شماره‌2977‏‎ ‎‏‏،‏‎Feb. 8, 2003 بهمن‌1381 ، ‏‎ شنبه‌ 19‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
World Economy
Industry and Trade
Business
Theatre
Thought
Metropolitan
Features
Life
Business
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Musical
Policy Globe
Art World
Cinema World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Life World
Economy World
Last Page
تماشا‏‎ خود‏‎ يا‏‎ تماشاگر‏‎
نمي‌كند‏‎ دوا‏‎ را‏‎ دردي‌‏‎ جزئيات‌ ، ‏‎
مي‌رود‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ تنها‏‎
واكنش‌‏‎ سومين‌‏‎
موميايي‌ 4‏‎

باز‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ دنيا‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎

هستم‌‏‎ مستقل‌‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎
رنگ‌‏‎ بدون‌‏‎ سينما‏‎
سينما‏‎ حاشيه‌‏‎

نمي‌كند‏‎ دوا‏‎ را‏‎ دردي‌‏‎ جزئيات‌ ، ‏‎
معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
زاده‌‏‎ صرافي‌‏‎ حامد‏‎

                        

معطريان‌‏‎ رضا‏‎:عكس‌‏‎                                                   
كنار‏‎ در‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ميزانسن‌‏‎ و‏‎ دكوپاژ‏‎ طراحي‌ ، ‏‎ كار‏‎ اصولا‏‎
است‌‏‎ آهنين‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ همان‌‏‎ خوب‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
شود‏‎ روشن‌‏‎ اول‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بايد‏‎ شي‌‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ چيز‏‎ دو‏‎ جاي‌‏‎
مي‌كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ تركيبي‌‏‎ چنين‌‏‎ منطقي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎ مي‌يابند‏‎ عمق‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ شخصيت‌ها‏‎
تعقيب‏‎ را‏‎ جديد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ توليد‏‎ خبرهاي‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ جدي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ بيشتر‏‎ تقريبا‏‎
مطبوعات‌‏‎ در‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" فيلم‌‏‎ بازيگران‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ ساخت‌ ، ‏‎ خبر‏‎ ديدن‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند‏‎
.ببينند‏‎ سينما‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ نتيجه‌‏‎ تا‏‎ بودند‏‎ مشتاق‌‏‎
از‏‎ كوتاهي‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ محلي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎ پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ پارسال‌‏‎
كرد ، ‏‎ ياد‏‎ فراموش‌نشدني‌‏‎ تجربه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ با‏‎ نصيريان‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ انتظامي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎
خيلي‌ها‏‎ مذاق‌‏‎ به‌‏‎ _ هبوط‏‎ _ معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ فيلم‌‏‎ اولين‌‏‎.‎شد‏‎ بيشتر‏‎ فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ براي‌‏‎ اشتياق‌‏‎
اينكه‌‏‎ با‏‎ _ زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ _ دومش‌‏‎ فيلم‌‏‎.شد‏‎ آن‌‏‎ عليه‌‏‎ بر‏‎ زيادي‌‏‎ جبهه‌گيري‌هاي‌‏‎ و‏‎ نيامد‏‎ خوش‌‏‎
فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جوايز‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كانديداي‌‏‎ و‏‎ ربود‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ متعددي‌‏‎ جوايز‏‎
نشد‏‎ ديده‌‏‎ سينما‏‎ پرده‌‏‎ روي‌‏‎ تقريبا‏‎ و‏‎ شد‏‎ واقع‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اكران‌‏‎ و‏‎ پخش‌‏‎ مناسبات‌‏‎ قرباني‌‏‎ بود‏‎
و‏‎ عوامل‌‏‎ اين‌‏‎ احتمالا‏‎.(شد‏‎ پخش‌‏‎ سيما‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ شبكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ البته‌‏‎)
او‏‎ تا‏‎ شدند‏‎ باعث‌‏‎ - كرد‏‎ واگذار‏‎ ديگر‏‎ زماني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بازگويي‌‏‎ معتمدي‌‏‎ كه‌‏‎ - ديگري‌‏‎ چيزهاي‌‏‎
برگردان‌‏‎ براي‌‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎) بنويسد‏‎ را‏‎ فيلمش‌‏‎ سومين‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ فراواني‌‏‎ جديت‌‏‎ با‏‎
فراواني‌‏‎ وسواس‌‏‎ با‏‎ و‏‎ (است‌‏‎ كرده‌‏‎ روبه‌رو‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خيلي‌ها‏‎ شدن‌‏‎ زيرنويس‌‏‎ جهت‌‏‎ انگليسي‌اش‌‏‎
نگفت‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ فيلمش‌‏‎ هواي‌‏‎ و‏‎ حال‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ چيز‏‎ گفت‌وگو‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ معتمدي‌‏‎كند‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
فيلمش‌‏‎ نمايش‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ مي‌خواست‌‏‎ بلكه‌‏‎ ببرد‏‎ بالا‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تعليق‌‏‎ نمي‌خواست‌‏‎ خودش‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎
تهمينه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ "فيلم‌‏‎ عروج‌‏‎" در‏‎ او‏‎ با‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎.‎بنشينيم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ به‌‏‎
پيوست‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ بلند‏‎ خستگي‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لحظه‌اي‌‏‎ چند‏‎ فيلمش‌‏‎ تدوين‌‏‎ ميز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ميلاني‌‏‎
نسل‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ نارضايتي‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ فمينيستي‌‏‎ جدل‌هاي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ گفت‌وگو‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎
در‏‎ اخلاق‌‏‎ و‏‎ كانتي‌‏‎ اخلاق‌‏‎ درباره‌‏‎ كمي‌‏‎ معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ بعد‏‎ و‏‎ دانست‌‏‎ "بي‌اخلاقي‌‏‎ نسل‌‏‎" مرا‏‎
مي‌توانيد‏‎ ديگر‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ بحث‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ با‏‎.‎.‎.و‏‎ اخلاق‌‏‎ فلسفي‌‏‎ وجوه‌‏‎ و‏‎ معاصر‏‎ دوران‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎ واقعا‏‎ آيا‏‎ خودمانيم‌‏‎ حال‌‏‎.‎انجاميد‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ كنيد‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
نيكي‌‏‎ و‏‎ پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ نصيريان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ عزت‌الله‌‏‎ - ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ سوپراستار‏‎ چهار‏‎
به‌‏‎ تحريك‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ دارد ، ‏‎ فراواني‌‏‎ فلسفي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ هم‌‏‎ كارگردانش‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ بازي‌‏‎ -‎ كريمي‌‏‎
نمي‌كند؟‏‎ ديدنش‌‏‎
***                                                                
از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" شما‏‎ سوم‌‏‎ كار‏‎ تا‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" يعني‌‏‎ شما‏‎ دوم‌‏‎ كار‏‎ بين‌‏‎ مدتي‌‏‎ طولاني‌‏‎ وقفه‌‏‎*
مي‌كرديد؟‏‎ كار‏‎ چه‌‏‎ سال‌‏‎ اين‌ 4‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ چه‌‏‎ وقفه‌‏‎ اين‌‏‎ علت‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎
الي‌ 4‏‎ فيلمم‌ 3‏‎ هر 3‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ من‌‏‎ كارهاي‌‏‎ در‏‎ وقفه‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ اصولا‏‎
"زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" درگير‏‎ تا 76‏‎ سال‌ 72‏‎ از‏‎ بودم‌ ، ‏‎ هبوط‏‎ درگير‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎پرداختم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ به‌‏‎ سال‌‏‎
وقفه‌‏‎ كه‌‏‎ سالي‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎"پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" درگير‏‎ هم‌‏‎ تا 80‏‎ سال‌ 77‏‎ از‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مقدمات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ افتاد‏‎
مي‌كرديد؟‏‎ كار‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ تمام‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ شما‏‎ پس‌‏‎*
اصلا‏‎ هبوط‏‎ فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎ ولي‌‏‎ كرديم‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" فيلمنامه‌‏‎ درباره‌‏‎ زياد‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎
گرچه‌‏‎ بماند ، ‏‎ آينده‌‏‎ نسل‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ اتفاقي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ نكرد‏‎ سوال‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎
فرصت‌‏‎ ولي‌‏‎ آمدند‏‎ ارشد‏‎ كارشناسي‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ رساله‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ هنر‏‎ دانشكده‌هاي‌‏‎ از‏‎ مرتبه‌‏‎ چند‏‎
را‏‎ بدبيني‌ها‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ بود ، ‏‎ غرب‏‎ امروز‏‎ فلسفه‌‏‎ ترجمان‌‏‎ هبوط‏‎.كنم‌‏‎ صحبت‌‏‎ هبوط‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ كه‌‏‎ نداشتم‌‏‎
پست‌مدرنيسم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ اگزيستانسيال‌‏‎ جديد‏‎ فلسفه‌هاي‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ شما‏‎ گرفتم‌ ، ‏‎ غرب‏‎ فلسفه‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎
به‌‏‎ مثبت‌تري‌‏‎ نگاه‌‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" ولي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ نگاه‌‏‎ امروز‏‎ عالم‌‏‎ به‌‏‎ بدبينانه‌اي‌‏‎ نگاه‌‏‎ با‏‎
خودمان‌‏‎ وجودي‌‏‎ اصالت‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ غربي‌‏‎ اگزيستانسياليسم‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎دارد‏‎ قضيه‌‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ من‌‏‎ وسواس‌‏‎ ولي‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ خودمان‌‏‎ معاصر‏‎ اجتماعي‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ اخير‏‎ فيلم‌‏‎.‎آميخته‌ايم‌‏‎
.كنيم‌‏‎ كار‏‎ فضاسازي‌‏‎ و‏‎ ديالوگ‌‏‎ قصه‌ ، ‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كامل‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
شما‏‎ قبلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كه‌‏‎ واكنش‌هايي‌‏‎ كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ معاصر‏‎ فضاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎*
آورديد؟‏‎ رو‏‎ معاصر‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سوم‌تان‌‏‎ فيلم‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎.‎گذاشت‌‏‎ تاثير‏‎ چقدر‏‎ گرفت‌‏‎ صورت‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ فيلم‌‏‎ شدن‌‏‎ پخش‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ متفاوت‌‏‎ دليل‌‏‎ دو‏‎
كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ بيشتري‌‏‎ فرصت‌‏‎ وقت‌‏‎ آن‌‏‎ ديديد ، ‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ شما‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بگويم‌‏‎ را‏‎ دلايل‌‏‎ اين‌‏‎
شدن‌‏‎ مطرح‌‏‎ ما ، ‏‎ سينماي‌‏‎ واقعا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ صحبت‌‏‎ فيلم‌‏‎ محتواي‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎
را‏‎ جوائز‏‎ بيشترين‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎ در‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" فيلم‌‏‎ مثلا‏‎ برنمي‌تابد‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ بعضي‌‏‎
فيلم‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎.‎شد‏‎ تماشاگرها‏‎ پنجم‌‏‎ انتخاب‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ سال‌‏‎ آن‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
.بشود‏‎ دهم‌‏‎ فيلم‌‏‎ حداقل‌‏‎ نشود‏‎ سال‌‏‎ آن‌‏‎ پنجم‌‏‎ پرفروش‌‏‎
بيات‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گذشته‌‏‎ فيلم‌‏‎ عمر‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ اسفند‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ ولي‌‏‎
يك‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ شده‌اند ، ‏‎ اشباع‌‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جشنواره‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
چنين‌‏‎ كه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌رسيد؟‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ فرصت‌‏‎ هفته‌‏‎ فقط 2‏‎ و‏‎ سينما‏‎
...و‏‎ شرايط‏‎ زمان‌ ، ‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ برويد‏‎ دنبالش‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ موضوعيت‌‏‎ فضاهايي‌‏‎ چنين‌‏‎ با‏‎ سينمايي‌‏‎
مقابله‌‏‎ جهتش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ مراجعه‌‏‎ موضوعي‌‏‎ به‌‏‎ طبيعي‌ ، ‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بنابراين‌‏‎.شود‏‎ فراهم‌‏‎
سينما‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ چون‌‏‎ بود ، ‏‎ هم‌‏‎ وسيعي‌‏‎ مخاطب‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ مخاطب‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎.كنم‌‏‎
"زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" گسترده‌اي‌‏‎ طيف‌‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ متوجه‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ متعددي‌‏‎ تلفن‌هاي‌‏‎ من‌‏‎ شد ، ‏‎ پخش‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ ‎‏‏4‏‎
چنين‌‏‎ ما‏‎ مردم‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ است‌و‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ فيلم‌‏‎ هم‌‏‎ كوچك‌‏‎ قطعه‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ ديده‌اند‏‎ را‏‎
.دارند‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎

                                      
كرديد؟‏‎ پيدا‏‎ مشكل‌‏‎ هم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎*
بودند‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ بودند‏‎ ديده‌‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ تقريبا‏‎ را‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" فيلم‌‏‎ چون‌‏‎نداشتم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ خير‏‎
و‏‎ شدم‌‏‎ دعوت‌‏‎ حوزه‌‏‎ به‌‏‎ زم‌‏‎ آقاي‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ اتفاقا‏‎.‎كنيم‌‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ مخاطب‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ كه‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ پيشنهاد‏‎ البته‌‏‎ دهم‌‏‎ انجام‌‏‎ آنجا‏‎ را‏‎ بعدي‌ام‌‏‎ كار‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ تمايل‌‏‎ خيلي‌‏‎ ايشان‌‏‎
كه‌‏‎ شدم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ مشغول‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ عذرخواهي‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ سينما‏‎ دانشكده‌‏‎
بوديم‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ شديم‌‏‎ متحمل‌‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ مخارج‌‏‎ و‏‎ قراردادها‏‎ بستن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ متاسفانه‌‏‎
هزينه‌‏‎ توانستيم‌ ، ‏‎ داشتيم‌‏‎ كه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ سوابق‌‏‎ با‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ داد‏‎ انصراف‌‏‎ حوزه‌‏‎ بعدي‌‏‎ مديريت‌‏‎
كارگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نداشتيم‌‏‎ مشكلي‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ ولي‌‏‎.كنيم‌‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎
من‌‏‎ بازنويسي‌هاي‌‏‎ البته‌‏‎.داديم‌‏‎ انجام‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ اصلاحاتي‌‏‎ مختصر‏‎ فيلمنامه‌نويسي‌‏‎
باري‌‏‎ چندين‌‏‎ مثلا‏‎.‎بود‏‎ فيلم‌‏‎ سيما‏‎ در‏‎ و‏‎ فارابي‌‏‎ و‏‎ ارشاد‏‎ در‏‎ فيلمنامه‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ هميشه‌‏‎
.بود‏‎ ارشاد‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ تصويب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ همه‌‏‎ كردم‌‏‎ بازنويسي‌‏‎ را‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" كه‌‏‎
كرديد؟‏‎ بازنويسي‌‏‎ بار‏‎ چند‏‎ را‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎"*
ميزان‌‏‎ ولي‌‏‎نشد‏‎ بازنويسي‌‏‎ بيشتر‏‎ مرتبه‌‏‎ پنج‌‏‎ الي‌‏‎ چهار‏‎ حدودا‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎"
با‏‎ من‌‏‎ ارتباط‏‎.‎بود‏‎ بيشتر‏‎ خيلي‌‏‎ قبلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ از‏‎ شد‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ كه‌‏‎ مشورت‌هايي‌‏‎
آقاي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ اول‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎.‎بود‏‎ اول‌‏‎ نسخه‌‏‎ از‏‎ اصلي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ مجموعه‌‏‎
طيف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نوبت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎داشت‌‏‎ قرار‏‎ كريمي‌‏‎ خانم‌‏‎ و‏‎ پرستويي‌‏‎ آقاي‌‏‎ نصيريان‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎
نمايشي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ هنرمنداني‌‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ سينما‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ منتقدين‌‏‎ مجموعه‌‏‎ همچنين‌‏‎
.كرديم‌‏‎ استفاده‌‏‎ بيشتري‌‏‎ مشورت‌هاي‌‏‎ از‏‎ بنابراين‌‏‎.بوديم‌‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ بودند‏‎
است‌؟‏‎ چگونه‌‏‎ فيلم‌‏‎ فضاي‌‏‎ و‏‎ قصه‌‏‎*
است‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ سبك‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎.‎ندارد‏‎ توضيحي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ به‌‏‎ احتياج‌‏‎ كه‌‏‎ ساخته‌ام‌‏‎ فيلمي‌‏‎ نظرم‌‏‎ به‌‏‎
خواهيد‏‎ شماتت‌‏‎ را‏‎ من‌‏‎ شما‏‎ خود‏‎ بعدا‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ واضحات‌‏‎ توضيح‌‏‎ منزله‌‏‎ به‌‏‎ بدهم‌‏‎ توضيحي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
.كرد‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ شما‏‎ نظر‏‎.‎است‌‏‎ فيلم‌‏‎ نام‌‏‎ بيايد‏‎ پيش‌‏‎ خيلي‌ها‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎ سوالي‌‏‎*
داريد؟‏‎ خوبي‌‏‎ حس‌‏‎ آيا‏‎ چيست‌؟‏‎ نام‌‏‎ اين‌‏‎
من‌‏‎ فيلم‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ بسياري‌‏‎ آفت‌هاي‌‏‎ تاخير ، ‏‎ در‏‎.‎ندارم‌‏‎ خوبي‌‏‎ حس‌‏‎ خير‏‎
اين‌‏‎ اسم‌‏‎ ‎‏‏،‏‎"يلدا‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ دارد‏‎ خانمي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ما ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ آفات‌‏‎ تاخير‏‎ دچار‏‎ هم‌‏‎
است‌‏‎ سال‌‏‎ شب‏‎ بلندترين‌‏‎ كه‌‏‎ يلدا‏‎ شب‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ يلدا‏‎ شب‏‎.‎بوده‌‏‎ "يلدا‏‎ شب‏‎" قبلا‏‎ هم‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ كشيده‌‏‎ شب‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ برشي‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قصه‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يلداي‌‏‎ منظورمان‌‏‎ بلكه‌‏‎
شديم‌‏‎ مواجه‌‏‎ ساخت‌‏‎ پروانه‌‏‎ گرفتن‌‏‎ با‏‎ شد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ پوراحمد‏‎ آقاي‌‏‎ يلداي‌‏‎ شب‏‎ فيلم‌‏‎ چون‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ ولي‌‏‎
مطبوعات‌‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ بخواهيد‏‎ را‏‎ راستش‌‏‎.‎مي‌كرديم‌‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اسم‌‏‎ روزه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌بايست‌‏‎ و‏‎
البته‌‏‎ نيست‌‏‎ مناسبي‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ ولي‌‏‎ كرديم‌‏‎ عادت‌‏‎ ديگر‏‎ هم‌‏‎ ما‏‎ گفتند ، ‏‎ و‏‎ نوشتند‏‎ مرتبا‏‎
پرواز‏‎" عنوانش‌‏‎ شماست‌‏‎ موردنظر‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ چون‌‏‎ است‌‏‎ اوريجينال‌‏‎ اسم‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" ايران‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ ;است‌‏‎ "فاخته‌‏‎ آشيانه‌‏‎ فراز‏‎ بر‏‎
مناسبي‌‏‎ اسم‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ فيلمنامه‌‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ با‏‎ ما‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ اين‌ 32‏‎ در‏‎*
كه‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎ خارجي‌‏‎ مشهور‏‎ خيلي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ وامدار‏‎ اكثرا‏‎ و‏‎ نداشتند‏‎
خير؟‏‎ يا‏‎ بكند‏‎ تغيير‏‎ اكران‌‏‎ زمان‌‏‎ براي‌‏‎ حداقل‌‏‎ شما‏‎ فيلم‌‏‎ اسم‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهند‏‎ نظر‏‎ هستند‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ منتها‏‎ مي‌شود ، ‏‎ پيشنهاد‏‎ اسم‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ براي‌‏‎
پيدا‏‎ اسم‌‏‎ حتي‌‏‎ است‌‏‎ مشكلي‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ خير؟‏‎ يا‏‎ هست‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ اسم‌‏‎ آيا‏‎
دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ اوريجينال‌‏‎ اسم‌‏‎ ما‏‎ منتها‏‎ است‌ ، ‏‎ مشكل‌‏‎ فيلمنامه‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎ براي‌‏‎ كردن‌‏‎
اسم‌‏‎ بخواهد‏‎ خودش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ عادت‌‏‎ اسم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ نويسنده‌‏‎ ذهن‌‏‎ معمولا‏‎ و‏‎ داديم‌‏‎
.كند‏‎ انتخاب‏‎
پلان‌ها‏‎ گويا‏‎ مي‌دهيد ، ‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ زيادي‌‏‎ وسواس‌‏‎ فيلم‌هايتان‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ داشتيم‌‏‎ خبرها‏‎ در‏‎*
داشتند؟‏‎ برداشت‌‏‎ چندين‌‏‎
كارهايم‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ منتها‏‎ بوده‌‏‎ عادي‌‏‎ برداشت‌هاي‌‏‎ نگاتيومان‌ ، ‏‎ مصرف‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ برداشت‌هايمان‌‏‎
با‏‎ سال‌‏‎ حداقل‌ 2‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎.است‌‏‎ موقعيت‌ها‏‎ و‏‎ شخصيت‌ها‏‎ فيلم‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎دارم‌‏‎ وسواس‌‏‎ زيادي‌‏‎
در‏‎ من‌‏‎ منتها‏‎مي‌كرديم‌‏‎ تمرين‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ ارتباط‏‎ بازيگران‌مان‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيگري‌هاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ بازيگري‌‏‎ بالاي‌‏‎ دانش‌‏‎ البته‌‏‎ كردم‌ ، ‏‎ سختگيري‌‏‎ خيلي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ تئاتري‌‏‎ درخشان‌‏‎ و‏‎ طولاني‌‏‎ باسابقه‌‏‎ اساتيد‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ واقعا‏‎ من‌‏‎.‎كرد‏‎ كمك‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ بسيار‏‎
خوبي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ كمك‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تشكر‏‎ مي‌كردند‏‎ كار‏‎ ما‏‎ مجموعه‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ من‌‏‎ بلكه‌‏‎ نبود‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيگران‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فقط‏‎ من‌‏‎ سختگيري‌‏‎ البته‌‏‎.‎بسازيم‌‏‎
حتي‌‏‎ يعني‌‏‎.‎دادم‌‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ بسياري‌‏‎ وسواس‌‏‎ (‎سعيدي‌‏‎ و‏‎ اوسيوند‏‎)‎ آقاي‌‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ دوم‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيگران‌‏‎
مقيد‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ واقعا‏‎ من‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ فكر‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ مكمل‌‏‎ و‏‎ فرعي‌‏‎ مثلا‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ درباره‌‏‎
بازيگران‌‏‎ بقيه‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ نقش‌‏‎ بازيگر‏‎ جز 6‏‎ به‌‏‎ البته‌‏‎.‎شود‏‎ اعمال‌‏‎ فكرها‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانستم‌‏‎
تمرين‌‏‎ ما‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎نداشتم‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ با‏‎ تمرين‌‏‎ فرصت‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ محترم‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ فيلم‌‏‎
.ساختيم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ فيلم‌مان‌‏‎ خب ، ‏‎ ولي‌‏‎ فشردگي‌‏‎ و‏‎ سختي‌‏‎ با‏‎ كرديم‌ ، ‏‎

                                
مي‌كرديد؟‏‎ هم‌‏‎ دكوپاژ‏‎ كار‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ عملا‏‎*
.مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ميزانسن‌‏‎ و‏‎ دكوپاژ‏‎ طراحي‌ ، ‏‎ كار‏‎ اصولا‏‎ بله‌ ، ‏‎
روشن‌‏‎ اول‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ شي‌بايد‏‎ يك‌‏‎ حتي‌‏‎ چيز‏‎ دو‏‎ جاي‌‏‎.‎است‌‏‎ آهنين‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ همان‌‏‎ خوب ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎
.شود‏‎
كاملا‏‎ يعني‌‏‎ داشتيد ، ‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيگران‌‏‎ بوديد ، ‏‎ فيلمنامه‌‏‎ نوشتن‌‏‎ مشغول‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎*
مي‌نويسيد؟‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانستيد‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ فكر‏‎ كاملا‏‎ شخصيت‌ها‏‎ اولم‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ مثلا‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ فيلم‌هايم‌‏‎ همه‌‏‎ بله‌ ، ‏‎
پورصميمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ باز‏‎ هم‌‏‎ بعدي‌‏‎ كار‏‎ سجاديه‌ ، ‏‎ خانم‌‏‎ الماسي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ ارجمند ، ‏‎ آقاي‌‏‎ بودند ، ‏‎ شده‌‏‎ حساب‏‎
اين‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ بضاعت‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ شكل‌‏‎ بدين‌‏‎ همه‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ همت‌‏‎ اصغر‏‎ فتحي‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎
.كنيم‌‏‎ كار‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ سطحي‌‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ واقعا‏‎ بدانيم‌‏‎ بايد‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ مهم‌‏‎ كنند‏‎ حمل‌‏‎ را‏‎ بار‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ سوپراستارهاي‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ كه‌ 4‏‎ كرده‌ايد‏‎ كارگرداني‌‏‎ را‏‎ فيلمي‌‏‎ شما‏‎*
ستاره‌‏‎ اين‌ 4‏‎ با‏‎ كار‏‎ ضمن‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ داشتيد؟‏‎ حسي‌‏‎ چه‌‏‎ خودتان‌‏‎ داشتند‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ اصلي‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎
مي‌كرديد؟‏‎ حس‌‏‎ شانه‌هايتان‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ سختي‌‏‎
بازيگري‌ ، شما‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎ البته‌‏‎ هستند‏‎ بازيگري‌‏‎ شم‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ دنيايي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎
بسياري‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ تئاتر‏‎ برجسته‌‏‎ كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ انتظامي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بگيريد ، ‏‎ نظر‏‎ در‏‎
خودشان‌‏‎ نصيريان‌‏‎ آقاي‌‏‎ ;كرده‌اند‏‎ كار‏‎ كارگردان‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ دنيا‏‎ بزرگ‌‏‎ نمايشي‌‏‎ متن‌هاي‌‏‎ از‏‎
عالم‌‏‎ برخوردارند ، ‏‎ تئاتر‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ بالايي‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ پرستويي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎هستند‏‎ برجسته‌‏‎ نويسندگان‌‏‎ از‏‎
كارگردان‌هاي‌‏‎ با‏‎ فيلم‌‏‎ تجربه‌ 1817‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ داشتند‏‎ بازي‌هايشان‌‏‎ در‏‎ كريمي‌‏‎ خانم‌‏‎ كه‌‏‎ خاصي‌‏‎
در‏‎ تجربه‌‏‎ از‏‎ كوله‌باري‌‏‎ كه‌‏‎ سعيدي‌‏‎ رضا‏‎ آقاي‌‏‎ مثل‌‏‎ بازيگراني‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مهرجويي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مثل‌‏‎ بزرگ‌‏‎
تركيب‏‎ و‏‎ بازيگري‌‏‎ شيوه‌‏‎ تفاوت‌هاي‌‏‎ مجموعه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كار‏‎ سنگيني‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ بخشي‌‏‎.دارند‏‎ تئاتر‏‎
.بود‏‎ واحد‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ آنها‏‎
كنند؟‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ كردند‏‎ قبول‌‏‎ خواندند‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ كه‌‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ بازيگران‌‏‎ آيا‏‎*
ما‏‎.‎كنند‏‎ برقرار‏‎ ارتباط‏‎ نقش‌شان‌‏‎ با‏‎ توانستند‏‎ و‏‎ پذيرفتند‏‎ خواندند ، ‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نسخه‌‏‎ بله‌ ، ‏‎
.داديم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ هم‌‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ فيلمبردار‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ آلادپوش‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎*
در‏‎ آرا‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايشان‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ "زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎" فيلم‌‏‎ قبلي‌‏‎ تجربه‌‏‎ من‌‏‎
راي‌‏‎ ايشان‌‏‎ به‌‏‎ آرا‏‎ اتفاق‌‏‎ به‌‏‎ مي‌دادند‏‎ نظر‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ يعني‌‏‎ گرفت‌‏‎ جايزه‌‏‎ سينما‏‎ خانه‌‏‎ جشن‌‏‎
دانش‌‏‎ آلادپوش‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎گرفتند‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ جايزه‌اي‌‏‎ بالاترين‌‏‎ اين‌‏‎ شايد‏‎ دادند ، ‏‎
.نيست‌‏‎ بيگانه‌‏‎ تصوير‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ لازم‌‏‎
باز؟‏‎ يا‏‎ است‌‏‎ بسته‌‏‎ مكان‌هاي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ قصه‌ ، ‏‎ لوكيشن‌هاي‌‏‎ و‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ فضاي‌‏‎*
فيلم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.كرده‌ايم‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ بسته‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎
.دوربين‌‏‎ و‏‎ ميزانسن‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ نور‏‎ روي‌‏‎ كارمان‌‏‎ عمده‌‏‎ تاكيد‏‎
كرديد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ خرقه‌پوش‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ طور‏‎ چه‌‏‎*
كار‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ ذهن‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ بودم‌‏‎ ديده‌‏‎ را‏‎ خرقه‌پوش‌‏‎ آقاي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ قبلا‏‎
به‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روان‌‏‎ بسيار‏‎ داريم‌‏‎ كه‌‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ نسخه‌ 120‏‎ حتي‌‏‎ حاضر ، ‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎ دارند‏‎ را‏‎
همين‌‏‎ نمي‌كند ، ‏‎ ايجاد‏‎ مشكلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ اصلا‏‎ و‏‎.‎كنيم‌‏‎ كم‌‏‎ را‏‎ دقيقه‌‏‎ اين‌ 120‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ ديگر‏‎ دلايلي‌‏‎
روتوش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ سعي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ تا‏‎ ما‏‎ ولي‌‏‎ مي‌بينيد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ همه‌‏‎ موسيقي‌‏‎ و‏‎ افكت‌‏‎ بدون‌‏‎ الان‌‏‎
را‏‎ ريتم‌‏‎ خرقه‌پوش‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎برسانيم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ به‌ 115‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ زمان‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ نهايي‌‏‎
.آشناست‌‏‎ فيلمنامه‌‏‎ و‏‎ نمايشي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ مهم‌تر‏‎ و‏‎ مي‌شناسد‏‎
كشيد؟‏‎ طول‌‏‎ چقدر‏‎ فيلمبرداري‌‏‎*
.جلسه‌‏‎ ‎‏‏70‏‎
ماه‌؟‏‎ چند‏‎ يعني‌‏‎*
بوديم‌‏‎ معطل‌‏‎ روز‏‎ اوائل‌ ، 15‏‎ يعني‌‏‎.‎كرديم‌‏‎ شروع‌‏‎ دير‏‎ روز‏‎ منتها 15‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ كار‏‎ ماه‌‏‎ سه‌‏‎ ما ، ‏‎
فقط 70‏‎ ما‏‎ ماه‌ ، ‏‎ از 3‏‎ يعني‌‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ عيد‏‎ تعطيلي‌‏‎ هم‌‏‎ روز‏‎ شش‌‏‎ پنج‌ ، ‏‎تهيه‌كننده‌‏‎ تعويض‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
.داشتيم‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ جلسه‌‏‎
شد؟‏‎ تمام‌‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ زمان‌بندي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ آيا‏‎*
.بوديم‌‏‎ آفتاب‏‎ و‏‎ ابر‏‎ معطل‌‏‎ هم‌‏‎ جلسه‌‏‎ بود ، 5‏‎ جلسه‌‏‎ ما 65‏‎ زمان‌بندي‌هاي‌‏‎ بله‌ ، ‏‎
كشيد؟‏‎ طول‌‏‎ چقدر‏‎ فيلم‌‏‎ تدوين‌‏‎*
.ماه‌‏‎ تقريبا 3‏‎
است‌؟‏‎ چگونه‌‏‎ فيلم‌‏‎ روايي‌‏‎ ساختار‏‎*
.كنم‌‏‎ موكول‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوال‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ جواب‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهم‌‏‎ ترجيح‌‏‎ فيلمنامه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ برمي‌گرديم‌‏‎ چون‌‏‎
مي‌يابند‏‎ عمق‌‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ شخصيت‌ها‏‎.‎باشد‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ منطبق‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ سعي‌‏‎ منتها‏‎
.مي‌كنند‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ تركيبي‌‏‎ چنين‌‏‎ منطقي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ و‏‎
دارد؟‏‎ وجود‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ فلسفي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ از‏‎ چقدر‏‎*
انديشه‌اي‌‏‎ همه‌‏‎ تو‏‎ برادر‏‎ اي‌‏‎"
."ريشه‌اي‌‏‎ و‏‎ استخوان‌‏‎ خود‏‎ مابقي‌‏‎
بگوييم‌ ، ‏‎ حرف‌‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ حالا‏‎ دارند ، ‏‎ حضور‏‎ طبيعي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ فلسفي‌‏‎ دغدغه‌هاي‌‏‎ تقريبا‏‎
همراهش‌‏‎ هميشه‌‏‎ فلسفه‌اش‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ بگوييم‌ ، ‏‎ ساختن‌‏‎ فيلم‌‏‎ با‏‎ يا‏‎ بگوييم‌‏‎ شعر‏‎ با‏‎
.نيست‌‏‎ هم‌‏‎ تفكيك‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
يكي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ بيان‌‏‎ اصلي‌‏‎ المان‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ نكته‌‏‎ كنيم‌20‏‎ صحبت‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎*
بفرماييد؟‏‎ قضيه‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ نظرتان‌‏‎ است‌‏‎ فني‌‏‎ جوايز‏‎ شدن‌‏‎ كم‌‏‎ نكات‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
به‌‏‎ چون‌‏‎نكردم‌‏‎ اظهارنظر‏‎ سينما ، ‏‎ خانه‌‏‎ يا‏‎ ارشاد‏‎ در‏‎ دوستان‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ درباره‌‏‎ وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ من‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ پرداختن‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ فراموش‌‏‎ سياست‌گذاري‌ها‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ كلي‌‏‎ اصل‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظرم‌‏‎
كليات‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ فراهم‌‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ روزي‌‏‎ يك‌‏‎ اگر‏‎ نمي‌كندو‏‎ دوا‏‎ را‏‎ دردي‌‏‎ جزئيات‌‏‎
كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ حرف‌هايي‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ صحبت‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ خودمان‌‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ شرقي‌‏‎ معرفت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ شده‌‏‎ فراموش‌‏‎
.ندارم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ حوصله‌‏‎ فعلا‏‎
فيلم‌هايي‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ سياست‌‏‎ شده‌‏‎ بنا‏‎ امسال‌‏‎ اينكه‌‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نكته‌‏‎*
بر‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ تيتري‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ عام‌‏‎ مخاطب‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ فرهنگي‌‏‎ ارتقاي‌‏‎ علاوه‌بر‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ داده‌‏‎ بها‏‎
در‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" فيلم‌‏‎ آيا‏‎ شما‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ "عمل‌‏‎ و‏‎ تجربه‌‏‎ عرصه‌‏‎" گذاشته‌اند‏‎ آن‌‏‎
مي‌گنجد؟‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎
كامل‌‏‎ مصداق‌‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" فيلم‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ باشد‏‎ درست‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ واقعا‏‎ اگر‏‎
مي‌كند‏‎ تقديم‌‏‎ را‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ جايزه‌‏‎ كه‌‏‎ برجسته‌اي‌‏‎ هنرمند‏‎ دست‌‏‎ الان‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎.باشد‏‎ عنوان‌‏‎ همين‌‏‎
.مي‌فشارم‌‏‎ گرمي‌‏‎ به‌‏‎
نوع‌‏‎ چه‌‏‎ ديدن‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ شما‏‎ خود‏‎.‎باشد‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ شما‏‎ فيلم‌‏‎ اكران‌‏‎ اولين‌‏‎*
مي‌كنيد؟‏‎ دعوت‌‏‎ فيلمي‌‏‎
.تكان‌دهنده‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ جذاب‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎
كه‌‏‎ بشود‏‎ فراهم‌‏‎ شما‏‎ براي‌‏‎ موقعيتي‌‏‎ دوباره‌‏‎ شايد‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ اكران‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ *
به‌‏‎ دوباره‌‏‎ كه‌‏‎ داريد‏‎ تمايلي‌‏‎ آيا‏‎ كنيد؟‏‎ تجربه‌‏‎ بخواهيد‏‎ را‏‎ زيبا‏‎ و‏‎ زشت‌‏‎ يا‏‎ هبوط‏‎ مثل‌‏‎ فضاهايي‌‏‎
برگرديد؟‏‎ فضاها‏‎ آن‌‏‎
كسي‌‏‎ هر‏‎.داشت‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ جاي‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ سياست‌گذاري‌هاي‌‏‎ در‏‎ ژانري‌‏‎ هر‏‎ اگر‏‎ طبيعتا ، ‏‎
فيلم‌‏‎ موج‌‏‎ اينجا‏‎ مثلا‏‎.‎نيست‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎.مي‌كرد‏‎ مراجعه‌‏‎ خودش‌‏‎ آبشخور‏‎ به‌‏‎
و‏‎ مي‌گيرد‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ فلان‌‏‎ موج‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ موج‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ فيلمفارسي‌‏‎
ايتاليا ، ‏‎ در‏‎ مثلا‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ كاري‌‏‎ امنيت‌‏‎ عده‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ هم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ فليني‌‏‎ آقاي‌‏‎
موسسات‌‏‎.‎نرود‏‎ فروش‌‏‎ فيلم‌اش‌‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ فروش‌‏‎ فيلم‌اش‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ حمايت‌‏‎ ايشان‌‏‎ سينماي‌‏‎
حمايت‌‏‎ تفكرش‌‏‎ از‏‎ و‏‎ هنرمند‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بنابراين‌‏‎ هستند‏‎ بانك‌ها‏‎ هستند ، ‏‎ موزه‌ها‏‎ هستند ، ‏‎ دولتي‌‏‎
.نمي‌افتد‏‎ اتفاقي‌‏‎ چنين‌‏‎ معمولا‏‎ اينجا‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎
استخوان‌هايمان‌‏‎ مرتبه‌‏‎ چند‏‎ ما‏‎ مي‌شوي‌ ، ‏‎ نابود‏‎ كني‌‏‎ شنا‏‎ موج‌‏‎ جريان‌‏‎ با‏‎ نخواهي‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
.كنيم‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ بگيريم‌‏‎ ياد‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ شكسته‌‏‎ دنده‌‏‎ چرخ‌‏‎ لاي‌‏‎
و‏‎ داريد‏‎ "پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎" درباره‌‏‎ ديگري‌‏‎ توضيح‌‏‎ خودتان‌‏‎ اگر‏‎ آخر ، ‏‎ سوال‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ *
.بفرماييد‏‎ كنيد‏‎ اضافه‌‏‎ مي‌خواهيد‏‎ اگر‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ و‏‎ كلي‌تر‏‎ مطلب‏‎
.نباشم‌‏‎ ايراني‌‏‎ تماشاگر‏‎ شرمنده‌‏‎ فيلم‌‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اميدوارم‌‏‎

كارگردان‌‏‎ يك‌‏‎ نگاه‌‏‎ يك‌‏‎
پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎
معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎:‎كارگردان‌‏‎
معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎:‎فيلمنامه‌‏‎ نويسنده‌‏‎
آلادپوش‌‏‎ محمد‏‎:فيلمبرداري‌‏‎ مدير‏‎
پوش‌‏‎ خرقه‌‏‎ مصطفي‌‏‎:تدوين‌‏‎
انتظامي‌‏‎ مجيد‏‎:موسيقي‌‏‎
ميركياني‌‏‎ مهرداد‏‎:‎گريم‌‏‎ طراح‌‏‎
رامين‌فر‏‎ ايرج‌‏‎:لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎
تخت‌كشيان‌‏‎ محمدرضا‏‎:‎تهيه‌كننده‌‏‎
اسيوند ، ‏‎ عليرضا‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ نيكي‌‏‎ پرستويي‌ ، ‏‎ پرويز‏‎ نصيريان‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ الله‌‏‎ عزت‌‏‎:بازيگران‌‏‎
تاج‌‏‎ آرش‌‏‎ و‏‎ سعيدي‌‏‎ رضا‏‎
:فيلم‌‏‎ درباره‌‏‎
دانشجويي‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ همسرش‌‏‎ از‏‎ طلاق‌‏‎ به‌‏‎ وادار‏‎ را‏‎ او‏‎ يلدا‏‎ ناتني‌‏‎ عموي‌‏‎ مستوفي‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ دوستانش‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پاي‌‏‎ كردن‌‏‎ باز‏‎ مستوفي‌‏‎ نقشه‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎داشته‌اند‏‎ عاشقانه‌‏‎ ماجرايي‌‏‎
.ماجراست‌‏‎

تماشا‏‎ خود‏‎ يا‏‎ تماشاگر‏‎
غلامي‌‏‎ احمد‏‎
دوست‌‏‎ را‏‎ زدن‌‏‎ حرف‌‏‎ خيلي‌‏‎ كه‌‏‎ خودمان‌‏‎ مثل‌‏‎.مي‌زند‏‎ حرف‌‏‎ زياد‏‎.است‌‏‎ پرچانه‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎
آن‌‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ چيزهايي‌‏‎ حرف‌هايمان‌‏‎ در‏‎ گاه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ حرافي‌‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎
اين‌‏‎ آن‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شايد‏‎.‎است‌‏‎ حرافي‌‏‎ سنت‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ هم‌‏‎ كوتاه‌‏‎ نوشته‌‏‎ همين‌‏‎گفته‌ايم‌‏‎ را‏‎
عوامانه‌‏‎ اصطلاح‌‏‎ اين‌‏‎.‎نشود‏‎ دريافت‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ خوب‏‎ مي‌گوييم‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ نگرانيم‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
.نباشد‏‎ بي‌تاثير‏‎ حرافي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نقالي‌ ، ‏‎ سنت‌‏‎ شايد‏‎ ".‎.‎.‎شدي‌‏‎ شيرفهم‌‏‎":دارد‏‎ سنت‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ ريشه‌‏‎
يا‏‎ مي‌زديم‌‏‎ حلقه‌‏‎ معركه‌گير‏‎ دور‏‎ يا‏‎ پرده‌خوان‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎ مي‌نشستيم‌‏‎ وقتي‌‏‎ نمي‌رود ، ‏‎ يادمان‌‏‎
پايان‌‏‎ به‌‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ سر‏‎ معركه‌گير‏‎ قوطي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ماري‌‏‎ يا‏‎ بوديم‌‏‎ انتقام‌‏‎ لحظه‌‏‎ منتظر‏‎
براي‌‏‎ آنها‏‎.‎نمي‌كردند‏‎ رو‏‎ را‏‎ دستشان‌‏‎ زودي‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ معركه‌گير‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ پرده‌خوان‌‏‎ هم‌‏‎برسد‏‎
پول‌‏‎ تا‏‎ مي‌دادند‏‎ كش‌‏‎ را‏‎ داستان‌‏‎ تنگ‌تر ، ‏‎ را‏‎ حلقه‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ جذب‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ اينكه‌‏‎
از‏‎ بي‌تاثير‏‎ ما‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ كه‌‏‎ قهوه‌خانه‌ها‏‎ در‏‎ نقال‌ها‏‎ همين‌طور‏‎.‎درآورند‏‎ بيشتري‌‏‎
.نيست‌‏‎ نقالي‌‏‎ سنت‌‏‎ اين‌‏‎
مي‌كنيم‌ ، ‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ حرف‌هاي‌مان‌‏‎:الف‌‏‎ بود ، ‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ تاكنون‌‏‎ سطور‏‎ اين‌‏‎ راقم‌‏‎ حرافي‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎
حرافي‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎كنيم‌‏‎ جمع‌‏‎ را‏‎ بيشتري‌‏‎ مخاطبان‌‏‎ دليل‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎:ب‏‎.‎نشود‏‎ فهم‌‏‎ خوب‏‎ نگرانيم‌ ، ‏‎ چون‌‏‎
اضافه‌‏‎ موضوع‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ نيز‏‎ نداريم‌را‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ گاه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ "حال‌‏‎"
.كرد‏‎
مي‌شود‏‎ كنيم‌‏‎ كوتاه‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بخواهيم‌‏‎ واقعا‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ سينمايي‌‏‎ و‏‎ ادبي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎
بهتر‏‎ بلكه‌‏‎ نمي‌بيند ، ‏‎ آسيب‏‎ اثر‏‎ آن‌‏‎ ساختار‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ دورريزي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ قيچي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ نصف‌‏‎
را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ هرگز‏‎ اما‏‎.‎بزنم‌‏‎ مثال‌‏‎ را‏‎ آثار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ بايد‏‎ حتما‏‎ اينجا‏‎.‎مي‌شود‏‎ نيز‏‎
به‌‏‎ باز‏‎ جمله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.هستم‌‏‎ پنهان‌كاري‌‏‎ و‏‎ سكوت‌‏‎ شرقي‌‏‎ سنت‌‏‎ بر‏‎ معتقد‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ چون‌‏‎.‎كرد‏‎ نخواهم‌‏‎
مي‌كند ، ‏‎ جلوه‌‏‎ بيشتر‏‎ سينما‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ حرافي‌‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎كردم‌‏‎ اشاره‌‏‎ حرافي‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
كسي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ ريسمان‌‏‎ و‏‎ آسمان‌‏‎ و‏‎ حرافي‌‏‎ آنقدر‏‎ ;نداريم‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎ نيست‌ ، ‏‎ مهمي‌‏‎ چيز‏‎ اصلا‏‎ ضعف‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎نداريم‌‏‎ چنته‌‏‎ در‏‎ چيزي‌‏‎ نفهمد‏‎
همه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ماجرا‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ انقلاب‏‎ جنگ‌ ، ‏‎:مي‌گوييد‏‎ الان‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎.نداريم‌‏‎ ماجرايي‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ ماجراها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هيچ‌كدام‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ درست‌‏‎ كاملا‏‎.‎برمان‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ غريب‏‎ و‏‎ عجيب‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
حتي‌‏‎.‎تماشاگريم‌‏‎ ما‏‎ همه‌‏‎.هستيم‌‏‎ ماجراها‏‎ اين‌‏‎ تماشاگر‏‎ ما‏‎ انگار‏‎.‎نمي‌كند‏‎ عبور‏‎ ما‏‎ درون‌‏‎
تحليل‌‏‎ قدرت‌‏‎.‎تماشاگرند‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ هستند‏‎ و‏‎ بوده‌اند‏‎ ماجراها‏‎ اين‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ انگار‏‎
.است‌‏‎ ما‏‎ من‌ ، ‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ "من‌‏‎".‎بكنيم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ نداريم‌‏‎ اجازه‌‏‎ ويا‏‎ نداريم‌‏‎ را‏‎ ماجرا‏‎ از‏‎

                                    
براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ وقتي‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ پرچانگي‌‏‎ شيفته‌‏‎ وقتي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ نقالي‌‏‎ سنت‌‏‎ بر‏‎ متكي‌‏‎ سينما‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ وقتي‌‏‎
و‏‎ ما‏‎ بين‌‏‎ فاحشي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ تماشاگريم‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ نمي‌كنيم‌‏‎ دروني‌‏‎ را‏‎ ماجراها‏‎ وقتي‌‏‎ نداريم‌ ، ‏‎ گفتن‌‏‎
سينماي‌‏‎ در‏‎ تصوير‏‎ حجم‌‏‎ كه‌‏‎ شنيده‌ايد‏‎ بارها‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎مي‌افتد‏‎ دنيا‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎
در‏‎ يعني‌‏‎.‎نمي‌بيند‏‎ را‏‎ تصوير‏‎ دو‏‎ حداقل‌‏‎ برگرداند‏‎ را‏‎ سرش‌‏‎ تماشاگر‏‎ اگر‏‎ يعني‌‏‎.‎بالاست‌‏‎ دنيا‏‎
.مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ و‏‎ خرد‏‎ ماجرا‏‎ و‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎ توصيف‌ ، ‏‎ ديالوگ‌ ، ‏‎ دنيا‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ سينماي‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ اهميت‌‏‎ اين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ دنيا‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ بين‌‏‎ فاحشي‌‏‎ اختلاف‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎
و‏‎ ادبيات‌‏‎.‎نمي‌كنيم‌‏‎ استفاده‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ خودمان‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ كه‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ همين‌‏‎
كه‌‏‎ منحصربه‌فرد‏‎ و‏‎ بومي‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎.‎ببرند‏‎ سود‏‎ شده‌‏‎ دروني‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ مي‌توانند‏‎ سينما‏‎
خود‏‎.‎نيستيم‌‏‎ تماشاگر‏‎ ديگر‏‎ ما‏‎ اينجا‏‎.‎آگاهند‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درگيرند‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ همگان‌‏‎ تقريبا‏‎
بررسي‌‏‎ ادبيات‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ در‏‎ را‏‎ ديالوگ‌ها‏‎ وضعيت‌‏‎ اوصاف‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بخواهيم‌‏‎ اگر‏‎ حالا‏‎.تماشاييم‌‏‎
فيلم‌‏‎ و‏‎ داستان‌‏‎ در‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ ديالوگ‌‏‎.‎خورد‏‎ برخواهيم‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎ كنيم‌ ، ‏‎
يقينا‏‎ هست‌‏‎ كه‌‏‎ هرچه‌‏‎.‎نباشد‏‎ سينما‏‎ در‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ ديالوگ‌‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ آنقدر‏‎ شايد‏‎دارد‏‎
خيلي‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ و‏‎ داستان‌‏‎ ديالوگ‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بريم‌‏‎ پي‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ هم‌‏‎ عميق‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ بررسي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
ديگر‏‎ فرصتي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ سينما‏‎ و‏‎ ادبيات‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ كاركرد‏‎ و‏‎ ديالوگ‌‏‎نيستند‏‎ ما‏‎ حرافي‌‏‎ سنت‌‏‎ از‏‎ دور‏‎
.كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ بررسي‌‏‎

واكنش‌‏‎ سومين‌‏‎
ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎ اثر‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
نجفي‌‏‎ نسيم‌‏‎
نشده‌‏‎ شكوفا‏‎ استعدادهاي‌‏‎ با‏‎ زني‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بود‏‎ فروخورده‌‏‎ فريادي‌‏‎ كه‌‏‎ "زن‌‏‎ دو‏‎" در‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ تئوري‌‏‎
واكنش‌‏‎" در‏‎ اكنون‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ منتهي‌‏‎ او‏‎ عقيده‌‏‎ ابراز‏‎ به‌‏‎ پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ حكايت‌‏‎ شده‌‏‎ تسليم‌‏‎ و‏‎
از‏‎ غير‏‎ به‌‏‎ فرشته‌‏‎ واكنش‌‏‎ زيرا‏‎ پنجم‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ واكنش‌ ، ‏‎.‎مي‌رسد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ "پنجم‌‏‎
از‏‎ فرار‏‎ نه‌‏‎ آينده‌ ، ‏‎ به‌‏‎ تعويق‌‏‎ نه‌‏‎ تسليم‌ ، ‏‎ و‏‎ دادن‌‏‎ تن‌‏‎ نه‌‏‎.اوست‌‏‎ همكار‏‎ و‏‎ دوست‌‏‎ عكس‌العمل‌هاي‌ 4‏‎
بدون‌‏‎ قصه‌سرايي‌‏‎ يك‌‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎"..‎.‎و‏‎ ماشين‌‏‎ و‏‎ پول‌‏‎ با‏‎ فرديت‌‏‎ و‏‎ هويت‌‏‎ معاوضه‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ ازدواج‌‏‎
كه‌‏‎ صرف‌‏‎ قصه‌سرايي‌‏‎ يك‌‏‎.‎است‌‏‎ ساختارگرايي‌‏‎ گيرودار‏‎ در‏‎ چهره‌ها‏‎ كردن‌‏‎ درگير‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ تصويرسازي‌‏‎
و‏‎ عروس‌‏‎ ميان‌‏‎ گربه‌‏‎ و‏‎ موش‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎.‎مي‌برند‏‎ جلو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ديالوگ‌ها‏‎ و‏‎ لوكيشن‌ها‏‎ تعدد‏‎
تهمينه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ عناصر‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ جدا‏‎ مادر‏‎ از‏‎ را‏‎ بچه‌ها‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ پدرشوهري‌‏‎
عامل‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ عنصر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ تحت‌الشعاع‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎.‎هستند‏‎ روبه‌رويش‌‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ ميلاني‌ ، ‏‎
بررسي‌‏‎ ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ همان‌‏‎ ديگري‌‏‎ به‌‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ شرايط‏‎ بر‏‎ سلطه‌‏‎ تبادل‌‏‎
در‏‎.‎شده‌‏‎ تصوير‏‎ ممكن‌‏‎ نوع‌‏‎ بدترين‌‏‎ و‏‎ خشن‌ترين‌‏‎ در‏‎ ذهنيتي‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ او‏‎ آثار‏‎ در‏‎ مرد‏‎.‎مي‌شود‏‎
اظهار‏‎ خوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎ مرعوبكننده‌‏‎ و‏‎ تك‌رو‏‎ وجود‏‎ هاشم‌پور‏‎ جمشيد‏‎ نيز‏‎ زنانه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎
چه‌‏‎ او‏‎ قصه‌‏‎ زن‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌‏‎.‎بخشش‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ و‏‎ ظالم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ ميلاني‌‏‎ مدنظر‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ ;مي‌كند‏‎
آن‌قدر‏‎ قصه‌‏‎ مي‌زند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ را‏‎ ظلم‌ها‏‎ آن‌‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎ از‏‎ فرشته‌‏‎ وقتي‌‏‎ مي‌كند؟‏‎
روبه‌رو‏‎ بددل‌‏‎ و‏‎ بدچشم‌‏‎ مردي‌‏‎ با‏‎ خالي‌‏‎ بياباني‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ جايي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎
خود‏‎ نجات‌‏‎ براي‌‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎ نام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ جايي‌‏‎ تا‏‎ او‏‎ خطرناك‌‏‎ موقعيت‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
دهد‏‎ نشان‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ ميلاني‌‏‎ آيا‏‎ منفي‌؟‏‎ يا‏‎ مثبت‌‏‎ است‌؟‏‎ نوع‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎ موقعيت‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ استفاده‌‏‎
اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ اسم‌؟‏‎ يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ دارد ، ‏‎ نياز‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ مردي‌‏‎ سايه‌‏‎ به‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
مرد‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ رو‏‎ خودمون‌‏‎ آن‌قدر‏‎":‎مي‌گردد‏‎ باز‏‎ فيلم‌‏‎ ابتداي‌‏‎ ديالوگ‌‏‎ به‌‏‎ دراماتيك‌‏‎ موقعيت‌‏‎
".ميارن‌‏‎ سرمون‌‏‎ بلايي‌‏‎ هر‏‎ خواست‌‏‎ دلشون‌‏‎ وقت‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎

                       
خروار‏‎ نمونه‌‏‎ مشتي‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ مسلما‏‎ شد ، ‏‎ پرداخته‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ طرفي‌‏‎ از‏‎
در‏‎ است‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎.دارد‏‎ مدعا‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نقض‌كننده‌‏‎ مواردي‌‏‎ خود‏‎ كارگردان‌‏‎ زيرا‏‎ باشد‏‎
كه‌‏‎ چنان‌‏‎.مي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ خودش‌‏‎ در‏‎ تنها‏‎ او‏‎ لجوج‌‏‎ و‏‎ مردسالار‏‎ شخصيت‌‏‎ و‏‎ او‏‎ ديدگاه‌‏‎.خود‏‎ جبهه‌‏‎
كه‌‏‎ ديگري‌‏‎ مردان‌‏‎.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ پدرش‌‏‎ مخالف‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ مجيد‏‎ صفدر ، ‏‎ حاج‌‏‎ پسر‏‎ ميلاني‌ ، ‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
طمع‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎ نوچه‌هاي‌‏‎ حتي‌‏‎.طور‏‎ همين‌‏‎ نيز‏‎ مي‌گيرند‏‎ قرار‏‎ فرشته‌‏‎ فرار‏‎ مسير‏‎ رهگذر‏‎
مرد‏‎ كلي‌‏‎ موجوديت‌‏‎ اين‌‏‎ پس‌‏‎.عقيده‌‏‎ يك‌‏‎ اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ همكاري‌‏‎ او‏‎ با‏‎ مژدگاني‌‏‎ و‏‎ پول‌‏‎
مردي‌‏‎ حضور‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ مثال‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ زن‌‏‎ روبه‌روي‌‏‎ قصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎
همه‌‏‎ را‏‎ اينها‏‎دارد‏‎ حضور‏‎ نيز‏‎ (پيمانه‌‏‎ همسر‏‎) سياوش‌‏‎ هم‌چون‌‏‎ مردي‌‏‎ (ترانه‌‏‎ همسر‏‎)‎ حسين‌‏‎ همانند‏‎
را‏‎ خود‏‎ فمينيستي‌‏‎ ديدگاه‌‏‎ نادانسته‌‏‎ يا‏‎ دانسته‌‏‎ ميلاني‌‏‎ كه‌‏‎ برسيم‌‏‎ اينجا‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ مي‌گيريم‌‏‎ شاهد‏‎
را‏‎ "شرايط‏‎" زيادي‌‏‎ حد‏‎ تا‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" در‏‎ او‏‎.است‌‏‎ آورده‌‏‎ زير‏‎ به‌‏‎ وضوح‌‏‎ به‌‏‎ مطلق‌‏‎ طبقه‌‏‎ از‏‎
مردي‌‏‎ اگر‏‎ حال‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ كمك‌‏‎ زن‌‏‎ هويت‌‏‎ نابودي‌‏‎ به‌‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎مي‌كند‏‎ دخيل‌‏‎
باطنيات‌‏‎ و‏‎ ذات‌‏‎ به‌‏‎ بسته‌‏‎ مي‌كند‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ خود‏‎ شرعي‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ بي‌دليل‌‏‎ سلطه‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
گاه‌‏‎ اغراق‌‏‎ برمي‌آيد ، ‏‎ فيلم‌‏‎ دراماتيك‌‏‎ زواياي‌‏‎ و‏‎ ديالوگ‌ها‏‎ مجموع‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ چكيده‌‏‎ اين‌‏‎.‎اوست‌‏‎
كه‌‏‎ زماني‌‏‎ همچون‌‏‎.مي‌كند‏‎ پديدار‏‎ بيشتر‏‎ بحراني‌‏‎ شرايط‏‎ برخي‌‏‎ آفريدن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كارگردان‌‏‎ بي‌منطق‌‏‎
ديالوگ‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ دومش‌‏‎ پسر‏‎ با‏‎ ازدواج‌‏‎ را‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ فرشته‌‏‎ ماندن‌‏‎ شرط‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎
ميلاني‌‏‎ ".‎مي‌كنم‌‏‎ پيشكشت‌‏‎ رو‏‎ جوونم‌‏‎ پسر‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ سرت‌‏‎ به‌‏‎ منت‌‏‎":مي‌گويد‏‎ كه‌‏‎ شرط‏‎ اين‌‏‎ بعدي‌‏‎
در‏‎ تنها‏‎ اما‏‎ كند‏‎ تصوير‏‎ شدن‌‏‎ خرد‏‎ و‏‎ تحقير‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زن‌‏‎ مرد ، ‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ چگونه‌‏‎ مي‌داند‏‎ خوب‏‎
.بس‌‏‎ و‏‎ ديالوگ‌‏‎
زيرا‏‎ است‌‏‎ معكوس‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ بردارد‏‎ در‏‎ را‏‎ بيشتر‏‎ ترحم‌‏‎ ايجاد‏‎ هدف‌‏‎ اغراق‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎ سخن‌‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ مي‌شود‏‎ تصوير‏‎ ميلاني‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ آنچه‌‏‎
جامعه‌اي‌‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ شرايط‏‎ درك‌‏‎ براي‌‏‎ ارعابانگيز‏‎ و‏‎ تهديدكننده‌‏‎ جملات‌‏‎ به‌‏‎ مخاطب‏‎.‎است‌‏‎ گريبان‌‏‎
ماجرا‏‎ از‏‎ دقيق‌تري‌‏‎ گوشه‌هاي‌‏‎ و‏‎ جزئيات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌داند‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ او‏‎.‎ندارد‏‎ نياز‏‎ مردسالار‏‎
.دارد‏‎ نياز‏‎
و‏‎ بسيار‏‎ ديالوگ‌هاي‌‏‎ از‏‎ تماشاگر‏‎ در‏‎ همذات‌پنداري‌‏‎ حس‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ "ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎"
دو‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ تصور‏‎ اين‌رو‏‎ از‏‎.‎مي‌برد‏‎ بهره‌‏‎ فيزيكي‌‏‎ غالب‏‎ فضاي‌‏‎ كلا‏‎ و‏‎ برون‌گرا‏‎ بازي‌هاي‌‏‎
آثار‏‎ كردند‏‎ بيان‌‏‎ "تفكر‏‎" يك‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ زن‌‏‎ جهت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎
فكر‏‎ بجنگيم‌‏‎ تا‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ جاري‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ چيزي‌‏‎ آنها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎بودند‏‎ موفق‌تري‌‏‎
جملات‌‏‎ آن‌قدر‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" در‏‎.نمي‌شد‏‎ قرباني‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ گم‌‏‎ ميان‌‏‎ اين‌‏‎ هدف‌‏‎ مورد‏‎ ذهنيت‌‏‎ و‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زياد‏‎ مردها‏‎ جانب‏‎ از‏‎ تهديدآميز‏‎ جملات‌‏‎ و‏‎ زن‌ها‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ عبرت‌آموز‏‎
درگير‏‎ كاملا‏‎ را‏‎ تماشاگر‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ طرح‌‏‎ گريزي‌‏‎ و‏‎ تعقيب‏‎ قالب‏‎ چنان‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ كلي‌‏‎ ايده‌‏‎ برگيرنده‌‏‎
دست‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ است‌‏‎ فرشته‌‏‎ شدن‌‏‎ پيروز‏‎ جزيي‌‏‎ هدف‌‏‎ نگران‌‏‎ تماشاگر‏‎.‎بس‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ گريز‏‎ و‏‎ تعقيب‏‎ همان‌‏‎
همان‌‏‎ به‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ مخاطب‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎كلي‌‏‎ هدفي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ حقي‌‏‎ آمدن‌‏‎
در‏‎ اين‌گونه‌‏‎ ماجرا‏‎ اصل‌‏‎ و‏‎ "!بوديم‌؟‏‎ چند‏‎ چند‏‎ راستي‌‏‎":گفت‌‏‎ صفدر‏‎ حاج‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ رسانده‌‏‎ جا‏‎
.نمي‌نهد‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎ قدمي‌‏‎ زن‌ ، ‏‎ هويت‌‏‎ به‌‏‎ ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎ واكنش‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ قرار‏‎ حاشيه‌‏‎

مي‌رود‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎ تنها‏‎
راستين‌‏‎ شادمهر‏‎
ديگران‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ تو‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ فجرصف‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ بروي‌‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهي‌‏‎ دوستي‌‏‎ با‏‎
ويژه‌نامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيگرانش‌‏‎ نام‌‏‎.‎كرده‌اي‌‏‎ توجه‌‏‎ آن‌‏‎ سوژه‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ نام‌‏‎ به‌‏‎.‎آمده‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بيضايي‌‏‎است‌‏‎ كافي‌‏‎ بيايي‌‏‎ زودتر‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎ كرده‌اي‌‏‎ حساب‏‎ و‏‎ خوانده‌اي‌‏‎ مجلات‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎
فيلمش‌‏‎ ديدن‌‏‎ فرصت‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ كند ، ‏‎ شگفت‌زده‌مان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مخملباف‌‏‎ شود ، ‏‎ سانسور‏‎ فيلمش‌‏‎
.است‌‏‎ سينما‏‎ بدنه‌‏‎ كارگردانان‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ بلكه‌‏‎ شود ، ‏‎ سانسور‏‎ فيلمش‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ نباشد ، ‏‎
كاوه‌‏‎ آقاي‌‏‎ مرتب‏‎ منظم‌‏‎ سينماي‌‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎.‎مي‌شود‏‎ اكران‌‏‎ فيلم‌‏‎ قطعا‏‎ و‏‎ دارد‏‎ خصوصي‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎
.است‌‏‎ كافي‌‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ براي‌‏‎ زودتر‏‎ ساعت‌‏‎ يك‌‏‎.است‌‏‎
تو‏‎ قرار‏‎ به‌‏‎ مانده‌‏‎ خيلي‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ بيايد‏‎ دوستت‌‏‎ تا‏‎ مي‌كني‌‏‎ چشم‌‏‎ چشم‌‏‎ و‏‎ ايستاده‌اي‌‏‎ در‏‎ جلوي‌‏‎
پيش‌فروش‌‏‎ بليت‌‏‎ كه‌‏‎ دانشجوياني‌‏‎ دارند ، ‏‎ كارت‌‏‎ كه‌‏‎ دست‌اندركاراني‌‏‎ مي‌بيني‌ ، ‏‎ عوض‌‏‎ در‏‎.‎او‏‎ با‏‎
وارد‏‎ صلوات‌‏‎ و‏‎ سلام‌‏‎ با‏‎ گرفته‌اند‏‎ مخصوص‌‏‎ بليت‌‏‎ فيلم‌ ، ‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دوستاني‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎
.مي‌چسباند‏‎ گيشه‌‏‎ ميله‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تو‏‎ سري‌‏‎ پشت‌‏‎ افراد‏‎ هجوم‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ باز‏‎ گيشه‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ سينما‏‎
اوايل‌‏‎.‎كرده‌اي‌‏‎ عادت‌‏‎.‎.‎.و‏‎ التماس‌ها‏‎ دروغ‌ها ، ‏‎ دادن‌ها ، ‏‎ هل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دوره‌‏‎ بيست‌‏‎
صف‌‏‎ بودن‌‏‎ نامنظم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بعد‏‎.‎كردي‌‏‎ كتك‌كاري‌‏‎ هم‌‏‎ باري‌‏‎ چند‏‎ حتي‌‏‎ مي‌زدي‌‏‎ داد‏‎مي‌شدي‌‏‎ عصباني‌‏‎
.خنديدي‌‏‎ نشنيدن‌ها‏‎ را‏‎ حرفت‌‏‎ و‏‎ نشدن‌ها‏‎ ديده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ تكراري‌ ، ‏‎ حق‌كشي‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ گيشه‌‏‎ جلوي‌‏‎
آماده‌‏‎ را‏‎ پول‌ها‏‎هستي‌‏‎ جيبت‌‏‎ داخل‌‏‎ كيف‌‏‎ مواظف‌‏‎ فقط‏‎ مي‌كني‌‏‎ نگاه‌‏‎ بي‌تفاوت‌‏‎ ديگر‏‎ حالا‏‎ اما‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ بليت‌‏‎ چشمانت‌‏‎ جلوي‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌اي‌‏‎ شاهد‏‎ بارها‏‎.‎نرود‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ فرصت‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اي‌‏‎
موفق‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهماني‌‏‎ خود‏‎ سري‌هاي‌‏‎ پشت‌‏‎ به‌‏‎ غرور‏‎ سر‏‎ از‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎.‎مي‌شوي‌‏‎ موفق‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎
تلاش‌‏‎ تو‏‎ رضايت‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ خوشحالي‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ مغرورانه‌‏‎ هم‌‏‎ دوستت‌‏‎ كه‌‏‎ جاست‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ شده‌اي‌‏‎
دست‌اندركاران‌‏‎ كارت‌هاي‌‏‎ و‏‎ آشنابازي‌ها‏‎ پيش‌فروش‌ ، ‏‎ بليت‌هاي‌‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ كارت‌‏‎ بگذار‏‎.‎مي‌كنند‏‎
كريمي‌اش‌‏‎ نيكي‌‏‎ و‏‎ بيضايي‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ همه‌‏‎ مي‌داني‌‏‎ كه‌‏‎ باك‌‏‎ چه‌‏‎ باشد ، ‏‎ ديگران‌‏‎ نصيب‏‎ مهمانان‌‏‎ و‏‎
راضي‌‏‎ و‏‎ سرگرم‌‏‎ تو‏‎ كه‌‏‎ نخوابيدند‏‎ روز‏‎ و‏‎ شب‏‎.‎هستند‏‎ تو‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ اميد‏‎ جمال‌‏‎ و‏‎ عسگرپور‏‎ تا‏‎ گرفته‌‏‎
سينمايي‌‏‎ به‌‏‎ دوستت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ تويي‌‏‎.‎تو‏‎ مال‌‏‎ راحتي‌‏‎ و‏‎ لذت‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ سهم‌‏‎ افتخار‏‎ و‏‎ شهرت‌‏‎ و‏‎ نام‌‏‎.شوي‌‏‎
بزني‌‏‎ حرف‌‏‎ و‏‎ كني‌‏‎ بحث‌‏‎ مي‌خواهي‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ ديدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ مي‌دانم‌‏‎ اما‏‎.آمده‌اي‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎
تنها‏‎ شب‏‎ تنهايي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تو‏‎ طالقاني‌‏‎ و‏‎ ولي‌عصر‏‎ تقاطع‌‏‎ سر‏‎ فلزي‌‏‎ پلي‌‏‎ روي‌‏‎ دوستت‌‏‎.‎دوستت‌‏‎ با‏‎
.مي‌رود‏‎ و‏‎ مي‌گذارد‏‎

باز‏‎ راي‌‏‎ و‏‎ دنيا‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
آذر‏‎ غفوري‌‏‎ بابك‌‏‎
صريح‌‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ پاسخي‌‏‎ ;دنيا‏‎

                                
كليشه‌‏‎ و‏‎ تهراني‌‏‎ هديه‌‏‎ چون‌‏‎ ستاره‌اي‌‏‎ از‏‎ تجاري‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ هوشمندانه‌‏‎ استفاده‌اي‌‏‎ "دنيا‏‎"
قبلي‌‏‎ موفق‌‏‎ مولفه‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ اثري‌‏‎.‎است‌‏‎ عاشق‌‏‎ وليد‏‎ داده‌‏‎ پس‌‏‎ امتحان‌‏‎
.مي‌خورد‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ درد‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ بسيار‏‎ حاضر‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ اتفاقا‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گيشه‌‏‎
در‏‎ همچنان‌‏‎ تهراني‌‏‎.‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎ تخطي‌‏‎ خود‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ اصول‌‏‎ از‏‎ قدمي‌‏‎ "دنيا‏‎" ديدگاه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
روبه‌رويش‌‏‎ رفتن‌‏‎ راه‌‏‎ هنگام‌‏‎ دست‌هايش‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ نيمرخ‌‏‎ موقع‌اش‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ كار‏‎ دوربين‌‏‎ مقابل‌‏‎
دنيا‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ خدا‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ خمار‏‎ چشم‌‏‎ همچنان‌‏‎ نيز‏‎ نيا‏‎ شريفي‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ گره‌‏‎
امتيازي‌‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ لحاظ‏‎ خوب‏‎ خيلي‌‏‎ فيلمش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اينها‏‎ معيري‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ تشكر‏‎
فيلم‌‏‎ مهماني‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ كمك‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ كليشه‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎.‎مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ او‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ هم‌‏‎ "دنيا‏‎" در‏‎ دختر‏‎ مهمانان‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎ گودرزي‌‏‎ سروش‌‏‎ شاخصش‌‏‎ عضو‏‎ با‏‎ "پارتي‌‏‎"
موارد‏‎ اين‌‏‎ تمام‌‏‎.مي‌رسد‏‎ جوانش‌‏‎ فرزند‏‎ و‏‎ شوهر‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ محبوب‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ گوهرخيرانديش‌‏‎
تغيير‏‎ در‏‎ نيازي‌‏‎ معيري‌‏‎ منوچهر‏‎.‎مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ سوال‌‏‎ چند‏‎ فقط‏‎ نمي‌شود‏‎ محسوب‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ عيبي‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ سعي‌‏‎ او‏‎ آيا‏‎ است‌؟‏‎ نكرده‌‏‎ احساس‌‏‎ شده‌‏‎ بازناگفته‌‏‎ داستان‌‏‎ اين‌‏‎ روايت‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ همچنان‌‏‎ تهراني‌‏‎ هديه‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ و‏‎ نمايد؟‏‎ ارائه‌‏‎ خوش‌ساخت‌تر‏‎ اثري‌‏‎ فرم‌‏‎
روشن‌‏‎ پاسخ‌هاي‌‏‎ "دنيا‏‎" من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ باشد؟‏‎ راضي‌‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ شده‌‏‎ نما‏‎ نخ‌‏‎ كليشه‌‏‎
.باخبريم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ پاسخ‌هايي‌‏‎مي‌دهد‏‎ پرسش‌ها‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ صريحي‌‏‎ و‏‎
دهه‌ 80‏‎ خياباني‌‏‎ سينماي‌‏‎ ;باز‏‎ راي‌‏‎
سينماي‌‏‎ به‌‏‎ ديني‌‏‎ اداي‌‏‎ آشكارا‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ "باز‏‎ راي‌‏‎" چهارم‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ جشنواره‌‏‎ اتفاق‌‏‎
.مي‌كند‏‎ پيچيده‌اش‌‏‎ چندان‌‏‎ نه‌‏‎ داستان‌‏‎ درگير‏‎ را‏‎ خود‏‎ بيننده‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ ;است‌‏‎ دهه‌ 50‏‎ خياباني‌‏‎
فيلمسازي‌‏‎ نوع‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎ فيلمش‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ را‏‎ فيلمسازي‌‏‎ ظهور‏‎ نويد‏‎ فيلم‌‏‎
قانون‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ جنوبي‌‏‎ جوان‌‏‎ يك‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ اميد‏‎ را‏‎ گله‌‏‎ فريدون‌‏‎ و‏‎ نادري‌‏‎ امير‏‎ چون‌‏‎ كساني‌‏‎
سفر‏‎ سرآغاز‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ سپري‌‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هفته‌اي‌‏‎ آخر‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابد‏‎ فرصت‌‏‎ باز‏‎ راي‌‏‎
كه‌‏‎ سفري‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ آغاز‏‎ شدنش‌‏‎ زنداني‌‏‎ عامل‌‏‎ كردن‌‏‎ پيدا‏‎ براي‌‏‎ آنكل‌‏‎ دوستش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دايره‌واري‌‏‎
آهنگ‌ها‏‎ از‏‎ انبوهي‌‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ كشور‏‎ شمال‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شاپ‌هاي‌‏‎ بيليارد ، كافي‌‏‎ سالن‌هاي‌‏‎ از‏‎
فيلم‌‏‎ در‏‎ (دي‌برگ‌‏‎ كريس‌‏‎ و‏‎ انيگما‏‎ تا‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ فروغي‌‏‎ فريدون‌‏‎ از‏‎)‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ ترانه‌هاي‌‏‎ و‏‎
به‌‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎)‎ فيلم‌‏‎ بودن‌‏‎ سفيد‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ پيوند‏‎ يكديگر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فضاها‏‎ اين‌‏‎ نخي‌‏‎ مانند‏‎
.است‌‏‎ فيلم‌‏‎ درخشان‌‏‎ امتيازهاي‌‏‎ از‏‎ (‎رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ پتانسيلش‌‏‎ از‏‎ بدمقداري‌‏‎ فيملبرداري‌‏‎ دليل‌‏‎
فعلي‌‏‎ بي‌هويت‌‏‎ جامعه‌‏‎ خرده‌نشينان‌‏‎ از‏‎ حقيقي‌‏‎ تصوير‏‎ نخستين‌‏‎ باز‏‎ راي‌‏‎ حاشيه‌نشين‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎
و‏‎ تنهايي‌‏‎ چقدر‏‎ هر‏‎.‎بودند‏‎ درنيامده‌‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فيلمي‌‏‎ در‏‎ حال‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎
با‏‎)‎ نوربخش‌‏‎ قهرمانان‌‏‎ بود‏‎ باورپذير‏‎ و‏‎ دلنشين‌‏‎ "كندو‏‎" ابي‌‏‎ و‏‎ "تنگنا‏‎" خوش‌دست‌‏‎ علي‌‏‎ بي‌كسي‌‏‎
.باشند‏‎ آنها‏‎ بعد‏‎ سال‌‏‎ بيست‌‏‎ ازاهاي‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ (مشيري‌‏‎ مجيد‏‎ و‏‎ احمدي‌‏‎ مهدي‌‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎
مهمترين‌‏‎ اش‌‏‎"باز‏‎ راي‌‏‎" و‏‎ نوربخش‌‏‎ مهدي‌‏‎ بگذريم‌ ، ‏‎ جنوبي‌‏‎ دختر‏‎ ملاقات‌‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ فصل‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎
.هستند‏‎ فجر‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جشنواره‌‏‎ كشف‌هاي‌‏‎
نما‏‎ سايت‌ 30‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎

موميايي‌ 4‏‎
پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
كمانگري‌‏‎ بابك‌‏‎
بازي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ تا‏‎ بماند‏‎ باقي‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ براي‌‏‎ بازيگر‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
طول‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ او‏‎ بازيگري‌‏‎ كارنامه‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ پرستويي‌‏‎ نفر‏‎ يك‌‏‎ آن‌‏‎ كند‏‎
از‏‎ متفاوتي‌‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ چنان‌‏‎ توانست‌‏‎ رسيد‏‎ خود‏‎ هنري‌‏‎ فعاليت‌‏‎ اوج‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كوتاهي‌‏‎ مدت‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ اقتدار‏‎ او‏‎.‎شود‏‎ واقع‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ هر‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ درخواست‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ شبيه‌‏‎ نقش‌‏‎ دو‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎است‌‏‎ آورده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كارهاي‌‏‎ گوناگوني‌‏‎ از‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ بازيگري‌‏‎
گوشه‌اي‌‏‎ عرضه‌‏‎ براي‌‏‎ مجالي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ و‏‎ جدا‏‎ نمونه‌اي‌‏‎ او‏‎ كار‏‎ هر‏‎ است‌ ، ‏‎ نداشته‌‏‎ هم‌‏‎
موج‌‏‎" و‏‎ "شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ ليلي‌‏‎" در‏‎ را‏‎ رزمنده‌‏‎ نقش‌‏‎ اگر‏‎.‎او‏‎ توانايي‌هاي‌‏‎ از‏‎
گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ دارد‏‎ اين‌ها‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مشتركي‌‏‎ كلي‌‏‎ حس‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ مي‌كند ، ‏‎ بازي‌‏‎ "مرده‌‏‎
و‏‎ "عوضي‌‏‎ مرد‏‎" در‏‎.‎مي‌آورد‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رزمنده‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ متفاوت‌‏‎ شكلي‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ ظاهر‏‎
به‌‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎ و‏‎ فيلمنامه‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ را‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ كمدي‌‏‎ نقش‌‏‎ "موميايي‌ 3‏‎"
را‏‎ او‏‎ كارنامه‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ خصوص‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ "آتش‌‏‎ و‏‎ آب‏‎" و‏‎ "رواني‌‏‎".‎مي‌كند‏‎ اجرا‏‎ خاص‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
اين‌‏‎ لحظه‌‏‎ هر‏‎ او‏‎.است‌‏‎ گونه‌‏‎ همين‌‏‎ بدهند‏‎ او‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ نقش‌‏‎ اگر‏‎.‎است‌‏‎ كشيده‌‏‎ جدي‌‏‎ چالش‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ جنگي‌‏‎ و‏‎ كمدي‌‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎ كند‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ متفاوت‌‏‎ قالبي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ را‏‎ قدرت‌‏‎
.كرد‏‎ را‏‎ كار‏‎
نتيجه‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ شايد‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ حل‌‏‎ راه‌‏‎ طور‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎ هر‏‎ براي‌‏‎ اگر‏‎ پرستويي‌‏‎
نقش‌‏‎ يا‏‎ _.‎مي‌شود‏‎ حل‌‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎ هر‏‎ در‏‎.‎مي‌كند‏‎ برقرار‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ تعاملي‌‏‎ و‏‎ ارتباط‏‎
_ دارند‏‎ اذعان‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ همبازي‌هايش‌‏‎ همه‌‏‎ _ سخت‌‏‎ تمرينات‌‏‎ با‏‎ بعد‏‎ مي‌كند‏‎ حل‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎
ديگري‌‏‎ عمل‌‏‎ ولي‌‏‎ دهد‏‎ انجام‌‏‎ بازيگري‌‏‎ هر‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎مي‌آورد‏‎ در‏‎ اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎
نمونه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ و‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهمد‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نقش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دهد‏‎ انجام‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
چيزهايي‌‏‎ همان‌‏‎ درست‌‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ ليلي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ رزمنده‌‏‎ تيپ‌‏‎ مثلا‏‎مي‌فهميم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جامعه‌‏‎ كل‌‏‎ از‏‎
يا‏‎ كشيده‌ايم‌‏‎ را‏‎ نديدنش‌‏‎ حسرت‌‏‎ مدت‌ها‏‎ و‏‎ داريم‌‏‎ را‏‎ انتظارش‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ پياده‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
را‏‎ بودنش‌‏‎ توقع‌‏‎ و‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ پريشان‌‏‎ و‏‎ عصبي‌‏‎ اندازه‌‏‎ همان‌‏‎ به‌‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ قهرمان‌‏‎
ذاتي‌‏‎ زيركي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ تيپ‌‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جامعه‌اش‌‏‎ انتظار‏‎ مورد‏‎ خصوصيات‌‏‎ او‏‎.‎داريم‌‏‎
خاص‌‏‎ رفتاري‌‏‎ تيك‌هاي‌‏‎ و‏‎ جمله‌ها‏‎ عادات‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ خلق‌‏‎ جديد‏‎ شخصيت‌‏‎ يك‌‏‎ خود‏‎ فردي‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ پذيرش‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ منحصر‏‎ كه‌‏‎ آن‌جا‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ جاودانه‌‏‎ كه‌‏‎ شخصيتي‌‏‎.‎دارد‏‎ را‏‎ شخص‌‏‎ آن‌‏‎

                                              
در‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ تلويزيوني‌‏‎ حضور‏‎ چند‏‎ است‌ ، ‏‎ نداشته‌‏‎ درخشش‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ مجال‌‏‎ شصت‌‏‎ دهه‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ او‏‎
تئاتر‏‎ در‏‎ كار‏‎ مدت‌ها‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ او‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ عمده‌‏‎ شكار‏‎ و‏‎ عاشقان‌‏‎ ديار‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
نظر‏‎ زير‏‎ ارجمند‏‎ داريوش‌‏‎ با‏‎.‎بيايد‏‎ سينما‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ وقتش‌‏‎ هفتاد‏‎ دهه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
لطيفه‌هاي‌‏‎ با‏‎.مي‌آفريند‏‎ را‏‎ جاهل‌‏‎ يك‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ "برفي‌‏‎ آدم‌‏‎" ميرباقري‌‏‎ داود‏‎
مي‌شود‏‎ مجالي‌‏‎ "برفي‌‏‎ آدم‌‏‎".‎مي‌رسد‏‎ كارنامه‌اش‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎ موقعيتي‌‏‎ به‌‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ حركتي‌‏‎ و‏‎ كلامي‌‏‎
اين‌‏‎ نيز‏‎ ارجمند‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ همان‌‏‎ _ مي‌شود‏‎ نمايان‌‏‎ او‏‎ هنر‏‎ پنهان‌‏‎ زواياي‌‏‎ تا‏‎ پرستويي‌‏‎ براي‌‏‎
حضور‏‎ و‏‎ مي‌آفريند‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تناقض‌هايي‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ او‏‎ جاهل‌‏‎ نقش‌‏‎ و‏‎ _ مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ موقعيت‌‏‎
پله‌اي‌‏‎ مي‌گذارد ، ‏‎ نمايش‌‏‎ معرض‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازيگري‌اش‌‏‎ جديد‏‎ فيزيك‌‏‎ ناگهان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بامزه‌اش‌‏‎
.كند‏‎ سياه‌‏‎ را‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ خودش‌‏‎ كه‌‏‎ پرستويي‌‏‎ پرويز‏‎ براي‌‏‎ مي‌شود‏‎
او‏‎.‎دارد‏‎ طنز‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ شگفت‌انگيزي‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌‏‎ ثابت‌‏‎ پرستويي‌‏‎ ديگر‏‎
(را‏‎ جديد‏‎ نوعي‌‏‎) دوباره‌‏‎ خود‏‎ و‏‎ بريزد‏‎ دور‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ چارچوبهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ مي‌تواند‏‎
عقده‌هاي‌‏‎ و‏‎ حسرت‌‏‎ سال‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎ است‌‏‎ من‌‏‎ با‏‎ ليلي‌‏‎ در‏‎ او‏‎ شخصيت‌‏‎بياورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ همگاني‌‏‎ درد‏‎ شنيدنش‌‏‎ و‏‎ گفتنش‌‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎ كه‌‏‎ آرزويي‌‏‎.است‌‏‎ آورده‌‏‎ بر‏‎ سر‏‎ اجتماع‌‏‎ شده‌‏‎ سركوب‏‎
جذاب‏‎ و‏‎ ظريف‌‏‎ منش‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ پرورش‌‏‎ يك‌جا‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بقا‏‎ به‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ دورويي‌‏‎ و‏‎ دلهره‌‏‎ و‏‎ ترس‌‏‎ او‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ حاتمي‌كيا‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ثابت‌‏‎ پايه‌‏‎ ديگر‏‎ شيشه‌اي‌‏‎ آژانس‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ پرستويي‌‏‎.‎داد‏‎ بروز‏‎ خود‏‎
محيط‏‎ با‏‎ را‏‎ تناقض‌‏‎.دارد‏‎ منزوي‌‏‎ و‏‎ ديوانه‌وار‏‎ شخصيتي‌‏‎ ما‏‎ جنگ‌‏‎ قهرمان‌‏‎ "قرمز‏‎ روبان‌‏‎" در‏‎
مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ مانده‌‏‎ گذشته‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ است‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ نگه‌‏‎ خودش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مشكلاتش‌‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ حل‌‏‎ بيرونش‌‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ سختي‌‏‎ و‏‎ خشك‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ واكنش‌‏‎ عدم‌‏‎ با‏‎ پرستويي‌‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ بازسازي‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ كه‌‏‎ آدابي‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ بروز‏‎ خود‏‎
پياده‌‏‎ ديگر‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ نشدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ و‏‎ ماندن‌‏‎ دور‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ اطرافش‌‏‎ محيط‏‎ با‏‎ را‏‎ فاصله‌اش‌‏‎
انساني‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ ظهور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مرده‌‏‎ موج‌‏‎ در‏‎ پرستويي‌‏‎ درونگرايانه‌‏‎ بازي‌‏‎ اوج‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌كند‏‎
است‌ ، ‏‎ نكرده‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ زماني‌‏‎ دوره‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ فاصله‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ اجتماع‌‏‎ جديد‏‎ تغييرات‌‏‎ از‏‎ بازمانده‌‏‎
دنياي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كوشد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ خود‏‎ مرده‌‏‎ و‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ ارزش‌هاي‌‏‎ سوداي‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎
و‏‎ پرانرژي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ نقش‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ او‏‎.‎كند‏‎ بازسازي‌‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ ذهني‌‏‎
در‏‎ پرستويي‌‏‎.‎دارد‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ زيرپوستي‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ بازي‌‏‎ سبك‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ قدرت‌‏‎ فعال‌ ، ‏‎
از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ با‏‎ معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ ساخته‌‏‎ پريد‏‎ قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ امسال‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎
جديدي‌‏‎ چالش‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ هم‌بازي‌‏‎ نيكي‌كريمي‌‏‎ و‏‎ نصيريان‌‏‎ انتظامي‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نام‌آور‏‎ بازيگران‌‏‎
.شود‏‎ روبه‌رو‏‎

رنگ‌‏‎ بدون‌‏‎ سينما‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎
موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌قدر‏‎
است‌‏‎ مهم‌‏‎
هم‌‏‎ طراحي‌‏‎
دارد‏‎ اهميت‌‏‎
...و‏‎ لباس‌‏‎ گريم‌‏‎ ديالوگ‌ ، ‏‎
بازيگرتاثيرمي‌گذارند‏‎ دربازي‌‏‎

فخيم‌زداه‌‏‎ مهدي‌‏‎ ساخته‌‏‎ عشق‌‏‎ ولايت‌‏‎ سريال‌‏‎ لباس‌‏‎ طراحي‌‏‎                                                                 
نقدي‌پري‌‏‎ ليلا‏‎
و‏‎ شخصيت‌پردازي‌‏‎.‎كرد‏‎ فراموش‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ مهم‌‏‎ جايگاه‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ اتفاق‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مكاني‌‏‎ طراحي‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ فيلمنامه‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ شخصيت‌‏‎ به‌‏‎ هويت‌بخشي‌‏‎
فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ كارگردان‌‏‎ ذهنيات‌‏‎ و‏‎ ايده‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طراح‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎
و‏‎ فيلم‌‏‎ محتواي‌‏‎ از‏‎ بيننده‌‏‎ برداشت‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ غلط‏‎ يا‏‎ درست‌‏‎ طراحي‌‏‎ يك‌‏‎.مي‌بخشد‏‎ عينيت‌‏‎
و‏‎ اشخاص‌‏‎ هويت‌‏‎ از‏‎ روانشناسانه‌‏‎ تحليل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بتواند‏‎ بايد‏‎ طراح‌‏‎باشد‏‎ تاثيرگذار‏‎ شخصيت‌ها‏‎
پيشبرد‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ حاكم‌‏‎ رنگ‌‏‎ و‏‎ محيط‏‎ معماري‌‏‎ از‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فضايي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎ آمدن‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ با‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎.‎كند‏‎ كمك‌‏‎ فيلم‌‏‎ درست‌‏‎
طي‌‏‎ را‏‎ نزولي‌‏‎ سير‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيروي‌‏‎
جشنواره‌‏‎ يكمين‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ ميهمان‌‏‎ و‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ وارد‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ آمار‏‎ براساس‌‏‎.‎مي‌كند‏‎
به‌‏‎ بنا‏‎ كارگردان‌‏‎ خود‏‎ اصلا‏‎ يا‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ طراحي‌‏‎ جوان‌‏‎ طراحان‌‏‎ توسط‏‎ يا‏‎ فيلم‌ها‏‎ اكثر‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎
وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ دارند‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ فقط‏‎ يك‌‏‎ هر‏‎ تقريبا‏‎ پيشكسوت‌‏‎ طراحان‌‏‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ طراحي‌‏‎ ضرورت‌‏‎
.شده‌اند‏‎ معرفي‌‏‎ طراح‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ _ پيشكسوت‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ _ غيرحرفه‌اي‌‏‎ افرادي‌‏‎ گاهي‌‏‎.ندارند‏‎
اتفاقات‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ بالعكس‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ كند‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ صدابردار‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مثل‌‏‎ درست‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ فيلمساز‏‎ و‏‎ طراح‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ چند‏‎ تني‌‏‎ با‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ سوالات‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎
.نشسته‌ايم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎
آگاهم‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ ظرايف‌‏‎ از‏‎:ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎*
جوان‌‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مقدم‌‏‎ كيوان‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ _ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ _ فيلمش‌‏‎ آخرين‌‏‎ طراحي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ميلاني‌‏‎
كمبود‏‎ بنابراين‌‏‎.‎است‌‏‎ متخصص‌‏‎ جمع‌‏‎ يك‌‏‎ فعاليت‌‏‎ حاصل‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎:مي‌گويد‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ استفاده‌‏‎ است‌‏‎
همانند‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎.داشت‌‏‎ خواهد‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ تخصص‌ها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ هريك‌‏‎
شروع‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ بالايي‌‏‎ بسيار‏‎ اهميت‌‏‎ گريم‌‏‎ و‏‎ صدابرداري‌‏‎ فيلمبرداري‌ ، ‏‎
آگاه‌‏‎ تخصصي‌‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ و‏‎ ظرايف‌‏‎ با‏‎ بوده‌ام‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ فيلم‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ كارگرداني‌ ، ‏‎
مي‌شود ، ‏‎ مطرح‌‏‎ سليقه‌اي‌‏‎ عميق‌‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ گاهي‌‏‎.‎هستم‌‏‎
و‏‎ نظريات‌ ، ‏‎ پذيرش‌‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ انعطاف‌‏‎ آنها‏‎.‎ندارد‏‎ وجود‏‎ شكلي‌‏‎ چنين‌‏‎ جوان‌‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ اما‏‎
است‌ ، ‏‎ ضروري‌‏‎ بسيار‏‎ امري‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌ها‏‎ تك‌تك‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ بيشتري‌‏‎ انرژي‌‏‎ و‏‎ حوصله‌‏‎
در‏‎ رامين‌فر‏‎ ايرج‌‏‎ آقاي‌‏‎ دستيار‏‎ ايشان‌‏‎ بگويم‌ ، ‏‎ بايد‏‎ مقدم‌‏‎ كيوان‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎دارند‏‎
آقاي‌‏‎ از‏‎ نظرخواهي‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ فيلم‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ مقدم‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ شناختي‌‏‎ با‏‎.‎بودند‏‎ پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎ فيلم‌‏‎
هم‌‏‎ گروه‌‏‎ و‏‎ ايشان‌‏‎ با‏‎ همكاري‌‏‎ از‏‎.‎كردم‌‏‎ دعوت‌‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ در‏‎ همكاري‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ رامين‌فر‏‎
.هستم‌‏‎ راضي‌‏‎ و‏‎ خوشحال‌‏‎
نداشتيم‌‏‎ كافي‌‏‎ بودجه‌‏‎:نوربخش‌‏‎ مهدي‌‏‎*
DV صورت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ _ باز‏‎ راي‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ سابق‌ ، ‏‎ توليد‏‎ مدير‏‎ و‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ نوربخش‌‏‎ مهدي‌‏‎
را‏‎ فيلمش‌‏‎ طراحي‌‏‎ كار‏‎ خودش‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ سينما‏‎ در‏‎ را‏‎ حضورش‌‏‎ اولين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تصويربرداري‌‏‎
همان‌قدر‏‎.‎دارند‏‎ اهميت‌‏‎ هم‌‏‎ راستاي‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎
بازيگر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎.‎..و‏‎ لباس‌‏‎ گريم‌ ، ‏‎ ديالوگ‌ ، ‏‎دارد‏‎ اهميت‌‏‎ هم‌‏‎ طراحي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ كه‌‏‎
مثل‌‏‎.‎باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ موردشان‌‏‎ در‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ كار‏‎ افرادي‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎.مي‌گذارند‏‎ تاثير‏‎
آدم‌‏‎ يك‌‏‎.است‌‏‎ نزديك‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ سليقه‌هاي‌مان‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ قبلا‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ دوستان‌‏‎
طراحي‌‏‎ را‏‎ فيلمم‌‏‎ خودم‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎.‎كند‏‎ تحميل‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نظرش‌‏‎ بخواهد‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
خياباني‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ نداشتيم‌ ، ‏‎ كافي‌‏‎ بودجه‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ بود‏‎ ارزان‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ ما‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎
من‌‏‎ سليقه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بيابم‌‏‎ را‏‎ كسي‌‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎ من‌‏‎ همين‌طور‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ زيادي‌‏‎ اكيپ‌‏‎ نبايد‏‎
من‌‏‎ بود‏‎ لازم‌‏‎ اگر‏‎.‎كرديم‌‏‎ كار‏‎ واقعي‌‏‎ مكان‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اكثر‏‎ ما‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ نزديك‌‏‎
.كرديم‌‏‎ استفاده‌‏‎ هم‌‏‎ فروتنيان‌‏‎ شاهرخ‌‏‎ مشاوره‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ البته‌‏‎ مي‌كردم‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎ خودم‌‏‎
كنم‌‏‎ كار‏‎ مي‌توانم‌‏‎ بهتر‏‎ خودم‌‏‎:شهبازي‌‏‎ پرويز‏‎*
طراحي‌‏‎ را‏‎ فيلمش‌‏‎ خودش‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ "عميق‌‏‎ نفس‌‏‎" فيلم‌‏‎ سازنده‌‏‎ شهبازي‌ ، ‏‎
صحيح‌‏‎ او‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ ايرادات‌‏‎ تمام‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ طنز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ما‏‎ پاسخ‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ كرده‌‏‎
از‏‎ خودم‌‏‎ كه‌‏‎ كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ برداشت‌‏‎ واقعيت‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎:مي‌گويد‏‎.‎است‌‏‎
بدهم‌‏‎ مهلت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ باشم‌ ، ‏‎ داشته‌‏‎ صحنه‌اي‌‏‎ طراح‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎.‎برمي‌آيم‌‏‎ طراحي‌اش‌‏‎ عهده‌‏‎
كه‌‏‎ رسيدم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ صحبت‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خوشش‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اگر‏‎ و‏‎ بخواند‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌‏‎ تا‏‎
بهتر‏‎ خودم‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ كارهايم‌ ، ‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ كار‏‎ او‏‎ با‏‎ مي‌شناسد ، ‏‎ خوب‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ فضاي‌‏‎
.موافقم‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ لباس‌‏‎ و‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎كنم‌‏‎ كار‏‎ مي‌توانم‌‏‎

                                      

ديگر‏‎ وقتي‌‏‎ شايد‏‎ فيلم‌‏‎ دكور‏‎ طراحي‌‏‎                                       
است‌‏‎ هزينه‌زا‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎:‎اثباتي‌‏‎ امير‏‎*
_ فيلم‌‏‎ طراح‌‏‎ او‏‎.‎نمي‌بينم‌‏‎ اسمي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ اثباتي‌‏‎ امير‏‎ از‏‎ امسال‌‏‎
گونه‌‏‎ اين‌‏‎ را‏‎ نظرش‌‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ درويش‌‏‎ محمدرضا‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ _ دوئل‌‏‎
طراحان‌‏‎ از‏‎ ما‏‎.‎كردم‌‏‎ مقايسه‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ قبلي‌‏‎ دوره‌‏‎ سه‌‏‎ من‌‏‎:‎مي‌كند‏‎ مطرح‌‏‎
نظر‏‎ به‌‏‎داشتيم‌‏‎ درصد‏‎ گذشته‌ 40‏‎ سال‌‏‎ و‏‎ درصد‏‎ حدود 50‏‎ چيزي‌‏‎ اول‌‏‎ سال‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎ انجمن‌‏‎ عضو‏‎
يا‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ كار‏‎ نگاتيو‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ تعداد‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎.‎باشند‏‎ شده‌‏‎ هم‌‏‎ كم‌تر‏‎ امسال‌‏‎ مي‌رسد‏‎
داشت‌‏‎ دولت‌‏‎ نظارت‌‏‎ تحت‌‏‎ سينما‏‎ انقلاب ، ‏‎ از‏‎ بعد‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ بيشتر‏‎ نيز‏‎ حرفه‌اي‌اند‏‎ حدود‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎
در‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎.‎بود‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ رواج‌‏‎ هم‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ و‏‎ صدابرداري‌‏‎ و‏‎ مي‌رسيد‏‎ استانداردهايي‌‏‎ به‌‏‎
شكل‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خارج‌‏‎ گلخانه‌اي‌‏‎ شكل‌‏‎ از‏‎ سينما‏‎ و‏‎ كرد‏‎ كمتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظارت‌‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ ‎‏‏75‏‎_ سال‌هاي‌ 76‏‎
تهيه‌كنندگان‌‏‎ اينكه‌‏‎ يعني‌‏‎.‎داشت‌‏‎ هم‌‏‎ ديگر‏‎ پيامد‏‎ يك‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ ولي‌‏‎.‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ حضور‏‎ هم‌‏‎ هزينه‌ساز‏‎ موارد‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎بياورند‏‎ پايين‌‏‎ را‏‎ هزينه‌ها‏‎ كردند‏‎ سعي‌‏‎
سهم‌‏‎ مي‌تواند‏‎ خوب‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ آنان‌‏‎ نظر‏‎ برعكس‌‏‎ چون‌‏‎.‎نيست‌‏‎ درست‌‏‎ اصلا‏‎ البته‌‏‎
صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ هزينه‌‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎ براي‌‏‎ آنها‏‎ ولي‌‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ هزينه‌ها‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎ در‏‎ مهمي‌‏‎
مثل‌‏‎ غيرطراح‌‏‎ افرادي‌‏‎ يا‏‎ كم‌تجربه‌‏‎ يا‏‎ بي‌تجربه‌‏‎ افرادي‌‏‎ و‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ باسابقه‌‏‎ و‏‎ حرفه‌اي‌‏‎
شايد‏‎.‎كند‏‎ پيدا‏‎ نزول‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ سطح‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ آنها‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎.‎گرفتند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ فيلمبردار‏‎
.ببرند‏‎ پي‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ طراح‌‏‎ با‏‎ كردن‌‏‎ كار‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎
روي‌‏‎ طراحي‌‏‎ از‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ فيلمسازي‌‏‎ و‏‎ توليد‏‎ به‌‏‎ ساده‌‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ هم‌‏‎ فيلمسازاني‌‏‎ البته‌‏‎
بيننده‌‏‎ مي‌آيد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ تفكيك‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎ ولي‌‏‎.است‌‏‎ متناسب‏‎ سليقه‌‏‎ و‏‎ نگاه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آوردند‏‎
.مي‌فهمد‏‎ را‏‎ كار‏‎ بدي‌‏‎ و‏‎ خوبي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ كار‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ چقدر‏‎ كه‌‏‎ مي‌فهمد‏‎ مدتي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ تدريج‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ بحراني‌تر‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ امسال‌‏‎
است‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎ حرفه‌‏‎:‎فروتنيان‌‏‎ شاهرخ‌‏‎*
حقيقي‌‏‎ ماني‌‏‎ _ آبادان‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ در‏‎ كار‏‎ مشغول‌‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ غيررسمي‌‏‎ به‌طور‏‎ فروتنيان‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نوربخش‌‏‎ مهدي‌‏‎ _ باز‏‎ راي‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ طراحي‌‏‎ مشاورت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎
تهيه‌كننده‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ درگير‏‎ بسازند ، ‏‎ را‏‎ اولشان‌‏‎ فيلم‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ جواني‌‏‎ كارگردانان‌‏‎ چون‌‏‎
برعهده‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ طراحي‌‏‎ خودشان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ سعي‌‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ كار‏‎ مالي‌‏‎ فشار‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎
شود‏‎ مجبور‏‎ كارگردان‌‏‎ و‏‎ بيفتد‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ هم‌‏‎ حرفه‌اي‌تر‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ در‏‎.بگيرند‏‎
فيلم‌هايش‌‏‎ در‏‎ حاتمي‌‏‎ علي‌‏‎ مثل‌‏‎ كسي‌‏‎ اينكه‌‏‎.‎دهد‏‎ انجام‌‏‎ خودش‌‏‎ را‏‎ غيرتوليدي‌‏‎ و‏‎ توليدي‌‏‎ كارهاي‌‏‎
كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ هر‏‎.‎داشت‌‏‎ طراحي‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ وسيعي‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ خودش‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گذارد ، ‏‎ بدعت‌‏‎
مسائل‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ نظراتش‌‏‎ نقطه‌‏‎ تمام‌‏‎ او‏‎.مي‌آمد‏‎ فرهنگي‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ او‏‎
آگاهي‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ نمي‌شناسد‏‎ را‏‎ رنگ‌‏‎ طراح‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ امروز‏‎مي‌كرد‏‎ استخراج‌‏‎ مستند‏‎
محدود‏‎ بودجه‌‏‎ با‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ يك‌‏‎.‎ندارند‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ ربطي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گذارد‏‎ هم‌‏‎ كنار‏‎ را‏‎ رنگ‌هايي‌‏‎
بودجه‌اش‌‏‎ فيلمي‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ كرده‌ام‌‏‎ پيشنهاد‏‎ بار‏‎ چند‏‎ من‌‏‎.‎بياورد‏‎ سركارش‌‏‎ خوب‏‎ طراح‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
كه‌‏‎ خلاق‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ هنري‌‏‎ مشاور‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ جديد‏‎ حرفه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بتواند‏‎ بايد‏‎ است‌‏‎ كم‌‏‎
طراح‌‏‎ دوستان‌‏‎ از‏‎ خيلي‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎.‎كند‏‎ استفاده‌‏‎ صحنه‌‏‎ مدير‏‎ به‌عنوان‌‏‎ ندارند‏‎ عملي‌‏‎ تجربه‌‏‎
.بدهند‏‎ هم‌‏‎ مشاوره‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ به‌‏‎ حاضرند‏‎
بدهم‌‏‎ شغل‌‏‎ تغيير‏‎ مي‌خواستم‌‏‎:كزازي‌‏‎ بهزاد‏‎*
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ _ پدر‏‎ _ فيلمش‌‏‎ آخرين‌‏‎ بين‌‏‎.‎كرد‏‎ طراحي‌‏‎ را‏‎ باران‌‏‎ فيلم‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كزازي‌‏‎
امسال‌‏‎ اما‏‎بدهم‌‏‎ شغل‌‏‎ تغيير‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويد‏‎ خودش‌‏‎.بود‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ طولاني‌‏‎ فاصله‌اي‌‏‎
تمام‌‏‎ خودش‌‏‎ قول‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ راعي‌‏‎ مجتبي‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ صنوبر‏‎.‎دارد‏‎ كاري‌اش‌‏‎ كارنامه‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎
رضا‏‎ بلند‏‎ فيلم‌‏‎ دومين‌‏‎ _ است‌‏‎ روشن‌‏‎ چراغي‌‏‎ اينجا‏‎ _ فيلم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ دكور‏‎ آسمان‌‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ صحنه‌‏‎
.ميركريمي‌‏‎
با‏‎ من‌‏‎ اتفاقا‏‎.‎نكردم‌‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ من‌‏‎:مي‌گويد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مخالف‌‏‎ ما‏‎ بحث‌‏‎ با‏‎ كزازي‌‏‎
اصرار‏‎ خود‏‎ جديد‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ ولي‌‏‎ نمي‌كردند‏‎ استفاده‌‏‎ طراح‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ قبلا‏‎ كه‌‏‎ شدم‌‏‎ مواجه‌‏‎ كساني‌‏‎
بودند‏‎ رسيده‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎.باشند‏‎ داشته‌‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎
مسائل‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ و‏‎ باشد‏‎ كارگرداني‌اش‌‏‎ متوجه‌‏‎ حواسش‌‏‎ دانگ‌‏‎ شش‌‏‎ بايد‏‎ كارگردان‌‏‎
مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارگردان‌‏‎ تجربه‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎ البته‌‏‎.كند‏‎ متمركز‏‎ ديگر‏‎
شكلي‌‏‎ شايد‏‎.‎باشد‏‎ فيلم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ تخصصش‌‏‎ كه‌‏‎ بگذارد‏‎ كسي‌‏‎ برعهده‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
از‏‎ مجزا‏‎ را‏‎ طراحي‌‏‎ ما‏‎ همكاران‌‏‎ برخي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آمده‌‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ ساير‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
ايجاد‏‎ باعث‌‏‎ خودبه‌خود‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ خودشان‌‏‎ امضاي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ و‏‎ مي‌بينند‏‎ فيلم‌‏‎
دلشان‌‏‎ هم‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ باشد ، ‏‎ فيلم‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ طراحي‌‏‎ اگر‏‎.‎مي‌شود‏‎ طراح‌‏‎ و‏‎ كارگردان‌‏‎ بين‌‏‎ درگيري‌‏‎
و‏‎ بالته‌‏‎ را‏‎ دكورها‏‎ كل‌‏‎ صنوبر‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ما‏‎.‎بردارند‏‎ خودشان‌‏‎ دوش‌‏‎ از‏‎ را‏‎ باري‌‏‎ مي‌خواهد‏‎
.نمي‌شود‏‎ ديده‌‏‎ اصلا‏‎ ولي‌‏‎ ساخته‌ايم‌‏‎.‎.‎.و‏‎ يونوليت‌‏‎
است‌‏‎ بازتر‏‎ جوانان‌‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ عرصه‌‏‎:سينايي‌‏‎ سميرا‏‎*
پدرش‌‏‎ ساخته‌‏‎ _ نور‏‎ و‏‎ سايه‌‏‎ ميان‌‏‎ - و‏‎ -‎ گيزلا‏‎ _ فيلم‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ سينايي‌‏‎ كه‌‏‎ فيلم‌هايي‌‏‎ آخرين‌‏‎
كارنامه‌‏‎ روز‏‎ _ دارد‏‎ حضور‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ و‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ او‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ فيلمي‌‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ سينايي‌‏‎ خسرو‏‎
.است‌‏‎ كرامتي‌‏‎ مسعود‏‎ ساخته‌‏‎ _
اينكه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ چون‌‏‎.‎است‌‏‎ موثر‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ طراح‌‏‎ حضور‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎:مي‌گويد‏‎ او‏‎
از‏‎ را‏‎ تصوير‏‎ طراحي‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مي‌كند‏‎ همكاري‌‏‎ كارگرداني‌‏‎ با‏‎ همفكر‏‎ به‌عنوان‌‏‎
جوان‌ترها‏‎ فعاليت‌‏‎ براي‌‏‎ عرصه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خوشحالي‌‏‎ باعث‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ من‌‏‎.‎بردارد‏‎ فيلمبردار‏‎ دوش‌‏‎
ذهنيت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ طراحي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مهم‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎.مي‌شود‏‎ اعتماد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ باز‏‎ هم‌‏‎
دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شويم‌‏‎ حمايت‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ بتوانيم‌‏‎ بايد‏‎ ولي‌‏‎.‎نباشد‏‎ كارگردان‌‏‎
اين‌‏‎ دچار‏‎ كمتر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ پيشكسوت‌‏‎ مزاياي‌‏‎ از‏‎.بايستد‏‎ ما‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ كارگردان‌‏‎
ما‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ طور‏‎ همان‌‏‎پرداخته‌اند‏‎ را‏‎ گزافي‌‏‎ بهاي‌‏‎ قبلا‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌شويم‌‏‎ تنگنا‏‎
در‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ همين‌طور‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ براي‌‏‎ لابد‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ اعتماد‏‎ كم‌تر‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ طراحي‌‏‎ خودشان‌‏‎ كارگردان‌ها‏‎ برخي‌‏‎ اينكه‌‏‎ مورد‏‎
من‌‏‎ ولي‌‏‎شود‏‎ حذف‌‏‎ بايد‏‎ طراحي‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ بودشان‌‏‎ مستند‏‎ و‏‎ گزارش‌گونه‌‏‎ نوع‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ فيلم‌ها‏‎
نياز‏‎ كار‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ فضاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ ديدن‌‏‎ و‏‎ ساختن‌‏‎ براي‌‏‎ چشم‌‏‎ جفت‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ معتقدم‌‏‎
مي‌تواند‏‎ حضورش‌‏‎ با‏‎ صحنه‌‏‎ طراح‌‏‎.‎نيستند‏‎ آگاه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ جوان‌ترها‏‎.‎داريم‌‏‎
.ببيند‏‎ بيشتري‌‏‎ تيزبيني‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ريزتر‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎
                                         

آنجليكا‏‎ كشتي‌‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ارجمند‏‎ داريوش‌‏‎ لباس‌‏‎ حال‌طراحي‌‏‎ در‏‎ اثباتي‌‏‎ امير‏‎                  
نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ چندان‌‏‎ برايشان‌‏‎:مجد‏‎ حسين‌‏‎*
مستقل‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ او‏‎.‎است‌‏‎ _ دوئل‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ در‏‎ اثباتي‌‏‎ امير‏‎ دستيار‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ مجد‏‎
توجه‌‏‎ شايان‌‏‎ دستياري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ تجربيات‌‏‎.‎ندارد‏‎ فيلمي‌‏‎ هيچ‌‏‎ امسال‌‏‎ ولي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ طراحي‌‏‎ را‏‎
اگر‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ طراحان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داند‏‎ اين‌‏‎ طراحي‌‏‎ حرفه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎ دليل‌‏‎ وي‌‏‎.است‌‏‎
همه‌‏‎ بالاست‌ ، ‏‎ دستمزدشان‌‏‎ چون‌‏‎ اينكه‌‏‎ ضمن‌‏‎.نمي‌كنند‏‎ قبول‌‏‎ باشند‏‎ نداشته‌‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مهم‌‏‎ هم‌‏‎ چندان‌‏‎ برايشان‌‏‎ البته‌‏‎ و‏‎ ندارند‏‎ را‏‎ هزينه‌‏‎ اين‌‏‎ پرداخت‌‏‎ مالي‌‏‎ توانايي‌‏‎ فيلم‌ها‏‎
تصوير‏‎ تا‏‎ كند ، ‏‎ كمك‌‏‎ بازيگرها‏‎ چيدن‌‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ ميزانسن‌‏‎ طراحي‌‏‎ در‏‎ حداقل‌‏‎ كارگردان‌ ، ‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ طراح‌‏‎
هم‌‏‎ خودشان‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ وسايل‌‏‎ چيدن‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎ آنها‏‎.‎شود‏‎ ارائه‌‏‎ زيباتري‌‏‎
شخصيت‌پردازي‌‏‎ به‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ وسيله‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ رنگ‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ كه‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ برمي‌آيد‏‎
فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ گاهي‌ ، ‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎نمي‌كنند‏‎ فكر‏‎ كند ، ‏‎ كمك‌‏‎ بازيگر‏‎ بازي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎
.مي‌كند‏‎ خودنمايي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ منطقي‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎ هيچ‌‏‎ بدون‌‏‎ رنگ‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يكي‌‏‎ رنگ‌ها‏‎ كنتراست‌‏‎
استفاده‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ بازيگر‏‎ شخصي‌‏‎ كمد‏‎ از‏‎ يا‏‎ هزينه‌‏‎ آوردن‌‏‎ پايين‌‏‎ براي‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
سينماي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.مي‌پوشاند‏‎ بازيگر‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ بودن‌‏‎ شيك‌‏‎ صرف‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ يك‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎
باشد‏‎ داشته‌‏‎ تصوير‏‎ زيبايي‌شناسي‌‏‎ در‏‎ مي‌تواند‏‎ مهمي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎
نيفتاده‌‏‎ جا‏‎ كند‏‎ استفاده‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ بازي‌اش‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ آماده‌‏‎ چيزهايي‌‏‎ بازيگر‏‎ براي‌‏‎ بتواند‏‎ و‏‎
مي‌توان‌‏‎ درست‌‏‎ طراحي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ بيهوده‌اي‌‏‎ حركات‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ آدم‌هاي‌‏‎ وقت‌ها‏‎ بعضي‌‏‎.است‌‏‎
را‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ شخصي‌‏‎ علاقه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ دكوپاژ ، ‏‎ در‏‎ كارگردان‌‏‎ گاهي‌‏‎.‎كرد‏‎ حذف‌‏‎ را‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎
.كند‏‎ توجيه‌‏‎ را‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ طراح‌‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ خاصي‌‏‎ معني‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ اضافه‌‏‎
مي‌برد‏‎ خودش‌‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ مي‌كندهمه‌عواملش‌‏‎ سقوط‏‎ سينما‏‎ وقتي‌‏‎:‎رامين‌فر‏‎ ايرج‌‏‎*
آماده‌‏‎ بود ، ‏‎ كرده‌‏‎ طراحي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ رامين‌فر‏‎ كه‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ عشق‌‏‎ _ فيلم‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بالاخره‌‏‎
قفس‌‏‎ از‏‎ ديوانه‌اي‌‏‎ _ او‏‎ ديگر‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎.‎شد‏‎ نمايش‌‏‎
بايد‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گويد‏‎ او‏‎.ديد‏‎ را‏‎ -‎ معتمدي‌‏‎ احمدرضا‏‎ كارگرداني‌‏‎ به‌‏‎ _ پريد‏‎
آتليه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ بتواني‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ نقاشي‌‏‎ مثل‌‏‎ است‌ ، ‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ سينما‏‎كرد‏‎ نگاه‌‏‎ واقع‌بينانه‌‏‎
كه‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎دارد‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ آدم‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ پس‌‏‎.‎كني‌‏‎ كار‏‎ خودت‌‏‎ دل‌‏‎ براي‌‏‎ خصوصي‌‏‎
كند‏‎ پيشرفت‌‏‎ حرفه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ لازم‌‏‎ كرد ، ‏‎ پيدا‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ جايگاه‌‏‎ طراحي‌‏‎
كه‌‏‎ _ هنري‌‏‎ سينماي‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎.‎موافقم‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ من‌‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ معتقديد‏‎ شما‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎
وقت‌‏‎ هيچ‌‏‎ ما‏‎.‎شده‌ايم‌‏‎ دور‏‎ _ باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ هم‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ خوب‏‎ تجاري‌‏‎ سينماي‌‏‎ يك‌‏‎ البته‌‏‎
.دارند‏‎ مشترك‌‏‎ سرنوشتي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ چون‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ تحليل‌‏‎ سينما‏‎ از‏‎ جدا‏‎ را‏‎ صحنه‌‏‎ طراحي‌‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎
سينماي‌‏‎ طرف‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ وقتي‌‏‎.مي‌برد‏‎ خود‏‎ با‏‎ نيز‏‎ را‏‎ عواملش‌‏‎ همه‌‏‎ مي‌كند ، ‏‎ سقوط‏‎ دارد‏‎ سينما‏‎ وقتي‌‏‎
پول‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ پول‌‏‎ طراح‌‏‎شود‏‎ طراح‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ مي‌رويم‌‏‎ برگردان‌‏‎ پول‌‏‎ و‏‎ ارزان‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ سينما‏‎ محدوده‌‏‎ در‏‎ حرف‌‏‎ غيرحرفه‌اي‌ترين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌‏‎
معني‌‏‎ آن‌‏‎ شكل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎كنم‌‏‎ طراحي‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ را‏‎ فيلمم‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ من‌‏‎ بگويد‏‎ كارگردان‌‏‎
در‏‎ خوب‏‎ حركت‌‏‎ آن‌قدر‏‎ هم‌‏‎ شايد‏‎.‎مي‌شود‏‎ لوث‌‏‎ كم‌كم‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ واقعي‌‏‎
هر‏‎ به‌‏‎است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ فيلمسازان‌‏‎ و‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ بهانه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ نشده‌‏‎ انجام‌‏‎ سينما‏‎
و‏‎ كنند‏‎ كم‌‏‎ هزينه‌ها‏‎ از‏‎ مي‌خواهند‏‎ هستند ، ‏‎ هم‌‏‎ كارگردان‌‏‎ خودشان‌‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ تهيه‌كنندگان‌‏‎ حال‌‏‎
آنها‏‎ بگذارد ، ‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎ دست‌‏‎ روي‌‏‎ خرج‌‏‎ وسايل‌‏‎ كوچك‌‏‎ جابه‌جايي‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ طراح‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ چون‌‏‎
كوچكي‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎.‎دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ همين‌‏‎ مي‌توانند‏‎ هم‌‏‎ خودشان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ فكر‏‎
همان‌‏‎ در‏‎ ندارند‏‎ احتياجي‌‏‎ خارق‌العاده‌‏‎ فضاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ كوچكي‌‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎ ايده‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎مي‌مانند‏‎ باقي‌‏‎ خودشان‌‏‎ _ ايده‌‏‎ و‏‎ بي‌فكر‏‎ _ مهجور‏‎ و‏‎ محدود‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎ فضاي‌‏‎ محدوده‌‏‎
كه‌‏‎ هرچند‏‎.‎نمي‌كند‏‎ پيدا‏‎ مصداق‌‏‎ كيارستمي‌‏‎ سينماي‌‏‎ مثل‌‏‎ جديد‏‎ و‏‎ متفاوت‌‏‎ سينماي‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎
سينماي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ كيارستمي‌‏‎ سينماي‌‏‎ من‌‏‎ ولي‌‏‎ نيستند‏‎ من‌‏‎ سليقه‌‏‎ با‏‎ مطابق‌‏‎ فيلم‌ها‏‎ اين‌‏‎
.مي‌خواهد‏‎ را‏‎ خودش‌‏‎ خاص‌‏‎ امكانات‌‏‎ هم‌‏‎ سينما‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارم‌‏‎ دوست‌‏‎ واقعي‌‏‎ مولف‌‏‎

هستم‌‏‎ مستقل‌‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎
پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ كارگردان‌‏‎ ميلاني‌ ، ‏‎ تهمينه‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎
مولايي‌‏‎ ميثم‌‏‎
گفت‌وگو‏‎ او‏‎ با‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" درباره‌‏‎ تا‏‎ گرفتيم‌‏‎ تماس‌‏‎ ميلاني‌‏‎ تهمينه‌‏‎ با‏‎ قبل‌‏‎ ماه‌‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎
كاري‌‏‎ فشرده‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ نداشت‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ شروع‌‏‎ را‏‎ فيلمش‌‏‎ مونتاژ‏‎ ميلاني‌‏‎ اما‏‎.‎كنيم‌‏‎
و‏‎ بود‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" فني‌‏‎ مراحل‌‏‎ درگير‏‎ پيش‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ او‏‎ بعد‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ اما‏‎.كند‏‎ گفت‌وگو‏‎
فرصت‌‏‎ ميلاني‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ كرديم‌‏‎ صبر‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎.كنيم‌‏‎ گفت‌وگو‏‎ كتبي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ داد‏‎ پيشنهاد‏‎
فني‌‏‎ مراحل‌‏‎ درگير‏‎ چنان‌‏‎ هم‌‏‎ بهمن‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ روزهاي‌‏‎ تا‏‎ او‏‎ اما‏‎ كند ، ‏‎ پيد‏‎ را‏‎ حضوري‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎
ندهد‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ جوابهاي‌‏‎ كه‌‏‎ شرط‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوالاتمان‌‏‎ شديم‌‏‎ ناچار‏‎ و‏‎ بود‏‎ فيلمش‌‏‎
نشانه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ اما‏‎ برسد ، ‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌‏‎ ميلاني‌‏‎ جوابهاي‌‏‎ شايد‏‎.‎كنيم‌‏‎ فكس‌‏‎ برايش‌‏‎
نود‏‎ دقيقه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ عجله‌‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ فكر‏‎
***                                                      
خودتان‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎است‌‏‎ زنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ درباره‌‏‎ قبلي‌تان‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ مثل‌‏‎ هم‌‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎"*
است‌؟‏‎ همين‌طور‏‎.‎بسازيد‏‎ فيلم‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ كرده‌ايد ، ‏‎ موظف‌‏‎ را‏‎
در‏‎ يا‏‎است‌‏‎ زنان‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎ تا‏‎ طلاق‌‏‎ بچه‌هاي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ كنيد‏‎ دقت‌‏‎ اگر‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ علاقه‌‏‎ مورد‏‎ محور‏‎ اين‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ زن‌‏‎ نام‌شان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ انسان‌هايي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎
در‏‎ ولي‌‏‎ بسازم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ نباشد ، ‏‎ مربوط‏‎ زنان‌‏‎ مسائل‌‏‎ به‌‏‎ مشخصا‏‎ كه‌‏‎ بيابم‌‏‎ زيباتري‌‏‎ قصه‌‏‎ اگر‏‎ شايد‏‎
.ندارد‏‎ وجود‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎ قصه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎
كه‌‏‎ داشته‌ايد‏‎ زنان‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ مسائلي‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎ يا‏‎ فكر‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎*
چرا؟‏‎ بسازيدش‌؟‏‎ نتوانسته‌ايد‏‎ يا‏‎ نخواسته‌ايد‏‎
اما‏‎.‎است‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ پدر‏‎ يك‌‏‎ ارتباط‏‎ كه‌‏‎ دلبند‏‎ اسم‌‏‎ به‌‏‎ دارم‌‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎ البته‌‏‎.نداشتم‌‏‎ نه‌‏‎
.ندارم‌‏‎ را‏‎ ساختنش‌‏‎ قصد‏‎ هنوز‏‎
مثبت‌‏‎ لزوما‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ زنان‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ وجوه‌‏‎ هستيد‏‎ علاقه‌مند‏‎ بوديد‏‎ گفته‌‏‎ قبلا‏‎*
داده‌؟‏‎ روي‌‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" در‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎دهيد‏‎ نشان‌‏‎ فيلم‌هايتان‌‏‎ در‏‎ نباشد ، ‏‎ هم‌‏‎
.مي‌شود‏‎ صحبت‌‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ خير‏‎
اساس‌‏‎ بر‏‎ كاملا‏‎ يا‏‎ واقعي‌‏‎ رويدادهاي‌‏‎ و‏‎ ماجراها‏‎ براساس‌‏‎ گرفت‌؟‏‎ شكل‌‏‎ چطور‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" *
گرفت‌؟‏‎ شكل‌‏‎ تخيل‌‏‎
بقيه‌‏‎ ولي‌‏‎ رستوران‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ يعني‌‏‎ است‌‏‎ افتاده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ واقعا‏‎ فيلمنامه‌‏‎ شروع‌‏‎
.است‌‏‎ من‌‏‎ پيرامون‌‏‎ حقايق‌‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎ داستان‌‏‎
مورد‏‎ چندان‌‏‎ داغش‌‏‎ حواشي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎) "پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎" از‏‎ بيشتر‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎*
شود؟‏‎ واقع‌‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ "زن‌‏‎ دو‏‎" يا‏‎ (نگرفت‌‏‎ قرار‏‎ استقبال‌‏‎
پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎ اگر‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎ استقبال‌‏‎ مورد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زن‌‏‎ دو‏‎ شبيه‌‏‎ بيشتر‏‎ پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎
مي‌شد ، ‏‎ موفق‌‏‎ بود‏‎ دوزن‌‏‎ اندازه‌‏‎ به‌‏‎ سينماهايش‌‏‎ تعداد‏‎ و‏‎ مي‌يافت‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ تبليغ‌‏‎ اجازه‌‏‎ هم‌‏‎
اجازه‌‏‎ طولاني‌‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نمايش‌‏‎ هفته‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ نيمه‌پنهان‌‏‎ فيلم‌‏‎ كه‌‏‎ نكنيد‏‎ فراموش‌‏‎
.است‌‏‎ سال‌ 81‏‎ CD و‏‎ ويدئو‏‎ پرفروش‌ترين‌‏‎ حاضر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎.‎نداشت‌‏‎ نمايش‌‏‎
به‌‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" توليد‏‎ براي‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ آمد ، ‏‎ پيش‌‏‎ "پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎" براي‌‏‎ كه‌‏‎ قضايي‌‏‎ ماجراهاي‌‏‎ *
نياورد؟‏‎ وجود‏‎
.شود‏‎ منتفي‌‏‎ كاملا‏‎ اميدوارم‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سوءتفاهم‌‏‎ يك‌‏‎ پنهان‌‏‎ نيمه‌‏‎ براي‌‏‎ آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ قضايي‌‏‎ مسائل‌‏‎
نكرديد؟‏‎ ريسك‌‏‎ شما‏‎*
شدن‌‏‎ تبديل‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ بسازم‌‏‎ فيلم‌‏‎ و‏‎ بمانم‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ من‌‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ ريسك‌‏‎ هيچ‌وقت‌‏‎ من‌‏‎
مستقل‌‏‎ هنرمند‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ندارد‏‎ همخواني‌‏‎ من‌‏‎ خون‌‏‎ گروه‌‏‎ با‏‎ سياست‌‏‎ اصولا‏‎.‎ندارم‌‏‎ سياسي‌‏‎ آدم‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ كشورش‌‏‎ مردم‌‏‎ عاشق‌‏‎ كه‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ منتقد‏‎ يك‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مستقل‌‏‎ هستم‌ ، ‏‎
‎‏‏،‏‎(زارعي‌‏‎ يا‏‎ كريمي‌‏‎ خانم‌‏‎ مثل‌‏‎)‎ هستند‏‎ سينمايي‌‏‎ (‎ستاره‌‏‎) چهره‌‏‎ كه‌‏‎ بازيگراني‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ چرا‏‎*
مي‌كنيد؟‏‎ استفاده‌‏‎
در‏‎ اگر‏‎ ولي‌‏‎.دارم‌‏‎ علاقه‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ سينماي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ بازيگران‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ علت‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ قبلا‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎ مي‌كنم‌ ، ‏‎ استفاده‌‏‎ نابازيگر‏‎ از‏‎ نيابم‌‏‎ را‏‎ موردنظر‏‎ بازيگر‏‎ مواردي‌‏‎
.كرده‌ام‌‏‎ را‏‎

                                       
چنين‌‏‎.‎شد‏‎ انجام‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ و‏‎ خبري‌‏‎ بسته‌‏‎ نسبتا‏‎ فضاي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎" فيلمبرداري‌‏‎*
كند؟‏‎ كمك‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ رفتن‌‏‎ پيش‌‏‎ بهتر‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ميزان‌‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ شرايطي‌‏‎
عجيبي‌‏‎ سينماي‌‏‎ ما‏‎ سينماي‌‏‎ هرحال‌‏‎ به‌‏‎ ولي‌‏‎.‎داشت‌‏‎ وجود‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ خاصي‌‏‎ دليل‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
جشنواره‌‏‎ از‏‎ زودتر‏‎ خيلي‌‏‎ فيلم‌‏‎ هنرپيشه‌هاي‌‏‎ نفره‌‏‎ عكس‌ 5‏‎ چرا‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ پشيمان‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎.‎است‌‏‎
نفر‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ اصلي‌شان‌‏‎ هنرپيشه‌هاي‌‏‎ تعداد‏‎ عكس‌ ، ‏‎ چاپ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ حداقل‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎شد‏‎ چاپ‌‏‎
فكر‏‎.‎.‎.و‏‎ شد‏‎ تكرار‏‎ فيلم‌هايشان‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ ساده‌‏‎ گريم‌هاي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎.كردند‏‎ تبديل‌‏‎ نفر‏‎ به‌ 5‏‎
خلاصه‌‏‎ يا‏‎ موضوع‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ تبليغ‌‏‎ بازار‏‎ وارد‏‎ نمايش‌‏‎ هنگام‌‏‎ فيلم‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مي‌كنم‌‏‎
.نشود‏‎ چاپ‌‏‎ جايي‌‏‎ هم‌‏‎ قصه‌‏‎
شد؟‏‎ خواهد‏‎ پرفروشي‌‏‎ فيلم‌‏‎ "پنجم‌‏‎ واكنش‌‏‎"*
.ديد‏‎ خواهند‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ خانم‌هاي‌‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ زيادي‌‏‎ مخاطب‏‎ مي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
دارد؟‏‎ اهميت‌‏‎ برايتان‌‏‎ چقدر‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎*
در‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ فرصتي‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ ملاقات‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ سينمايي‌‏‎ خانواده‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مكاني‌‏‎ فجر‏‎ جشنواره‌‏‎
.كنيم‌‏‎ داوري‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ نمايش‌‏‎ اين‌‏‎
رشته‌اي‌؟‏‎ چه‌‏‎ در‏‎ بشود؟‏‎ هم‌‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ فيلم‌تان‌‏‎ مي‌كنيد‏‎ فكر‏‎*
بگويم‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ فقط‏‎.‎ندارم‌‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ جوابي‌‏‎ بنابراين‌‏‎ نديده‌ام‌‏‎ را‏‎ فيلم‌ها‏‎ بقيه‌‏‎ من‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ عمل‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ داشتند‏‎ همكاري‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ همه‌‏‎
دارد؟‏‎ تفاوتي‌‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌هاي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ نظرتان‌‏‎ به‌‏‎*
فيلم‌‏‎ ميكس‌‏‎ درگير‏‎ جشنواره‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ چهارشب‏‎ تا‏‎ چون‌‏‎ نداشته‌ام‌‏‎ تمركز‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎
.بودم‌‏‎
.است‌‏‎ دولتي‌‏‎ فيلمسازان‌‏‎ و‏‎ فيلم‌ها‏‎ با‏‎ دولتي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ يك‌‏‎ امسال‌‏‎ جشنواره‌‏‎ عده‌اي‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎*
هستيد؟‏‎ موافق‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ساخته‌ايد ، ‏‎ خودتان‌‏‎ سرمايه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ خصوصي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فيلمتان‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎
و‏‎ هستم‌‏‎ مستقل‌‏‎ صددرصد‏‎ فيلمساز‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ بگويم‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ فقط‏‎.ندارم‌‏‎ نظري‌‏‎ بقيه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ نيك‌بين‌‏‎ مهندس‌‏‎ همسرم‌‏‎ هم‌‏‎ فيلم‌‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎

سينما‏‎ حاشيه‌‏‎
كدر‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎*

                               
.درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ فجر‏‎ فيلم‌‏‎ جشنواره‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ سفيد‏‎ سياه‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ مدت‌ها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بالاخره‌‏‎
سقوط‏‎ دقيقه‌ ، ‏‎ از 5‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ خوبي‌‏‎ شروع‌‏‎ سال‌ها‏‎ اين‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ معمول‌‏‎ طبق‌‏‎ كه‌‏‎ "باز‏‎ راي‌‏‎"
سياه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎ رنگ‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ هنري‌‏‎ داشت‌‏‎ قصد‏‎ مي‌دهند‏‎ انجام‌‏‎ آزاد‏‎
به‌‏‎ كدورت‌‏‎ كردن‌‏‎ اضافه‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎.بود‏‎ حاكم‌‏‎ آن‌‏‎ فضاي‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ كدري‌‏‎ نوعي‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ سفيد‏‎ و‏‎
از‏‎ بعضي‌‏‎ توسط‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ هنري‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎ ساخت‌‏‎ براي‌‏‎ جديدي‌‏‎ شيوه‌‏‎ سفيد ، ‏‎ و‏‎ سياه‌‏‎ فيلم‌هاي‌‏‎
از‏‎ آزادي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ فيلم‌‏‎ اصلي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ فيلم‌‏‎ كليدي‌‏‎ نكته‌‏‎مي‌شود‏‎ دنبال‌‏‎ كارگردانان‌‏‎
جايي‌‏‎ چون‌‏‎ برود‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌گيرد‏‎ تصميم‌‏‎ ناگهان‌‏‎ خود‏‎ ضارب‏‎ يافتن‌‏‎ براي‌‏‎ جست‌وجو‏‎ و‏‎ زندان‌‏‎
همه‌‏‎ فيلم‌‏‎ دختر‏‎ نقش‌‏‎ بازيگران‌‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ ديگر‏‎ نكته‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ بيرون‌‏‎ در‏‎ او‏‎ براي‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ ارقام‌‏‎ و‏‎ آمار‏‎ به‌‏‎ بزرگي‌‏‎ طعنه‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شده‌‏‎ دچار‏‎ ايدز‏‎ مهلك‌‏‎ بيماري‌‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ بيماري‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ مسئولين‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نقش‌‏‎ در‏‎ شريفي‌نيا‏‎*

                                    
شكسته‌‏‎ آن‌‏‎ يخ‌‏‎ تا‏‎ درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ روز‏‎ چهارمين‌‏‎ در‏‎ كننده‌‏‎ سرگرم‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ بالاخره‌‏‎
انقلاب‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ سينماي‌‏‎ كلاسيك‌‏‎ تابوهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ كه‌‏‎ معيري‌‏‎ منوچهر‏‎ ساخته‌‏‎ "دنيا‏‎" فيلم‌‏‎.‎شود‏‎
و‏‎ مي‌شود‏‎ جوان‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ عاشق‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ روايت‌‏‎ را‏‎ ميانسال‌‏‎ مرد‏‎ يك‌‏‎ داستان‌‏‎ است‌‏‎ شكسته‌‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ آبي‌‏‎ روسري‌‏‎ تم‌‏‎ پررنگ‌‏‎ حضور‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جالب‏‎ نكته‌‏‎.‎مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ جديدي‌‏‎ اتفاقات‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ عشق‌‏‎ انتظامي‌‏‎ عزت‌الله‌‏‎ مثابه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ وامي‌دارد‏‎ را‏‎ شريفي‌نيا‏‎ خيالي‌ ، ‏‎ صحنه‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎
.كند‏‎ ابراز‏‎ -‎ دنيا‏‎ - نوبر‏‎ به‌‏‎
توليد‏‎ خط‏‎ از‏‎ عبور‏‎ مشيري‌ ، ‏‎ مجيد‏‎*
كسي‌‏‎ چهره‌‏‎ مي‌توانيد‏‎ باشيد‏‎ داشته‌‏‎ تصويري‌‏‎ محصولات‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ به‌‏‎ تمايل‌‏‎ گاه‌‏‎ هر‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
ركوردهايي‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎ شارلاتان‌‏‎ و‏‎ شيك‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ منفي‌‏‎ نقش‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ ثابت‌‏‎ پاي‌‏‎ كه‌‏‎ ببينيد‏‎ را‏‎
حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ سينماي‌‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎ فيلم‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ حضور‏‎ است‌‏‎ شكسته‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ او‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ كيانيان‌‏‎ رضا‏‎ فقط‏‎ جشنواره‌ ، ‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ تلويزيون‌‏‎ در‏‎ متوالي‌‏‎ سريال‌‏‎ دو‏‎
.مي‌كند‏‎ تعقيب‏‎ را‏‎ او‏‎ حيث‌‏‎
نمي‌رسد‏‎ جشنواره‌‏‎ به‌‏‎ كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎ *

                               
كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ شنيده‌‏‎ "كن‌‏‎ نگاه‌‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎" فيلم‌‏‎ سازندگان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ رسمي‌‏‎ اعلام‌‏‎ بدون‌‏‎
كمال‌‏‎ ساخته‌‏‎ آخرين‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎ گويا‏‎.‎ديد‏‎ نخواهد‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ روي‌‏‎ يكم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎ جشنواره‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شده‌‏‎ نمايش‌‏‎ آماده‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ طراحي‌‏‎ كه‌‏‎ تروكاژهايي‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ مي‌بايست‌‏‎ تبريزي‌‏‎
كامپيوتري‌‏‎ و‏‎ انيميشن‌‏‎ تكنيك‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ صحنه‌ها‏‎ اين‌‏‎ طراحي‌‏‎ مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎.است‌‏‎ نگشته‌‏‎ ميسر‏‎
كارگردان‌‏‎ رضايت‌‏‎ جلب‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ لازم‌‏‎ كيفيت‌‏‎ عمل‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎ دارد‏‎ نتيجه‌‏‎ تست‌‏‎ در‏‎ مي‌شده‌‏‎ اجرا‏‎
.افتاده‌اند‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ در‏‎ صحنه‌ها‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ فيلم‌‏‎ سازندگان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نداشته‌‏‎
تهيه‌كننده‌‏‎ فرمان‌آراي‌‏‎ *

                               
و‏‎ كرد‏‎ دريافت‌‏‎ "آب‏‎ روي‌‏‎ خانه‌اي‌‏‎" براي‌‏‎ را‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ فرمان‌آرا‏‎ بهمن‌‏‎
مقام‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ امسال‌‏‎ است‌‏‎ خود‏‎ فيلم‌‏‎ عمومي‌‏‎ نمايش‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يكسال‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎
جشنواره‌‏‎ بزرگداشت‌هاي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ "تاتارها‏‎ صحراي‌‏‎" فيلم‌‏‎.‎است‌‏‎ حاضر‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ تهيه‌كننده‌‏‎
صنايع‌‏‎ گسترش‌‏‎ شركت‌‏‎ در‏‎ فرمان‌آرا‏‎ فعاليت‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎ امسال‌‏‎
بم‌‏‎ ارگ‌‏‎ در‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ "تاتارها‏‎ صحراي‌‏‎" فيلم‌‏‎ از‏‎ بخش‌هايي‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ ساخته‌‏‎ ايران‌‏‎ فيلم‌‏‎
.مي‌شود‏‎ داده‌‏‎ نمايش‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎ فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ DVD نسخه‌‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ فيلمبرداري‌‏‎


Copyright 1996-2003 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.