شماره‌2776‏‎ ‎‏‏،‏‎July.11,2002 تير 1381 ، ‏‎ پنجشنبه‌20‏‎
Front Page
Editorial
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Water and Agriculture
Industry and Trade
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Books
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Life World
Economy World
Last Page
كشور‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ رويداد‏‎ بازتاب 3‏‎

جامعه‌‏‎ جدال‌‏‎ درباره‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ اظهارات‌‏‎
انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎

كرد‏‎ اعلام‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
انتظامي‌‏‎ ونيروي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ازخويشتنداري‌‏‎ دولت‌‏‎ قدرداني‌‏‎
تير‏‎ واقعه‌ 18‏‎ سالگرد‏‎ در‏‎

به‌گونه‌اي‌‏‎ قضات‌ ، ‏‎ :قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
نشود‏‎ اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ تمسخر‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ حكم‌‏‎

مقام‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ديدارهاي‌‏‎ گزارش‌‏‎
تركيه‌‏‎ و‏‎ اتريش‌‏‎

گيري‌‏‎ كناره‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ راهپيمايي‌ 18‏‎ بررسي‌‏‎
طاهري‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎

كناره‌گيري‌‏‎ درباره‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ بيانيه‌‏‎
طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎

حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
را‏‎ مشكيني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ آرمين‌‏‎ محسن‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎
كرد‏‎ دعوت‌‏‎ مناظره‌‏‎ به‌‏‎

در‏‎ (‎علامه‌‏‎ منتخب‏‎) وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ بيانيه‌‏‎
طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎

حضور‏‎ :‎كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎
- امنيتي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ معضل‌‏‎ يك‌‏‎ لباس‌شخصي‌ها‏‎
است‌‏‎ كشور‏‎ انتظامي‌‏‎

آيت‌الله‌‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ حمايت‌ 125‏‎
اصفهاني‌‏‎ طاهري‌‏‎

كشور‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ رويداد‏‎ بازتاب 3‏‎


آيت‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ درباره‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ مشاركت‌‏‎ حزب‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ نماينده‌‏‎ بيانيه‌ 125‏‎
طاهري‌‏‎ الله‌‏‎

مشكيني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
خراساني‌‏‎ عبايي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
بادامچيان‌‏‎ اسدالله‌‏‎
قوامي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
سلامتي‌‏‎ محمد‏‎
آكنده‌‏‎ و‏‎ ملتهب‏‎ اخير‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ تحولات‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ بويژه‌‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ كشور‏‎ اصلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ هواداران‌‏‎ و‏‎ اعضا‏‎ اظهارنظرهاي‌‏‎ از‏‎
فاقد‏‎ را‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ كه‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ فوري‌‏‎ واكنش‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مشروعيت‌‏‎
.پرداختند‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ و‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ هواداري‌‏‎ در‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ ميدان‌‏‎
و‏‎ تدبير‏‎ با‏‎ و‏‎ آمد‏‎ پيش‌‏‎ (دانشگاه‌‏‎ كوي‌‏‎ به‌‏‎ حمله‌‏‎ سالگرد‏‎)‎ تير‏‎ فضا ، 18‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
جدي‌‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ آمدن‌‏‎ پيش‌‏‎ بدون‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ خويشتنداري‌‏‎
انتشار‏‎ با‏‎ اصفهاني‌‏‎ طاهري‌‏‎ جلال‌الدين‌‏‎ سيد‏‎ آيت‌الله‌‏‎ تحول‌ ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎.‎شد‏‎ سپري‌‏‎
اخير‏‎ حادثه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
صفحه‌2و3‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازتابها‏‎ و‏‎ تحولات‌‏‎ اين‌‏‎ مجموعه‌‏‎.‎داشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ بازتابهايي‌‏‎ هم‌‏‎
.بخوانيد‏‎

جامعه‌‏‎ جدال‌‏‎ درباره‌‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ اظهارات‌‏‎
انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎


با‏‎ آقاجري‌‏‎ هاشم‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌‏‎ صدور‏‎
.شد‏‎ مواجه‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ واكنش‌‏‎
فاقد‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ تشكل‌‏‎ اين‌‏‎
انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎.‎بپرهيزند‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎ خواست‌‏‎ متدينين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎
فاقد‏‎ را‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ خود ، ‏‎ انقلابي‌‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ بلافاصله‌‏‎
يا‏‎ ديني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.‎كردند‏‎ معرفي‌‏‎ خود‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎ هويت‌‏‎ درباره‌‏‎ داوري‌‏‎ صلاحيت‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ مسائل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مي‌دهند‏‎ تشكيل‌‏‎ روحاني‌‏‎ افراد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كه‌‏‎ گروههايي‌‏‎
مدرسين‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اما‏‎ مي‌كردند‏‎ اقدام‌‏‎ مواضع‌‏‎ بيان‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رياست‌‏‎ يا‏‎ مجلس‌‏‎ انتخابات‌‏‎
رسمي‌‏‎ سياسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ ايدئولوژيك‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ ديني‌‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ موضعگيري‌‏‎ نخستين‌‏‎
.بود‏‎ كشور‏‎ در‏‎
به‌‏‎ ذيل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گشت‌‏‎ موجب‏‎ سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ پديده‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ مواضع‌‏‎ اين‌‏‎ خلاصه‌‏‎
حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ بيانيه‌‏‎:‎رامسر‏‎ و‏‎ تنكابن‌‏‎ نماينده‌‏‎ صابري‌‏‎ فخرالدين‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
ديدگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ اصلا‏‎ آغاجري‌‏‎ اظهارات‌‏‎.‎.‎.‎است‌‏‎ شگفتي‌‏‎ موجب‏‎ و‏‎ تعجبآور‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎
استادي‌ ، ‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ بود‏‎ شايسته‌‏‎.‎.‎.‎نيست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ نقد‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ مستدل‌‏‎ و‏‎ منطقي‌‏‎
كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎:تبريز‏‎ نماينده‌‏‎ اقدم‌‏‎ سيدمهدوي‌‏‎ سيدحميد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
نيز‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ كند ، ‏‎ اظهارنظر‏‎ افراد‏‎ مشروعيت‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ نمي‌تواند‏‎
.ببرد‏‎ سئوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎ گروهي‌‏‎ يا‏‎ فرد‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مشروعيت‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎:بويين‌زهرا‏‎ و‏‎ آوج‌‏‎ نماينده‌‏‎ عليخاني‌‏‎ قدرت‌الله‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
مي‌آمد‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ حساسي‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ به‌واقع‌‏‎ هم‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارند‏‎ اظهارنظر‏‎ حق‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎
مواضع‌‏‎.‎.‎.كردند‏‎ آشنا‏‎ خود‏‎ ديني‌‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ عمل‌‏‎ خود‏‎ وظايف‌‏‎ به‌‏‎
آن‌‏‎ زمان‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مقدم‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ نظرات‌‏‎ بر‏‎ مردم‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ ديني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎
خواهند‏‎ ترجيح‌‏‎ ديگران‌‏‎ نظرات‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ نظرات‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ مردم‌‏‎ برسد ، ‏‎
.داد‏‎
...نيست‌‏‎ مرجعيت‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ بيانيه‌ها‏‎ اين‌‏‎:قزوين‌‏‎ نماينده‌‏‎ قوامي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
سازمان‌‏‎ اعضاي‌‏‎ به‌‏‎ جفاي‌‏‎ بي‌دين‌اند ، ‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ منظور‏‎ اگر‏‎
همكاري‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ متدينين‌‏‎ مي‌شود‏‎ خواسته‌‏‎ اينكه‌‏‎.‎.‎.‎است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎
.نمي‌خواند‏‎ معيار ، ‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ با‏‎ نكنند‏‎
شهامت‌‏‎ با‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ اعضاي‌‏‎:‎قوچان‌‏‎ نماينده‌‏‎ ذاكري‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
رفع‌‏‎ و‏‎ بشناسند‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ آنها‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ صحبت‌‏‎ ديگران‌ ، ‏‎ و‏‎ مشكيني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎
تا‏‎ گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ يكديگر‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ اشتباه‌ ، ‏‎ كارهاي‌‏‎ سلسله‌‏‎ يك‌‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎.‎.‎شود‏‎ سوءتفاهم‌‏‎
اشتباه‌‏‎ را‏‎ آغاجري‌‏‎ آقاي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ نحوه‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎..‎شد‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎
يك‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ درست‌‏‎ راهم‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎..مي‌دانم‌‏‎
.مي‌دانم‌‏‎ اشتباه‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ تصور‏‎:‎اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎ عضو‏‎ عبدي‌‏‎ عباس‌‏‎ *
از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ بخش‌‏‎ زيرا‏‎است‌‏‎ نادرستي‌‏‎ تصور‏‎ مي‌دانند ، ‏‎ شرع‌‏‎ متولي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اينكه‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ فكر‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎.‎.‎.است‌‏‎ مخالف‌‏‎ آنها‏‎ عقايد‏‎ با‏‎ مستقل‌‏‎ روحانيت‌‏‎
هستند ، ‏‎ آنها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ منتظر‏‎ سياسي‌‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نشسته‌اند‏‎ همه‌‏‎
مردم‌‏‎ و‏‎ نبوديم‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ انتخابات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ شاهد‏‎ ديگر‏‎ بود ، ‏‎ اينگونه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎
توجه‌‏‎ بايد‏‎ اينها‏‎.‎.‎مي‌دادند‏‎ راي‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ معرفي‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ آقاياني‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ گوشش‌‏‎ كسي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ عوض‌‏‎ آگاهي‌ها‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ تحصيلات‌‏‎ سطح‌‏‎ افراد ، ‏‎ دنياي‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎
.نمي‌گيرند‏‎ اطلاعيه‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ اساسا‏‎ را‏‎ شرعشان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ بدهكار‏‎ خطي‌‏‎ بيانيه‌هاي‌‏‎
جامعه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:اسلامي‌‏‎ موتلفه‌‏‎ جمعيت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مركز‏‎ رئيس‌‏‎ بادامچيان‌‏‎ اسدالله‌‏‎ *
را‏‎ شرع‌‏‎ حكم‌‏‎ شود ، ‏‎ پرسيده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ فقط‏‎ اگر‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مجتهد‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎
مثبت‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ اقدامي‌‏‎..را‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اخير‏‎ اطلاعيه‌‏‎ صدور‏‎ بنابراين‌‏‎ مي‌گويند ، ‏‎
و‏‎ ارزشمند‏‎ نهاد‏‎ آن‌‏‎ مجتهدين‌‏‎ و‏‎ فقها‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎.‎.‎.مي‌كنم‌‏‎ ارزيابي‌‏‎
عدالتشان‌‏‎ و‏‎ تقوا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ برجسته‌اي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ محترم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اغلب‏‎.‎.‎است‌‏‎ پراهميتي‌‏‎
.است‌‏‎ روشن‌‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎
پيشنهاد‏‎ يك‌‏‎ قم‌ ، ‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎:‎مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ خراساني‌‏‎ عبايي‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ *
آن‌‏‎ تابع‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎.بدهد‏‎ حكمي‌‏‎ خود‏‎ مقلدان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تقليد‏‎ مرجع‌‏‎ يك‌‏‎ مانند‏‎ ;است‌‏‎ داده‌‏‎ مذهبي‌‏‎
تبعيت‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ ديگر‏‎ نباشد ، ‏‎ تابع‌‏‎ كسي‌‏‎ واگر‏‎ مي‌كند‏‎ تبعيت‌‏‎ حكم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ باشد ، ‏‎ مرجع‌‏‎
مدرس‌‏‎ هزار‏‎ چند‏‎ قم‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ چون‌‏‎ هستند ، ‏‎ تعدادي‌‏‎ چه‌‏‎ مدرسين‌ ، ‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎..نيست‌‏‎
اينها‏‎ با‏‎ كند‏‎ اعلام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ قيم‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ مگر‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎.داريم‌‏‎
مرجعي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌كنند؟‏‎ صادر‏‎ فرماني‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ سمتي‌‏‎ چه‌‏‎ اينها‏‎ نه‌؟‏‎ يا‏‎ كنند‏‎ همكاري‌‏‎
اما‏‎ است‌ ، ‏‎ فتوا‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ مرجع‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ چون‌‏‎ ;است‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دهد ، ‏‎ فرماني‌‏‎ چنين‌‏‎
.ندارد‏‎ حقي‌‏‎ چنين‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎
علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎:‎هشترود‏‎ نماينده‌‏‎ شاهي‌عربلو‏‎ محمد‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎ *
ولايت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مومن‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مردم‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ اعتقادات‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ قم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ دفاع‌‏‎ روحانيت‌ ، ‏‎ از‏‎ هستند‏‎ روحانيت‌‏‎ و‏‎ امامت‌‏‎
:مبارز‏‎ روحانيت‌‏‎ جامعه‌‏‎ عضو‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ وعاظ‏‎ جامعه‌‏‎ دبير‏‎ اكرمي‌‏‎ سيدرضا‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎*
با‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ صدور‏‎
امري‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎.‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ آگاهي‌دادن‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ تذكر‏‎ هدف‌‏‎
عالم‌‏‎ وظيفه‌‏‎ شبهه‌ ، ‏‎ القاي‌‏‎ و‏‎ انحراف‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ مشاهده‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎.‎.‎است‌‏‎ معمولي‌‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎
.است‌‏‎ عمومي‌‏‎ اذهان‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ تذكر‏‎ ديني‌‏‎
قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ سلامتي‌‏‎ محمد‏‎ *
گروههاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ گروههاي‌‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ مشروعيت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ براي‌‏‎ صلاحيت‌‏‎ فاقد‏‎
تلقي‌‏‎ رقيب‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎..است‌‏‎ خود‏‎ رقيب‏‎
از‏‎ برخوردهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎.‎قابل‌قبول‌‏‎ مذهبي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎
صريح‌تر‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ موضع‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎.‎.‎نيست‌‏‎ انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ رقيبي‌‏‎ چنين‌‏‎
اعتبار‏‎ كسب‏‎ موجب‏‎ سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ آنها‏‎ برخورد‏‎.‎.‎بپردازيم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ به‌‏‎
تلقي‌‏‎ طبيعي‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نيستيم‌‏‎ ناراضي‌‏‎ و‏‎ ناراحت‌‏‎ ما‏‎ لذا‏‎.‎مي‌شود‏‎ گروه‌‏‎ آن‌‏‎ بيشتر‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎

كرد‏‎ اعلام‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
انتظامي‌‏‎ ونيروي‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ ازخويشتنداري‌‏‎ دولت‌‏‎ قدرداني‌‏‎
تير‏‎ واقعه‌ 18‏‎ سالگرد‏‎ در‏‎


همه‌‏‎ هوشمندانه‌‏‎ برخورد‏‎ از‏‎ دولت‌ ، ‏‎ سخنگوي‌‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎ عبدالله‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ قدرداني‌‏‎ تير‏‎ واقعه‌ 18‏‎ سالگرد‏‎ در‏‎ تشكلهاي‌دانشجويي‌‏‎
.كردند‏‎ جلوگيري‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ هرگونه‌‏‎ دادن‌‏‎ از‏‎ بامنطق‌‏‎
تجمع‌‏‎ به‌‏‎ وخارجي‌‏‎ داخلي‌‏‎ باخبرنگاران‌‏‎ خود‏‎ هفتگي‌‏‎ نشست‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
از‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ اقدامات‌‏‎:وگفت‌‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ مقابل‌‏‎ روزچهارشنبه‌‏‎
برخوردنيروي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ مجوز‏‎ فاقد‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مصوب‏‎ دستورالعمل‌هاي‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ و‏‎ خويشتندارانه‌‏‎ انتظامي‌‏‎
در‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎
متاسفانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ از‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎
در‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ چنانچه‌‏‎.نبود‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎ فرصت‌‏‎ وزيران‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ خواهد‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ شود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ دولت‌‏‎ آينده‌‏‎ جلسات‌‏‎
رييس‌‏‎ آينده‌‏‎ سفر‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ درباره‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ مثبتي‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎:‎گفت‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ سفر‏‎ دقيق‌‏‎ تاريخ‌‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ توسعه‌‏‎ و‏‎ گسترش‌‏‎
در‏‎ خواندو‏‎ گسترش‌‏‎ روبه‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ را‏‎ وامارات‌‏‎ ايران‌‏‎ روابط‏‎ كنوني‌‏‎ سطح‌‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎
.باشد‏‎ گسترده‌تر‏‎ مي‌تواند‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎
منطقه‌اي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ پيمانهاي‌‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ وارد‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎ روابط‏‎ گسترش‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
همكاري‌ها‏‎ ساير‏‎ درمورد‏‎ ما‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ اهداف‌‏‎ جزو‏‎ همسايه‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ با‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ آن‌ ، ‏‎ خاص‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ بررسي‌‏‎ مشغول‌‏‎
مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ تلفني‌‏‎ شنود‏‎ مسئله‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ نظر‏‎ خبرنگاري‌‏‎
:گفت‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎شد‏‎ جويا‏‎ مي‌كنند‏‎ اقدام‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دستگاهها‏‎ برخي‌‏‎
مربوط‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ مواردي‌‏‎ اگر‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ دخالتي‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎ دستگاههاي‌‏‎
حال‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎ مجوز‏‎ اخذ‏‎ با‏‎ باشد ، ‏‎ مجريه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ اقداماتي‌‏‎ چنين‌‏‎ ديگر‏‎ دستگاههاي‌‏‎ مورداينكه‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎.‎است‌‏‎ انجام‌‏‎
در‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ كه‌هيچكس‌‏‎ است‌‏‎ دولت‌اين‌‏‎ بناي‌‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ انجام‌مي‌دهند ، ‏‎
مورد‏‎ بايد‏‎ ايراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎ همه‌‏‎ شخصي‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ وارد‏‎ افراد‏‎ خصوصي‌‏‎ حريم‌‏‎
.قرارگيرد‏‎ توجه‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ پرسيد ، ‏‎ كه‌‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
خبر‏‎ بوشهر‏‎ اتمي‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ احداث‌‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ روسيه‌‏‎ عقبنشيني‌‏‎ از‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎
در‏‎ خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ؟‏‎ چيست‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎ نظر‏‎ مي‌دهند ، ‏‎
بوشهر‏‎ اتمي‌‏‎ نيروگاه‌‏‎ ساخت‌‏‎ كار‏‎ داردو‏‎ تاكيد‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ بر‏‎ روسي‌‏‎ طرف‌‏‎.‎اشتباهند‏‎
.دارد‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎
مفاسد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ بحث‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
اخيركه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎:گفت‌‏‎ خصوص‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ تاكيدات‌‏‎ و‏‎ اقتصادي‌‏‎
.كرد‏‎ تشريح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقدامات‌‏‎ شد ، ‏‎ تشكيل‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ حضورمقام‌‏‎ در‏‎
نمي‌تواند‏‎ نشود ، ‏‎ اثبات‌‏‎ صالح‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ جرم‌‏‎ تا‏‎ دولت‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ ارجاع‌‏‎ قوه‌قضائيه‌‏‎ به‌‏‎ موارد‏‎ شدن‌‏‎ مشخص‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ رااعلام‌‏‎ موردي‌‏‎
بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سميناري‌‏‎ برگزاري‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ نظر‏‎ ديگري‌‏‎ خبرنگار‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎ كه‌‏‎ پرسيد‏‎ خزر‏‎ درياي‌‏‎ موضوع‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎
محسوب‏‎ اجرايي‌‏‎ اقدام‌‏‎ نوعي‌‏‎ كه‌‏‎ نظارتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يك‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سميناري‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ متعجب‏‎ مي‌شود ، ‏‎
يا‏‎ و‏‎ قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ را‏‎ سئوال‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ حال‌‏‎ درعين‌‏‎ وي‌‏‎
.پرسيد‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ بازرسي‌‏‎ سازمان‌‏‎
مدرسين‌‏‎ اخيرجامعه‌‏‎ بااطلاعيه‌‏‎ درارتباط‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ نظر‏‎ ديگري‌‏‎ خبرنگار‏‎
.شد‏‎ جويا‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎
آزادي‌‏‎ با‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ مي‌كنيم‌كه‌‏‎ زندگي‌‏‎ جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
اظهار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آزاد‏‎ قانون‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ گروهي‌‏‎ هر‏‎ اظهارنظر‏‎.كنند‏‎ اظهارنظر‏‎ توانند‏‎ مي‌‏‎
مدني‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ فعاليت‌‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ آزادي‌‏‎ موارد‏‎ جزو‏‎ مدني‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تقاضاي‌‏‎
.است‌‏‎
دولت‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ آيا‏‎ پرسيد‏‎ كه‌‏‎ خبرنگاري‌‏‎ سئوال‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ رمضان‌زاده‌‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ مجوز‏‎:گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ فاقد‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ سازمان‌مجاهدين‌‏‎
جزو‏‎ مدني‌‏‎ نهاد‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎ هر‏‎ فعاليت‌‏‎ مجوز‏‎ لغو‏‎ و‏‎ نمي‌كند‏‎ صادر‏‎ دولت‌‏‎ را‏‎ سياسي‌‏‎
سخنگوي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ دخالت‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ دولت‌‏‎ وظايف‌‏‎
جديد‏‎ درباره‌طرح‌‏‎ وزارت‌كشور‏‎ گزارش‌‏‎ با‏‎ درارتباط‏‎ كه‌‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
كشور‏‎ وزارت‌‏‎ گزارش‌‏‎ مجموعه‌‏‎:گفت‌‏‎ بود ، ‏‎ مزاحمين‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎
زدن‌‏‎ مشغول‌گشت‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ كه‌ازطرف‌‏‎ جديدي‌‏‎ گروههاي‌‏‎ كه‌وظيفه‌‏‎ بود‏‎ براين‌‏‎
.است‌‏‎ خياباني‌‏‎ مزاحمين‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ جرايم‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎ هستند ، ‏‎
مي‌توانند‏‎ شهروندان‌‏‎ بيفتد ، ‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ موردي‌‏‎ وي‌ ، چنانچه‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.دهند‏‎ اطلاع‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ بازرسي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موارد‏‎
رسيدگي‌‏‎ در‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ گلايه‌مندي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎ پرسيد ، ‏‎ ديگري‌‏‎ خبرنگار‏‎
درداخل‌‏‎ ستادي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ داد؟وي‌‏‎ خواهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ اقداماتي‌‏‎ چه‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ مفاسد‏‎ به‌‏‎
گزارش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اقتصادي‌فعال‌‏‎ مفاسد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ بحث‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ دولت‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ رهبري‌‏‎ معظم‌‏‎ مقام‌‏‎ خدمت‌‏‎ نيز‏‎ ستاد‏‎ اين‌‏‎
شد ، رمضان‌زاده‌‏‎ شخصيهاجويا‏‎ لباس‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ نظر‏‎ ديگري‌‏‎ خبرنگار‏‎
جرم‌‏‎ هر‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ وظيفه‌‏‎ خود ، ‏‎ ذاتي‌‏‎ وظايف‌‏‎ مطابق‌‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
نيروي‌انتظامي‌ ، ‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ حركت‌‏‎ جهت‌‏‎ ازاين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ مشهودي‌‏‎
تجمع‌‏‎ در‏‎) شخصي‌ها‏‎ لباس‌‏‎ حضور‏‎ مورد‏‎ در‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎
حضور‏‎ ناجا‏‎ فرماندهي‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ محسوب‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ از‏‎ جزيي‌‏‎ اينها‏‎ اگر‏‎ ‎‏‏،‏‎(تير‏‎ ‎‏‏18‏‎
بايد‏‎ را‏‎ اقدامات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ نيروست‌‏‎ اين‌‏‎ وظايف‌‏‎ جزو‏‎ كند ، ‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ اينها‏‎
دولت‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ ديگري‌‏‎ اقدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎دهند‏‎ پنهان‌انجام‌‏‎ به‌صورت‌‏‎
.نيست‌‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ شده‌‏‎ منتشر‏‎ خبر‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ سئوالي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ همچنين‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
جلسات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظري‌‏‎ فرهاد‏‎ سردار‏‎ براي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دلجويي‌‏‎ نامه‌‏‎ ارسال‌‏‎
.كرد‏‎ موكول‌‏‎ آينده‌‏‎

به‌گونه‌اي‌‏‎ قضات‌ ، ‏‎:قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
نشود‏‎ اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ تمسخر‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ حكم‌‏‎


قضايي‌‏‎ كارآموزان‌‏‎ تحليف‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ معاون‌‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ الهي‌‏‎ امانت‌‏‎ مهمترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ قضاوت‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ دوره‌ 61‏‎
و‏‎ قضايي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ افتخار‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ مروي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ شوند ، ‏‎ بازنشسته‌‏‎ نبايد‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سرمايه‌هايي‌‏‎
باشد‏‎ برخوردار‏‎ استحكام‌‏‎ و‏‎ استواري‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ صادره‌‏‎ احكام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ قضات‌‏‎ از‏‎ معدودي‌‏‎
.شود‏‎ موجب‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎ احكام‌‏‎ به‌‏‎ تمسخر‏‎ كه‌‏‎ نباشد‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
در‏‎ جرائم‌‏‎ افزايش‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ قضاييه‌‏‎ قوه‌‏‎ معاون‌‏‎ ايرنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
افزايش‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ يافته‌‏‎ افزايش‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ جرائم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ كشور‏‎
.مي‌گيرد‏‎ انجام‌‏‎ حساب‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دشمنان‌‏‎ هدايت‌‏‎ با‏‎ جرائم‌‏‎
شايد‏‎ شود‏‎ محاسبه‌‏‎ گذشته‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ اول‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ مروي‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
با‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ دو‏‎ بگوييم‌‏‎
بايد‏‎ نفر‏‎ ميليون‌‏‎ براي‌ 60‏‎ امروز‏‎ و‏‎ بودند‏‎ قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ مشغول‌‏‎ جمعيت‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏30‏‎
و‏‎ هستند‏‎ فعال‌‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ از 7‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ چهار‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ مگر‏‎:‎كرد‏‎ سئوال‌‏‎ وي‌‏‎.‎داريم‌‏‎ نياز‏‎ ديگر‏‎ قاضي‌‏‎ هزار‏‎ هفت‌‏‎
.مي‌خواهيم‌‏‎ قاضي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ فساد‏‎ ترويج‌‏‎ در‏‎ دشمن‌‏‎ حمايت‌‏‎ از‏‎ نمونه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ هروئين‌‏‎ رواج‌‏‎ از‏‎ مروي‌‏‎
نياز‏‎ ترياك‌‏‎ كيلو‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ هروئين‌ ، ‏‎ كيلو‏‎ هر‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎
اما‏‎ باشد‏‎ ترياك‌‏‎ برابر‏‎ هشت‌‏‎ حداقل‌‏‎ هروئين‌‏‎ كيلو‏‎ هر‏‎ قيمت‌‏‎ بايد‏‎ قاعدتا‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ ارزان‌تر‏‎ هم‌‏‎ ترياك‌‏‎ قيمت‌‏‎ از‏‎ برعكس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎

مقام‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ ديدارهاي‌‏‎ گزارش‌‏‎
تركيه‌‏‎ و‏‎ اتريش‌‏‎


رئيس‌‏‎ و‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ با‏‎ گفتگو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ خود‏‎ اروپايي‌‏‎ سفر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ آنكارا‏‎ وارد‏‎ وين‌ ، ‏‎ در‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ دبيركل‌‏‎ معاون‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ اتريش‌‏‎ ملي‌‏‎ مجلس‌‏‎
از‏‎ تهران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اتريش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ كلستيل‌‏‎ توماس‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ از‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ استقبال‌‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
لاري‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ ازمشكلات‌‏‎ بسياري‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎
جايگزين‌‏‎ كشت‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ بازسازي‌‏‎:‎كرد‏‎ تصريح‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بازسازي‌‏‎ درباره‌‏‎
.است‌‏‎ افغانستان‌‏‎ در‏‎ مخدر‏‎ قاچاق‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ اساسي‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
ملت‌‏‎ خواست‌‏‎ براساس‌‏‎ خاتمي‌‏‎ دولت‌‏‎ برنامه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
امري‌‏‎ مدني‌‏‎ جامعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ وجود‏‎ كرد ، ‏‎ تاكيد‏‎ مي‌رود ، ‏‎ ايران‌به‌پيش‌‏‎
جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اسفند‏‎ سفر‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ كلستيل‌‏‎ توماس‌‏‎.‎است‌‏‎ بديهي‌‏‎ بسيار‏‎
شرارت‌‏‎ محور‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ "شرارت‌‏‎ محور‏‎" زمينه‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ سئوال‌‏‎ و‏‎ وين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
.باشد‏‎ باورداشته‌‏‎ "خوبي‌ها‏‎ و‏‎ نيكي‌ها‏‎ محور‏‎" به‌‏‎ بايد‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ اعتقادي‌‏‎
جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎ قبول‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ خاتمي‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ كلستيل‌‏‎
نقش‌‏‎ از‏‎ رسانه‌ها‏‎:‎گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ درباره‌‏‎ منفي‌‏‎ اخبار‏‎ انتشار‏‎ از‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎
سخن‌‏‎ تروريسم‌‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ و‏‎ افغاني‌‏‎ ميليون‌‏‎ پذيرش‌ 5/2‏‎ و‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
وين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اتريش‌‏‎ زيربنايي‌‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎.‎نمي‌گويند‏‎
از‏‎ و‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ فناوري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ آمادگي‌‏‎
و‏‎ انتخابات‌‏‎ كه‌‏‎ ندارم‌‏‎ ترديدي‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ حمايت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سرمايه‌گذاران‌‏‎
.است‌‏‎ جدي‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ انتخاباتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
در‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ و‏‎ فعال‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ نگاه‌‏‎ بايد‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎:‎افزود‏‎ اتريش‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
و‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎.دارد‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ دنيا‏‎
ديدار‏‎ اتريش‌‏‎ ملي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎ فيشر‏‎ باهاينس‌‏‎ ديروز‏‎ همچنين‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎
.كرد‏‎ گو‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎
و‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ در‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎:گفت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اتريش‌‏‎ ملي‌‏‎ مجلس‌‏‎ رئيس‌‏‎
خواهان‌‏‎ وي‌‏‎.دارند‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ جهاني‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ احترام‌‏‎ مورد‏‎ شخصيتي‌‏‎ اتريش‌‏‎
.شد‏‎ خاتمي‌‏‎ روي‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ اصلاحات‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسائل‌‏‎ توضيح‌‏‎
:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ متعدد‏‎ انتخابات‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ لاري‌‏‎ موسوي‌‏‎
كرده‌‏‎ تلاش‌‏‎ خاتمي‌‏‎ محمد‏‎ آمدن‌‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ خرداد 76‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ دولت‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ همزيستي‌‏‎ سياست‌‏‎:‎گفت‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.كند‏‎ واگذار‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ آزادي‌‏‎ به‌‏‎ پايبندي‌‏‎ و‏‎ جامعه‌مدني‌‏‎ كردن‌‏‎ قدرتمند‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎
.است‌‏‎ خاتمي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
با‏‎ مذاكره‌‏‎ و‏‎ ديدار‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اروپايي‌‏‎ سفر‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بعدازظهر‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
.شد‏‎ آنكارا‏‎ وارد‏‎ تركيه‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ يوجلن‌‏‎ كاظم‌‏‎ رشدي‌‏‎
وزارت‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ معاون‌‏‎ محقر‏‎ علي‌‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ همراه‌‏‎ هيات‌‏‎ و‏‎ موسوي‌لاري‌‏‎ حجت‌الاسلام‌‏‎
مدير‏‎ ذاكر ، ‏‎ قديمي‌‏‎ جواد‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ كل‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ جانشين‌‏‎ اميري‌‏‎ علي‌‏‎ سردار‏‎ كشور ، ‏‎
در‏‎ اقامت‌‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ امنيتي‌‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎ مطهر ، ‏‎ ميرزايي‌‏‎ حسين‌‏‎ وزارتي‌ ، ‏‎ دفتر‏‎ كل‌‏‎
طرفين‌‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ مسائل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تركيه‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ با‏‎ آنكارا‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ گفت‌وگو‏‎

گيري‌‏‎ كناره‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ راهپيمايي‌ 18‏‎ بررسي‌‏‎
طاهري‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎


منظومه‌‏‎ اين‌‏‎
ارتباط‏‎ هيچ‌‏‎ آنها‏‎ بين‌‏‎ گرچه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ سياسي‌‏‎ حادثه‌‏‎ دو‏‎ ايران‌‏‎ امسال‌ ، در‏‎ تير‏‎ ‎‏‏18‏‎
منازعه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ منظومه‌‏‎ از‏‎ پاره‌هايي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ اما‏‎ يافت‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ معناداري‌‏‎
.مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ سياسي‌‏‎
و‏‎ محسني‌‏‎ ميدان‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ دانشگاه‌‏‎ اطراف‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ در‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ تجمع‌‏‎ اول‌‏‎ حادثه‌‏‎
.بود‏‎ متضاد‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ حادثه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ واكنش‌ها‏‎.‎بود‏‎ جمهوري‌‏‎ ميدان‌‏‎
گفته‌‏‎ "فرصت‌طلب‏‎ عوامل‌‏‎" سوءاستفاده‌‏‎ بيم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ امنيتي‌‏‎ ملاحظات‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ كه‌‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
از‏‎ بي‌تفسير‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ خبري‌‏‎ بازتاب‏‎ به‌‏‎ نمي‌كنند ، ‏‎ برگزار‏‎ مراسمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ تير‏‎ بودند 18‏‎
.كردند‏‎ اكتفا‏‎ روز‏‎ اين‌‏‎ وقايع‌‏‎
كه‌‏‎ -‎ تجمع‌‏‎ غيرقانوني‌بودن‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ با‏‎ نيز‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ جناح‌‏‎ منتقد‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎
مانند‏‎ تعابيري‌‏‎ با‏‎ را‏‎ پراكنده‌‏‎ گروههاي‌‏‎ گردهمايي‌‏‎ -‎ نبودند‏‎ آن‌‏‎ منكر‏‎ نيز‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎
صبح‌‏‎ طلب‏‎ اصلاح‌‏‎ روزنامه‌‏‎ چند‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎.‎كردند‏‎ نكوهش‌‏‎ "عمومي‌‏‎ نظم‌‏‎ در‏‎ اخلال‌‏‎"
منعكس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خبرنگاران‌‏‎ مشاهدات‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اصلاحات‌ ، ‏‎ منتقد‏‎ عصر‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
مشاهدات‌‏‎ يا‏‎ (ايسنا‏‎) دانشجويان‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ از‏‎ كوتاه‌‏‎ خبري‌‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ عمدتا‏‎ و‏‎ نكردند‏‎
توضيح‌‏‎ و‏‎ بسط‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ دادند‏‎ ترجيح‌‏‎ نيز‏‎ روزنامه‌ها‏‎ برخي‌‏‎كردند‏‎ اكتفا‏‎ "عيني‌‏‎ شاهدان‌‏‎"
احتياط‏‎ اين‌‏‎.‎كنند‏‎ گزارش‌‏‎ بيطرفانه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تا‏‎ را‏‎ حادثه‌‏‎ متعدد ، ‏‎ عكسهاي‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ حادثه‌‏‎
اوضاع‌ ، ‏‎ آشفتگي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌ 1378‏‎ تير‏‎ تا 23‏‎ وقايع‌ 18‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎ بيشتر‏‎ شايد‏‎
را‏‎ مضروبان‌‏‎ و‏‎ ضاربان‌‏‎ ميان‌‏‎ قائل‌شدن‌‏‎ تمايز‏‎ امكان‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ گمراه‌‏‎ را‏‎ خبرنگاران‌‏‎ گاه‌‏‎
نيروي‌‏‎ و‏‎ دانشجويان‌‏‎ خويشتنداري‌‏‎ از‏‎ قدرداني‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎.‎مي‌گرفت‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎
غيرقانوني‌‏‎ مجوز ، ‏‎ نداشتن‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تجمع‌‏‎ شدند ، ‏‎ خونبار‏‎ حوادث‌‏‎ بروز‏‎ مانع‌‏‎ كه‌‏‎ انتظامي‌‏‎
.خواند‏‎
تظاهركنندگان‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ پليس‌‏‎ رفتار‏‎ شدن‌‏‎ پيشرفته‌تر‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ تامل‌ ، ‏‎ خور‏‎ در‏‎ نكته‌‏‎
پليس‌‏‎ جهاني‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ رفتار‏‎ نزديك‌كردن‌‏‎ با‏‎ پريروز‏‎ ايران‌‏‎ پليس‌‏‎.‎بود‏‎
تهاجمي‌‏‎ و‏‎ ايذايي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ آورده‌‏‎ روي‌‏‎ ممانعت‌‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ رايج‌‏‎ روش‌‏‎ به‌‏‎ ضدشورش‌ ، ‏‎
.بود‏‎ گرفته‌‏‎ فاصله‌‏‎
داد ، ‏‎ رخ‌‏‎ تهران‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ در‏‎ پراكنده‌‏‎ گردهمايي‌هاي‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ حادثه‌‏‎
.بود‏‎ اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ از‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ نامه‌‏‎ انتشار‏‎
سياسي‌‏‎ كاستي‌هاي‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ امضا‏‎ تير‏‎ كه‌ 17‏‎ نامه‌اش‌‏‎ در‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
حكومت‌‏‎ از‏‎ لايه‌هايي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ قدرت‌طلبي‌‏‎ و‏‎ دنياپرستي‌‏‎ رواج‌‏‎ از‏‎ ايران‌ ، ‏‎ در‏‎ اقتصادي‌‏‎ و‏‎
عفريته‌‏‎ و‏‎ تندخوي‌‏‎ عجوزه‌‏‎ مي‌خواهند‏‎" كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎
فاشيست‌هايي‌‏‎ و‏‎ رجاله‌ها‏‎" مانند‏‎ تعابيري‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏،‏‎"درآورند‏‎ دين‌‏‎ نكاح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خشونت‌‏‎ زشت‌روي‌‏‎
از‏‎ موجود‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ تاسف‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎":‎است‌‏‎ گفته‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ "جنونند‏‎ و‏‎ جهل‌‏‎ از‏‎ معجوني‌‏‎ كه‌‏‎
".مي‌روم‌‏‎ كنار‏‎ اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎
روزنامه‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎داشت‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ بازتابهاي‌‏‎ تير ، ‏‎ تجمعات‌ 18‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ تعدادي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ منعكس‌‏‎ را‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ جناح‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎
.كردند‏‎ اكتفا‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ مخابره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ كه‌‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ گزيده‌‏‎ انتشار‏‎
آن‌‏‎ بي‌توضيح‌‏‎ انتشار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ پرهيز‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تفسيري‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ روزنامه‌ها‏‎ اين‌‏‎
طاهري‌ ، نامه‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ انتقاد‏‎ با‏‎ اصلاح‌طلبان‌‏‎ منتقد‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎.كردند‏‎ اكتفا‏‎
آيت‌الله‌‏‎ ادبيات‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎":نوشت‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ قلمداد‏‎ ديگران‌‏‎ نوشته‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
خوانده‌اند ، ‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ هاي‌‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎ سخنراني‌ها‏‎ و‏‎ دارند‏‎ آشنايي‌‏‎ اصفهاني‌‏‎ طاهري‌‏‎
"...نيست‌‏‎ او‏‎ انشاء‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ ترديد‏‎ احتمالا‏‎
بيانيه‌‏‎ از‏‎ مصاحبه‌‏‎ و‏‎ بيانيه‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ و‏‎ مجلس‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ فعالان‌‏‎
هيات‌‏‎ آينده‌‏‎ جلسات‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ داد‏‎ وعده‌‏‎ دولت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ حمايت‌‏‎ طاهري‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎
.دهد‏‎ اطلاع‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ بشود‏‎ بحثي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ وزيران‌‏‎
مقارن‌‏‎ واقعه‌سياسي‌‏‎ دو‏‎ پيرامون‌‏‎ ديروز‏‎ شامگاه‌‏‎ تا‏‎ صبح‌‏‎ پريروز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ تحولاتي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
به‌‏‎ زمان‌‏‎ گذشت‌‏‎ با‏‎ اگرچه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ (‎طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ نامه‌‏‎ و‏‎ تير‏‎ تجمعات‌ 18‏‎)
و‏‎ پختگي‌‏‎ نسبت‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ افزوده‌‏‎ كشور‏‎ اصلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ رويارويي‌‏‎ شدت‌‏‎
موارد‏‎ تعدد‏‎ و‏‎ تراكم‌‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎.مي‌كند‏‎ رشد‏‎ آنها‏‎ در‏‎ نيز‏‎ "كم‌هزينه‌‏‎ منازعه‌‏‎" مهارت‌‏‎
(طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ استعفاي‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ مجاهدين‌‏‎ پاسخ‌‏‎ و‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ نامه‌‏‎ تير ، ‏‎ ‎‏‏18‏‎)‎ منازعه‌‏‎
.كند‏‎ ملتهب‏‎ را‏‎ فضا‏‎ تنهايي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ وقايع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ نبود ، ‏‎ كوتاه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ ناگزيرند‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ فعالان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سياست‌‏‎ صحنه‌گردانان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ اما‏‎
تحمل‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ و‏‎ بروند‏‎ پيش‌‏‎ كشمكش‌‏‎ و‏‎ منازعه‌‏‎ سيال‌‏‎ دامن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ خو‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎
.نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ هميشه‌‏‎ براي‌‏‎ هيچكس‌‏‎ انكار‏‎ چون‌‏‎ كنند ، ‏‎

كناره‌گيري‌‏‎ درباره‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ بيانيه‌‏‎
طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎


طي‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎:اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎ تهران‌‏‎
جمعه‌اصفهان‌ ، ‏‎ امام‌‏‎ طاهري‌‏‎ سيدجلال‌الدين‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ پيام‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ ضمن‌‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌همان‌‏‎ آيت‌الله‌طاهري‌‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ و‏‎ پيام‌پررنج‌‏‎:‎نوشت‌‏‎
از‏‎ مالامال‌‏‎ دل‌هاي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ اميدخود‏‎ انوار‏‎ بود ، ‏‎ موجود‏‎ عظيم‌‏‎ انحراف‌‏‎ بيان‌كننده‌‏‎
.افشاند‏‎ خاك‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ اين‌‏‎ پرتوان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌غيور‏‎ بخصوص‌‏‎ ملت‌‏‎ اين‌‏‎ بيم‌واميد‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎
عظيم‌‏‎ امام‌‏‎ همراز‏‎ و‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ روحانيت‌‏‎ فخر‏‎ محراب ، ‏‎ شهيدان‌‏‎ سلاله‌‏‎ از‏‎ مردي‌‏‎
انقلاب‏‎ و‏‎ برجسته‌اسلام‌‏‎ روحاني‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ عظمت‌‏‎:است‌‏‎ آورده‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ ياد‏‎ الشان‌‏‎
همه‌‏‎ از‏‎ است‌بيش‌‏‎ كرده‌‏‎ فرياد‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ ميليون‌ها‏‎ دل‌‏‎ درد‏‎ تمام‌‏‎ شجاعت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎
كژي‌ها‏‎ و‏‎ نامردمي‌ها‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ روحانيت‌‏‎ كسوت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دين‌‏‎ پايگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دراين‌‏‎
ملت‌‏‎ بر‏‎ دين‌‏‎ به‌نام‌‏‎ كه‌‏‎ استبدادخواهي‌هايي‌‏‎ و‏‎ انحصارطلبي‌ها‏‎ و‏‎ اقتدارگرايي‌ها‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ شوريده‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تحميل‌‏‎
و‏‎ اسلام‌اصيل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ همگان‌‏‎ به‌‏‎ طاهري‌‏‎ الله‌‏‎ آيت‌‏‎:مي‌كند‏‎ اضافه‌‏‎ بيانيه‌‏‎
عليرغم‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ را‏‎ انحرافات‌‏‎ اين‌‏‎ تحمل‌‏‎ تاب‏‎ آن‌ ، ‏‎ سرفراز‏‎ روحانيت‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ ناب‏‎
حقوق‌‏‎ پايمال‌شدن‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ خواهد‏‎ باقي‌‏‎ مردم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ زياد ، ‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎
.تافت‌‏‎ برنخواهد‏‎ را‏‎ عنواني‌‏‎ هر‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ هركس‌‏‎ توسط‏‎ آنها‏‎
در‏‎ عده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ درهنگامه‌اي‌‏‎:آمده‌است‌‏‎ همچنين‌‏‎ مشاركت‌‏‎ جبهه‌‏‎ بيانيه‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ بر‏‎ انتقادي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ مي‌دارند‏‎ روا‏‎ جفا‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ حق‌‏‎ در‏‎ قالبروحانيت‌‏‎
اين‌چنين‌‏‎ حضوري‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ محسوب‏‎ ارتداد‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎ واسير‏‎ وابسته‌‏‎ ازروحانيت‌‏‎ بخش‌‏‎
اسلام‌‏‎ فداكار‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ روحانيت‌‏‎ عظيم‌‏‎ جايگاه‌‏‎ وارسته‌ ، ‏‎ روحاني‌‏‎ يك‌‏‎ سوي‌‏‎ پرشكوه‌از‏‎
كردن‌‏‎ جدا‏‎ ناصواب‏‎ انديشه‌‏‎ بر‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ مردم‌‏‎ درپيش‌‏‎ را‏‎
نقاب‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كشد‏‎ بطلان‌‏‎ خط‏‎ آنها‏‎ هدايت‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ روحانيت‌‏‎
نشان‌‏‎ تر‏‎ مهم‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پاره‌‏‎ دنياطلب‏‎ و‏‎ متمسك‌‏‎ عالمان‌‏‎ ازچهره‌‏‎ را‏‎ تزوير‏‎
جز‏‎ نيست‌‏‎ چيزي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ معرفي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ دين‌‏‎ به‌نام‌‏‎ آنچه‌‏‎ كه‌چه‌بسا‏‎ مي‌دهد‏‎
چند‏‎ قدرت‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ ضدديني‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ اعمال‌‏‎ براي‌‏‎ دين‌‏‎ ابزاري‌از‏‎ استفاده‌‏‎
.دنيا‏‎ روزه‌‏‎

حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎
را‏‎ مشكيني‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ آرمين‌‏‎ قم‌محسن‌‏‎ علميه‌‏‎
كرد‏‎ دعوت‌‏‎ مناظره‌‏‎ به‌‏‎


درخصوص‌‏‎ قم‌‏‎ علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
خطاب‏‎ مبسوطي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎ ارشد‏‎ عضو‏‎ آرمين‌‏‎ محسن‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎
.كرد‏‎ ارسال‌‏‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ به‌‏‎
سالروز‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎)‎ مدرسين‌‏‎ جامعه‌‏‎ اقدام‌‏‎ زماني‌‏‎ موقعيت‌‏‎ بررسي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نامه‌‏‎ پاسخ‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ ديني‌شان‌‏‎ جايگاه‌‏‎ و‏‎ مقام‌‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ فقيهاني‌‏‎ و‏‎ عالمان‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ (‎ماه‌‏‎ تير‏‎ ‎‏‏18‏‎
با‏‎ متضاد‏‎ بلكه‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ سياسي‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ نظر‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ نيز‏‎ نيست‌‏‎ كمتر‏‎ آقايان‌‏‎
بدانند ، ‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ فاقد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخالفان‌‏‎ سياق‌‏‎ بدين‌‏‎ نيز‏‎ آنان‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ دارند‏‎ آقايان‌‏‎
نمي‌كنم‌‏‎ تصور‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ خواهند‏‎ ديني‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ فاقد‏‎ همگان‌‏‎ مركب ، ‏‎ اجماع‌‏‎ به‌‏‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ دين‌‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎
آقاي‌‏‎ اينجانب‏‎:‎مي‌نويسد‏‎ خود‏‎ نتيجه‌گيري‌‏‎ اين‌‏‎ درخصوص‌‏‎ استدلال‌‏‎ با‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ آرمين‌‏‎ محسن‌‏‎
مي‌كنم‌‏‎ دعوت‌‏‎ مناظره‌‏‎ به‌‏‎ كرده‌اند ، ‏‎ ثبت‌‏‎ مذكور‏‎ اطلاعيه‌‏‎ ذيل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ امضاي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مشكيني‌‏‎
سي‌ساله‌‏‎ مبارزات‌‏‎ كارنامه‌‏‎ كجاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مجاهدين‌‏‎ سازمان‌‏‎ شود‏‎ روشن‌‏‎ تا‏‎
روحانيت‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ نسل‌‏‎ كردن‌‏‎ بدبين‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تلاش‌‏‎ سياست‌‏‎ از‏‎ دين‌‏‎ تفكيك‌‏‎ و‏‎

در‏‎ (‎علامه‌‏‎ منتخب‏‎) وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ بيانيه‌‏‎
طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎


آيت‌الله‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ در‏‎ (‎علامه‌‏‎ منتخب‏‎) وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ بيانيه‌اي‌‏‎ - اصفهان‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ -‎ طاهري‌‏‎
آيت‌الله‌‏‎ حضرت‌‏‎ دردنامه‌‏‎ انتشار‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ بيانيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎ ايسنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ بايدمورد‏‎ مردم‌گرا ، ‏‎ و‏‎ روشن‌بين‌‏‎ روحاني‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ پيشين‌‏‎ جمعه‌‏‎ امام‌‏‎ طاهري‌ ، ‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎
طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ هم‌سخني‌‏‎ و‏‎ همدردي‌‏‎ و‏‎ همدلي‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ مركزي‌‏‎ شوراي‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ نگاشته‌‏‎ ظرافت‌‏‎ و‏‎ ذوق‌‏‎ كمال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ شجاعانه‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ نامه‌‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎
.مي‌كند‏‎ تاييد‏‎

حضور‏‎:‎كشور‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎
- امنيتي‌‏‎ سيستم‌‏‎ در‏‎ معضل‌‏‎ يك‌‏‎ لباس‌شخصي‌ها‏‎
است‌‏‎ انتظامي‌كشور‏‎


لباس‌شخصي‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ افراد‏‎ ماهيت‌‏‎ از‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ خورده‌‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ لطمات‌‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نظام‌‏‎:‎گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ بي‌اطلاعي‌‏‎ اظهار‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ ايسنا ، ‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎ باقري‌ ، ‏‎ علي‌‏‎
جامعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تا‏‎ كنيم‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ شرايطي‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎:گفت‌‏‎ سه‌شنبه‌ ، ‏‎ روز‏‎ شرايط‏‎
به‌‏‎ اقدام‌‏‎ نظام‌ ، ‏‎ قواعد‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ مي‌خواهند‏‎ و‏‎ هستند‏‎ حساس‌‏‎ سياسي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ما‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ و‏‎ مسئولانه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظرات‌‏‎ قانوني‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ كنند ، ‏‎ سياسي‌‏‎ عمل‌‏‎
.كنند‏‎ ابراز‏‎ عملكردشان‌ ، ‏‎
نكرده‌‏‎ مجوز‏‎ كسب‏‎ كشور‏‎ رسمي‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ مجاري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سياسي‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ حركت‌‏‎ هر‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
اين‌‏‎ رخداد‏‎ از‏‎ ممانعت‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎ به‌‏‎ مكلف‌‏‎ مربوط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ باشد ، ‏‎
.است‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ كاملا‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ حركت‌ها‏‎
از‏‎ هستند ، ‏‎ مشخص‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ نيز‏‎ كشور‏‎ نظم‌‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎ اعمال‌‏‎ ضابط‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
- امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ بازدارنده‌‏‎ برخورد‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎ كه‌‏‎ تجمعي‌‏‎ قبال‌‏‎ در‏‎ جهت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
هدايت‌شده‌اي‌‏‎ و‏‎ هماهنگ‌‏‎ خاص‌ ، ‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ فرم‌ها ، ‏‎ از‏‎ علي‌القاعده‌‏‎ كه‌‏‎ نظام‌‏‎ رسمي‌‏‎ انتظامي‌‏‎
در‏‎ عمل‌كننده‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ تاييد‏‎ مورد‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ حركتي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎
داشتن‌‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ مشخص‌‏‎ بايد‏‎ هويتي‌‏‎ و‏‎ ماهيتي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ روي‌داده‌‏‎ تخلف‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎
.است‌‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ كشور ، ‏‎ نظامي‌‏‎ رسمي‌‏‎ تشكيلات‌‏‎ از‏‎ تبعيت‌‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ لباس‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ اعمال‌‏‎ تخلف‌ها‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شيوه‌هايي‌‏‎ نوع‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ هم‌‏‎ بر‏‎ ضرورت‌ها‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ باشد‏‎ قانوني‌‏‎ ضوابط‏‎ تابع‌‏‎ بايد‏‎
شيوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ شيوه‌ ، ‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ مردم‌‏‎ عامه‌‏‎ براي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ هويتشان‌‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قانوني‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ دفاعي‌ ، ‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ افسارگسيخته‌‏‎
.باشد‏‎ كمك‌‏‎ تخلف‌ها ، ‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ قانوني‌‏‎ ضابطان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎
حضورهاي‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ هم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎:داد‏‎ توضيح‌‏‎ كشور ، ‏‎ وزارت‌‏‎ سياسي‌‏‎ مديركل‌‏‎
بوده‌ ، ‏‎ نظام‌‏‎ رسمي‌‏‎ انتظامي‌‏‎ -‎ امنيتي‌‏‎ دستگاه‌‏‎ خود‏‎ اعتراض‌‏‎ مورد‏‎ نوعا‏‎ كه‌‏‎ غيرمسئولانه‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ مشكلاتي‌‏‎
:گفت‌‏‎ نهادها ، ‏‎ برخي‌‏‎ با‏‎ لباس‌شخصي‌ها‏‎ اين‌‏‎ ارتباط‏‎ درباره‌‏‎ پرسشي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
پيدا‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ عواملي‌‏‎ اين‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ واقعا‏‎ چون‌‏‎ بدهم‌ ، ‏‎ قطعي‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ پاسخ‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎
ماهيتي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ هستند ، ‏‎ هم‌‏‎ رسمي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ رسمي‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ اعتراض‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎
دستگاه‌ها‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ ميان‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ چه‌بسا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ قرينه‌ها‏‎ هستند ، ‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎
.باشد‏‎ كشور‏‎ در‏‎
(ايسنا‏‎)‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استانداري‌‏‎ امنيتي‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ معاون‌‏‎ رضايي‌بابادي‌ ، ‏‎ همچنين‌‏‎
انتظامي‌ ، ‏‎ نيروي‌‏‎ گله‌‏‎:‎افزود‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهر‏‎ وضعيت‌‏‎ آخرين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ (سه‌شنبه‌‏‎)‎ ساعت‌ 30/22‏‎ در‏‎
صاحب‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ درگير‏‎ نظام‌ ، ‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ لباس‌شخصي‌هايي‌‏‎ حضور‏‎ عموما‏‎
.مي‌شد‏‎ لباس‌شخصي‌ها‏‎ به‌‏‎ منتسب‏‎ داشتند ، ‏‎ مخالف‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ متقابلي‌‏‎ تحركات‌‏‎ عمده‌‏‎
همين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ آنها‏‎ اصلي‌‏‎ برخورد‏‎ اين‌ها ، ‏‎ از‏‎ انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ اصلي‌‏‎ گله‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ شايد‏‎
.بود‏‎ لباس‌شخصي‌ها‏‎

آيت‌الله‌‏‎ نامه‌‏‎ از‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ حمايت‌ 125‏‎
اصفهاني‌‏‎ طاهري‌‏‎


"اصفهاني‌‏‎ طاهري‌‏‎ جلال‌الدين‌‏‎" سيد‏‎ حاج‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎ نامه‌‏‎ انتشار‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ اصفهان‌ ، 125‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ ساله‌‏‎ مسئوليت‌ 30‏‎ از‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ ديروز‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎
خطاب‏‎ حضرتعالي‌‏‎ نامه‌دردمندانه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايرنا‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ شهر‏‎ جمعه‌‏‎ امامت‌‏‎ ساله‌‏‎ مسئوليت‌ 30‏‎ از‏‎ كناره‌گيري‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ شريف‌‏‎ به‌ملت‌‏‎
:است‌‏‎ آمده‌‏‎ برد ، ‏‎ فرو‏‎ تاثر‏‎ و‏‎ تاسف‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ما‏‎
و‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ كشور ، ‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ درمقاطع‌‏‎ جنابعالي‌‏‎ صدق‌‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ موضع‌تقوا‏‎ خير ، ‏‎ نيت‌‏‎
بوده‌‏‎ گذار‏‎ تاثير‏‎ جامعه‌‏‎ امور‏‎ اصلاح‌‏‎ و‏‎ پيشبرد‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
بزرگي‌‏‎ علماي‌‏‎ بقيه‌السلف‌‏‎ (‎طاهري‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎)‎ شما‏‎:مي‌افزايد‏‎ نامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
شما‏‎.‎قدرت‌‏‎ تشنه‌‏‎ نه‌‏‎ بودند ، ‏‎ خدمت‌‏‎ شيفته‌‏‎ و‏‎ نهادند‏‎ طبق‌اخلاص‌‏‎ در‏‎ هستيدكه‌جان‌‏‎
كشور‏‎ متدين‌‏‎ و‏‎ متفكر‏‎ جوان‌ ، ‏‎ نسل‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ مرجع‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ره‌‏‎)خميني‌‏‎ امام‌‏‎ حضرت‌‏‎ وثوق‌‏‎ مورد‏‎ همواره‌‏‎
.بوده‌ايد‏‎
شما‏‎ مادرد‏‎:‎افزودند‏‎ طاهري‌ ، ‏‎ آيت‌الله‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ خود‏‎ نامه‌‏‎ در‏‎ مجلس‌‏‎ نماينده‌‏‎ ‎‏‏125‏‎
سوزدل‌‏‎ اين‌‏‎ سوء ، ‏‎ واكنش‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ شنوا‏‎ گوش‌هايي‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎
.بگشايند‏‎ خواست‌هاي‌مردم‌‏‎ پيشبرد‏‎ بر‏‎ را‏‎ راه‌‏‎ و‏‎ بشنوند‏‎ را‏‎ شما‏‎ خداپسندانه‌‏‎ وخواسته‌‏‎
اصفهان‌ ، ‏‎ جمعه‌‏‎ وامام‌‏‎ فقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ نماينده‌‏‎ طاهري‌‏‎ سيدجلال‌الدين‌‏‎ آيت‌الله‌‏‎
اعلام‌‏‎ جمعه‌اصفهان‌‏‎ امامت‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ ملت‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ روزسه‌شنبه‌‏‎
.كناره‌گيري‌كرد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.