شماره‌ 2841‏‎ ‎‏‏،‏‎Sep.15 ,2002 شهريور 1381 ، ‏‎ يكشنبه‌ 24‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Communications
Transportation
Thought
Metropolitan
Life
Women
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
است‌‏‎ من‌‏‎ اين‌نسل‌‏‎

باز‏‎ كاملا‏‎ چشمان‌‏‎ با‏‎

است‌‏‎ همين‌‏‎ من‌‏‎ آينده‌‏‎

بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎

است‌‏‎ من‌‏‎ اين‌نسل‌‏‎
"باتم‌‏‎ وينتر‏‎ مايكل‌‏‎" با‏‎ گفت‌وگو‏‎ يك‌‏‎ گزيده‌‏‎
سرخوشي‌‏‎ و‏‎ تفريح‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ بلكه‌‏‎ دلمشغولي‌‏‎ و‏‎ شغل‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
مي‌پرداختند‏‎
صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎:ترجمه‌‏‎
سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سينمايي‌‏‎.‎است‌‏‎ انگلستان‌‏‎ سينماي‌‏‎ اميدهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ باتم‌‏‎ وينتر‏‎ مايكل‌‏‎
با‏‎ را‏‎ او‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيشتر‏‎ كه‌‏‎ باتم‌‏‎ وينتر‏‎شود‏‎ ظاهر‏‎ خود‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ از‏‎ موفق‌تر‏‎ كوشيده‌‏‎
فيلمي‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بوديم‌‏‎ شناخته‌‏‎ (‎مالكيت‌‏‎ دعوي‌‏‎) "ادعا‏‎" و‏‎ "آمديد‏‎ خوش‌‏‎ سارايوو‏‎ به‌‏‎" چون‌‏‎ كارهايي‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ كن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ بار‏‎ اول‌‏‎ كه‌‏‎ "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ ساخته‌‏‎
صفحه‌هايي‌‏‎ اثرش‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ در‏‎ باتم‌‏‎ وينتر‏‎.‎است‌‏‎ جهان‌‏‎ سينماهاي‌‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎
. كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ منچستر‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ سرسخت‌‏‎ حاميان‌‏‎ و‏‎ راك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ پرشور‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ ديدني‌‏‎
                                 

براي‌‏‎ است‌‏‎ واقع‌بهانه‌اي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ پرانرژي‌‏‎ لايه‌هاي‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ پرازدحام‌‏‎ و‏‎ پرهيجان‌‏‎ حال‌وهواي‌‏‎
.مي‌گذرد‏‎ سروصدا‏‎ پر‏‎ و‏‎ شلوغ‌‏‎ ضيافت‌هاي‌‏‎ در‏‎ وقت‌شان‌‏‎ تمام‌‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎.فيلم‌‏‎ جذاب‏‎ عنوان‌‏‎
.است‌‏‎ همين‌‏‎ فقط‏‎ كارشان‌‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎
***
بسازيد؟‏‎ را‏‎ "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎*
به‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ صرف‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ وقت‌‏‎ موردش‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چيزي‌‏‎ فيلم‌‏‎ موضوع‌‏‎
مثل‌‏‎ گروه‌هايي‌‏‎ اعضاي‌‏‎.بود‏‎ ام‌‏‎ كودكي‌‏‎ دوران‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ موسيقي‌‏‎.‎مي‌شناسم‌‏‎ خوبي‌‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ بودند ، ‏‎ من‌‏‎ نسل‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ مانديز‏‎ هپي‌‏‎ و‏‎ نيواردر‏‎
.بكنيم‌‏‎ يادي‌‏‎ دوران‌‏‎
بگوييد؟‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ مراحل‌‏‎ از‏‎ كمي‌‏‎*
.بوديم‌‏‎ نشسته‌‏‎ كافه‌اي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ و‏‎ [تهيه‌كننده‌‏‎] ايتون‌‏‎ اندرو‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ هنگام‌‏‎
دوران‌‏‎ و‏‎ وسترن‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فضاي‌‏‎ كافه‌‏‎ آن‌‏‎مي‌گشتيم‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ لوكيشن‌هاي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كانادا‏‎
قرار‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ و‏‎ آينده‌‏‎ كارهاي‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ همانجا‏‎.‎مي‌كرد‏‎ تداعي‌‏‎ برايمان‌‏‎ را‏‎ گذشته‌‏‎
درباره‌‏‎ فيلمي‌‏‎ كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ صحبت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ بسازيم‌‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
بودم‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ منچستر‏‎ اهل‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ علاقه‌‏‎ فكتوري‌‏‎ گروه‌‏‎ به‌‏‎ شديدا‏‎ من‌‏‎.بسازيم‌‏‎ موسيقي‌‏‎
حرف‌‏‎ حد‏‎ از‏‎ تقريبا‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ ايده‌‏‎ اين‌‏‎.‎باشد‏‎ فكتوري‌‏‎ گروه‌‏‎ فيلممان‌‏‎ موضوع‌‏‎ دادم‌‏‎ پيشنهاد‏‎
فرانك‌‏‎] با‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ برگشتم‌‏‎ انگلستان‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ جدي‌‏‎ موضوعي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درآمد‏‎
ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ ركوردز ، ‏‎ فكتوري‌‏‎ گروه‌‏‎ درباره‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ ما‏‎.كردم‌‏‎ صحبت‌‏‎ [فيلمنامه‌نويس‌‏‎ بويس‌‏‎ كاترل‌‏‎
را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ دارد‏‎ دوست‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ استقبال‌‏‎ ايده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بلافاصله‌‏‎ او‏‎.‎كرديم‌‏‎ بحث‌‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎
درباره‌‏‎ آنها‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎ ملاقات‌‏‎ به‌‏‎ كرد‏‎ شروع‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ او‏‎.بنويسد‏‎
.كند‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مختلف‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مرجعي‌‏‎ توانست‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ دوره‌‏‎ آن‌‏‎
را‏‎ يكديگر‏‎ "موسيقي‌‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎ ساختن‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ و‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎*
انتخاب‏‎ هم‌‏‎ فيلمتان‌‏‎ اصلي‌‏‎ موضوع‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ركوردز‏‎ فكتوري‌‏‎ و‏‎ ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ كرديد ، ‏‎ متقاعد‏‎
در‏‎ را‏‎ منچستر‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ گروه‌ها‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دلبستگي‌تان‌‏‎ و‏‎ علاقه‌‏‎ كرديد‏‎ سعي‌‏‎ آيا‏‎ كرديد ، ‏‎
دهيد؟‏‎ دخالت‌‏‎ فيلمتان‌‏‎
فيلمم‌‏‎ جاي‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنها‏‎ جذاب‏‎ آوازهاي‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌ها‏‎ آن‌‏‎ تمامي‌‏‎ بتوانم‌‏‎ بودم‌‏‎ مشتاق‌‏‎ واقعا‏‎
چيزهايي‌‏‎.‎بود‏‎ فكتوري‌‏‎ گروه‌‏‎ نگرش‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ طرز‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎
كاري‌‏‎ هر‏‎ مي‌دادند ، ‏‎ اجازه‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ هياهو‏‎ و‏‎ اغتشاش‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ هرج‌ومرج‌طلبي‌‏‎ حس‌‏‎ مثل‌‏‎
و‏‎ فقط‏‎ بلكه‌‏‎ دلمشغولي‌‏‎ و‏‎ شغل‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.دهند‏‎ انجام‌‏‎ مي‌خواهند‏‎
گروه‌‏‎ اين‌‏‎ جاذبه‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ موضوع‌‏‎ همين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌پرداختند‏‎ سرخوشي‌‏‎ و‏‎ تفريح‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎
تقسيم‌‏‎ مجزا‏‎ كاملا‏‎ بخش‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زندگيش‌‏‎ تمام‌‏‎ ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ است‌‏‎ يادم‌‏‎.‎مي‌داد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎
را‏‎ ديگرش‌‏‎ ساعات‌‏‎ و‏‎ مي‌گفت‌‏‎ محلي‌‏‎ اخبار‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ اجرا‏‎ برنامه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ صبح‌ها‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎
او‏‎ درباره‌‏‎ رايدر‏‎ شوان‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ جذاب‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ برايم‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ موسيقي‌‏‎ وقف‌‏‎
اين‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ توني‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ مالي‌‏‎ حامي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ هنرمندي‌‏‎ هر‏‎:مي‌گويد‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ او‏‎.‎نمي‌داد‏‎ انجام‌‏‎ وظيفه‌‏‎ يا‏‎ شغل‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎برآيد‏‎ نقش‌‏‎
هر‏‎ داريد‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ شغل‌‏‎ دو‏‎ شما‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌كرد‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ علاقه‌اش‌‏‎ خاطر‏‎
مي‌كنيد‏‎ سعي‌‏‎ كنيد‏‎ كار‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ شما‏‎ و‏‎ كند‏‎ كمك‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ شغل‌هايتان‌‏‎ كدام‌‏‎
.بكنيد‏‎ سرگرم‌‏‎ را‏‎ خودتان‌‏‎
شد؟‏‎ شروع‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎ فيلمتان‌‏‎ تحقيقات‌‏‎*
                                     

اصلي‌‏‎ مضمون‌‏‎ و‏‎ اوليه‌‏‎ ايده‌‏‎ درباره‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ با‏‎ ملاقات‌‏‎ ما‏‎ كار‏‎ اولين‌‏‎
در‏‎ توني‌‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ فكر‏‎ اولش‌‏‎.نمي‌شد‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌‏‎ او‏‎ موافقت‌‏‎ و‏‎ رضايت‌‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بود ، ‏‎ فيلم‌‏‎
ساخته‌‏‎ فيلمي‌‏‎ موردم‌‏‎ در‏‎ بخواهم‌‏‎ بايد‏‎ من‌‏‎ چرا‏‎!شويد‏‎ گم‌‏‎ برويد‏‎" مي‌گويد‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ ملاقات‌‏‎ اولين‌‏‎
عالي‌‏‎ بسيار‏‎ البته‌‏‎ او‏‎ "كند؟‏‎ بازي‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ نقش‌‏‎ بايد‏‎ كوگان‌‏‎ استيو‏‎ مثل‌‏‎ آدمي‌‏‎ چرا‏‎ اصلا‏‎ و‏‎ شود؟‏‎
در‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مصالح‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ روشن‌‏‎ برايمان‌‏‎ را‏‎ زيادي‌‏‎ مسائل‌‏‎ حرف‌هايش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ برخورد‏‎ ما‏‎ با‏‎
را‏‎ خنده‌دار‏‎ و‏‎ بامزه‌‏‎ اتفاق‌‏‎ صد‏‎ او‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ بار‏‎ چند‏‎ ما‏‎.‎گذاشت‌‏‎ اختيارمان‌‏‎
نيز‏‎ ديگر‏‎ افراد‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ آشنايي‌‏‎ امكان‌‏‎ زياد‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ خوشرويي‌‏‎ با‏‎ توني‌‏‎.‎كرد‏‎ تعريف‌‏‎ برايمان‌‏‎
دنياي‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ موسيقي‌اي‌‏‎ و‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ بزرگي‌‏‎ شهر‏‎ منچستر‏‎كرد‏‎ فراهم‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎.‎مي‌شناختند‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ و‏‎ بودند‏‎ آشنا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ كوچكي‌‏‎ بسيار‏‎
نوعي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎ Haciendaيا‏‎ ركوردز‏‎ فكتوري‌‏‎ در‏‎ واقعا‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ تك‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
نامشان‌‏‎ كه‌‏‎ اشخاصي‌‏‎ تمام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ نوشته‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نسخه‌‏‎ اولين‌‏‎ بودند ، ‏‎ درگير‏‎ آنها‏‎ با‏‎
بخش‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ بوديم‌‏‎ اميدوار‏‎.‎فرستاديم‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎
مي‌خواستيم‌‏‎.‎واقعي‌‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ آدم‌ها‏‎ از‏‎ تجليلي‌‏‎ يا‏‎ بزرگداشت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بلند‏‎ داستان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كوچكي‌‏‎
.نشود‏‎ گرفته‌‏‎ هم‌‏‎ هيچ‌كس‌‏‎ حال‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ شاد‏‎ آن‌‏‎ تعريف‌‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ قصه‌‏‎ تصاوير‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ همه‌‏‎
را‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ وقتي‌‏‎.داريم‌‏‎ نگه‌‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غيرممكن‌‏‎ مي‌دانستيم‌‏‎ هرچند‏‎
.كردند‏‎ همراهي‌‏‎ ما‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شدند‏‎ كار‏‎ جذب‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎ بيشتر‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ شروع‌‏‎
در‏‎ شما‏‎ نقش‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎كرديد‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ دوربين‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلم‌تان‌‏‎ شما‏‎*
خاموش‌؟‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ روشن‌‏‎ دوربين‌‏‎ زمان‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ اصلا‏‎.‎است‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ بسيار‏‎ فيلم‌‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ عجايب‏‎ سرزمين‌‏‎ فيلم‌‏‎.‎بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ شيوه‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ قبلا‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎
دوربين‌‏‎ و‏‎ بازيگر‏‎ بين‌‏‎ رابطه‌‏‎ كه‌‏‎ آنقدر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ به‌شخصه‌‏‎.‎كردم‌‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ روش‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎
شما 16‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ اصلا‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ اهميت‌‏‎ فناوري‌‏‎ مسئله‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنها‏‎ هدايت‌‏‎ و‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رابي‌مولر‏‎ با‏‎ بحث‌‏‎ در‏‎.‎كنيد‏‎ كار‏‎ ديجيتال‌‏‎ يا‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ يا 35‏‎ ميلي‌متري‌‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرعي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ و‏‎ حواشي‌‏‎ و‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ صورت‌ 35‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اصلي‌مان‌‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎
شيوه‌‏‎ كه‌‏‎ ديديم‌‏‎ را‏‎ "عجايب‏‎ سرزمين‌‏‎" همديگر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بگيريم‌ ، ‏‎ ديجيتال‌‏‎
با‏‎ را‏‎ امواج‌‏‎ شكستن‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎.‎بود‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ صورت‌ 16‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ فيلم‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شبيه‌‏‎ فيلم‌برداريش‌‏‎
رقصنده‌‏‎" بعد‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ دوربين‌ 35‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ رابي‌‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ تماشا‏‎ همديگر‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ كار‏‎ ديجيتال‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ تماشا‏‎ را‏‎ "تاريكي‌‏‎ در‏‎
...كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎
دوربين‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ با‏‎ كاملا‏‎ ديجيتال‌‏‎ تصاوير‏‎ ساختار‏‎ و‏‎ رنگ‌ها‏‎ نماها ، ‏‎ كل‌‏‎ البته‌‏‎*
است‌؟‏‎ متفاوت‌‏‎ مي‌شوند‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ ‎‏‏35‏‎
هنگام‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ درست‌‏‎ شما‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ هستند ، ‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ به‌فرد‏‎ منحصر‏‎ نماهاي‌‏‎ ويدئو‏‎ تصاوير‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ برخي‌‏‎ و‏‎ ويدئويي‌‏‎ ما‏‎ آرشيوي‌‏‎ تصاوير‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ مي‌دانستيم‌‏‎ كاملا‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎
مولر‏‎ رابي‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ ساختار‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ من‌‏‎ هستند ، ‏‎ فيلم‌‏‎
نشان‌‏‎ تمايل‌‏‎ ديجيتال‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ شديدا‏‎ بگيرد ، ‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ فيلم‌برداري‌‏‎ مديريت‌‏‎
داشته‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ كاملا‏‎ ساختار‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ كرده‌‏‎ اصرار‏‎ خيلي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎
آنكه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ برش‌‏‎ ديگر‏‎ سكانس‌‏‎ به‌‏‎ سكانس‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ وقتي‌‏‎ مثلا‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ باشد ، ‏‎
قرار‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.‎بيايد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ تغييرات‌‏‎ و‏‎ تفاوت‌ها‏‎ شود ، ‏‎ حفظ‏‎ نماها‏‎ پيوستگي‌‏‎
هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ ساختار‏‎ اين‌‏‎ شويم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ زماني‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زياد‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ مناسب‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎

باز‏‎ كاملا‏‎ چشمان‌‏‎ با‏‎
"ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" فيلم‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
اپتن‌‏‎ جولين‌‏‎
اشراقي‌‏‎ فرناز‏‎:‎ترجمه‌‏‎
درام‌هاي‌‏‎ _ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ گذشته‌‏‎ دهه‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ انگلستان‌‏‎ سينماي‌‏‎
شخصي‌‏‎ موفقيت‌هاي‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ بي‌روح‌‏‎ محلي‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ مدرنيستي‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ سنتي‌‏‎
شايستگي‌هايشان‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ گناه‌‏‎ احساس‌‏‎ بدون‌‏‎ مردمي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ برداشت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ همراه‌‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ اما‏‎ _ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ بجا‏‎ تصوري‌‏‎ باشند ، ‏‎ نگران‌كننده‌‏‎ مي‌توانند‏‎
يك‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ ساخته‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ درام‌هاي‌‏‎ كيفيتي‌‏‎ اصول‌‏‎ مطابق‌‏‎ همچنان‌‏‎ انگليسي‌‏‎
و‏‎ سطحي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ تلويحي‌‏‎ نكته‌‏‎
.باشد‏‎ مربوط‏‎ كنند ، ‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ گيشه‌‏‎ موفقيت‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎
                                                

انگلستان‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ كالبد‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ روح‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ توجهي‌‏‎ مورد‏‎ فيلم‌‏‎ "بازي‌‏‎ قطار‏‎" حتي‌‏‎
آنكه‌‏‎ حال‌‏‎ بود ، ‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ دستاويز‏‎ را‏‎ متوسط‏‎ طبقه‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ حساسيت‌هاي‌‏‎ بدمد ، ‏‎
شبكه‌ 4‏‎ در‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ جايگاه‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ قطعا‏‎ "سازش‌ناپذير‏‎" و‏‎ "كوبنده‌‏‎" فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
(مي‌دهد‏‎ نمايش‌‏‎ را‏‎ روشنفكر‏‎ قشر‏‎ خاص‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ آزاديخواه‌‏‎ اقليت‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎)
حتي‌‏‎ بتواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ رسمي‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ "بازي‌‏‎ قطار‏‎" عميق‌تر‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كند‏‎ تثبيت‌‏‎
.كند‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ حساس‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
برابر‏‎ در‏‎ هشداري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ داشته‌اند‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ انگليسي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
در‏‎ عميقا‏‎ هرزه‌مابانه‌‏‎ فكر‏‎ طرز‏‎ يك‌‏‎ القاء‏‎ و‏‎ سطحي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ راندن‌‏‎ با‏‎ بايستند ، ‏‎ جريان‌‏‎ اين‌‏‎
.درآمدند‏‎ زانو‏‎ به‌‏‎ بي‌حاصل‌‏‎ و‏‎ پوچ‌‏‎ جواني‌‏‎ برابر‏‎
پيرامونش‌‏‎ به‌‏‎ باز‏‎ چشماني‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ارزشمندي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ "وينترباتم‌‏‎ مايكل‌‏‎" ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بدبينانه‌تر‏‎ و‏‎ گوياتر‏‎ (‎‎‏‏1996‏‎) "جود‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ او‏‎ سنتي‌‏‎ درام‌‏‎مي‌نگرد‏‎
فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ (‎‎‏‏1995‏‎)‎ "پروانه‌‏‎ بوسه‌‏‎".شود‏‎ گرفته‌‏‎ اشتباه‌‏‎ رايج‌‏‎ تجاري‌‏‎ استانداردهاي‌‏‎
سرزمين‌‏‎" و‏‎ كرد‏‎ خودنمايي‌‏‎ راه‌‏‎ بين‌‏‎ قهوه‌خانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ متروك‌‏‎ تقاطع‌هاي‌‏‎ با‏‎ انگليسي‌‏‎ جاده‌اي‌‏‎
برق‌‏‎ و‏‎ پرزرق‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ مقابل‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ است‌‏‎ ساده‌اي‌‏‎ احساسي‌‏‎ داستان‌‏‎ (‎‎‏‏1999‏‎) "عجايب‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ ديجيتالي‌‏‎ سيستم‌‏‎ با‏‎ هوشمندانه‌‏‎ كه‌‏‎ "اندرسن‌‏‎ تامس‌‏‎ پاپل‌‏‎" و‏‎ "آلتمن‌‏‎ رابرت‌‏‎"
تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ متضاد‏‎ برخوردهاي‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ منحرف‌‏‎ زندگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ آشفته‌اي‌‏‎ سطحي‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎
كمك‌‏‎ با‏‎) (‎‏‏2002‏‎) "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" فيلمش‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ "باتم‌‏‎ وينتر‏‎".مي‌كشد‏‎
تجربي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ علايقش‌‏‎ به‌‏‎ مشخصي‌‏‎ انسجام‌‏‎ "بوليس‌‏‎ كاترل‌‏‎ فرانك‌‏‎" ثابتش‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎
و‏‎ موفقيت‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نبخشيده‌‏‎ نشده‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ خودمحور‏‎ جدي‌‏‎ _ كمدي‌‏‎ و‏‎ هرزه‌نگاري‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ انگليس‌‏‎ سينماي‌‏‎ براي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
ديد‏‎ زاويه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تا 1992‏‎ سال‌هاي‌ 1976‏‎ در‏‎ منچستر‏‎ اهل‌‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎ فيلم‌‏‎
كشيده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ (‎مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ "استيوكوگان‌‏‎" را‏‎ او‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎)‎ متكلف‌‏‎ و‏‎ پرمدعا‏‎ "ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎"
.است‌‏‎ شده‌‏‎
                                          

انسان‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ويلسون‌‏‎ احمقانه‌‏‎ تقابل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تحليلي‌‏‎ با‏‎ شدنش‌‏‎ همدست‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اصلي‌‏‎ ويژگي‌‏‎
نقش‌‏‎ در‏‎ "كوگان‌‏‎" داشتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ يادآوري‌‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ غول‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مجري‌‏‎ يك‌‏‎
قالب‏‎ شكستن‌‏‎ بدون‌‏‎ است‌ ، ‏‎ توانسته‌‏‎ _ مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ دوربين‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ مستقيما‏‎ كه‌‏‎ _ "ويلسون‌‏‎"
به‌‏‎ را‏‎ بي‌مزه‌‏‎ و‏‎ تكراري‌‏‎ اشارات‌‏‎ بيشتر ، ‏‎ محافظه‌كاري‌‏‎ با‏‎ تماشاگر‏‎ كردن‌‏‎ گريزان‌‏‎ يا‏‎ داستاني‌‏‎
در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌ها‏‎ "مايرز‏‎ مايك‌‏‎" نيست‌‏‎ بعيد‏‎ اگرچه‌‏‎.‎كند‏‎ تبديل‌‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ هنري‌‏‎ انگيزش‌هاي‌‏‎
پا‏‎ پيش‌‏‎ مدرنيسم‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اما‏‎ باشد ، ‏‎ كرده‌‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ s Worldش‌‏‎Wayne
بزرگسالان‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎ "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" برعكس‌ ، ‏‎مي‌دهد‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ افتاده‌اي‌‏‎
با‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ عبور‏‎ متكلفي‌‏‎ "برشتي‌‏‎" جاه‌طلبي‌هاي‌‏‎ غربال‌‏‎ از‏‎ آگاهانه‌‏‎ ناچيزش‌‏‎ كمدي‌‏‎ و‏‎
.مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ آنها‏‎ گرفتن‌‏‎ سخره‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آشكارا‏‎ اشاره‌‏‎
به‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ وينترباتم‌‏‎ نوآوري‌‏‎ با‏‎ توام‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ مشخصه‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ هيجان‌‏‎ و‏‎ پرشور‏‎ سبك‌‏‎
.مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ ناديده‌‏‎ فيلم‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ جزئيات‌‏‎ بسياري‌‏‎ ديجيتال‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ مجدد‏‎ كارگيري‌‏‎
تعلق‌‏‎ هم‌‏‎ "كوگان‌‏‎ استيون‌‏‎" به‌‏‎ است‌ ، ‏‎ متعلق‌‏‎ "باتم‌‏‎ وينتر‏‎" به‌‏‎ كه‌‏‎ همانقدر‏‎ فيلم‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
محدودي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ حريف‌‏‎ همه‌فن‌‏‎ كمديني‌‏‎ "كوگان‌‏‎".‎دارد‏‎
و‏‎ غريب‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌رسند‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ خوب‏‎ چشمگيري‌‏‎ نحو‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ بازي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
‎‏‏،‏‎"پارتريج‌‏‎ آلان‌‏‎")‎.‎هستند‏‎ خود‏‎ زنده‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بزرگ‌تر‏‎ اندازه‌هايي‌‏‎ و‏‎ حد‏‎ در‏‎ باورنكردني‌‏‎
بسيار‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎(بي‌سروپا‏‎ "كالف‌‏‎ پل‌‏‎" و‏‎ احمقانه‌اش‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجري‌‏‎
سينمايي‌ ، ‏‎ و‏‎ تلويزيوني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ توليد‏‎ صنعت‌‏‎ به‌‏‎ انشعاب‏‎ با‏‎.‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ بلندپرواز‏‎ و‏‎ جاه‌طلب‏‎
سري‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎.بود‏‎ ناهمگون‌‏‎ و‏‎ ناقص‌‏‎ كاري‌‏‎ (‎The parole officer) گذشته‌اش‌‏‎ سال‌‏‎ فيلم‌‏‎
تلويزيون‌‏‎ رسوم‌‏‎ و‏‎ رسم‌‏‎ و‏‎ سهل‌الوصول‌‏‎ هدف‌هاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مردمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ يعني‌‏‎ اهدافش‌ ، ‏‎ از‏‎
خب ، ‏‎ و‏‎).بود‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تكيه‌‏‎ وقار‏‎ با‏‎ و‏‎ ملايم‌‏‎ طنزي‌‏‎ و‏‎ بذله‌گويي‌‏‎ به‌‏‎ خنداندن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
.(باشد‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مدرن‌‏‎ كاملا‏‎ تفسيري‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ اين‌‏‎
غربي‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ لوكيشن‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ _ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ بتوان‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎
_ مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ محلي‌‏‎ كمدي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ انگلستان‌‏‎
كمديني‌‏‎ كه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"آلن‌‏‎ وودي‌‏‎" مثل‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ هم‌‏‎ "كوگان‌‏‎" شايد‏‎ يا‏‎)‎.‎آورد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ "محلي‌‏‎" فيلمي‌‏‎
تشويق‌‏‎ مورد‏‎ هم‌‏‎ اوليه‌اش‌‏‎ كارهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ منچستر‏‎ رسمي‌‏‎ نماينده‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نيويورك‌‏‎ نماينده‌‏‎
(.گيرند‏‎ قرار‏‎
كاملا‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ "The parole officer" از‏‎ كوگان‌‏‎ كمپاني‌‏‎ هنرمندانه‌‏‎ جهش‌‏‎
اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ پشت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خنجري‌‏‎ عامرانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ _ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ خودآگاهانه‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ بتواند‏‎ است‌‏‎ اميدوار‏‎ كوگان‌‏‎ كمپاني‌‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ مي‌زند ، ‏‎ "نمايانه‌‏‎ هنرمند‏‎"
.است‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ توسعه‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ روندي‌‏‎ روند ، ‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ _ بازگردد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ موفقيت‌هايش‌‏‎
به‌‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ رضايت‌‏‎ نظر‏‎ هر‏‎ از‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ قضا‏‎ از‏‎)
(.است‌‏‎ كرده‌‏‎ جلب‏‎ خود‏‎
در‏‎ را‏‎ او‏‎ يا‏‎ مي‌شناسند‏‎ را‏‎ "ويلسون‌‏‎" كه‌‏‎ كساني‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ باظرافت‌‏‎ و‏‎ هوشمندانه‌‏‎ اجرايي‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ بي‌نقص‌‏‎ "كوگان‌‏‎" كار‏‎ ديده‌اند‏‎ تلويزيون‌‏‎
از‏‎ ذره‌اي‌‏‎ هر‏‎ "كوگان‌‏‎".كرد‏‎ مقايسه‌‏‎ خلاقيتش‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ "سلرز‏‎ پيتر‏‎" با‏‎ نرا‏‎ آ‏‎ مي‌توان‌‏‎
خطاي‌‏‎ بر‏‎ بشردوستي‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ مبهم‌‏‎ و‏‎ ظريف‌‏‎ خودفريبي‌هاي‌‏‎ و‏‎ گزافه‌گويي‌‏‎ خودنمايي‌ ، ‏‎
كامل‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ را‏‎ هجويه‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌كشد ، ‏‎ هجو‏‎ به‌‏‎ مهارت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ شكار‏‎ را‏‎ "ويلسون‌‏‎"
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ حسي‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ همدردي‌‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎مي‌كند‏‎ رها‏‎ شدن‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ كمتر‏‎ واقعي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ "ويلسون‌‏‎"
آن‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ برجسته‌تر‏‎ را‏‎ "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدمي‌هاي‌‏‎" فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ عاملي‌‏‎ همان‌‏‎ اما‏‎
محلي‌‏‎ كاملا‏‎ ديدگاه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎"باتم‌‏‎ وينتر‏‎" و‏‎) "كوگان‌‏‎" كارهاي‌‏‎ بيشتر‏‎ مثل‌‏‎.‎مي‌دارد‏‎ نگاه‌‏‎ عقب‏‎ را‏‎
چه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ غريبه‌‏‎ هم‌‏‎ لندن‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ گستاخانه‌‏‎ و‏‎ جسورانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎
به‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎)‎ نشنيده‌اند‏‎ "ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎" درباره‌‏‎ چيزي‌‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ رسد‏‎
حس‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.باشد‏‎ سردرگم‌كننده‌‏‎ كمي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ (باشند‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اينكه‌‏‎
تحولاتي‌‏‎ با‏‎ هم‌زمان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ محتوايش‌ ، ‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ القا‏‎ را‏‎ شمالي‌‏‎ اروپاي‌‏‎ بي‌روح‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎
.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ است‌‏‎ برآورده‌‏‎ سر‏‎ استراليا‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ نروژ ، ‏‎ دانمارك‌ ، ‏‎ از‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ "مانديز‏‎ هپي‌‏‎" و‏‎ "ديويژن‌‏‎ جوي‌‏‎".‎دارد‏‎ وجود‏‎ فيلم‌‏‎ فروش‌‏‎ براي‌‏‎ موسيقي‌اي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎.‎.‎.‎
سند‏‎ همچنان‌‏‎ آنها‏‎ موسيقايي‌‏‎ گنجينه‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ چشمگيري‌‏‎ موفقيت‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ انگلستان‌‏‎
.مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ پيش‌فروش‌‏‎
سال‌هاي‌‏‎ پانكي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ياغي‌گري‌‏‎ و‏‎ نافرماني‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ همچنين‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
هپي‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ "رايدر‏‎ شوان‌‏‎".‎دارد‏‎ بر‏‎ در‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ مهار‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ هفتاد‏‎ دهه‌‏‎
پشت‌بام‌‏‎ در‏‎ را‏‎ موش‌‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ آغشته‌‏‎ نان‌هاي‌‏‎ شادي‌‏‎ با‏‎ برادرش‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ پرده‌‏‎ در‏‎ "مانديز‏‎
آسمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ تماشاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌خورانند‏‎ كبوتر‏‎ به‌ 3000‏‎ منچستر‏‎ در‏‎ اداري‌‏‎ آپارتمان‌‏‎ يك‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ پرتاب‏‎ سو‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ سو‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ توپ‌‏‎ مثل‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ و‏‎ مي‌برند‏‎ لذت‌‏‎ مي‌افتند‏‎ فرو‏‎
حمله‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ خواننده‌ ، ‏‎ "كرتيس‌‏‎ يان‌‏‎" هم‌‏‎ "ديويژن‌‏‎ جوي‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ مشابه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎.‎مي‌گردد‏‎ سيگار‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ لباس‌هايش‌‏‎ در‏‎ "هوك‌‏‎ پيتر‏‎" و‏‎ مي‌زند‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ صرعي‌اش‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ نمي‌آيد‏‎ خوش‌‏‎ اعيان‌نشين‌‏‎ اشراف‌زاده‌‏‎ انگليسي‌هاي‌‏‎ مذاق‌‏‎ به‌‏‎ رفتارها‏‎
باعث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جامعه‌ستيزانه‌‏‎ شيطنت‌‏‎ نوعي‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تحسين‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ "باتم‌‏‎ وينتر‏‎" مي‌رسد‏‎
نوعي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آوريم‌‏‎ در‏‎ سر‏‎ "رايدر‏‎ شوان‌‏‎" مثل‌‏‎ خواننده‌اي‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ نتوانيم‌‏‎ مي‌شود‏‎
ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كلي‌‏‎ منظر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎.‎مي‌بخشد‏‎ اعتبار‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ حساسيت‌ ، ‏‎
تازه‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ آلوده‌‏‎ هواي‌‏‎ از‏‎ نسيمي‌‏‎ وزش‌‏‎ مثل‌‏‎ بريتانيا‏‎ سينماي‌‏‎ براي‌‏‎
"كوگان‌‏‎" و‏‎ "باتم‌‏‎ وينتر‏‎" فراست‌‏‎ و‏‎ نبوغ‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ دهن‌كجي‌‏‎ "محبوب‏‎ بريتانياي‌‏‎" شده‌‏‎ سرهم‌بندي‌‏‎
كه‌‏‎ دارند‏‎ خاصي‌‏‎ سرسپردگي‌‏‎ زندگي‌شان‌‏‎ محل‌‏‎ از‏‎ دورنمايي‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ هركدام‌‏‎.‎است‌‏‎ تماشايي‌‏‎ هم‌‏‎
در‏‎ تنهايي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ چه‌‏‎ هنرمند ، ‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكل‌‏‎ امروزي‌گري‌‏‎ و‏‎ مدرنيسم‌‏‎ با‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ خود‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ درخشاني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نزديك‌‏‎ آينده‌‏‎

است‌‏‎ همين‌‏‎ من‌‏‎ آينده‌‏‎
تامس‌‏‎ كوين‌‏‎
اشكوري‌‏‎ صدر‏‎ پويان‌‏‎:ترجمه‌‏‎
ژوئن‌‏‎ چهارم‌‏‎ در‏‎ انگلستان‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ منچستر‏‎ دانشگاه‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎ توني‌‏‎
.بودند‏‎ رفته‌‏‎ تريدهال‌‏‎ به‌‏‎ پيستولز‏‎ معروف‌‏‎ گروه‌‏‎ تماشاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نفري‌‏‎ از 42‏‎ يكي‌‏‎ ‎‏‏1976‏‎
چندي‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ هفتگي‌اش‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گروه‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ خبر‏‎ آينده‌‏‎ از‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ ويلسون‌‏‎
.بود‏‎ مهيج‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ محلي‌‏‎ باشگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگري‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ پاي‌‏‎ بعد‏‎
                                    

پدي‌‏‎)‎ گرتون‌‏‎ راب‏‎ گروه‌ ، ‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ (‎نمي‌جيمز‏‎) اراسموس‌‏‎ آلن‌‏‎ دوستش‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويلسون‌‏‎
.كردند‏‎ تاسيس‌‏‎ را‏‎ Hacienda شبانه‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ ركوردز‏‎ فكتوري‌‏‎ شركت‌‏‎ ابتدا‏‎ ‎‏‏،‏‎(كانسيواين‌‏‎
موسيقي‌‏‎ شكل‌‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ در 1992 ، ‏‎ Hacienda كار‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ سال‌هاي‌ 1976‏‎ طي‌‏‎ همكارانش‌‏‎ و‏‎ ويلسون‌‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ عامه‌پسند‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مند‏‎ شعرهاي‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ منچستر‏‎ راك‌ ، ‏‎
است‌ ، ‏‎ منچستر‏‎ در‏‎ راك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ ويلسون‌‏‎ از‏‎ جسورانه‌‏‎ گزارشي‌‏‎ كه‌‏‎ "ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎" در‏‎
محول‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تلويزيوني‌‏‎ گزارش‌‏‎ تهيه‌‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ ويلسون‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ استيوكوگان‌‏‎
به‌‏‎ خطاب‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ آن‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎ مواجه‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كلمه‌‏‎ واقعي‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ نمايش‌‏‎كرده‌اند‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ براي‌‏‎ آينده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نمادي‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ رخ‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌گويد ، ‏‎ بينندگان‌‏‎
!داشت‌‏‎ خواهد‏‎
توني‌‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎ كه‌‏‎ باورند‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ همگي‌‏‎ وينترباتم‌‏‎ مايكل‌‏‎ و‏‎ بويس‌‏‎ كاترل‌‏‎ فرانك‌‏‎ كوگان‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اشرافي‌‏‎ بيني‌‏‎ با‏‎ اندام‌‏‎ باريك‌‏‎ و‏‎ قامت‌‏‎ بلند‏‎ مردي‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ بي‌نظير‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ ويلسون‌‏‎
شبيه‌‏‎ شمايلي‌‏‎ به‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دارد‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ هفتادي‌‏‎ دهه‌‏‎ جديد‏‎ موي‌‏‎ مدل‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ تكه‌‏‎ سه‌‏‎ لباس‌‏‎
به‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ پشتكار‏‎.باشد‏‎ شده‌‏‎ تحميل‌‏‎ ادبي‌‏‎ بلندپروازانه‌‏‎ كنايات‌‏‎ و‏‎ اقتباس‌ها‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.است‌‏‎ طمع‌‏‎ و‏‎ حرص‌‏‎ از‏‎ عاري‌‏‎ و‏‎ خالص‌‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ او‏‎ اشتياق‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ و‏‎ مرز‏‎ و‏‎ حد‏‎ بدون‌‏‎ نفس‌‏‎
ما‏‎ علاقه‌‏‎ از‏‎ ذره‌اي‌‏‎ كاردان‌ ، ‏‎ شخصيتي‌‏‎ به‌‏‎ بي‌تجربه‌‏‎ فردي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ويلسون‌‏‎ تغيير‏‎ وجود‏‎ با‏‎
مانعي‌‏‎ ذاتي‌اش‌‏‎ وراجي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نو‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ همواره‌‏‎ او‏‎.‎نمي‌شود‏‎ كاسته‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ او‏‎ موفقيت‌‏‎ براي‌‏‎
                                  

موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ اصلي‌‏‎ داستان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تاكيد‏‎ دوربين‌‏‎ روي‌‏‎ در‏‎ رو‏‎ فيلم‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ او‏‎
به‌‏‎ اعتماد‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ با‏‎ كوگان‌‏‎:‎است‌‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ فيلم‌‏‎ حكايت‌‏‎ اما‏‎.‎او‏‎ شخص‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مربوط‏‎
از‏‎ خيالي‌‏‎ و‏‎ داشتني‌‏‎ دوست‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مشهود‏‎ حماقتش‌‏‎ اوج‌گيري‌‏‎ لحظات‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ ويلسون‌‏‎ نفس‌‏‎
سال‌‏‎ چندين‌‏‎ طي‌‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎ حمايت‌‏‎ تحت‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ حضور‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ منچستر‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎مي‌سازد‏‎ او‏‎
تبديل‌‏‎ مردي‌‏‎ قد‏‎ تمام‌‏‎ تصوير‏‎ براي‌‏‎ موسيقايي‌‏‎ زمينه‌‏‎ پس‌‏‎ به‌‏‎ مي‌نمود ، ‏‎ بي‌خود‏‎ خود‏‎ از‏‎ و‏‎ پرشور‏‎
.داشت‌‏‎ سر‏‎ در‏‎ بزرگي‌‏‎ افكار‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎
وارد‏‎ بعد‏‎ مدتي‌‏‎ او‏‎.‎داشت‌‏‎ حضور‏‎ پيستولز‏‎ كنسرت‌‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ كيتنز‏‎ استيف‌‏‎
در‏‎ كرتيس‌‏‎ يان‌‏‎ خودكشي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ البته‌‏‎شد‏‎ (هريس‌‏‎ سين‌‏‎)‎ كرتيس‌‏‎ يان‌‏‎ رهبري‌‏‎ به‌‏‎ ديويژن‌‏‎ جوي‌‏‎ گروه‌‏‎
ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ جايي‌‏‎ ديگر‏‎ ويلسون‌‏‎ گروه‌ ، ‏‎ اعضاي‌‏‎ ساير‏‎ توسط‏‎ نيواردر‏‎ جديد‏‎ گروه‌‏‎ تشكيل‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏1980‏‎
.نداشت‌‏‎
استوديو 54‏‎ با‏‎ محبوبيت‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ افتتاح‌‏‎ را‏‎ Hacienda در 1982 ، ‏‎ ويلسون‌‏‎
اندي‌‏‎)‎ هنت‌‏‎ مارتين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ كشف‌‏‎ را‏‎ مانديز‏‎ هپي‌‏‎ گروه‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جا‏‎ همان‌‏‎.‎كند‏‎ برابري‌‏‎
بزرگ‌ترين‌‏‎ ييتس‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ عقيده‌‏‎ ويلسون‌‏‎.كرد‏‎ پيشنهاد‏‎ آن‌ها‏‎ به‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ضبط‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ (‎سركيس‌‏‎
نظر‏‎ از‏‎ اما‏‎.بود‏‎ نشنيده‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اسم‌‏‎ حتي‌‏‎ كرتيس‌‏‎ يان‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ دانته‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ شاعر‏‎
عيار‏‎ تمام‌‏‎ معتادي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ رايدر‏‎.‎مي‌كرد‏‎ برابري‌‏‎ ييتس‌‏‎ با‏‎ (‎كانينگام‌‏‎ دني‌‏‎) رايدر‏‎ شوان‌‏‎ ويلسون‌‏‎
.نمي‌دانست‌‏‎ ييتس‌‏‎ درباره‌‏‎ چيزي‌‏‎ طبعا‏‎ بود ، ‏‎ آشوبگر‏‎ و‏‎
فكتوري‌‏‎ شكست‌‏‎ به‌‏‎ مانديز‏‎ هپي‌‏‎ وظيفه‌ناشناسي‌‏‎ و‏‎ بي‌بندوباري‌‏‎ فراوان‌ ، ‏‎ ابتكارات‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
تعطيل‌‏‎ در 1992‏‎ بودند ، ‏‎ مبتلا‏‎ ميگساري‌‏‎ جنون‌‏‎ به‌‏‎ مشتري‌هايش‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ Hacienda.‎انجاميد‏‎ ركوردز‏‎
ويلسون‌‏‎ به‌‏‎ وفاداريشان‌‏‎ و‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎ حمايت‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كساني‌‏‎ تنها‏‎ كانيگام‌‏‎ و‏‎ سركيس‌‏‎ هريس‌ ، ‏‎.شد‏‎
.بود‏‎ مشهود‏‎
دوره‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ درباره‌‏‎ دقيق‌‏‎ جزئيات‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ ظرايف‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پرهيز‏‎ او‏‎ زندگي‌‏‎ واقعي‌‏‎ داستان‌‏‎ در‏‎ تصرف‌‏‎ و‏‎ دخل‌‏‎ گونه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎
كرده‌ ، ‏‎ همكاري‌‏‎ تريه‌‏‎ فون‌‏‎ لارس‌‏‎ و‏‎ جارموش‌‏‎ وندرس‌ ، ‏‎ مثل‌‏‎ بزرگاني‌‏‎ با‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ مولر‏‎ رابي‌‏‎
قابهاي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ و‏‎ منچستر‏‎ شبهاي‌‏‎ از‏‎ باشكوهي‌‏‎ نماهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ نكته‌سنجي‌‏‎ با‏‎
.است‌‏‎ آفريده‌‏‎ انعطاف‌پذير‏‎ و‏‎ پرانرژي‌‏‎ فضايي‌‏‎ خيره‌كننده‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بام‌‏‎ پشت‌‏‎ روي‌‏‎ همكارانش‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ امپراتوري‌‏‎ اين‌‏‎ سقوط‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ويلسون‌‏‎
به‌‏‎ است‌‏‎ شكيبايي‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ كه‌‏‎ لحني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تاسف‌‏‎ ابراز‏‎ گذشته‌‏‎ خوش‌‏‎ دوران‌‏‎ شدن‌‏‎ سپري‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ الهام‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فكتوري‌‏‎ آثار‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ مجموعه‌‏‎ انتشار‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ دوستانش‌‏‎
شكست‌‏‎.‎آفريد‏‎ خود‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ انسان‌‏‎ خداوند‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ يادمان‌‏‎ به‌‏‎ دوستش‌‏‎ پرسش‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ و‏‎
.ندارد‏‎ معنا‏‎ نفس‌‏‎ عزت‌‏‎ از‏‎ درجه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ مردي‌‏‎ براي‌‏‎

بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎
ويلمينگتون‌‏‎ مايكل‌‏‎
همكاري‌‏‎ و‏‎ "Hard days nightت‌‏‎A"فيلم‌‏‎ ساخت‌‏‎ از‏‎ دهه‌‏‎ چهار‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
ساختن‌‏‎ هنوز‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ موزيكال‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ و‏‎ رايج‌‏‎ فرم‌‏‎ از‏‎ رهايي‌‏‎ در‏‎ وبتيلز‏‎ ديك‌لستر‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ دشوار‏‎ آثار ، ‏‎ اين‌گونه‌‏‎ اندك‌‏‎ تعداد‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ اندرول‌‏‎ راك‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ فيلمي‌‏‎
فرضيه‌‏‎ اين‌‏‎ اعتبار‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ با‏‎ باتم‌‏‎ وينتر‏‎ مايكل‌‏‎ اما‏‎.مي‌رسد‏‎
ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ غيرمعمول‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ تجربيات‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ برده‌‏‎ سوال‌‏‎ زير‏‎ را‏‎
پارتي‌پسند‏‎ و‏‎ گستاخ‌‏‎ شوخ‌ ، ‏‎ روحيه‌‏‎ تمام‌تر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ انرژي‌‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ (استيوكوگان‌‏‎)‎
شهر‏‎ هشتاد‏‎ و‏‎ هفتاد‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پانكا‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پانكا‏‎ جنبش‌هاي‌‏‎ مخصوصا‏‎ و‏‎ راك‌‏‎ موسيقي‌‏‎
.مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ منچستر‏‎
                                           

اردر ، ‏‎ ديويژن‌ ، نيو‏‎ جوي‌‏‎ مثل‌‏‎ گروه‌هايي‌‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎ شغلي‌‏‎ زندگينامه‌‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
تصاوير‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎.است‌‏‎ پيستولز‏‎ مثل‌‏‎ گذاشته‌اي‌‏‎ سن‌‏‎ پابه‌‏‎ بزرگان‌‏‎ و‏‎ مانديز‏‎ هپي‌‏‎
ظهور‏‎ از‏‎ را‏‎ ساله‌‏‎ تاريخي‌ 17‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ ژوئن‌ 1976‏‎ در‏‎ منچستر‏‎ تريدهال‌‏‎ در‏‎ پيستولز‏‎ كنسرت‌‏‎
با‏‎ ديويژن‌‏‎ جوي‌‏‎ دوباره‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎.‎مي‌كشد‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ ويلسون‌‏‎ موسيقي‌‏‎ ضبط‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ راك‌‏‎ افول‌‏‎ و‏‎
مشكلات‌‏‎ گروه‌ ، ‏‎ رهبر‏‎ و‏‎ خواننده‌‏‎ (هريس‌‏‎ شوان‌‏‎)‎ كريتس‌‏‎ يان‌‏‎ خودكشي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ نيواردر‏‎ جديد ، ‏‎ عنوان‌‏‎
مارتين‌‏‎ زندگي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دني‌كانينگام‌‏‎ و‏‎ ول‌‏‎ پاپل‌‏‎ پل‌‏‎)‎ مانديز‏‎ هپي‌‏‎ گروه‌‏‎ در‏‎ رايدر‏‎ پل‌‏‎ و‏‎ عديده‌شان‌‏‎
ازدواج‌‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎ شركت‌‏‎ كمال‌گراي‌‏‎ و‏‎ ديوانه‌‏‎ مهندس‌‏‎ (حلقه‌ها‏‎ ارباب‏‎ در‏‎ سركيس‌‏‎ اندي‌‏‎)‎ هفت‌‏‎
‎‏‏،‏‎(هندرسون‌‏‎ شرلي‌‏‎)‎ باليندزي‌‏‎ ويلسون‌‏‎ اندرول‌‏‎ راك‌‏‎ و‏‎ موادمخدر‏‎ بي‌اخلاقي‌ ، ‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ زودگذر‏‎
.مي‌پردازد‏‎ آن‌ها‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ رخدادهايي‌‏‎ از‏‎
تهيه‌‏‎ در‏‎ راك‌‏‎ اصلي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ واقعيت‌‏‎ براساس‌‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بي‌مورد‏‎ تشريفات‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ پيچيدگي‌‏‎ گونه‌‏‎ هيچ‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ فيلم‌‏‎ موسيقي‌‏‎
بازي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ بازسازي‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ حقيقي‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ و‏‎ صحنه‌ها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎.‎نمي‌خورد‏‎
ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ قرار‏‎ پيش‌رويمان‌‏‎ را‏‎ زندگينامه‌‏‎ از‏‎ كاملي‌‏‎ شكل‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ بازيگران‌‏‎
و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ و‏‎ جامعه‌‏‎ موشكافانه‌‏‎ بررسي‌‏‎ عامه‌پسند ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ از‏‎ متراكم‌‏‎ معجوني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ساعته‌‏‎
از‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ تماشاي‌‏‎ هنگام‌‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تبديل‌‏‎ انگليسي‌‏‎ بذله‌گوي‌‏‎ و‏‎ شيطنت‌آميز‏‎ كمدي‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ نبودم‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ از‏‎ هيچكدام‌‏‎ دوستداران‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ توليد‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ راك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ درباره‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ بهترين‌‏‎
مغشوش‌‏‎ و‏‎ گيج‌‏‎ شبهاي‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ خود‏‎ پيش‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ تمام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
ضبط‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ Hacienda باشگاه‌‏‎ كه‌‏‎ هنگام‌‏‎ همان‌‏‎ يعني‌‏‎.‎داده‌ام‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ هشتاد‏‎ دهه‌‏‎ منچستر‏‎
.بود‏‎ راك‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ويلسون‌‏‎ جولانگاه‌‏‎ فكتوري‌‏‎ موسيقي‌‏‎
                                     

در‏‎ دارد ، ‏‎ شباهت‌‏‎ استفان‌‏‎ رابرت‌‏‎ به‌‏‎ رفتارش‌‏‎ و‏‎ گفتار‏‎ كه‌‏‎ انگليس‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ كمدين‌‏‎ كوگان‌ ، ‏‎ استيو‏‎
را‏‎ باز‏‎ هميشه‌‏‎ دهان‌‏‎ و‏‎ لخت‌‏‎ موهاي‌‏‎ با‏‎ پرحرف‌‏‎ بي‌نهايت‌‏‎ و‏‎ جسور‏‎ قامت‌ ، ‏‎ بلند‏‎ مردي‌‏‎ ويلسون‌ ، ‏‎ نقش‌‏‎
به‌‏‎ در‏‎ ويلسون‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ راك‌‏‎ موسيقي‌‏‎ عاشق‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ سابق‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ آشكار‏‎ را‏‎ واقعي‌اش‌‏‎ شخصيت‌‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متظاهر‏‎ اندكي‌‏‎ خود‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ روز‏‎
هوش‌ ، ‏‎ از‏‎ عيار‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ سروصدا‏‎ پر‏‎ مخلوطي‌‏‎ جن‌زده‌ها‏‎ مثل‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ عالي‌‏‎ كوگان‌‏‎ بازي‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ويلسون‌‏‎ توني‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ متقاعد‏‎ را‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌سازد‏‎ جسارت‌‏‎ و‏‎ طنز‏‎ فريبكاري‌ ، ‏‎
اواخر‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ قطعه‌اي‌‏‎ در‏‎ حقيقي‌‏‎ ويلسون‌‏‎ حضور‏‎ كه‌‏‎ جا‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎.‎ندارد‏‎ كم‌‏‎ او‏‎ از‏‎ چيزي‌‏‎ حداقل‌‏‎
تكرار‏‎ را‏‎ خود‏‎ هرگز‏‎ كارگردان‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ باتم‌‏‎ وينتر‏‎ واقعيت‌‏‎ ; است‌‏‎ شبيه‌‏‎ شيادي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌‏‎
و‏‎ عجايب‏‎ سرزمين‌‏‎ ادعا ، ‏‎ آمديد ، ‏‎ خوش‌‏‎ سارايوو‏‎ به‌‏‎ جو ، ‏‎ مثل‌‏‎ او‏‎ آثار‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ البته‌‏‎نمي‌كند‏‎
و‏‎ او‏‎ اما‏‎.دارند‏‎ عميقي‌‏‎ پيوستگي‌هاي‌‏‎ فيلمساز‏‎ مخصوص‌‏‎ سبك‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ بينش‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ او‏‎ اخير‏‎ فيلم‌‏‎
نو‏‎ كاري‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ آمديد‏‎ خوش‌‏‎ سارايوو‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ادعا‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ بويس‌‏‎ كاترل‌‏‎ فرانكا‏‎
رخ‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ صحبت‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ دائما‏‎ آن‌ها‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ ويلسون‌‏‎زده‌اند‏‎ جسورانه‌‏‎ و‏‎
تصاوير‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎ چندگاهي‌‏‎ هراز‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ تعريف‌‏‎ برايمان‌‏‎ داد ، ‏‎ خواهد‏‎ رخ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ داده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ساكت‌‏‎
.مي‌آورد‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ آرشيو ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بريده‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كارگردان‌‏‎
جمعيت‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ بازيگران‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلم‌ها‏‎ بريده‌‏‎ اين‌‏‎ تلاقي‌‏‎ كنسرت‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اغلب‏‎
ويم‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فيلم‌بردار‏‎ مولر ، ‏‎ رابي‌‏‎هستيم‌‏‎ شاهد‏‎ Hacienda مشتريان‌‏‎ و‏‎ راك‌‏‎ دوستداران‌‏‎
براي‌‏‎ قديمي‌‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ كيفيتي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خبري‌‏‎ مجازا‏‎ گذرا ، ‏‎ تصاويري‌‏‎ جارموش‌ ، ‏‎ جيم‌‏‎ و‏‎ وندرس‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎ وينترباتم‌‏‎
در‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ كن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ساعته‌‏‎ ضيافت‌ 24‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎
اگر‏‎.‎بود‏‎ نشده‌‏‎ كاسته‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ نيشدار‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ كنايي‌‏‎ حالت‌‏‎ از‏‎ نشستم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ شيكاگو‏‎
حماقت‌‏‎ نرويد ، ‏‎ آن‌‏‎ تماشاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ فيلم‌‏‎ راك‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ ذره‌اي‌‏‎ حتي‌‏‎
برهم‌‏‎ و‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ پيستولز‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ مثل‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ اما‏‎.‎شده‌ايد‏‎ مرتكب‏‎ بزرگي‌‏‎
نيست‌‏‎ ييتس‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ انگلستان‌‏‎ شاعر‏‎ بهترين‌‏‎ رايدر‏‎ شوان‌‏‎ كه‌‏‎ باوريد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ ويلسون‌‏‎ مثل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎
خواهيد‏‎ لذت‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ تعفن‌‏‎ بوي‌‏‎ پانك‌ها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ معتقديد‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
.كنيد‏‎ تماشايش‌‏‎ بلند‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ پس‌‏‎.‎برد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.