حسيني‌‏‎ موسوي‌‏‎ سيدعلي‌اكبر‏‎
استيضاح‌‏‎ ضرورت‌‏‎ به‌‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ استيضاح‌ ، ‏‎ طرح‌‏‎ امضاءكنندگان‌‏‎
با‏‎ "شخصا‏‎ كه‌‏‎ مكرر‏‎ تذكرات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
نداشت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ (مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎)ايشان‌‏‎
.شديم‌‏‎ استيضاح‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎
باتوجه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ حسيني‌‏‎
وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ و‏‎ مباني‌قانوني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
نشر ، ‏‎ و‏‎ طبع‌‏‎ سالم‌‏‎ ازفضاي‌‏‎ حراست‌‏‎ و‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎
مي‌شكند ، ‏‎ را‏‎ قلم‌‏‎ حريت‌‏‎ حرمت‌و‏‎ كه‌‏‎ كتابها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ نشر‏‎
مي‌شود؟‏‎ توجيه‌‏‎ چگونه‌‏‎
"اخيرا‏‎ كه‌‏‎ مخرب‏‎ كتب‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ تاسف‌‏‎ با‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
بقدري‌‏‎ مي‌شود‏‎ منتشر‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزارت‌فرهنگ‌‏‎ مجوز‏‎ با‏‎
.دارم‌‏‎ شرم‌‏‎ آنها‏‎ ومحتواي‌‏‎ تعداد‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎
حسب‏‎ است‌‏‎ موظف‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
كه‌‏‎ كتابهايي‌‏‎ كند ، ‏‎ جلوگيري‌‏‎ مخرب‏‎ كتابهاي‌‏‎ نشراين‌‏‎ از‏‎ قانون‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ وروابط‏‎ خانواده‌‏‎ قداست‌‏‎ تخريبكننده‌‏‎
.مي‌كند‏‎ وارد‏‎ جوانان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ روحي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ شديدترين‌‏‎
به‌‏‎ كتابفروشي‌ها‏‎ در‏‎ مخرب‏‎ كتابهاي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
آنكه‌‏‎ اسفناك‌تر‏‎ بسي‌‏‎ و‏‎ مي‌رسند‏‎ فروش‌‏‎ آزادانه‌به‌‏‎ و‏‎ راحتي‌‏‎
فروش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ومجوز‏‎ سند‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ فروشنده‌ها‏‎
.مي‌گذارند‏‎
غم‌انگيز‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ حسيني‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ كنم‌كه‌‏‎ اعتراف‌‏‎
اين‌‏‎ تشكيل‌‏‎ قانوني‌‏‎ بااهداف‌‏‎ منطبق‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ مدت‌‏‎
با‏‎ است‌و‏‎ آن‌‏‎ اهداف‌‏‎ با‏‎ مباين‌‏‎ "صريحا‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ مظلوم‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ امكانات‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ تاسف‌‏‎ كمال‌‏‎
قداست‌‏‎ و‏‎ حدود‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎ فضايل‌‏‎ به‌ريشه‌زدن‌‏‎ تيشه‌‏‎ سياست‌‏‎
.است‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ خانواده‌ها‏‎
نيز‏‎ كتابخانه‌ها‏‎ تجهيز‏‎ در‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ ريشه‌زدن‌‏‎ تيشه‌به‌‏‎ سياست‌‏‎ همين‌‏‎
كتاب‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ هرگونه‌‏‎ كه‌‏‎ معتقديد‏‎ آيا‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ حسيني‌‏‎
بايد‏‎ ضابطه‌اي‌‏‎ و‏‎ قانون‌‏‎ هيچ‌‏‎ بي‌‏‎ روح‌است‌ ، ‏‎ غذاي‌‏‎ "حقا‏‎ كه‌‏‎
ناسره‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سره‌‏‎ كنندو‏‎ انتخاب‏‎ بايدخود‏‎ ومردم‌‏‎ باشد‏‎ آزاد‏‎
دهند؟‏‎ تشخيص‌‏‎
و‏‎ تساهل‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ غفلت‌‏‎ و‏‎ سهل‌انگاري‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ وي‌‏‎
.نمي‌پذيرد‏‎ خردمندي‌‏‎ هيچ‌‏‎ را‏‎ ونابخردانه‌‏‎ زشت‌‏‎ تسامح‌‏‎
و‏‎ هوشياري‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ تساهل‌‏‎ و‏‎ تسامح‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ امانت‌‏‎ و‏‎ نهايت‌سخت‌گيري‌‏‎ و‏‎ دقت‌‏‎
.كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ مخربفرهنگي‌‏‎ توليدات‌‏‎ و‏‎ نشريات‌‏‎ انتشار‏‎
آمر‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎:داشت‌‏‎ ابراز‏‎ وي‌‏‎
ابتذال‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ منكر‏‎ از‏‎ وناهي‌‏‎ معروف‌‏‎ به‌‏‎
.كند‏‎ پيشگيري‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ آنها‏‎ محتويات‌‏‎ و‏‎ كتابها‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ حسيني‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ نداشتند‏‎ اجازه‌انتشار‏‎ "قبلا‏‎
.گرفتند‏‎ انتشار‏‎ مجوز‏‎
چاپ‌‏‎ اجازه‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
صدور‏‎ و‏‎ معاند‏‎ نويسندگان‌‏‎ به‌‏‎ جايزه‌‏‎ دادن‌‏‎ و‏‎ كتابهاي‌مخرب‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ مبارزات‌‏‎ و‏‎ معاصر‏‎ تاريخ‌‏‎ كتابهايي‌كه‌‏‎ براي‌‏‎ چاپ‌‏‎ اجازه‌‏‎
سيل‌‏‎ تحريف‌كرده‌اند ، ‏‎ (‎ره‌‏‎)‎راحل‌‏‎ امام‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رشيد‏‎ ملت‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ روانه‌‏‎ خانه‌ها‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انحراف‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ اعتراض‌‏‎ تقليد‏‎ معظم‌‏‎ مراجع‌‏‎ اگر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
پاسخ‌‏‎ انديشه‌‏‎ رابا‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ نكنيد‏‎ بيداد‏‎ دادو‏‎ مي‌گويند‏‎
وجود‏‎ تضميني‌‏‎ آيا‏‎ دهيد ، ‏‎ وپاسخ‌‏‎ بنويسيد‏‎ كتاب‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ دهيد‏‎
:گفت‌‏‎ وي‌‏‎ !برسد‏‎ خوانندگان‌‏‎ آن‌‏‎ تمام‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
آن‌‏‎ جلوي‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ ويرانگر‏‎ سيل‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ آيا‏‎
.رابگيريد‏‎
وزير‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ حسيني‌‏‎
زده‌ايد‏‎ لبخند‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ ارشاداسلامي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎
آمريكا‏‎ در‏‎ يا‏‎ و‏‎ زدند‏‎ به‌خودكشي‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌ايد‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎
آنها‏‎ همه‌مانند‏‎ مي‌خواهيد‏‎ آيا‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ تجليل‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎
باشند؟‏‎
و‏‎ شده‌ايد؟‏‎ هم‌آوا‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ مي‌دانيد‏‎ هيچ‌‏‎ وزير‏‎ آقاي‌‏‎
جايزه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ فرهنگي‌‏‎ شبيخون‌‏‎
مي‌گيرد؟‏‎
اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ "انصاري‌‏‎ مجيد‏‎"
:گفت‌‏‎ استيضاح‌ ، ‏‎ مخالف‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
يك‌‏‎ ازديدگاه‌‏‎ تنها‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ فرهنگي‌‏‎ نارسايي‌هاي‌‏‎
كشور‏‎ دستگاههاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بلكه‌‏‎ ديد ، ‏‎ وزارتخانه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ وزير‏‎
.هستند‏‎ مسئول‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ مقوله‌‏‎ درخصوص‌‏‎
بهبود‏‎ صدد‏‎ در‏‎ اگر‏‎ استيضاح‌كننده‌‏‎ نمايندگان‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
عملكرد‏‎ هماهنگ‌سازي‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ جامعه‌هستند‏‎ فرهنگ‌‏‎
.بكنند‏‎ نگاهي‌‏‎ خصوص‌فرهنگ‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
بر‏‎ اجتماعي‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ عوامل‌‏‎ جمله‌‏‎ بسياري‌از‏‎ عوامل‌‏‎
.است‌‏‎ تاثيرگذار‏‎ فرهنگ‌‏‎
جوان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎ كشور‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
باتماشاي‌‏‎ و‏‎ مدارس‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ وقت‌بسياري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
در‏‎ آيا‏‎:داشت‌‏‎ مي‌شوداظهار‏‎ سپري‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
ارزشهاي‌اسلامي‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ عين‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎
است‌؟‏‎
در‏‎ نارسايي‌ها‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ اگر‏‎ نارسايي‌‏‎:گفت‌‏‎ "انصاري‌‏‎"
وزارت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ دستگاههاي‌اثرگذار‏‎
.است‌‏‎ ارشاد‏‎
اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخنانش‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
جمعه‌‏‎ نمازهاي‌‏‎ تبليغاتي‌ ، ‏‎ دستگاههاي‌‏‎ وزارتخانه‌هاي‌آموزشي‌ ، ‏‎
جامعه‌‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ درعرصه‌‏‎ بسزايي‌‏‎ نقش‌‏‎ مذهبي‌‏‎ محافل‌‏‎ و‏‎
بررسي‌و‏‎ مورد‏‎ دستگاهها‏‎ اين‌‏‎ عملكرد‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ دارند‏‎
است‌؟‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ارزيابي‌‏‎
داريم‌‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ جمعه‌‏‎ نماز‏‎ چند‏‎ هفته‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
جذب‏‎ در‏‎ اندازه‌‏‎ تاچه‌‏‎ جمعه‌‏‎ نمازهاي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ ارزيابي‌شده‌‏‎ آيا‏‎
است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ موءثر‏‎ جوانان‌‏‎
مطرح‌‏‎ استيضاح‌كنندگان‌‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ "انصاري‌‏‎"
است‌؟‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ جديدا‏‎ كردندآيا‏‎
مطبوعات‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ راي‌‏‎ از 5‏‎ راي‌‏‎ يك‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ صحيح‌‏‎ نظارت‌‏‎ اعمال‌‏‎ دستگاههابايد‏‎ ساير‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هيات‌‏‎
.كنترل‌كرد‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ هم‌‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
طبيعي‌‏‎ امري‌‏‎ نارسايي‌ها‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
.برسد‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ نارسايي‌ها‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ بايدتلاش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ استيضاح‌‏‎ مطرح‌شدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ محرم‌‏‎ ماه‌‏‎ ايام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ وسيعي‌در‏‎ جو‏‎ اسلامي‌‏‎
و‏‎ ارزشها‏‎ عليه‌‏‎ كه‌جبهه‌اي‌‏‎ شد‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ سوگواري‌‏‎ مجالس‌‏‎
وموافقان‌‏‎ وزارتخانه‌‏‎ مخالفان‌‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ راه‌‏‎ ايثارگري‌ها‏‎
تهمت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ارزشها‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ جبهه‌‏‎ در‏‎ استيضاح‌‏‎ طرح‌‏‎
.بزرگ‌است‌‏‎
عملكرد‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سخنانش‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ انصاري‌‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كرد ، ‏‎ ايراد‏‎ اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎
و‏‎ سوت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ شديدترين‌حملات‌‏‎ تحت‌‏‎ يكسال‌‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎
آنهايكپارچه‌‏‎ حسين‌‏‎ يا‏‎ فرياد‏‎ ورزش‌‏‎ اخير‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ كف‌‏‎
.شد‏‎ طنين‌انداز‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
قضاوت‌‏‎ اينطور‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ جوانان‌‏‎ با‏‎ ما‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ وي‌‏‎
.هستند‏‎ انقلاب‏‎ فرزندان‌‏‎ جواناني‌كه‌‏‎.‎كنيم‌‏‎
سيره‌‏‎ همانند‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مقوله‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ قرآن‌‏‎ كه‌‏‎ ظرافتي‌‏‎ و‏‎ (ع‌‏‎) علي‌‏‎ حضرت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ص‌‏‎)اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎
.برخوردكنيم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ برخورد‏‎
در‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ كريم‌‏‎ قرآن‌‏‎ از‏‎ آياتي‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎ انصاري‌‏‎
و‏‎ انديشه‌‏‎ به‌‏‎ اسلام‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ياد‏‎ سوگند‏‎ قلم‌‏‎ كريم‌به‌‏‎ قرآن‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاكيد‏‎ اين‌اندازه‌‏‎ تا‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ فكر‏‎
امام‌‏‎ ديد‏‎ و‏‎ روزنه‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
كنيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎ الگويي‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نگاه‌كنيم‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎
.باشد‏‎ تحمل‌‏‎ قابل‌‏‎ بشريت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
(ص‌‏‎)‎پيامبر‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ حسنه‌‏‎ موعظه‌‏‎ صدر ، ‏‎ سعه‌‏‎ با‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
نبايد‏‎ و‏‎ باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ جاذبه‌اي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
.خودبرنجانيم‌‏‎ تعابير‏‎ و‏‎ برخوردها‏‎ با‏‎ را‏‎ جوانان‌‏‎
را‏‎ مشكلات‌‏‎ داريم‌‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:‎افزود‏‎ انصاري‌‏‎
ندارند؟‏‎ مشكل‌‏‎ ديگر‏‎ دستگاههاي‌‏‎ كنيم‌آيا‏‎ اصلاح‌‏‎
و‏‎ برادران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ نمايندگان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ وي‌‏‎
خواهيم‌‏‎ مي‌شويم‌ ، ‏‎ محشور‏‎ عريان‌‏‎ كه‌‏‎ جائي‌‏‎ به‌‏‎ همه‌ما‏‎ خواهران‌ ، ‏‎
بايد‏‎ خطي‌ ، ‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ هرگونه‌وابستگي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ رفت‌ ، ‏‎
.باشيم‌‏‎ رفتارمان‌‏‎ پاسخگوي‌‏‎
راس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فردي‌‏‎ مناسبترين‌‏‎:گفت‌‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ قرارگرفته‌‏‎ وزارتخانه‌ها‏‎
.است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
قانع‌كننده‌‏‎ و‏‎ مستدل‌‏‎ قوي‌ ، ‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ دفاعيات‌‏‎ وي‌‏‎
برجسته‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ايشان‌‏‎:داشت‌‏‎ واظهار‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎
.هستند‏‎ كشور‏‎
در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ در 20‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎:گفت‌‏‎ انصاري‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ در‏‎ ومطالعه‌‏‎ تحقيق‌‏‎ حال‌‏‎
نظير‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ آثار‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
كتاب‏‎ نقد‏‎" و‏‎ "عاشورا‏‎ پيام‌آور‏‎" ‎‏‏،‏‎"فارسي‌‏‎ سلمان‌‏‎"كتابهاي‌‏‎
در‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ كتابها‏‎ اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ اشاره‌كرد‏‎ "شيطاني‌‏‎ آيات‌‏‎
كتابها‏‎ اين‌‏‎ جمله‌اي‌در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ تلقي‌‏‎ منبع‌‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎
.نيست‌‏‎ انقلاب‏‎ برخلاف‌‏‎
مدير‏‎ فردي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ انصاري‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ توسعه‌‏‎ راه‌‏‎ ايشان‌ ، ‏‎ مديريت‌‏‎ ادامه‌‏‎ اميدوارم‌با‏‎ و‏‎ است‌‏‎
.يابد‏‎ ادامه‌‏‎ كشور‏‎
ديگر‏‎ دليجان‌‏‎ و‏‎ محلات‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ زاده‌‏‎ اصغرهادي‌‏‎ علي‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ استيضاح‌وزير‏‎ مخالف‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ دارم‌‏‎ اعتقادي‌كه‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ تكليف‌‏‎ احساس‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ سخنراني‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالف‌‏‎
و‏‎ معتقد‏‎ دانشمند ، ‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ باز‏‎ باديد‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌‏‎ و‏‎ مسائل‌فرهنگي‌‏‎ به‌‏‎ آگاه‌‏‎
وي‌‏‎ اعتقاد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ برد‏‎ كندنام‌‏‎ مي‌‏‎ روزنگاه‌‏‎ موضوعات‌‏‎
.مي‌شود‏‎ پيدا‏‎ كمتر‏‎ مانندايشان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ زننده‌اي‌‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ بسيار‏‎ حالت‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ هادي‌زاده‌‏‎
مي‌خواهم‌‏‎ چون‌‏‎ اما‏‎ باشم‌‏‎ مطرح‌‏‎ يك‌عنصرارزشي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
نيروي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كنم‌‏‎ صحبت‌‏‎ آقايان‌‏‎ بعضي‌‏‎ نظر‏‎ برخلاف‌‏‎
.شوم‌‏‎ تلقي‌‏‎ لاابالي‌‏‎ و‏‎ ضدارزشي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ امروز‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ دليجان‌‏‎ و‏‎ محلات‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
بازشد‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ روزهاي‌مجلس‌‏‎ بهترين‌‏‎
.دارد‏‎ ارزش‌‏‎ اين‌‏‎ شدندو‏‎ آشنا‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ با‏‎ ونمايندگان‌‏‎
مجلس‌‏‎ جمعي‌‏‎ ارتباط‏‎ وسايل‌‏‎ و‏‎ وهنراسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎
صرفا‏‎ ما‏‎ اسلامي‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مشكل‌‏‎ "آياانصافا‏‎:افزود‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ آياوسعت‌‏‎ است‌؟‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
شده‌‏‎ فرهنگ‌ذكر‏‎ گسترش‌‏‎ و‏‎ بسط‏‎ كه‌‏‎ دولت‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ آمده‌‏‎ اساسي‌‏‎
مي‌گيرد؟‏‎ شكل‌‏‎ كتاب‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ فقط‏‎
داريم‌ ، ‏‎ فرهنگي‌‏‎ مسائل‌‏‎ دغدغه‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ اگر‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ "صرفا‏‎ مشكل‌‏‎ معضل‌و‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
ندارند؟‏‎ راستي‌نقشي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ فرهنگي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
فرهنگ‌‏‎ پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ مانند‏‎ مختلفي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎ وي‌‏‎
امور‏‎ متوليان‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ عالي‌و‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎
شخص‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ فقط‏‎ چرا‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ فرهنگي‌‏‎
مي‌گيريم‌؟‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎
انقلابي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ زاده‌‏‎ هادي‌‏‎
ببيند ، ‏‎ صدمه‌‏‎ مقاله‌‏‎ چند‏‎ وانتشار‏‎ چاپ‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
استدلال‌‏‎ برپايه‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ دين‌‏‎ برپايه‌‏‎ ما‏‎ انقلاب‏‎:‎افزود‏‎
مي‌دانيم‌‏‎ باطل‌‏‎ كه‌‏‎ ايده‌هايي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
.برخوردكنيم‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ كداميك‌‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ مجوزها‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ كه‌تصميم‌گيري‌‏‎ نمي‌دانند‏‎
كه‌‏‎ گردد‏‎ برمي‌‏‎ دادگاه‌مطبوعات‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ تخلفات‌‏‎
با‏‎ كه‌حتي‌‏‎ نداريم‌‏‎ را‏‎ مطبوعات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ است‌‏‎ چندي‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ نقصي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ برخوردكند‏‎ جزيي‌‏‎ تخلفات‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پيشقدم‌‏‎ كسي‌‏‎ آيا‏‎ هست‌‏‎ منصفه‌‏‎ ياهيات‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
كند؟‏‎ برطرف‌‏‎ را‏‎ اشكالات‌‏‎
كه‌‏‎ انتقاداتي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ دليجان‌‏‎ و‏‎ محلات‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
در‏‎ تئاتر‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ شد ، ‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ تئاتربه‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎
نداشت‌‏‎ وجود‏‎ تئاتر‏‎ به‌نام‌‏‎ چيزي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مرده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
انقلاببه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ شروع‌‏‎ جدي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎
راه‌اندازي‌‏‎ را‏‎ تئاتر‏‎ هزار‏‎ انقلاب‏‎ سالگرد‏‎ بيستمين‌‏‎ مناسبت‌‏‎
.كردند‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ اشكالي‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ زنده‌‏‎ كه‌نمايشي‌‏‎ تئاتر‏‎ هزار‏‎
هزارتئاتر‏‎ خاطراجراي‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ استيضاح‌‏‎ بحث‌‏‎ وبعنوان‌‏‎
.كردند‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ تئاتر‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ تبريك‌‏‎ بايد‏‎
امور‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ ارشاد‏‎ كميسيون‌‏‎ عضو‏‎
در‏‎ چهره‌ها‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ دفاع‌كرد‏‎ نيز‏‎ سينمايي‌‏‎
به‌‏‎ تعهد‏‎ عين‌‏‎ كه‌در‏‎ مي‌كند‏‎ خدمت‌‏‎ سينمايي‌‏‎ معاونت‌‏‎ راس‌‏‎
ارزشي‌‏‎ فيلمهاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اشراف‌‏‎ كارسينمانيز‏‎
.پيشتازاست‌‏‎
ويژگيها‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎:‎داشت‌‏‎ اظهار‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
سئوال‌‏‎ زير‏‎ طور‏‎ همين‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ ما‏‎ معاونت‌سينمايي‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
مي‌كنند؟‏‎ برداشت‌‏‎ قضاوت‌و‏‎ چطور‏‎ مي‌شنوند‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ ببريم‌ ، ‏‎
طوري‌‏‎ هست‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ اگراشكالي‌‏‎:افزود‏‎ هادي‌زاده‌‏‎
بي‌دين‌‏‎ و‏‎ لاابالي‌‏‎ فرد‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نشود‏‎ خطبه‌هامطرح‌‏‎ و‏‎ درسخنان‌‏‎
را‏‎ اشكالات‌‏‎ بلكه‌بايد‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ وزارتخانه‌‏‎ اين‌‏‎ راس‌‏‎ در‏‎
.نمود‏‎ برطرف‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ احساس‌‏‎:گفت‌‏‎ ارشاد‏‎ وزير‏‎ خصوصيات‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ ازموفقترين‌‏‎ يكي‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ من‌اين‌‏‎ برداشت‌‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كابينه‌خاتمي‌‏‎ وزراي‌‏‎ باارزشترين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پياده‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎
باشيد‏‎ داشته‌‏‎ يقين‌‏‎:افزود‏‎ دليجان‌‏‎ و‏‎ محلات‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
ما‏‎ فرهنگ‌‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ آمدن‌‏‎ و‏‎ آقاي‌مهاجراني‌‏‎ رفتن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
نخواهد‏‎ بگيرد ، ‏‎ مي‌خواهيدصورت‌‏‎ شما‏‎ آنچه‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ دگرگون‌‏‎
.كنيم‌‏‎ اشكال‌‏‎ رفع‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎ بياييد‏‎ پس‌‏‎ شد‏‎
اعتماد‏‎ راي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ هادي‌زاده‌‏‎
.مي‌داند‏‎ ارزشي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ مهاجراني‌را‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎
طرح‌‏‎ امضاكنندگان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎ باهنر‏‎ محمدرضا‏‎
بعدازظهر ، ‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ وزيرفرهنگ‌‏‎ استيضاح‌‏‎
مهاجراني‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مطالب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎
موارد‏‎ و‏‎ سئوالات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ به‌‏‎ استيضاح‌‏‎ مخالف‌‏‎ ونمايندگان‌‏‎
.نشد‏‎ داده‌‏‎ پاسخ‌‏‎ استيضاح‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ وظايف‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ باهنر‏‎
براي‌‏‎ استراتژي‌‏‎ تعيين‌‏‎ و‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ راكه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎
برخي‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ واصول‌‏‎ مباني‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ نظام‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ خلط‏‎ تاريخي‌‏‎ مفردات‌‏‎ از‏‎ شخصي‌‏‎ استنباطات‌‏‎
توصيف‌‏‎ ضعيف‌‏‎ را‏‎ نظارت‌‏‎ هيات‌‏‎ عملكرد‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
ناكافي‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ تخلفات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ صرف‌‏‎ دادن‌تذكر‏‎ و‏‎ كرد‏‎
.دانست‌‏‎
در‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ ظرف‌ 20‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
آيا‏‎ كردند ، ‏‎ ايجاد‏‎ مطبوعات‌‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ وزارتخانه‌و‏‎ اين‌‏‎
يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ بيشتر‏‎ ارزشهاي‌آن‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ باورهاي‌‏‎
.كمتر‏‎
خط‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ با‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎:‎كرد‏‎ اضافه‌‏‎ باهنر‏‎
در‏‎ بيشتري‌‏‎ طرفداران‌‏‎ نظام‌‏‎ پايه‌اي‌‏‎ وتئوريهاي‌‏‎ (‎ره‌‏‎)امام‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ كمتر‏‎ يا‏‎ يافته‌‏‎ جامعه‌‏‎
نيست‌‏‎ اين‌‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ وظايف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ استيضاح‌كننده‌‏‎ نماينده‌‏‎
نشريه‌‏‎ فلان‌‏‎ عليه‌‏‎ بر‏‎ كشور‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ وناخداي‌‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎
.نيست‌‏‎ اين‌مهم‌‏‎ بنويسد ، ‏‎ نقد‏‎ نويسنده‌‏‎ و‏‎
كشور‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ ماه‌‏‎ در 20‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ در‏‎ منتشره‌‏‎ آوا‏‎ نشريه‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ اتفاقي‌افتاده‌‏‎ چه‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ عزل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ قائم‌مقام‌‏‎ زماني‌‏‎(‎ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎
در‏‎ اسلام‌‏‎ صدر‏‎ يادآوري‌وقايع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ بود ، ‏‎ بيمار‏‎
.بگيريم‌‏‎ نظر‏‎
در‏‎ "خواه‌‏‎ فراست‌‏‎" قول‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ روزنامه‌‏‎:داد‏‎ ادامه‌‏‎ باهنر‏‎
مي‌برد ، ‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ السلام‌‏‎ عليهم‌‏‎ عصمت‌معصومين‌‏‎ مقاله‌اي‌‏‎
تبيين‌‏‎ مكاني‌‏‎ و‏‎ زماني‌‏‎ رافهم‌‏‎ وحي‌‏‎ از‏‎ (‎ص‌‏‎)‎پيامبر‏‎ فهم‌‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ اين‌‏‎ چندصدايي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ معناي‌‏‎ آيا‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
نشريه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ جوان‌‏‎ ايران‌‏‎ نشريه‌‏‎ عملكرد‏‎ نكوهش‌‏‎ با‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
روسپي‌‏‎ آدرس‌‏‎ دارد ، ‏‎ جلد‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عكسهايي‌‏‎ غيراز‏‎ زمان‌‏‎
نشر‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارائه‌‏‎ مشخصات‌كامل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ دوبي‌‏‎ خانه‌هاي‌‏‎
برابر‏‎ سياه‌چند‏‎ بازار‏‎ در‏‎ را‏‎ دوبي‌‏‎ بليت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تفكر‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎
آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ قرائتي‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ تهران‌‏‎ مردم‌‏‎ نماينده‌‏‎
بود ، ‏‎ ممنوع‌‏‎ كه‌‏‎ كتابي‌‏‎ عنوان‌‏‎ يكهزار‏‎ از‏‎ دارندبيش‌‏‎ مهاجراني‌‏‎
را‏‎ چندصدايي‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ و‏‎ آنهافكر‏‎ درصد‏‎ چند‏‎ شد ، ‏‎ چاپ‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎
.فحشاءرا‏‎ و‏‎ ابتذال‌‏‎ فساد ، ‏‎ درصد‏‎ چند‏‎ و‏‎ كردند‏‎ ترويج‌‏‎
اعلام‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ مهاجراني‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎افزود‏‎ مورد‏‎ دراين‌‏‎ باهنر‏‎
در‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ مميزي‌‏‎ كتاب‏‎ بين‌المللي‌‏‎ درنمايشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎
از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كتابهايي‌در‏‎ سياست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎
.و‏‎ اسلامي‌‏‎ امام‌ ، انقلاب‏‎ ‎‏‏، اسلام‌ ،‏‎(‎ص‌‏‎)‎پيامبر‏‎ عليه‌‏‎ رشدي‌ ، ‏‎ سلمان‌‏‎
.رفت‌‏‎ فروش‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ عرضه‌‏‎.‎
يك‌‏‎ اگر‏‎ مي‌گويند‏‎ آقايان‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيسه‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎
دارد ، ‏‎ گفتن‌‏‎ احسنت‌‏‎ شد ، ‏‎ موافق‌‏‎ مخالف‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ مخالف‌شد ، ‏‎ معاند ، ‏‎
مخالف‌ ، ‏‎ چند‏‎ و‏‎ مخالف‌‏‎ چندمعاند ، ‏‎ است‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ قضيه‌‏‎ واقع‌‏‎ آيا‏‎
.شدند‏‎ موافق‌‏‎
پيش‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
مقام‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ شبيخون‌‏‎ درمعرض‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
با‏‎ هم‌نوا‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎ نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ نيز‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎
.دانستند‏‎ خارجي‌‏‎ توطئه‌هاي‌‏‎
تبليغ‌‏‎ مطبوعات‌ ، ‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ دين‌ستيزي‌‏‎ از‏‎ آيا‏‎:‎افزود‏‎ باهنر‏‎
عصمت‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ بردن‌‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ ازسياست‌ ، ‏‎ دين‌‏‎ جدايي‌‏‎
و‏‎ هم‌جنس‌بازي‌‏‎ ترويج‌‏‎ ازقرآن‌ ، ‏‎ غلط‏‎ فهم‌‏‎ و‏‎ معصومين‌ ، برداشت‌‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ چندصدايي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ فساد‏‎
(ره‌‏‎)‎امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ توصيه‌‏‎ و‏‎ پيام‌‏‎ از‏‎ فرازي‌‏‎ سخنانش‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
كشور ، ‏‎ رتبه‌‏‎ عالي‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مجلس‌شوراي‌‏‎ به‌‏‎
كساني‌‏‎ رخنه‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ لزوم‌‏‎ آن‌بر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ قرائت‌‏‎ را‏‎
مطبوعات‌‏‎ و‏‎ دستگاههاي‌خبري‌‏‎ انحراف‌‏‎ درصدد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تاكيد‏‎
.هستند‏‎ اسلام‌‏‎ از‏‎
بايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مجتهدان‌‏‎ اكثر‏‎ فتواي‌‏‎ اين‌‏‎:‎كرد‏‎ تاكيد‏‎ باهنر‏‎
فساد‏‎ تبليع‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حرام‌‏‎ كتب‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ فسادمقابله‌‏‎ مظاهر‏‎ با‏‎
نيست‌؟‏‎ صدايي‌‏‎ چند‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎


Copyright; 1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.