شماره‌ 2973‏‎ ‎‏‏،‏‎Feb. 4, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 15‏‎ سه‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Oil
Banking and Stocks
Business
Transportation
Theatre
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Musical
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Informatic
Last Page
كارگردان‌ ، دوفيلم‌‏‎ يك‌‏‎
شيطان‌‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ تابلويي‌‏‎
پزشك‌‏‎ تا‏‎ ژاكوب‏‎ ژيل‌‏‎ از‏‎
گذشته‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ نو‏‎ زباني‌‏‎
هياتي‌‏‎ جشنواره‌‏‎

ساده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎

آبادان‌‏‎ در‏‎ امني‌‏‎ جاي‌‏‎
سينما‏‎ حاشيه‌‏‎
ياكودكانه‌‏‎ خشونت‌آميزخانوادگي‌‏‎

فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ شب‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ آفت‌‏‎

سينمايي‌‏‎ سينمايي‌پاتوق‌‏‎ محافل‌‏‎

شيطان‌‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ تابلويي‌‏‎
تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
زاده‌‏‎ صرافي‌‏‎ حامد‏‎
مارگريتا‏‎ و‏‎ مرشد‏‎ رمان‌‏‎ جذابيت‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
كه‌‏‎ طوري‌‏‎ است‌‏‎ غيرواقعي‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ تلفيق‌‏‎
نشويد‏‎ تلفيق‌‏‎ اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ شما‏‎
سراغ‌‏‎
صبارفتيم‌‏‎ حسن‌‏‎
اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
هست‌‏‎ فيلمبردار‏‎ هم‌‏‎
نقاش‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎
كردم‌‏‎ فكر‏‎ بنابراين‌‏‎
دارم‌‏‎ نياز‏‎ مي‌گنجد‏‎ تخيلش‌‏‎ در‏‎ نقاش‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ تصوري‌‏‎ به‌‏‎
بگيرم‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ كارگردان‌هاي‌‏‎ جسورترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ ديگر‏‎ حال‌‏‎ شايد‏‎
به‌‏‎ و‏‎ _ عشق‌‏‎ مسلخ‌‏‎ _ جنگ‌‏‎ درباره‌‏‎ تلخ‌‏‎ بسيار‏‎ فيلمي‌‏‎ ساختن‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.كنيم‌‏‎ قلمداد‏‎ انقلاب‏‎
است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ ليلي‌‏‎ _ جنگ‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ كمدي‌‏‎ عرصه‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ وارد‏‎ امروز ، ‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ نيامدن‌اش‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎
دوران‌‏‎ _ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ فراري‌‏‎ دختران‌‏‎ درباره‌‏‎ تلخ‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ سريالي‌‏‎ ساخت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎_
مرشد‏‎" رمان‌‏‎ انتخاب‏‎ آخر‏‎ در‏‎ و‏‎ _ باد‏‎ فرش‌‏‎ _ ژاپني‌‏‎ گروهي‌‏‎ با‏‎ فرش‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلمي‌‏‎ ساختن‌‏‎ _ سركشي‌‏‎
كند‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ ادعايمان‌‏‎ بتواند‏‎ _ كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎ _ فيلمش‌‏‎ آخرين‌‏‎ براي‌‏‎ "مارگريتا‏‎ و‏‎
نو‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ براي‌‏‎ تبريزي‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ نشان‌دهنده‌‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎
سخت‌ترين‌‏‎ "ملاقلي‌پور‏‎ رسول‌‏‎" مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ او‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ندارد‏‎ ابايي‌‏‎ اصلا‏‎
جزو‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ اثبات‌‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ اما‏‎كرد‏‎ پيدا‏‎ گفت‌وگو‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ بتوان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎
تا‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ بود‏‎ خاموش‌‏‎ يا‏‎ بود ، ‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ موبايلش‌‏‎ يا‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ سخت‌ترين‌هاست‌ ، ‏‎
همزمان‌‏‎ كاركردن‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ بدهيم‌ ، ‏‎ حق‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ البته‌‏‎)‎ نبود‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ بامداد‏‎ ساعت‌ 301‏‎
با‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎(نمي‌گذارد‏‎ باقي‌‏‎ بودن‌‏‎ دسترس‌‏‎ در‏‎ براي‌‏‎ وقتي‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پروژه‌‏‎ سه‌‏‎ روي‌‏‎
و‏‎ كرديم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ درباره‌‏‎ ساعت‌‏‎ مدت‌ 3‏‎ به‌‏‎ خانه‌اش‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ او‏‎ زحمت‌‏‎ هزار‏‎
كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ براي‌‏‎ گزينه‌‏‎ سخت‌ترين‌‏‎ ملاقلي‌پور‏‎ رسول‌‏‎ دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ هنوز‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎)‎
به‌‏‎ مرا‏‎ توجه‌‏‎ تبريزي‌‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎.‎(‎نمي‌كند‏‎ گفت‌وگو‏‎ شما‏‎ با‏‎ كرديد‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ او‏‎ وقتي‌‏‎
همان‌‏‎ ديده‌ايد ، ‏‎ زياد‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ژاپني‌‏‎ سريال‌هاي‌‏‎ در‏‎ احتمالا‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چيزي‌‏‎ كرد‏‎ جلب‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ زنگي‌‏‎ آرام‌‏‎ صداي‌‏‎ نسيم‌ ، ‏‎ وزيدن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ آويزان‌‏‎ خانه‌هايشان‌‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اينسرتي‌‏‎ ما‏‎ ژاپني‌‏‎ سريال‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ قطعا‏‎ كه‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ همان‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ گوشمان‌‏‎
زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آويزان‌‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ خانه‌‏‎ لوسترهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ شي‌‏‎ اين‌‏‎.‎ديده‌ايم‌‏‎
دو‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" و‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎" با‏‎ تبريزي‌‏‎.است‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ سفر‏‎ يادگار‏‎
آماده‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ "سركشي‌‏‎ دوران‌‏‎" سينمايي‌‏‎ نسخه‌‏‎ مي‌توانست‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلمي‌هاي‌‏‎
متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ فضايي‌‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" و‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎" اما‏‎ مي‌شد ، ‏‎ ركوردار‏‎ ديگر‏‎ كند‏‎
در‏‎ مي‌گويند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ تبريزي‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ و‏‎ عكس‌ها‏‎ حداقل‌‏‎.‎دارند‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎
.هستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلمي‌‏‎ با‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎"
***                                                            

؟‏‎...جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ سه‌‏‎ شويد ، ‏‎ ركورددار‏‎ امسال‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ گويا‏‎ تبريزي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎*
شايد‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ تلاش‌‏‎ خيلي‌‏‎ اگر‏‎ ديگر ، ‏‎ كار‏‎ دو‏‎ اما‏‎دارم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ براي‌‏‎ آماده‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎:تبريزي‌‏‎
فيلم‌‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ حاضر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ صددرصد‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ ولي‌‏‎.‎برسانيم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ بتوانيم‌‏‎ را‏‎ يكي‌‏‎
مراحل‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ چگونه‌‏‎ اوضاع‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ بستگي‌‏‎ بعدي‌‏‎ كار‏‎ شدن‌‏‎ حاضر‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎"
نيستم‌‏‎ مايل‌‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎ اميدوار‏‎ خيلي‌‏‎.‎باشم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ پيش‌‏‎ چگونه‌‏‎ تدوين‌‏‎
فكر‏‎ اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ولي‌‏‎ باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ كار‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎
نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" خصوص‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ اول‌‏‎ نمايش‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ جاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
نمي‌رسد‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ قطعا‏‎ "سركشي‌‏‎ دوران‌‏‎".‎مي‌كنيم‌‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎ تلاش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ "كن‌‏‎
دارد ، ‏‎ كه‌‏‎ موضوعي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ جشنواره‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ اما‏‎
.كنيم‌‏‎ آماده‌‏‎
.بگوييد‏‎ ‎‏‏،‏‎"باد‏‎ فرش‌‏‎" شدن‌‏‎ ساخته‌‏‎ جريان‌‏‎ درباره‌‏‎ كمي‌‏‎*
شركت‌‏‎ نماينده‌‏‎ طرف‌‏‎.‎ژاپني‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ بين‌‏‎ بود‏‎ مشتركي‌‏‎ پروژه‌‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎"
"ماسودا‏‎" خانم‌‏‎ و‏‎ "ياماشيتا‏‎" آقاي‌‏‎ ژاپني‌‏‎ شركت‌‏‎ نماينده‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ "نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎" آقاي‌‏‎ ايراني‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ ايراني‌‏‎ فرش‌هاي‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ داستانش‌‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ طرح‌‏‎ موضوعي‌‏‎ اينها‏‎.‎بودند‏‎
اين‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ برقرار‏‎ تماس‌‏‎ "نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎" آقاي‌‏‎ با‏‎
و‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ اسم‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ توصيه‌‏‎ شركت‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ كارگردان‌‏‎ چند‏‎ طريقي‌ ، ‏‎ از‏‎.‎مي‌گشتند‏‎ طرح‌‏‎
‎‏‏،‏‎"گلپريان‌‏‎" خانم‌‏‎.‎دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ من‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ داشتند ، ‏‎ "نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎" آقاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مشورتي‌‏‎ طي‌‏‎
هستند ، ‏‎ هم‌‏‎ زبردستي‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ مترجم‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ هواداران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
.داشتند‏‎ من‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مقدماتي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎
ژاپني‌ ، ‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎.‎بدهند‏‎ را‏‎ طرحشان‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ برگشتن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
.رسيديم‌‏‎ كلي‌‏‎ ايده‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ صحبت‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎ آقاي‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎
داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ فضايشان‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎
فيلم‌هايي‌‏‎ آنها‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ معرفي‌‏‎ ژاپني‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎
چند‏‎ و‏‎ "چكمه‌‏‎" و‏‎ "نياز‏‎" فيلم‌‏‎ خودم‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎.‎مي‌خواستم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ بودند‏‎
.نكرد‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ زد‏‎ اتود‏‎ چند‏‎ ژاپني‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎.كردم‌‏‎ معرفي‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌‏‎

                                     
حال‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ اصلا‏‎ است‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ كه‌‏‎ بخشي‌‏‎ ديدم‌‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ نوشتند‏‎ مفصل‌‏‎ نسبتا‏‎ خلاصه‌‏‎ چند‏‎
فيلمنامه‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كنيم‌‏‎ اعلام‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ گرفتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎ شجاع‌نوري‌‏‎ آقاي‌‏‎ مشورت‌‏‎ با‏‎.‎ندارد‏‎ خوبي‌‏‎
از‏‎ بايد‏‎ و‏‎ برنمي‌آيد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ ژاپني‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ كنم‌‏‎ كار‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ خوبي‌‏‎
ولي‌‏‎ رفتيم‌‏‎ مختلف‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ سراغ‌‏‎.‎كردند‏‎ موافقت‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ بگيريم‌‏‎ كمك‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلمنامه‌نويس‌‏‎ يك‌‏‎
اولين‌‏‎ كه‌‏‎ رفتيم‌‏‎ نيز‏‎ "سليماني‌‏‎" آقاي‌‏‎ سراغ‌‏‎.‎كنند‏‎ قبول‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ نتوانستند‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ گرفتاري‌‏‎
گرفتيم‌‏‎ تصميم‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ را‏‎ توصيه‌شان‌‏‎ "نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎" آقاي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ايشان‌‏‎ چنيني‌‏‎ اين‌‏‎ تجربه‌‏‎
.كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ جزئياتش‌‏‎ و‏‎ كلي‌‏‎ ايده‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ بدهيم‌‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ جمعي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ دستيار‏‎ كه‌‏‎ چاركچيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ شجاع‌‏‎ آقاي‌‏‎ بودم‌ ، ‏‎ من‌‏‎ جمع‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اعضاي‌‏‎
.سليماني‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ من‌‏‎ برنامه‌ريز‏‎
كه‌‏‎ رسيدند‏‎ مشخصي‌‏‎ چارچوب‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ صحبت‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ متوالي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نفره‌ ، ‏‎ پنج‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ كرديم‌‏‎ ترجمه‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ شد ، ‏‎ كامل‌‏‎ كه‌‏‎ كار‏‎.‎شود‏‎ ختم‌‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ شروع‌‏‎ كجا‏‎ از‏‎ داستان‌‏‎
فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ "سليماني‌‏‎" آقاي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ موافقت‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎فرستاديم‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ براي‌‏‎
داديم‌‏‎ "مقصودي‌‏‎" آقاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ سفارشي‌‏‎.‎رسيديم‌‏‎ نهايي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ گروه‌‏‎ نظارت‌‏‎ با‏‎
حال‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شد‏‎ معطوف‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ ايشان‌‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎ دوباره‌نويسي‌‏‎ اينكه‌‏‎ بابت‌‏‎
بعد‏‎ و‏‎:نوشتند‏‎ "سليماني‌‏‎ آقاي‌‏‎" را‏‎ اصلي‌‏‎ چارچوب‏‎ اما‏‎.‎داشت‌‏‎ صحنه‌‏‎ كه‌‏‎ ديالوگ‌هايي‌‏‎ و‏‎ صحنه‌ها‏‎
.فيلمبرداري‌‏‎ به‌‏‎ رسيديم‌‏‎
حس‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"ايراني‌‏‎ فرش‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ طرح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بگذرد‏‎ فضا‏‎ دو‏‎ در‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ فرموديد‏‎ شما‏‎*
...آمده‌‏‎ "رودخانه‌‏‎ قصه‌هاي‌‏‎" از‏‎ مقدمه‌اش‌‏‎ قضيه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كردم‌‏‎
خيلي‌‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ كار‏‎ را‏‎ "رودخانه‌‏‎ قصه‌هاي‌‏‎" سريال‌‏‎ كه‌‏‎ موقع‌‏‎ آن‌‏‎ هست‌‏‎ يادم‌‏‎ باشد ، ‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎
دو‏‎ يا‏‎ دختر‏‎ دو‏‎ و‏‎ شود‏‎ برقرار‏‎ بچه‌ها‏‎ بين‌‏‎ ارتباطي‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ اصرار‏‎ "فيلم‌‏‎ سيما‏‎" مسئولين‌‏‎ به‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ مالزيايي‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎ باشد ، ‏‎ ايراني‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ مثلا‏‎.‎پسر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ باشد‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ نگيريم‌‏‎ پسر‏‎
خيلي‌‏‎ برايم‌‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ پخش‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ حالتي‌‏‎ چنين‌‏‎ چون‌‏‎ نكردند‏‎ قبول‌‏‎ اما‏‎.برعكس‌‏‎
كه‌‏‎ عاطفي‌‏‎ رابطه‌‏‎.زد‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ ناگفته‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ طوري‌‏‎ اين‌‏‎ چون‌‏‎ بود‏‎ خوشحال‌كننده‌‏‎
دختر‏‎ دو‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ مطالب‏‎ گوياي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌شود‏‎ برقرار‏‎ پسر‏‎ و‏‎ دختر‏‎ بين‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ اميدواركننده‌‏‎ برايم‌‏‎ خيلي‌‏‎ قضيه‌‏‎ وجه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابراين‌‏‎كرد‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ پسر‏‎ يا‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ پسر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ژاپني‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎.‎بكنيم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ توانستيم‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ خوشحال‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ هم‌‏‎ خيلي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ نزديك‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ قصه‌‏‎ طول‌‏‎
از‏‎ داستان‌‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ قصه‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ بدهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ اينجا‏‎ نتوانستيم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ برمي‌گرديم‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ برمي‌گردد‏‎ ماجراها‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ ژاپن‌‏‎
يك‌‏‎.‎هستند‏‎ معروف‌‏‎ "اماتسوري‌‏‎" به‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ جشن‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎.‎ژاپن‌‏‎
برگزار‏‎ سال‌‏‎ از‏‎ به‌خصوصي‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ معروف‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ "اماتسوري‌‏‎"
در‏‎.‎نمي‌شود‏‎ داده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ اجازه‌‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎.است‌‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
بزرگي‌‏‎ ارابه‌هاي‌‏‎ جشن‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎تلويزيوني‌‏‎ كانال‌‏‎ چند‏‎ مگر‏‎ برود‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ جشن‌‏‎ روز‏‎
از‏‎ بزرگي‌‏‎ پرده‌هاي‌‏‎ اين‌ها‏‎ روي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ "داشي‌‏‎" اسم‌‏‎ به‌‏‎ ارابه‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎ دارد‏‎ وجود‏‎
رابطه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ پيش‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ صد‏‎ چند‏‎.هستند‏‎ قديمي‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ وجود‏‎ اسطوره‌اي‌‏‎ نقاشي‌هاي‌‏‎
اينكه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ها‏‎"اماتسوري‌‏‎" از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ برقرار‏‎ ژاپني‌ها‏‎ با‏‎ ايراني‌‏‎ تجار‏‎ كه‌‏‎
قصه‌‏‎ شروع‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ ايده‌‏‎.‎بودند‏‎ كرده‌‏‎ آويزان‌‏‎ ايراني‌‏‎ فرش‌‏‎ يك‌‏‎ كنند‏‎ آويزان‌‏‎ ژاپني‌‏‎ پرده‌‏‎
يك‌‏‎ حاضر‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ "اماتسوري‌‏‎" برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ ژاپني‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ همين‌‏‎
به‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ قصه‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎كند‏‎ آويزان‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ فرش‌‏‎
.مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ را‏‎ فرشي‌‏‎ بافت‌‏‎ سفارش‌‏‎ ايراني‌ها‏‎
است‌؟‏‎ درست‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ طنزي‌‏‎ فضاي‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ حس‌‏‎ ديده‌ام‌ ، ‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عكس‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎*
.بله‌‏‎
شدند؟‏‎ انتخاب‏‎ بازيگر‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بعد‏‎ يا‏‎ بودند‏‎ مشاور‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎*
.كنند‏‎ بازي‌‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ كرديم‌‏‎ فكر‏‎ اول‌‏‎ از‏‎

                                        
گرفتيد؟‏‎ تست‌‏‎ آنجا‏‎ آيا‏‎ بود؟‏‎ اساس‌‏‎ چه‌‏‎ بر‏‎ ژاپني‌‏‎ بازيگران‌‏‎ انتخاب‏‎*
كه‌‏‎ دختر‏‎ تعدادي‌‏‎ دختر ، ‏‎ نقش‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ رفتيم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ حدود 10‏‎
فرستادند‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ ضبط‏‎ ويدئويي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ تست‌شان‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ ديده‌‏‎ بازيگري‌‏‎ آموزش‌‏‎
صحبت‌‏‎ او‏‎ با‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ دختر‏‎ با‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ سفري‌‏‎ بعد‏‎كردم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ او‏‎ من‌‏‎ و‏‎
بد‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تحميل‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بازيگري‌‏‎ تنها‏‎.كردم‌‏‎ انتخاب‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ بازيگرهاي‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎
مرد‏‎ نقش‌‏‎ براي‌‏‎.شدند‏‎ معرفي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ محبوبيتشان‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ "كودو‏‎ يوكي‌‏‎" خانم‌‏‎ نبود ، ‏‎
آمده‌‏‎ كنار‏‎ شرايط‏‎ با‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ بودند‏‎ افتاده‌اي‌‏‎ و‏‎ خاكي‌‏‎ و‏‎ شريف‌‏‎ مرد‏‎ كه‌‏‎ "انكي‌‏‎" آقاي‌‏‎
در‏‎ چون‌‏‎ داشتيم‌‏‎ مشكل‌‏‎ "كودو‏‎ يوكي‌‏‎" خانم‌‏‎ با‏‎ مقداري‌‏‎ كار‏‎ ابتداي‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ بودند‏‎
و‏‎ بگيريم‌‏‎ را‏‎ روحيه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ برخورد‏‎ هاليوودي‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ بودند‏‎ خاصي‌‏‎ عوالم‌‏‎
داشته‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خواسته‌‏‎ آرايش‌‏‎ و‏‎ لباس‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ او‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جوري‌‏‎ چه‌‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ توضيح‌‏‎ برايش‌‏‎
.است‌‏‎ "جارموش‌‏‎ جيم‌‏‎" "اسرارآميز‏‎ قطار‏‎" فيلم‌‏‎ خانم‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎.‎باشد‏‎
داشتيد؟‏‎ هم‌‏‎ ژاپني‌‏‎ مشاور‏‎*
ولي‌‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ هم‌‏‎ "گلپريان‌‏‎" خانم‌‏‎ البته‌‏‎.داشتم‌‏‎ دستيار‏‎ يك‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎
در‏‎ همين‌طور‏‎ و‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ بسيار‏‎ لوكيشن‌ها‏‎ انتخاب‏‎ در‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ دستياري‌‏‎
كه‌‏‎ موقعي‌‏‎.‎بودند‏‎ ژاپن‌‏‎ BBC شبكه‌‏‎ مستندساز‏‎ دستيار‏‎ اين‌‏‎.‎بازيگرها‏‎ با‏‎ كردنم‌‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎
.فيلمبردار‏‎ -‎ پويا‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ من‌ ، ‏‎ جز‏‎ بودند‏‎ ژاپني‌‏‎ گروه‌‏‎ همه‌‏‎ ژاپن‌‏‎ رفتيم‌‏‎
نداشتيد؟‏‎ ژاپني‌‏‎ بازيگران‌‏‎ هدايت‌‏‎ براي‌‏‎ مشكلي‌‏‎*
با‏‎ و‏‎ گرفتيم‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ ما‏‎ چون‌‏‎ بودند ، ‏‎ ما‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بچه‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ "انكي‌‏‎" آقاي‌‏‎.‎اصلا‏‎
براي‌‏‎ رفتيم‌ ، ‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ بنابراين‌‏‎.بودند‏‎ افتاده‌‏‎ راه‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ هدايتي‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ در‏‎ كار‏‎ روزهاي‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ "انكي‌‏‎" آقاي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ گرفتن‌‏‎
چون‌‏‎ نداشتيم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎بگويم‌‏‎ (حركت‌‏‎ و‏‎ دوربين‌‏‎ -‎ صدا‏‎) من‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ پلان‌هاي‌‏‎
.داشتيم‌‏‎ مشكل‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎ "كودو‏‎ يوكي‌‏‎" خانم‌‏‎ با‏‎ فقط‏‎ بودند‏‎ افتاده‌‏‎ راه‌‏‎ ديگر‏‎
تدوين‌؟‏‎ و‏‎ كشيد؟‏‎ طول‌‏‎ چقدر‏‎ فيلمبرداري‌‏‎*
.كشيد‏‎ طول‌‏‎ روز‏‎ ده‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ كلا 2‏‎
ژاپن‌؟‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ معرفي‌‏‎ براي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ توريستي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ آيا‏‎*
را‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎دارد‏‎ ژاپن‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ همگوني‌هايي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ معرفي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎
و‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ژاپني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ شده‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ اجزاي‌‏‎ هم‌‏‎.مي‌بينيد‏‎ فرش‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ تقابل‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اجزايي‌‏‎ هم‌‏‎
بود؟‏‎ چگونه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ استقبال‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ خارجي‌‏‎ نمايش‌‏‎*
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ ماه‌‏‎ خرداد‏‎ ژاپن‌ ، ‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اكران‌‏‎شد‏‎ پخش‌‏‎ امسال‌‏‎ توكيو‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎
توكيو‏‎ جشنواره‌‏‎ ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اول‌‏‎ نمايش‌‏‎ در‏‎.‎ايران‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ بااكران‌‏‎ همزمان‌‏‎ تقريبا‏‎ است‌‏‎
در‏‎ و‏‎ مي‌خنديدند‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ قسمت‌هايي‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ تصور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ استقبال‌‏‎ بود ، ‏‎
ايراني‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ نمايش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.‎مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ و‏‎ مي‌شدند‏‎ ساكت‌‏‎ كاملا‏‎ جاهايي‌‏‎
يكساني‌‏‎ و‏‎ همگون‌‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ ايراني‌ها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ جالب‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎
.دادند‏‎ نشان‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ "پويا‏‎" آقاي‌‏‎*
را‏‎ ايشان‌‏‎ قبلي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ يعني‌‏‎ داشتند‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قبلي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎
مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ بربيايند‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ ايشان‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎بودم‌‏‎ ديده‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ نزديك‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ "پويا‏‎" آقاي‌‏‎ حسن‌‏‎.‎بياييم‌‏‎ كنار‏‎ خوب‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎
تصوير‏‎ نحو‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ امكانات‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ همكاري‌‏‎ كارگردان‌‏‎
.است‌‏‎ ويژگي‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎.‎بگيرند‏‎ را‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎
نكرده‌‏‎ خسته‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎.‎.‎.‎"كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" فيلم‌‏‎ اما‏‎*
است‌؟‏‎
مي‌شود‏‎ پيشنهاد‏‎ فيلمنامه‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مواقعي‌‏‎ چون‌‏‎.‎بودم‌‏‎ ناچار‏‎ ولي‌‏‎ شدم‌‏‎ خسته‌‏‎ خيلي‌‏‎
فرش‌‏‎" درمورد‏‎ اما‏‎ نروي‌‏‎ سمتشان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهي‌‏‎ ترجيح‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎نيستند‏‎ خوب‏‎ فيلمنامه‌ها‏‎ ولي‌‏‎
كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ روي‌‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌توانستم‌‏‎ بنابراين‌‏‎ نبود ، ‏‎ كار‏‎ در‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎ چون‌‏‎ پروژه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ "باد‏‎
در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ تجربه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ قضيه‌‏‎ ديگر‏‎ وجه‌‏‎ منتها‏‎.‎كنم‌‏‎ دخالت‌‏‎ بيافتد‏‎ اتفاق‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
براي‌‏‎.‎نمي‌شد‏‎ رد‏‎ مي‌دادند‏‎ پيشنهاد‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ اصولا‏‎.‎بود‏‎ سينما‏‎ عرصه‌‏‎
سابقه‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌افتد‏‎ كه‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ حداقل‌‏‎ اينكه‌‏‎
بنابراين‌‏‎ شود‏‎ پيدا‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ توسط‏‎ خاصي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ مي‌شد‏‎ باعث‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎
و‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ ظاهرا‏‎ البته‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ قبول‌‏‎ شود‏‎ پيشنهاد‏‎ اگر‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎.كردم‌‏‎ استقبال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ديگري‌‏‎ كشور‏‎ با‏‎ ديگري‌‏‎ مشترك‌‏‎ پروژه‌‏‎ براي‌‏‎ صحبت‌هايي‌‏‎
خستگي‌‏‎ علي‌رغم‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ جذابيت‌‏‎ قدري‌‏‎ به‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ كردم‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ دومي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ "مارگريتا‏‎ و‏‎ مرشد‏‎" رمان‌‏‎ براساس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ جذاب‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎.‎كردم‌‏‎ قبول‌‏‎
نتوانستم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ عالي‌‏‎ هم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎.‎دارد‏‎ غريبي‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ فضاي‌‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ اصولا‏‎ بود ، ‏‎
هم‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ كاملا‏‎ دنيايي‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ متفاوت‌‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ كاملا‏‎ كار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎.‎بدهم‌‏‎ منفي‌‏‎ جواب‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎" به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ طنز‏‎ فضاي‌‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" فيلم‌‏‎.‎دارند‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ نقد‏‎ نوع‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ شدن‌‏‎ فهميده‌‏‎ بهتر‏‎ براي‌‏‎ طنز‏‎ فضاي‌‏‎
.بسازند‏‎ فيلم‌‏‎ "مارگريتا‏‎ و‏‎ مرشد‏‎" براساس‌‏‎ داشتند‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اند‏‎ زيادي‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ گويا‏‎*
كارگاه‌‏‎ در‏‎.بودند‏‎ نوشته‌‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ "توحيدي‌‏‎" آقاي‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ ممكن‌‏‎
مي‌خواستند‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ بايگاني‌‏‎ آنجا‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎
تا‏‎.‎بود‏‎ نشده‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ كنند ، ‏‎ شروع‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ "كشيان‌‏‎ تخت‌‏‎" آقاي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ گرفت‌ ، ‏‎ صورت‌‏‎ هنري‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تحولاتي‌‏‎ و‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اينكه‌‏‎
بازنويسي‌‏‎ بار‏‎ يا 3‏‎ ‎‏‏2‏‎"توحيدي‌‏‎" آقاي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ كار‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ دوباره‌‏‎ البته‌‏‎.‎رسيد‏‎ من‌‏‎ دست‌‏‎
داديم‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ آن‌‏‎ روي‌‏‎ مجدد‏‎ بازنويسي‌‏‎ چاركچيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ من‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كردند‏‎
تجربه‌‏‎ ما‏‎ كارها‏‎ اين‌‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.كردند‏‎ راهنمايي‌‏‎ و‏‎ كمك‌‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ "نوري‌‏‎ شجاع‌‏‎" آقاي‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎
نفره‌‏‎ پنج‌‏‎ گروه‌‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎" در‏‎ مثلا‏‎بود‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎
.بوديم‌‏‎ نفري‌‏‎ سه‌‏‎ گروه‌‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ و‏‎ بوديم‌‏‎
و‏‎ مي‌نشستيم‌‏‎ ميز‏‎ يك‌‏‎ دور‏‎ اينكه‌‏‎ ولي‌‏‎ نداريم‌‏‎ عادت‌‏‎ كارگروهي‌‏‎ انجام‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ معمولا‏‎ ما‏‎
ايده‌هاي‌‏‎ يا‏‎ مي‌آورديم‌‏‎ بيرون‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ اشكالات‌‏‎ و‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ روخواني‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎
.بود‏‎ خوب‏‎ بسيار‏‎ مي‌كرديم‌‏‎ اضافه‌‏‎ را‏‎ جديد‏‎
بود؟‏‎ جذاب‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ جهت‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎*
اين‌‏‎ متوجه‌‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ است‌‏‎ غيرواقعي‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎ فضاهاي‌‏‎ تلفيق‌‏‎ رمان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ جذابيت‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
تفاوت‌‏‎ كه‌‏‎ بدهد‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ طوري‌‏‎ را‏‎ فضا‏‎ دو‏‎ توانسته‌‏‎ نويسنده‌‏‎ رمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎نشويد‏‎ تلفيق‌‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌ها‏‎ و‏‎ مي‌شويد‏‎ قصه‌‏‎ وارد‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎.‎نشوند‏‎ حس‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ فضا‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌رسند‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ بودن‌‏‎ غيرواقعي‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ معرفي‌‏‎
و‏‎ درآوريد‏‎ واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ غيرواقعي‌‏‎ كاملا‏‎ چيز‏‎ يك‌‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎
مختلف‌‏‎ اشكال‌‏‎ به‌‏‎ شيطان‌‏‎ رمان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎بكند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ كار‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ هم‌‏‎ بيننده‌‏‎
فراواقعي‌‏‎ و‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ موجود‏‎ يك‌‏‎ شيطان‌‏‎ يعني‌‏‎مي‌گويد‏‎ انسان‌ها‏‎ با‏‎ ديالوگ‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ درمي‌آيد‏‎
يا‏‎ و‏‎ شركت‌‏‎ يك‌‏‎ رئيس‌‏‎ يا‏‎ معتاد‏‎ يك‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ هيات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎ كه‌‏‎ جا‏‎ هر‏‎نيست‌‏‎
.واقعي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ واقعي‌‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌‏‎ كاملا‏‎ مختلف‌‏‎ هيات‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شعبده‌باز‏‎
واقعيت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌برد‏‎ خود‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آثارش‌‏‎ مي‌رود‏‎ شيطان‌‏‎ كه‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎
بوده‌ ، ‏‎ تخيل‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ همه‌‏‎مي‌رود‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ اثراتش‌‏‎ بعد‏‎ ولي‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎
زمان‌‏‎ شدن‌‏‎ قاطي‌‏‎ و‏‎ زمان‌ها‏‎ شكستن‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ تخيل‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شويد‏‎ متوجه‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ مي‌بينيد‏‎ واقعي‌‏‎
رمان‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ويژگي‌ها‏‎ اين‌‏‎ فقط‏‎ فيلم‌‏‎.‎است‌‏‎ رمان‌‏‎ جذابيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎
كاملا‏‎ قصه‌اش‌‏‎ چون‌‏‎.‎"مارگاريتا‏‎ و‏‎ مرشد‏‎" رمان‌‏‎ از‏‎ آزاد‏‎ اقتباس‌‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ همين‌‏‎ براي‌‏‎ گرفته‌‏‎
.است‌‏‎ ايراني‌‏‎ قصه‌‏‎ يك‌‏‎ قصه‌‏‎.‎است‌‏‎ متفاوت‌‏‎
استفاده‌‏‎ مي‌برد‏‎ خودش‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مخاطب‏‎ كه‌‏‎ نوعي‌‏‎ و‏‎ داستان‌‏‎ به‌‏‎ ورود‏‎ نحوه‌‏‎ و‏‎ فضاها‏‎ از‏‎
اذعان‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ ديديم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ با‏‎ كار ، ‏‎ از‏‎ پرده‌‏‎ سه‌‏‎ مونتاژ‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اخيرا ، ‏‎.كرديم‌‏‎
واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ آمده‌‏‎ دلش‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ كلاژي‌‏‎ مثل‌‏‎.دارد‏‎ متفاوتي‌‏‎ ساختار‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎
.نمي‌بينيد‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ فانتزي‌‏‎ و‏‎ سوررئال‌‏‎ فضاي‌‏‎ هيچ‌‏‎ يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ فيلم‌‏‎ نكته‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ عادت‌‏‎ شما‏‎ واقعيت‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ واقعي‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ واقعي‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎
آدم‌هاي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ هستند‏‎ تجريدي‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آدم‌هايي‌‏‎ كنيد ، ‏‎ باور‏‎ اينكه‌‏‎
كاملا‏‎ و‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ همديگر‏‎ با‏‎ مخالفتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ بياورند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فضايي‌‏‎ واقعي‌‏‎
.است‌‏‎ ويژگي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ اين‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ واقعي‌‏‎ كاملا‏‎ دنيايي‌‏‎ دنيا ، ‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بپذيريد‏‎
.است‌‏‎ متفاوتي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كاملا‏‎ تدويني‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ "كات‌‏‎ جامپ‌‏‎" مبناي‌‏‎ بر‏‎ قصه‌‏‎ ساختمان‌‏‎ تقريبا‏‎
آمدند؟‏‎ كار‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ بقيه‌‏‎ آيا‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ انتخاب‏‎ كيانيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ دوباره‌‏‎*
داشتند‏‎ هم‌‏‎ نقشي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خوبي‌‏‎ تجربه‌‏‎ براساس‌‏‎ بله‌‏‎
با‏‎.‎بودند‏‎ بزرگي‌‏‎ كمك‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ گرفتند‏‎ قرار‏‎ من‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ مراحل‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشند‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ گفتم‌‏‎
خيلي‌‏‎ خاص‌‏‎ طراحي‌‏‎ و‏‎ دكوپاژ‏‎ كارگرداني‌ ، ‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نوعي‌‏‎ قصه‌‏‎ اين‌‏‎ ساختار‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
بروم‌ ، ‏‎ سرصحنه‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ فيلمي‌‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ انرژي‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎
صحنه‌‏‎ سر‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ مي‌دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ دكوپاژ‏‎ بعد‏‎ مي‌بينم‌‏‎ را‏‎ لوكشين‌ها‏‎ هميشه‌‏‎ من‌‏‎.‎كنم‌‏‎ دكوپاژ‏‎
تصوير‏‎ يك‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎.‎بكنم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اما‏‎مي‌روم‌‏‎
از‏‎.‎مي‌شد‏‎ اتود‏‎ صحنه‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ مي‌بايست‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎ قاطي‌‏‎ واقعي‌‏‎ تصوير‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فراواقعي‌‏‎
ساخته‌‏‎ زيادي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ارواح‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎است‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ كاملا‏‎ تجربه‌‏‎ خودم‌‏‎ ديد‏‎ زاويه‌‏‎
است‌‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎.‎"ديگران‌‏‎" فيلم‌‏‎ تا‏‎ بگيريد‏‎ "وندرس‌‏‎" كار‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎ صحبت‌‏‎ "زندباف‌‏‎" آقاي‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ تدوين‌‏‎ براي‌‏‎.‎دارد‏‎ خاصي‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎
.كات‌‏‎ جامپ‌‏‎ به‌‏‎ كنيم‌‏‎ تبديل‌‏‎ را‏‎ كات‌هايمان‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ اول‌‏‎ دوره‌‏‎ به‌‏‎ برگرديم‌‏‎ كه‌‏‎ رسيديم‌‏‎
در‏‎ كم‌كم‌‏‎ ولي‌‏‎ شود ، ‏‎ شوكه‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ بيننده‌‏‎ كه‌‏‎ بدهيم‌‏‎ انجام‌‏‎ انتها‏‎ تا‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
دچار‏‎ و‏‎ شد‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ سردرنياورد‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ ابتدا‏‎ بنابراين‌‏‎.‎بكند‏‎ عادت‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اوليه‌‏‎ دقايق‌‏‎ همان‌‏‎
طور‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ متوجه‌‏‎ كاملا‏‎ بگذرد‏‎ كمي‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ شود‏‎ ايهام‌‏‎ و‏‎ وهم‌‏‎
جامپ‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ متوجه‌‏‎ اصلا‏‎ ديگر‏‎ مي‌كند‏‎ عادت‌‏‎ اينكه‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ نقل‌‏‎ را‏‎ قصه‌مان‌‏‎
.است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ پيش‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ قصه‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ فكر‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ كات‌‏‎
بود؟‏‎ چگونه‌‏‎ "زندباف‌‏‎" آقاي‌‏‎ و‏‎ "صبا‏‎" آقاي‌‏‎ انتخاب‏‎*
بنابراين‌‏‎.‎نقاش‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ فيلمبردار‏‎ هم‌‏‎ ايشان‌‏‎ اينكه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ رفتيم‌‏‎ "صبا‏‎" آقاي‌‏‎ سراغ‌‏‎ ما‏‎
كه‌‏‎ تصاويري‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ دارم‌ ، ‏‎ نياز‏‎ مي‌گنجد‏‎ تخيلش‌‏‎ در‏‎ نقاش‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ تصوري‌‏‎ به‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎
بعد‏‎.‎بكشيد‏‎ مي‌خواهيد‏‎ واقعي‌‏‎ منظر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ واقعي‌‏‎ تابلوي‌‏‎ يك‌‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ مثل‌‏‎.‎بگيرم‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎
و‏‎ ندهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ واقعي‌‏‎ تاش‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بزنيد‏‎ غيرواقعي‌‏‎ تاش‌‏‎ چند‏‎ مي‌خواهيد‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
ساختن‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خيلي‌‏‎ دوگانه‌‏‎ مهارت‌‏‎ اين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ "صبا‏‎" آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎
نمي‌خواستيم‌‏‎ ما‏‎.دربياورد‏‎ كلاسيك‌‏‎ حالت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ غريبي‌‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ حس‌‏‎.كند‏‎ كمك‌‏‎ فضاها‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ داريم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ زيبايي‌‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ لطيف‌‏‎ و‏‎ نرم‌‏‎ تصاوير‏‎
ديده‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ديده‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بياوريم‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تفاوت‌هايي‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ كه‌‏‎ پلاني‌‏‎ در‏‎ مي‌خواستيم‌‏‎
در‏‎ پنهان‌‏‎ كاملا‏‎ تروكاژهاي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ سعي‌‏‎ هم‌‏‎ كامپيوتري‌‏‎ تروكاژ‏‎ يكسري‌‏‎ از‏‎.‎نشود‏‎
به‌‏‎ حسي‌‏‎ است‌‏‎ غيرعادي‌‏‎ كمي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ احساس‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ مي‌بينيد‏‎ داريد‏‎ را‏‎ پلان‌‏‎ مثلا‏‎.تصوير‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ تدوين‌‏‎ در‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎.بيابد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ در‏‎ حالت‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ آدم‌‏‎
ايشان‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زيادي‌‏‎ همفكري‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ "زندباف‌‏‎" آقاي‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ وجود‏‎
جسارت‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ طولاني‌‏‎ تجربيات‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ نوع‌‏‎ اصولا‏‎ يعني‌‏‎ دارم‌‏‎
.بكند‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ چون‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ چنين‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎
بها‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ جشنواره‌‏‎ جوايز‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ يكي‌‏‎ گرفته‌اند ، ‏‎ قرار‏‎ مدنظر‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ سياست‌‏‎ دو‏‎
.بشوند‏‎ هم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ باعث‌‏‎ عام‌ ، ‏‎ مخاطب‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ اهميت‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎
.تجربه‌‏‎ و‏‎ عمل‌‏‎ عرصه‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎
شد؟‏‎ خواهد‏‎ روبه‌رو‏‎ فيلمي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" و‏‎ "باد‏‎ فرش‌‏‎" مورد‏‎ در‏‎ تماشاگر ، ‏‎*
چگونگي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مستندهايي‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ بايد‏‎ باد‏‎ فرش‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
وجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فيلمي‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ باشد‏‎ خسته‌كننده‌‏‎ كمي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرش‌‏‎ بافتن‌‏‎
فرش‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎.‎دوست‌داشتني‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ كاملا‏‎ وجه‌‏‎مي‌كند‏‎ روبه‌رو‏‎ فرش‌‏‎ بافتن‌‏‎ هنر‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎
مي‌بينيد‏‎ مفرح‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ فيلمي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎.‎شود‏‎ حفظ‏‎ مخاطب‏‎ براي‌‏‎ جذابيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ باد‏‎
است‌‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شادي‌‏‎ فيلم‌‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎.‎مي‌آورد‏‎ چشمتان‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ اشكي‌‏‎ نم‌‏‎ كه‌‏‎
.شود‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ آخر‏‎ تا‏‎ رضايت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ راضي‌ام‌‏‎ خيلي‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎

كارگردان‌ ، دوفيلم‌‏‎ يك‌‏‎
كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎
تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎:كارگردان‌‏‎
تختكشيان‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎تهيه‌كننده‌‏‎
توحيدي‌‏‎ فرهاد‏‎:‎فيلمنامه‌‏‎
صبا‏‎ فرهاد‏‎:‎فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
زندباف‌‏‎ حسين‌‏‎:تدوين‌‏‎
كيانيان‌‏‎ رضا‏‎:بازيگردان‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ مشاور‏‎
ميرفخرايي‌‏‎ مجيد‏‎:هنري‌‏‎ مدير‏‎
ويلكيجي‌‏‎ فرهاد‏‎:‎صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎
زكي‌زاده‌‏‎ ژاله‌‏‎:لباس‌‏‎ طراح‌‏‎
خسروي‌‏‎ سودابه‌‏‎ و‏‎ عابديني‌‏‎ علي‌‏‎:‎گريم‌‏‎ طراحان‌‏‎
مختاري‌‏‎ محمد‏‎:صدابردار‏‎
احمدي‌‏‎ حافظ‏‎:عكس‌‏‎
هوشنگ‌‏‎ توسلي‌ ، ‏‎ هانيه‌‏‎ امجد ، ‏‎ حميد‏‎ آقالو ، ‏‎ پسياني‌ ، احمد‏‎ آتيلا‏‎ كيانيان‌ ، ‏‎ رضا‏‎:بازيگران‌‏‎
يكتا‏‎ اسدالله‌‏‎ و‏‎ بهرامي‌‏‎ محمود‏‎ نقي‌زاده‌ ، ‏‎ حريرچيان‌ ، اصغر‏‎
ماه‌ 1381‏‎ مهر‏‎ فيلمبرداري‌24‏‎ آغاز‏‎ تاريخ‌‏‎
:فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
حضور‏‎ ما‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ نشود‏‎ پيدا‏‎ جسدهايشان‌‏‎ كه‌‏‎ تازماني‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مفقودالاثراني‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داستان‌‏‎
.دارند‏‎
باد‏‎ فرش‌‏‎
تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎:كارگردان‌‏‎
سليماني‌‏‎ محمد‏‎:فيلمنامه‌‏‎ نويسنده‌‏‎
پويا‏‎ حسن‌‏‎:فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
زندباف‌‏‎ حسين‌‏‎:تدوين‌‏‎
يزدانيان‌‏‎ پيمان‌‏‎:‎موسيقي‌‏‎
اسكندري‌‏‎ محبوبه‌‏‎ اسكندري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎:‎گريم‌‏‎ طراح‌‏‎
شجاع‌نوري‌‏‎ عليرضا‏‎:‎تهيه‌كننده‌‏‎
هوشنگ‌‏‎ يو ، ‏‎ ياگي‌‏‎ ميو‏‎ احمدجو ، ‏‎ فربد‏‎ كامران‌ ، ‏‎ فريبا‏‎ اينوكي‌ ، ‏‎ تاكااكي‌‏‎ كيانيان‌ ، ‏‎ رضا‏‎:‎بازيگران‌‏‎
بوباني‌‏‎ مريم‌‏‎ حريرچيان‌ ، ‏‎
:فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
همراه‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎مي‌آيد‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ مخصوصي‌‏‎ فرش‌‏‎ بافت‌‏‎ براي‌‏‎ ژاپني‌‏‎ فرش‌‏‎ تاجر‏‎ ماكاتو‏‎
.مي‌شود‏‎ روبه‌رو‏‎ مختلفي‌‏‎ حوادث‌‏‎ و‏‎ ماجراها‏‎ با‏‎ قديمي‌اش‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ دوست‌‏‎
:كارگردان‌‏‎ درباره‌‏‎
كودكي‌‏‎ پايان‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1369‏‎) عشق‌‏‎ مسلخ‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1366‏‎) عبور‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎
‎‏‏،‏‎(‎‏‏1380‏‎- ‎‏‏81‏‎) باد‏‎ فرش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1377‏‎) شيدا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏1376‏‎) مادري‌‏‎ مهر‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1374‏‎) است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ ليلي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏1372‏‎)
.شد‏‎ آغاز‏‎ مهر 1381‏‎ از 24‏‎ آن‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ هشتمين‌‏‎

گذشته‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ نو‏‎ زباني‌‏‎
غلامي‌‏‎ احمد‏‎
و‏‎ ندارد‏‎ تداوم‌‏‎ آن‌‏‎ سينمايي‌‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ كندي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كارگرداناني‌‏‎ اندك‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ بن‌بست‌‏‎ به‌‏‎ تكرار‏‎ با‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ هم‌‏‎ تداوم‌‏‎ اگر‏‎
كارگردان‌‏‎ جزو‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ آنكه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ زباني‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ سينما ، ‏‎ سبك‌هاي‌‏‎
باز‏‎ خود‏‎ آثار‏‎ در‏‎ پاساژهايي‌‏‎ تجربه‌گرايي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ تجربه‌‏‎ هنوز‏‎ باشند ، ‏‎ شده‌‏‎ تثبيت‌‏‎
.نيفتد‏‎ تكرار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ جذاب‏‎ بمانند ، ‏‎ زنده‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
مي‌دهد ، ‏‎ توسعه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ واژگان‌‏‎ و‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زباني‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
حرف‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ زبان‌ 20‏‎ با‏‎ امروز‏‎ ما‏‎.است‌‏‎ زباني‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ گسترش‌‏‎ از‏‎ ناگزير‏‎ نيز‏‎ سينما‏‎
كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ چنان‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎.يافته‌‏‎ فاحش‌‏‎ تغيير‏‎ ما‏‎ زبان‌‏‎.‎نمي‌زنيم‌‏‎
حتي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ جرات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرند ، ‏‎ قرار‏‎ نسل‌نو‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ دهه‌‏‎ دو‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
چيزي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ نگاه‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ گنگ‌‏‎ و‏‎ گيج‌‏‎ و‏‎ نمي‌فهمند‏‎ را‏‎ واژه‌ها‏‎ و‏‎ اصطلاحات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
.است‌‏‎ دشواري‌‏‎ بسيار‏‎ كار‏‎ ساختن‌‏‎ فيلم‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نوشتن‌‏‎ نسل‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎.‎كنند‏‎ استنباط‏‎ را‏‎
دهيم‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زباني‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ نتوانيم‌‏‎ اگر‏‎
.شد‏‎ خواهيم‌‏‎ واپس‌گرا‏‎ حيرت‌انگيز‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ يعني‌‏‎.دارند‏‎ يكديگر‏‎ با‏‎ تنگاتنگي‌‏‎ رابطه‌‏‎ قابليت‌ها‏‎ افزايش‌‏‎ و‏‎ گرايي‌‏‎ تداوم‌‏‎
ماجرا‏‎ همين‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تداوم‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ زباني‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ نيز‏‎ تجربه‌گرايي‌‏‎
قابليت‌هاي‌‏‎ سينما‏‎ يا‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ وقتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ تغيير‏‎ نيز‏‎ ساختاري‌‏‎ فرم‌هاي‌‏‎ ناخواسته‌‏‎ و‏‎ ناگزير‏‎ مي‌دهيد‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زباني‌‏‎
ارتقاي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ ارتقا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ مخاطب‏‎ كلامي‌‏‎ يا‏‎ تصويري‌‏‎ زباني‌ ، ‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ افزايش‌‏‎
نگران‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ تازه‌تري‌‏‎ فرم‌هاي‌‏‎ كارگردانان‌ ، ‏‎ و‏‎ نويسندگان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ مخاطب‏‎
اتفاق‌‏‎ عجيبي‌‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ روند‏‎ اين‌‏‎ جهان‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎.‎نباشند‏‎ مخاطبان‌‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎
.مي‌افتد‏‎
فيلم‌هايي‌‏‎ در‏‎.ديد‏‎ نولان‌‏‎ كريستوفر‏‎ كارهاي‌‏‎ در‏‎ مي‌توان‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پروسه‌‏‎ اين‌‏‎ مثال‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
تداوم‌‏‎ حفظ‏‎ با‏‎ لينچ‌‏‎ ديويد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ "بيار‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎" و‏‎ "بي‌خوابي‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"تعقيب‏‎ در‏‎" چون‌‏‎
نوع‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ مخاطبان‌‏‎ براي‌‏‎ ابهام‌‏‎ موجب‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابد‏‎ گسترش‌‏‎ چنان‌‏‎ قابليت‌ها‏‎
.است‌‏‎ هنري‌‏‎ لذتبخش‌‏‎ ابهام‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ منفي‌‏‎ ابهام‌‏‎

                                              
دلمان‌‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ سريع‌‏‎ چنان‌‏‎ قابليت‌ها‏‎ افزايش‌‏‎.‎است‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ نيز‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎
تجربه‌‏‎ ديگري‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تجربه‌‏‎ فرم‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ عقب‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برگرديم‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
براي‌‏‎ دلمان‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ شويم‌‏‎ نو‏‎ بايد‏‎ دائم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ باشد‏‎ بايد‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎كنيم‌‏‎
.باشد‏‎ لك‌زده‌‏‎ خودمان‌‏‎ كهنگي‌‏‎
گاه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نوآوري‌‏‎ و‏‎ بدعت‌‏‎ از‏‎ دشوارتر‏‎ بسيار‏‎ گاهي‌‏‎ نو‏‎ ديدي‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ البته‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ جلوتر‏‎ هم‌‏‎ خودش‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتد‏‎ سينما‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ اتفاق‌هايي‌‏‎
پست‌‏‎ امروز‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎.‎است‌‏‎ دهه‌ 60‏‎ در‏‎ دانن‌ ، ‏‎ استنلي‌‏‎ ساخته‌‏‎ معما‏‎ فيلم‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ اتفاق‌ها‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ درباره‌شان‌‏‎ يكديگر‏‎ به‌جاي‌‏‎ آدم‌ها‏‎ جانشيني‌‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ نسبي‌گرايي‌‏‎ مدرنيسم‌ ، ‏‎
.هستند‏‎ استثناء‏‎ اين‌ها‏‎.‎آورد‏‎ مثال‌هايي‌‏‎ مي‌شود‏‎ نيز‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اگر‏‎ است‌‏‎ پويايي‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ تداوم‌ ، ‏‎ نوع‌آوري‌ ، ‏‎ اصل‌‏‎ حركت‌‏‎ كلي‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ اما‏‎ مهم‌اند‏‎ استثناها‏‎
.مي‌رود‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ هنر‏‎ طعم‌‏‎ نيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎

پزشك‌‏‎ تا‏‎ ژاكوب‏‎ ژيل‌‏‎ از‏‎
فرشته‌‏‎ دو‏‎ حقيقت‌كارگردان‌فيلم‌‏‎ محمد‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
كمانگري‌‏‎ بابك‌‏‎

                                  
هوشمندزاده‌‏‎ پيمان‌‏‎:‎عكس‌‏‎                                              
فيلم‌سازي‌‏‎ از‏‎ روشني‌‏‎ سابقه‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎ حقيقت‌‏‎ محمد‏‎
رابط‏‎ مهمترين‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ زندگي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ درازي‌‏‎ ساليان‌‏‎ او‏‎ ندارد ، ‏‎ وجود‏‎ كشور‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ او‏‎
كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ تا 1354‏‎ سال‌ 1348‏‎ از‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
با‏‎ فوريه‌ 1977‏‎ در‏‎ او‏‎كرد‏‎ تاسيس‌‏‎ را‏‎ اصفهان‌‏‎ آزاد‏‎ سينماي‌‏‎ دوستانش‌‏‎ با‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ ساخته‌‏‎
هواپيما‏‎ سوار‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ باري‌‏‎ اولين‌‏‎ اين‌‏‎ شد ، ‏‎ فرانسه‌‏‎ كشور‏‎ راهي‌‏‎ دوچمدان‌‏‎ و‏‎ فرانك‌‏‎ ده‌هزار‏‎
جلوي‌‏‎ رفت‌‏‎ صاف‌‏‎ بداند‏‎ فرانسه‌‏‎ زبان‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ غريب‏‎ كشور‏‎ در‏‎ آشنايي‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
را‏‎ جديدي‌‏‎ فصل‌‏‎ او ، ‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎.كرد‏‎ فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ زمان‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پاريس‌‏‎ تك‌‏‎ سينما‏‎ درب‏‎
ايران‌‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماگران‌‏‎ و‏‎ فيلم‌ها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ پاي‌‏‎ و‏‎ زد‏‎ ورق‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ شدن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ در‏‎
باز‏‎ فيلم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ بازارهاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎ و‏‎ جشنواره‌ها‏‎ مهمترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
كرد‏‎ تثبيت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سينمايي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ موقعيت‌‏‎ كه‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ او‏‎.كرد‏‎
معرفي‌‏‎ مسئول‌‏‎ ژاكوب‏‎ ژيل‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ فرانسه‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ سينما‏‎ مدير‏‎ هم‌اكنون‌‏‎
.است‌‏‎ كن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎

بوده‌ايد‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ رابط‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ مدت‌ها‏‎ شما‏‎ حقيقت‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
آمد؟‏‎ سراغتان‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌سازي‌‏‎ وسوسه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چطور‏‎
و‏‎ بودم‌‏‎ ساخته‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ تا 1354‏‎ سال‌ 1349‏‎ از‏‎.‎مي‌ساختم‌‏‎ فيلم‌‏‎ قبلا‏‎ من‌‏‎
‎‏‏،‏‎"آزاد‏‎ سينماي‌‏‎" كرد‏‎ تغيير‏‎ نامش‌‏‎ بعدها‏‎ و‏‎ بود‏‎ هشت‌‏‎ سوپر‏‎ نامش‌‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ داده‌‏‎ تشكيل‌‏‎ گروهي‌‏‎
كردم‌‏‎ جمع‌‏‎ پولي‌‏‎ بدين‌ترتيب‏‎گرفتند‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ مسئوليت‌هاي‌‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ دوستان‌‏‎
فرانسه‌‏‎ تك‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ ماهي‌‏‎ هشت‌‏‎ هفت‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ گفتم‌‏‎ خود‏‎ با‏‎.‎رفتم‌‏‎ فرانسه‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎
مهمش‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ لااقل‌‏‎ يا‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ دنياست‌‏‎ سينماتك‌‏‎ مهمترين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌روم‌‏‎
.شوم‌‏‎ فيلم‌ساز‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جالب‏‎ برايم‌‏‎.مي‌دهم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كارم‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ برمي‌گردم‌‏‎ و‏‎ مي‌بينم‌‏‎ را‏‎
آنقدر‏‎ ببينم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ ديدم‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ رفتم‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎
سال‌‏‎ در‏‎.كشيده‌‏‎ طول‌‏‎ الان‌‏‎ تا‏‎ رفتم‌‏‎ كه‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دوسال‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ادامه‌دار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎
در‏‎.‎كردند‏‎ كمك‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ خيلي‌‏‎ هم‌‏‎ شهيدثالث‌‏‎ سهراب‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ ساختم‌‏‎ فيلمي‌‏‎ من‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏1984‏‎
فيلمي‌‏‎ كه‌‏‎ طولاني‌‏‎ تعطيلات‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ ساختند‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1979‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ فيلمي‌‏‎
را‏‎ سناريويي‌‏‎ من‌‏‎ شهيدثالث‌‏‎ سهراب‏‎ با‏‎ آشنايي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎بودم‌‏‎ دستيارشان‌‏‎ من‌‏‎ بود‏‎ آلماني‌‏‎ فرانسوي‌‏‎
پايان‌‏‎ تز‏‎ درواقع‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎كرد‏‎ فيلم‌‏‎ ساختن‌‏‎ به‌‏‎ تشويق‌‏‎ مرا‏‎ او‏‎ و‏‎ دادم‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ بودم‌‏‎ نوشته‌‏‎ كه‌‏‎
براي‌‏‎ تيتري‌‏‎ بايد‏‎ بگيرم‌‏‎ را‏‎ (دكترا‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎)‎ DOA اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎.‎بود‏‎ من‌‏‎ تحصيلي‌‏‎
داستاني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ نامش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ معرفي‌‏‎ پايان‌نامه‌ام‌‏‎
حتي‌‏‎ ديگر‏‎ سينماهاي‌‏‎.‎گذاشتم‌‏‎ تا 1925‏‎ سال‌ 1915‏‎ از‏‎ شوروي‌‏‎ سينماي‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ تحقيقم‌‏‎ من‌‏‎.‎بود‏‎
مستندي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيتر‏‎ اين‌‏‎ تحت‌تاثير‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ امروزه‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
مي‌توانم‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ كردم‌‏‎ ارائه‌‏‎ استادم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تز‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎دارد‏‎ داستان‌‏‎ كه‌‏‎ بسازند‏‎
بر‏‎ فيلمي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بعد‏‎.نوشتم‌‏‎ را‏‎ سناريو‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ !نه‌؟‏‎ يا‏‎ بنويسم‌‏‎ تحقيق‌‏‎ اين‌‏‎ برمبناي‌‏‎ سناريويي‌‏‎
اختيارم‌‏‎ در‏‎ دانشكده‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ و‏‎ ندارم‌‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ من‌‏‎.بسازم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مبناي‌‏‎
فيلم‌‏‎.‎كردند‏‎ پيدا‏‎ هم‌‏‎ آلمان‌‏‎ از‏‎ كمك‌هايي‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خوششان‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ صحبت‌‏‎ هم‌‏‎ شورا‏‎ با‏‎.‎بگذارد‏‎
ولي‌‏‎ بود‏‎ من‌‏‎ تجارب‏‎ اين‌‏‎.‎رفت‌‏‎ سال‌ 1984‏‎ در‏‎ لوكارنو‏‎ فستيوال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ دقيقه‌‏‎ و 72‏‎ شد‏‎ ساخته‌‏‎
معرفي‌‏‎ فرانسه‌‏‎ سينماتك‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ دائما‏‎ انقلاب‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎ سال‌ 1979‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ و‏‎ گينه‌‏‎ و‏‎ مالديو‏‎ حتي‌‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌ديدم‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎ من‌‏‎.‎مي‌كردم‌‏‎
.ندارند‏‎ فيلمي‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ مي‌دهند‏‎ نمايش‌‏‎ فيلم‌‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ را‏‎ اسمش‌‏‎ حتي‌‏‎ ما‏‎
ده‌ها‏‎ و‏‎ نادري‌‏‎ امير‏‎ بيضايي‌ ، ‏‎ بهرام‌‏‎ ثالث‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ چون‌‏‎ بزرگي‌‏‎ انسان‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
آشنا‏‎ فستيوال‌ها‏‎ مديران‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ ايران‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ معرفي‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ پس‌‏‎ ;داشت‌‏‎ مهم‌‏‎ شخصيت‌‏‎
سينماي‌‏‎ مدير‏‎ الان‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ كار‏‎ سينما‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ استخدام‌‏‎ بعد‏‎.‎شدم‌‏‎ موفق‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بودم‌‏‎
برگزار‏‎ آنجا‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ فستيوال‌‏‎ دوره‌‏‎ پانزده‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ هم‌‏‎ كن‌‏‎ فستيوال‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ كافي‌‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ الان‌‏‎.‎كرده‌ام‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
داريد؟‏‎ مسئوليت‌‏‎ كن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ عملا‏‎ شما‏‎ يعني‌‏‎ *
انتخاب‏‎ نماينده‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ و‏‎ مي‌نويسند‏‎ رسمي‌‏‎ نامه‌‏‎ يك‌‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بله‌‏‎
.كنم‌‏‎ انتخاب‏‎ فيلم‌‏‎ فصل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
داريد؟‏‎ مسئوليتي‌‏‎ چه‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ دقيقا‏‎ الان‌‏‎ *
فيلم‌هاي‌‏‎ سالن‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ هنر‏‎ سينماي‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ سالن‌هايي‌‏‎ يك‌سري‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎
اخيرا‏‎ مثلا‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نمايش‌‏‎ هم‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌بينند‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ همه‌‏‎ هنري‌‏‎
.هستم‌‏‎ سالن‌ها‏‎ اين‌‏‎ مدير‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ نمايش‌‏‎ را‏‎ پيامي‌‏‎ بابك‌‏‎ آقاي‌‏‎ مخفي‌‏‎ راي‌‏‎ فيلم‌‏‎
مي‌گيرد؟‏‎ تعلق‌‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ حقوق‌شان‌‏‎ مي‌دهند‏‎ نمايش‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ *
قرارداد‏‎ سينما‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ مديران‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌خرد‏‎ پخش‌كننده‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ حقوق‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
مرحله‌‏‎ پس‌‏‎.است‌‏‎ همين‌طور‏‎ هم‌‏‎ اينجا‏‎ كه‌‏‎ برمي‌دارند‏‎ را‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ درصد‏‎ سينمادارها 50‏‎ مي‌بندد‏‎
.است‌‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ مسئله‌‏‎ سوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ پخش‌‏‎ دوم‌‏‎ مرحله‌‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌‏‎ اول‌‏‎
به‌‏‎ قيمتي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ او‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ معرفي‌‏‎ پخش‌كننده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ مثلا‏‎
مثلا 30‏‎ يا‏‎ مدت‌ 5 ، 10‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ حقوقش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بنديم‌‏‎ قرارداد‏‎ آن‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ توافق‌‏‎
.مي‌خرد‏‎ سال‌‏‎

                                       
هستيد؟‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مسئول‌‏‎ نهادي‌‏‎ چه‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ شما‏‎ *
اين‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ سابقا‏‎ چون‌‏‎.‎كردند‏‎ فستيوال‌ها‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ دستيار‏‎ مرا‏‎ ژاكوب‏‎ ژيل‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎
دستيار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ پس‌‏‎.بود‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ كرده‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
.شدم‌‏‎ آنجا‏‎ مدير‏‎ كم‌كم‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ استخدام‌‏‎
بود؟‏‎ چه‌‏‎ كرديد‏‎ معرفي‌‏‎ كن‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ اولين‌‏‎ *
نوعي‌‏‎" بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سينايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مال‌‏‎ عشق‌‏‎ كوچه‌هاي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎
.بود‏‎ كيارستمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كار‏‎ هيچ‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ فيلم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎.رفت‌‏‎ كن‌‏‎ "نگاه‌‏‎
بود؟‏‎ فيلم‌‏‎ كدام‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ شد‏‎ گرفته‌‏‎ كه‌‏‎ جايزه‌اي‌‏‎ اولين‌‏‎ *
به‌‏‎ روسيليني‌‏‎ روبرتو‏‎ مهم‌‏‎ جايزه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كيارستمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اخير‏‎ دوران‌‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎
دارد‏‎ فيلم‌‏‎ خودش‌ 22‏‎ نگاه‌‏‎ نوعي‌‏‎ بخش‌‏‎.‎كرد‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نگاه‌‏‎ نوعي‌‏‎ بخش‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ اضافه‌‏‎
اين‌‏‎ تبليغات‌‏‎ هزينه‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ كمپاني‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌ويژه‌‏‎ توسط‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎
.مي‌گيرد‏‎ برعهده‌‏‎ جايزه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎
رفتيد؟‏‎ فرشته‌‏‎ دو‏‎ فيلم‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چطور‏‎ *
گذشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ فيلم‌سازي‌‏‎ كمپاني‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيرايسيا‏‎ دوستانم‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ روزي‌‏‎
.كنم‌‏‎ فيلم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ خواست‌‏‎ من‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آمد‏‎ جالب‏‎ او‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ سرگذشت‌‏‎.‎مي‌كرديم‌‏‎ هم‌صحبت‌‏‎
من‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ و‏‎.‎داشت‌‏‎ مشكل‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بود‏‎ مذهبي‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ پدر‏‎بود‏‎ پدرم‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ داستان‌‏‎
سينما‏‎ كه‌‏‎ فكر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ نمي‌رفتم‌‏‎ كه‌‏‎ روزهايي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌زد ، ‏‎ كتك‌‏‎ مرا‏‎ مي‌رفتم‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎
خاطره‌اي‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ بخش‌‏‎ گرفتم‌ ، ‏‎ الهام‌‏‎ اينجا‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ قسمت‌‏‎ يك‌‏‎مي‌زد‏‎ مرا‏‎ رفته‌ام‌‏‎
مي‌زد‏‎ ني‌‏‎ اينكه‌‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎ پدرش‌‏‎ را‏‎ همسايه‌مان‌‏‎ پسر‏‎ روز‏‎ آن‌‏‎داشتم‌‏‎ بودم‌‏‎ ساله‌‏‎ وقتي‌ 1413‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ هم‌‏‎ سماعي‌‏‎ و‏‎ رقص‌‏‎ حالت‌‏‎.‎مي‌آمد‏‎ خون‌‏‎ پسرك‌‏‎ پاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌زد‏‎ را‏‎ او‏‎ ني‌‏‎ با‏‎.بود‏‎ بسته‌‏‎ فلك‌‏‎ به‌‏‎
سال‌‏‎ سه‌‏‎.من‌‏‎ سناريوي‌‏‎ نوشتن‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ جرقه‌اي‌‏‎ نيز‏‎ مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ انسان‌‏‎ به‌‏‎ مولانا‏‎ اشعار‏‎ از‏‎
گرفتم‌‏‎ تصميم‌‏‎ پيش‌‏‎ ماه‌‏‎ هفت‌‏‎ حدود‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ سناريو‏‎ دادن‌‏‎ فرم‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ شروع‌‏‎ پيش‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ پاييز‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ دارم‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ سناريوي‌‏‎.‎بسازم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ باري‌‏‎ اولين‌‏‎.مي‌شناختم‌‏‎ آنجا‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌دانستم‌‏‎ زبان‌‏‎ نه‌‏‎رفتم‌‏‎ فرانسه‌‏‎
داشتم‌‏‎ چمدان‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ پول‌‏‎ مقداري‌‏‎مي‌شدم‌‏‎ هواپيما‏‎ سوار‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ باري‌‏‎ اولين‌‏‎ و‏‎ مي‌آمدم‌‏‎ خارج‌‏‎
.بسازم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ تشويق‌‏‎ مرا‏‎ دوستم‌‏‎.‎رفتم‌‏‎ سينماتك‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ يك‌راست‌‏‎ و‏‎
نبوده‌؟‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ سرگذشت‌‏‎ دقيقا‏‎ پس‌‏‎ *
كه‌‏‎ ناهيد‏‎ حسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ يكي‌‏‎.گرفتم‌‏‎ الهام‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ نه‌‏‎
كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎ كه‌‏‎ ديدم‌‏‎ و‏‎ پرسيدم‌‏‎ گذشته‌هايش‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ و‏‎ شدم‌‏‎ آشنا‏‎ هست‌‏‎ ني‌‏‎ استاد‏‎
و‏‎ مي‌كرده‌‏‎ فرار‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ چطور‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ تعريف‌‏‎ او‏‎ و‏‎ !كنم‌؟‏‎ ضبط‏‎ را‏‎ آنها‏‎ مي‌توانم‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ داستان‌‏‎ خلاصه‌‏‎.‎شد‏‎ فرشته‌‏‎ دو‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ جرقه‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎ اينها‏‎ مي‌زده‌‏‎ ني‌‏‎ زيرلحاف‌‏‎
آنجا‏‎ صبح‌‏‎ و 100‏‎ مي‌برد‏‎ پناه‌‏‎ امام‌زاده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كشد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ پسر‏‎ مردي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ صورت‌‏‎
.ماجراها‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ فلاش‌بك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ شرح‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ گريه‌‏‎
بوده‌؟‏‎ كسي‌‏‎ چه‌‏‎ فيلم‌‏‎ كننده‌‏‎ تهيه‌‏‎ *
.كرد‏‎ مي‌شود‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ ببينم‌‏‎ تا‏‎ اينجا‏‎ آمدم‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ قرض‌‏‎ پول‌‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ خودم‌‏‎
نگرفتيد؟‏‎ كمك‌‏‎ خاصي‌‏‎ مراكز‏‎ از‏‎ *
زود‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ چون‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ طي‌‏‎ اداري‌‏‎ مراحل‌‏‎ تا‏‎ مي‌كشيد‏‎ طول‌‏‎ خيلي‌‏‎ چون‌‏‎ خير‏‎
دنبال‌‏‎ بساز ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ پاشو‏‎ كه‌‏‎ گفتم‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفتم‌‏‎ تصميم‌‏‎ مي‌شوم‌‏‎ شل‌‏‎ كار‏‎ وسط‏‎ ندهم‌‏‎ انجام‌‏‎
خودم‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ گرفته‌ام‌‏‎ زياد‏‎ مجوز‏‎ سناريوي‌شان‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ رفته‌ام‌‏‎ زياد‏‎ دوستان‌‏‎ كارهاي‌‏‎
.دهند‏‎ اختصاص‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بودجه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ زياد‏‎ امكانش‌‏‎ وگرنه‌‏‎.‎كم‌حوصله‌‏‎ و‏‎ هستم‌‏‎ تنبل‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ بودجه‌‏‎ بوديد‏‎ رابط‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ با‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ صحبت‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ *
نگرفتيد؟‏‎
و‏‎ سينما‏‎ مديران‌‏‎ پخش‌كنندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ تهيه‌كنندگان‌ ، ‏‎ از‏‎ مي‌شناسم‌ ، ‏‎ را‏‎ خيلي‌ها‏‎ آنجا‏‎ من‌‏‎ بله‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ براي‌‏‎ دوصفحه‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ را‏‎ داستانش‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎.‎گذاشتم‌‏‎ خودم‌‏‎ را‏‎ بودجه‌‏‎ ولي‌‏‎ غيره‌‏‎
.مي‌خرم‌‏‎ تو‏‎ از‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ بسازي‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ تعريف‌‏‎ دوستانم‌‏‎
مي‌دهيد؟‏‎ نمايش‌‏‎ همانجا‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بعد‏‎ *
.قاعدتا‏‎ بله‌‏‎
برود؟‏‎ كن‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريد‏‎ چقدر‏‎ *
بخرد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ دوستي‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمم‌‏‎ و‏‎ نكرده‌ام‌‏‎ فكر‏‎ كن‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎ من‌‏‎
.كنيم‌‏‎ چكار‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ تصميم‌‏‎
معرفي‌‏‎ را‏‎ خودتان‌‏‎ فيلم‌‏‎ كنيد ، ‏‎ معرفي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ بخواهند‏‎ شما‏‎ از‏‎ ژاكوب‏‎ آقاي‌‏‎ امسال‌‏‎ اگر‏‎ يعني‌‏‎ *
نمي‌كنيد؟‏‎
دوست‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ طبيعتا‏‎ خوب‏‎ ولي‌‏‎.‎كند‏‎ معرفي‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارم‌‏‎ كننده‌‏‎ تهيه‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ شركت‌‏‎ مهم‌‏‎ فستيوال‌هاي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌اش‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
كمتر‏‎ را‏‎ جايزه‌ها‏‎ مثلا‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ عوض‌‏‎ را‏‎ سياست‌هايش‌‏‎ پزشك‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ *
مي‌بينيد؟‏‎ چطور‏‎ را‏‎ پزشك‌‏‎ آقاي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ شما‏‎.كرده‌اند‏‎
باشد‏‎ جمع‌وجورتر‏‎ و‏‎ جايزه‌تر‏‎ كم‌‏‎ فستيوال‌‏‎ هرچه‌‏‎ اساسا‏‎ ولي‌‏‎ نكرده‌ام‌‏‎ دقت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
يك‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رود‏‎ تويش‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ لوكارنو‏‎ مثلا‏‎.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ قدرت‌‏‎
جذابيت‌‏‎ باشد‏‎ خاص‌تر‏‎ جوايز‏‎ هرچه‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ كم‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ جايزه‌هاي‌‏‎ ارزش‌‏‎ مي‌برد‏‎ جايزه‌اي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ جشنواره‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎
چطور‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎داريد‏‎ جشنواره‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ شما‏‎ *
مي‌شود؟‏‎ بهتر‏‎
چون‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ وجهه‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ تعارف‌‏‎ بدون‌‏‎
باشد ، ‏‎ داشته‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ فيلمي‌‏‎ كه‌‏‎ هركسي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ برلن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎ بلافاصله‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهمي‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ فيلم‌‏‎ هيچ‌‏‎ پس‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ آنجا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌اش‌‏‎
توي‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ و‏‎ منتقدان‌‏‎ را‏‎ فيلم‌ها‏‎ اغلب‏‎.‎دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جشنواره‌ها‏‎ بقيه‌‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ بيايند‏‎ اگر‏‎.‎نمي‌آيند‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ ديده‌اند‏‎ ديگر‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎
بيشتر‏‎ تا‏‎ چهار‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ آنهايي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كشف‌‏‎ خاطر‏‎
كه‌‏‎ خاصي‌‏‎ كار‏‎.‎مي‌كشانند‏‎ گوناگون‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ خواه‌ناخواه‌‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ هم‌‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
دهد‏‎ انجام‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ديگر‏‎ جشنواره‌‏‎ حدود 400‏‎ بين‌‏‎ كشش‌‏‎ و‏‎ جذابيت‌‏‎ افزايش‌‏‎ براي‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎
ديگري‌‏‎ فستيوال‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ خاورميانه‌‏‎ يا‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ بازار‏‎ مثلا‏‎.‎است‌‏‎ بازار‏‎ ايجاد‏‎
و‏‎ دهد ، ‏‎ نمايش‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ناحيه‌‏‎ اين‌‏‎ محصولات‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ كاري‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نكرده‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎
پرتاب‏‎ سكوي‌‏‎ اينجا‏‎ و‏‎ برسند‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كند‏‎ تشويق‌‏‎ را‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ خبرنگارها‏‎ پخش‌كننده‌ها ، ‏‎
ضمانت‌‏‎ مي‌شوند‏‎ برنده‌‏‎ مسابقات‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ اينكه‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎بشود‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌طور‏‎
كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ است‌‏‎ ناگوار‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ خيلي‌‏‎بيايند‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ بعدها‏‎ بتوانند‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ اجرايي‌‏‎
.بيايد‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ نتواند‏‎ مي‌آورد‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ برتر‏‎ جايزه‌‏‎

كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
فرشته‌‏‎ دو‏‎
حقيقت‌‏‎ محمد‏‎:كارگردان‌‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎
اسدي‌‏‎ شهريار‏‎:‎فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
درويشي‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎موسيقي‌‏‎
شكرابي‌‏‎ مهرداد‏‎:‎چهره‌پرداز‏‎
احمدي‌‏‎ محمد‏‎:عكاس‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ مدير‏‎
محبوبي‌‏‎ شيخ‌‏‎ مازيار‏‎ كيايي‌ ، ‏‎ نظام‌الدين‌‏‎:صحنه‌‏‎ صدابردار‏‎
لشگري‌‏‎ سياوش‌‏‎ آبادي‌ ، ‏‎ دولت‌‏‎ شراره‌‏‎ رحيم‌نيا ، ‏‎ فهيمه‌‏‎ فراهاني‌ ، ‏‎ گلشيفته‌‏‎ رجبي‌ ، ‏‎ مهران‌‏‎:‎بازيگران‌‏‎
...و‏‎
:فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
نياز‏‎ و‏‎ راز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شب‏‎ تمامي‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ امامزاده‌اي‌‏‎ به‌‏‎ پسرش‌‏‎ كشتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پدري‌‏‎ شهرستاني‌ ، ‏‎ در‏‎
در‏‎ حضورشان‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ جنس‌‏‎ فرشتگان‌ ، ‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ دكتراي‌‏‎ تز‏‎ پدري‌‏‎ پاريس‌ ، ‏‎ در‏‎.‎.‎مي‌گذراند‏‎
با‏‎ گريخته‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ نوجواني‌‏‎ بياباني‌ ، ‏‎ در‏‎.‎.‎.‎مي‌نويسد‏‎ غرب‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ قديم‌‏‎ ادبيات‌‏‎
...مي‌شود‏‎ دگرگون‌‏‎ دنيايش‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ آشنا‏‎ فرشته‌اي‌‏‎
:كارگردان‌‏‎ درباره‌‏‎
بلند‏‎ فيلم‌‏‎ سال‌ 1983‏‎ در‏‎ حقيقت‌‏‎ محمد‏‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ حقيقت‌‏‎ محمد‏‎ بلند‏‎ ساخته‌‏‎ اولين‌‏‎ فرشته‌ ، ‏‎ دو‏‎
و‏‎ بلژيك‌‏‎ جشنواره‌‏‎ و‏‎ سال‌ 1984 ، ‏‎ لوكارنو‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ساخت‌‏‎ فرانسه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بحراني‌‏‎ حالت‌‏‎
.درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ پاريس‌‏‎ سينماتك‌‏‎

ساده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎
عبدالله‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
دو‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎شود‏‎ برگزار‏‎ كمتر‏‎ جذابيت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بي‌رمق‌تر‏‎ جشنواره‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ ظاهرا‏‎ هم‌‏‎ امسال‌‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ كارگردان‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ يا‏‎ _ مورد‏‎ چهار‏‎ سه‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ _ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ فيلم‌‏‎
يا‏‎ كيفي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فيلمسازاني‌‏‎ ساخته‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فرستاده‌اند‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎
مسابقه‌‏‎.‎نداشته‌اند‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ حرف‌‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ نظر‏‎ دو‏‎ هر‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ كمي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
تا‏‎ مي‌ماند‏‎ جنبي‌‏‎ و‏‎ ويژه‌‏‎ بخش‌‏‎ جور‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ گزينش‌‏‎ نوع‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ سينماي‌‏‎
و‏‎ عريضه‌‏‎ نگذاشتن‌‏‎ خالي‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌آيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ پازدن‌‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ نوعي‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ جنبي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎.مسابقه‌‏‎
مثل‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ "ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ مسابقه‌‏‎" دلايل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎ و‏‎.‎جشنواره‌‏‎ عرض‌‏‎ و‏‎ طول‌‏‎ كردن‌‏‎ زياد‏‎
حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ تاسف‌‏‎ مايه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ بودن‌‏‎ بي‌رمق‌‏‎ و‏‎ ;است‌‏‎ جشنواره‌‏‎ بخش‌‏‎ مهمترين‌‏‎ گذشته‌‏‎
نمي‌دانم‌‏‎.‎گذشت‌‏‎ آن‌‏‎ كنار‏‎ از‏‎ نبايد‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ اتفاقي‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ مهم‌‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎ امسال‌‏‎
كار‏‎ در‏‎ عمدي‌‏‎ اصلا‏‎ و‏‎) رسيده‌اند‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ _ دير‏‎ خيلي‌‏‎ گرچه‌‏‎ _ مسئولان‌‏‎ يا‏‎ مسئول‌‏‎ كدام‌‏‎
مقرر‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ پذيرفتن‌‏‎ غلط‏‎ سنت‌‏‎ (‎شدن‌‏‎ زدوده‌‏‎ يا‏‎)‎ زدودن‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ (‎بوده‌؟‏‎
پروژه‌‏‎ نام‌‏‎ بودن‌‏‎ پركن‌‏‎ دهان‌‏‎ يا‏‎ كارگردان‌‏‎ نام‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ صرفا‏‎ _ نرسيده‌اند‏‎ جشنواره‌‏‎ دفتر‏‎ به‌‏‎
خيلي‌‏‎ از‏‎ مي‌توانست‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎.‎است‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اتفاق‌‏‎ مهمترين‌‏‎ _ ديگر‏‎ دليل‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎
يك‌‏‎ بايد‏‎ بالاخره‌‏‎ اما‏‎.‎شد‏‎ حيف‌‏‎ واقعا‏‎.باشد‏‎ بهره‌مند‏‎ تر‏‎"داغ‌‏‎" و‏‎ حسابي‌تر‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
سيستم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جايش‌‏‎ واحدي‌‏‎ خط‏‎ اتوبوس‌‏‎ سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ بالاخره‌‏‎.‎مي‌افتاد‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ موقع‌‏‎
ساعت‌‏‎ سر‏‎.نمي‌ايستد‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ مبارك‌‏‎ قدم‌‏‎ انتظار‏‎ به‌‏‎ مترو‏‎.‎مي‌داد‏‎ مترو‏‎ قانون‌مند‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎
اما‏‎.‎باشد‏‎ بازمانده‌‏‎ دلخواهش‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ مترو‏‎ از‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ هركسي‌‏‎ شايد‏‎.‎مي‌رود‏‎ ساعت‌‏‎ سر‏‎ مي‌آيد ، ‏‎
اگر‏‎ ديگر ، ‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ خواهيم‌‏‎.است‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ همين‌‏‎ فقط‏‎ هم‌‏‎ حالا‏‎ بوده‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ همان‌‏‎ فقط‏‎ قطعا‏‎
بخواهند‏‎ هم‌‏‎ كيميايي‌‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ بيضائي‌‏‎ بهرام‌‏‎ تقوايي‌ ، ‏‎ ناصر‏‎ مهرجويي‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ چون‌‏‎ بزرگاني‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ جشنواره‌‏‎ دفتر‏‎ در‏‎ مقرر‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ فيلمشان‌‏‎ كپي‌‏‎ باشد‏‎ درجشنواره‌‏‎ فيلمشان‌‏‎
.كند‏‎ پيدا‏‎ ادامه‌‏‎ همچنان‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ سياست‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ شرط‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
                                     
امروز‏‎ آشتي‌‏‎ ديروز ، ‏‎ قهر‏‎
دفتر‏‎ و‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ ميان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روزهاي‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎
ميان‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ شدن‌‏‎ پذيرفته‌‏‎.‎آمد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ پردامنه‌اي‌‏‎ لفظي‌‏‎ درگيري‌هاي‌‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎
در‏‎ حضورشان‌‏‎ متقاضي‌‏‎ تهيه‌كننده‌ ، ‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سيمافيلم‌‏‎ يا‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خارج‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بودند‏‎ جشنواره‌‏‎
.كند‏‎ تحريم‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎
كه‌‏‎ كسي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ يادها‏‎ از‏‎ جشنواره‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ درگيري‌ها‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ اجبار‏‎ و‏‎ خواست‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ فيلمي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ پي‌گيري‌‏‎ مدتي‌‏‎ تا‏‎ را‏‎ قضيه‌‏‎
.است‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ آشتي‌كنان‌‏‎ سال‌‏‎ ظاهرا‏‎ اما‏‎ امسال‌ ، ‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ كشيده‌‏‎ بيرون‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎
ميان‌‏‎ به‌‏‎ حرفي‌‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ ندارند‏‎ تمايلي‌‏‎ طرفين‌‏‎ از‏‎ هيچكدام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معلوم‌‏‎
و‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ بازبيني‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ در‏‎ مسئول‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ حضور‏‎.‎شود‏‎ آورده‌‏‎
سينماي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎ _ يك‌‏‎ شبكه‌‏‎ _ سيما‏‎ تلويزيوني‌‏‎ شبكه‌‏‎ سياسي‌ترين‌‏‎ مدير‏‎ عضويت‌‏‎
را‏‎ ترديدي‌‏‎ هيچ‌‏‎ جاي‌‏‎ (‎هست‌‏‎ نيز‏‎ گذشته‌‏‎ دوره‌‏‎ چند‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ اتفاق‌‏‎ عجيبترين‌‏‎ ضمنا‏‎ كه‌‏‎) ايران‌‏‎
كار‏‎ در‏‎ شرطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ شرط‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ هميشه‌‏‎ آشتي‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ گذاشته‌؟‏‎.‎نگذاشته‌‏‎ باقي‌‏‎
.باشد‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ معنايش‌‏‎ همكاري‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ نوعي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ فقط‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ اميدوارم‌‏‎.‎نباشد‏‎
.شود‏‎ گرفته‌‏‎ اشتباه‌‏‎ "دورمانده‌‏‎ دسترس‌‏‎ از‏‎ به‌حال‌‏‎ تا‏‎ قله‌هاي‌‏‎ فتح‌‏‎" با‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ بيم‌‏‎ و‏‎
.مي‌بريم‌‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بيم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اضطراب‏‎ پر‏‎ دل‌هاي‌‏‎ و‏‎ باز‏‎ چشمان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ روزهاي‌‏‎
كدخدامنشانه‌‏‎ عدالت‌‏‎
فرصتي‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ هر‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ داوري‌‏‎ درباره‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ اما‏‎.‎شده‌‏‎ تكراري‌‏‎ نق‌زدن‌ها‏‎
به‌‏‎ نيز‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ هم‌‏‎ الان‌‏‎كرده‌ام‌‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ آمده‌ ، ‏‎ پيش‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ شود‏‎ نخ‌نما‏‎ من‌‏‎ تكرار‏‎ فرط‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ شود‏‎ حل‌‏‎ موضوع‌‏‎ يا‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خواهم‌‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎
.دارم‌‏‎ اساسي‌‏‎ مشكل‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ چون‌‏‎ مي‌دهم‌ ، ‏‎ رجوع‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دهقان‌‏‎ خسرو‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ شد‏‎ نخ‌نما‏‎
دوره‌‏‎ بيست‌‏‎.‎است‌‏‎ برندگان‌‏‎ انتخاب‏‎ شيوه‌‏‎ و‏‎ داوري‌‏‎ معيارهاي‌‏‎ تعريف‌‏‎ درباره‌‏‎ موضوع‌‏‎ اصل‌‏‎
باقي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ بگويد‏‎ تا‏‎ نيامد‏‎ مسئول‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ جشنواره‌‏‎
درباره‌‏‎ كمي‌‏‎ هم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ دارد ، ‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ شده‌اي‌‏‎ تعريف‌‏‎ گرايشات‌‏‎ و‏‎ معيارها‏‎ دنيا‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎
پيدا‏‎ آزاردهنده‌اي‌‏‎ شكل‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ به‌خصوص‌‏‎ كه‌‏‎ نكته‌اي‌‏‎ اما‏‎.دهد‏‎ توضيح‌‏‎ آنها‏‎
راضي‌‏‎ جور‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كدخدامنشي‌‏‎ شيوه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ !است‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ ميان‌‏‎ جوايز‏‎ عادلانه‌‏‎ تقسيم‌‏‎ كرده‌‏‎
بايد‏‎ جشنواره‌‏‎ هر‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ كارشان‌‏‎ در‏‎ قوتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ داشتن‌‏‎ نگه‌‏‎
به‌‏‎ مطلوبترين‌‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ معيارهاي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ "انتخاب‏‎" يك‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"كشف‌‏‎" يك‌‏‎ برنده‌ ، ‏‎ يك‌‏‎
ديده‌ايم‌‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آن‌گونه‌‏‎ به‌‏‎ جوايز‏‎ پخش‌‏‎ ديگر‏‎ باشد‏‎ چنين‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎.بيايد‏‎ حساب‏‎
مگر‏‎":‎مي‌گفت‌‏‎ نگارنده‌‏‎ با‏‎ همسويي‌‏‎ و‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ تشريح‌‏‎ در‏‎ حسندوست‌‏‎ حسن‌‏‎ زماني‌‏‎.‎است‌‏‎ بي‌معني‌‏‎
درستي‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ "نگيرد؟‏‎ را‏‎ تدوين‌‏‎ جايزه‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ مي‌شود‏‎
نشان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ تهيه‌‏‎ را‏‎ اسكار‏‎ تدوين‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ جوايز‏‎ كل‌‏‎ از‏‎ فهرستي‌‏‎ حرفش‌‏‎
.است‌‏‎ حسندوست‌‏‎ حسن‌‏‎ با‏‎ حق‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ سينمايي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ حرفه‌اي‌ترين‌‏‎ فعاليت‌‏‎ آمار‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ مي‌داد‏‎
يك‌‏‎ هميشه‌‏‎ ما‏‎ اما‏‎باشند‏‎ نداشته‌‏‎ مي‌توانند‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ ذره‌بين‌‏‎ مي‌توانند‏‎ داوران‌‏‎
!داريم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ راست‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ ذره‌بين‌‏‎

هياتي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
صحت‌‏‎ اكبري‌‏‎ جليل‌‏‎
بانيان‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ آن‌‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ كاري‌‏‎ به‌‏‎ "هياتي‌‏‎ كار‏‎" عامه‌ ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ در‏‎
مشكل‌ ، ‏‎ كمترين‌‏‎ با‏‎ بانيان‌‏‎ و‏‎ دوستداران‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تلاش‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ خود ، ‏‎ هم‌‏‎ مجلس‌‏‎
يك‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ خاص‌‏‎ اصول‌‏‎ "هياتي‌‏‎ كار‏‎".‎كنند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ حزن‌انگيز‏‎ بسيار‏‎ يا‏‎ شاد‏‎ بسيار‏‎ محفلي‌‏‎
اهل‌تر‏‎ او‏‎ نزد‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ افراد‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ را‏‎ كارها‏‎ تمام‌‏‎ آشكار‏‎ محوري‌‏‎ عنصر‏‎
حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شوند‏‎ مامور‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ آب‏‎ ليوان‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ باشند‏‎
مهم‌‏‎ باشد‏‎ رفته‌‏‎ هدر‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ دو‏‎ انرژي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎باشد‏‎ برده‌‏‎ را‏‎ آب‏‎ سوم‌‏‎ نفر‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎
عوام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گردد‏‎ اعمال‌‏‎ امروز‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ در‏‎ نشده‌اي‌‏‎ كشف‌‏‎ مديريت‌‏‎.‎است‌‏‎ آب‏‎ نوشيدن‌‏‎
.است‌‏‎ هياتي‌‏‎ گزينش‌‏‎ با‏‎ ترتيب‏‎ همان‌‏‎ مديريت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ سرمنشاء‏‎.‎مي‌گويند‏‎ اتوبوسي‌‏‎ مديريت‌‏‎ بدان‌‏‎
سالم‌ ، ‏‎ نفسي‌‏‎ داشتن‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ بودن‌‏‎ اهل‌‏‎ است‌‏‎ هياتي‌‏‎ كار‏‎ شده‌‏‎ علمي‌‏‎ شكل‌‏‎ كه‌‏‎ مديريت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ اركان‌‏‎ از‏‎ "بودن‌‏‎ حرف‌شنو‏‎" بلكه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ معني‌‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎.‎.‎.و‏‎ گروه‌‏‎ همراه‌‏‎ عملكردي‌‏‎
.است‌‏‎ مديريت‌‏‎ نوع‌‏‎
نبودن‌‏‎ متخصص‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ نيامده‌‏‎ مديران‌‏‎ گروهي‌‏‎ آمدن‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ "اتوبوسي‌‏‎ مديريت‌‏‎"
از‏‎ !فرضي‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مديريت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎..نمي‌شود‏‎ تلقي‌‏‎ هم‌‏‎ مديران‌‏‎
گروه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ مواجه‌‏‎ بسيار‏‎ نشده‌‏‎ تعريف‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ با‏‎ !هدف‌‏‎ نقطه‌‏‎ تا‏‎ الف‌‏‎ نقطه‌‏‎
به‌‏‎ مديريت‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ خود‏‎ مكان‌‏‎ اتوبوس‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ اجرا‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎ برنامه‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيردو‏‎ نديده‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديگران‌‏‎ رانندگان‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ بودن‌‏‎ حركت‌‏‎ در‏‎ دليل‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ عوام‌پسند‏‎ علمي‌‏‎ بسيار‏‎ گرايشات‌‏‎ داراي‌‏‎ -‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ -‎ مردم‌‏‎ از‏‎ توده‌اي‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎
***                                                   
در‏‎ و‏‎ استراتژي‌‏‎ مشخص‌ ، ‏‎ بودجه‌‏‎ مشخص‌ ، ‏‎ اجرايي‌‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ اهداف‌‏‎ با‏‎ كلان‌‏‎ سيستم‌‏‎ يك‌‏‎ دولت‌‏‎
در‏‎ -‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ اهداف‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎.‎است‌‏‎ مشخص‌‏‎ ناظر‏‎ هسته‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ نتيجه‌‏‎
عيني‌‏‎ شكل‌‏‎ بودجه‌‏‎ را‏‎ هدف‌‏‎ پس‌‏‎نمي‌شود‏‎ برداشته‌‏‎ قدم‌‏‎ از‏‎ قدمي‌‏‎ بودجه‌‏‎ بدون‌‏‎ - دولت‌‏‎ سيستم‌‏‎
نيز‏‎ گروه‌ها‏‎ و‏‎ امروز‏‎ منافع‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بيش‌‏‎ رويايي‌‏‎ هدف‌‏‎ بودجه‌ ، ‏‎ جذب‏‎ برنامه‌‏‎ و‏‎ طرح‌‏‎ بدون‌‏‎.‎مي‌بخشد‏‎
از‏‎ درجاتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ غايتي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ هدف‌‏‎.است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كردن‌‏‎ جاودانگي‌‏‎ طلب‏‎ از‏‎ نوعي‌‏‎ نيز‏‎ جشنواره‌‏‎مي‌كند‏‎ تعريف‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎ جاودانگي‌‏‎
نيز‏‎ گروهي‌‏‎ نياز‏‎ برحسب‏‎ سال‌‏‎ زمان‌بندي‌‏‎.‎دارد‏‎ اساسي‌‏‎ بسيار‏‎ نقش‌‏‎ گروهي‌‏‎ كاركرد‏‎ عرياني‌‏‎ و‏‎ نمايش‌‏‎
.مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ ميل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
نياز‏‎ نيز‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ و‏‎ برنامه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ فعاليت‌‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎
"ما‏‎" رسيدن‌‏‎ نشانه‌‏‎ "ما‏‎" جشن‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎.مي‌بخشد‏‎ معني‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ تاكيد‏‎ علامت‌‏‎ همان‌‏‎ اين‌‏‎.هست‌‏‎
.است‌‏‎ جاودانگي‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ دور‏‎ نشانه‌‏‎ "ما‏‎" جشن‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ ايراد‏‎.است‌‏‎ جاودانگي‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ توجيه‌‏‎ يا‏‎ !احتمالي‌‏‎ اشتباهات‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ انتقاد‏‎ پذيرش‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برخوردمان‌‏‎
براي‌‏‎ سيستم‌‏‎ برتر‏‎ نياز‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ جشنواره‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ منكر‏‎ را‏‎ شعر‏‎ شعوري‌‏‎ شرط‏‎ قافيه‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ كنار‏‎
شده‌‏‎ تعريف‌‏‎ استراتژي‌هاي‌‏‎ درآمدن‌‏‎ تحقق‌‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ پس‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ خبر‏‎ خود‏‎ كارآمدي‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎
چه‌‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ تعدد‏‎.‎گردد‏‎ اجرا‏‎ مسئول‌‏‎ سازمان‌هاي‌‏‎ توسط‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ كارآمدي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎
برگزاري‌‏‎ نياز‏‎.‎مي‌كند‏‎ مخدوش‌‏‎ را‏‎ سازمان‌‏‎ كلان‌‏‎ اهداف‌‏‎ سازمان‌‏‎ چند‏‎ توسط‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ شخص‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎
نياز‏‎ براساس‌‏‎ بايد‏‎ رويداد‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ (‎مردم‌‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎) مهمانان‌‏‎ حضور‏‎ برتر‏‎ نياز‏‎ و‏‎ جشنواره‌‏‎
لايحه‌‏‎ در‏‎ وقتي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎.‎باشد‏‎ تعريف‌‏‎ قابل‌‏‎ جديد‏‎ تقاضاي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كلان‌‏‎ سيستم‌‏‎
آن‌‏‎ مستقيم‌‏‎ متولي‌‏‎ توسط‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تعريف‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ تعريف‌‏‎ بودجه‌‏‎
ديدگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ اصولا‏‎)‎.مي‌گردد‏‎ مديريت‌‏‎ دولت‌‏‎ كلان‌‏‎ نماينده‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ وزير‏‎ سينمايي‌‏‎ معاون‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎.(است‌‏‎ شده‌‏‎ جدا‏‎ شرط ، ‏‎ بدون‌‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ مالكيت‌‏‎ با‏‎ مديريت‌‏‎ اساس‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مديريتي‌‏‎
..و‏‎ داشتن‌‏‎ جريان‌سازي‌‏‎ قابليت‌‏‎ - بودن‌‏‎ محبوب‏‎ قابليت‌‏‎ - داشتن‌‏‎ جشنواره‌‏‎ قابليت‌‏‎] بودن‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎
هيچ‌‏‎].مي‌شود‏‎ اداره‌‏‎ [!] متمركز‏‎ و‏‎ [دولت‌‏‎ نقشه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎] منسجم‌‏‎ بسيار‏‎ مديريت‌‏‎ يك‌‏‎ توسط‏‎ [.‎
[.ندارند‏‎ را‏‎.‎.‎و‏‎ ساخت‌‏‎ پروانه‌‏‎ صدور‏‎ توان‌‏‎ استان‌ها‏‎ سينمايي‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ از‏‎ يك‌‏‎
اختيارات‌‏‎ با‏‎) ناظر‏‎ محقق‌ ، ‏‎ طراح‌ ، ‏‎ برنامه‌ريز ، ‏‎ ادارات‌‏‎ خود‏‎ درون‌‏‎ در‏‎ منسجم‌‏‎ بسيار‏‎ مديريت‌‏‎ اين‌‏‎
محدوديت‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎دارد‏‎ را‏‎.‎.‎.و‏‎ توليدكننده‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(مهم‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ بسيار‏‎
شرايط‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎ بازوي‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ هم‌‏‎ كلان‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ اجرايي‌‏‎ بازوي‌‏‎ يك‌‏‎ بوروكراتيك‌‏‎
دارد ، ‏‎ سياستگذار‏‎ و‏‎ طراح‌‏‎ نيز‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ توانمند‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ بوروكراتيك‌‏‎
اختيارات‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دارا‏‎ را‏‎ نقطه‌ 100‏‎ تا‏‎ صفر‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ نظارتي‌‏‎ سيستم‌‏‎ دارد ، ‏‎ برنامه‌ريز‏‎ و‏‎ محقق‌‏‎
شبه‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ قاطع‌‏‎ پيش‌برنده‌ ، ‏‎ سازمان‌‏‎ يك‌‏‎ سازمان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎..‎و‏‎ دارد‏‎ نيز‏‎ كافي‌‏‎
اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ نيز‏‎ جشن‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئول‌‏‎ خاصي‌‏‎ زماني‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ دلايل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ غيردولتي‌‏‎
بودن‌‏‎ جاودانه‌‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎مي‌كند‏‎ طلب‏‎ امروز‏‎ نسل‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ خاطرات‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ عقربه‌هاي‌‏‎ اكنون‌‏‎
راه‌حل‌‏‎.‎نيست‌‏‎ مردم‌‏‎ نزد‏‎ - سابق‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ -‎ رغبتي‌‏‎ اما‏‎ هست‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ نزد‏‎ در‏‎
با‏‎ توليد‏‎ مسئول‌‏‎ كه‌‏‎ سيستمي‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهند‏‎ تحميل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ !توجيه‌‏‎ يا‏‎ فعال‌‏‎ انتقادي‌‏‎ برخورد‏‎
مردم‌‏‎ از‏‎ مشروعيت‌‏‎ طالب‏‎ و‏‎ جشن‌‏‎ طراح‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نبايد‏‎ پس‌‏‎ نمي‌تواند ، ‏‎ است‌‏‎ امروزين‌‏‎ سخت‌‏‎ شرايط‏‎
پارامتر‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ بر‏‎ بودن‌‏‎ موثر‏‎) جريان‌سازي‌‏‎ اهداف‌‏‎ كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ داشتن‌‏‎ براي‌‏‎.‎باشد‏‎
استمرار‏‎ و‏‎ (مي‌شود‏‎ مشخص‌‏‎ تازه‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ كشف‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎)‎ موثر‏‎ توليد‏‎ ‎‏‏،‏‎(مي‌شود‏‎ سنجيده‌‏‎ فروش‌‏‎
!مشخص‌‏‎ بودجه‌‏‎ با‏‎ (‎مي‌شود‏‎ سنجيده‌‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ و‏‎ بزرگان‌‏‎ حضور‏‎ ميل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎) فرهنگي‌‏‎ پشتوانه‌هاي‌‏‎
نفي‌‏‎ عامدانه‌‏‎ و‏‎ نزند‏‎ حرف‌‏‎ آمرانه‌‏‎ توليد‏‎ چرخه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ سازماني‌‏‎ نيازمند‏‎ مي‌گردد ، ‏‎ برگزار‏‎
جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎.‎باشد‏‎ توليدكننده‌‏‎ سازمان‌‏‎ از‏‎ مهربان‌تر‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ نكند‏‎
حداقل‌‏‎ به‌‏‎ مختار‏‎ بسيار‏‎ نظارتي‌‏‎ سيستم‌‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ توليد‏‎ سيستم‌‏‎ خطاي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌تواند‏‎
تبديل‌‏‎ مرام‌‏‎ لذت‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ بسياري‌‏‎ مهمانان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جريان‌سازي‌‏‎ برساند ، ‏‎
.بخشد‏‎ تحقق‌‏‎ را‏‎ عيني‌‏‎ حقيقت‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ روياهاي‌‏‎
ليوان‌‏‎ يك‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ مهمانان‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ خواهيم‌‏‎ "ما‏‎" جشنواره‌‏‎ در‏‎ "ما‏‎" باز‏‎ وگرنه‌‏‎
كرده‌‏‎ ريشه‌كن‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نسل‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ موجود‏‎ بوروكراسي‌‏‎ كه‌‏‎ كاريزمايي‌‏‎ نبود‏‎ در‏‎ و‏‎ نشسته‌اند‏‎ آبي‌‏‎
يونيفورم‌‏‎ با‏‎ چه‌‏‎ بخورند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ هي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ ماموراني‌‏‎ توليد‏‎ كارمندان‌‏‎ طبقه‌‏‎ است‌‏‎
دارد‏‎ فصلي‌‏‎ سازماني‌‏‎ كه‌‏‎ "هياتي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎" است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎.مشكي‌‏‎ يونيفورم‌‏‎ با‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ خاكستري‌‏‎
.زد‏‎ خواهد‏‎ رقم‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نقطه‌‏‎ تكرار‏‎ از‏‎ فصلي‌‏‎ عتابها‏‎ انبوه‌‏‎

سينما‏‎ حاشيه‌‏‎
است‌‏‎ تعطيل‌‏‎ جشنواره‌‏‎ ببخشيد ، ‏‎*
همه‌‏‎.‎ازدحام‌‏‎:‎مي‌كند‏‎ متبادر‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ اول‌‏‎ وهله‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ واژه‌‏‎
از‏‎ مردم‌‏‎ استقبال‌‏‎.‎مي‌شناسند‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ صف‌‏‎ با‏‎ شلوغي‌ ، ‏‎ با‏‎ ازدحام‌ ، ‏‎ با‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎
اين‌ 21‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ واضح‌‏‎ و‏‎ بديهي‌‏‎ امري‌‏‎ همواره‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ و‏‎ جشنواره‌‏‎
اول‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ دست‌كم‌‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ اثبات‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ سال‌‏‎
و‏‎ شلوغي‌‏‎ نمي‌شود ، ‏‎ ديده‌‏‎ سينماها‏‎ در‏‎ جلوي‌‏‎ طويل‌‏‎ صف‌هاي‌‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ مخاطب‏‎ فقر‏‎ دچار‏‎
در‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎ اين‌‏‎ دلايل‌‏‎ !خود‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ خورد‏‎ و‏‎ زد‏‎ احيانا‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ بازار‏‎ و‏‎ ازدحام‌‏‎
بين‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ نبودن‌‏‎ و‏‎ فيلم‌ها‏‎ ضعف‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ اكثر‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎
جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎است‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ ايراني‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎
شديد‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ قابل‌‏‎ هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ مي‌كرد‏‎ اظهار‏‎
عنوان‌‏‎ جنجالي‌‏‎ و‏‎ مطرح‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نبودن‌‏‎ را‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ ايشان‌‏‎.‎است‌‏‎ نبوده‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎
آنها‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ خارجي‌ ، ‏‎ تجاري‌‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نمايش‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.مي‌كردند‏‎
دو‏‎ مثال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎.‎كند‏‎ ايجاد‏‎ تماشاگران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رغبتي‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ چندان‌‏‎ هستند ، ‏‎ آمريكايي‌‏‎ هم‌‏‎
بيگلو ، ‏‎ كاترين‌‏‎ ساخته‌‏‎ ك‌190‏‎ و‏‎ تيرنان‌‏‎ مك‌‏‎ جان‌‏‎ ساخته‌‏‎ سيزدهم‌‏‎ جنگجوي‌‏‎ ساخت‌‏‎ خوش‌‏‎ و‏‎ تجاري‌‏‎ فيلم‌‏‎
خيلي‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ درآمدند ، ‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
مي‌رود ، ‏‎ فيلم‌ها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ انتظاري‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ گرچه‌‏‎ نشدند‏‎ روبه‌رو‏‎ وسيعي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ روبه‌رو‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بهتري‌ ، ‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎

                                         
كلمباي‌‏‎ براي‌‏‎ بولينگ‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ در‏‎ كين‌‏‎ همشهري‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ براي‌‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎
فيلم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ گويا‏‎ البته‌‏‎مي‌شد‏‎ ديده‌‏‎ صفي‌‏‎ نيمچه‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ فلسطين‌‏‎ سينما‏‎ گيشه‌‏‎ جلوي‌‏‎
بهتري‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ موسيائيان‌‏‎ وحيد‏‎ ساخته‌‏‎ دريا‏‎ خاموشي‌‏‎
.است‌‏‎ نبوده‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ چندان‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ نسبت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ استقبال‌‏‎ اين‌‏‎ گرچه‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎
اما‏‎.‎مي‌دانست‌‏‎ مربوط‏‎ كافي‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تبليغات‌‏‎ عدم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ سينماها‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
مورد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ عجيب‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎ قضايا‏‎ اين‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
اينترنتي‌‏‎ سايت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ مربوط‏‎ غلطي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بدهند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎
در‏‎ ك‌ 190‏‎ فيلم‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌‏‎ كه‌ 20‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎.بود‏‎ گرديده‌‏‎ استخراج‌‏‎ IranActor
.ك‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ مراجعه‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ نفر‏‎ هفت‌‏‎ حدود‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گذشت‌‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎
كه‌‏‎ آمد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ كاشف‌‏‎.شود‏‎ آغاز‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ بود 10‏‎ قرار‏‎ آنها‏‎ به‌زعم‌‏‎ كه‌‏‎.‎كنند‏‎ تهيه‌‏‎ بليت‌‏‎ ‎‏‏19‏‎
تنظيم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ برنامه‌‏‎ بوده‌‏‎ موجود‏‎ مذكور‏‎ سايت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برنامه‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ آنها‏‎
ناچار‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ همگي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ !است‌‏‎ نوبر‏‎ واقعا‏‎ ديگر‏‎ اينترنتي‌‏‎ ناهماهنگي‌‏‎.‎.‎.‎كرده‌اند‏‎
از‏‎ تماشاگران‌‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎ اينكه‌‏‎ خلاصه‌‏‎.كردند‏‎ تماشا‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ ‎‏‏20‏‎-‎ دقيقه‌ 25‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎
سر‏‎ از‏‎ فعلا‏‎ بعدي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ شدن‌‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ فكر‏‎ با‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ نخست‌‏‎ روز‏‎
آقا‏‎":‎بپرسد‏‎ ما‏‎ از‏‎ سپيده‌‏‎ سينما‏‎ جلوي‌‏‎ ساعت‌ 45‏/7‏‎ در‏‎ و‏‎ بيايد‏‎ آقايي‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎.‎كرد‏‎ در‏‎ به‌‏‎
"!تعطيله‌؟‏‎ جشنواره‌‏‎ ببخشيد‏‎
چه‌‏‎ هر‏‎ را‏‎ خود‏‎ سكوت‌‏‎ و‏‎ تعطيلي‌‏‎ دوران‌‏‎ وسيع‌تر‏‎ و‏‎ بهتر‏‎ تبليغات‌‏‎ با‏‎ جشنواره‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎
.كند‏‎ طي‌‏‎ سريع‌تر‏‎
نو‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ نو‏‎ سينماي‌‏‎*

                                     
جشنواره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ ويژه‌‏‎ شماره‌‏‎ با‏‎ خاموشي‌‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سينما‏‎ تخصصي‌‏‎ نشريه‌‏‎ نو‏‎ سينماي‌‏‎
چاپ‌‏‎ زير‏‎ دولتي‌‏‎ ارگاني‌‏‎ توسط‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ نشريه‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎
عكس‌هاي‌‏‎ و‏‎ كلاسه‌‏‎ صفحات‌‏‎ ظاهرا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ آغاز‏‎ بيشتر‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ شروع‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ مي‌رفت‌‏‎
است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينمايي‌‏‎ گلاسه‌‏‎ تمام‌‏‎ نشريه‌‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎مي‌طلبد‏‎ حريف‌‏‎ مخاطب‏‎ جلب‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ چشمگير‏‎
ميان‌‏‎ زدن‌‏‎ پرسه‌‏‎.است‌‏‎ انكار‏‎ غيرقابل‌‏‎ نشريه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ رفتن‌‏‎ چاپ‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ هزينه‌بري‌‏‎ البته‌‏‎ صد‏‎ كه‌‏‎
سياحتي‌‏‎ جدا‏‎ مجله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ سينماگران‌‏‎ محبوبترين‌‏‎ و‏‎ زبده‌ترين‌‏‎ از‏‎ چهره‌هايي‌‏‎
.است‌‏‎
غيرتخصصي‌‏‎ مجلات‌‏‎ در‏‎ جشنواره‌‏‎*

                                   
.داده‌اند‏‎ پوشش‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ آثار‏‎ نيز‏‎ غيرتخصصي‌‏‎ نشريات‌‏‎ برخي‌‏‎ تخصصي‌ ، ‏‎ مجلات‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ امسال‌‏‎
كبدي‌‏‎ بيماران‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ انجمن‌‏‎ امتياز‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "نيكي‌‏‎" ماهنامه‌‏‎ نشريات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
معرفي‌‏‎ به‌‏‎ صفحه‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ ماه‌ ، ‏‎ بهمن‌‏‎ ويژه‌‏‎ خود‏‎ شماره‌‏‎ چهاردهمين‌‏‎ در‏‎ ماهنامه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ چاپ‌‏‎
عجيب‏‎ اعجاز‏‎ كه‌‏‎ هست‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ همواره‌‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ شكي‌‏‎.‎است‌‏‎ پرداخته‌‏‎ جشنواره‌‏‎ آثار‏‎
ممكن‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ "نيكي‌‏‎" ماهنامه‌‏‎.است‌‏‎ راحت‌تر‏‎ مقوله‌اي‌ ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ مخاطب‏‎ براي‌‏‎ كشش‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎
سعي‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ را‏‎ امروز‏‎ نشر‏‎ و‏‎ چاپ‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ اعجابانگيز‏‎ برق‌‏‎ آن‌‏‎ صفحات‌‏‎ است‌‏‎
ضمنا‏‎.‎گيرد‏‎ بهره‌‏‎ سينما‏‎ اعجابانگيز‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ امسال‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ با‏‎ دارد‏‎
دنيا‏‎ علمي‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ بيماري‌هاي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ مجله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.يابيد‏‎ دست‌‏‎

آبادان‌‏‎ در‏‎ امني‌‏‎ جاي‌‏‎
حقيقي‌‏‎ ماني‌‏‎ به‌‏‎ ميري‌‏‎ مازيار‏‎ نامه‌‏‎
عزيز‏‎ ماني‌‏‎
كنيم‌‏‎ يادآوري‌‏‎ سال‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ به‌‏‎ بشود‏‎ را‏‎ تاريخش‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ امروز‏‎ سحرگاه‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ امشب‏‎
فريادهاي‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ ذوق‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌گويم‌‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ فيلمت‌ ، ‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ خوشحالم‌‏‎ خوشحالم‌ ، ‏‎
آبادان‌‏‎ مردم‌‏‎ صفاي‌‏‎ به‌‏‎ مهماني‌‏‎ مي‌شد‏‎ كاش‌‏‎.‎بخوابم‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ بنويسم‌‏‎ برايت‌‏‎ آهستگي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بلندم‌‏‎
سالن‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎ راستي‌‏‎.ببينيم‌‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ دعوت‌‏‎ مهماني‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎
دارد؟‏‎ جا‏‎ چقدر‏‎ فجر‏‎ فستيوال‌‏‎

                                        
پلاني‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردي‌‏‎ تعريف‌‏‎ ايراني‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ از‏‎ ذوق‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ داشتي‌‏‎ امروز‏‎ سحرگاه‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ ديشب‏‎
را‏‎ فيلمت‌‏‎ ماني‌‏‎ !علاقه‌مندي‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎ مي‌گفتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ و‏‎ قطع‌‏‎ بدون‌‏‎
فيلمت‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كرده‌اي‌؟‏‎ مرور‏‎ بار‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ پلان‌هاي‌‏‎.‎مي‌گويم‌‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ ديده‌اي‌؟‏‎
كرده‌اي‌؟‏‎ باور‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ است‌؟‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎ چقدر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎
و‏‎ كني‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ خودت‌‏‎ كردم‌‏‎ آرزو‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ چطور؟‏‎ را‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ صداگذاري‌‏‎ صدابرداري‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ نزده‌اي‌‏‎ فرياد‏‎ اما‏‎ گرفته‌اي‌‏‎ سخت‌تري‌‏‎ پلان‌هاي‌‏‎ تو‏‎ ساخته‌اي‌ ، ‏‎ مهمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كني‌‏‎ باور‏‎
كه‌‏‎ كرده‌اي‌‏‎ ثابت‌‏‎ اما‏‎ نكرده‌اي‌‏‎ نيز‏‎ برترين‌‏‎ ادعاي‌‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ كرده‌اي‌‏‎ سختي‌‏‎ دكوپاژ‏‎ و‏‎ كارگرداني‌‏‎
تمام‌‏‎ با‏‎ عواملت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ تو‏‎ باور‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ جنجال‌‏‎ ولي‌‏‎ ساخت‌‏‎ مهم‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌شود‏‎
.هست‌‏‎ امني‌‏‎ جاي‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ باشند‏‎ مطمئن‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ مي‌شوند‏‎ آبادان‌‏‎ به‌‏‎ تو‏‎ همسفر‏‎ و‏‎ همراه‌‏‎ انرژي‌‏‎
و‏‎ مي‌گويم‌‏‎ حرفش‌‏‎ براي‌‏‎ نمي‌گويم‌‏‎ سينمايش‌‏‎ بودن‌‏‎ نو‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ مهمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ آبادان‌‏‎ ماني‌‏‎
و‏‎ بگيريم‌‏‎ خودمان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ مدرن‌‏‎ تكنيك‌‏‎ است‌‏‎ سخت‌‏‎ زيرا‏‎ پيامش‌‏‎ بودن‌‏‎ ايراني‌‏‎ براي‌‏‎
نمي‌دانم‌‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎مي‌گويم‌‏‎ را‏‎ آبادان‌‏‎ كرده‌اي‌ ، ‏‎ فيلمت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ تو‏‎ ولي‌‏‎.‎نشود‏‎ ادا‏‎
براي‌‏‎ بلورين‌‏‎ سيمرغ‌‏‎ دو‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ ولي‌‏‎ نه‌‏‎ يا‏‎ ديد‏‎ دوباره‌‏‎ فجر‏‎ فستيوال‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎
داريوش‌‏‎ معتمدآريا؟‏‎ يا‏‎ مشايخي‌‏‎ مي‌داني‌؟‏‎ بازيگرت‌‏‎ كدام‌‏‎ حق‌‏‎ راستي‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ بازيگران‌‏‎
چقدر‏‎ ديدي‌‏‎ نشود‏‎ اگر‏‎ اما‏‎ فروتنيان‌؟‏‎ شاهرخ‌‏‎ يا‏‎ اماني‌‏‎ احسان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ تهراني‌‏‎ هديه‌‏‎ يا‏‎ اسدزاده‌‏‎
و‏‎ آبادان‌‏‎ سخت‌‏‎ و‏‎ نو‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ نديدن‌‏‎ است‌‏‎ حيف‌‏‎ چقدر‏‎ زيبا ، ‏‎ بازي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ نديدن‌‏‎ مي‌شود‏‎ حيف‌‏‎
.مهاجر‏‎ مستانه‌‏‎ يكدست‌‏‎ و‏‎ ريتم‌‏‎ خوش‌‏‎ تدوين‌‏‎ يا‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ سرهنگ‌‏‎ بشويد؟‏‎ را‏‎ جورابهايش‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كسي‌‏‎ رسيد‏‎ وقتي‌‏‎ خبر؟‏‎ چه‌‏‎ فيلمت‌‏‎ امير‏‎ از‏‎ راستي‌‏‎
برايش‌‏‎ را‏‎ در‏‎ قفل‌‏‎ شود‏‎ پيدا‏‎ كسي‌‏‎ كاش‌‏‎هستم‌‏‎ آرزو‏‎ نگران‌‏‎ اما‏‎ مي‌كند‏‎ بوفالو‏‎ شكار‏‎ پل‌‏‎ همان‌‏‎ روي‌‏‎
.برسد‏‎ پروازش‌‏‎ به‌‏‎ نشده‌‏‎ دير‏‎ تا‏‎ كند‏‎ باز‏‎
كه‌‏‎ مي‌ماند‏‎ يادم‌‏‎ اما‏‎ كرده‌ام‌‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ داشتي‌‏‎ دوستش‌‏‎ تو‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ كارگردان‌‏‎ آن‌‏‎ نام‌‏‎ ماني‌‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ مهمي‌‏‎ فيلم‌‏‎ حقيقي‌‏‎ ماني‌‏‎
.نمي‌كند‏‎ حساب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ هنرمند‏‎.ندارد‏‎ طولي‌‏‎ نيز‏‎ سال‌‏‎ ده‌‏‎ و‏‎ نمي‌آيد‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ ماني‌‏‎
سخت‌‏‎ بادهاي‌‏‎ پيش‌‏‎ اعتماد‏‎ با‏‎كند‏‎ شتاب‏‎ روييدن‌‏‎ در‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ مي‌رويد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درختي‌‏‎ هنرمند‏‎
اما‏‎.‎مي‌آيد‏‎ بهار‏‎.‎نيايد‏‎ بهار‏‎ مبادا‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ندارد‏‎ بيمي‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پايداري‌‏‎ زمستان‌‏‎
دردهايي‌‏‎ بهاي‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ هر‏‎ من‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ داشته‌‏‎ آرامش‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ شكيبايي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ براي‌‏‎
...است‌‏‎ توفيق‌‏‎ مايه‌‏‎ شكيبايي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابم‌‏‎ در‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تقديسشان‌‏‎ كه‌‏‎
.كن‌‏‎ آرزو‏‎ را‏‎ روشن‌‏‎ فرداي‌‏‎ و‏‎ بخواب‏‎ راحت‌‏‎ امشب‏‎ پس‌‏‎

كودكانه‌‏‎ يا‏‎ خانوادگي‌‏‎ خشونت‌آميز‏‎
قبلي‌‏‎ كار‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ او‏‎.‎دارد‏‎ حضور‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ "كارنامه‌‏‎ روز‏‎" فيلم‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ كرامتي‌‏‎ مسعود‏‎
مقابله‌‏‎ در‏‎ كودكان‌‏‎ دنياي‌‏‎ از‏‎ جزئياتي‌‏‎ بر‏‎ تاكيد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎ نيز‏‎ (ما‏‎ خانه‌‏‎ سريال‌‏‎)‎ خود‏‎
نشان‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ صحنه‌‏‎ همان‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ نيز‏‎ "كارنامه‌‏‎ روز‏‎" در‏‎ بود ، ‏‎ داده‌‏‎ نشان‌‏‎ بزرگسالان‌‏‎ دنياي‌‏‎ با‏‎
را‏‎ كودكان‌‏‎ دنياي‌‏‎ از‏‎ دغدغه‌اي‌‏‎ پايين‌ ، ‏‎ نمره‌هاي‌‏‎ و‏‎ كارنامه‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ فرزند‏‎ و‏‎ مادر‏‎ دعواي‌‏‎ دادن‌‏‎
گرفتن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فيلم‌‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ كودك‌‏‎ شخصيت‌‏‎ "آراد‏‎"مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ زمينه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
واكنش‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ محسوس‌‏‎ خلاء‏‎ اولين‌‏‎ و‏‎ مي‌افتد‏‎ خودكشي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ تجديدي‌‏‎ نمره‌‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كارنامه‌‏‎
فضاي‌‏‎ زمينه‌‏‎ پيش‌‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ زده‌‏‎ سرش‌‏‎ به‌‏‎ فكري‌‏‎ چنين‌‏‎ چرا‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ چون‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ پديدار‏‎ او‏‎
با‏‎ و‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ ناپيدا‏‎ باشد‏‎ بچه‌‏‎ پسر‏‎ رفتاري‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ معرف‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ خانواده‌‏‎
اتفاقي‌‏‎ شدن‌‏‎ همراه‌‏‎.مي‌يابد‏‎ تغيير‏‎ ديگر ، ‏‎ خطي‌‏‎ به‌‏‎ شدن‌‏‎ محول‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ كلي‌‏‎ تم‌‏‎ ماجرا ، ‏‎ پيشرفت‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎ نو‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فراري‌ ، ‏‎ و‏‎ پردردسر‏‎ پسربچه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ خلافكار‏‎ يك‌‏‎
واژه‌‏‎ خلافكار‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ آنكه‌‏‎ شرط‏‎ به‌‏‎)است‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ خارجي‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ اما‏‎ مي‌رسد‏‎
مي‌شود‏‎ منتهي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ "كارنامه‌‏‎ روز‏‎" با‏‎ نمونه‌ها‏‎ آن‌‏‎ مقايسه‌‏‎(دهيد‏‎ قرار‏‎ را‏‎ گنگستر‏‎
با‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آغاز‏‎ نو‏‎ اساسي‌‏‎ و‏‎ پايه‌‏‎ با‏‎ خوب‏‎ ايده‌‏‎ يك‌‏‎ گرفتن‌‏‎ وام‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
واضح‌‏‎.‎است‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ كاملا‏‎ قصه‌‏‎ پايان‌‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ ضربه‌‏‎ آن‌‏‎ ساختمان‌‏‎ به‌‏‎ ضعف‌هايي‌ ، ‏‎ ظهور‏‎
كودك‌‏‎ معصوميت‌‏‎ و‏‎ صفا‏‎.مي‌پذيرد‏‎ پايان‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ دو‏‎ گرفتن‌‏‎ تاثير‏‎ با‏‎ قصه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
نيز‏‎ او‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.مي‌كند‏‎ هدايت‌‏‎ روشني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ خشن‌‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تاثير‏‎ خلافكار‏‎ در‏‎
.بازگردد‏‎ خانه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شود‏‎ متقاعد‏‎ خلافكار ، ‏‎ بد‏‎ عاقبت‌‏‎ از‏‎ گرفتن‌‏‎ درس‌‏‎ با‏‎

                                            
كه‌‏‎ نباشد‏‎ عبرت‌آموز‏‎ پاياني‌‏‎ به‌‏‎ قصه‌‏‎ رساندن‌‏‎ بر‏‎ فيلم‌‏‎ تكيه‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ چنانكه‌‏‎ پس‌‏‎
نتيجه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ قرباني‌‏‎ حوادث‌‏‎ سير‏‎.‎مي‌افتد‏‎ اتفاقي‌‏‎ چنين‌‏‎ "كارنامه‌‏‎ روز‏‎" در‏‎ متاسفانه‌‏‎
صحنه‌اي‌‏‎ همچون‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ آشكاري‌‏‎ اصرار‏‎ حتي‌‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ قابل‌‏‎ كاملا‏‎
امير‏‎ شخصيت‌‏‎ كه‌‏‎ وجودي‌‏‎ با‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ امير‏‎ از‏‎ را‏‎ فشنگ‌ها‏‎ زور‏‎ به‌‏‎ پسربچه‌‏‎ كه‌‏‎
خيره‌‏‎ نگاه‌هاي‌‏‎.‎مي‌نمايد‏‎ مضحك‌‏‎ او‏‎ هيبت‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ نشده‌ ، ‏‎ پرداخت‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ خلافكار‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ ضعفي‌‏‎.است‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ تاثير‏‎ "آراد‏‎" از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ پيام‌‏‎ اين‌‏‎ القاي‌‏‎ قصد‏‎ مصرانه‌‏‎ او‏‎
فيلم‌‏‎ از‏‎ صحنه‌هايي‌‏‎.‎بازمي‌گردد‏‎ نيز‏‎ اطلاعات‌‏‎ توزيع‌‏‎ نحوه‌‏‎ به‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ صحبت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ابتدا‏‎
خانواده‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بعدي‌‏‎ سكانس‌هاي‌‏‎ در‏‎ مي‌دهند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ امير‏‎ و‏‎ آراد‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ كه‌‏‎
قصه‌‏‎ كردن‌‏‎ شاخه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ بود‏‎ خوب‏‎ چه‌‏‎مي‌شود‏‎ تكرار‏‎ دوباره‌‏‎ گفت‌وگوها‏‎ در‏‎ مي‌پردازد‏‎ آراد‏‎
و‏‎ آراد‏‎ رابطه‌‏‎ تقويت‌‏‎ با‏‎ خطي‌‏‎ يك‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ قصه‌‏‎ و‏‎ نمي‌شد‏‎ انجام‌‏‎ شده‌‏‎ منتهي‌‏‎ آن‌‏‎ كشتن‌‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
.مي‌رفت‌‏‎ پيش‌‏‎ امير‏‎
معنوي‌‏‎ عاشقانه‌ ، ‏‎ كليشه‌اي‌‏‎ روابط‏‎ در‏‎ شدن‌‏‎ غرق‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎ اين‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
انسان‌هاي‌‏‎ تصادفي‌‏‎ دوستي‌هاي‌‏‎" مبناي‌‏‎ بر‏‎ نو‏‎ تم‌‏‎ يك‌‏‎.‎..و‏‎ عروسك‌‏‎ و‏‎ كودك‌‏‎ اغراق‌آميز ، ‏‎
اواسط‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ ادامه‌دار‏‎ تم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ مي‌افتد‏‎ اتفاق‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ "ناهمگون‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ (..‎و‏‎ غش‌كردن‌‏‎ شوهر ، ‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ دعواي‌‏‎ خانواده‌ ، ‏‎ نگراني‌‏‎) ايراني‌‏‎ بارز‏‎ خصوصيات‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎
.مي‌گيرد‏‎

فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ شب‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ آفت‌‏‎
اميني‌‏‎ عليرضا‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
صافاريان‌‏‎ روبرت‌‏‎
فضا‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ پيش‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ داستان‌‏‎ مي‌چيند ، ‏‎ خوب‏‎ را‏‎ زمينه‌‏‎ خود‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ باد‏‎ نامه‌هاي‌‏‎
انگار‏‎ مي‌رود ، ‏‎ شهر‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌سازد ، ‏‎ خوب‏‎ را‏‎
.كند‏‎ جمع‌‏‎ چگونه‌‏‎ است‌‏‎ گسترده‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ توري‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ روايت‌‏‎ نمي‌داند‏‎
يكي‌‏‎ روي‌‏‎ بعد‏‎ مي‌شود ، ‏‎ شروع‌‏‎ پادگان‌‏‎ به‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ سربازان‌‏‎ ورود‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
فضاسازي‌‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ متمركز‏‎ مي‌كند‏‎ پادگان‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ كوچكي‌‏‎ صوت‌‏‎ ضبط‏‎ زرنگي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ آنها ، ‏‎ از‏‎
با‏‎ فيلم‌‏‎ قهرمان‌‏‎ رفاقت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ سربازي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ پادگان‌‏‎
وجود‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ طنزآميز‏‎ صحنه‌‏‎ چند‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ درآمده‌‏‎ زنده‌‏‎ و‏‎ تازه‌اش‌گرم‌‏‎ دوست‌‏‎
دوستش‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ (‎خيالي‌‏‎ زياد‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎)‎ رمانتيك‌‏‎ ماجرايي‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ سربازي‌‏‎ شدن‌‏‎ عصبي‌‏‎.‎دارد‏‎
پر‏‎ را‏‎ تصوير‏‎ پيش‌زمينه‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ آويزان‌‏‎ تخت‌‏‎ بالاي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ پاهايي‌‏‎ از‏‎ مي‌كند‏‎ تعريف‌‏‎
و‏‎ خيال‌ها‏‎ و‏‎ زمخت‌‏‎ واقعيت‌‏‎ بين‌‏‎ تضاد‏‎ نمودهاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اين‌‏‎صحنه‌هاست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎
- پادگان‌‏‎ مردانه‌‏‎ كاملا‏‎ محيط‏‎ در‏‎ زنانه‌‏‎ صدايي‌‏‎ حضور‏‎.‎مي‌گذرد‏‎ سربازان‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ روياهايي‌‏‎
.است‌‏‎ تضاد‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ تجسمي‌‏‎ - است‌‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ اصلي‌اي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ ايده‌‏‎ يعني‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ حرف‌ها‏‎ اين‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ ايهام‌‏‎ اصولا‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ جنسي‌‏‎ نيمه‌‏‎ -‎ رمانتيك‌‏‎ نيمه‌‏‎ محتواي‌‏‎
سربازان‌‏‎ روياها‏‎ شيريني‌‏‎ مي‌سازد ، ‏‎ را‏‎ فضا‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ تمام‌‏‎ فيلم‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ ادا‏‎
كار‏‎ به‌‏‎ مقصود‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ دقيق‌‏‎ تشريح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تصوير‏‎ را‏‎
.سازد‏‎ متعهد‏‎ گرفته‌‏‎

                                         
دسترس‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ سختي‌‏‎ سيلي‌‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شهر‏‎ روانه‌‏‎ ما‏‎ اصلي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ افت‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ افت‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌بيند ، ‏‎ آب‏‎ بر‏‎ نقش‌‏‎ را‏‎ روياهايش‌‏‎ و‏‎ مي‌خورد‏‎ شهر‏‎
.شود‏‎ متمركز‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ روي‌‏‎ نمي‌داند‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌‏‎ انگار‏‎.مي‌شود‏‎ مربوط‏‎ فيلم‌‏‎ روايت‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ هر‏‎
و‏‎ هويت‌‏‎ هيچ‌يك‌‏‎بي‌هدف‌اند‏‎ و‏‎ سرسري‌‏‎ بسيار‏‎ دختر‏‎ چند‏‎ با‏‎ زدن‌‏‎ حرف‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ كوشش‌هاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
پراكنده‌‏‎ بسيار‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ صداهايي‌‏‎ ضبط‏‎ به‌‏‎ قسمت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎ندارند‏‎ ويژگي‌‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ بخش‌‏‎ آن‌‏‎.‎ندارند‏‎ را‏‎ پسرك‌‏‎ سرخوردگي‌‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ تجسم‌‏‎ و‏‎ تاثيرگذاري‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ نامنسجم‌اند‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ موضوع‌‏‎ از‏‎ انحراف‌‏‎ خانواده‌هايشان‌‏‎ براي‌‏‎ پادگان‌‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ صداهاي‌‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ رفتن‌‏‎ تلفنخانه‌‏‎
پادگان‌ ، ‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ سنجيده‌‏‎ ميزانسن‌هاي‌‏‎ برخلاف‌‏‎.‎است‌‏‎ ضعيف‌‏‎ هم‌‏‎ شهر‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ تصويري‌‏‎ پرداخت‌‏‎
دور‏‎ از‏‎ معمولا‏‎ دوربين‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ آسايشگاه‌ ، ‏‎ درون‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ و‏‎ آزاد‏‎ فضاي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ اعم‌‏‎
برجسته‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎ پي‌‏‎ را‏‎ او‏‎ دروني‌‏‎ تحولات‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ سبب‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ نگاه‌‏‎ را‏‎ قهرمانش‌‏‎
نيستند ، ‏‎ مي‌زند‏‎ حرف‌‏‎ نوار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ زني‌‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ قابل‌‏‎ اصلا‏‎ شده‌‏‎ ضبط‏‎ شهري‌‏‎ صداهاي‌‏‎سازد‏‎
نداشتن‌‏‎ دماغ‌‏‎ و‏‎ دل‌‏‎ خود‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ وقتي‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ برجسته‌‏‎ تضاد‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
آن‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ نرگس‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ شدن‌‏‎ پيدا‏‎ خواستگار‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎ بنيادين‌ ، ‏‎ تضاد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ را‏‎ قهرمانش‌‏‎
آن‌‏‎ روايي‌‏‎ ساختار‏‎ فاتحه‌‏‎ ديگر‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ نسبت‌‏‎ است‌‏‎ نيامده‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ درباره‌اش‌‏‎ حرفي‌‏‎ اصلا‏‎ مقطع‌‏‎
.است‌‏‎ خوانده‌‏‎
آفتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ شب‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ آفت‌‏‎ همان‌‏‎ لطمه‌زده‌‏‎ اميني‌‏‎ فيلم‌‏‎ به‌‏‎ آنچه‌‏‎ كلام‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎
و‏‎ محكم‌‏‎ روايي‌‏‎ ساختار‏‎ به‌‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ ديگر‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ قبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎ با‏‎ اميني‌‏‎ مشترك‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ همكاري‌‏‎ دوستي‌ ، ‏‎.‎برد‏‎ نام‌‏‎ انديشيده‌‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎
و‏‎ فضاسازي‌ها‏‎ قبادي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ مانند‏‎ هم‌‏‎ اميني‌‏‎ فيلم‌‏‎ قوت‌‏‎ نقاط‏‎.‎نيست‌‏‎ بي‌ارتباط‏‎ مشكل‌‏‎
نوعي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ قصه‌پردازي‌‏‎ سوي‌‏‎ به‌‏‎ كششي‌‏‎ آن‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقطه‌‏‎ و‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ نيرومند‏‎ تصويرسازي‌هاي‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلمساز‏‎ استعدادهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضعفي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎.‎موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سرسري‌‏‎ برخورد‏‎
را‏‎ منسجم‌‏‎ اثري‌‏‎ خلق‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ هرز‏‎ به‌‏‎ جذاب‏‎ و‏‎ بكر‏‎ زنده‌ ، ‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ آفرينش‌‏‎ و‏‎ تصويرپردازي‌‏‎
.مي‌سازد‏‎ ناممكن‌‏‎

سينمايي‌‏‎ سينمايي‌پاتوق‌‏‎ محافل‌‏‎
راستين‌‏‎ شادمهر‏‎
به‌خصوص‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎ جمع‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ محفل‌‏‎ يا‏‎ پاتوق‌‏‎ كلمه‌‏‎ با‏‎ عده‌اي‌‏‎ مدوني‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ دليل‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎
كنيم‌ ، ‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ پاتوق‌‏‎ كلمه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تاريخي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎.دارند‏‎ مشكل‌‏‎ سينمايي‌‏‎
منتقدين‌ ، ‏‎ دوستان‌ ، ‏‎ هنر‏‎ هنرمندان‌ ، ‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ هنري‌‏‎ محافل‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ درمي‌يابيم‌‏‎
محافل‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎.‎يابند‏‎ دست‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ تبادل‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ كارشناسان‌‏‎
و‏‎ كنند‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ مشخص‌‏‎ هدفي‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ نشود‏‎ تبديل‌‏‎ سرگرمي‌‏‎ كلوپ‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ آنكه‌‏‎ براي‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ پاتوق‌‏‎.‎آمده‌اند‏‎ مكان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ منظور‏‎ چه‌‏‎ براي‌‏‎ بدانند‏‎ محافل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎
يك‌‏‎ و‏‎ هشتاد‏‎ سال‌‏‎ اول‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ لاهيجي‌‏‎ شهلا‏‎ مديريت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
بعضي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ هنري‌‏‎ _ فرهنگي‌‏‎ محفل‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ بود ، ‏‎ برپا‏‎
هنري‌‏‎ محافل‌‏‎ نبودن‌‏‎ مستمر‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ بسته‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎.شد‏‎ بسته‌‏‎ پاتوق‌‏‎ سوءتفاهم‌ها‏‎ و‏‎ سوءتعابير‏‎
اين‌‏‎ مثبت‌‏‎ جنبه‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ آتي‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ عوارض‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎
مي‌كنند ، ‏‎ نگاه‌‏‎ هنري‌‏‎ _ فكري‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ سوءظن‌‏‎ و‏‎ مشكوك‌‏‎ ديده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ افرادي‌‏‎ مي‌توانند‏‎ پاتوق‌‏‎
سال‌هاي‌‏‎ در‏‎.بگيريد‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينما‏‎ همين‌‏‎.كرد‏‎ دعوت‌‏‎ بازنگري‌‏‎ به‌‏‎
تجديد‏‎ و‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ منتقدين‌‏‎ و‏‎ مطبوعاتي‌ها‏‎ فجر ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ اول‌‏‎
و‏‎ منتقدان‌‏‎ انجمن‌‏‎ تاسيس‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ مياني‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ خرسندي‌‏‎ احساس‌‏‎ يكديگر‏‎ ديدار‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ محفل‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينما‏‎ امروزه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ منجر‏‎ سينمايي‌‏‎ نويسندگان‌‏‎
.است‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ درآمده‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎

                                               
سال‌‏‎ بش‌ ، ‏‎ و‏‎ خوش‌‏‎ و‏‎ آشنايي‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ ويژگي‌ها‏‎ روند‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ بازار‏‎
از‏‎ خارجي‌‏‎ فيلم‌‏‎ صدور‏‎ عرصه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ واقع‌گرايانه‌‏‎ ورود‏‎ صدور‏‎ سوم‌‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ قوانين‌‏‎ و‏‎ ضوابط‏‎ سال‌‏‎ دوم‌‏‎
مشابه‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ نيمه‌دولتي‌‏‎ _ نيمه‌خصوصي‌‏‎ محافل‌‏‎ اين‌‏‎ كنيد‏‎ مقايسه‌‏‎ حال‌‏‎خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ طريق‌‏‎
با‏‎ متنوع‌‏‎ محل‌هاي‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ اسامي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مختلفي‌‏‎ سمينارهاي‌‏‎ منظور‏‎ آنها‏‎ دولتي‌‏‎ كاملا‏‎
و‏‎ سكه‌اي‌‏‎ خبري‌ ، ‏‎ و‏‎ كتابچه‌اي‌‏‎ تنها‏‎ آنها‏‎ حاصل‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ثابت‌‏‎ شنوندگان‌‏‎ و‏‎ سخنرانان‌‏‎
و‏‎ مادي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ بدون‌‏‎ پاتوق‌‏‎ يا‏‎ محفل‌‏‎ يك‌‏‎.است‌‏‎ دولتي‌‏‎ مسئول‌‏‎ فلان‌‏‎ سابقه‌‏‎ در‏‎ گزارشي‌‏‎
گسترش‌‏‎ و‏‎ ايجاد‏‎ مهد‏‎ مي‌تواند‏‎ كنوني‌‏‎ مشاركت‌جوي‌‏‎ و‏‎ اصلاح‌طلب‏‎ دولت‌‏‎ در‏‎ دولتي‌‏‎ معنوي‌‏‎
با‏‎ مختلف‌‏‎ نسل‌هاي‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ آشنايي‌‏‎ براي‌‏‎ عرصه‌اي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ (‎Style) سبكي‌‏‎ نوآوري‌هاي‌‏‎
معاصر‏‎ هنرهاي‌‏‎ موزه‌‏‎ و‏‎ فجر‏‎ مانند‏‎ دولتي‌‏‎ محافل‌‏‎ در‏‎ موفقيتي‌‏‎ اگر‏‎ رو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.گردد‏‎ يكديگر‏‎
خصوصي‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هرجا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ مردمي‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بوده‌‏‎
.است‌‏‎ دولتي‌‏‎ بخش‌‏‎ حضور‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ اداري‌‏‎ و‏‎ بوروكراسي‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ ممانعت‌‏‎
بررسي‌‏‎ دوباره‌‏‎ شد ، ‏‎ اشاره‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ مقاله‌‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ پيش‌فرضي‌‏‎ نيست‌‏‎ بد‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎
و‏‎ مدون‌‏‎ زماني‌‏‎ هنر‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ اولا‏‎.است‌‏‎ هنري‌‏‎ محافل‌‏‎ پوياي‌‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎ تاثير‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎
پيدا‏‎ پاتوقي‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ باستان‌‏‎ يونان‌‏‎ در‏‎ آكادمي‌‏‎ اسم‌‏‎ به‌‏‎ محفلي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ (كلاسيك‌‏‎) طبقه‌بندي‌‏‎
واژه‌‏‎ بهترين‌‏‎ و‏‎ عهد‏‎ و‏‎ قرارگاه‌‏‎ همان‌‏‎ يا‏‎ ديدار‏‎.مكان‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ يعني‌‏‎ پارسي‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ پاتوق‌‏‎.‎كرد‏‎
به‌‏‎ ثاني‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ عنوان‌‏‎ را‏‎ مكاني‌‏‎ و‏‎ زماني‌‏‎ مقوله‌‏‎ يك‌‏‎ اولا‏‎ چراكه‌‏‎.‎است‌‏‎ هنري‌‏‎ محافل‌‏‎ براي‌‏‎
سلطان‌‏‎ وقتي‌‏‎ ايران‌‏‎ نقاشي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ تاكيد‏‎ است‌‏‎ "ديدار‏‎" كه‌‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ بودن‌‏‎ هدفمند‏‎
تصوير‏‎ به‌‏‎ براي‌‏‎ زمان‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ كرد ، ‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎ مختلف‌‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ نقاشان‌‏‎ تمامي‌‏‎ محمود‏‎
نقاشي‌‏‎ جريان‌‏‎ توانست‌‏‎ نيمه‌خصوصي‌‏‎ _ نيمه‌دولتي‌‏‎ محفل‌‏‎ اين‌‏‎ كنند ، ‏‎ اقدام‌‏‎ طهماسب‏‎ شاهنامه‌‏‎ كشيدن‌‏‎
چيز‏‎ همه‌‏‎ همگان‌‏‎ اروپا‏‎ بيست‌‏‎ دهه‌‏‎ هنري‌‏‎ محافل‌‏‎ درباره‌‏‎.‎برساند‏‎ كمال‌‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ مينياتور‏‎
مردمي‌تر‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دولتي‌‏‎ مراكز‏‎ پاتوق‌ها ، ‏‎ كامل‌‏‎ حذف‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ بنابراين‌‏‎.‎دانند‏‎
اعتماد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ ديگر‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ هنرمندان‌‏‎ آزاد‏‎ حضور‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎
.باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ مخاطبانشان‌‏‎ و‏‎ هنرمند‏‎ به‌‏‎ را‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.