شماره‌ 2889‏‎ ‎‏‏،‏‎Nov.5,2002 شنبه‌14آبان‌1381 ، ‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
World Economy
Water and Agriculture
Industry and Trade
Business
Councils
Thought
Metropolitan
Life
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Musical
Policy Globe
Art World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
بلاگ‌‏‎ پرشين‌‏‎

Ulead هاي‌‏‎ افزار‏‎ نرم‌‏‎ معرفي‌‏‎

كرد‏‎كار‏‎ آنها‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ شركتهايي‌‏‎ بهترين‌‏‎

انفورماتيك‌‏‎ مشاغل‌‏‎

اينترنت‌‏‎ دنياي‌‏‎

بلاگ‌‏‎ پرشين‌‏‎
نيز‏‎ معتبري‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ رشد‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ خوبي‌‏‎ بلاگ‌نويسان‌‏‎ شده‌‏‎ شروع‌‏‎ كه‌‏‎ موجي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎*
حمايت‌‏‎ و‏‎ نشود‏‎ كار‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ آوردند ، ‏‎ روي‌‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ بلاگ‌هاي‌‏‎ ايجاد‏‎ بسوي‌‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ ترديدي‌‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ موج‌‏‎ اين‌‏‎ نپذيرد‏‎ صورت‌‏‎ مناسبي‌‏‎
يك‌‏‎ همانند‏‎ خود ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ و‏‎ افكار‏‎ ايده‌ها ، ‏‎ انتشار‏‎ امكان‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محيطي‌‏‎ وبلاگ‌‏‎
يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ بنويسيد ، ‏‎ طولاني‌‏‎ داستان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مقاله‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ احتياجي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ را‏‎ روزنامه‌نگار‏‎
اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ را‏‎ علاقه‌اش‌‏‎ مورد‏‎ مسايل‌‏‎ پيرامون‌‏‎ خود‏‎ ذهنيات‌‏‎ وبلاگ‌نويس‌‏‎
عالي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ جمله‌‏‎ زيبايي‌‏‎ يا‏‎ دستوري‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ مثلا‏‎ يا‏‎ باشند‏‎ شده‌‏‎ بررسي‌‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ايده‌ها‏‎
است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اينترنت‌‏‎ كاربران‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ وبلاگ‌‏‎ پديده‌‏‎ سريع‌‏‎ رشد‏‎ و‏‎ محبوبيت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ عاملي‌‏‎.باشند‏‎
نياز‏‎ بدون‌‏‎ وبلاگ‌ ، ‏‎ موجود‏‎ سيستم‌هاي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎.‎مي‌باشد‏‎ ابزار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ راحتي‌‏‎
وب‏‎ تحت‌‏‎ فرم‌‏‎ چند‏‎ كردن‌‏‎ پر‏‎ با‏‎ تنها‏‎ اختصاصي‌ ، ‏‎ سايت‌‏‎ يك‌‏‎ كامل‌‏‎ طراحي‌‏‎ براي‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ وقت‌‏‎ صرف‌‏‎ به‌‏‎
.كنيد‏‎ اختصاصي‌‏‎ سايت‌‏‎ يك‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ مطلب‏‎ نوشتن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ مي‌توانيد‏‎

                                             

سيگارودي‌‏‎ خليقي‌‏‎ عطا‏‎                                                    
ارائه‌‏‎ را‏‎ رايگان‌‏‎ وبلاگ‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ wwwblogger.‎ com مانند‏‎ اينترنتي‌‏‎ سايتهاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
نبودن‌‏‎ مناسب‏‎.‎است‌‏‎ همراه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ كاربران‌‏‎ براي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎
تاريخ‌‏‎ تبديل‌‏‎ مشكل‌‏‎ فارسي‌ ، ‏‎ زبان‌‏‎ با‏‎ سازگار‏‎ اديتور‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ موجود ، ‏‎ (‎template)‎ قالبهاي‌‏‎
.هستند‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نظرخواهي‌‏‎ سيستم‌‏‎ وجود‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ شمسي‌‏‎ به‌‏‎ ميلادي‌‏‎
ابزارهاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ زبان‌‏‎ فارسي‌‏‎ وبلاگ‌نويسان‌‏‎ مخصوص‌‏‎ است‌‏‎ سايتي‌‏‎PersianBlog
سيستم‌‏‎ و‏‎ اديتور‏‎ كاري‌ ، ‏‎ محيط‏‎.‎نمايد‏‎ حل‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ وبلاگ‌نويس‌‏‎ كاربران‌‏‎ مشكلات‌‏‎ استاندارد ، ‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ امكاناتي‌‏‎ از‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ تغيير ، ‏‎ قابل‌‏‎ (‎template) قالبهاي‌‏‎ و‏‎ فارسي‌‏‎ كاملا‏‎ نظرخواهي‌‏‎
متمركز‏‎ PersianBlog سايت‌‏‎ مزيتهاي‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎.است‌‏‎ آورده‌‏‎ فراهم‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ براي‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ وبلاگها‏‎ اين‌‏‎ بينندگان‌‏‎ افزايش‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سايت‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ زبان‌‏‎ فارسي‌‏‎ وبلاگ‌نويسان‌‏‎ نمودن‌‏‎
بسيار‏‎ نكته‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ انجام‌‏‎ مصاحبه‌اي‌‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ با‏‎ خوانندگان‌‏‎ آشنايي‌‏‎ براي‌‏‎
رايانه‌‏‎ علوم‌‏‎ با‏‎ مرتبط‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎ پديدآورندگان‌‏‎ بودن‌‏‎ جوان‌‏‎ جالب‏‎
.هستند‏‎ پزشكي‌‏‎ مهندسي‌‏‎ و‏‎ مكانيك‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎ خالق‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎.‎است‌‏‎
.نماييد‏‎ معرفي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ لطفا‏‎:س‌‏‎
.هستم‌‏‎ طوسي‌‏‎ نصير‏‎ خواجه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ مكانيك‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ سيگارودي‌‏‎ خليقي‌‏‎ عطا‏‎
.پزشكي‌‏‎ مهندسي‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ قانون‌‏‎ سهند‏‎
.طوسي‌‏‎ نصير‏‎ خواجه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ مكانيك‌‏‎ رشته‌‏‎ فارغ‌التحصيل‌‏‎ فولادي‌‏‎ بهرنگ‌‏‎

                                       
.كرد‏‎ خطور‏‎ شما‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎ خلق‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ موقع‌‏‎ چه‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎:س‌‏‎
به‌‏‎ شروع‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آذرماه‌ 80‏‎ از‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ شخصي‌‏‎ blog يك‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ ما‏‎:‎ج‌‏‎
جدي‌‏‎ بطور‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اسفندماه‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ بود ، ‏‎ قانون‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ ايده‌‏‎ كرديم‌‏‎ كار‏‎
به‌‏‎ را‏‎ weblog توليد‏‎ نرم‌افزاري‌‏‎ بسته‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎.‎گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎
نظر‏‎ صرف‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ رايت‌‏‎ كپي‌‏‎ قوانين‌‏‎ رعايت‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ نمائيم‌‏‎ ارائه‌‏‎ بازار‏‎
اين‌‏‎ توانستيم‌‏‎ خردادماه‌ 81‏‎ در 23‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ سرويس‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بحدي‌‏‎.شد‏‎ مواجه‌‏‎ نيز‏‎ خوبي‌‏‎ بسيار‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دهيم‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ اينترنت‌‏‎ بروي‌‏‎ را‏‎ سرويس‌‏‎
با‏‎ همزمان‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ احساس‌‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ دهنده‌‏‎ سرويس‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ ما‏‎ شهريور‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ داديم‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ SQL به‌‏‎ Access از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ بانك‌هاي‌‏‎ سرويس‌دهنده‌‏‎ اين‌‏‎ اختصاص‌‏‎
.شديم‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ جدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎ ما‏‎ تغييرات‌‏‎
اعلام‌‏‎ شهريورماه‌‏‎ تا‏‎ خرداد‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كاربران‌‏‎ رشد‏‎ نرخ‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ امكان‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎:س‌‏‎
.نماييد‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ تصورشان‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌كردند‏‎ رزرو‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ نام‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ كاربران‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎:ج‌‏‎
شايد‏‎ شده‌‏‎ ثبت‌‏‎ مورد‏‎ هزار‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ شود‏‎ خارج‌‏‎ بودن‌‏‎ رايگان‌‏‎ صورت‌‏‎ از‏‎ سرويس‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ و‏‎ هستند‏‎ سيستم‌‏‎ كاربر‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ سه‌‏‎ بالاي‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎بود‏‎ واقعي‌‏‎ آن‌‏‎ درصد‏‎ %فقط 5‏‎
بطور‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ بازديد‏‎ بلاگ‌‏‎ پرشين‌‏‎ سايت‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ تاكنون‌ 459‏/517‏/1‏‎ مردادماه‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ سايت‌‏‎ به‌‏‎ مراجعه‌‏‎ از 000‏/30‏‎ بيش‌‏‎ روزانه‌‏‎ متوسط‏‎
بوده‌ايد‏‎ پروژه‌‏‎ اين‌‏‎ اوليه‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ بنيان‌گذار‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ اظهار‏‎ دوستان‌‏‎ قانون‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎س‌‏‎
.چيست‌‏‎ خودتان‌‏‎ نظر‏‎
نو‏‎ و‏‎ ماندگار‏‎ كاري‌‏‎ كه‌‏‎ رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ به‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ گروه‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎:ج‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ نو‏‎ كاري‌‏‎ داخلي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ بعنوان‌‏‎ داده‌ايم‌‏‎ انجام‌‏‎ واقعا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎
دسترسي‌‏‎ ايران‌‏‎ داخل‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ كاربران‌‏‎ تفكيك‌‏‎ به‌‏‎ پرشين‌بلاگ‌‏‎ كاربران‌‏‎ از‏‎ آماري‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎:س‌‏‎
.داريد‏‎
كاربران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ زيرا‏‎ باشد‏‎ دقيق‌‏‎ كاملا‏‎ نمي‌تواند‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ كاملا‏‎ آمار‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎:ج‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تصور‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ متصل‌‏‎ بلاگ‌‏‎ پرشين‌‏‎ به‌‏‎ خارجي‌‏‎ Backbone طريق‌‏‎ از‏‎ داخلي‌‏‎
.نيست‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ هستند‏‎ خارجي‌‏‎ كاربر‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
لبنان‌‏‎ دهم‌‏‎ رتبه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ هلند‏‎ كانادا ، ‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ منطقي‌‏‎ بسيار‏‎ نيز‏‎ جغرافيائي‌‏‎ جمعيت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎ قرارداد‏‎

                                               

فولادي‌‏‎ بهرنگ‌‏‎                                                           
و‏‎.‎شده‌ايد‏‎ مجوزي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ اجرائي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دچار‏‎ راه‌اندازي‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ آيا‏‎:‎س‌‏‎
مسئولين‌‏‎ از‏‎ مساعدت‌‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ هستيد‏‎ آن‌‏‎ دچار‏‎ هنوز‏‎ يا‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ مرتفع‌‏‎ مشكلات‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
.داريد‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ نمي‌كرديم‌‏‎ فكر‏‎ فني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ بجز‏‎ مشكلات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نداشتيم‌‏‎ تفكري‌‏‎ چنين‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎:ج‌‏‎
داشتن‌‏‎ با‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ مسائل‌‏‎ سپس‌‏‎.‎رسانديم‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎
.هستيم‌‏‎ فعاليت‌‏‎ مشغول‌‏‎ كاربران‌‏‎ بر‏‎ خاصي‌‏‎ قوانين‌‏‎
اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎ بدانيم‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ اخذ‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ مشخصات‌‏‎ كاربران‌‏‎ ثبت‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ شما‏‎:‎س‌‏‎
متقاضيان‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ كاربران‌‏‎ الكترونيكي‌‏‎ پست‌‏‎ آدرس‌‏‎ شما‏‎ آيا‏‎.دارد‏‎ كاربردي‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎
مي‌دهيد؟‏‎ قرار‏‎ اطلاعات‌‏‎
تقريبا‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎ندارد‏‎ خواستاري‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎:‎ج‌‏‎
مانند‏‎ مراكزي‌‏‎ به‌‏‎ آنرا‏‎ مي‌كنند‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ را‏‎ كاربران‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مراكزي‌‏‎ تمامي‌‏‎
مي‌شود‏‎ متصل‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كاربري‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ سايت‌ها‏‎ برخي‌‏‎ يا‏‎ مي‌فروشند ، ‏‎ تبليغاتي‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ بيمه‌‏‎
چه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ علاقه‌مندي‌‏‎ مثال‌‏‎ بطور‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ مشخص‌‏‎ درخواست‌ها‏‎ نوع‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
.دارد‏‎ گرايش‌‏‎ موردي‌‏‎
از‏‎ ما‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.‎نيست‌‏‎ ما‏‎ فعاليت‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نمي‌دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مشخصا‏‎ ما‏‎ اما‏‎
در‏‎ و‏‎ شخصي‌‏‎ ميل‌‏‎ بنابه‌‏‎ را‏‎ اطلاعات‌‏‎ كاربر‏‎ و‏‎ نمي‌گيريم‌‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ فرم‌‏‎ در‏‎ كاربران‌‏‎
.مي‌كند‏‎ وارد‏‎ فرم‌‏‎ در‏‎ مي‌كند‏‎ تصور‏‎ كه‌‏‎ حدودي‌‏‎
استفاده‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ سايت‌‏‎ شمارنده‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ حساس‌اند‏‎ بسيار‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كاربران‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مشكل‌‏‎.‎داشته‌اند‏‎ اعتراض‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كاربران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ شديم‌‏‎ cookies از‏‎
.است‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ مشكل‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ وارد‏‎ ابتدا‏‎ تكنولوژي‌‏‎ پديده‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ مانند‏‎ نيز‏‎ اينترنت‌‏‎
.است‌‏‎ ساخت‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ آنقدر‏‎ و‏‎ چه‌؟‏‎ يعني‌‏‎ آن‌‏‎ سرويس‌‏‎ و‏‎ Agree ment كه‌‏‎ نمي‌دانند‏‎ كاربران‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎
را‏‎ Yes كليد‏‎ فقط‏‎ فارسي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اينترنت‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ و‏‎ نرم‌افزارها‏‎
خواسته‌هاي‌‏‎ داراي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ مطالعه‌‏‎ را‏‎ فارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ Agreement يك‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ فشرده‌اند‏‎
.نمي‌پذيرند‏‎ را‏‎ سايت‌‏‎ قوانين‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ خاصي‌‏‎
درآمدزائي‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيد؟‏‎ ارائه‌‏‎ كاربران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رايگاني‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎:س‌‏‎
.داريد‏‎ خود‏‎ سايت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
كاملا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ subdomin يك‌‏‎ حقيقت‌‏‎ در‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ كاربران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ رايگاني‌‏‎ بخش‌‏‎:ج‌‏‎
بصورت‌‏‎ كاملا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ Kمي‌گيرد 200‏‎ قرار‏‎ كاربر‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ فعلا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ اختصاصي‌‏‎
افزايش‌‏‎ كاربران‌‏‎ درخواست‌‏‎ و‏‎ استقبال‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ Kابتدا 100‏‎ در‏‎ ميزان‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ متني‌‏‎
.است‌‏‎ بلاگها‏‎ ديگر‏‎ برابر‏‎ هم‌ 2‏‎ هنوز‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎
كاربران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آرشيو‏‎ و‏‎ Tempelet و‏‎ خورشيدي‌‏‎ تقويم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎hits ‎‏‏،‏‎commenting سرويس‌هاي‌‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎
چه‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ داريد؟‏‎ كاربران‌‏‎ سايت‌‏‎ محتواي‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كنترلي‌‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎:س‌‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ اعمال‌‏‎ را‏‎ محدوديت‌ها‏‎ و‏‎ كنترل‌‏‎ اين‌‏‎ معياري‌‏‎
خوشبختانه‌‏‎ اما‏‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ عرف‌‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ پر‏‎ كاربر‏‎ كه‌‏‎ موافقت‌نامه‌اي‌‏‎ مورد‏‎ اولين‌‏‎:ج‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ نظارت‌‏‎ بيشترين‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ خودكار‏‎ بصورت‌‏‎ كنترلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اما‏‎.‎نداشتيم‌‏‎ موردي‌‏‎ تاكنون‌‏‎
عمل‌‏‎ موافقت‌نامه‌‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ موجه‌‏‎ اعتراضات‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ و‏‎.‎مي‌پذيرد‏‎ صورت‌‏‎ كاربران‌‏‎ خود‏‎
.مي‌شود‏‎ مسدود‏‎ متخلف‌‏‎ كاربر‏‎ سايت‌‏‎ تكرار‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تذكر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ باشد‏‎ شده‌‏‎

                                           

قانون‌‏‎ سهند‏‎                                                            
داشته‌ايد؟‏‎ سايت‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ تبليغات‌‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ برنامه‌‏‎ كار‏‎ ابتداي‌‏‎ از‏‎ آيا‏‎:‎س‌‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎ نبوديم‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ سرور‏‎ يك‌‏‎ داراي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نبوديم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎:‎ج‌‏‎
ميزان‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎ Persianblog از‏‎ خوبي‌‏‎ استقبال‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اما‏‎ نداشتيم‌‏‎ زيادي‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎
رفت‌‏‎ بالا‏‎ نيز‏‎ سايت‌‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ شد ، ‏‎ ضروري‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ سرور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ بالا‏‎ آن‌‏‎ كاربران‌‏‎
آماده‌سازي‌‏‎ و‏‎ Email ارسال‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ ابتدا‏‎ و‏‎.‎شديم‌‏‎ كشيده‌‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اجبار‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎
.كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ ماهيتي‌‏‎ چه‌‏‎ اينترنتي‌‏‎ تبليغ‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ افكار‏‎
مي‌شوند؟‏‎ استخدام‌‏‎ جديدي‌‏‎ افراد‏‎ آن‌‏‎ آتي‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ يا‏‎ شماست‌‏‎ خود‏‎ بعهده‌‏‎ سايت‌‏‎ توسعه‌‏‎:س‌‏‎
شركت‌‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ انتفاعي‌‏‎ غير‏‎ بصورت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سايتي‌‏‎ بلاگ‌‏‎ پرشين‌‏‎:‎ج‌‏‎
اما‏‎.‎دهد‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ هزينه‌هاي‌‏‎ فقط‏‎ بتواند‏‎ سايت‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ تلاش‌‏‎ سايت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.ندارد‏‎ ما‏‎
و‏‎ اميدواريم‌‏‎ بسيار‏‎ ديگران‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ توسعه‌‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ نيز‏‎ نقطه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎
آينده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انجام‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ جديدي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎.مي‌كنيم‌‏‎ جديداستقبال‌‏‎ پيشنهادهاي‌‏‎ از‏‎
.گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ قرار‏‎ كاربران‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎

Ulead هاي‌‏‎ افزار‏‎ نرم‌‏‎ معرفي‌‏‎
آخر‏‎ قسمت‌‏‎
همراه‌‏‎ تلفن‌‏‎ كاربردي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎


نرم‌افزار‏‎ -‎
Ulead Photo Express M-Style
با‏‎ آن‌‏‎ اشتراك‌‏‎ و‏‎ ويرايش‌‏‎ -عكس‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ مدل‌ 7650‏‎ نوكيا‏‎ گوشي‌هاي‌‏‎ مخصوص‌‏‎ برنامه‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ MMS سرويس‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
رسانه‌اي‌‏‎ چند‏‎ گالري‌هاي‌‏‎


تصوير‏‎ گالري‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
(Ulead Pick-a-Photo)
يك‌ 159‏‎ هر‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ نرم‌افزاري‌‏‎ بسته‌‏‎ در 2‏‎ و‏‎ دسته‌بندي‌‏‎ ذيل‌‏‎ عنوان‌‏‎ در 10‏‎ گالري‌‏‎ اين‌‏‎ تصاوير‏‎
.است‌‏‎ انتخاب‏‎ قابل‌‏‎ دلار‏‎ قيمت‌ 39‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ عنوان‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ارائه‌‏‎ دلار‏‎
مناظر‏‎ -‎شرقي‌‏‎ آنتيكهاي‌‏‎ -‎طبيعت‌‏‎ -گل‌‏‎ و‏‎ جنگل‌‏‎ -حيوانات‌‏‎ و‏‎ سبزيجات‌‏‎ ميوه‌ ، ‏‎ -‎ (‎Texture)‎ الگو‏‎
تصوير‏‎ عنوان‌ 200‏‎ هر‏‎ در‏‎حوادث‌‏‎ -‎توريستي‌‏‎ نقاط‏‎ -‎اقيانوس‌‏‎ و‏‎ كوهستان‌‏‎ -مختلف‌‏‎ فصول‌‏‎ -شهري‌‏‎
.كرد‏‎ مشاهده‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ Ulead سايت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عنوان‌‏‎ هر‏‎ تصاوير‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گردآوري‌‏‎

                                  
(Ulead Pick-a-Video) كليپ‌‏‎ ويدئو‏‎ گالري‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
يك‌ 239‏‎ هر‏‎ قيمت‌‏‎ به‌‏‎ نرم‌افزاري‌‏‎ بسته‌‏‎ در 3‏‎ و‏‎ دسته‌بندي‌‏‎ ذيل‌‏‎ عنوان‌‏‎ در 15‏‎ گالري‌‏‎ اين‌‏‎ تصاوير‏‎
.است‌‏‎ انتخاب‏‎ قابل‌‏‎ دلار‏‎ قيمت‌ 59‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ مجزا‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ارائه‌‏‎ دلار‏‎
-بهار‏‎ مناظر‏‎ -‎آب‏‎ زير‏‎ دنياي‌‏‎ -‎نقل‌ 1‏‎ و‏‎ حمل‌‏‎ -ساحلي‌‏‎ مناظر‏‎ -شهر‏‎ روشنايي‌‏‎ -‎آفتاب‏‎ غروب‏‎ و‏‎ طلوع‌‏‎
-فضايي‌‏‎ بعدي‌‏‎ هندسي‌ 3‏‎ -‎بعدي‌‏‎ عالم‌ 3‏‎ -‎برفي‌‏‎ مناظر‏‎ -شهري‌‏‎ زندگي‌‏‎ -هوايي‌1‏‎ تصاوير‏‎ -‎صنعت‌ 1‏‎
مجازي‌‏‎ واقعيت‌‏‎ -‎سه‌بعدي‌‏‎ مايعات‌‏‎
هر‏‎ در‏‎مي‌باشد‏‎ xحالت‌ 120160‏‎ در‏‎ كليپ‌‏‎ هر‏‎ پيش‌نمايش‌‏‎ و‏‎ PAL يا‏‎ NTSC مد‏‎ در‏‎ ويدئويي‌‏‎ قالب‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ كليپ‌‏‎ عنوان‌ 15‏‎
(Ulead- Pick-a-Sound) اصوات‌‏‎ گالري‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
شده‌‏‎ آماده‌‏‎ صوتي‌‏‎ فايل‌‏‎ و 90‏‎ دلار‏‎ قيمت‌ 59‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ عنوان‌‏‎ در 6‏‎ گالري‌‏‎ اين‌‏‎ كليپ‌‏‎ موسيقي‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎
imira.com
آرشيو‏‎ ايجاد‏‎ امكان‌‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ imira Screening و‏‎ imira Editing و‏‎ imira Album محصول‌‏‎ با 3‏‎
فيلتر‏‎ و‏‎ اينترانت‌‏‎ در‏‎ سرور‏‎ روي‌‏‎ آرشيو‏‎ تصاوير‏‎ ويرايش‌‏‎ امكان‌‏‎ -‎اينترانت‌‏‎ در‏‎ سرور‏‎ روي‌‏‎ تصويري‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ كاربر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دريافتي‌‏‎ E-mail كردن‌‏‎

كرد‏‎كار‏‎ آنها‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ شركتهايي‌‏‎ بهترين‌‏‎
Tdindustries شركت‌‏‎
تجاري‌‏‎ ساز‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎:فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎
چهارم‌‏‎:‎رتبه‌‏‎
ششم‌‏‎:‎گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ رتبه‌‏‎
دلار‏‎ ميليون‌‏‎ درآمد205‏‎
آمريكا7‏‎ در‏‎ سايت‌‏‎ تعداد‏‎
آمريكا1368‏‎ در‏‎ كارمندان‌‏‎ تعداد‏‎
-:ازآمريكا‏‎ خارج‌‏‎ تعدادكارمندان‌‏‎
%مشاغل‌7‏‎ رشد‏‎
جديد95‏‎ مشاغل‌‏‎
استخدام‌971 ، 1‏‎ داوطلب‏‎
دلار‏‎ حقوق‌ 000‏/45‏‎ با‏‎ پروژه‌‏‎ مدير‏‎:درخواست‌‏‎ بيشترين‌‏‎ با‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ شغل‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ حرفه‌اي‌32‏‎ آموزش‌‏‎
www.tdindustries.com:اينترنت‌‏‎ سايت‌‏‎ نشاني‌‏‎

Synovus Financial corp شركت‌‏‎
مالي‌‏‎ سرويس‌هاي‌‏‎:‎فعاليت‌‏‎ زمينه‌‏‎
پنجم‌‏‎:‎رتبه‌‏‎
هشتم‌‏‎:‎گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ رتبه‌‏‎
دلار‏‎ ميليون‌‏‎ درآمد395 ، 1‏‎
آمريكا442‏‎ در‏‎ سايت‌‏‎ تعداد‏‎
آمريكا995 ، 10‏‎ در‏‎ كارمندان‌‏‎ تعداد‏‎
آمريكا27‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ كارمندان‌‏‎ تعداد‏‎
%مشاغل‌4‏‎ رشد‏‎
جديد474‏‎ مشاغل‌‏‎
استخدام‌6831‏‎ داوطلب‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ دلار‏‎ حقوق‌ 000‏/41‏‎ با‏‎ ارشد‏‎ برنامه‌نويس‌‏‎ تحليلگر‏‎:‎درخواست‌‏‎ بيشترين‌‏‎ با‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ شغل‌‏‎
سال‌‏‎ در‏‎ ساعت‌‏‎ حرفه‌اي‌52‏‎ آموزش‌‏‎
www. synovus.com:اينترنت‌‏‎ سايت‌‏‎ نشاني‌‏‎

انفورماتيك‌‏‎ مشاغل‌‏‎
سوم‌‏‎ قسمت‌‏‎
و‏‎ MIS بر‏‎ تسلط‏‎ رايانه‌ ، ‏‎ علوم‌‏‎ ليسانس‌‏‎ حداقل‌‏‎ داشتن‌‏‎ با‏‎ اطلاعات‌‏‎ فناوري‌‏‎ يا‏‎ انفورماتيك‌‏‎ مدير‏‎
اجرايي‌‏‎ تجربه‌‏‎ وبايد‏‎ بوده‌‏‎ مسلط‏‎ نيز‏‎ سخت‌افزار‏‎ و‏‎ نرم‌افزار‏‎ شبكه‌ ، ‏‎ اصول‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ Project
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ كافي‌‏‎
انفورماتيك‌‏‎ مركز‏‎ مدير‏‎
حداكثر‏‎ ميانگين‌‏‎ حداقل‌‏‎ كشور‏‎
‎‏‏481 ، 173 ، 99‏‎
‎‏‏185 ، 802 ، 2‏‎
‎‏‏134 ، 412‏‎
‎‏‏556 ، 115‏‎
‎‏‏449 ، 84‏‎
‎‏‏000 ، 946 ، 406 ، 111‏‎
‎‏‏478 ، 172‏‎
‎‏‏051 ، 518 ، 84‏‎
‎‏‏090 ، 388 ، 2‏‎
‎‏‏230 ، 351‏‎
‎‏‏480 ، 98‏‎
‎‏‏970 ، 71‏‎
‎‏‏000 ، 724 ، 943 ، 94‏‎
‎‏‏990 ، 146‏‎
‎‏‏492 ، 680 ، 55‏‎
‎‏‏274 ، 573 ، 1‏‎
‎‏‏391 ، 231‏‎
‎‏‏879 ، 64‏‎
‎‏‏414 ، 47‏‎
‎‏‏000 ، 611 ، 638 ، 62‏‎
‎‏‏837 ، 96‏‎

تهران‌‏‎ -‎ايران‌‏‎
اسلام‌آباد‏‎ -‎پاكستان‌‏‎
دبي‌‏‎ -‎عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
آنجلس‌‏‎ لوس‌‏‎ -آمريكا‏‎
لندن‌‏‎ -‎انگليس‌‏‎
آنكارا‏‎ -‎تركيه‌‏‎
برلين‌‏‎ -‎آلمان‌‏‎


انفورماتيك‌‏‎ مركز‏‎ مدير‏‎

زندگي‌‏‎ هزينه‌‏‎ پرداختي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ سالانه‌‏‎ سود‏‎ پاداش‌‏‎ كشور‏‎
‎‏‏131 ، 845 ، 88‏‎
‎‏‏524 ، 331 ، 2‏‎
‎‏‏855 ، 372‏‎
‎‏‏245 ، 100‏‎
‎‏‏256 ، 77‏‎
‎‏‏000 ، 187 ، 380 ، 99‏‎
‎‏‏70 ، 176‏‎
‎‏‏845 ، 028 ، 100‏‎
‎‏‏178 ، 839 ، 2‏‎
‎‏‏495 ، 419‏‎
‎‏‏349 ، 126‏‎
‎‏‏184 ، 85‏‎
‎‏‏000 ، 209 ، 738 ، 112‏‎
‎‏‏286 ، 174‏‎
‎‏‏8‏/2‏‎%
‎‏‏3‏/3‏‎%
‎‏‏8‏/3‏‎%
‎‏‏7‏/12‏‎%
‎‏‏8‏/2‏‎%
‎‏‏2‏/3‏‎%
‎‏‏0‏/3‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%
‎‏‏6‏/15‏‎%

تهران‌‏‎ -‎ايران‌‏‎
اسلام‌آباد‏‎ -‎پاكستان‌‏‎
دبي‌‏‎ -‎عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
آنجلس‌‏‎ لوس‌‏‎ -آمريكا‏‎
لندن‌‏‎ -‎انگليس‌‏‎
آنكارا‏‎ -‎تركيه‌‏‎
برلين‌‏‎ -‎آلمان‌‏‎


.مي‌باشد‏‎ سالانه‌‏‎ هزينه‌‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ ارقام‌‏‎ -
.مي‌باشد‏‎ كمتر‏‎ بعضا‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ غيردولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ حقوق‌‏‎ -‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گزارش‌‏‎ سالانه‌‏‎ سود‏‎ و‏‎ پاداش‌‏‎ افزايش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حقوق‌‏‎ ميانگين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ پرداختي‌‏‎ مجموع‌‏‎ -
.مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎ هر‏‎ شنبه‌‏‎ و‏‎ Xe نرخ‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎ پول‌‏‎ برابري‌‏‎ نرخ‌‏‎ -
.مي‌شود‏‎ مقايسه‌‏‎ حقوق‌‏‎ ميانگين‌‏‎ با‏‎ زندگي‌‏‎ هزينه‌‏‎ -‎
.نمي‌باشد‏‎ مقاله‌‏‎ يك‌‏‎ ترجمه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ استخراج‌‏‎ The Wall Street Journal مجله‌‏‎ از‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ -
                                              


اينترنت‌‏‎ دنياي‌‏‎

پلاستيك‌‏‎ آلات‌تزريق‌‏‎ ماشين‌‏‎                               

www.changshengda.com

www.brilliantmachine.com.hk 

www.kenplas.com/imm 

www.parker.com.tw 

www.toshiba-machine.co.jp/english/index.html 

www.sodickimm.com 

www.omc-injection.com.tw 

www.dme.net/dme/index2.html 

www.autotex-robot.com 

www.techgroup.com 

www.durdene.com 

www.eps-mold.com 

www.engelmachinery.com 

www.welltec.com 

www.pittsplas.com/index.html

www.bruceplastics.com

 


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.