شماره‌ 2964‏‎ ‎‏‏،‏‎Jan. 21, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 1‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Free Tribune
Economy and Therapy
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Musical
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
كشور‏‎ وزير‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ مقيمي‌سرپرست‌شهرداري‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ 

يادگار‏‎ بزرگراه‌‏‎ سوم‌‏‎ قطعه‌‏‎ ساخت‌‏‎ قرارداد‏‎
شد‏‎ منعقد‏‎ امام‌‏‎

 مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎ پس‌‏‎
وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ ادوار‏‎ سازمان‌‏‎
كنگره‌‏‎ نخستين‌‏‎

و‏‎ دام‌‏‎ صنعت‌‏‎ جذب‏‎ وام‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏3‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ طيور‏‎

تهران‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ آموزش‌‏‎ شهرك‌‏‎ ساخت‌‏‎

صادر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ مصارف‌‏‎ چاه‌براي‌‏‎ حفر‏‎ مجوز‏‎
مي‌شود‏‎

 شهرداري‌‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ بندي‌ممنوع‌‏‎ بسته‌‏‎ مرغ‌بدون‌‏‎ گوشت‌‏‎
عرضه‌‏‎

كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ گازسوز‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎ سري‌‏‎ دومين‌‏‎
كردند‏‎

واگذاري‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سيمكارت‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏50‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎

شد‏‎ توليد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ دارو‏‎ قلم‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏313‏‎

خبر‏‎ يك‌‏‎ توضيح‌‏‎

داروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎:بهداشت‌‏‎ وزير‏‎ دارويي‌‏‎ معاون‌‏‎
است‌‏‎ مواجه‌‏‎ نيرو‏‎ كمبود‏‎ با‏‎ كشور‏‎

كشور‏‎ وزير‏‎ حكم‌‏‎ با‏‎
شد‏‎ تهران‌‏‎ مقيمي‌سرپرست‌شهرداري‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ 

سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مقيمي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ موسوي‌لاري‌‏‎ عبدالواحد‏‎:‎ايرنا‏‎
.كرد‏‎ منصوب‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ سرپرستي‌‏‎
بند‏‎ ذيل‌‏‎ تبصره‌ 3‏‎ و‏‎ ماده‌ 85‏‎ يك‌‏‎ تبصره‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎:است‌‏‎ آمده‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎
انتخاب‏‎ و‏‎ كشور‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراهاي‌‏‎ انتخابات‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ تشكيلات‌ ، ‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 71‏‎ يك‌‏‎
سرپرستي‌‏‎ سمت‌به‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ جنابعالي‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ موجب‏‎ به‌‏‎ خرداد 75‏‎ اول‌‏‎ مصوب‏‎ شهرداران‌‏‎
امور‏‎ هماهنگي‌‏‎ معاون‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مقيمي‌‏‎ محمدحسين‌‏‎.مي‌شويد‏‎ منصوب‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
.مي‌باشد‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ عمراني‌‏‎
و‏‎ اداره‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ كاستي‌هاي‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ مقيمي‌‏‎ از‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ موسوي‌لاري‌‏‎
رعايت‌‏‎ با‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ رفع‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ امور‏‎ ساماندهي‌‏‎
.بردارد‏‎ گام‌‏‎ متخصص‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ مديران‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎ مقررات‌‏‎ و‏‎ موازين‌‏‎ كامل‌‏‎
محوله‌ ، ‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ مسئوليت‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ خواسته‌‏‎ مقيمي‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
كارهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ هماهنگ‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ جوانب‏‎ همه‌‏‎ رعايت‌‏‎
روز‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مي‌شود‏‎ يادآور‏‎.كند‏‎ گزارش‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
اختلاف‌‏‎ مركزي‌حل‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اكثريت‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌شنبه‌‏‎
اين‌‏‎ قائم‌مقام‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ تهران‌ ، ‏‎ ر‏‎_شه‏‎ شوراي‌‏‎ انحلال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎شد‏‎ منحل‌‏‎
.گرفت‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ شورا‏‎

يادگار‏‎ بزرگراه‌‏‎ سوم‌‏‎ قطعه‌‏‎ ساخت‌‏‎ قرارداد‏‎
شد‏‎ منعقد‏‎
امام‌‏‎

سوم‌‏‎ قطعه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ قرارداد‏‎:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌ 2‏‎ شهردار‏‎:‎خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎
تهاتر‏‎ قالب‏‎ در‏‎ همزمان‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مزايده‌‏‎ مناقصه‌و‏‎ برگزاري‌‏‎ با‏‎ امام‌‏‎ يادگار‏‎ بزرگراه‌‏‎
.شد‏‎ منعقد‏‎
بزرگراه‌‏‎ قطعه‌تمام‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ با‏‎:افزود‏‎ پور‏‎ كشت‌‏‎ رسول‌‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شهري‌‏‎ هاي‌‏‎ شريان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ رسد‏‎ مي‌‏‎ اتمام‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ منطقه‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ بيني‌‏‎ پيش‌‏‎ هاي‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ متصل‌‏‎
تا‏‎ خيابان‌آزادي‌‏‎ فاصل‌‏‎ حد‏‎ امام‌‏‎ يادگار‏‎ بزرگراه‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎
غرب‏‎ محدوده‌‏‎ بارترافيكي‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ سعادت‌آباد‏‎
اين‌‏‎ سوم‌‏‎ قطعه‌‏‎ شدن‌‏‎ علت‌تكميل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ مي‌‏‎ هدايت‌‏‎ شمال‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ مشكلات‌ترافيكي‌‏‎ سئول‌‏‎ به‌‏‎ اوين‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ بزرگراه‌‏‎
و‏‎ رمپ‌‏‎ و‏‎ معابر‏‎ احتساب‏‎ با‏‎ امام‌را‏‎ يادگار‏‎ بزرگراه‌‏‎ سوم‌‏‎ قطعه‌‏‎ طول‌‏‎ كشت‌پور‏‎
مرتفع‌‏‎ و‏‎ عريض‌‏‎ پل‌‏‎ با 6‏‎ بزرگراه‌‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كيلومتر‏‎ آن‌5‏/16‏‎ لوپهاي‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ متصل‌‏‎ سئول‌‏‎ خيابان‌‏‎ به‌‏‎
ابراز‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ را 200‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ املاك‌‏‎ خريداري‌‏‎ هزينه‌‏‎ وي‌‏‎
تهران‌‏‎ وغرب‏‎ شمال‌‏‎ ترافيكي‌‏‎ بار‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ قسمت‌‏‎ طرح‌‏‎ اين‌‏‎ اتمام‌‏‎ با‏‎:‎كرد‏‎ اميدواري‌‏‎
.شود‏‎ كاسته‌‏‎
جديدالتاسيس‌‏‎ شهرك‌هاي‌‏‎ ارتباط‏‎ و‏‎ اتصال‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 2‏‎ خاص‌‏‎ موقعيت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پور‏‎ كشت‌‏‎
ظرفيت‌‏‎ برابر‏‎ از 4‏‎ بيش‌‏‎ روزانه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ شهر‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ شمال‌غرب‏‎ مناطق‌‏‎
منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ بزرگراهي‌‏‎ شبكه‌‏‎ ازاهميت‌‏‎ حاكي‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ عبور‏‎ منطقه‌2‏‎ از‏‎ ساكن‌‏‎
.است‌‏‎

كنگره‌‏‎ نخستين‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ فردا‏‎ پس‌‏‎
وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ ادوار‏‎ سازمان‌‏‎


تحكيم‌‏‎ ادوار‏‎)‎ اسلامي‌‏‎ دانش‌آموختگان‌ايران‌‏‎ سازمان‌‏‎ سراسري‌‏‎ كنگره‌‏‎ نخستين‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎
از‏‎ جمعي‌‏‎ خرداد ، ‏‎ جبهه‌دوم‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ احزاب‏‎ كل‌‏‎ دبيران‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ (‎وحدت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ بعثت‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ دانشگاهي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ -‎سياسي‌‏‎ فعالان‌‏‎
سازمان‌‏‎ اعضاي‌‏‎ كنگره‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ كنگره‌‏‎ دبير‏‎ احمدي‌‏‎ مرتضي‌‏‎
استراتژي‌‏‎ تعيين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ روز‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ اوضاع‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ ضمن‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎
ارزيابي‌‏‎ و‏‎ همفكر‏‎ سياسي‌‏‎ جريانهاي‌‏‎ و‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ گذشته‌‏‎ ادوار‏‎ عملكرد‏‎ نقد‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ سالانه‌‏‎
شوراها‏‎ انتخابات‌‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ اقدام‌‏‎ كارآمد ، ‏‎ سياسي‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ نظام‌‏‎ كارآمدي‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎
.مي‌كنند‏‎ اتخاذ‏‎ را‏‎ تصميماتي‌‏‎
عضو‏‎ سابق‌‏‎ فارغ‌التحصيلان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ايران‌‏‎ دانش‌آموختگان‌‏‎ سازمان‌‏‎
ماده‌‏‎ كميسيون‌‏‎ از‏‎ مجوز‏‎ كسب‏‎ با‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎ دفتر‏‎ و‏‎ ها‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجويان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انجمن‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ موجوديت‌‏‎ اعلام‌‏‎ رسما‏‎ احزاب‏‎ ‎‏‏10‏‎

و‏‎ دام‌‏‎ صنعت‌‏‎ جذب‏‎ وام‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏3‏‎
شد‏‎ كشور‏‎ طيور‏‎


از‏‎ بازديد‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ كشاورزي‌‏‎ جهاد‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ -‎شهرري‌‏‎
تسهيلات‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شهرري‌‏‎ در‏‎ زنده‌تهران‌‏‎ دام‌‏‎ عرضه‌‏‎ مركزي‌‏‎ ميدان‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ دركشور‏‎ مرغ‌‏‎ تخم‌‏‎ و‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ توليد‏‎ طرحهاي‌پرواربندي‌ ، ‏‎ جذب‏‎ امسال‌‏‎ بانكي‌‏‎
راه‌اندازي‌‏‎ به‌اهميت‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎:گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ "طباطبايي‌‏‎ كاظم‌‏‎ سيد‏‎"
دام‌ ، ‏‎ عرضه‌‏‎ متفرقه‌‏‎ ميادين‌‏‎ ساماندهي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ زنده‌‏‎ دام‌‏‎ عرضه‌‏‎ مركزي‌‏‎ ميدان‌‏‎ سريع‌‏‎
نياز‏‎ مورد‏‎ بانكي‌‏‎ تسهيلات‌‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ همكاري‌‏‎ هرگونه‌‏‎ آماده‌‏‎ كشاورزي‌‏‎ جهاد‏‎ وزارت‌‏‎
.است‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎
بزرگ‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ نبود‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ تاكنون‌‏‎ غيربهداشتي‌‏‎ دام‌‏‎ عرضه‌‏‎ مراكز‏‎ وجود‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ زنده‌‏‎ دام‌‏‎ عرضه‌‏‎ و‏‎ قرنطينه‌‏‎ امر‏‎ در‏‎ هماهنگ‌‏‎ و‏‎

تهران‌‏‎ جنوب‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ آموزش‌‏‎ شهرك‌‏‎ ساخت‌‏‎


با‏‎ تهران‌‏‎ ترافيك‌‏‎ آموزش‌‏‎ شهرك‌‏‎ مجهزترين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ منطقه‌18‏‎ شهردار‏‎: شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ احداث‌‏‎ منطقه‌18‏‎ خودرودر‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎ همكاري‌‏‎
در‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎:افزود‏‎ ايرنا‏‎ با‏‎ وگو‏‎ درگفت‌‏‎ ياري‌ديروز‏‎ مشهدي‌‏‎ يوسف‌‏‎
براي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ساخت‌‏‎ درحال‌‏‎ قائم‌‏‎ بوستان‌‏‎ در‏‎ هكتار‏‎ ‎‏‏1‏‎/مساحت‌5‏‎ به‌‏‎ زميني‌‏‎
و‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ نهايي‌‏‎ هزينه‌‏‎ وي‌ ، ‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ هزينه‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ سه‌‏‎ آن‌‏‎ ساخت‌‏‎
.كرد‏‎ برآورد‏‎ را25ميلياردريال‌‏‎ آن‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ تمام‌‏‎ نصب‏‎
براي‌آموزش‌‏‎ شهرك‌‏‎ دراين‌‏‎ مناسبي‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎ خودرو‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
كرده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ به‌‏‎ ترافيكي‌‏‎ مسايل‌‏‎ و‏‎ رانندگي‌‏‎ اصولي‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎
آموزش‌‏‎ براي‌‏‎ ساختمان‌هايي‌‏‎ و‏‎ سالن‌ها‏‎ شهرك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ ياري‌‏‎ مشهدي‌‏‎.‎است‌‏‎
روگذرهاو‏‎ زيرگذرها ، ‏‎ استفاده‌از‏‎ با‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ مي‌شودو‏‎ ايجاد‏‎ مسايل‌ترافيكي‌‏‎
فرا‏‎ را‏‎ مرور‏‎ و‏‎ قوانين‌عبور‏‎ امن‌ ، ‏‎ محيطي‌‏‎ در‏‎ هشداردهنده‌‏‎ علائم‌‏‎
.مي‌گيرند‏‎
علايم‌‏‎ نصب‏‎ و‏‎ صرف‌خطكشي‌‏‎ گزافي‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ هرساله‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎:گفت‌‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ كودكان‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ ارائه‌آموزش‌هاي‌‏‎ و‏‎ هزينه‌ها‏‎ اين‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ترافيكي‌‏‎ هشداردهنده‌‏‎
.كند‏‎ ايفا‏‎ مهمي‌‏‎ نقش‌‏‎ معضلات‌ترافيكي‌‏‎ و‏‎ تصادفات‌‏‎ آمار‏‎ كاهش‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ نوجوانان‌‏‎

صادر‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ مصارف‌‏‎ چاه‌براي‌‏‎ حفر‏‎ مجوز‏‎
مي‌شود‏‎


مجوز‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ آب‏‎ امور‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ با‏‎ مي‌توانند‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.نمايند‏‎ دريافت‌‏‎ شبانه‌روز‏‎ در‏‎ مكعب‏‎ متر‏‎ ميزان‌ 25‏‎ به‌‏‎ حداكثر‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ با‏‎ چاه‌‏‎ حفر‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎:‎افزود‏‎ فوق‌‏‎ مطلب‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ آب‏‎ امور‏‎ مديركل‌‏‎ فلاح‌‏‎ احمد‏‎ مهندس‌‏‎
كه‌‏‎ منازلي‌‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ باغچه‌‏‎ آبياري‌‏‎ مصارف‌‏‎ جهت‌‏‎ آب‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎
در‏‎ مكعب‏‎ متر‏‎ حداكثر 25‏‎ آبدهي‌‏‎ با‏‎ چاه‌‏‎ حفر‏‎ مجوز‏‎ نباشد‏‎ مربع‌‏‎ متر‏‎ از 2000‏‎ بيش‌‏‎ آن‌‏‎ مساحت‌‏‎
.نمايد‏‎ صادر‏‎ شبانه‌روز‏‎
آب‏‎ از‏‎ سبز‏‎ فضاي‌‏‎ آبياري‌‏‎ براي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎ راستا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
مصرف‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ و‏‎ لوله‌كشي‌‏‎ آب‏‎ در‏‎ صرفه‌جويي‌‏‎ به‌منظور‏‎ مي‌نمايند‏‎ استفاده‌‏‎ تهران‌‏‎ شرب‏‎
براي‌‏‎ نيز‏‎ تصاعدي‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ آببها‏‎ سنگين‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ پرداخت‌‏‎ موجب‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شرب‏‎ آب‏‎ بي‌رويه‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎.نمايند‏‎ مراجعه‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ چاه‌‏‎ حفر‏‎ مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ جهت‌‏‎ مي‌گردد‏‎ آنها‏‎
از‏‎ لازم‌‏‎ مدارك‌‏‎ اخذ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جاري‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ دارد ، ‏‎ آمادگي‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ آب‏‎ امور‏‎
.نمايد‏‎ اقدام‌‏‎ چاه‌‏‎ حفر‏‎ مجوز‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تهراني‌ ، ‏‎ محترم‌‏‎ متقاضيان‌‏‎

عرضه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ بندي‌ممنوع‌‏‎ بسته‌‏‎ مرغ‌بدون‌‏‎ گوشت‌‏‎


ممنوع‌‏‎ روز‏‎ بازارهاي‌‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ (بهمن‌‏‎ اول‌‏‎) امروز‏‎ از‏‎ فله‌‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ عرضه‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.مي‌شود‏‎
يكي‌‏‎ فله‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ عرضه‌‏‎ تره‌بار‏‎ و‏‎ ميوه‌‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ سازمان‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
موقع‌‏‎ در‏‎ مرغ‌‏‎ پوست‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ آب‏‎ نفوذ‏‎ و‏‎ آبزدگي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ توزيع‌‏‎ سيستم‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎
داخل‌‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ سطح‌‏‎ با‏‎ فله‌‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ تماس‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ و‏‎ نگهداري‌‏‎
شهروندان‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ اجحاف‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ايجادمي‌‏‎ بهداشتي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ فروشگاه‌‏‎ و‏‎ خودرو‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ روز‏‎ بازارهاي‌‏‎ و‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ مرغ‌‏‎ گوشت‌‏‎ امروز‏‎ از‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ حل‌‏‎ جهت‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ وارد‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ عرضه‌‏‎ بسته‌بندي‌‏‎
مي‌باشد‏‎ توليد‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ معتبر‏‎ توليدي‌‏‎ شركت‌‏‎ نام‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ مشخصات‌‏‎ داراي‌‏‎ مرغ‌‏‎ بسته‌هاي‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ جلوگيري‌‏‎ فاسد‏‎ و‏‎ غيربهداشتي‌‏‎ كشتار‏‎ مرغ‌هاي‌‏‎ عرضه‌‏‎ از‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎

كار‏‎ به‌‏‎ آغاز‏‎ گازسوز‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎ سري‌‏‎ دومين‌‏‎
كردند‏‎


فشرده‌‏‎ گاز‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ ديزلي‌‏‎ سيستم‌‏‎ كه‌‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ دستگاه‌‏‎ يكصد‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.پيوست‌‏‎ تهران‌‏‎ شهري‌‏‎ ونقل‌‏‎ حمل‌‏‎ شبكه‌‏‎ به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎
ديروزبه‌‏‎ تهران‌‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ بهره‌برداري‌‏‎ معاون‌‏‎ "تيموري‌‏‎ حسين‌‏‎"
اين‌‏‎ شهري‌‏‎ به‌گاز‏‎ ديزلي‌‏‎ سيستم‌‏‎ تغيير‏‎:گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ مركز‏‎ ايرنا‏‎ خبرنگار‏‎
از‏‎ نياز‏‎ مورد‏‎ تامين‌قطعات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ تكنسين‌هاي‌‏‎ و‏‎ مهندسان‌‏‎ توسط‏‎ اتوبوس‌ها‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تعميرگاهي‌‏‎ مراكز‏‎ در‏‎ خارج‌ ، ‏‎
از‏‎ را‏‎ موردنياز‏‎ قطعات‌‏‎ بتواند‏‎ تهران‌‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ كه‌‏‎ درصورتي‌‏‎:‎افزود‏‎ وي‌‏‎
تجهيز‏‎ سوز‏‎ گاز‏‎ به‌سيستم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فعال‌‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ دستگاه‌‏‎ كند ، 500‏‎ وارد‏‎ خارج‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ كشور‏‎ وارد‏‎ زيست‌‏‎ محيط‏‎ سازمان‌‏‎ نظارت‌‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ واحد‏‎ شركت‌‏‎ توسط‏‎ قطعات‌‏‎ اين‌‏‎
.يافت‌‏‎ كاهش‌خواهد‏‎ هوا‏‎ آلاينده‌هاي‌‏‎ ميزان‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ اتوبوس‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ نصب‏‎ با‏‎
تعداداتوبوس‌هاي‌‏‎ مربوطه‌ ، ‏‎ خطوط‏‎ در‏‎ اتوبوس‌ها‏‎ اين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎:‎افزود‏‎ تيموري‌‏‎
تغيير‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ وي‌‏‎.‎رسيد‏‎ خواهد‏‎ دستگاه‌‏‎ به‌ 200‏‎ شهري‌‏‎ گازسوز‏‎ سيستم‌‏‎ به‌‏‎ مجهز‏‎
ميليون‌‏‎ تهران‌ 80‏‎ اتوبوسراني‌‏‎ واحد‏‎ براي‌شركت‌‏‎ شهري‌‏‎ گاز‏‎ به‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ دستگاه‌‏‎ هر‏‎ سوخت‌‏‎
.دارد‏‎ هزينه‌‏‎ ريال‌‏‎

واگذاري‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎
همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سيمكارت‌‏‎ هزار‏‎ ‎‏‏50‏‎


همزمان‌‏‎ همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ سيمكارت‌‏‎ هزار‏‎ واگذاري‌ 50‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ ايران‌‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ فجر‏‎ دهه‌‏‎ با‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎ قبلي‌‏‎ اطلاعيه‌هاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ مخابرات‌‏‎ شركت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎
مهرامسال‌‏‎ تا 14‏‎ شهريور‏‎ از 31‏‎ كه‌‏‎ متقاضياني‌‏‎ از‏‎ گروه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ سيمكارت‌‏‎ زمينه‌واگذاري‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ ازكشور‏‎ بخشهايي‌‏‎ در‏‎ شبكه‌‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ كرده‌اند‏‎ نام‌‏‎ ثبت‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎
فجر‏‎ مبارك‌‏‎ ايام‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ سيمكارت‌‏‎ هزار‏‎ واگذاري‌ 50‏‎ تهران‌ ، ‏‎ در‏‎ شبكه‌‏‎ سازي‌‏‎ بهينه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ آغاز‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ از 12‏‎ انقلاباسلامي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ واگذار‏‎ متقاضيان‌‏‎ به‌‏‎ سيمكارتها‏‎ تمام‌‏‎ كشور‏‎ نقطه‌‏‎ در 160‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ بنابه‌‏‎
انجام‌‏‎ كارواگذاري‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ قرعه‌‏‎ قيد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اولويتهايي‌‏‎ براساس‌‏‎ نيز‏‎ نقاط‏‎ ساير‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎

مردم‌‏‎ با‏‎


حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ آموزش‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ واگذاري‌‏‎ و‏‎ خصوصي‌سازي‌‏‎ روند‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ آموزش‌‏‎ مراكز‏‎ براي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ است‌ ، بهتر‏‎ گرفته‌‏‎ بيشتري‌‏‎ شتاب‏‎ روزها‏‎
عاج‌‏‎ دربرج‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ مردم‌‏‎ اقشار‏‎ درخدمت‌‏‎ همچنان‌‏‎ مراكز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ چاره‌انديشي‌‏‎ كار‏‎ وزارت‌‏‎
.نگيرند‏‎ قرار‏‎ كلان‌‏‎ شهريه‌هاي‌‏‎
خسروي‌‏‎
درختان‌‏‎ تاج‌‏‎ قطع‌‏‎ درباره‌‏‎ سئوال‌‏‎
.شود‏‎ مي‌‏‎ قطع‌‏‎ ديگري‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ فني‌‏‎ علت‌‏‎ تهران‌‏‎ خيابان‌هاي‌‏‎ در‏‎ درختان‌‏‎ تاج‌‏‎ وسيع‌‏‎ قطع‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ايجاد‏‎ ابهاماتي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دماوند ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ساكنان‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
دماوند‏‎ خيابان‌‏‎ ساكنان‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎
زيست‌محيطي‌‏‎ فجايع‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
مرور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فجايع‌زيست‌محيطي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ تهران‌‏‎ گسيخته‌‏‎ عنان‌‏‎ توسعه‌‏‎
.مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ ريه‌‏‎ سرطان‌‏‎ درصد‏‎ ايجاد 7‏‎ باعث‌‏‎ دستكم‌‏‎ مسئولان‌ ، ‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هوا‏‎ شديد‏‎ ازآلودگي‌‏‎ بعد‏‎
تهران‌ ، ‏‎ زمين‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎ رفتن‌‏‎ زيرساخت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مشخص‌‏‎ اكنون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ تهراني‌‏‎ شهروندان‌‏‎
طبعا‏‎ كه‌‏‎ اند‏‎ شدن‌‏‎ تخليه‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ آب‏‎ زيرزميني‌‏‎ سفره‌هاي‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ كاهش‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ جذب‏‎ ميزان‌‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ درپي‌‏‎ را‏‎ ها‏‎ چاه‌‏‎ آب‏‎ آلودگي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ خشك‌‏‎ خطر‏‎
طارمي‌‏‎ علي‌‏‎

شد‏‎ توليد‏‎ كشور‏‎ در‏‎ دارو‏‎ قلم‌‏‎ ميليون‌‏‎ ‎‏‏313‏‎


دارو‏‎ قلم‌‏‎ و 233‏‎ هزار‏‎ و 290‏‎ ميليون‌‏‎ از 313‏‎ بيش‌‏‎ امسال‌‏‎ آبان‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ ماهه‌‏‎ دو‏‎ در‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ توليد‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎
هزار‏‎ و 638‏‎ ميليون‌‏‎ ماه‌ 98‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ درمان‌‏‎ و‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ كشور‏‎ وارد‏‎ دارو‏‎ قلم‌‏‎ و 263‏‎
.شد‏‎ عرضه‌‏‎ بازار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ نيز‏‎ گياهي‌‏‎ داروي‌‏‎ محصول‌‏‎ قلم‌‏‎ ‎‏‏103‏‎
مجوز‏‎ درمان‌ 33‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ و‏‎ دارو‏‎ امور‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎ گزارش‌‏‎ بنابراين‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ آبان‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ ماههاي‌‏‎ در‏‎ داروخانه‌‏‎ تاسيس‌‏‎ براي‌‏‎

خبر‏‎ يك‌‏‎ توضيح‌‏‎


خيابانهاي‌‏‎ در‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ شبها 20‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ تهرانشهر‏‎ سايت‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ خبري‌به‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
را‏‎ توضيحي‌‏‎ نمابر‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ پيران‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ دكتر‏‎ مورخ‌ 28‏/10‏/81 ، ‏‎ صفحه‌ 3‏‎ در‏‎ مي‌خوابند‏‎ تهران‌‏‎
:است‌‏‎ كرده‌‏‎ ارسال‌‏‎ روزنامه‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎
تهران‌‏‎ كلانشهر‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ صفحه‌ 3‏‎ همشهري‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ خواب‏‎ خيابان‌‏‎ هزار‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ رقم‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
و‏‎ است‌‏‎ تخميني‌‏‎ موضوع‌ ، ‏‎ ماهيت‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ يادشده‌‏‎ آمار‏‎ ضمنا‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ مناطق‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎
.است‌‏‎ ارقام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ بسيار‏‎ امروز‏‎ واقعي‌‏‎ رقم‌‏‎ سال‌ 1380‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ البته‌‏‎
سرپناه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسكان‌‏‎ دربرگيرنده‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ تعاريف‌‏‎ در‏‎ خوابي‌‏‎ خيابان‌‏‎ از‏‎ منظور‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
خوابي‌ ، ‏‎ پارك‌‏‎ خوابي‌ ، ‏‎ پله‌‏‎ و‏‎ پل‌‏‎ زير‏‎ خوابي‌ ، ‏‎ كارتن‌‏‎ رو ، ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎مي‌باشد‏‎ باز‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ موقت‌‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ تخريب‏‎ ساختمان‌هاي‌فرسوده‌‏‎ و‏‎ خرابه‌ها‏‎ در‏‎ اسكان‌‏‎ چادر ، ‏‎ در‏‎ اسكان‌‏‎ خوابي‌ ، ‏‎ نيمكت‌‏‎
اين‌‏‎ لذا‏‎مي‌شود‏‎ شامل‌‏‎ را‏‎ مشابه‌‏‎ انواع‌‏‎ ساير‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ساختمان‌هاي‌‏‎ در‏‎ اسكان‌‏‎ بالاخره‌‏‎
خوانندگان‌‏‎ گمراهي‌‏‎ سبب‏‎ توضيحي‌‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بدون‌‏‎ خوابي‌‏‎ خيابان‌‏‎ واژه‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ احتمال‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ محترم‌‏‎
ميليون‌‏‎ سه‌‏‎ رقم‌‏‎ لذا‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ عنوان‌‏‎ مقايسه‌اي‌‏‎ قالبي‌‏‎ در‏‎ ذكرشده‌‏‎ مطلب‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
خيابان‌‏‎ هامبورگ‌ ، 250000‏‎ شهر‏‎ در‏‎ خواب‏‎ خيابان‌‏‎ آمريكا ، 190000‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ در‏‎ خواب‏‎ خيابان‌‏‎
چاپ‌شده‌‏‎ خبر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ اشاره‌‏‎ نيويورك‌ ، مورد‏‎ مركزي‌‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ خواب‏‎
بهتر‏‎ بسيار‏‎ تهران‌‏‎ شرايط‏‎ كه‌‏‎ مي‌فرماييد‏‎ ملاحظه‌‏‎.‎است‌‏‎ گرديده‌‏‎ حذف‌‏‎ اشاره‌‏‎ مورد‏‎ محترم‌‏‎ روزنامه‌‏‎
چاره‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ امروزبايد‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هشداري‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ ساير‏‎ از‏‎
.يافت‌‏‎

داروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎:بهداشت‌‏‎ وزير‏‎ دارويي‌‏‎ معاون‌‏‎
است‌‏‎ مواجه‌‏‎ نيرو‏‎ كمبود‏‎ با‏‎ كشور‏‎


اغلب‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ دارويي‌‏‎ و‏‎ غذايي‌‏‎ معاون‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
كشور‏‎ داروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎ اعلام‌كرد‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اشباع‌‏‎ متخصص‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ پزشكي‌‏‎ هاي‌‏‎ رشته‌‏‎
شبكه‌‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ مصاحبه‌‏‎ در‏‎ احمدياني‌‏‎ است‌‏‎ مواجه‌‏‎ داروساز‏‎ و‏‎ متخصص‌‏‎ نيروي‌‏‎ باكمبود‏‎
وزارت‌‏‎ از‏‎ متخصص‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ خواهان‌‏‎ داروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎ مديران‌‏‎:‎گفت‌‏‎ سيما‏‎ خبر‏‎
داروسازان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ مناسب‏‎ كاري‌‏‎ بستر‏‎ اينكه‌‏‎ بيان‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎هستند‏‎ درمان‌‏‎ بهداشت‌ ، ‏‎
متخصصان‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ داروسازي‌‏‎ درصنعت‌‏‎ تاكنون‌‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ فراهم‌‏‎ كشور‏‎
مشكل‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ نداشت‌‏‎ وجود‏‎ عرضه‌‏‎ دربازار‏‎ نيز‏‎ رقابتي‌‏‎ شرايط‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ چنداني‌‏‎ استفاده‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ حل‌‏‎ متخصصان‌‏‎ جذب‏‎ براي‌‏‎ طرحهايي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎
توسعه‌‏‎ و‏‎ رقابتي‌كردن‌‏‎ براي‌‏‎:‎كرد‏‎ خاطرنشان‌‏‎ بهداشت‌‏‎ وزارت‌‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ تحقيق‌‏‎ رابراي‌‏‎ خود‏‎ درآمد‏‎ مي‌توانند 5‏/0درصد‏‎ آن‌‏‎ توليدي‌‏‎ مراكز‏‎ كشور‏‎ داروسازي‌‏‎ صنعت‌‏‎
به‌‏‎ داروسازي‌‏‎ دانش‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎ وابسته‌بودن‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎كنند‏‎ هزينه‌‏‎ توسعه‌‏‎
.برشمرد‏‎ صنعت‌‏‎ اين‌‏‎ مشكلات‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ را‏‎ دستگاهها‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.