شماره‌2975‏‎ ‎‏‏،‏‎Feb. 6, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 17‏‎ پنج‌‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Economy
Banking and Stocks
Communications
Theatre
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Books
Musical
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page

هنر‏‎ موج‌‏‎ روي‌‏‎ تهران‌‏‎

سينما‏‎ مادر‏‎ ماندگار‏‎ شمايل‌‏‎
عروس‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎
خوابگرد‏‎ هزاران‌‏‎ و‏‎ خواب‏‎ يك‌‏‎
طبيعتم‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ شيفته‌‏‎
سينما‏‎ حاشيه‌‏‎
نيم‌خطي‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎

صادقانه‌‏‎ روايت‌‏‎ يك‌‏‎ رقص‌‏‎

كل‌‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎ ستوه‌‏‎ به‌‏‎ جزء‏‎
رويا‏‎ مزار‏‎ بر‏‎
عجيب‏‎ و‏‎ غريب‏‎ ;فجر‏‎ فيلم‌‏‎

سينما‏‎ مادر‏‎ ماندگار‏‎ شمايل‌‏‎
خيرآبادي‌‏‎ حميده‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎

                      
برزگر‏‎ مجيد‏‎:‎عكس‌‏‎                                                         
پوريا‏‎ امير‏‎
جشنواره‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مختلفي‌‏‎ عناوين‌‏‎ و‏‎ تيزرها‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ با‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ (‎‎‏‏1‏‎
شد ، ‏‎ شنيده‌‏‎ و‏‎ نوشته‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ شصت‌‏‎ دهه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ "خيرآبادي‌‏‎ حميده‌‏‎" جديد‏‎ نام‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ آمد ، ‏‎ امسال‌‏‎
مي‌گوييم‌‏‎ وقتي‌‏‎كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ "نادره‌‏‎" ماندگار‏‎ و‏‎ اصيل‌‏‎ قديمي‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎
خود ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ خود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اسمي‌‏‎ اين‌‏‎.‎نياورده‌ايم‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ معمولي‌‏‎ اسم‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ ‎‏‏،‏‎"نادره‌‏‎"
و‏‎ ماديات‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ شمايل‌ها‏‎.‎مي‌كشد‏‎ يدك‌‏‎ را‏‎ شمايل‌وار‏‎ و‏‎ عظيم‌‏‎ تصويري‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ عمر‏‎ يك‌‏‎ بار‏‎
و‏‎ اصيل‌‏‎ ماهيت‌‏‎ در‏‎ نام‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎.‎دارند‏‎ حضور‏‎ و‏‎ وجود‏‎ محسوسات‌ ، ‏‎
با‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ مرسوم‌ ، ‏‎ محافظه‌كاري‌هاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ وارد‏‎ خللي‌‏‎ راستين‌شان‌‏‎
سال‌ 57‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آدم‌ها‏‎ كارنامه‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ بياييم‌ ، ‏‎ كنار‏‎ حساسيت‌هاي‌مان‌‏‎
.است‌‏‎ نادره‌‏‎ نادره‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بدانيم‌‏‎ و‏‎ نكنيم‌‏‎ تفكيك‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ "مادر‏‎" تصوير‏‎ ماندگار‏‎ شمايل‌‏‎ نادره‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ خوانده‌ايم‌‏‎ و‏‎ نوشته‌اند‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ (‎‎‏‏2‏‎
او ، ‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ اينكه‌‏‎:‎است‌‏‎ عيني‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ همه‌‏‎ برشمرده‌اند ، ‏‎ كه‌‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎.است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
از‏‎ زعفراني‌‏‎ پلوي‌‏‎ و‏‎ قيمه‌‏‎ خورش‌‏‎ و‏‎ عنابي‌‏‎ چاي‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ هستند ، ‏‎ فرزندانشان‌‏‎ نگران‌‏‎ هميشه‌‏‎
ولي‌‏‎.‎.‎.و‏‎ فرامي‌خوانند‏‎ درستكاري‌‏‎ و‏‎ راستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فرزندان‌‏‎ اينكه‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ پذيرايي‌‏‎ عزيزان‌‏‎
نادره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ "سرزمين‌‏‎ اين‌‏‎ پربركت‌‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ و‏‎ اصيل‌‏‎ مادر‏‎ مثالي‌‏‎ چهره‌‏‎" چرا‏‎ !چرا؟‏‎ نمي‌گويد‏‎ كسي‌‏‎
و‏‎ خانواده‌ها‏‎ مادران‌‏‎ نقش‌‏‎ دائمي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ مگر‏‎ بهتر ، ‏‎ عبارت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بينيم‌؟‏‎
مگر‏‎ نكرده‌اند؟‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ نقش‌ها‏‎ نوع‌‏‎ همين‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ بچه‌ها‏‎ تازه‌‏‎ نسل‌‏‎ مادربزرگ‌هاي‌‏‎
يا‏‎ خردمند‏‎ نيكو‏‎ مهرنيا ، ‏‎ مهري‌‏‎ كيانفر ، ‏‎ صديقه‌‏‎ شهابي‌ ، ‏‎ مهين‌‏‎ نيكجومند ، ‏‎ مليحه‌‏‎ وداديان‌ ، ‏‎ مهري‌‏‎
كدبانو‏‎ و‏‎ دلسوز‏‎ و‏‎ نگران‌‏‎ مادران‌‏‎ نقش‌‏‎ پيش‌‏‎ سال‌ها‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ قاسمي‌‏‎ ثريا‏‎ نادره‌ ، ‏‎ خود‏‎ دختر‏‎ مثلا‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ را‏‎ ابدي‌‏‎ مادرانگي‌‏‎ و‏‎ مادري‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ پس‌‏‎ نمي‌كنند؟‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ نصيحت‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎
ديگران‌؟‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌دهيم‌ ، ‏‎ نسبت‌‏‎ نادره‌‏‎
معضل‌‏‎ همان‌‏‎ يادآور‏‎ _ ديگر‏‎ بار‏‎ _ هم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ عرض‌‏‎ كوتاه‌ ، ‏‎ معترضه‌‏‎ يك‌‏‎ جايگاه‌‏‎ در‏‎ (‎‏‏3‏‎
شده‌اند‏‎ "بازيگري‌‏‎ تحليل‌‏‎" عرصه‌‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نويسندگاني‌‏‎ و‏‎ نوشته‌ها‏‎ اغلب‏‎ نشدني‌‏‎ حل‌‏‎ ظاهرا‏‎
به‌‏‎ فقط‏‎ معمولا‏‎ (كيانيان‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ كريمي‌‏‎ ايرج‌‏‎ مثلا‏‎) معدود‏‎ و‏‎ شاخص‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ و‏‎
ويژگي‌هاي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ موفق‌‏‎ _ نادره‌‏‎ نمونه‌‏‎ مثل‌‏‎ _ حالت‌‏‎ بهترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌پردازند‏‎ "نقش‌‏‎ تحليل‌‏‎"
بازيگر ، ‏‎ كار‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ از‏‎ ماندن‌‏‎ غافل‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ رديف‌‏‎ را‏‎ نقش‌ها‏‎ خود‏‎ شونده‌‏‎ تكرار‏‎ و‏‎ مشترك‌‏‎
مثل‌‏‎ خصوصياتي‌‏‎ و‏‎ اعمال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خاطر‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎شوند‏‎ او‏‎ بازيگري‌‏‎ پرسوناي‌‏‎ ترسيم‌‏‎ مدعي‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نگران‌ ، ‏‎ روحيه‌‏‎ و‏‎ خندان‌‏‎ روي‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ امن‌‏‎ حصار‏‎ در‏‎ حضور‏‎ عالي‌ ، ‏‎ دست‌پخت‌‏‎
حتما‏‎ و‏‎ نقش‌هاست‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ همه‌‏‎ اينها‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ ذكر‏‎ نادره‌‏‎ ماندگار‏‎ مادرانه‌‏‎ جلوه‌‏‎
كرده‌اند ، ‏‎ بازي‌‏‎ غيره‌‏‎ و‏‎ لبخند‏‎ و‏‎ دستپخت‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مشابهي‌‏‎ مادران‌‏‎ نقش‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ خيلي‌هاي‌‏‎
فيزيك‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ نوع‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ جلوه‌‏‎ دوست‌داشتني‌تر‏‎ و‏‎ دلپذيرتر‏‎ مادر ، ‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ نادره‌‏‎ آنچه‌‏‎
اين‌‏‎ تحليل‌‏‎ در‏‎ نقش‌ ، ‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎ متمايل‌‏‎ محتوازده‌‏‎ نگاه‌‏‎ كه‌‏‎ اوست‌‏‎ خود‏‎ خصوصيات‌‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎
.درمي‌ماند‏‎ بازيگري‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎

                                     

كوثري‌‏‎ عباس‌‏‎:عكس‌‏‎                                                   
دوباره‌‏‎ و‏‎ دقيق‌‏‎ بازنگري‌‏‎ و‏‎ مرور‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ فرصت‌‏‎ بهترين‌‏‎ فعال‌ ، ‏‎ هنرمندان‌‏‎ بزرگداشت‌‏‎ (‎‎‏‏4‏‎
همچنين‌‏‎ و‏‎ كار‏‎ اصلي‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ و‏‎ شگردها‏‎ و‏‎ ويژگي‌ها‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كارنامه‌شان‌ ، ‏‎
نادره‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ حالات‌‏‎ در‏‎ منعكس‌‏‎ جزئيات‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ اگر‏‎ ترتيب ، ‏‎ بدين‌‏‎.آنها‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ او‏‎ امتياز‏‎ و‏‎ تمايز‏‎ دلايل‌‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هدف‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ دقيقا‏‎ مي‌روم‌ ، ‏‎
.بيابيم‌‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ مادران‌‏‎
اهالي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حافظه‌‏‎ در‏‎ بي‌بروبرگرد‏‎ كه‌‏‎ نكته‌‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ و‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ بزرگ‌ترين‌ ، ‏‎ به‌عنوان‌‏‎
عادات‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ خصوصيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ عوض‌‏‎ او‏‎ چاقي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ هيچ‌‏‎ مانده‌ ، ‏‎ سينما‏‎
هر‏‎ از‏‎ موثرتر‏‎ مادربزرگ‌ ، ‏‎ و‏‎ مادر‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ نادره‌‏‎ پذيرش‌‏‎ در‏‎ مانده‌ ، ‏‎ باقي‌‏‎ ما‏‎ اغلب‏‎ سنتي‌‏‎ و‏‎ اصيل‌‏‎
خانواده‌هاي‌‏‎ مهربان‌‏‎ مادر‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ تصوير‏‎ عادات‌ ، ‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ ديگر‏‎ فرضي‌‏‎ عامل‌‏‎
از‏‎ چشم‌گيرتر‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ نادره‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ مجسم‌‏‎ تپل‌‏‎ و‏‎ چاق‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ نجيب‏‎ و‏‎ اصيل‌‏‎
چشم‌‏‎ به‌‏‎ پذيرفتني‌تر‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ دارد ، ‏‎ را‏‎ خصوصيت‌‏‎ اين‌‏‎ اطرافش‌ ، ‏‎ و‏‎ دور‏‎ در‏‎ مادر‏‎ نقش‌‏‎ بازيگران‌‏‎
و‏‎ سينما‏‎ و‏‎ تئاتر‏‎ قديمي‌‏‎ بازيگر‏‎ و‏‎ آرمان‌‏‎ مرحوم‌‏‎ دختر‏‎) ميناسيان‌‏‎ لوريك‌‏‎ مثلا‏‎ شايد‏‎مي‌آيد‏‎
ظاهري‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ (‎درخشيد‏‎ خوش‌‏‎ شمسي‌‏‎ كارآگاه‌‏‎ سريال‌‏‎ مادام‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ اخيرا‏‎ كه‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
مادر‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ فرصت‌‏‎ نادره‌ ، ‏‎ دلنشين‌‏‎ لبخند‏‎ و‏‎ مهربان‌‏‎ چشم‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ مشابهي‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎ مهربان‌‏‎
انتظار‏‎ او‏‎ دلواپسي‌هاي‌‏‎ با‏‎ مادري‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ هميشه‌‏‎ نادره‌ ، ‏‎ صداي‌‏‎ جنس‌‏‎ و‏‎ لحن‌‏‎ (‎‏‏5‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ بياني‌‏‎ انعطاف‌‏‎ و‏‎ قابليت‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ خش‌دار‏‎ كمي‌‏‎ و‏‎ گرم‌‏‎ صدايش‌‏‎:داشته‌ايم‌‏‎
موقعيت‌هاي‌‏‎ در‏‎ نادره‌‏‎ بنابراين‌‏‎.بيايد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ نازك‌تر‏‎ كلمات‌ ، ‏‎ اداي‌‏‎ آهنگ‌‏‎ در‏‎ كوچك‌‏‎ تغييري‌‏‎
با‏‎ همراه‌‏‎ و‏‎ زير‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎.‎مي‌برد‏‎ را‏‎ بهره‌‏‎ بيشترين‌‏‎ صوتي‌‏‎ نوسان‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مختلف‌ ، ‏‎
عزت‌الله‌‏‎)‎ گوشت‌‏‎ سوپر‏‎ آقا‏‎ عباس‌‏‎ از‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مهرجويي‌ ، 1365‏‎ داريوش‌‏‎) اجاره‌نشين‌ها‏‎ در‏‎ گريه‌ ، ‏‎ و‏‎ بغض‌‏‎
فيلم‌‏‎ در‏‎ پيش‌ ، ‏‎ سال‌ها‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ بردارد‏‎ بازي‌هايش‌‏‎ شارلاتان‌‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ (انتظامي‌‏‎
ناصر‏‎)‎ بزرگش‌‏‎ پسر‏‎ بار‏‎ هر‏‎ و‏‎ بگذارد‏‎ حنا‏‎ را‏‎ سرش‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎قريب ، 1350‏‎ شاپور‏‎)‎ كاكو‏‎
خدا‏‎ از‏‎ بم‌ ، ‏‎ صدايي‌‏‎ با‏‎ نادره‌‏‎ / مادر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ صدايش‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ (‎ملك‌مطيعي‌‏‎
مختلف‌‏‎ شكل‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ نوسان‌ها‏‎ اين‌‏‎ بگيرد ، ‏‎ رنگ‌‏‎ حنا‏‎ تا‏‎ نيايد‏‎ پسر‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
محكم‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ خيلي‌‏‎ عصبانيت‌ ، ‏‎ موقع‌‏‎ او‏‎ اينكه‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ متجلي‌‏‎ نادره‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مادرانه‌‏‎ لحن‌‏‎
و‏‎ داشته‌‏‎ اشتياق‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ لرزان‌‏‎ صدايي‌‏‎ فرزندانش‌ ، ‏‎ دادن‌‏‎ آشتي‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ هنگام‌‏‎ ;زده‌‏‎ حرف‌‏‎
به‌‏‎ بغض‌آلود‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ صدايي‌‏‎ و‏‎ غمگين‌‏‎ لحني‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ از‏‎ تلخي‌‏‎ حسرت‌‏‎ با‏‎ خاطره‌‏‎ يادآوري‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎
ستايش‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ حالات‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ با‏‎ مادري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ نادره‌‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ خود‏‎
.مي‌دهد‏‎ جلوه‌‏‎

                            
ايفاي‌‏‎ در‏‎ نگاه‌هايش‌‏‎ نوع‌‏‎ و‏‎ صورت‌‏‎ و‏‎ سر‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ حركات‌‏‎ نوع‌‏‎ او ، ‏‎ منحصربه‌فرد‏‎ كاملا‏‎ ويژگي‌‏‎(‎‏‏6‏‎
و‏‎ حركت‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ انتظار‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ هميشه‌‏‎ نادره‌‏‎.‎است‌‏‎ ايراني‌‏‎ سنتي‌‏‎ خانواده‌‏‎ مادر‏‎ نقش‌‏‎
جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دهد‏‎ ترجيح‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ هنگام‌‏‎ معمولا‏‎.‎مي‌كند‏‎ نقش‌آفريني‌هايش‌‏‎ ضميمه‌‏‎ را‏‎ حركات‌‏‎ تركيب‏‎
.كند‏‎ استفاده‌‏‎ شخصيت‌‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ القاي‌‏‎ براي‌‏‎ دست‌‏‎ حركات‌‏‎ از‏‎ مقداري‌‏‎ ديالوگ‌هايش‌ ، ‏‎ صرف‌‏‎ بازگويي‌‏‎
و‏‎ زده‌‏‎ چپ‌‏‎ دست‌‏‎ پشت‌‏‎ روي‌‏‎ راستش‌‏‎ دست‌‏‎ كف‌‏‎ با‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ لحظه‌هاي‌‏‎ داريم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎
نگران‌‏‎ حالتي‌‏‎ در‏‎ يا‏‎.آورده‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ "بده‌‏‎ مرگم‌‏‎ خدا‏‎" _ ايراني‌‏‎ اصيل‌‏‎ مادران‌‏‎ هميشگي‌‏‎ عبارت‌‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ دهانش‌‏‎ روي‌‏‎ حيرت‌ ، ‏‎ يا‏‎ درماندگي‌‏‎ نشانه‌‏‎ به‌‏‎ پهلو ، ‏‎ از‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مشت‌‏‎ را‏‎ دستش‌‏‎ مضطرب ، ‏‎ و‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ زنان‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ به‌ويژه‌‏‎) هم‌نسلش‌‏‎ بازيگران‌‏‎ معدود‏‎ جزو‏‎ سنگينش‌ ، ‏‎ فيزيك‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ نادره‌‏‎
در‏‎ تقريبا‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ (‎هستند‏‎ او‏‎ از‏‎ بعد‏‎ نسل‌‏‎ يك‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ نمونه‌ها ، ‏‎ باسابقه‌ترين‌‏‎
مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ ندرت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ بهره‌‏‎ ابرو‏‎ و‏‎ چشم‌‏‎ حركات‌‏‎ و‏‎ فراوان‌‏‎ ميميك‌‏‎ از‏‎ كلوزآپ‌هايش‌‏‎ همه‌‏‎
بار‏‎ استثنايي‌ ، ‏‎ كيفيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎بگويد‏‎ ديالوگ‌‏‎ مستقيم‌‏‎ و‏‎ ساكن‌‏‎ چهره‌اش‌ ، ‏‎ حالت‌‏‎ تغيير‏‎ بدون‌‏‎ كه‌‏‎
نادره‌‏‎ همواره‌‏‎ ما‏‎.‎مي‌سازد‏‎ جلوه‌گر‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ مادر‏‎ هر‏‎ از‏‎ باوركردني‌تر‏‎ را‏‎ او‏‎ ديگر‏‎
"ابرو‏‎ و‏‎ چشم‌‏‎" اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ عروسش‌ ، ‏‎ يا‏‎ پسر‏‎ از‏‎ مادر‏‎ يك‌‏‎ گله‌‏‎ ابراز‏‎ هنگام‌‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ را‏‎
مي‌گيرد‏‎ گاز‏‎ نجيبانه‌‏‎ و‏‎ ظريف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ لب‏‎ شوهرش‌‏‎ يا‏‎ فرزند‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ تذكر‏‎ موقع‌‏‎ چگونه‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎
سرشار‏‎ چين‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ متاثركننده‌‏‎ بس‌‏‎ و‏‎ غريب‏‎ انحناي‌‏‎ آن‌‏‎ خوردن‌‏‎ غصه‌‏‎ يا‏‎ ريختن‌‏‎ اشك‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ يا‏‎
و‏‎ ملايمت‌ها‏‎ بيروني‌‏‎ بروز‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ حس‌‏‎.مي‌آورد‏‎ پديد‏‎ پيشاني‌اش‌‏‎ و‏‎ ابروان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اندوه‌‏‎ از‏‎
ريز‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ايراني‌‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ مادر‏‎ خاله‌زنكي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ _ حتي‌‏‎ _ و‏‎ نگراني‌ها‏‎
.مي‌نماياند‏‎ متقاعدكننده‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ مادري‌اش‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ جاري‌‏‎ نادره‌‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ چهره‌‏‎

                                     
مادر‏‎ جاودانه‌‏‎ شمايل‌‏‎ نادره‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حركتي‌‏‎ و‏‎ تكنيكي‌‏‎ و‏‎ فيزيكي‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎..‎(‎‎‏‏7‏‎
به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كيفي‌ ، ‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ حالا‏‎.‎است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎
فيلم‌‏‎ از 150‏‎ بيش‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ با‏‎ نادره‌‏‎ خانم‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ نيز‏‎ كميتي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ تعداد‏‎ ركورددار‏‎ ترديدي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ بدون‌‏‎ تلويزيوني‌ ، ‏‎ سريال‌‏‎ حدود 70‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎
تاريخ‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ اخلاقيات‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بسيار‏‎ بخش‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ آماري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
كه‌‏‎ محبتي‌‏‎ و‏‎ مهر‏‎ و‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ و‏‎ مادر‏‎ شخصيت‌‏‎ حصر‏‎ و‏‎ بي‌حد‏‎ قرب‏‎ و‏‎ ارج‌‏‎ يعني‌‏‎ ميهنمان‌‏‎ مردمي‌‏‎
مهربان‌ترين‌‏‎ و‏‎ دوست‌داشتني‌ترين‌‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ عملا‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ نثارش‌‏‎ بايد‏‎ يا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ نثارش‌‏‎
كاملا‏‎ مي‌تواند‏‎ مادر ، ‏‎ مورد‏‎ در‏‎ داشتن‌‏‎ دوست‌‏‎ اين‌‏‎مي‌سازد‏‎ را‏‎ سينما‏‎ اين‌‏‎ تاريخ‌‏‎ تمامي‌‏‎ تصوير‏‎
خاص‌‏‎ كيفيات‌‏‎ تشريح‌‏‎ و‏‎ برشمردن‌‏‎ با‏‎ ولي‌‏‎.‎باشد‏‎ زيبايي‌شناختي‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ بي‌نياز‏‎ و‏‎ خودجوش‌‏‎
به‌طور‏‎ هم‌‏‎ زيبايي‌شناختي‌‏‎ دلايل‌‏‎ پاي‌‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ مي‌توان‌‏‎ مطلب ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نادره‌‏‎ خانم‌‏‎ نقش‌آفريني‌‏‎
عهده‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ خيلي‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ مادرانه‌‏‎ پرشمار‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ جدي‌‏‎
.نمي‌شود‏‎ محدود‏‎ داشته‌اند ، ‏‎

                                        

هنر‏‎ موج‌‏‎ روي‌‏‎ تهران‌‏‎
روحاني‌‏‎ اميد‏‎
ايران‌‏‎ _ سينما‏‎*
مهرجويي‌‏‎ داريوش‌‏‎:‎كارگردان‌‏‎ _ بماني‌‏‎
نگاهي‌‏‎ به‌‏‎ (روانشناختي‌‏‎ و‏‎ فلسفي‌‏‎) درون‌نگر‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ سطح‌ ، ‏‎ به‌‏‎ عمق‌‏‎ سقوط؟از‏‎
گداز‏‎ و‏‎ سوز‏‎ و‏‎ اشك‌‏‎ و‏‎ سانتي‌مانتاليسم‌‏‎ (‎حتي‌‏‎)‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ سوزناك‌‏‎ و‏‎ ژورناليستي‌‏‎ گزارشي‌ ، ‏‎
در‏‎ رقيقه‌ ، ‏‎ احساسات‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ شكستن‌‏‎ در‏‎ كوشش‌‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ [خشم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ البته‌‏‎]
و‏‎ دانشجو‏‎ دختر‏‎ خودسوزي‌‏‎ قصه‌‏‎:‎پرلود‏‎ به‌عنوان‌‏‎ اصلا‏‎ دوتا‏‎:اپيزوديك‌‏‎] قصه‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
به‌‏‎ خاص‌‏‎ روايت‌‏‎ و‏‎ خطي‌‏‎ قصه‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ از‏‎ (ناموفق‌‏‎) پرهيز‏‎ براي‌‏‎ [قالي‌باف‌‏‎ دختر‏‎ قصه‌‏‎ ديگري‌‏‎
و‏‎ شبه‌مستند‏‎ و‏‎ گزارشي‌‏‎ فرم‌‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ حواشي‌‏‎ و‏‎ مصاحبه‌‏‎ افزودن‌‏‎ و‏‎ تعميم‌‏‎ عدم‌‏‎ خطر‏‎ خاطر‏‎
به‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ "دگما‏‎" قواعد‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ گزارشي‌‏‎ و‏‎ دستي‌‏‎ دوربين‌‏‎ كاربرد‏‎ و‏‎ ساختگي‌‏‎ واقع‌گرايي‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ نهايت‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ سانتي‌مانتاليسم‌‏‎ و‏‎ گداز‏‎ و‏‎ سوز‏‎ در‏‎ (‎ناموفق‌‏‎) نغلتيدن‌‏‎ در‏‎ خاطر‏‎
سال‌‏‎ اندي‌‏‎ و‏‎ از 30‏‎ بعد‏‎ اما‏‎ (نيست‌‏‎ بد‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎) تلويزيوني‌‏‎ و‏‎ ژورناليستي‌‏‎ تصويري‌‏‎ گزارش‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ شهرها‏‎ كلان‌‏‎ شهري‌‏‎ جوامع‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ روشنفكري‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎.‎..فيلمسازي‌‏‎
.نمي‌شناسد‏‎ درستي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شهري‌‏‎ شبه‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ سنت‌گرايانه‌‏‎ مناسبات‌‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تدريجي‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎ گزارش‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ جالبي‌‏‎ تركيب‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ اما‏‎
تازه‌ ، ‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ _ ما‏‎ استاد‏‎ _ ما‏‎ فيلمساز‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎ سكه‌‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎دراماتيك‌‏‎ ساختار‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎:است‌‏‎ (نگاه‌‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ ديگر‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ معكوس‌‏‎ )‎تازه‌‏‎ تركيبي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ طراوت‌ ، ‏‎ و‏‎ جواني‌‏‎
آمدن‌‏‎ بيرون‌‏‎ شده‌‏‎ امتحان‌‏‎ و‏‎ هميشگي‌‏‎ فرمول‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ درام‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ شبه‌مستند‏‎ واقع‌گرايي‌‏‎
از‏‎ جدا‏‎.‎.‎.‎نمي‌افزايد‏‎ استاد‏‎ باشكوه‌‏‎ كارنامه‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ حال‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎واقعيت‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ درام‌‏‎
.وسوسه‌‏‎ يك‌‏‎ شر‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ خلاص‌‏‎ و‏‎ ديگر‏‎ قماري‌‏‎

                                     

سطحي‌‏‎ و‏‎ گزارشي‌‏‎ نگاه‌‏‎ به‌‏‎ عميق‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ سقوط‏‎:بماني‌‏‎                    
گمشده‌‏‎ حقيقت‌‏‎ افغانستان‌ ، ‏‎*
ملك‌نصر‏‎ ياسمين‌‏‎:‎كارگردان‌‏‎
بقيه‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ سينما ، ‏‎ كارگردان‌‏‎ و‏‎ بازيگر‏‎ ملك‌نصر ، ‏‎ خانم‌‏‎ روزه‌‏‎ سفر 45‏‎ حاصل‌‏‎
و‏‎ ايراني‌ها‏‎ نگاه‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ (طالبان‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎)‎ روزهاي‌‏‎ اين‌‏‎ (عكس‌هاي‌‏‎ و‏‎)‎ فيلم‌ها‏‎
و‏‎ طالبان‌‏‎)‎ ستم‌اند‏‎ و‏‎ ظلم‌‏‎ و‏‎ فلاكت‌‏‎ و‏‎ فقر‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشوري‌‏‎ در‏‎ خارجي‌ها‏‎
در‏‎ طالبان‌‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ (ملك‌نصر‏‎ خانم‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ و‏‎)‎ همه‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ (‎آمريكايي‌ها‏‎ بعد‏‎
_ فرهنگي‌‏‎ جوهر‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ ريشه‌ها ، ‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ در‏‎ ملك‌نصر ، ‏‎ بلند‏‎ مستند‏‎.‎افغانستان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ دل‌‏‎
هرچند‏‎ مردان‌ ، ‏‎ گهگاه‌‏‎ و‏‎) زنان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ _ شده‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ دست‌كم‌‏‎ يا‏‎ گمشده‌‏‎ ظاهرا‏‎ كه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎
اين‌‏‎ مرسوم‌‏‎ شده‌‏‎ دستمالي‌‏‎ و‏‎ رايج‌‏‎ فمينيسم‌‏‎ داد‏‎ و‏‎ جيغ‌‏‎ به‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ افغانستان‌‏‎ (زنان‌‏‎ بيشتر‏‎
قالب‏‎ در‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ زنان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ اميد‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ حس‌‏‎ عرفان‌ ، ‏‎ موسيقي‌ ، ‏‎ كشف‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بيفتد‏‎ روزها‏‎
حوصله‌ ، ‏‎ با‏‎ ملك‌نصر ، ‏‎ انتخابي‌‏‎ قالب‏‎شده‌‏‎ فراموش‌‏‎ نقاط‏‎ به‌‏‎ كشيدن‌‏‎ سرك‌‏‎ و‏‎ تصويري‌‏‎ سفرنامه‌‏‎ يك‌‏‎
فقط‏‎ نه‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ ملك‌نصر‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ويژه‌‏‎ امتياز‏‎.‎است‌‏‎ عاشقانه‌‏‎ گاه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شوق‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ مفصل‌ ، ‏‎
بلكه‌‏‎ زنان‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ قوام‌‏‎ و‏‎ استمرار‏‎ آينده‌ ، ‏‎ به‌‏‎ (‎اطمينان‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎) اميد‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ شوق‌‏‎ درباره‌‏‎
واقعي‌‏‎ مولفه‌هاي‌‏‎ از‏‎ دقيقش‌‏‎ نسبتا‏‎ شناخت‌‏‎ و‏‎ نفس‌‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ايشان‌‏‎ خود‏‎ درباره‌‏‎ بيشتر‏‎
و‏‎ لحن‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ فراتر‏‎ ژورناليستي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گزارش‌‏‎ كه‌‏‎ نگاه‌‏‎ از‏‎ عمقي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ Investigative نگاه‌‏‎
هرات‌‏‎ تا‏‎ پابرهنه‌‏‎ *
مجيدي‌‏‎ مجيد‏‎:كارگردان‌‏‎
اردوگاه‌هاي‌‏‎ ويرانه‌هاي‌‏‎ و‏‎ خرابه‌ها‏‎ در‏‎ فيلمساز‏‎ تاسف‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ لحن‌‏‎ و‏‎ وسواسي‌‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ حاصل‌‏‎
تواضع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ فيلمساز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خام‌‏‎ طرح‌هاي‌‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎ خط‏‎ از 10‏‎ بيش‌‏‎ هرات‌‏‎ تا‏‎ افغانستان‌‏‎ مرزي‌‏‎
دوره‌‏‎ طليعه‌‏‎ در‏‎ افغاني‌ ، ‏‎ كودكان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تصويري‌اش‌‏‎ گزارش‌‏‎ تا‏‎ مي‌گيرد‏‎ ناديده‌‏‎ بسيار‏‎
ضرباهنگي‌‏‎ و‏‎ شتاب‏‎ و‏‎ دارد‏‎ شوربختي‌‏‎ از‏‎ لحني‌‏‎ نيز‏‎ بچه‌ها‏‎ اين‌‏‎ شوربختي‌‏‎ گزارش‌‏‎.‎كند‏‎ عرضه‌‏‎ جديد‏‎
همان‌‏‎ و‏‎ "خدا‏‎ رنگ‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"آسمان‌‏‎ بچه‌هاي‌‏‎" پرسوز‏‎ اندكي‌‏‎ و‏‎ محبت‌آميز‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎ لحن‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎
دوربيني‌‏‎.‎را‏‎ (نشانه‌شناسي‌‏‎ و‏‎)‎ نشانه‌ها‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ مولفه‌ها‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ را ، ‏‎ زيبايي‌شناسانه‌‏‎ نگاه‌‏‎
تكيه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فيلمساز‏‎ نگاه‌‏‎ ويژگي‌‏‎ كه‌‏‎ ژورناليستي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ حتما‏‎ است‌ ، ‏‎ نافذ‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ كه‌‏‎
عكس‌هاي‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎.‎مي‌رود‏‎ فراتر‏‎ گزارشي‌‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ جزئياتي‌‏‎ بر‏‎
شخصي‌‏‎ استعاره‌هاي‌‏‎ و‏‎ نمادها‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ بدل‌‏‎ افغانستان‌‏‎ از‏‎ واقع‌گرايانه‌‏‎
.او‏‎ محبت‌آميز‏‎ نگاه‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ فيلمساز‏‎
خارجي‌‏‎_ سينما‏‎ *
گدار‏‎ لوك‌‏‎ ژان‌‏‎:كارگردان‌‏‎ _ عشق‌‏‎ ستايش‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ بازگشت‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ از 40‏‎ پس‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ حضورش‌‏‎ نمايشي‌ترين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شكلش‌‏‎ گداري‌ترين‌‏‎ در‏‎ گدار‏‎
تكاپوي‌‏‎ در‏‎ كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ سينما ، ‏‎ حيطه‌‏‎ در‏‎ كار‏‎] (مثلا‏‎)‎ "تحقير‏‎" پس‌زمينه‌‏‎ بر‏‎.‎.‎.‎گذشته‌‏‎
شكل‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ جديد ، ‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎ بلكه‌‏‎ وسيله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ نه‌‏‎ ديجيتال‌‏‎ دوربين‌‏‎
استيليزاسيون‌‏‎ و‏‎ (واقعيت‌‏‎)‎ سفيد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ شكل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎:واقعيت‌‏‎ تصوير‏‎ و‏‎ واقعيت‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ اجرايي‌‏‎
در‏‎ "نو‏‎ سينماي‌‏‎" يك‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ جادوي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ و‏‎ (واقعيت‌‏‎ تصوير‏‎)‎ رنگ‌‏‎ كاربرد‏‎ در‏‎ اغراق‌‏‎ و‏‎
از‏‎ پرهيز‏‎ و‏‎ مدرن‌‏‎ روايت‌گويي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎پيش‌زمينه‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎) نقاشي‌‏‎ سينما ، ‏‎ از‏‎ جديد‏‎ آميزه‌اي‌‏‎
گزارش‌ ، ‏‎ از‏‎ نرمال‌‏‎ آميزه‌اي‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ سينمايي‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ روايت‌گري‌‏‎ متعارف‌‏‎ مبناي‌‏‎ از‏‎ دنباله‌روي‌‏‎
در‏‎ چه‌‏‎:خودش‌‏‎ (گذشته‌‏‎ شده‌‏‎ متعارف‌‏‎ حالا‏‎)‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ كاربردي‌‏‎ و‏‎ خانگي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ "واقع‌گرايي‌‏‎"
دوره‌‏‎] دوم‌‏‎ (شده‌‏‎ خبري‌‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ سياسي‌‏‎) دوره‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ (بورژوا‏‎ سينماي‌‏‎ خودش‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎)‎ اول‌‏‎ دوره‌‏‎
ساخت‌‏‎" از‏‎ بعد‏‎)‎ اول‌‏‎ دوره‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎.‎[آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ گورن‌‏‎
ضديونيفورم‌‏‎ و‏‎ ضدسياست‌‏‎ و‏‎ ضدآمريكا‏‎ و‏‎ (.‎.‎.‎و‏‎ "مي‌دانم‌‏‎ او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ سه‌‏‎ دو‏‎" و‏‎ "آمريكا‏‎
همان‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ گفتار‏‎ و‏‎ Naration از‏‎ استفاده‌‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ شدن‌‏‎
و‏‎ ناهمخواني‌‏‎ و‏‎ "بريتانيايي‌‏‎ آواهاي‌‏‎" در‏‎ و‏‎ بود‏‎ "پي‌يروخله‌‏‎" در‏‎ بهترينش‌‏‎ كه‌‏‎)‎ شالوده‌شكني‌ها‏‎
بالاتر‏‎ و‏‎ ها‏‎jump cut و‏‎ خشن‌‏‎ تقطيع‌هاي‌‏‎ و‏‎ پرش‌ها‏‎ همان‌‏‎ و‏‎ صوتي‌‏‎ نوار‏‎ و‏‎ تصوير‏‎ بين‌‏‎ تضاد‏‎ حتي‌‏‎
نشان‌‏‎ بر‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ تظاهر‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ خودانگيختگي‌‏‎ اينها ، ‏‎ همه‌‏‎ از‏‎
به‌طور‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ نمايش‌‏‎ ارائه‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎ تركيبي‌‏‎ در‏‎ كوشش‌‏‎ و‏‎ محتوا‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ دادن‌‏‎
(تاكنون‌‏‎ "است‌‏‎ راه‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎" از‏‎ بعد‏‎ از‏‎)‎ شدن‌‏‎ گم‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 25‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گدار ، ‏‎.جداگانه‌‏‎
.است‌‏‎ بازگشته‌‏‎ مسير‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎
تئاترها‏‎*
سوئيس‌‏‎ از‏‎ زونر‏‎ تاركوس‌‏‎ تئاتر‏‎ گروه‌‏‎_ هاملت‌‏‎ ها‏‎
زونر‏‎ ماركوس‌‏‎:‎كارگردان‌‏‎
‎‏‏21‏‎_ فجر‏‎ تئاتر‏‎ جشنواره‌‏‎
در‏‎ (‎..و‏‎ جشنواره‌‏‎ بولتن‌‏‎ و‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎)‎ جشنواره‌‏‎ ي‌‏‎(؟‏‎) اجرا‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
يك‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ محبوب‏‎ و‏‎ (كردند‏‎ تماشا‏‎ را‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ اجراي‌ 120‏‎ اين‌‏‎ شب‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎)‎ مردم‌‏‎ نگاه‌‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎ عمومي‌‏‎ سليقه‌‏‎ بر‏‎ كاباره‌اي‌‏‎ شوهاي‌‏‎ و‏‎ پرده‌ها‏‎ ميان‌‏‎ تسلط‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ كامل‌‏‎ شكست‌‏‎
اوليه‌‏‎ فكر‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ در‏‎ كامل‌‏‎ ميني‌ماليسم‌‏‎ يك‌‏‎.مي‌كند‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎ (ايران‌‏‎ در‏‎ دست‌كم‌‏‎)‎ تئاتر‏‎
لحظه‌‏‎ در‏‎ قالب‏‎ دو‏‎ نزديكي‌‏‎ و‏‎ بودن‌‏‎ هم‌ريشه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎] شكسپير‏‎ تراژدي‌‏‎ از‏‎ satire يك‌‏‎ اجراي‌‏‎
تغيير‏‎ تمهيدات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ ‎‏‏،‏‎"فيزيكي‌‏‎ تئاتر‏‎" قالب‏‎ در‏‎ [ارسطويي‌اش‌‏‎ منطق‌‏‎ در‏‎ تئاتر‏‎ پيدايي‌‏‎
فكر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎] "دل‌آرته‌‏‎ كمديا‏‎" از‏‎ الهام‌‏‎ يا‏‎ گرته‌برداري‌‏‎ تئاتر ، ‏‎ براي‌‏‎ سينما‏‎ از‏‎ يافته‌‏‎ شكل‌‏‎
نه‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ [برسد‏‎ "شايد‏‎" اينجا‏‎ به‌‏‎ مسيرش‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ مي‌شود‏‎ چه‌‏‎ شود‏‎ مدرن‌‏‎ اگر‏‎ دل‌آرته‌‏‎ كمديا‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ است‌‏‎ نوسان‌‏‎ در‏‎ كمدي‌‏‎ و‏‎ هزل‌‏‎ و‏‎ هجو‏‎ ميان‌‏‎ بلكه‌‏‎ درمي‌ماند‏‎ مدرن‌‏‎ satire يك‌‏‎ ايجاد‏‎ در‏‎ فقط‏‎
از‏‎ دقيقه‌‏‎ مجموع‌ 15‏‎ در‏‎ جز‏‎] خنداندن‌ ، ‏‎ از‏‎ عاجز‏‎ طولاني‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ كاباره‌اي‌‏‎ شوي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ سرانجام‌‏‎
از‏‎ استفاده‌‏‎ و‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎ نهايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ و‏‎ اپيزوديك‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ اجراي‌ 120‏‎ يك‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ هملت‌‏‎

                                         

طولاني‌‏‎ كاباره‌اي‌‏‎ شوي‌‏‎ يك‌‏‎:هاملت‌‏‎ ها‏‎                                        
زونر‏‎ آقاي‌‏‎ گفته‌‏‎) ندارد‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎ داوفليا‏‎ هملت‌‏‎ پرسوناژ‏‎ در‏‎ جز‏‎ "هملت‌‏‎" كه‌‏‎] اوليه‌‏‎ فكر‏‎
فرم‌‏‎ اين‌‏‎ تبديل‌‏‎ دستمايه‌‏‎ [است‌‏‎ درست‌‏‎ كه‌‏‎ هستند ، ‏‎ تيپ‌‏‎ بقيه‌‏‎ و‏‎ (‎مطبوعاتي‌شان‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎
("است‌‏‎ آدم‌‏‎ آدم‌‏‎" در‏‎) برشت‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مولي‌ير‏‎ با‏‎ جنگيدن‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ "مدرن‌‏‎ وودويل‌‏‎" يك‌‏‎ به‌‏‎ تئاتري‌‏‎
.مدرن‌اند‏‎ satire استادان‌‏‎ كه‌‏‎
كتاب‏‎ *
تئاتر‏‎ دفترهاي‌‏‎
نشرنيلا‏‎ انتشارات‌‏‎ از‏‎
امجد‏‎ حميد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ _ نيلا‏‎ دفترهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ از‏‎
رجبي‌‏‎ بهرنگ‌‏‎ كوشش‌‏‎ به‌‏‎ _ بهمن‌ 1381‏‎ _ يك‌‏‎ شماره‌‏‎
زمينه‌‏‎ در‏‎ تخصصي‌‏‎ گاهنامه‌‏‎ يك‌‏‎ انتشار‏‎ براي‌‏‎ اميدواري‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ آخرين‌‏‎ بي‌شك‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ اولين‌‏‎ نه‌‏‎
"كشكول‌‏‎" يك‌‏‎ به‌‏‎ نشدن‌‏‎ تبديل‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ در‏‎ حتما‏‎ و‏‎ پروسواس‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ عبوس‌‏‎ خشك‌ ، ‏‎ جدي‌ ، ‏‎ تئاتر ، ‏‎
فكر‏‎ يك‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ [نيست‌‏‎ گزيري‌‏‎ و‏‎ گريز‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خاصيت‌‏‎ اين‌‏‎ كمي‌‏‎ اولين‌ ، ‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎]
در‏‎ شده‌‏‎ فكر‏‎ "برنامه‌ريزي‌‏‎" يك‌‏‎ _ كمابيش‌‏‎ _ هم‌‏‎ اينجا‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ و‏‎ اولين‌‏‎
براي‌‏‎ جدي‌‏‎ پيشنهادي‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ اولين‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ حال‌ ، ‏‎ هر‏‎ در‏‎.است‌‏‎ رديابي‌‏‎ قابل‌‏‎ مقالات‌‏‎ لابه‌لاي‌‏‎
اجراي‌‏‎ در‏‎ ياسمينارضا‏‎ "هنر‏‎" بر‏‎ ملكي‌‏‎ حسن‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ نقدي‌‏‎ در‏‎) تئاتر‏‎ نقد‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ درست‌‏‎ نگاه‌‏‎
منصور‏‎" درخشان‌‏‎ مقاله‌‏‎ به‌‏‎ (‎مي‌رسد‏‎ متن‌‏‎ خود‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ اجرا‏‎ نقد‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ رشيدي‌‏‎ داود‏‎ آقاي‌‏‎
دو‏‎ از‏‎ نامه‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ انتها‏‎ در‏‎ و‏‎ مولوي‌‏‎ در‏‎ طنزآلود‏‎ نگاه‌‏‎ جست‌وجوي‌‏‎ درباره‌‏‎ مي‌رسيم‌‏‎ "ابراهيمي‌‏‎
نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ حفظ‏‎ و‏‎ نشدن‌‏‎ خسته‌‏‎ و‏‎ تداوم‌‏‎ به‌‏‎ اميدواري‌‏‎ طبعا‏‎.‎.‎.‎و‏‎ بالعكس‌‏‎ و‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ دوست‌‏‎
فصلنامه‌‏‎" يعني‌‏‎ رجبي‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ امجد‏‎ آقاي‌‏‎ قبلي‌‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عبوس‌‏‎ و‏‎ خشك‌‏‎ جدي‌ ، ‏‎
را‏‎ كتاب‏‎ انتهاي‌‏‎ سوزناك‌‏‎ و‏‎ تلخ‌‏‎ نامه‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شرطي‌‏‎ به‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎.مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ "صحنه‌‏‎
.نگيريم‌‏‎ جدي‌‏‎ خيلي‌‏‎

خوابگرد‏‎ هزاران‌‏‎ و‏‎ خواب‏‎ يك‌‏‎
غلامي‌‏‎ احمد‏‎
وفاداري‌‏‎ سينماي‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌كند‏‎ خيانت‌‏‎ ادبيات‌‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خيانت‌پيشه‌‏‎ سينما‏‎
.را‏‎ ادبيات‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ هم‌‏‎ كند ، ‏‎ خيانت‌‏‎ ادبيات‌‏‎ به‌‏‎ نخواهد‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ پيدا‏‎
نمي‌تواند‏‎ سينما‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ اصلا‏‎.دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ استثنا‏‎ خيانت‌پيشگي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ گاه‌‏‎ البته‌‏‎
.است‌‏‎ زمان‌‏‎ سينما ، ‏‎ در‏‎ خيانت‌ها‏‎ همه‌‏‎ مادر‏‎.‎است‌‏‎ بيهوده‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ انتظاري‌‏‎ چنين‌‏‎ باشد ، ‏‎ وفادار‏‎
.ذهني‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عيني‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎
در‏‎ سينما‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ هر‏‎.نه‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌بيند‏‎ سينما‏‎ در‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ عينيت‌‏‎ مخاطب ، ‏‎
دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ براي‌‏‎ يعني‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ واقعي‌‏‎ زمان‌‏‎ اسير‏‎.بدهيم‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ عيني‌‏‎ جلوه‌‏‎ بايد‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ نظر‏‎
خود‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ واقعي‌‏‎ زمان‌‏‎ اصلي‌‏‎ جنس‌‏‎ چون‌‏‎.كنيم‌‏‎ عيني‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ ناگزيريم‌‏‎ قاجار‏‎ دوره‌‏‎
تا‏‎ را‏‎ خود‏‎ زيباشناختي‌‏‎ كاركرد‏‎ سينما‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ توهم‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ قرارداد‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ زمان‌‏‎
عينيت‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ ناگزيريد‏‎ مي‌سازيد‏‎ دوم‌‏‎ جهاني‌‏‎ جنگ‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلمي‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ حدودي‌‏‎
شكست‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ كرد‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ نمي‌شود‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌‏‎ منظور‏‎ البته‌‏‎.ببخشيد‏‎
اما‏‎ دارد‏‎ زمان‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ التزام‌هايي‌‏‎ هم‌‏‎ ادبيات‌‏‎.‎است‌‏‎ آن‌‏‎ توصيف‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ خود‏‎ منظور‏‎ بيشتر‏‎
درهاي‌‏‎ مثل‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ ذهني‌‏‎ زمان‌هاي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ گير‏‎ پا‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ سينما‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ التزام‌ها‏‎ اين‌‏‎
زماني‌‏‎ هويت‌‏‎ نمونه‌ها ، ‏‎ و‏‎ عناصر‏‎ كوچكترين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شوند‏‎ بسته‌‏‎ و‏‎ باز‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كشويي‌‏‎
سينما‏‎.‎نيست‌‏‎ شناسايي‌‏‎ عنصر‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ اصلا‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ بدهند‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ و‏‎ بازيابند‏‎ را‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ يكي‌‏‎ اينها‏‎ دوي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جالب‏‎ است‌ ، ‏‎ داشتن‌‏‎ توهم‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ داشتن‌‏‎

                                           
داشتن‌‏‎ مثل‌‏‎ عيني‌‏‎ تصوير‏‎ يك‌‏‎ فرانسه‌‏‎ سال‌ 1846‏‎ در‏‎ سينما‏‎ در‏‎ پهن‌‏‎ نماي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پاييز‏‎ تصوير‏‎ يعني‌‏‎
مي‌تواند‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ پاييز 1846‏‎ اما‏‎ داريد ، ‏‎ ايمان‌‏‎ بودنش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جيب‏‎ در‏‎ پولي‌‏‎
مطرح‌‏‎ سوال‌‏‎ يك‌‏‎ الان‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎.‎مي‌افتد‏‎ فرو‏‎ كنتي‌‏‎ تالار‏‎ شيشه‌‏‎ پشت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ برگ‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎
هم‌‏‎ اينطور‏‎ مي‌تواند‏‎.‎مي‌سازد‏‎ را‏‎ مشخص‌‏‎ زمان‌‏‎ يك‌‏‎ عناصر‏‎ مجموعه‌‏‎ هم‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ مي‌شود‏‎
و‏‎ لامكان‌‏‎ منظورم‌‏‎كند‏‎ فرار‏‎ معين‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎.‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ بي‌زمان‌‏‎ ادبيات‌‏‎ نباشد ، ‏‎
ادبيات‌‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ منظور‏‎.‎باشد‏‎ لازمان‌‏‎ و‏‎ لامكان‌‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎ چون‌‏‎نيست‌‏‎ لازمان‌‏‎
شما‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ استوار‏‎ توهم‌‏‎ بر‏‎ چون‌‏‎ ندهد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ زمانش‌‏‎ مي‌تواند‏‎
و‏‎ است‌‏‎ بودن‌‏‎ عيني‌‏‎ سينما ، ‏‎ تصوير‏‎ ويژگي‌‏‎ چون‌‏‎ مي‌شويد ، ‏‎ ناگزير‏‎ بدهيد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ نخواهيد‏‎
كه‌‏‎ بگذريم‌‏‎ بديهي‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حالا‏‎.مي‌كشد‏‎ يدك‌‏‎ لاجرم‌‏‎ خودش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ زمان‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ بودن‌‏‎ عيني‌‏‎
زمان‌‏‎ چند‏‎ به‌‏‎ واحد‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ پاراگراف‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بالاست‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ مانور‏‎ قدرت‌‏‎
زمان‌‏‎ كه‌‏‎ خواب‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ مشخصي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ زمان‌ها‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ برگشت‌ ، ‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
با‏‎ سينما‏‎ يعني‌‏‎كرد‏‎ دگرگون‌‏‎ را‏‎ ادبيات‌‏‎ پرداخت‌ ، ‏‎ در‏‎ سينما‏‎ كنيم‌‏‎ اشتباه‌‏‎ نبايد‏‎ البته‌‏‎.‎ندارد‏‎
ادبيات‌‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ كلاسيك‌‏‎ يا‏‎ واقع‌گرا‏‎ طولاني‌‏‎ داستان‌هاي‌‏‎ كمر‏‎ پرداخت‌ ، ‏‎ در‏‎ خود‏‎ ايجاز‏‎
نبايد‏‎ زمان‌‏‎ مسئله‌‏‎ با‏‎ سينما‏‎ در‏‎ پرداخت‌‏‎ در‏‎ ايجاز‏‎ اين‌‏‎.‎بردارد‏‎ دست‌‏‎ درازه‌گويي‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ ناگزير‏‎
هزاران‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ نويسنده‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ خوابي‌‏‎ است‌‏‎ خواب‏‎ مثل‌‏‎ ادبيات‌ ، ‏‎ ذهني‌‏‎ زمان‌‏‎.‎شود‏‎ اشتباه‌‏‎
به‌‏‎ برگرديم‌‏‎ حالا‏‎.‎مي‌شود‏‎ متفاوت‌‏‎ سينما‏‎ از‏‎ اين‌گونه‌‏‎ و‏‎ وامي‌دارد‏‎ ديدن‌‏‎ خواب‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خوابگرد‏‎
بلايي‌‏‎ چه‌‏‎ باشد‏‎ وفادار‏‎ ذهني‌‏‎ روايت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بخواهد‏‎ سينما‏‎ اگر‏‎.‎خيانت‌‏‎ بحث‌‏‎
باشد‏‎ وفادار‏‎ ادبيات‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دشواري‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ پذيرفته‌اند‏‎ همه‌‏‎ امروزه‌‏‎ مي‌آيد؟‏‎ سرش‌‏‎
هر‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎باشد‏‎ وفادار‏‎ ادبي‌‏‎ كار‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎
.شود‏‎ خدشه‌دار‏‎ و‏‎ ببيند‏‎ آسيب‏‎ كار‏‎ مفهوم‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ نبايد‏‎ لاجرم‌ ، ‏‎ تغييري‌‏‎
زودي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هستيم‌‏‎ دسته‌جمعي‌‏‎ خواب‏‎ يك‌‏‎ ديدن‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ يا‏‎ ادبيات‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎
.پريد‏‎ خواهيم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎

عروس‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎
پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌‏‎ و‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ بازيگر‏‎ كريمي‌‏‎ نيكي‌‏‎
.ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ هنري‌‏‎ تجاري‌‏‎ معادلات‌‏‎ هفتاد ، ‏‎ دهه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ "عروس‌‏‎" اكران‌‏‎
ناشايست‌‏‎ و‏‎ مذموم‌‏‎ را‏‎ ستاره‌پروري‌‏‎ و‏‎ ستاره‌سازي‌‏‎ زمان‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ سينمايي‌‏‎ نظام‌‏‎
براي‌‏‎ "عروس‌‏‎" فيلم‌‏‎ اكران‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ ستاره‌سالاري‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ سياست‌ ، ‏‎ گردش‌‏‎ يك‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ مي‌دانست‌ ، ‏‎
پرده‌‏‎ روي‌‏‎ _ بود‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ _ زن‌‏‎ يك‌‏‎ كلوزآپ‌‏‎ چهره‌‏‎ بار ، ‏‎ اولين‌‏‎
سينماي‌‏‎ مثل‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ دهه‌ 1370‏‎ بازيگران‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ مشخص‌‏‎ آنچه‌‏‎.شد‏‎ نمايان‌‏‎ سينما‏‎
خاص‌‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دهه‌ 1360 ، ‏‎ در‏‎ اگر‏‎كرده‌اند‏‎ حركت‌‏‎ وفرهنگ‌‏‎ تجارت‌‏‎ تيغ‌‏‎ لبه‌‏‎ روي‌‏‎ دهه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
چهره‌اي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ شديدي‌‏‎ تمايل‌‏‎ سياستگذاري‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ در‏‎ جنگ‌‏‎ از‏‎ متاثر‏‎ فرهنگي‌‏‎
اتمام‌‏‎ پس‌‏‎ در‏‎ شرايط‏‎ اين‌‏‎ تغيير‏‎ با‏‎ دهه‌ 1370 ، ‏‎ در‏‎ داشتند ، ‏‎ نجيب‏‎ و‏‎ خوب‏‎ هموطن‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ كليشه‌اي‌‏‎
"عروس‌‏‎".‎مي‌شد‏‎ احساس‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ شخصيت‌‏‎ تنوع‌‏‎ و‏‎ تكثر‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ آن‌ ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ سياسي‌‏‎ تحولات‌‏‎ و‏‎ جنگ‌‏‎
بي‌هويت‌‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎ غلتيدن‌‏‎ در‏‎ از‏‎ نتوانست‌‏‎ آن‌‏‎ مرد‏‎ بازيگر‏‎ اگرچه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ رو‏‎ را‏‎ بازيگري‌‏‎ زوج‌‏‎
را‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ سينماي‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جرياني‌‏‎ آغازگر‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ زن‌‏‎ بازيگر‏‎ ولي‌‏‎ يابد‏‎ رهايي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ نيازي‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ شود ، ‏‎ تلقي‌‏‎ جرقه‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ وقوع‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بلكه‌‏‎ داد ، ‏‎ قرار‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎
كم‌كم‌‏‎ و‏‎ نرم‌تر‏‎ سخت‌گيرانه‌ ، ‏‎ ملاك‌هاي‌‏‎ با‏‎ دهه‌ 1370‏‎.‎بود‏‎ مانده‌‏‎ بي‌پاسخ‌‏‎ دهه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎
وادي‌‏‎ به‌‏‎ پا‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ فراتر‏‎ بي‌قاعدگي‌‏‎ و‏‎ ساده‌انگاري‌‏‎ مرزهاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ واژگون‌‏‎
زنان‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ كوتاهي‌ ، ‏‎ بسيار‏‎ مدت‌‏‎ در‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎نهاد‏‎ سطحي‌نگري‌‏‎ و‏‎ بي‌اصالتي‌‏‎
.بودند‏‎ شبيه‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پر‏‎ بازيگري‌‏‎

                                          
به‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ بود‏‎ آغازگرش‌‏‎ ناخواسته‌‏‎ يا‏‎ خواسته‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ موجي‌‏‎ مي‌كرد‏‎ فكر‏‎ شايد‏‎ كريمي‌‏‎ نيكي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كردند‏‎ نگاه‌‏‎ بازيگري‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ تنها‏‎ او‏‎ به‌‏‎ روزها‏‎ آن‌‏‎ خيلي‌ها‏‎.‎بازگردد‏‎ و‏‎ بخورد‏‎ صخره‌‏‎
كريمي‌‏‎ اما‏‎ شد ، ‏‎ خواهد‏‎ گذاشته‌‏‎ كنار‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ چهره‌اش‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
پرفرازونشيبش‌ ، ‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ جزم‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ عزم‌‏‎ تصور ، ‏‎ اين‌‏‎ خلاف‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ انگار‏‎
پرونده‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ نيز ، ‏‎ شكست‌خورده‌‏‎ و‏‎ بد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ خوبي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ گرچه‌‏‎
مثل‌‏‎ تجاري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ تا‏‎ "سوخته‌‏‎ نسل‌‏‎" و‏‎ "سارا‏‎" مانند‏‎ برجسته‌اي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ او‏‎ بازيگري‌‏‎
به‌‏‎ پيشنهادات‌‏‎ سيل‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ طبيعي‌‏‎ "عروس‌‏‎" از‏‎ بعد‏‎.‎است‌‏‎ نوسان‌‏‎ در‏‎ "حوا‏‎ سرخ‌‏‎ سيب‏‎" و‏‎ "رواني‌‏‎"
سينمايي‌‏‎ آدم‌‏‎ يك‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ چون‌‏‎ كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ آنها‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ كريمي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ سرازير‏‎ او‏‎ سمت‌‏‎
او‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ سارا‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مهرجويي‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎.‎كند‏‎ ايفا‏‎ را‏‎ خاصي‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
او‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ و‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ خواندن‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كريمي‌‏‎ و‏‎ فرستاد‏‎
به‌‏‎ مي‌نمود‏‎ ترحم‌برانگيز‏‎ ذره‌بيني‌‏‎ عينك‌‏‎ پشت‌‏‎ كه‌‏‎ معصومش‌‏‎ چشم‌هاي‌‏‎ و‏‎ چهره‌اش‌‏‎ ملايم‌‏‎ خطوط‏‎شد‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ مهرجويي‌‏‎ كاربردي‌‏‎ مناسب ، ‏‎ اينسرت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ او ، ‏‎ زنانه‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ ظريف‌‏‎ دست‌هاي‌‏‎ همراه‌‏‎
.كرد‏‎ مطرح‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ را‏‎ سارا‏‎ او ، ‏‎ بم‌‏‎ و‏‎ لرزان‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ نتوانستن‌‏‎ رنج‌‏‎ تداعي‌‏‎
سكانس‌‏‎ كريمي‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ مثبت‌‏‎ پاسخ‌‏‎ نيز‏‎ "پري‌‏‎" براي‌‏‎ مهرجويي‌‏‎ درخواست‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
فيلم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ او‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ بازي‌‏‎ حالا‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ سكانسي‌‏‎ بهترين‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ رستوران‌‏‎
حضور‏‎ است‌‏‎ نمايان‌‏‎ آثارش‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ زن‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ دغدغه‌‏‎ كه‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ ميلاني‌ ، ‏‎ تهمينه‌‏‎
داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حرفه‌‏‎ پرورده‌‏‎ و‏‎ پخته‌‏‎ وجه‌‏‎ "پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎" و‏‎ "دوزن‌‏‎" در‏‎ گرچه‌‏‎ كريمي‌‏‎يافت‌‏‎
كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ بي‌اعتنايي‌‏‎ مورد‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ داوران‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ معمول‌‏‎ مطابق‌‏‎ ولي‌‏‎
بوده‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ دوزن‌‏‎ و‏‎ رواني‌‏‎ پري‌ ، ‏‎ سارا ، ‏‎ عروس‌ ، ‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ جايزه‌‏‎ كانديداي‌‏‎ بارها‏‎
بار‏‎ چندين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌ ، ‏‎.‎نشد‏‎ جايزه‌‏‎ اين‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ هيچ‌گاه‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ جالب‏‎ ولي‌‏‎
و‏‎ (‎عروس‌‏‎)‎ نانت‌‏‎ قاره‌‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ سن‌سباستين‌‏‎ مانند‏‎ مختلف‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌ها‏‎ همين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
اولين‌‏‎ قبل‌ ، ‏‎ سال‌‏‎ او ، ‏‎.كرد‏‎ دريافت‌‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ بازيگر‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ (دوزن‌‏‎) ايتاليا‏‎ مينا‏‎ تائور‏‎
اين‌‏‎.‎ساخت‌‏‎ را‏‎ "نداشتن‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ داشتن‌‏‎" مستند‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ فيلمسازي‌‏‎ تجربه‌‏‎
نيز‏‎ ترجمه‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎ كريمي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نشدن‌‏‎ يا‏‎ شدن‌‏‎ بچه‌دار‏‎ درباره‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ اجتماعي‌‏‎ تم‌‏‎ فيلم‌‏‎
آوازهايي‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎ براندو‏‎ مارلون‌‏‎ خاطرات‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎ ترجمه‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ كتابي‌‏‎ بهترين‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ دستي‌‏‎
فيلم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ او‏‎.‎مي‌شد‏‎ چاپ‌‏‎ "فيلم‌‏‎" مجله‌‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ "آموخت‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ مادرم‌‏‎ كه‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ بازيگر‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ قاهره‌‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ در‏‎ "پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎"
يافته‌‏‎ حضور‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ ميلاني‌ ، ‏‎ با‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ همكاري‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ آورد ، ‏‎
ديوانه‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ او‏‎.‎باشد‏‎ او‏‎ غيرفمينيستي‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ بر‏‎ بزرگي‌‏‎ طعنه‌‏‎ تا‏‎
مانند‏‎ بزرگي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ حضور‏‎ معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ پرسروصداي‌‏‎ ساخته‌‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎
با‏‎ او‏‎ چالش‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎.‎هستند‏‎ او‏‎ هم‌بازي‌‏‎ نصيريان‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ عزت‌الله‌‏‎
.انجاميد‏‎ خواهد‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ اسمي‌‏‎ بازيگران‌‏‎

سينما‏‎ حاشيه‌‏‎
نمي‌ايستند‏‎ باز‏‎ قطارها‏‎ وقتي‌‏‎ *
كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ تعداد‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ اندك‌‏‎ بسيار‏‎ مطبوعات‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ زيستن‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ استقبال‌‏‎
كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎ببينند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ نمي‌خواستند‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ افرادي‌‏‎ تعداد‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كردند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ سالن‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ ايستايي‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ گذر‏‎ اصلي‌اش‌ ، ‏‎ تم‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ جمله‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ ديالوگي‌‏‎ كمتر‏‎
رد‏‎ تماشاگر‏‎ چشم‌‏‎ جلوي‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ نقليه‌‏‎ وسايل‌‏‎ انواع‌‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ سعي‌‏‎ كارگردان‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎..‎و‏‎ موتورسيكلت‌‏‎ اسكيت‌ ، ‏‎ قطار ، ‏‎ شامل‌‏‎ وسايل‌‏‎ اين‌‏‎.‎دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎
دست‌‏‎ ركورد‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ قطار‏‎ حركت‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ تصوير‏‎ از‏‎ بار‏‎ از 15‏‎ بيش‌‏‎ نمونه‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ نيافتني‌‏‎
ولي‌عصر‏‎ ميدان‌‏‎ تا‏‎ حافظ‏‎ تربت‌‏‎ از‏‎ *
صحنه‌هاي‌‏‎ از‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ وحيدزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ سيروس‌‏‎ ساخته‌‏‎ "فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎" فيلم‌‏‎ در‏‎
.شد‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينماي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بهت‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎ كمدي‌‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ سوررئاليستي‌‏‎
بود‏‎ غيرمتعارف‌‏‎ ديالوگ‌هايي‌‏‎ شنيدن‌‏‎ برانگيخت‌‏‎ صحنه‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ تعجب‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ اما‏‎
.مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ جشنواره‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ شگفت‌انگيز‏‎ اتفاقات‌‏‎ و‏‎ صحنه‌ها‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ يخ‌‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ *
ازدحام‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ در‏‎ ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎ ساخته‌‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ اولين‌‏‎
حاضر‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ گزارش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎.‎بگيرد‏‎ شكل‌‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ قابل‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ حاضر‏‎ سينما‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ تماشاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ جديد‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
جديد 1‏‎ عصر‏‎ سينما‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ سانس‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.شدند‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ نمايش‌‏‎ خواستار‏‎
.شد‏‎ روبرو‏‎ تماشاگران‌‏‎ استقبال‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ بار‏‎ براي‌‏‎
زارعي‌‏‎ عصبانيت‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎*

                                 
عوامل‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ "فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎" فيلم‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جلسه‌‏‎ فجر ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎
سوالات‌‏‎ بودن‌‏‎ كم‌‏‎ از‏‎ زارعي‌‏‎ مريلا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ آنجا‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ فيلم‌‏‎
!متاسفم‌‏‎ مطبوعاتي‌ها‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ برآشفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
كارگردان‌‏‎ حضور‏‎ نغمه‌بدون‌‏‎ *
فيلم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ طالبي‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ "نغمه‌‏‎" فيلم‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ جلسه‌‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
شده‌‏‎ اصلاح‌‏‎ طالبي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎":گفت‌‏‎ جالبي‌‏‎ جمله‌‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ جلسه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎
"!است‌‏‎
پسنديده‌اند‏‎ را‏‎ باد‏‎ فرش‌‏‎ شيرازي‌ها‏‎ *
مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ نتايج‌‏‎ شيراز ، ‏‎ در‏‎ ايسنا‏‎ هنري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
تبريزي‌‏‎ كمال‌‏‎ ساخته‌‏‎ باد‏‎ فرش‌‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ حاكي‌‏‎ شيراز‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎
.است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ شيرازي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎
در‏‎ آماري‌‏‎ جامعه‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نفر‏‎ ميان‌ 147‏‎ از‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ كميته‌‏‎ اعلام‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
درصد‏‎ خوب ، 4‏/39‏‎ بسيار‏‎ را‏‎ باد‏‎ فرش‌‏‎ فيلم‌‏‎ درصد‏‎ بودند ، 52‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ نظرخواهي‌‏‎ مورد‏‎ و‏‎ نظر‏‎
از‏‎ درصد‏‎ از 90‏‎ بيش‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎.‎كردند‏‎ ارزيابي‌‏‎ ضعيف‌‏‎ درصد‏‎ و 2‏‎ متوسط‏‎ درصد‏‎ خوب ، 1‏/6‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
كارنامه‌‏‎ روز‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ پسنديده‌اند‏‎ را‏‎ باد‏‎ فرش‌‏‎ فيلم‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎ اين‌‏‎ طبق‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
و 5‏/9‏‎ متوسط‏‎ درصد‏‎ و 33‏‎ خوب‏‎ راي‌‏‎ درصد‏‎ خوب ، 23‏‎ بسيار‏‎ راي‌‏‎ درصد‏‎ با 33‏‎ كيميايي‌‏‎ مسعود‏‎ ساخته‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ روبه‌رو‏‎ نفر‏‎ آماري‌ 21‏‎ ميان‌جامعه‌‏‎ از‏‎ ضعيف‌‏‎ درصد‏‎
تماشاگران‌‏‎ منتخب‏‎ "كلمباين‌‏‎ براي‌‏‎ بولينگ‌‏‎ و‏‎ ‎‏‏19‏‎- ك‌‏‎ "*

                               
و‏‎ "فورد‏‎ هريسون‌‏‎" بازي‌‏‎ و‏‎ "بيگلو‏‎ كاترين‌‏‎" كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ "مرگ‌‏‎ دام‌‏‎ ‎‏‏19 ،‏‎-‎ ك‌‏‎" سينمايي‌‏‎ فيلم‌‏‎
دوره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎ خوب‏‎ آراي‌‏‎ بيشترين‌‏‎ توانسته‌‏‎ تاكنون‌‏‎ "نسين‌‏‎ ليام‌‏‎"
ايسنا ، ‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎.‎آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌پردازد‏‎ ‎‏‏19‏‎-‎ ك‌‏‎ بانام‌‏‎ شوروي‌‏‎ جماهير‏‎ اتحاد‏‎ زيردريايي‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ داستان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ واگذار‏‎ "وستريكف‌‏‎ الكسي‌‏‎" يكم‌‏‎ ناخدا‏‎ به‌‏‎ فرماندهي‌اش‌‏‎ سرد ، ‏‎ جنگ‌‏‎ اوج‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‌ 1961‏‎
تنها‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ توصيف‌‏‎ خوب‏‎ اثري‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ديده‌اند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ تماشاگراني‌‏‎ درصد‏‎ هشتاد‏‎
مستند‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ "كلمباين‌‏‎ براي‌‏‎ بولينگ‌‏‎".‎دانسته‌اند‏‎ متوسط‏‎ اثري‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏19‏‎
فيلم‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ رتبه‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ خوب‏‎ آراي‌‏‎ درصد‏‎ با 73‏‎ نيز‏‎ "مور‏‎ مايكل‌‏‎" ساخته‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ تاريخ‌‏‎
اكي‌‏‎" ساخته‌‏‎ "گذشته‌‏‎ بدون‌‏‎ مرد‏‎" اما‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ بين‌الملل‌‏‎ بخش‌‏‎
بين‌الملل‌‏‎ بخش‌‏‎ خوب‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ آلمان‌‏‎ فنلاند ، ‏‎ مشترك‌‏‎ محصول‌‏‎ و‏‎ "كورسيماكي‌‏‎
ساخته‌‏‎ "خرگوش‌‏‎ مانع‌‏‎ حصار‏‎".‎دانسته‌اند‏‎ خوب‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تماشاگران‌ ، ‏‎ درصد‏‎ از 65‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎
خوب‏‎ آراي‌‏‎ درصد‏‎ شصت‌‏‎ كسب‏‎ با‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ آمريكا‏‎ سينماهاي‌‏‎ پرده‌‏‎ بر‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ فيليپ‌نويس‌‏‎
.مي‌پردازد‏‎ استراليا‏‎ كشور‏‎ بومي‌هاي‌‏‎ اخراج‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ نشسته‌‏‎ چهارم‌‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ تماشاگران‌‏‎
فيليپ‌نويس‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استراليا‏‎ سياسي‌‏‎ كنترل‌‏‎ سفيدپوست‌‏‎ مهاجرين‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎
عيان‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ خطر‏‎ چون‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ هاليوود ، ‏‎ سينماي‌‏‎ استراليايي‌الاصل‌‏‎ كارگردان‌‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ را‏‎ (‎فورد‏‎ هريسون‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ دو‏‎ هر‏‎) ميهن‌پرستانه‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ و‏‎

طبيعتم‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ شيفته‌‏‎
زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎ كارگردان‌‏‎ مهرانفر‏‎ فرهاد‏‎ با‏‎
كمانگري‌‏‎ بابك‌‏‎
از‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ مي‌رسيد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ موفق‌تر‏‎ مي‌سازيد‏‎ را‏‎ خودتان‌‏‎ منطقه‌‏‎ بومي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎*
چرا؟‏‎ مي‌شود‏‎ كم‌تر‏‎ موفقيت‌‏‎ اين‌‏‎ هورام‌ ، ‏‎ چريكه‌‏‎ فيلم‌‏‎ مثال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌رويد‏‎ فراتر‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ را‏‎ نظرتان‌‏‎ اگر‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ تامل‌‏‎ جاي‌‏‎ و‏‎ محترم‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ شماست‌‏‎ فرد‏‎ نظر‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
سه‌‏‎.‎دارد‏‎ يادآوري‌هايي‌‏‎ جاي‌‏‎ مي‌دانيد ، ‏‎ قوم‌گرا‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎ سينماي‌‏‎ از‏‎ تحليلي‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ فرهيختگان‌‏‎ از‏‎ بي‌شماري‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ سنندج‌‏‎ اورامان‌شناسي‌‏‎ كنگره‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ سال‌‏‎
فيلم‌‏‎ سينمايي‌ ، ‏‎ توليدات‌‏‎ بر‏‎ مرور‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ گرديد ، ‏‎ برگزار‏‎ غيرايراني‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ كردشناسان‌‏‎
اختتام‌‏‎ شب‏‎.بود‏‎ گردهمايي‌‏‎ آن‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎ برگزيده‌‏‎ اثر‏‎ "هورام‌‏‎ چريكه‌‏‎"
نشسته‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ كردي‌‏‎ هزار‏‎ از 2‏‎ بيش‌‏‎ پذيراي‌‏‎ صندلي‌ ، ‏‎ ظرفيت‌ 800‏‎ با‏‎ سنندج‌‏‎ نمايش‌‏‎ سالن‌‏‎ بزرگ‌ترين‌‏‎
نمايش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎بيابند‏‎ را‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ شورانگيز‏‎ رابطه‌‏‎ برانگيخته‌ ، ‏‎ و‏‎ متعجب‏‎ ايستاده‌ ، ‏‎ و‏‎
مي‌برد‏‎ بالا‏‎ مرا‏‎ دست‌‏‎ حاضرين‌‏‎ شديد‏‎ احساسات‌‏‎ ابراز‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ صادقي‌‏‎ قطبالدين‌‏‎ دكتر‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ والاترين‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ پيوند‏‎ عامل‌‏‎ هورام‌‏‎ چريكه‌‏‎ كه‌‏‎ دريافتم‌‏‎
هيچ‌وجه‌‏‎ به‌‏‎ برخي‌‏‎ آنكه‌‏‎ تعجب‏‎ جاي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ عميق‌تر‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ پيوندي‌‏‎است‌‏‎ گرديده‌‏‎ كردستان‌‏‎
ملي‌ترين‌‏‎ را‏‎ هورام‌‏‎ چريكه‌‏‎ عزيزان‌‏‎ اين‌‏‎.شمالي‌ام‌‏‎ هموطني‌‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎ كرد‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ندارند‏‎ باور‏‎
ارزش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ كردها‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ فيلمي‌‏‎
اثبات‌‏‎ كردستان‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ موفق‌‏‎ اكران‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎ احترام‌‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎ حماسي‌‏‎ و‏‎ معنوي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
مردمي‌‏‎ عامه‌‏‎ خداجوي‌ ، ‏‎ درويشان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ انديشمندان‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ هورام‌‏‎ چريكه‌‏‎ مخاطبين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
روي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌شتافتند‏‎ فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ چندمين‌‏‎ براي‌‏‎ روستاها‏‎ دورترين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
.مي‌دانم‌‏‎ آن‌‏‎ موفق‌ترين‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ اثر‏‎ بومي‌ترين‌‏‎ را‏‎ هورام‌‏‎ چريكه‌‏‎

                                       
تحويل‌‏‎ شرايطي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ انجمن‌‏‎ اين‌‏‎.‎هستيد‏‎ گيلان‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ مسئول‌‏‎ زماني‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎*
كرديد؟‏‎ اجرا‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ گرفتيد‏‎
قديم‌‏‎ هنرجويان‌‏‎ اتكاي‌‏‎ به‌‏‎ دارم‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ مسئوليتش‌‏‎ كه‌‏‎ سالي‌‏‎ ده‌‏‎ طي‌‏‎ رشت‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎
اين‌‏‎ كيف‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎ از‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ هنر‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ تا‏‎ آورده‌‏‎ فراهم‌‏‎ موجباتي‌‏‎ جديد ، ‏‎ و‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ كوشش‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ رشت‌‏‎ فيلم‌‏‎ كانون‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎.نمانند‏‎ بهتدور‏‎ هنري‌‏‎ عرصه‌‏‎
مقوله‌‏‎ بررسي‌‏‎ همچون‌‏‎ همايش‌هايي‌‏‎ معين‌‏‎ فواصلي‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ برگزيده‌‏‎ آثار‏‎ نمايش‌‏‎ و‏‎ معرفي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎
هنر‏‎ فلسفه‌‏‎ ماهانه‌‏‎ جلسات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نيز‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ برگزار‏‎ را‏‎ هنر‏‎ هفت‌‏‎ در‏‎ پست‌مدرن‌‏‎
.دارد‏‎ پيش‌رو‏‎ بنام‌‏‎ اساتيدي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ را‏‎
مغتنم‌‏‎ فرصتي‌‏‎ پيوسته‌‏‎ نيز‏‎ رشت‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎ سالانه‌‏‎ عكس‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎
تقوايي‌ ، ‏‎ ناصر‏‎ اصلاني‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ همچون‌‏‎ مطرحي‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ با‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ شيفتگان‌‏‎ تا‏‎ بوده‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎ رودررو‏‎.‎.‎و‏‎ پوراحمد‏‎ كيومرث‌‏‎ عياري‌ ، ‏‎ كيانوش‌‏‎ مخملباف‌ ، ‏‎ محسن‌‏‎ كيارستمي‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎
معاونت‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ انوار‏‎ فخرالدين‌‏‎ چون‌‏‎ شخصي‌‏‎ سابقا‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ بهايي‌‏‎ آن‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎بنشينند‏‎
وجود‏‎ امروزه‌‏‎ بود‏‎ قائل‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ جوانان‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ پرنفوذ‏‎ اما‏‎ كوچك‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ سينمايي‌‏‎
جوان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ تكيه‌گاه‌‏‎ و‏‎ ملجا‏‎ تنها‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ بايد‏‎ كشور‏‎ سينماي‌‏‎ مسئولين‌‏‎.‎ندارد‏‎
.نكنيم‌‏‎ فراموششان‌‏‎ پس‌‏‎.‎هستند‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ دفاتر‏‎ شهرستاني‌ ، ‏‎
بود؟‏‎ چگونه‌‏‎ زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎ توليد‏‎ نحوه‌‏‎*
با‏‎ آشنايي‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ كوهستاني‌‏‎ ارتفاعات‌‏‎ در‏‎ تابستاني‌‏‎ كوتاه‌‏‎ گردش‌‏‎ يك‌‏‎ محصول‌‏‎ زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎
محرابي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حرمتي‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ توليد‏‎ امكان‌‏‎.بود‏‎ فرزندانش‌‏‎ و‏‎ نازبانو‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎ شيرزني‌‏‎
از‏‎ همه‌‏‎.‎بود‏‎ قائل‌‏‎ غيربازاري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ سينماي‌‏‎ امر‏‎ به‌‏‎ آموزشي‌‏‎ تكنولوژي‌‏‎ دفتر‏‎ مدير‏‎
كارت‌پستالي‌‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ شما‏‎ اما‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ استفاده‌‏‎ شيك‌‏‎ لوكيشن‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ شمال‌‏‎ لوكيشن‌هاي‌‏‎
كمي‌‏‎ طبيعت‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ ارتباط‏‎.‎است‌‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ نداريد‏‎ شمال‌‏‎ طبيعت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
ديگر‏‎ همچون‌‏‎ نيز‏‎ زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎.‎دارم‌‏‎ اعتقاد‏‎ عميقا‏‎ آن‌‏‎ نشانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عميق‌تر‏‎
.است‌‏‎ آدم‌ها‏‎ با‏‎ موزون‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ در‏‎ طبيعت‌‏‎ آثارم‌ ، ‏‎
كرده‌ايد؟‏‎ استفاده‌‏‎ زمستاني‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ آماتور‏‎ بازيگران‌‏‎ از‏‎ همچنان‌‏‎ آيا‏‎*
را‏‎ آنان‌‏‎ جاي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كسي‌‏‎.‎هستند‏‎ زندگي‌‏‎ حقيقي‌‏‎ نقش‌آفرينان‌‏‎ آنها‏‎.‎نيستند‏‎ آماتور‏‎ آنها‏‎
.كنيم‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ما‏‎ اينكه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ آنچه‌‏‎.بگيرد‏‎
نظر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ نظرات‌‏‎ مي‌رسد ، ‏‎ بلندتان‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ مستند‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎*
چيست‌؟‏‎
روندكارم‌‏‎ نگران‌‏‎ بايد‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎ چون‌‏‎.‎باشد‏‎ خودتان‌‏‎ نظر‏‎ فقط‏‎ اين‌‏‎ همچنان‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
دارم‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرف‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ ديگران‌‏‎ چون‌‏‎ نيز‏‎ من‌‏‎شوم‌‏‎ يادآور‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ البته‌‏‎.شوم‌‏‎
انسان‌ها‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ ارتباطمان‌‏‎ و‏‎ پيوند‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ بيان‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎ نحوه‌‏‎ كردن‌‏‎ نو‏‎ كوششمان‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎
.نشود‏‎ گسسته‌‏‎
از‏‎ حمايتي‌‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ چيست‌‏‎ پزشك‌‏‎ آمدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سينما‏‎ كلي‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ نظرتان‌‏‎*
.كنيد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
.دارم‌‏‎ آن‌‏‎ سينمايي‌‏‎ نوع‌‏‎ خصوصا‏‎ سياست‌‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ كمتر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ زندگي‌‏‎ شهرستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎
آينده‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎ استراتژيك‌‏‎ زيرساخت‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كوتاه‌‏‎ آثار‏‎ توليد‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎
در‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ دفاتر‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ كانون‌هاي‌‏‎ همچون‌‏‎ مردمي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ تقويت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ همچنان‌‏‎
مستمر‏‎ پخش‌‏‎ و‏‎ خريد‏‎ در‏‎ صداوسيما‏‎ مديريت‌‏‎ رويكرد‏‎ و‏‎ چرخش‌‏‎ به‌‏‎ اميدوار‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ هستيم‌‏‎ شهرستان‌‏‎
.نشده‌‏‎ توليد‏‎ آثار‏‎ پيوسته‌‏‎ و‏‎
فيلمبرداري‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ نظرتان‌‏‎:‎مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ از‏‎ مهمي‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎*
چيست‌؟‏‎ فيلم‌هايتان‌‏‎
همت‌ ، ‏‎ تنها‏‎ گرفته‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ فني‌‏‎ امكانات‌‏‎ حداقل‌‏‎ با‏‎ پيوسته‌‏‎ كوتاهم‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌‏‎ آثار‏‎ فيلمبرداري‌‏‎
بوده‌‏‎ عهده‌دار‏‎ را‏‎ آثارم‌‏‎ غالب‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ كه‌‏‎ معصومي‌‏‎ نادر‏‎ چون‌‏‎ جواناني‌‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ شعور‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ موجود‏‎ موجبات‌‏‎ طبيعت‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ شيفتگي‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎

صادقانه‌‏‎ روايت‌‏‎ يك‌‏‎ رقص‌‏‎
غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎ كارگردان‌‏‎ فرهادي‌‏‎ اصغر‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
صرافي‌زاده‌‏‎ حامد‏‎
قصه‌‏‎
غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎
همان‌‏‎ شبيه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ قصه‌هايي‌‏‎
بود‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎
نبود‏‎ يكي‌‏‎
مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎
اصفهان‌‏‎ استان‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ نوجواني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلمسازي‌‏‎ كار‏‎ متولد 1351 ، ‏‎ فرهادي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎
از‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نگارش‌‏‎ و‏‎ راديو‏‎ براي‌‏‎ نمايشنامه‌نويسي‌‏‎.‎كرد‏‎ آغاز‏‎
فعاليت‌هاي‌‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ در‏‎ همواره‌‏‎ "جواني‌‏‎ روزگار‏‎" و‏‎ "مهربان‌‏‎ ماه‌‏‎" ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏(9قسمت‌‏‎ "پزشكان‌‏‎" جمله‌‏‎
"شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎" جمله‌‏‎ از‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ چند‏‎ ساخت‌‏‎ و‏‎ نگارش‌‏‎ بودند ، ‏‎ دوم‌‏‎ اولويت‌‏‎ در‏‎ تئاتري‌‏‎
تلويزيوني‌ ، ‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ موازات‌‏‎ به‌‏‎.‎شود‏‎ متمركز‏‎ فيلمسازي‌‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ دوباره‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎
‎‏‏،‏‎(حاتمي‌كيا‏‎ ابراهيم‌‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ نگارش‌‏‎)‎ "پست‌‏‎ ارتفاع‌‏‎" جمله‌‏‎ از‏‎ سينمايي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ چند‏‎ نگارش‌‏‎
براي‌‏‎ بيشتر‏‎ تلاش‌‏‎ زمينه‌‏‎ (‎بذرافشان‌‏‎ عليرضا‏‎ فاضلي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ با‏‎ مشترك‌‏‎ نگارش‌‏‎) "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎"
اوست‌‏‎ سينمايي‌‏‎ ساخته‌‏‎ اولين‌‏‎ فيلمنامه‌ها‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ سينما‏‎ در‏‎ حضور‏‎
"شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎" مجموعه‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نگاهي‌‏‎ همان‌‏‎ ادامه‌‏‎ "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎"."غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎"
.درگيرند‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ عامه‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌گرا‏‎ نگاهي‌‏‎.‎كرد‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
***                                                              
شروع‌‏‎ امسال‌‏‎ بالاخره‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چطور‏‎داشتيد‏‎ ميلي‌متري‌‏‎ فيلم‌ 35‏‎ دغدغه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ وقتي‌‏‎ چند‏‎*
كرديد؟‏‎
و‏‎ سينما‏‎ بين‌‏‎ خيلي‌‏‎ داشتم‌‏‎ دوستشان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ جدي‌‏‎ برايم‌‏‎ كه‌‏‎ بودم‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ كارهاي‌‏‎ درگير‏‎ وقتي‌‏‎
را‏‎ قصه‌ها‏‎ آن‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ "شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎" مجموعه‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ مثلا‏‎ نمي‌گذاشتم‌‏‎ فرقي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
متحمل‌‏‎ كار‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ سختي‌هايي‌‏‎ همه‌‏‎ عليرغم‌‏‎)‎ بودم‌‏‎ راضي‌‏‎ بيشتر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ كار‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎
آن‌‏‎ براي‌‏‎ مخاطب‏‎ تعداد‏‎ مي‌ديدند ، ‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ وسيعي‌‏‎ طيف‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ قصه‌ها‏‎ آن‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎(شدم‌‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ طرحي‌‏‎ وقتي‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌دادم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ را‏‎ تلويزيون‌‏‎ پس‌‏‎.‎بود‏‎ مهم‌‏‎ كار‏‎
دو‏‎ هر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ مي‌آمد ، ‏‎ سراغم‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ وسوسه‌‏‎ كند‏‎ كار‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نمي‌توانست‌‏‎ خودش‌‏‎ شرايط‏‎
باعث‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌طلبيد‏‎ را‏‎ سينمايي‌‏‎ قالبي‌‏‎ "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎" فيلمنامه‌‏‎.‎مي‌دانم‌‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ مقوله‌‏‎
اجرا‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ نكشيد‏‎ طول‌‏‎ زيادي‌‏‎ زمان‌‏‎ خوشبختانه‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ تلاش‌‏‎ آن‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎
چند‏‎ و‏‎ يك‌سال‌‏‎ مونتاژيم‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ نگارش‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ كه‌‏‎ موقعي‌‏‎ از‏‎.درآيد‏‎
.برد‏‎ زمان‌‏‎ ماه‌‏‎
كرديد؟‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ صرف‌‏‎ وقت‌‏‎ چقدر‏‎*
فكر‏‎ داد ، ‏‎ فاضلي‌‏‎ محمدرضا‏‎ آقاي‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ ايده‌‏‎ بگويم‌‏‎ بهتر‏‎ يا‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ طرح‌‏‎
نيز‏‎ ورسيون‌‏‎ آخرين‌‏‎ نگارش‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اما‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ نگارش‌‏‎ مشغول‌‏‎ نيم‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ الي‌ 4‏‎ مي‌كنم‌ 4‏‎
فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ باز‏‎ كردم‌‏‎ تلاش‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ آخر‏‎ روز‏‎ تا‏‎.‎شد‏‎ كار‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ پراكنده‌‏‎ به‌طور‏‎
نيامده‌ ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ اصلا‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ ذهن‌‏‎ به‌‏‎ چيزي‌‏‎ صحنه‌‏‎ سر‏‎ گاهي‌‏‎ كنم‌ ، ‏‎ كار‏‎
.كنم‌‏‎ لحاظ‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ آخر‏‎ لحظه‌‏‎ تا‏‎ مي‌كند‏‎ كمك‌‏‎ فيلم‌‏‎ صادقانه‌‏‎ روايت‌‏‎ به‌‏‎ آنچه‌‏‎ هر‏‎ كوشيدم‌‏‎
كنيد؟‏‎ صحبت‌‏‎ هوايش‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ مقدار‏‎ يك‌‏‎ مي‌شود‏‎*
طبقه‌‏‎ از‏‎ دختري‌‏‎ و‏‎ آذري‌زبان‌‏‎ پسري‌‏‎ بين‌‏‎ است‌‏‎ صميمانه‌‏‎ و‏‎ پاك‌‏‎ عشق‌‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎ قصه‌‏‎
ندارد‏‎ خوشبينانه‌اي‌‏‎ پايان‌‏‎ فيلم‌‏‎.‎نمي‌رسد‏‎ سرانجام‌‏‎ به‌‏‎ محيط‏‎ شرايط‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جامعه‌‏‎ فرودست‌‏‎
شخصيت‌‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ تلخ‌‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ اساسا‏‎ فيلم‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ اما‏‎
محيط‏‎ خشن‌‏‎ فضاي‌‏‎ تلطيف‌‏‎ باعث‌‏‎ اطراف‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ با‏‎ او‏‎ ارتباط‏‎ نوع‌‏‎ سادگي‌اش‌ ، ‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ آذري‌‏‎ پسر‏‎
.مي‌شود‏‎
هستيم‌؟‏‎ روبه‌رو‏‎ تلخي‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎*
كه‌‏‎ شدت‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ نه‌ ، ‏‎ است‌ ، ‏‎ "شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎" مجموعه‌‏‎ قصه‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎
مجموعه‌‏‎ در‏‎ تلخي‌‏‎ ميزان‌‏‎ آن‌‏‎ اساسا‏‎.‎نيستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ اينجا‏‎ بود‏‎ تلخ‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ مجموعه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
فكر‏‎.‎تلويزيون‌‏‎ در‏‎ مجموعه‌سازي‌‏‎ جريان‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ من‌‏‎ واكنش‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ بيشتر‏‎ "شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎"
تلخ‌‏‎ فضاي‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ نشوم‌‏‎ هم‌رديف‌‏‎ خوشبينانه‌‏‎ و‏‎ خنثي‌‏‎ مجموعه‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎
اين‌‏‎ البته‌‏‎ نبود‏‎ تلخي‌‏‎ شدت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نيازي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ اينجا‏‎ اما‏‎كنم‌‏‎ ايجاد‏‎ شوك‌‏‎ قصه‌‏‎ هر‏‎
يك‌‏‎ وقايع‌‏‎ بطن‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ تلخ‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ ظاهري‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شيريني‌‏‎ فيلم‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معني‌‏‎ بدان‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ محنت‌‏‎ و‏‎ درد‏‎ جور‏‎

                                         
هست‌؟‏‎ هم‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دارد ، ‏‎ وجود‏‎ آثارتان‌‏‎ بيشتر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طنزي‌‏‎ نگاه‌‏‎ آن‌‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ پس‌‏‎*
بر‏‎ هم‌‏‎ لبخندي‌‏‎ گاهي‌‏‎ و‏‎ شيرينند‏‎ ظاهر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ بيشتر‏‎ خودم‌‏‎ نمي‌دانم‌ ، ‏‎
.دارند‏‎ را‏‎ رنج‌ها‏‎ و‏‎ دردها‏‎ حكايت‌‏‎ ماجراها‏‎ و‏‎ روابط‏‎ عمق‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ مي‌آورند‏‎ لب‏‎
نيست‌؟‏‎ اين‌طور‏‎.‎دارد‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ هم‌‏‎ كارتان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اجتماعي‌‏‎ دغدغه‌‏‎ دوباره‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎*
به‌‏‎ نابرابري‌‏‎ و‏‎ فساد‏‎ فقر ، ‏‎ چون‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ نگاه‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ اما‏‎ بله‌ ، ‏‎
اصلا‏‎ بپردازم‌ ، ‏‎ كرده‌ام‌‏‎ تلاش‌‏‎ نيز‏‎ درون‌شان‌‏‎ و‏‎ شخصيتشان‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ آدم‌ها ، ‏‎ فردي‌‏‎ روابط‏‎
كار‏‎ در‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ قطعا‏‎.‎است‌‏‎ آدم‌‏‎ تا‏‎ دو‏‎ رابطه‌‏‎ درباره‌‏‎ درصد‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ شايد‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
.است‌‏‎ دارا‏‎ نيز‏‎ را‏‎ آدم‌ها‏‎ درونكاوي‌‏‎ و‏‎ فردي‌‏‎ نگاه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ نگاه‌‏‎ آن‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ بعدا‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ داشتيد‏‎ مدنظر‏‎ نوشتن‌‏‎ موقع‌‏‎ را‏‎ بازيگران‌‏‎*
بعد‏‎ بايد‏‎.‎ببينم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ شخصيت‌ها ، ‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ نوشتن‌‏‎ موقع‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎ من‌‏‎.كردم‌‏‎ انتخاب‏‎ بعدا‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ پيرمرد‏‎ شخصيت‌‏‎ براي‌‏‎.‎بكنم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ متن‌‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ دور‏‎ كمي‌‏‎ و‏‎ نوشتن‌‏‎ از‏‎
صحبت‌‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ نفر‏‎ چند‏‎.‎كردم‌‏‎ فكر‏‎ بودند‏‎ نزديك‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ چهره‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ سن‌‏‎ نظر‏‎
بازيگر‏‎ به‌‏‎ ابتدا‏‎ فيلم‌‏‎ جوان‌‏‎ شخصيت‌‏‎ براي‌‏‎.‎شد‏‎ انتخاب‏‎ قريبيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ انتها‏‎ در‏‎ و‏‎ كرديم‌‏‎
مجبور‏‎ باشد‏‎ نزديك‌‏‎ نقش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نكردم‌‏‎ پيدا‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ حرفه‌اي‌ها‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كردم‌‏‎ فكر‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
.كنم‌‏‎ فكر‏‎ غيرحرفه‌اي‌‏‎ بازيگر‏‎ به‌‏‎ شدم‌‏‎
كرديد؟‏‎ شروع‌‏‎ نابازيگر‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اولتان‌‏‎ كار‏‎ هم‌‏‎ شما‏‎ پس‌‏‎*
بازيگر‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نابازيگر‏‎ كه‌‏‎ ندارم‌‏‎ اعتقادي‌‏‎ من‌‏‎.‎حرفه‌اي‌‏‎ بازيگر‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ نابازيگر‏‎ يك‌‏‎
كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ بازيگري‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ شخصيت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎.‎دارد‏‎ نقش‌‏‎ ويژگي‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ است‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ به‌‏‎ سفري‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ روحيه‌‏‎.‎باشد‏‎ غش‌‏‎ و‏‎ بي‌غل‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ ذاتا‏‎
و‏‎ خوب‏‎ استعدادهاي‌‏‎ خيلي‌‏‎.‎گرفتم‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌كردند‏‎ تئاتر‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎ از‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
كشيدند‏‎ زحمت‌‏‎ كه‌‏‎ همه‌شان‌‏‎ از‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ نمي‌خوردند‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎ بودند‏‎ هم‌‏‎ قابلي‌‏‎
فروشي‌‏‎ تاناكورا‏‎ مغازه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اصلي‌ام‌‏‎ بازيگر‏‎ نهايتا‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎ آمدند‏‎ تست‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎
دوست‌داشتني‌‏‎ آدم‌‏‎ اساسا‏‎ قريبيان‌‏‎ داشت‌‏‎ وجود‏‎ مسئله‌‏‎ دو‏‎ قريبيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎.‎كردم‌‏‎ پيدا‏‎
كنم‌‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ دلم‌‏‎.‎دوست‌داشتني‌تر‏‎ مي‌شناسي‌اش‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
از‏‎ متفاوت‌‏‎ ظاهري‌‏‎ با‏‎ قريبيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ اينكه‌‏‎ دوم‌‏‎ مسئله‌‏‎.باشم‌‏‎ نداشته‌‏‎ دوستش‌‏‎ كه‌‏‎
او‏‎ نيست‌‏‎ خالي‌‏‎ بازيگر‏‎ اين‌‏‎ نگاه‌‏‎.‎است‌‏‎ نزديك‌تر‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ تاكنون‌‏‎ آن‌چه‌‏‎
مي‌كرديم‌‏‎ فكر‏‎ آدمي‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ حرف‌‏‎ كم‌‏‎ خيلي‌‏‎ ما‏‎ قصه‌‏‎ پيرمرد‏‎ دارد ، ‏‎ عمقي‌‏‎ نگاهش‌‏‎ پشت‌‏‎
براي‌‏‎ واقعا‏‎ درآورد ، ‏‎ خوب‏‎ را‏‎ سكوت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ قريبيان‌‏‎ آقاي‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎.نباشد‏‎ خالي‌‏‎ سكوتش‌‏‎ كه‌‏‎
دو‏‎ بود‏‎ اول‌‏‎ انتخابهاي‌‏‎ جزو‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ كوثري‌‏‎ باران‌‏‎ خانم‌‏‎.داشت‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ نقشش‌‏‎.كرد‏‎ كار‏‎ نقشش‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چهره‌هايي‌‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ چهره‌اش‌‏‎ دوم‌‏‎ فرودست‌ ، ‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ معصوميت‌‏‎ يكي‌‏‎ داشت‌‏‎ ويژگي‌‏‎
.مي‌كرد‏‎ مي‌كشد‏‎ دوش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ زندگي‌شان‌‏‎ بار‏‎ كه‌‏‎ دختر‏‎ يك‌‏‎ تداعي‌‏‎ لحظاتي‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كريمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ چه‌‏‎*
.شد‏‎ فكر‏‎ كريمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎ و‏‎ نشد‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ فيلمبردار‏‎ ديگري‌‏‎ كس‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎
و‏‎ داديم‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ وقتي‌‏‎بود‏‎ كرده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ را‏‎ "بد‏‎ بچه‌هاي‌‏‎" فيلم‌‏‎ او‏‎
انگيزه‌‏‎ كار‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ با‏‎ آمد‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎ داد‏‎ كه‌‏‎ نظراتي‌‏‎ خواندند‏‎
بود‏‎ كافي‌‏‎ فاكتور‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ نگاه‌‏‎ فراواني‌‏‎ علاقه‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎دارد‏‎ بالايي‌‏‎ بسيار‏‎
.كشيد‏‎ فراواني‌‏‎ زحمت‌‏‎ انصافا‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ خواهد‏‎ انرژي‌‏‎ فيلمبردار‏‎ اين‌‏‎ باشد‏‎ راحت‌‏‎ خيالم‌‏‎ من‌‏‎ تا‏‎
فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ واقعا‏‎ نيز‏‎ كار‏‎ صدابردار‏‎ زاهدي‌‏‎ آقاي‌‏‎ همين‌طور‏‎ هم‌‏‎ عوامل‌‏‎ بقيه‌‏‎
سپاسگزاري‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ همكاران‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ نكرد‏‎ مضايقه‌‏‎ كوششي‌‏‎ هيچ‌‏‎ از‏‎ صميمانه‌‏‎ جو‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ مبنايي‌‏‎ چه‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ شاهسواري‌‏‎ آقاي‌‏‎ *
آدم‌‏‎ مونتور‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مهمي‌‏‎ مرحله‌‏‎ خيلي‌‏‎ مونتاژ‏‎ اساسا‏‎.‎بودم‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ كارهايش‌‏‎ بعضي‌‏‎
كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ خودراي‌‏‎ و‏‎ يكدنده‌‏‎ مونتور‏‎ يك‌‏‎فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ تعيين‌كننده‌اي‌‏‎
مهم‌ترين‌‏‎ شاهسواري‌‏‎ آقاي‌‏‎ اما‏‎.‎بد‏‎ شايد‏‎ خوب‏‎ شايد‏‎ دربياورد‏‎ ديگري‌‏‎ فيلم‌‏‎ ساخته‌اي‌‏‎ تو‏‎
نظر‏‎ مي‌كند‏‎ صحبت‌‏‎ صحنه‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎ اهل‌‏‎ شدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ويژگي‌اش‌‏‎
از‏‎ نمي‌گذارد ، ‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پلاني‌‏‎ هيچ‌‏‎ هم‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎ نمي‌كند‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎
.راضي‌ام‌‏‎ بسيار‏‎ انتخاب‏‎ اين‌‏‎
مي‌آيد؟‏‎ كجا‏‎ از‏‎ اجتماعي‌‏‎ مسائل‌‏‎ براي‌‏‎ دغدغه‌تان‌‏‎*
موجود‏‎ شرايط‏‎ مي‌گفت‌‏‎ او‏‎ زد‏‎ خوبي‌‏‎ حرف‌‏‎ دانشگاهمان‌‏‎ اساتيد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ روزي‌‏‎.‎خودمان‌‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎
برداشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خوبي‌‏‎ اين‌‏‎ هنر‏‎ اهل‌‏‎ براي‌‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ سخت‌‏‎ مردم‌‏‎ اغلب‏‎ براي‌‏‎ اگرچه‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎
خنثي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ زندگي‌‏‎ جامعه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ چطور‏‎ نمي‌دانم‌‏‎است‌‏‎ حاصلخيز‏‎ بسيار‏‎ سوژه‌‏‎ و‏‎ ايده‌‏‎
.دارد‏‎ آدم‌ها‏‎ روحيه‌‏‎ به‌‏‎ بستگي‌‏‎ شايد‏‎.بود‏‎
به‌عنوان‌‏‎ ولي‌‏‎ داشتيد‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ تجربه‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ فرهادي‌‏‎ آقاي‌‏‎*
گرفت‌؟‏‎ قرار‏‎ اختيارتان‌‏‎ در‏‎ امكانات‌‏‎ چقدر‏‎ كرده‌ ، ‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ اولش‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎
.كمتر‏‎ نه‌‏‎ بيشتر‏‎ نه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ كار‏‎ را‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تمام‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
نشد؟‏‎ كمك‌‏‎ ارگاني‌‏‎ يا‏‎ شخص‌‏‎ هيچ‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎*
فارابي‌‏‎ از‏‎ فيلم‌ها‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ وامي‌‏‎ همان‌‏‎ نه‌ ، ‏‎ مي‌سازم‌‏‎ را‏‎ اولم‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
كار‏‎ تهيه‌كننده‌اي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ اولم‌‏‎ كار‏‎ كه‌‏‎ داشتم‌‏‎ را‏‎ شانس‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌گيرند‏‎
رسيدن‌‏‎ سرانجام‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ زيادي‌‏‎ كمك‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ اعتقاد‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ او‏‎.‎باشد‏‎ شعور‏‎ صاحب‏‎ و‏‎ فهيم‌‏‎ كه‌‏‎ كنم‌‏‎
.كرد‏‎ فيلم‌‏‎
.كجاست‌‏‎ آثارتان‌‏‎ در‏‎ "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎" فيلم‌‏‎ جايگاه‌‏‎*
قسمت‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نگاهي‌‏‎ همان‌‏‎ ادامه‌‏‎ نشده‌ام‌ ، ‏‎ ديگري‌‏‎ آدم‌‏‎ كه‌‏‎ من‌‏‎.‎كارهاست‌‏‎ همان‌‏‎ ادامه‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ بيشتر‏‎ شود‏‎ پرداخته‌‏‎ ظريف‌تر‏‎ مسايل‌‏‎ به‌‏‎ اينكه‌‏‎ فرصت‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ حال‌‏‎.‎بود‏‎ شهر‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎
را‏‎ الباقي‌اش‌‏‎ است‌‏‎ مثبت‌‏‎ من‌‏‎ حس‌‏‎ ديد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بايد‏‎.كنم‌‏‎ استفاده‌‏‎ فرصت‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كرده‌ام‌‏‎ سعي‌‏‎
.بگويند‏‎ منتقدان‌‏‎ و‏‎ مخاطبان‌‏‎ بايد‏‎
بود؟‏‎ چطور‏‎ سينما‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ تجربه‌‏‎*
اين‌‏‎ نگاه‌‏‎ خيلي‌‏‎.بد‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ نه‌‏‎ عالي‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ نه‌‏‎.‎باشد‏‎ بايد‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ همانطوري‌‏‎
فكر‏‎ همه‌‏‎.‎داشتند‏‎ را‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كمتر‏‎ هم‌‏‎ گروه‌‏‎ نداشتم‌ ، ‏‎ مي‌سازم‌‏‎ را‏‎ فيلمم‌‏‎ اولين‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎
.است‌‏‎ قصه‌‏‎ يك‌‏‎ درست‌‏‎ روايت‌‏‎ هدفش‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ بسازيم‌‏‎ فيلمي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ مي‌كرديم‌‏‎
كنيد؟‏‎ كار‏‎ ديگري‌‏‎ فيلم‌‏‎ باشيد‏‎ حاضر‏‎ آينده‌‏‎ سال‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ الان‌‏‎*
.شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ هم‌‏‎ طرحش‌‏‎ شده‌ام‌ ، ‏‎ حاضر‏‎
داشته‌‏‎ ارتباط‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ مي‌كنيد‏‎ سعي‌‏‎ مي‌بينيد؟‏‎ زياد‏‎ فيلم‌‏‎ شما‏‎ فرهادي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎*
باشيد؟‏‎
مشغول‌‏‎ كه‌‏‎ وقت‌هايي‌‏‎ و‏‎ مي‌بينم‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ هفته‌اي‌‏‎ وقت‌ها‏‎ بعضي‌‏‎ است‌؟‏‎ چقدر‏‎ زياد‏‎ از‏‎ منظورتان‌‏‎
مي‌كنم‌ ، ‏‎ پيگيري‌‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ خودمان‌‏‎ سينماي‌‏‎ نمي‌ماند ، ‏‎ برايم‌‏‎ ديدن‌‏‎ فيلم‌‏‎ فرصت‌‏‎ اصلا‏‎ كارم‌‏‎
زمان‌‏‎ هنوز‏‎ البته‌‏‎ باشم‌ ، ‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مي‌كنم‌‏‎ سعي‌‏‎ جسته‌گريخته‌‏‎ هم‌‏‎ دنيا‏‎ روز‏‎ سينماي‌‏‎
.نكرده‌ام‌‏‎ پيدا‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ برنامه‌‏‎ با‏‎ ديدن‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ منظمي‌‏‎
كشيد؟‏‎ طول‌‏‎ مدتي‌‏‎ چه‌‏‎ "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎" فيلمبرداري‌‏‎*
.فيلمبرداري‌‏‎ جلسه‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ چهل‌‏‎ حدود‏‎
رفته‌؟‏‎ پيش‌‏‎ راحت‌‏‎ خيلي‌‏‎ كارتان‌‏‎ اينكه‌‏‎ مثل‌‏‎ پس‌‏‎*
حصارك‌‏‎ سرم‌سازي‌‏‎ كارخانه‌‏‎ ما‏‎ اصلي‌‏‎ لوكيشن‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ داشت‌ ، ‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ سختي‌هاي‌‏‎
روحيه‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ كه‌‏‎ معضل‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ مرحله‌‏‎ جز‏‎ كردند‏‎ همكاري‌‏‎ مراحل‌‏‎ همه‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎
.شديم‌‏‎ فضاها‏‎ بعضي‌‏‎ بازسازي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ را‏‎ ما‏‎ بود‏‎ مسئولين‌‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ محتاطانه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ القا‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ تلخي‌‏‎ و‏‎ سرما‏‎ يك‌‏‎ هست‌‏‎ كه‌‏‎ هرچه‌‏‎ "غبار‏‎" نام‌‏‎ فرهادي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎*
دارد‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎ تلخي‌‏‎ و‏‎ سرما‏‎ آن‌‏‎ هم‌‏‎ تركيب‏‎ اين‌‏‎فيلم‌‏‎ اسم‌‏‎ شد‏‎ "غبار‏‎ در‏‎ رقص‌‏‎" دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
.را‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ شيريني‌‏‎ هم‌‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ فيلمي‌‏‎ چه‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ شما‏‎ *
.همين‌‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ نبود‏‎ يكي‌‏‎ بود ، ‏‎ يكي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ قصه‌هايي‌‏‎ همان‌‏‎ شبيه‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎

كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
غبار‏‎
فرهادي‌‏‎ اصغر‏‎:كارگردان‌‏‎
تقي‌پور‏‎ ايرج‌‏‎:تهيه‌كننده‌‏‎
محمدرضافاضلي‌‏‎ بذرافشان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ فرهادي‌ ، ‏‎ اصغر‏‎:فيلمنامه‌‏‎
كريمي‌‏‎ حسن‌‏‎:فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
دهقاني‌‏‎ بهرام‌‏‎:‎تدوين‌‏‎
ميركياني‌‏‎ مهرداد‏‎:‎چهره‌پردازي‌‏‎ طراح‌‏‎
زاهدي‌‏‎ حسن‌‏‎:صدابردار‏‎
نيك‌رفتار‏‎ علي‌‏‎:عكس‌‏‎
حدپورسراج‌‏‎ جلال‌‏‎ شريفي‌ ، ‏‎ فرهاد‏‎ كوثري‌ ، ‏‎ باران‌‏‎ خداپرست‌ ، ‏‎ يوسف‌‏‎ قريبيان‌ ، ‏‎ فرامرز‏‎:‎بازيگران‌‏‎
:درباره‌فيلم‌‏‎
مشكل‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ مسيري‌‏‎ در‏‎ ازدواج‌‏‎ وام‌‏‎ اقساط‏‎ پرداخت‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ جواني‌‏‎ پسر‏‎ داستان‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
.مي‌افتد‏‎
:كارگردان‌‏‎ درباره‌‏‎
شهر 1‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎ تلويزيوني‌‏‎ مجموعه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ فرهادي‌‏‎ اصغر‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎ غبار‏‎
.بود‏‎ نوشته‌‏‎ را‏‎ پست‌‏‎ ارتفاع‌‏‎ اوليه‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ هم‌چنين‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ و 2‏‎

نيم‌خطي‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ فيلمي‌‏‎
سبحاني‌‏‎ رضا‏‎ ساخته‌‏‎ زيستن‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
آشوري‌‏‎ عليرضا‏‎
ديده‌ايم‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نمونه‌اش‌‏‎ قبلا‏‎ بارها‏‎ و‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ موضوعي‌‏‎ زيستن‌‏‎ فيلم‌‏‎
مبناي‌‏‎ بر‏‎ دقيقا‏‎ زيستن‌‏‎.‎است‌‏‎ ثالث‌‏‎ شهيد‏‎ سهراب‏‎ ساخته‌‏‎ بي‌جان‌‏‎ طبيعت‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ معروف‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎
جليلي‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ بار‏‎ چندين‌‏‎ آن‌‏‎ يافته‌‏‎ تغيير‏‎ كه‌‏‎ الگويي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ حركت‌‏‎ مذكور‏‎ الگوي‌‏‎ همان‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ استفاده‌‏‎
راه‌آهن‌‏‎ ريل‌‏‎ كنار‏‎ كه‌‏‎ عكاس‌‏‎ پيرمرد‏‎.مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ خطي‌‏‎ نيم‌‏‎ موضوعي‌‏‎ با‏‎ زيستن‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎
آرام‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ برمي‌خيزد ، ‏‎ خواب‏‎ از‏‎ قطار‏‎ وحشتناك‌‏‎ صداي‌‏‎ با‏‎ صبح‌‏‎ به‌‏‎ صبح‌‏‎ مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎
آنجا‏‎ عصر‏‎ تا‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ پارك‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برمي‌دارد‏‎ را‏‎ كهنه‌اش‌‏‎ و‏‎ قديمي‌‏‎ دوربين‌‏‎ مي‌پوشد ، ‏‎ لباس‌‏‎
ملاحظه‌‏‎ را‏‎ دوروبرش‌‏‎ جالب‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ پراكنده‌‏‎ اتفاقات‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ عكس‌‏‎ و‏‎ مي‌ماند‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ تكرار‏‎ متناوب‏‎ به‌طور‏‎ بار‏‎ حدود 8‏‎ چيزي‌‏‎ فيلم‌‏‎ آخر‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ از‏‎ ماجرا‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ مشكل‌‏‎:‎نمي‌كند‏‎ تغيير‏‎ حوادث‌‏‎ راوي‌‏‎ روي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ تغيير‏‎ يك‌‏‎ جز‏‎
يك‌‏‎ براي‌‏‎ فقط‏‎ فيلم‌‏‎ داستان‌‏‎ شايد‏‎ندارد‏‎ را‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ سينمايي‌ 85‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ كشش‌‏‎ فيلم‌‏‎ موضوع‌‏‎
كارگردان‌‏‎ تناسب ، ‏‎ عدم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎باشد‏‎ مناسب‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ ‎‏‏30‏‎_ كوتاه‌ 35‏‎ فيلم‌‏‎
و‏‎ ماجراها‏‎ افزودن‌‏‎ بدون‌‏‎ كردن‌‏‎ طولاني‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎كند‏‎ طولاني‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ ناچار‏‎
تماشاگر‏‎ ;مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ بزرگي‌‏‎ معضل‌‏‎ كه‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎.مي‌گيرد‏‎ صورت‌‏‎ فرعي‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
عملا‏‎ فيلم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ كلافه‌‏‎ واقعا‏‎ فيلم‌‏‎ كشدار‏‎ و‏‎ پراكنده‌‏‎ و‏‎ بي‌ربط‏‎ حوادث‌‏‎ مكرر‏‎ تكرار‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ هستند‏‎ كند‏‎ و‏‎ ايستا‏‎ آنقدر‏‎ ميزانسن‌ها‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كم‌حجمي‌‏‎ بسيار‏‎ موسيقي‌‏‎ ندارد ، ‏‎ ديالوگ‌‏‎
روزمرگي‌‏‎ و‏‎ زندگي‌‏‎ حس‌‏‎ انتقال‌‏‎ براي‌‏‎ كارگردان‌‏‎ ظاهرا‏‎.‎مي‌كند‏‎ بدل‌‏‎ دشوار‏‎ كاري‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تحملشان‌‏‎
فقط‏‎ دارند‏‎ سريع‌‏‎ حركتي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ عناصري‌‏‎ تنها‏‎.است‌‏‎ برگزيده‌‏‎ را‏‎ كشدار‏‎ و‏‎ كند‏‎ ريتم‌‏‎ اين‌‏‎
فيلم‌‏‎ كندي‌‏‎ صرفا‏‎ وحشتناك‌‏‎ كندي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎ تقابل‌‏‎ ولي‌‏‎ اسكيت‌سوار ، ‏‎ دختركي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قطار‏‎
فيلم‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎نمي‌كند‏‎ فيلم‌‏‎ پيشبرد‏‎ به‌‏‎ كمكي‌‏‎ و‏‎ مي‌كشد‏‎ رخ‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎
جاي‌‏‎ قوت‌ ، ‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎.‎هستند‏‎ پرحجم‌‏‎ بسيار‏‎ صداها‏‎.‎است‌‏‎ زمينه‌‏‎ صداهاي‌‏‎ از‏‎ دقيق‌‏‎ استفاده‌‏‎
.نمي‌يابد‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ مناسبي‌‏‎

رويا‏‎ مزار‏‎ بر‏‎
وحيدزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎
ذهن‌‏‎ به‌‏‎ سريع‌‏‎ خيلي‌‏‎ گرچه‌‏‎مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ جالب‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ افتتاحيه‌‏‎ تيتراژ‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎
صحنه‌‏‎ هيچ‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ اواسط‏‎ تا‏‎ عملا‏‎ ولي‌‏‎ ببيند‏‎ كمدي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ القا‏‎ تماشاگر‏‎
ميزان‌‏‎ بر‏‎ لحظه‌‏‎ به‌‏‎ لحظه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ تلخ‌‏‎ موضوعي‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎.‎نمي‌شويم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ خنده‌داري‌‏‎
مي‌كند‏‎ معرفي‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ وحيدزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ كه‌‏‎ شخصيت‌هايي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌‏‎ تلخي‌‏‎
پيشبرد‏‎ در‏‎ هستند‏‎ نام‌آشنايي‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ قشرها‏‎ سمبل‌‏‎ كه‌‏‎ تيپ‌ها‏‎ اين‌‏‎.‎هستند‏‎ تيپ‌‏‎ صددرصد‏‎ همگي‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ موثري‌‏‎ كمك‌‏‎ فيلم‌‏‎ تماشاگر‏‎ ارتباط‏‎ برقراري‌‏‎ و‏‎ داستان‌‏‎
مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ وحيدزاده‌‏‎ شوخي‌هاي‌‏‎ مي‌شود‏‎ فيلمسازي‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مقولات‌‏‎ وارد‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎
مشهور ، ‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ با‏‎ پياپي‌‏‎ شوخي‌هاي‌‏‎.‎مي‌گيرند‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ هجوآلود‏‎ حالتي‌‏‎ شوخي‌ها‏‎ اين‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ و‏‎
در‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ مشابه‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ سوررئاليستي‌‏‎ حالتي‌‏‎ كم‌كم‌‏‎..‎و‏‎ بازيگران‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ فانتزي‌‏‎ جالب‏‎ حوادث‌‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎.بوديم‌‏‎ ديده‌‏‎ سينما‏‎ آكتور‏‎ ناصرالدين‌شاه‌‏‎
.مي‌كند‏‎ ايجاد‏‎ را‏‎ جالب‏‎ و‏‎ خنده‌دار‏‎ واقعا‏‎ لحظات‌‏‎ ذهن‌‏‎ از‏‎ دور‏‎
تلخي‌‏‎ بسيار‏‎ طنز‏‎ تيمارستان‌ ، ‏‎ عصبي‌كننده‌‏‎ نسبتا‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ واقعيت‌هايي‌‏‎ اما‏‎
رفتن‌‏‎ لو‏‎ كارگردان‌ ، ‏‎ عشقي‌‏‎ شكست‌‏‎.مي‌يابد‏‎ افزايش‌‏‎ تلخي‌‏‎ اين‌‏‎ شد‏‎ اشاره‌‏‎ كه‌‏‎ همانطور‏‎ و‏‎ مي‌آفريند‏‎
.مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اثر‏‎ در‏‎ موجود‏‎ طنز‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فيلمنامه‌‏‎
عشق‌‏‎ تلخي‌‏‎ اوج‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ختم‌‏‎ سوررئاليستي‌‏‎ پاياني‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ انتهايي‌‏‎ آشفته‌‏‎ و‏‎ شلوغ‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎
.مي‌روند‏‎ شمار‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎

                                         
به‌‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ خود‏‎ تاثير‏‎ تحت‌‏‎ كماوبيش‌‏‎ را‏‎ اثر‏‎ ابتدايي‌‏‎ تاثير‏‎ فيلم‌‏‎ طنز‏‎ تدريجي‌‏‎ كاهش‌‏‎ همين‌‏‎
و‏‎ شروع‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ بلاتكليفي‌‏‎ نوعي‌‏‎ دچار‏‎ كارگردان‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ انتهاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎
فيلمساز‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎مي‌شود‏‎ ناخوشايند‏‎ سكته‌اي‌‏‎ دچار‏‎ خاتمه‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ روان‌‏‎ و‏‎ جالب‏‎ ادامه‌‏‎
داستان‌5 ، 6‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎كند‏‎ ختم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ نمي‌دانسته‌‏‎
بود‏‎ قرار‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ اتفاقي‌‏‎.‎بود‏‎ بهتر‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ تاثير‏‎ مي‌شد‏‎ ساخته‌‏‎ قبل‌تر‏‎ سال‌‏‎
. نيفتاد‏‎ و‏‎ بيفتد‏‎ بزرگ‌‏‎ آرزوي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ قبل‌‏‎ سال‌ها‏‎
.مي‌برد‏‎ خود‏‎ نقد‏‎ تيغ‌‏‎ زير‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ امروز‏‎ سينماي‌‏‎ وحيدزاده‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ اي‌كاش‌‏‎

كل‌‏‎ از‏‎ آمده‌‏‎ ستوه‌‏‎ به‌‏‎ جزء‏‎
ميرفتاح‌‏‎ سيدعلي‌‏‎
نجات‌‏‎ از‏‎ نسخه‌اي‌‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ كرايه‌‏‎ اوريجينال‌‏‎ DVD تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ از‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ من‌‏‎
خلوت‌‏‎ و‏‎ تنهايي‌‏‎ در‏‎ دالبي‌ 1‏/5‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ مطلوب‏‎ پخش‌‏‎ كيفيت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ كرايه‌‏‎ رايان‌‏‎ سرباز‏‎
قرار‏‎ شكنجه‌‏‎ و‏‎ آزار‏‎ مورد‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جسمم‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ تماشا‏‎ خودم‌‏‎
ملي‌ ، ‏‎ خودروي‌‏‎ از‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ اما‏‎ مي‌ورزم‌ ، ‏‎ عشق‌‏‎ اجدادم‌‏‎ و‏‎ آبا‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشورم‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎ندهم‌‏‎
.بپرهيزم‌‏‎ ملي‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎

                                         
ترجيح‌‏‎ من‌‏‎ باشد‏‎ تفاخر‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ روزگار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ اما‏‎:‎است‌‏‎ افتخارآفريني‌‏‎ سرزمين‌‏‎ من‌‏‎ سرزمين‌‏‎
من‌‏‎ نكنم‌ ، ‏‎ افتخار‏‎ طالبي‌‏‎ ابوالقاسم‌‏‎ آخر‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ كيارستمي‌ها‏‎ مخملباف‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎
ملي‌‏‎ سينماي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شوم‌‏‎ كره‌اي‌‏‎ اسباببازي‌هاي‌‏‎ سوار‏‎ پيكان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ همچنين‌‏‎
تافته‌‏‎ هم‌‏‎ "من‌‏‎" اين‌‏‎ دارم‌‏‎ قبول‌‏‎ من‌‏‎كنم‌‏‎ تماشا‏‎ اسپايدرمن‌‏‎ و‏‎ كينگ‌‏‎ اسكورپيون‌‏‎ خودم‌‏‎ خلوت‌‏‎ در‏‎
را‏‎ بي‌مايه‌‏‎ چنين‌‏‎ ادبياتي‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ و‏‎ صنعت‌‏‎ كه‌‏‎ كليتي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ جزيي‌‏‎.نيست‌‏‎ بافته‌‏‎ جدا‏‎
نه‌‏‎ و‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ فيلمي‌‏‎ نه‌‏‎ خواندن‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ كتابي‌‏‎ نه‌‏‎ زدن‌‏‎ ورق‌‏‎ براي‌‏‎ نشريه‌اي‌‏‎ نه‌‏‎.است‌‏‎ ساخته‌‏‎
.باشد‏‎ تقدير‏‎ قابل‌‏‎ انصاف‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كسي‌‏‎

عجيب‏‎ و‏‎ غريب‏‎ ;فجر‏‎ فيلم‌‏‎
راستين‌‏‎ شادمهر‏‎
نديده‌‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎ فيلم‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ تلويزيوني‌‏‎ برنامه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ قبادي‌‏‎ بهمن‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ داوري‌‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ او‏‎.‎مي‌كرد‏‎ گله‌مندي‌‏‎ اظهار‏‎ است‌‏‎
عجب‏‎ بگويم‌‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ تلفن‌‏‎ دوستانم‌‏‎ به‌‏‎ شب‏‎ كه‌‏‎ نديده‌ام‌‏‎ فيلمي‌‏‎ هنوز‏‎ متاسفانه‌‏‎:‎كرد‏‎ اظهار‏‎ قضاوت‌‏‎
در‏‎ شايد‏‎ بود‏‎ اميدوار‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ _ مضمون‌‏‎ به‌‏‎ نقل‌‏‎ _ شده‌ام‌‏‎ شگفت‌زده‌‏‎ و‏‎ فيلمي‌‏‎
.كند‏‎ ملاحظه‌‏‎ را‏‎ "پديده‌اي‌‏‎" چنين‌‏‎ باقيمانده‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
كشف‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ منتقدان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ قبادي‌‏‎ نظر‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ تنها‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
جشنواره‌هاي‌‏‎ انتخابكنندگان‌‏‎ خصوصا‏‎ و‏‎ هستند‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌هاي‌‏‎ در‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ شگفتي‌‏‎
نيز‏‎ آنها‏‎ داخلي‌‏‎ مشابه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ معلوم‌‏‎ كاملا‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ اكتشاف‌‏‎ روحيه‌‏‎ بيشتر‏‎ خارجي‌‏‎
داراي‌‏‎ نظامي‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ معلوم‌‏‎ نظامي‌‏‎ در‏‎ شگفتي‌‏‎ ديگر‏‎ منظر‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ سرايت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ حاصل‌‏‎ يكسان‌‏‎ و‏‎ يكدست‌‏‎ توليداتي‌‏‎ معين‌‏‎ زماني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ و‏‎ بلندمدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
شگفتي‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ چشم‌‏‎ محصولات‌‏‎ بودن‌‏‎ يكسو‏‎ و‏‎ يكنواختي‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ براي‌‏‎ مخاطب‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نظام‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
...اما‏‎.‎دارد‏‎ پديده‌‏‎ و‏‎

                                          
نه‌‏‎ برنامه‌اي‌ ، ‏‎ نه‌‏‎.‎است‌‏‎ شگفتي‌‏‎ خود‏‎ مي‌شود ، ‏‎ ساخته‌‏‎ فيلمي‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ اما‏‎
پيدا‏‎ مشخصي‌‏‎ مسئول‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ نامعلوم‌‏‎ هدف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ روشي‌‏‎ نه‌‏‎ مشخصي‌ ، ‏‎ هدف‌‏‎
و‏‎ دليل‌‏‎ خود‏‎ كارهاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ سينماگري‌‏‎.‎باشد‏‎ سينما‏‎ اصحاب‏‎ راهنمايي‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎
واقعا‏‎ هنوز‏‎ تماشاگران‌‏‎ حتي‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ تعيين‌شده‌اي‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ هنري‌‏‎ يا‏‎ توليدي‌‏‎ منطق‌‏‎
امروز ، ‏‎ هنري‌‏‎ بازيگر‏‎ از‏‎.‎ببينند‏‎ را‏‎ خود‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ فيلم‌‏‎ معلوماتي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ توسل‌‏‎ با‏‎ نمي‌دانند‏‎
فيلم‌حادثه‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ امروز‏‎ ديروزي‌ ، ‏‎ روشنفكر‏‎ كارگردان‌‏‎ و‏‎ مي‌رود‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ كمدي‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ فردا‏‎
اتفاقي‌‏‎ رايج‌ترين‌‏‎ و‏‎ عادي‌ترين‌‏‎ شدن‌‏‎ سورپريز‏‎ اصطلاحا‏‎ و‏‎ شدن‌‏‎ زده‌‏‎ شگفت‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌سازد‏‎
هيچ‌‏‎ قبادي‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌دهد‏‎ روي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
افتتاحيه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ روز‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ غريبي‌‏‎ و‏‎ تعجبآور‏‎ چيزهاي‌‏‎ چه‌‏‎ ببينيد‏‎ نيست‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ شگفتي‌‏‎
تغيير‏‎ جشنواره‌‏‎ سياست‌‏‎ و‏‎ اهداف‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎.‎مي‌شود‏‎ عوض‌‏‎ جشنواره‌‏‎ دبير‏‎
جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌شوند‏‎ ديده‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تبليغ‌‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎.مي‌كند‏‎
و‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎ كجا ، ‏‎ كي‌ ، ‏‎ نمي‌دانيم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ نام‌‏‎ برنامه‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نرسيدند‏‎
بهتري‌‏‎ لغت‌‏‎ _ چيده‌مان‌‏‎.فارسي‌‏‎ بازيرنويس‌‏‎ خارجي‌ 2003‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ چرا‏‎ اصلا‏‎
در‏‎ تخصصي‌‏‎ سمينار‏‎.‎گلاسه‌‏‎ كاغذ‏‎ روي‌‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ جدول‌‏‎.‎داوري‌‏‎ و‏‎ انتخاب‏‎ هيات‌‏‎ اعضاي‌‏‎ _ نيافتم‌‏‎
.محل‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎ فيلم‌‏‎ بازار‏‎ و‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ صدا ، ‏‎ مورد‏‎
عرصه‌‏‎ وارد‏‎ و‏‎ بودند‏‎ كرده‌‏‎ رشد‏‎ سينما‏‎ بدنه‌‏‎ اصطلاحا‏‎ و‏‎ جريان‌‏‎ از‏‎ قبادي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ نكات‌‏‎ و‏‎
جشنواره‌‏‎ خصوصا‏‎ است‌‏‎ شگفتي‌‏‎ خود‏‎ عيني‌‏‎ تجسم‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ درمي‌يافتند‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎
.فجرش‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.