شماره‌ 2944‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 1, 2003 دي‌1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 11‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
شكر‏‎ و‏‎ شير‏‎ با‏‎ قهوه‌‏‎

تلويزيون‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ چهره‌‏‎

هنر‏‎ حاشيه‌‏‎

شكر‏‎ و‏‎ شير‏‎ با‏‎ قهوه‌‏‎
"نيستم‌‏‎ كوك‌‏‎ من‌‏‎ عزيزم‌ ، ‏‎" كارگردان‌‏‎ هنرمند‏‎ محمدرضا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ شده‌‏‎ قاب‏‎ پوسترهاي‌‏‎ حضور‏‎ دلايل‌‏‎ "نيستم‌‏‎ كوك‌‏‎ من‌‏‎ عزيزم‌ ، ‏‎" فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎ شايد‏‎
هنرمند‏‎ محمدرضا‏‎ كار‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ را‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌‏‎" و‏‎ "تاكسي‌‏‎ راننده‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"چيني‌ها‏‎ محله‌‏‎"
است‌‏‎ سياه‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ نگاه‌‏‎ نوعي‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هنرمند‏‎ علاقه‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎.‎بدانيم‌‏‎ را‏‎
.دارد‏‎ بيشتري‌‏‎ نمود‏‎ جديدش‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ بروز‏‎ كمتر‏‎ او‏‎ قبلي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
جديد‏‎ عرصه‌‏‎ همين‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ عرصه‌‏‎ وارد‏‎ "..‎من‌‏‎ عزيزم‌‏‎" با‏‎ هنرمند‏‎
كه‌‏‎ چيزي‌‏‎) است‌‏‎ داشته‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ برايش‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ ناراحتي‌هاي‌‏‎ و‏‎ دلشوره‌ها‏‎ دغدغه‌ها ، ‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ جديد‏‎ عرصه‌‏‎ همين‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ (مي‌آمد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ كاملا‏‎
كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اعتقاد‏‎ گفت‌وگو‏‎ روز‏‎ در‏‎ هنرمند‏‎.‎دهد‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ وسواس‌‏‎ بعدي‌اش‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ تا‏‎
با‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ چند‏‎ اما‏‎ اوست‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ كامل‌ترين‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ _.‎.‎.عزيزم‌‏‎ _ فيلمش‌‏‎ آخرين‌‏‎
آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ جامع‌تري‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ تا‏‎ بگذرد‏‎ فيلمش‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ مدت‌‏‎ بايد‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ تماس‌‏‎ ما‏‎
باهوش‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ باهوشي‌‏‎ آدم‌‏‎ فيلمش‌‏‎ اول‌‏‎ شخصيت‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ او‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎
.دارند‏‎ را‏‎ شدن‌‏‎ پرنده‌‏‎ قابليت‌‏‎
صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎
                                     

فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ دهيد‏‎ پاسخ‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ چيز ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خواهش‌‏‎ !هنرمند‏‎ آقاي‌‏‎*
جامعه‌؟‏‎ يا‏‎ (پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎)‎ حميد‏‎ شما ، ‏‎ است‌؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ بيانگر‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حميد‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ من‌ ، ‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ جدايند؟‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ چرا‏‎
را‏‎ آن‌‏‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ مي‌تواند‏‎ گسترده‌اي‌‏‎ مفهوم‌‏‎ نبودن‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ كوك‌‏‎.ماست‌‏‎ اكثر‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎
به‌‏‎.‎است‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ نيز‏‎ فيلم‌‏‎ مضمون‌‏‎ با‏‎ نام‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ تفسير‏‎ و‏‎ تعبير‏‎ مختلفي‌‏‎ اشكال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎
.تراژيك‌‏‎ عمقي‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ طنز‏‎ ظاهري‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ معنا‏‎ اين‌‏‎
شد؟‏‎ "نيستم‌‏‎ كوك‌‏‎ من‌‏‎ عزيزم‌ ، ‏‎" فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ باعث‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چه‌‏‎ *
شامل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جديدي‌‏‎ شرايط‏‎ محصول‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
دروغين‌‏‎ واقعيت‌هاي‌‏‎ سلطه‌‏‎ و‏‎ احاطه‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ وجه‌‏‎ در‏‎سينماست‌‏‎ خاص‌‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ عمومي‌‏‎ فضاي‌‏‎
خاص‌‏‎ شرايط‏‎ وجه‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ فراهم‌‏‎ برايم‌‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ چنين‌‏‎ ساخت‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ ما‏‎ پيرامون‌‏‎ غيراصيل‌‏‎ و‏‎
و‏‎ برد‏‎ سرمي‌‏‎ به‌‏‎ بلاتكليفي‌‏‎ و‏‎ سردرگمي‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ سينما‏‎
مي‌گويم‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ موثرند ، ‏‎ اسفبار‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ بسيار‏‎ عوامل‌‏‎ معتقدم‌‏‎
عمومي‌‏‎ بلاتكليفي‌‏‎ يك‌‏‎ دچار‏‎نيستيم‌‏‎ موفق‌‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎
.فضاست‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ متاثر‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎.‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نامتعادلي‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ شده‌ايم‌‏‎
بحث‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود ، ‏‎ و‏‎ شود‏‎ جذابتر‏‎ روزبه‌روز‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ جوانان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ كه‌‏‎ جهاني‌‏‎ ارتباطات‌‏‎ و‏‎ ماهواره‌‏‎ اينترنت‌ ، ‏‎
من‌ ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ جدي‌‏‎ خطر‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ما‏‎ افتاده‌‏‎ رمق‌‏‎ از‏‎ سينماي‌‏‎ بدهند ، ‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎
راه‌حل‌هاي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ سينما‏‎ دوستداران‌‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينما ، ‏‎ اهالي‌‏‎ و‏‎ سينماگران‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ عملا‏‎ دولتي‌‏‎ مديريت‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ روشن‌‏‎ سينما‏‎ مشكلات‌‏‎ و‏‎ معضلات‌‏‎.باشيم‌‏‎ اساسي‌‏‎
فكر‏‎ من‌‏‎ اصولا‏‎.است‌‏‎ رسانده‌‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ بي‌علاقگي‌‏‎ و‏‎ بي‌كفايتي‌‏‎ تجربه‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ جامعه‌‏‎ كلان‌‏‎ مديريت‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ اراده‌‏‎ و‏‎ رغبت‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
و‏‎ توسعه‌‏‎ شعار‏‎ مدام‌‏‎ كه‌‏‎ مملكتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سالن‌‏‎ كمبود‏‎ ما ، ‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ معضل‌‏‎ اولين‌‏‎ مثلا‏‎
سالن‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎سينماست‌‏‎ سالن‌‏‎ ساخت‌‏‎ مسئله‌‏‎ بي‌اهميت‌ترين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ داده‌‏‎ عمران‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ نيست‌‏‎ مشكلي‌‏‎ كار‏‎ حاضر‏‎ تراكمي‌‏‎ و‏‎ جمعيتي‌‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ متناسب‏‎
مسئله‌‏‎.‎نمي‌خواهد‏‎ نيز‏‎ كلاني‌‏‎ سرمايه‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ مملكت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فعاليت‌هايي‌‏‎
براي‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ اعمال‌‏‎ و‏‎ يك‌طرف‌‏‎ از‏‎ سالن‌سازي‌‏‎ به‌‏‎ توجيه‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎
رقباي‌‏‎ حضور‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ كم‌رمق‌‏‎ سينماي‌‏‎ همين‌‏‎ حفظ‏‎ در‏‎ مسئولان‌‏‎ بي‌ميلي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ فيلمسازان‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ ناهنجاري‌‏‎ وضعيت‌‏‎ ماهواره‌‏‎ و‏‎ تلويزيون‌‏‎ اينترنت‌ ، ‏‎ مانند‏‎ جدي‌‏‎
سينما‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ حيطه‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ نگاهمان‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌‏‎ آن‌‏‎ وقت‌‏‎ معتقدم‌‏‎ مسائل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
.نماييم‌‏‎ تجربه‌‏‎
يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ موميايي‌‏‎ و‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ ساخت‌‏‎ با‏‎ سطحي‌‏‎ چقدر‏‎ و‏‎ زود‏‎ چه‌‏‎ من‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
نيست‌ ، ‏‎ كمدي‌‏‎ صرف‌‏‎ خودم‌ ، ‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ شده‌ام‌‏‎ تثبيت‌‏‎ و‏‎ شناخته‌‏‎ كمدي‌‏‎ فيلمساز‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ بود ، ‏‎ طنز‏‎ برنامه‌‏‎ مضمون‌‏‎ و‏‎ عنوان‌‏‎ اينكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎ هم‌‏‎ كاكتوس‌‏‎ سريال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ همان‌طور‏‎
اجتماعي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ كه‌‏‎ تراژيك‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ طنز‏‎ يك‌‏‎ سوي‌‏‎ و‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ خنداندن‌‏‎ و‏‎ خنديدن‌‏‎ وقت‌‏‎ الان‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ فكر‏‎ يعني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ همين‌طور‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎.‎كشاندم‌‏‎ ماست‌‏‎
همين‌‏‎ است‌‏‎ معلوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ محتواي‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ ".‎.‎.عزيزم‌‏‎" اهميت‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ بي‌قيدي‌‏‎
پشت‌‏‎ گريه‌هاي‌‏‎ بتوانم‌‏‎ اينكه‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ سختي‌‏‎ كار‏‎ من‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ حداقل‌‏‎ خنداندن‌ ، ‏‎است‌‏‎ قضيه‌‏‎ بخش‌‏‎
.دارد‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ كنم‌‏‎ تصوير‏‎ را‏‎ خنده‌ها‏‎ اين‌‏‎
                                             

تا‏‎ خنده‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ انسان‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ ويراني‌‏‎ تراژدي‌‏‎ مي‌خنديم‌ ، ‏‎ تراژدي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهميم‌‏‎ تازه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ دوربين‌‏‎ زاويه‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ادامه‌‏‎ جايي‌‏‎
خنداندن‌‏‎ از‏‎ اگرچه‌‏‎ !خنديديم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ گذشته‌‏‎ گريه‌‏‎ از‏‎ او‏‎ كار‏‎.مي‌گريستيم‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ مدت‌‏‎
.بخنديم‌‏‎ تا‏‎ بينديشيم‌‏‎ بيشتر‏‎ كمي‌‏‎ بايد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گمان‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ كافي‌‏‎ برايم‌‏‎ اما‏‎ مي‌برم‌ ، ‏‎ لذت‌‏‎ مردم‌‏‎
قضيه‌‏‎ عمق‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ خنده‌دار‏‎ ظاهر‏‎ در‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ رخ‌‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كه‌‏‎ اتفاقاتي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
.است‌‏‎ غمبار‏‎ و‏‎ تراژيك‌‏‎ بسيار‏‎
نوشتيد؟‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ تلخ‌ ، ‏‎ طنز‏‎ ذهنيت‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ *
كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ فعاليت‌‏‎ خودش‌‏‎ ميل‌‏‎ مطابق‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ هنرمندي‌‏‎ هر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎دقيقا‏‎
كار‏‎ سفارشي‌‏‎ كه‌‏‎ نباشد‏‎ قرار‏‎ و‏‎ نخواهد‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ هنرمند‏‎ آن‌‏‎ روز‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ كننده‌‏‎ منعكس‌‏‎ اثري‌‏‎ هر‏‎
.كند‏‎
گرفت‌؟‏‎ شكل‌‏‎ شما‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ اخلاق‌ ، ‏‎ سقوط‏‎ بحث‌‏‎ *
ژانر‏‎ يك‌‏‎ صرفا‏‎ نداشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ سينما‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ اجتماعي‌ ، ‏‎ شان‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ سقوط‏‎ آغاز‏‎ بدو‏‎ از‏‎
سينمايمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تلخ‌‏‎ طنز‏‎ نوع‌‏‎.‎بوده‌ام‌‏‎ جديدتري‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎
عنوان‌‏‎ با‏‎ جديد‏‎ تجربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سينما‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ پرونده‌‏‎ خواستم‌‏‎ لذا‏‎ بوده‌ايم‌ ، ‏‎ شاهدش‌‏‎ كمتر‏‎
قرار‏‎ اخلاقي‌‏‎ سقوط‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎كنم‌‏‎ باز‏‎ ".‎.‎.‎عزيزم‌‏‎" تلخ‌‏‎ طنز‏‎
تراژيك‌‏‎ پاياني‌‏‎ كه‌‏‎ سمتي‌‏‎.‎مي‌راند‏‎ سمت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ فراواني‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎
.بكشم‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تراژدي‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎.انساني‌‏‎ شان‌‏‎ و‏‎ اخلاق‌‏‎ نابودي‌‏‎ تراژدي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ خواهد‏‎
.است‌‏‎ نوسان‌‏‎ در‏‎ تراژدي‌‏‎ و‏‎ (كمدي‌‏‎)‎ طنز‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ دوپاره‌اي‌‏‎ لحن‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ معتقدند ، ‏‎ عده‌اي‌‏‎ *
نمي‌زند؟‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ لطمه‌اي‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ نظرتان‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ بودن‌‏‎ دوپاره‌‏‎ اين‌‏‎.‎باشيد‏‎ داشته‌‏‎ توقعي‌‏‎ چه‌‏‎ مضمون‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎
و‏‎ طنز‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ روي‌‏‎ يك‌‏‎.‎است‌‏‎ سكه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ دو‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ فيلم‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ اقتضاي‌‏‎ شما ، ‏‎ تعبير‏‎
اول‌‏‎ پاره‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ شناور‏‎ لحن‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ ولي‌‏‎است‌‏‎ غم‌انگيز‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ روي‌‏‎ يك‌‏‎
كه‌‏‎ نقطه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ طنز‏‎ باشد ، ‏‎ طنز‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ قسمتي‌‏‎ نمي‌كنيد ، ‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ لحن‌‏‎ دو‏‎ فيلم‌ ، ‏‎
ببينيم‌‏‎ را‏‎ سكه‌‏‎ ديگر‏‎ روي‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ عوض‌‏‎ ما‏‎ زاويه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ عطف‌‏‎ نقطه‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ گرايش‌‏‎ تراژدي‌‏‎ به‌‏‎ رفته‌رفته‌‏‎ آن‌‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ از‏‎ و‏‎
مي‌ساختيد؟‏‎ تلخ‌‏‎ لحن‌‏‎ با‏‎ مثلا‏‎ لحن‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ نبود‏‎ بهتر‏‎*
تلخي‌‏‎ متوجه‌‏‎ قهوه‌‏‎ خوردن‌‏‎ ضمن‌‏‎ تا‏‎ بخورم‌‏‎ شكر‏‎ و‏‎ شير‏‎ با‏‎ را‏‎ قهوه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ شخصا‏‎ من‌‏‎
تلخ‌‏‎ را‏‎ قهوه‌‏‎ بعضي‌ها‏‎ فقط‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ پذيرايي‌‏‎ جور‏‎ همين‌‏‎ هم‌‏‎ ميهمانانم‌‏‎ از‏‎.‎نشوم‌‏‎ آن‌‏‎ آزاردهنده‌‏‎
.دارند‏‎ دوست‌‏‎
ما‏‎ مثلا‏‎.‎است‌‏‎ ضدكليشه‌‏‎ كاري‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌داريد ، ‏‎ نگه‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ لحن‌‏‎ شما ، ‏‎ اينكه‌‏‎ *
.است‌‏‎ پليس‌‏‎ "رويا‏‎" كه‌‏‎ مي‌فهميم‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎
در‏‎ بكنم‌ ، ‏‎ دراماتيك‌‏‎ تعليق‌‏‎ درگير‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ نمي‌خواستم‌‏‎ و‏‎ نداشتم‌‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ فريب‏‎ قصد‏‎
يك‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ مي‌گويم‌ ، ‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ باز‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ مچ‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ خودم‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎
همان‌‏‎ اين‌‏‎را‏‎ سرگرم‌كننده‌‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ صرفا‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ را‏‎ اجتماعي‌‏‎ واقعيت‌‏‎
اينطور‏‎ آن‌‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ قالب‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.بودن‌‏‎ ضدكليشه‌‏‎ يعني‌‏‎ مي‌گوييد‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎
فيلم‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ تماشاچي‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ پنهان‌‏‎ فيلم‌‏‎ انتهاي‌‏‎ تا‏‎ رويا‏‎ بودن‌‏‎ پليس‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎
در‏‎ فيلمساز‏‎ مهارت‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ بيننده‌‏‎ سينما ، ‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.بخورد‏‎ فريب‏‎ "حميد‏‎" يعني‌‏‎
و‏‎ نمي‌خواستم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌برد‏‎ لذت‌‏‎ فيلم‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ ماجرا‏‎ ندادن‌‏‎ لو‏‎ و‏‎ دادنش‌‏‎ فريب‏‎
.ديد‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ جور‏‎ را‏‎ قواعد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎.‎مي‌كردم‌‏‎ تبعيت‌‏‎ معمول‌‏‎ قاعده‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نبايد‏‎
.دارد‏‎ مزه‌اي‌‏‎ و‏‎ لذت‌‏‎ خودش‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎.‎كرد‏‎ بازي‌‏‎ روباز‏‎ مي‌توان‌‏‎
بود؟‏‎ تماشاگر‏‎ كردن‌‏‎ همراه‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎ بستر‏‎ انتخاب‏‎ آيا‏‎ *
در‏‎ جرم‌‏‎ اين‌‏‎ فاجعه‌آميز‏‎ عمق‌‏‎.‎است‌‏‎ جرم‌‏‎ انواع‌‏‎ وحشت‌آورترين‌‏‎ و‏‎ كثيف‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎
و‏‎ عدالت‌خواهي‌‏‎ مركز‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پدر‏‎ هم‌‏‎ خودش‌‏‎ كه‌‏‎ حميد‏‎.دارد‏‎ دراماتيك‌‏‎ اهميت‌‏‎ فيلم‌‏‎
نيز‏‎ او‏‎مي‌شود‏‎ مرتكب‏‎ را‏‎ خطايش‌‏‎ شغلي‌اش‌‏‎ موقعيت‌‏‎ اتكاي‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ دارد ، ‏‎ اشتغال‌‏‎ عدالت‌گستري‌‏‎
چون‌‏‎.‎نمي‌انديشد‏‎ كار‏‎ عقوبت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ مي‌سازد‏‎ كه‌‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎ عمق‌‏‎ متوجه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مجرم‌‏‎ هر‏‎ مثل‌‏‎
معرض‌‏‎ در‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎ امكان‌‏‎ دم‌دستي‌ترين‌‏‎ از‏‎ نيست‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ مجرم‌‏‎ يك‌‏‎
براي‌‏‎ بلكه‌‏‎ "حميد‏‎" براي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ زدن‌‏‎ خطا‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎.دارد‏‎ قرار‏‎ بزرگي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جنايتي‌‏‎ ارتكاب‏‎
عبور‏‎ سادگي‌‏‎ به‌‏‎ هولناك‌‏‎ خطاي‌‏‎ امكان‌‏‎ ده‌ها‏‎ كنار‏‎ از‏‎ روزه‌‏‎ همه‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎.‎است‌‏‎ ممكن‌‏‎ بسياري‌‏‎
شده‌‏‎ تحقير‏‎ و‏‎ ضعيف‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ قدرتمندي‌‏‎ آدم‌‏‎ نمي‌زند‏‎ جنايت‌‏‎ و‏‎ خطا‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ آنكه‌‏‎.‎مي‌كنيم‌‏‎
.مي‌لغزاند‏‎ را‏‎ او‏‎ پاي‌‏‎ استضعاف‌‏‎ و‏‎ استيصال‌‏‎.‎است‌‏‎ ضعيف‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ تحقير‏‎ نيز‏‎ حميد‏‎.‎مي‌شوند‏‎ خطاكار‏‎
بود‏‎ خواهد‏‎ نتيجه‌‏‎ به‌‏‎ مقرون‌‏‎ "حميد‏‎" ساده‌انگاري‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فاجعه‌اي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ آدم‌ربايي‌‏‎ بستر‏‎ بنابراين‌‏‎.‎نيست‌‏‎ ممكن‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌برد‏‎ فرو‏‎ دامي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ جرم‌‏‎ اهميت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎
همذات‌پنداري‌‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ درگير‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ با‏‎ تماشاگر‏‎ داستان‌ ، ‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎*
داشتيد؟‏‎ قصدي‌‏‎ چنين‌‏‎ آيا‏‎ نمي‌كند ، ‏‎
لازم‌‏‎ جذابيت‌هاي‌‏‎ هيچ‌كدام‌‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ ساخته‌‏‎ برانگيختن‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎
پا‏‎ و‏‎ بي‌دست‌‏‎ ساده‌ ، ‏‎ گرفتار ، ‏‎ حميد‏‎ مثل‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ دلش‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎.‎ندارند‏‎ را‏‎ همذات‌پنداري‌‏‎ براي‌‏‎
رشوه‌‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ ناتواني‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اول‌‏‎ پاره‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎.‎باشد‏‎ معصوم‌‏‎ و‏‎
مي‌سازيم‌ ، ‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ مثل‌‏‎ خيال‌پردازي‌ ، ‏‎ و‏‎ عشق‌‏‎ بدون‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ اصولا‏‎.‎مي‌خنديم‌‏‎
سينمايي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ همذات‌پنداري‌‏‎ كمتر‏‎
.كنيد‏‎ اضافه‌‏‎ ما‏‎ بي‌رمق‌‏‎
پايان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تلخ‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ جريان‌‏‎ يك‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ انتزاعي‌‏‎ پايان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎*
رسيديد؟‏‎ انتزاعي‌‏‎
كوتاه‌ترين‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ واقعي‌‏‎ امري‌‏‎ كه‌‏‎ خود‏‎ ذهن‌‏‎ توانايي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ آدم‌ها‏‎
خوشبختانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آدم‌ها‏‎ همه‌‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎.‎برسند‏‎ سوررئاليستي‌‏‎ شكل‌‏‎ انتزاعي‌ترين‌‏‎ به‌‏‎ ممكن‌‏‎ زمان‌‏‎
خود‏‎ ذهني‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ مي‌توانيد‏‎ شما‏‎ مثلا‏‎.‎نيست‌‏‎ شونده‌‏‎ محدود‏‎ و‏‎ رفتني‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ شرايطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎
بدون‌‏‎ كنيد ، ‏‎ سفر‏‎ مي‌خواهيد‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ خالي‌‏‎ جيب‏‎ با‏‎باشيد‏‎ مي‌خواهيد‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎ و‏‎ هركس‌‏‎
حميد‏‎ چرا‏‎.است‌‏‎ آسان‌‏‎ كه‌‏‎ شدن‌‏‎ پرنده‌‏‎.‎برويد‏‎ دوردست‌‏‎ ناشناخته‌‏‎ كرات‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎.‎محدوديتي‌‏‎ هيچ‌‏‎
حقي‌‏‎ و‏‎ اختيار‏‎ تنها‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌بيند‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ واقعيت‌ها‏‎ عالم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ نشود‏‎ پرنده‌‏‎
.دارد‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
مي‌كند؟‏‎ هضم‌‏‎ راحت‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خيال‌‏‎ و‏‎ واقعيت‌‏‎ بين‌‏‎ مرز‏‎ تماشاگر‏‎ نظرتان‌‏‎ به‌‏‎ *
.كند‏‎ هضم‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ ولي‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ راحت‌‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ ارزيابي‌‏‎ چگونه‌‏‎ آثارتان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ كارگرداني‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ جايگاه‌‏‎ *
حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ حضور‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ سينما ، ‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نوع‌‏‎ ساخت‌‏‎ تجربه‌‏‎ ارزش‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎
پراهميت‌تر‏‎ و‏‎ خاص‌تر‏‎ قبلي‌ام‌‏‎ كارهاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ جايگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ فيلم‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ معتمدآريا‏‎ فاطمه‌‏‎ و‏‎ كاسبي‌‏‎ محمد‏‎ پرستويي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ درخشان‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎كرده‌اند‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ كاستي‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎ بي‌نقص‌‏‎ كاري‌‏‎ من‌‏‎
.هستم‌‏‎ همراهم‌‏‎ همكاران‌‏‎ مديون‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ موفقيتي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎
بارزترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ كشيده‌ايد‏‎ زحمت‌‏‎ بسيار‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ دكوپاژ‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ كاملا‏‎*
شعر‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ حرف‌‏‎ نشسته‌ ، ‏‎ كاغذي‌‏‎ كامپيوتر‏‎ روبه‌روي‌‏‎ "رويا‏‎" كه‌‏‎ است‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ صحنه‌ها ، ‏‎
.آخر‏‎ سكانس‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ و‏‎ مي‌خواند‏‎
و‏‎ ذهني‌‏‎ است‌‏‎ كاري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كارگردان‌‏‎ فكر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ صحنه‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ دكوپاژ‏‎
كرديد‏‎ ذكر‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جذابيتي‌‏‎ شما‏‎ اگر‏‎.ندارد‏‎ زيادي‌‏‎ زحمت‌‏‎ بنابراين‌‏‎ فردي‌ ، ‏‎
همه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ را‏‎ خواسته‌اش‌‏‎ فقط‏‎ كارگردان‌‏‎.‎است‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ حاصل‌‏‎ مي‌بينيد‏‎
.مي‌بخشند‏‎ عينيت‌‏‎ را‏‎ كارگردان‌‏‎ خودخواهانه‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ فراوان‌‏‎ زحمت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ گروه‌‏‎ اعضاي‌‏‎
"رويا‏‎" و‏‎ جامعه‌‏‎ امنيت‌‏‎ زننده‌‏‎ برهم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ "حميد‏‎" رويارويي‌‏‎ سكانس‌‏‎ همان‌‏‎ يعني‌‏‎ آخر ، ‏‎ سكانس‌‏‎
سادگي‌‏‎ به‌‏‎ سكانس‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ دو‏‎ تقابل‌‏‎ جامعه‌‏‎ امنيت‌‏‎ حافظ‏‎ به‌عنوان‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ سكانس‌‏‎ اين‌‏‎ معتمدآريا ، ‏‎ فاطمه‌‏‎ و‏‎ پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ درخشان‌‏‎ بازي‌‏‎ اما ، ‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ دوست‌داشتني‌‏‎ بسيار‏‎ من‌‏‎ شخص‌‏‎
مي‌شود؟‏‎ چه‌‏‎ "حميد‏‎" پسر‏‎ سرنوشت‌‏‎ انتها‏‎ در‏‎ *
به‌‏‎ نگران‌‏‎ و‏‎ مغموم‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ رها‏‎ چون‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ رها‏‎ تنهايي‌اش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ من‌‏‎
.روبه‌رو‏‎
فيلم‌ ، ‏‎ تلويزيوني‌‏‎ تيزر‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ طنز‏‎ آثار‏‎ كارگردان‌‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎*
يك‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ انتظار‏‎ تماشاگر‏‎ پرستويي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ گريم‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ و‏‎ پوسترها‏‎
تضاد‏‎ دچار‏‎ ذهنش‌‏‎ در‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎ روبه‌رو‏‎ است‌‏‎ سقوط‏‎ و‏‎ تباهي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تلخ‌‏‎ فيلم‌‏‎
.برود‏‎ پيش‌‏‎ فيلم‌‏‎ حس‌‏‎ با‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
.نكرده‌ام‌‏‎ كار‏‎ طنز‏‎ فقط‏‎ دارم‌ ، ‏‎ سينمايي‌ام‌‏‎ فعاليت‌‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ غيرطنز‏‎ آثار‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎
من‌‏‎.‎نكنم‌‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌توانم‌‏‎ مستقل‌‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ولي‌‏‎
از‏‎ تا‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ اجازه‌‏‎ هستم‌ ، ‏‎ قائل‌‏‎ فيلم‌هايم‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بي‌اندازه‌اي‌‏‎ احترام‌‏‎ ضمن‌‏‎
اين‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ منتقدان‌‏‎ اينكه‌‏‎ نه‌‏‎ مگر‏‎كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ تازه‌تر‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ فرصت‌ها‏‎
مگر‏‎ مي‌كنند؟‏‎ متهم‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎ پرداخت‌هاي‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ و‏‎ مضامين‌‏‎ تشابه‌‏‎ و‏‎ يكنواختي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎
و‏‎ آن‌‏‎ جشنواره‌اي‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ هستند؟‏‎ هم‌‏‎ مثل‌‏‎ همه‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مي‌گويند‏‎ كه‌‏‎ نشنيده‌ايد‏‎
به‌‏‎ شبيه‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ تازه‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎.سينما‏‎ بدنه‌‏‎ توليدات‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎
سال‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ روزبه‌روز‏‎ ما ، ‏‎ براي‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ شرايط‏‎ انتظار ، ‏‎ برخلاف‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ !نبود؟‏‎ هم‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ محال‌‏‎ ديگر‏‎ عوضي‌‏‎ مرد‏‎ يا‏‎ عروسك‌ها‏‎ دزد‏‎ مثل‌‏‎ فيلمي‌‏‎ ساختن‌‏‎.مي‌شود‏‎ پيچيده‌تر‏‎ و‏‎ سخت‌تر‏‎
آخرين‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ !پارسال‌‏‎ از‏‎ دريغ‌‏‎ سال‌ ، ‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ واقعا‏‎.‎مي‌رسد‏‎
را‏‎ جهان‌‏‎ روز‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ آنها‏‎ اكثر‏‎.هستند‏‎ مانوس‌‏‎ و‏‎ آشنا‏‎ هاليوود‏‎ سينماي‌‏‎ توليدات‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎
بسيار‏‎ سينما‏‎ از‏‎ آنها‏‎ توقع‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎ سطح‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌بينند‏‎ عالي‌‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ خانه‌هايشان‌‏‎ در‏‎
پنهان‌‏‎ رقابت‌‏‎ براي‌‏‎ ناعادلانه‌‏‎ كاملا‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ تماشاگر ، ‏‎ از‏‎ قشر‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ بالا‏‎
همين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ مي‌گذاريم‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ جهاني‌‏‎ رقيب‏‎ مجهزترين‌‏‎ و‏‎ قدرتمندترين‌‏‎ با‏‎ واقعي‌‏‎ ولي‌‏‎
مهم‌تر ، ‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ محدوديت‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ صدا ، ‏‎ و‏‎ نور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ويرانه‌ ، ‏‎ و‏‎ فكسني‌‏‎ سالن‌هاي‌‏‎
هجوم‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اروپا‏‎ سينماي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ اعمال‌‏‎ ما‏‎ كارهاي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ دركي‌‏‎ و‏‎ فهم‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ مميزي‌‏‎
از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎.است‌‏‎ روشن‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ تكليف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ باخته‌‏‎ را‏‎ قافيه‌‏‎ هاليوود‏‎ سينماي‌‏‎ سهمگين‌‏‎
كم‌مايه‌‏‎ و‏‎ سخيف‌‏‎ سريال‌هاي‌‏‎ اقسام‌‏‎ و‏‎ انواع‌‏‎ با‏‎ هستند‏‎ امكانات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ محروم‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ تماشاگران‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌آيند‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ راحت‌طلبي‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎ سطح‌‏‎ نازل‌ترين‌‏‎ با‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ شاهدش‌‏‎ كه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
كه‌‏‎ كنيد‏‎ باور‏‎.شود‏‎ ديده‌‏‎ كشوري‌‏‎ كمتر‏‎ در‏‎ شايد‏‎ سينما‏‎ مخاطبين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ ذائقه‌‏‎ و‏‎ سليقه‌‏‎ اختلاف‌‏‎
جان‌مايه‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ ادبيات‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ نمي‌كنم‌ ، ‏‎ مظلوم‌نمايي‌‏‎
بي‌رمق‌‏‎ سينما ، ‏‎ شبيه‌‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ گرفتاري‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ باشد‏‎ سينما‏‎ براي‌‏‎ محكمي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ و‏‎
من‌‏‎ بنابراين‌‏‎ روزبه‌روز‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ اندك‌‏‎ بضاعت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ماييم‌‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ سخيف‌‏‎ و‏‎
همواره‌‏‎ مي‌انديشم‌‏‎ آن‌‏‎ معضلات‌‏‎ و‏‎ حواشي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ سينما‏‎ اصل‌‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ فيلمساز‏‎ به‌عنوان‌‏‎
به‌‏‎ خوش‌خيالي‌‏‎ يا‏‎ عشق‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ من‌‏‎ بي‌نواي‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ كلاني‌‏‎ سرمايه‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ نگران‌‏‎
تماشاگران‌‏‎ از‏‎ وسيع‌تري‌‏‎ طيف‌هاي‌‏‎ كردن‌‏‎ راضي‌‏‎.‎است‌‏‎ اين‌‏‎ روزش‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌ريزد‏‎ سينمايي‌‏‎ پاي‌‏‎
!دراندازند‏‎ يا‏‎ دراندازيم‌‏‎ نو‏‎ طرحي‌‏‎ اينكه‌‏‎ مگر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ممكن‌‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ با‏‎
مي‌گذرد ، ‏‎ "معتمدآريا‏‎ و‏‎ پرستويي‌‏‎" "رويا‏‎" و‏‎ "حميد‏‎" بين‌‏‎ ماشين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ *
اين‌‏‎ علت‌‏‎نيست‌‏‎ شارپ‌‏‎ "معتمدآريا‏‎ خانم‌‏‎" پلان‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ شارپ‌‏‎ "پرستويي‌‏‎ آقاي‌‏‎" پلان‌هاي‌‏‎
چيست‌؟‏‎ قضيه‌‏‎
وقتي‌‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ امكانات‌‏‎ بودن‌‏‎ كم‌‏‎ آن‌‏‎ زمينه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انساني‌‏‎ خطاي‌‏‎ علت‌ ، ‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ زيادي‌‏‎ نورپردازي‌‏‎ امكان‌‏‎ بگيريم‌‏‎ اتومبيل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
عمل‌‏‎ ميدان‌‏‎ نتيجتا‏‎ شود ، ‏‎ كم‌‏‎ ميدانمان‌‏‎ عمق‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ باز‏‎ بايد‏‎ ديافراگم‌‏‎
كوچك‌ترين‌‏‎ بازيگر‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كم‌‏‎ خيلي‌‏‎ فوكوس‌‏‎ منطقه‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ محدود‏‎ بسيار‏‎ بسيار‏‎ بازيگر‏‎
.مي‌شود‏‎ خارج‌‏‎ فوكوس‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ كند ، ‏‎ حركتي‌‏‎
بوديد؟‏‎ راضي‌‏‎ "آلادپوش‌‏‎ آقاي‌‏‎" با‏‎ كار‏‎ از‏‎ *
خودش‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ او‏‎ است‌ ، ‏‎ شريف‌‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ يك‌‏‎ همكار ، ‏‎ يك‌‏‎ "آلادپوش‌‏‎ آقاي‌‏‎".زياد‏‎ خيلي‌‏‎
و‏‎ ظريف‌‏‎ سايه‌هاي‌‏‎ چراغ‌ها ، ‏‎ روشنايي‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ خوب‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خبره‌‏‎ بسيار‏‎
.بسازد‏‎ نور‏‎ دراماتيكي‌‏‎ كاربرد‏‎ براي‌‏‎ هنرمندانه‌اي‌‏‎
داشتيد؟‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيگران‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ نوشتن‌‏‎ موقع‌‏‎ *
داستان‌ ، ‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بازيگران‌‏‎ بقيه‌‏‎ ولي‌‏‎.‎بود‏‎ قطعي‌‏‎ "پرستويي‌‏‎ آقاي‌‏‎" حضور‏‎ فقط‏‎
ما‏‎ تواناي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ همگي‌‏‎ راضي‌ام‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ كار ، ‏‎ اين‌‏‎ بازيگران‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ انتخاب‏‎
قطعا‏‎ باشد ، ‏‎ هم‌‏‎ ضعفي‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ و‏‎ برآمدند‏‎ كارشان‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ متوجه‌‏‎
است‌؟‏‎ باورپذير‏‎ اندازه‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ زن‌ ، ‏‎ پليس‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ "رويا‏‎" شخصيت‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ *
وارد‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ باورپذير‏‎ تماشاگر‏‎ براي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ تصورم‌‏‎ مطمئنا‏‎
پرداخت‌‏‎ در‏‎ مجاز‏‎ حد‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ تصرف‌هايي‌‏‎ و‏‎ دخل‌‏‎ سينما‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ داستان‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎
چه‌‏‎ تا‏‎ "نيستم‌‏‎ كوك‌‏‎ من‌‏‎ عزيزم‌‏‎" فروش‌‏‎ شده‌ايد ، ‏‎ شناخته‌‏‎ پرفروش‌ ، ‏‎ آثار‏‎ كارگردان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شما‏‎*
است‌؟‏‎ مهم‌‏‎ برايتان‌‏‎ اندازه‌‏‎
نديدن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ فروش‌‏‎ مقدار‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
را‏‎ پرفروش‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ پرفروش‌‏‎ فيلم‌‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ طعم‌‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ قبلا‏‎ من‌‏‎ اما‏‎.‎نمي‌سازد‏‎
فيلم‌‏‎ ديگري‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ بيشتر‏‎.‎ندارم‌‏‎ زيادي‌‏‎ ولع‌‏‎ آن‌‏‎ مجدد‏‎ چشيدن‌‏‎ براي‌‏‎ چشيده‌ام‌ ، ‏‎
مجددا‏‎ را‏‎ جمعيت‌ها‏‎ همان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ آرزو‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ مزه‌مزه‌‏‎ را‏‎ ساختن‌‏‎
اما‏‎ دارم‌ ، ‏‎ رو‏‎ پيش‌‏‎ دشواري‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎.بكشانم‌‏‎ سينماها‏‎ به‌‏‎ علاقه‌ام‌‏‎ مورد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ با‏‎
.ان‌شاءالله‌‏‎.‎است‌‏‎ توانستن‌‏‎ خواستن‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌اند‏‎ قديم‌‏‎ از‏‎

تلويزيون‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ چهره‌‏‎
رجبي‌‏‎ حامد‏‎
سخني‌‏‎ است‌ ، ‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ عامل‌‏‎ موثرترين‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌سازترين‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ امروزه‌‏‎ بگوييم‌‏‎ اگر‏‎
پيدا‏‎ راه‌‏‎ افراد‏‎ زندگي‌‏‎ خصوصي‌‏‎ حريم‌‏‎ به‌‏‎ چنان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ ما‏‎ زمانه‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎.‎نگفته‌ايم‌‏‎ گزاف‌‏‎ به‌‏‎
شده‌‏‎ جامعه‌‏‎ افراد‏‎ جمعي‌‏‎ ناخودآگاه‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ به‌‏‎ شكل‌دهي‌‏‎ عامل‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌بار‏‎ بيشتري‌‏‎ منفي‌‏‎ آثار‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سرمايه‌داري‌‏‎ بزرگ‌‏‎ غول‌هاي‌‏‎ دست‌‏‎ تلويزيوني‌ ، ‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ كنترل‌‏‎ معمولا‏‎ كشورها ، ‏‎
افراد‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎ يكسان‌سازي‌‏‎ عامل‌‏‎ بزرگترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ خود ، ‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
سعي‌‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎ است‌‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ كه‌‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎ اما‏‎.مي‌جويند‏‎ سود‏‎ خود ، ‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ جامعه‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ قاعدتا‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ ما‏‎ نظام‌‏‎ اصلي‌‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ هم‌‏‎ عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ در‏‎
فرهنگ‌‏‎ سطح‌‏‎ روزبه‌روز‏‎ تلويزيون‌ ، ‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ به‌طوري‌‏‎ ;باشد‏‎ داشته‌‏‎ ديگري‌‏‎ كاركرد‏‎ بايد‏‎
فعلا‏‎ نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ محقق‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎.‎شود‏‎ برده‌‏‎ بالاتر‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ افراد‏‎
سريال‌هاي‌‏‎ از‏‎ جديدي‌‏‎ موج‌‏‎ بررسي‌‏‎ ما‏‎ سعي‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎.‎نيست‌‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎ موضوع‌‏‎
از‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌‏‎ مشترك‌‏‎ مضمون‌‏‎ با‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎
چه‌‏‎ فرهنگ‌ساز ، ‏‎ رسانه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ ببينيم‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
است‌؟‏‎ داشته‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برخوردي‌‏‎
                                                  

مهمي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ چندان‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ براي‌‏‎ سال‌ 76‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎ محيطهاي‌‏‎ و‏‎ روزنامه‌‏‎
مردم‌‏‎ روزمره‌‏‎ عادت‌هاي‌‏‎ جزو‏‎ كمتر‏‎ روزنامه‌ ، ‏‎ خريدن‌‏‎ سال‌ 76 ، ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.نبودند‏‎
مي‌شد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مسائلي‌‏‎ شدن‌‏‎ داغ‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ سال‌ 76‏‎ از‏‎ اما‏‎مي‌شد‏‎ محسوب‏‎
به‌‏‎ تبديل‌‏‎ روزنامه‌فروشي‌ ، ‏‎ دكه‌‏‎ جلوي‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تيتر‏‎ خواندن‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ روزنامه‌‏‎ خريد‏‎ كم‌كم‌‏‎
نشان‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ همچنان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ فراگير‏‎ عادت‌‏‎ يك‌‏‎
شخصيت‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ روزنامه‌‏‎ كار‏‎ محيط‏‎ شاهد‏‎ خارجي‌‏‎ سريالي‌‏‎ يا‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ گاه‌گاهي‌ ، ‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نمي‌داد‏‎
.بوديم‌‏‎ خبرنگار‏‎
بدون‌‏‎" مجموعه‌‏‎ و‏‎ بماند‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نتوانست‌‏‎ هم‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ بالاخره‌‏‎ اما‏‎
جوان‌‏‎" سريال‌هاي‌‏‎ با‏‎ بعدها‏‎ روند ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ روزنامه‌‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ توجه‌‏‎ آغاز‏‎ "شرح‌‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ جالبي‌‏‎ بسيار‏‎ حركت‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎يافت‌‏‎ ادامه‌‏‎ "خارجي‌‏‎ خبرنگار‏‎" و‏‎ "امروز‏‎
اين‌‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ خود‏‎ كاري‌‏‎ موضوعات‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ مشترك‌‏‎ علايق‌‏‎ و‏‎ خواسته‌ها‏‎ بنابر‏‎ تلويزيون‌‏‎
كاري‌‏‎ محيط‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.نبودند‏‎ نياز‏‎ اين‌‏‎ جوابگوي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ سريال‌ها‏‎
باور‏‎ ذره‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎ را‏‎ تلويزيون‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ تصوير‏‎ باشد‏‎ ديده‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎
.كرد‏‎ نخواهد‏‎
و‏‎ تلويزيوني‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ آسمان‌‏‎ تا‏‎ زمين‌‏‎ فاصله‌‏‎ علت‌‏‎ بايد‏‎ حالت‌ ، ‏‎ خوش‌بينانه‌ترين‌‏‎ در‏‎
افراد‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ اينكه‌‏‎ در‏‎.‎دانست‌‏‎ امور‏‎ متصديان‌‏‎ غيرتخصصي‌‏‎ و‏‎ غيرحرفه‌اي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ را ، ‏‎ واقعيت‌‏‎
شك‌‏‎ بايد‏‎ جدا‏‎ باشند ، ‏‎ حرف‌زده‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ روزنامه‌‏‎ يك‌‏‎ كار‏‎ دفتر‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ واقعي‌‏‎ امر‏‎ جايگزين‌‏‎ رسانه‌ها ، ‏‎ نمودي‌‏‎ باز‏‎ واقعيت‌‏‎ ما ، ‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنجايي‌‏‎ از‏‎.كرد‏‎
نحوه‌‏‎ كنند ، ‏‎ تجربه‌‏‎ رسانه‌ها‏‎ همين‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ عادت‌‏‎ مردم‌‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎
يا‏‎ مكان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ عمومي‌‏‎ باور‏‎ دهنده‌‏‎ شكل‌‏‎ واقعيت‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ نگاه‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ برخورد‏‎
و‏‎ روزنامه‌‏‎ موضوع‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ وقتي‌‏‎ پس‌‏‎.‎است‌‏‎ رسانه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
در‏‎ مردم‌‏‎ باور‏‎ بر‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تفسير‏‎ را‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ سليقه‌‏‎ بنابر‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎
فرار‏‎ براي‌‏‎ تمهيداتي‌‏‎ "شرح‌‏‎ بدون‌‏‎" سريال‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎مي‌گذارد‏‎ تاثير‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ مورد‏‎
تا‏‎ مي‌شد‏‎ اشاره‌‏‎ نشريه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ "درپيت‌‏‎" به‌‏‎ مدام‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ اتهام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ "درپيت‌‏‎" واقعا‏‎ نشريات‌‏‎ زمره‌‏‎ در‏‎ شهرقشنگ‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ روزنامه‌‏‎ مصداق‌‏‎ تنها‏‎ شود ، ‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ هرشب‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎
در‏‎ قشنگي‌ها‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مقابلي‌‏‎ نقطه‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ "قشنگ‌‏‎ روز‏‎" و‏‎ "شهرقشنگ‌‏‎" روزنامه‌نگاري‌ ، ‏‎
يا‏‎ و‏‎ _ ناخودآگاه‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ معرفي‌‏‎ همين‌ها‏‎ موجود ، ‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ نمي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎
دربر‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ فراتر‏‎ خاص‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بودن‌‏‎ "درپيت‌‏‎" صفت‌‏‎ _ خودآگاه‌‏‎ كاملا‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎
.مي‌شود‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تمامي‏‎ گيرنده‌‏‎
اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ انتظارات‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ نكته‌‏‎ همين‌‏‎ هم‌ ، ‏‎ خارجي‌‏‎ خبرنگار‏‎ سريال‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
شرح‌‏‎ بدون‌‏‎ سريال‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ كيفي‏‎ ناظران‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصور‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ چون‌‏‎.‎بود‏‎ بيشتر‏‎ كمي‌‏‎ سريال‌‏‎
ناظران‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تصور‏‎ نمي‌توان‌‏‎ اما‏‎ باشند ، ‏‎ نگذاشته‌‏‎ داخلي‌‏‎ روزنامه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ حال‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
مورد‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ سريال‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ هيچ‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ خبرنگار‏‎ سريال‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ كيفي‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ زيرا‏‎.باشند‏‎ نديده‌‏‎ خودمان‌ ، ‏‎ تلويزيون‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ حداقل‌‏‎ خبرنگارها ، ‏‎ و‏‎ روزنامه‌نگاري‌‏‎
به‌‏‎ سياسي‌‏‎ بخش‌‏‎ خبرنگار‏‎ يك‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ فرانسه‌‏‎ مانند‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ موارد‏‎ بديهي‌ترين‌‏‎
البته‌‏‎ -‎ بيفتد‏‎ خطر‏‎ به‌‏‎ جانش‌‏‎ گروگانگيري‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ نمي‌شود‏‎ منتقل‌‏‎ حوادث‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ آساني‌‏‎ همين‌‏‎
اما‏‎.‎ديده‌ام‌‏‎ شدند‏‎ پخش‌‏‎ تكه‌تكه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ گروگانگيري‌ ، ‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ من‌‏‎
دوباره‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ - باشم‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ رياحي‌‏‎ كتايون‌‏‎ خانم‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هيچ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمي‌آيد‏‎ يادم‌‏‎
.شود‏‎ منتقل‌‏‎ سياسي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎

هنر‏‎ حاشيه‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ *
.داد‏‎ را‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ دستگيري‌‏‎ خبر‏‎ خود‏‎ دي‌‏‎ يكشنبه‌ 8‏‎ شماره‌‏‎ در‏‎ عدالت‌‏‎ صداي‌‏‎ روزنامه‌‏‎
نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ عنوان‌‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎
.شده‌اند‏‎ دستگير‏‎ اماكن‌‏‎ اداره‌‏‎ ماموران‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ رفته‌‏‎ آرين‌‏‎ گالري‌‏‎ به‌‏‎ عربشاهي‌‏‎ مسعود‏‎
اكبري‌‏‎ مانيا‏‎ او ، ‏‎ همسر‏‎ عربشاهي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ بازداشت‌شدگان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎
خانه‌‏‎ گالري‌‏‎ مدير‏‎) جهان‌‏‎ شرف‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ (نقاش‌‏‎) جعفري‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سينما‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ نقاش‌‏‎)‎
بازداشت‌‏‎ افراد‏‎ دقيق‌‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ هنوز‏‎.‎هستند‏‎ آزاد‏‎ اكنون‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ (هنرمندان‌‏‎
.نيست‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ شده‌‏‎

هنرمندان‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ *
                               

هنرمندان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بزرگداشت‌ها‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎
در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ تجليل‌‏‎ ايران‌‏‎ سينمايي‌‏‎
مهرجويي‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ قاب‏‎ از‏‎ دورتر‏‎ و‏‎ فصول‌‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ رو ، ‏‎ روبه‌‏‎ آينه‌هاي‌‏‎ پخش‌هاي‌‏‎
بزرگداشت‌ها‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ برگزار‏‎ فخيمي‌‏‎ مهرداد‏‎ و‏‎ خيرآبادي‌‏‎ حميده‌‏‎
مورد‏‎ بايد‏‎ اين‌ها‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ انتخاب‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ وسواس‌‏‎
.مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ تجليل‌‏‎ و‏‎ تقدير‏‎
فيلم‌‏‎ عروج‌‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ *
                           

استوديوهاي‌‏‎ فجر ، ‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ براي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ارسال‌‏‎ پايان‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ با‏‎
دولتي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ استوديوهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ فيلم‌‏‎ عروج‌‏‎.‎مي‌گذارند‏‎ پشت‌سر‏‎ را‏‎ مشغله‌اي‌‏‎ پر‏‎ روزهاي‌‏‎ فني‌‏‎
جشنواره‌‏‎ اول‌‏‎ بخت‌هاي‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سينمايي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ ميزبان‌ 4‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
ساعت‌ 7‏‎ تهران‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎) پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ (‎راعي‌‏‎ مجتبي‌‏‎)‎ صنوبر‏‎.‎باشند‏‎ هم‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ امسال‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ آثاري‌‏‎ از‏‎ (عالم‌زاده‌‏‎) توقف‌‏‎ بدون‌‏‎ توكيو‏‎ و‏‎ (رضويان‌‏‎ شهاب‏‎ امير‏‎) صبح‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فني‌‏‎ مراحل‌‏‎ آخرين‌‏‎ استوديو‏‎

"فالش‌‏‎ نت‌‏‎" و‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎ *
                                                  

اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ بصري‌‏‎ و‏‎ سمعي‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ امور‏‎ معاونت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎
فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ مجوز‏‎ فيلمسازي‌ ، ‏‎ پروانه‌‏‎ صدور‏‎ شوراي‌‏‎ ارزشيابي‌‏‎ و‏‎ نظارت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اعلام‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎
اين‌‏‎.‎شد‏‎ صادر‏‎ محمدي‌‏‎ منوچهر‏‎ تهيه‌كنندگي‌‏‎ و‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ "فالش‌‏‎ نت‌‏‎"
تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ و‏‎ "پست‌‏‎ ارتفاع‌‏‎" فيلم‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ محمدي‌‏‎ و‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ پي‌درپي‌‏‎ همكاري‌‏‎ سومين‌‏‎
"من‌‏‎ سپتامبر‏‎ يازدهم‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎ ساخت‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ زمزمه‌هايي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎.‎است‌‏‎ "سرخ‌‏‎ خاك‌‏‎"
خاك‌‏‎" تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎ از‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ گوش‌‏‎ به‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ توسط‏‎
پاسخ‌گو‏‎ را‏‎ موجود‏‎ انتظارات‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پخش‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ "سرخ‌‏‎
.باشد‏‎
گرفت‌‏‎ ساخت‌‏‎ پروانه‌‏‎ بيضايي‌‏‎ *
                               

اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ ساخت‌‏‎ پروانه‌‏‎ بيضايي‌‏‎ بهرام‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ و‏‎ تهيه‌كنندگي‌‏‎ به‌‏‎ "نمي‌افتد‏‎ خودش‌‏‎ اتفاق‌‏‎"
اتفاقات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ گفت‌وگويي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ بيضايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ نااميد‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ از‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ وبرخوردهاي‌‏‎

"نور‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ ميان‌‏‎" و‏‎ سينايي‌‏‎ خسرو‏‎ *
ايران‌‏‎ معاصر‏‎ نقاشان‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تجربي‌‏‎ مستند‏‎ قالب‏‎ در‏‎ متفكرانه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ "نور‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ ميان‌‏‎"
خسرو‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ كنكاش‌‏‎ مورد‏‎ فلسفي‌‏‎ رويكردي‌‏‎ با‏‎ اصولي‌‏‎ فرح‌‏‎ هنري‌‏‎ آثار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كرده‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ اصولي‌‏‎ فرح‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ تابلو‏‎ چهار‏‎ "نور‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ ميان‌‏‎" فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ سينايي‌‏‎
نوزاد‏‎ يك‌‏‎ تولد‏‎ رنگين‌‏‎ صحنه‌‏‎ تابلو ، ‏‎ سوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مرگ‌‏‎ و‏‎ تولد‏‎ به‌‏‎ موسوم‌‏‎ اول‌‏‎ تابلوي‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ پيرزن‌‏‎ مرگ‌‏‎ از‏‎ تيره‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سويي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎
:مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ شعر‏‎ اين‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاي‌‏‎ اين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ گفتار‏‎ در‏‎است‌‏‎ خالي‌‏‎ فضايي‌‏‎ صحنه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
تابلوي‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بعدي‌‏‎ تابلوي‌‏‎است‌‏‎ زندگي‌‏‎ كه‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎ فاصله‌‏‎ رفتن‌‏‎ و‏‎ آمدن‌‏‎ ميان‌‏‎
در‏‎.‎مي‌پردازد‏‎ "شر‏‎ و‏‎ خير‏‎" نبرد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ نام‌‏‎ "شر‏‎ و‏‎ خير‏‎" شده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ پشيمان‌‏‎ "خير‏‎" چه‌‏‎ اگر‏‎ مي‌بازد‏‎ دل‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ "شر‏‎" وسوسه‌‏‎ تسليم‌‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ خير‏‎ تابلوها ، ‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ شر ، ‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ يكي‌‏‎ است‌‏‎ نوزاد‏‎ دو‏‎ تولد‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ وسوسه‌‏‎ آن‌‏‎ حاصل‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ جدا‏‎ "شر‏‎" از‏‎
خود‏‎ حضور‏‎ ما‏‎ در‏‎ وشر‏‎ خير‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ زندگي‌‏‎ كه‌‏‎ "رفتن‌‏‎" و‏‎ "آمدن‌‏‎" فاصله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چنين‌‏‎
.مي‌خواند‏‎ جعفري‌‏‎ محمدابراهيم‌‏‎ از‏‎ سروده‌اي‌‏‎ "ملكي‌‏‎ پري‌‏‎" فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.مي‌بخشند‏‎ تداوم‌‏‎ را‏‎
و‏‎ برآمده‌‏‎ او‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نادري‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ گفته‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ سينايي‌‏‎ خسرو‏‎
سينايي‌‏‎ خسرو‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌‏‎ سازنده‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ نويسنده‌ ، ‏‎.‎بنشيند‏‎ دل‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎
.هستند‏‎ سينايي‌‏‎ خسرو‏‎ تجربي‌‏‎ و‏‎ مستند‏‎ سينماي‌‏‎ گسترش‌‏‎ مركز‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.